EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L0164

Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0396

OJ L 27, 1.2.2017, p. 115–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/164/oj

1.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/115


SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/164

ze dne 31. ledna 2017,

kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (dále jen „směrnice 98/24/ES“) (1), a zejména na čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 98/24/ES má Komise formou směrných limitních hodnot expozice na pracovišti navrhnout unijní cíle ochrany zaměstnanců před riziky vyplývajícími z expozice nebezpečným chemickým činitelům, které mají být stanoveny na úrovni Unie.

(2)

Ustanovení čl. 3 odst. 2 směrnice 98/24/ES zmocňuje Komisi k tomu, aby uvedené limitní hodnoty zavedla nebo změnila prostřednictvím opatření přijatých postupem podle článku 17 směrnice Rady 89/391/EHS (2) s přihlédnutím k dostupným metodám měření.

(3)

Komisi je při tomto úkolu nápomocen Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci (SCOEL) zřízený rozhodnutím Komise 2014/113/EU (3).

(4)

V souladu se směrnicí 98/24/ES se „limitní hodnotou expozice na pracovišti“ rozumí, pokud není uvedeno jinak, limit časově váženého průměru koncentrace chemického činitele ve vzduchu v dýchací zóně pracovníka ve vztahu k určenému referenčnímu období.

(5)

Uvedené limitní hodnoty jsou limitní hodnoty expozice na pracovišti týkající se vlivu na zdraví, které výbor SCOEL odvozuje z nejnovějších dostupných vědeckých údajů a přijímá je Komise s přihlédnutím k dostupnosti metod měření. Jedná se o mezní hodnoty expozice, při jejichž nepřekročení by neměly nastat žádné škodlivé účinky u žádného dotčeného chemického činitele po krátkodobé nebo každodenní expozici po celou dobu pracovního života. Představují cíle Unie a jejich účelem je pomáhat zaměstnavatelům při zjišťování a hodnocení rizik a provádění preventivních a ochranných opatření v souladu se směrnicí 98/24/ES.

(6)

Podle doporučení výboru SCOEL se uvedené limitní hodnoty zavádějí ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin časově váženého průměru (dlouhodobé limitní hodnoty expozice) a u některých chemických činitelů ve vztahu ke kratším referenčním obdobím, což je zpravidla patnáct minut časově váženého průměru (krátkodobé limitní hodnoty expozice), s cílem zohlednit účinky krátkodobé expozice.

(7)

Pro každý chemický činitel, pro který byla na úrovni Unie stanovena směrná limitní hodnota expozice na pracovišti, musí členské státy zavést národní limitní hodnotu expozice na pracovišti. Přitom musí přihlédnout k limitní hodnotě Unie a povahu národní limitní hodnoty určí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

(8)

Směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti jsou důležitou součástí obecných opatření na ochranu zaměstnanců před zdravotními riziky vyplývajícími z expozice nebezpečným chemickým látkám.

(9)

V souladu s článkem 3 směrnice 98/24/ES vyhodnotil SCOEL vztah mezi zdravotními účinky chemických činitelů uvedených na seznamu 31 položek v příloze této směrnice a úrovní expozice při práci a doporučil, aby byly pro všechny uvedené chemické činitele stanoveny směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti pro inhalační cestu expozice ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin časově váženého průměru. Je proto vhodné zavést dlouhodobé limitní hodnoty expozice pro všechny činitele uvedené v příloze této směrnice.

(10)

U některých uvedených chemických činitelů SCOEL rovněž doporučil stanovit tyto limitní hodnoty ve vztahu ke kratším referenčním obdobím a/nebo uvést poznámku „kůže“.

(11)

Čtyři z uvedených chemických činitelů – oxid dusnatý, hydroxid vápenatý, hydrid lithia a kyselina octová – jsou v současnosti uvedeny na seznamu v příloze směrnice Komise 91/322/EHS (4).

(12)

Jeden z uvedených chemických činitelů – 1,4-dichlorbenzen – je v současnosti uveden na seznamu v příloze směrnice Komise 2000/39/ES (5).

(13)

Další chemický činitel – bisfenol A – je v současnosti uveden na seznamu v příloze směrnice Komise 2009/161/EU (6).

(14)

SCOEL doporučil stanovit pro uvedené činitele nové směrné limitní hodnoty expozice na pracovišti. Je proto vhodné zahrnout revidované limitní hodnoty pro uvedených šest chemických činitelů do přílohy této směrnice a zrušit položky pro uvedené chemické činitele v přílohách směrnic 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU.

