EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1140

Doporučení Komise (EU) 2017/1140 ze dne 23. června 2017 o osobních údajích, které smí být vzájemně poskytnuty prostřednictvím systému včasného varování a reakce zřízeného podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU pro účel koordinace opatření k vysledování kontaktů v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami (oznámeno pod číslem C(2017) 4197) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/4197

OJ L 164, 27.6.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1140/oj

27.6.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 164/65


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2017/1140

ze dne 23. června 2017

o osobních údajích, které smí být vzájemně poskytnuty prostřednictvím systému včasného varování a reakce zřízeného podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU pro účel koordinace opatření k vysledování kontaktů v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami

(oznámeno pod číslem C(2017) 4197)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (1) byl zřízen systém včasného varování a reakce jako stálá komunikační síť mezi Komisí a příslušnými orgány veřejného zdraví členských států pro účely prevence a kontroly určitých kategorií přenosných nemocí. Postupy, jimiž se řídilo fungování systému včasného varování a reakce, byly stanoveny rozhodnutím Komise 2000/57/ES (2).

(2)

Rozhodnutí č. 2119/98/ES bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3). Novým rozhodnutím byl systém včasného varování a reakce znovu zřízen. Byla jím také rozšířena oblast působnosti stálé komunikační sítě, a to o další typy biologických hrozeb a další kategorie vážných přeshraničních zdravotních hrozeb včetně hrozeb chemického, environmentálního nebo neznámého původu. Dále jím byla stanovena pravidla pro epidemiologický dozor, sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování před těmito hrozbami a boj proti nim.

(3)

Rozhodnutí 2000/57/ES bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/253 (4).

(4)

Podle čl. 9 odst. 3 písm. i) rozhodnutí č. 1082/2013/EU by oznámení vážných přeshraničních zdravotních hrozeb prostřednictvím systému včasného varování a reakce mělo zahrnovat údaje nezbytné k umožnění identifikace nakažených osob, jakož i potenciálně ohrožených osob („údaje k vysledování kontaktů“). V souladu s čl. 16 odst. 9 písm. b) uvedeného rozhodnutí a s cílem zajistit účinnost a jednotné používání těchto oznámení je vhodné doporučit informativní seznam osobních údajů, které smí orgány příslušné pro systém včasného varování a reakce sdělovat.

(5)

Vzájemné poskytování osobních údajů prostřednictvím systému včasného varování a reakce by mělo být prováděno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (6). I když směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001 zpravidla brání zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, včetně údajů týkajících se zdraví jednotlivce, je takové zpracování nicméně povoleno, pokud je to nutné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. c) směrnice 95/46/ES a čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 45/2001, a také z důvodů významného veřejného zájmu, jsou-li poskytnuta vhodná ochranná opatření, jak je stanoveno v právu Unie nebo členského státu, v souladu s čl. 8 odst. 4 a čl. 10 odst. 4 uvedených aktů.

(6)

Prostřednictvím systému včasného varování a reakce by měly být vzájemně poskytovány pouze osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely v závislosti na jednotlivých případech a toto doporučení by nemělo představovat povolení k vzájemnému poskytování všech typů osobních údajů, kterých se týká.

(7)

V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 24. srpna 2015 (C(2015) 629),

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Informativní seznam osobních údajů, které smí být vzájemně poskytnuty pro účel koordinace opatření k vysledování kontaktů, je uveden v příloze tohoto doporučení.

2.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství (Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Komise 2000/57/ES ze dne 22. prosince 1999 o systému včasného varování a reakce pro účely prevence a kontroly přenosných nemocí podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 32).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/253 ze dne 13. února 2017, kterým se stanoví postup vydávání varovných hlášení v rámci systému včasného varování a reakce zřízeného v souvislosti s vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami a postup výměny informací, konzultací a koordinace reakce na tyto hrozby v souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (Úř. věst. L 37, 14.2.2017, s. 23).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA

Informativní seznam osobních údajů, které smí být vzájemně poskytnuty pro účel koordinace opatření k vysledování kontaktů

1.   OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení,

státní občanství, datum narození, pohlaví,

země bydliště,

druh dokladu totožnosti, jeho číslo a vydávající orgán,

adresa současného bydliště (ulice a číslo domu, obec, stát, PSČ),

čísla telefonů (mobilní telefon, pevná linka, telefon do zaměstnání),

e-mail (osobní, pracovní).

2.   ÚDAJE O CESTĚ

Údaje o použitém dopravním prostředku (např. číslo letu, datum a délka letu, jméno lodi, registrační značka automobilu),

číslo(a) sedadla (sedadel),

číslo(a) kajuty (kajut).

3.   KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jména navštívených osob / míst pobytu,

data a adresy míst pobytu (ulice a číslo domu, obec, stát, PSČ),

čísla telefonů (mobilní telefon, pevná linka, telefon do zaměstnání),

e-mail (osobní, pracovní).

4.   INFORMACE O SPOLUCESTUJÍCÍCH OSOBÁCH

Jméno a příjmení,

státní občanství,

země bydliště,

druh dokladu totožnosti, jeho číslo a vydávající orgán,

adresa současného bydliště (ulice a číslo domu, obec, stát, PSČ),

čísla telefonů (mobilní telefon, pevná linka, telefon do zaměstnání),

e-mail (osobní, pracovní).

5.   KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PŘÍPAD NOUZE

Jméno osoby, která má být kontaktována,

adresa (ulice a číslo domu, obec, stát, PSČ),

čísla telefonů (mobilní telefon, pevná linka, telefon do zaměstnání),

e-mail (osobní, pracovní).


Top