(15)

U jednoho chemického činitele uvedeného na seznamu 31 položek v příloze této směrnice, kyseliny akrylové, doporučil SCOEL krátkodobou limitní hodnotu expozice ve vztahu k referenčnímu období jedné minuty. Je proto vhodné zavést tuto krátkodobou limitní hodnotu expozice pro uvedeného chemického činitele v příloze této směrnice.

(16)

U některých látek je pro zajištění nejlepší možné úrovně ochrany třeba přihlédnout k možnosti jejich pronikání kůží. Mezi chemickými činiteli uvedenými na seznamu 31 položek v příloze této směrnice zjistil SCOEL možnost závažného pronikání kůží u nitroglycerinu, tetrachlormethanu, kyanovodíku, methylenchloridu, nitroethanu, 1,4-dichlorbenzenu, methyl-formiátu, tetrachlorethylenu, kyanidu sodného a kyanidu draselného. Je proto vhodné kromě směrných limitních hodnot expozice na pracovišti stanovit v příloze této směrnice poznámky označující možnost závažného pronikání těchto chemických činitelů kůží.

(17)

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (7), který byl konzultován v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 98/24/ES, uznal, že existují obavy ohledně technické proveditelnosti navrhovaných směrných limitních hodnot expozice na pracovišti pro oxid dusnatý a oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů a pro oxid uhelnatý při hlubinné těžbě. Výbor rovněž uznal, že v současné době existují problémy týkající se dostupnosti metodik měření, jež by mohly být použity k prokázání souladu s navrhovanou limitní hodnotou pro oxid dusičitý při hlubinné těžbě a ražení tunelů. Je proto vhodné umožnit členským státům, aby při uplatňování limitních hodnot stanovených pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý v příloze této směrnice při hlubinné těžbě a ražení tunelů využily přechodného období, a je rovněž vhodné, aby Komise před koncem tohoto přechodného období výše zmíněné otázky přezkoumala. Během uvedeného přechodného období mohou členské státy místo limitních hodnot stanovených v příloze této směrnice nadále používat stávající limitní hodnoty.

(18)

Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech ze dne 28. září 2011 (8) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů s informacemi o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu.

(19)

Pokud jde o tuto směrnici, Komise považuje předložení těchto dokumentů ve formě srovnávací tabulky mezi vnitrostátními ustanoveními a touto směrnicí za odůvodněné vzhledem k tomu, že u některých činitelů již existují národní limitní hodnoty expozice na pracovišti ve vnitrostátních právních předpisech, a vzhledem k různorodosti a technické povaze právních nástrojů na vnitrostátní úrovni, kterými se stanoví limitní hodnoty expozice na pracovišti.

(20)

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vydal svá stanoviska ve dnech 27. listopadu 2014 a 21. května 2015.

(21)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru pro technický pokrok zřízeného podle článku 17 směrnice 89/391/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro chemické činitele uvedené v příloze se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti platných pro Unii.

Článek 2

Členské státy stanoví pro chemické činitele uvedené v příloze s přihlédnutím k limitním hodnotám Unie národní limitní hodnoty expozice na pracovišti.

Článek 3

V příloze směrnice 91/322/EHS se odkazy na kyselinu octovou, hydroxid vápenatý, hydrid lithia a oxid dusnatý zrušují s účinkem od 21. srpna 2018, s výhradou čl. 6 odst. 2 písm. a).

Článek 4

V příloze směrnice 2000/39/ES se odkaz na 1,4-dichlorbenzen zrušuje s účinkem od 21. srpna 2018.

Článek 5

V příloze směrnice 2009/161/EU se odkaz na bisfenol A zrušuje s účinkem od 21. srpna 2018.

Článek 6

1.   Při hlubinné těžbě a ražení tunelů mohou členské státy využít přechodného období, které končí nejpozději dne 21. srpna 2023, pokud jde o limitní hodnoty pro oxid dusnatý, oxid dusičitý a oxid uhelnatý.

2.   Během přechodného období uvedeného v odstavci 1 mohou členské státy místo limitních hodnot stanovených v příloze nadále používat tyto limitní hodnoty:

a)

pro oxid dusnatý: stávající limitní hodnoty stanovené v souladu s přílohou směrnice 91/322/EHS;

b)

pro oxid dusičitý a oxid uhelnatý: národní limitní hodnoty platné ke dni 1. února 2017.

Článek 7

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. srpna 2018.

Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a ke svému oznámení připojí jeden či více informativních dokumentů ve formě srovnávacích tabulek mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 8

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(2)  Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2014/113/EU ze dne 3. března 2014, kterým se zřizuje Vědecký výbor pro limitní hodnoty expozice chemickým činitelům při práci a kterým se zrušuje rozhodnutí 95/320/ES (Úř. věst. L 62, 4.3.2014, s. 18).

(4)  Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci (Úř. věst. L 177, 5.7.1991, s. 22).

(5)  Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Úř. věst. L 142, 16.6.2000, s. 47).

(6)  Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 87).

(7)  Rozhodnutí Rady 2003/C 218/01 ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úř. věst. C 218, 13.9.2003, s. 1).

(8)  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

č. ES (1)

CAS (2)

NÁZEV CHEMICKÉHO ČINITELE

LIMITNÍ HODNOTY

Poznámka (3)

8 hodin (4)

Krátkodobá expozice (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

Mangan a anorganické sloučeniny manganu

(jako mangan)

0,2 (8)

0,05 (9)

200-240-8

55-63-0

Nitroglycerin

0,095

0,01

0,19

0,02

kůže

200-262-8

56-23-5

Chlorid uhličitý; Tetrachlormethan

6,4

1

32

5

kůže

200-521-5

61-82-5

Amitrol

0,2

200-580-7

64-19-7

Kyselina octová

25

10

50

20

200-821-6

74-90-8

Kyanovodík

(jako kyanid)

1

0,9

5

4,5

kůže

200-838-9

75-09-2

Methylenchlorid; Dichlormethan

353

100

706

200

kůže

200-864-0

75-35-4

Vinylidenchlorid; 1,1Dichlorethylen

8

2

20

5

201-083-8

78-10-4

Tetraethyl-orthosilikát

44

5

201-177-9

79-10-7

Kyselina akrylová; Kyselina prop-2-enová

29

10

59 (10)

20 (10)

201-188-9

79-24-3

Nitroethan

62

20

312

100

kůže

201-245-8

80-05-7

Bisfenol A; 4,4′-Isopropylidendifenol

2 (8)

202-981-2

101-84-8

Difenylether

7

1

14

2

203-234-3

104-76-7

2-Ethyl-1-hexanol

5,4

1

203-400-5

106-46-7

1,4-Dichlorbenzen; P-dichlorbenzen

12

2

60

10

kůže

203-453-4

107-02-8

Akrolein; Akrylaldehyd; Prop-2-enal

0,05

0,02

0,12

0,05

203-481-7

107-31-3

Methyl-formiát

125

50

250

100

kůže

203-788-6

110-65-6

But-2-yn-1,4-diol

0,5

204-825-9

127-18-4

Tetrachlorethen

138

20

275

40

kůže

205-500-4

141-78-6

Ethylacetát

734

200

1 468

400

205-599-4

143-33-9

Kyanid sodný

(jako kyanid)

1

5

kůže

205-792-3

151-50-8

Kyanid draselný

(jako kyanid)

1

5

kůže

207-069-8

431-03-8

Diacetyl; Butanedion

0,07

0,02

0,36

0,1

211-128-3

630-08-0

Oxid uhelnatý

23

20

117

100

215-137-3

1305-62-0

Hydroxid vápenatý

1 (9)

4 (9)

215-138-9

1305-78-8

Oxid vápenatý

1 (9)

4 (9)

231-195-2

7446-09-5

Oxid siřičitý

1,3

0,5

2,7

1

231-484-3

7580-67-8

Hydrid lithný

0,02 (8)

233-271-0

10102-43-9

Oxid dusnatý

2,5

2

233-272-6

10102-44-0

Oxid dusičitý

0,96

0,5

1,91

1

262-967-7

61788-32-7

Terfenyl, hydrogenovaný

19

2

48

5


(1)  

č. ES: číslo Evropského společenství (ES), číselný kód pro látky v Evropské unii.

(2)  

CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (registrační číslo CAS).

(3)  Poznámka „kůže“ připojená k limitní hodnotě expozice na pracovišti označuje možnost závažného pronikání kůží.

(4)  Měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin.

(5)  Limitní hodnota krátkodobé expozice (STEL). Limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut, není-li stanoveno jinak.

(6)  

mg/m3 : miligramy na kubický metr vzduchu. Pro chemické látky v podobě plynu nebo páry je limitní hodnota vyjádřena při 20 °C a 101,3 kPa.

(7)  

ppm: parts per milion (počet částic na milion) (ml/m3).

(8)  Vdechovatelná frakce.

(9)  Respirabilní frakce.

(10)  Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k referenčnímu období v délce jedné minuty.


Top