Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1545 ze dne 13. září 2017, kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 (Text s významem pro EHP. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 237/1


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/1545

ze dne 13. září 2017,

kterým se mění rozhodnutí č. 445/2014/EU o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 167 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU (2) je zabezpečit a podpořit bohatost a rozmanitost kultur v Evropě, vyzdvihnout jejich společné rysy a posílit u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru, a podpořit tak vzájemné porozumění a mezikulturní dialog a zdůraznit společné kulturní dědictví. Cílem uvedeného rozhodnutí je rovněž podpořit přínos kultury k dlouhodobému rozvoji měst, což může zahrnovat i jejich přilehlé oblasti, v souladu s jejich příslušnými strategiemi a prioritami, a to s cílem podpořit inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst.

(2)

Evropská hlavní města kultury zásadním způsobem přispívají k šíření hodnot Unie.

(3)

Je třeba dále podporovat sdílení informací mezi městy, která titul Evropského hlavního města kultury nesla v minulosti, a současnými i budoucími hlavními městy kultury s cílem posílit výměnu zkušeností a osvědčených postupů.

(4)

Rozhodnutí č. 445/2014/EU stanoví, že přístup k akci Unie „Evropské hlavní město kultury“ (dále jen „akce“) mají pouze města z členského státu, z kandidátské země nebo potenciálního kandidáta, nebo, za podmínek stanovených v uvedeném rozhodnutí, ze země, která přistupuje k Unii.

(5)

V zájmu posílení kulturních vazeb mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (3) (dále jen „země ESVO EHP“), a Unií by měla být akce podle uvedené dohody za určitých podmínek otevřená rovněž pro města z těchto zemí.

(6)

V období, na které se vztahuje rozhodnutí č. 445/2014/EU, tedy v letech 2020 až 2033, by však z důvodu spravedlivého přístupu k městům v členských státech, které jsou do akce zapojeny, mělo být městům ze zemí ESVO EHP umožněno zúčastnit se pouze jednoho výběrového řízení o titul. Z důvodu spravedlivého přístupu k členským státům by každá země ESVO EHP měla mít možnost stát se v uvedeném období držitelem titulu pouze jednou, jako je tomu v případě kandidátských zemí nebo potenciálních kandidátů.

(7)

Jelikož výzvy k podávání přihlášek je nutné zveřejnit alespoň šest let před rokem platnosti titulu, kandidátská země, potenciální kandidát nebo země ESVO EHP by se měly stát držitelem titulu „Evropské hlavní město kultury“ v roce 2028 namísto v roce 2027, aby tyto země mohly vyjednat svou účast v programu Unie na podporu kultury, který bude následovat po programu Kreativní Evropa v období 2021 až 2027.

(8)

Rozhodnutí č. 445/2014/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí č. 445/2014/EU se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Počet měst, jež jsou držiteli titulu pro daný rok (dále jen „rok platnosti titulu“), nepřekročí tři.

Titul je udělen v každém roce nejvýše jednomu městu v každém ze dvou členských států uvedených v časovém rozvrhu stanoveném v příloze (dále jen „časový rozvrh“) a v příslušných letech i jednomu městu v zemi Evropského sdružení volného obchodu, která je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „země ESVO EHP“) nebo v kandidátské zemi nebo v potenciálním kandidátovi, nebo jednomu městu v zemi, která přistupuje k Unii za okolností uvedených v odstavci 5.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   V rámci otevřeného výběrového řízení organizovaného podle časového rozvrhu uvedeného v příloze se o titul na dobu jednoho roku mohou ucházet města v zemích ESVO EHP a v kandidátských zemích a v potenciálních kandidátech, kteří se ke dni zveřejnění výzvy k podávání přihlášek uvedené v čl. 10 odst. 2 účastní programu Kreativní Evropa nebo následných programů Unie na podporu kultury.

Města v zemích ESVO EHP, kandidátských zemích a potenciálních kandidátech se mohou během období let 2020 až 2033 účastnit pouze jednoho výběrového řízení.

Každá země ESVO EHP, kandidátská země nebo potenciální kandidát se může během období let 2020 až 2033 stát držitelem titulu pouze jednou.“.

2)

Článek 10 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Předběžný výběr a výběr v zemích ESVO EHP, kandidátských zemích a potenciálních kandidátech“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Za organizaci výběrového řízení mezi městy v zemích ESVO EHP, kandidátských zemích a potenciálních kandidátech odpovídá Komise.“;

c)

v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6.   Porota vypracuje zprávu o výběru týkající se přihlášek kandidátských měst zařazených do užšího výběru a doporučí jmenování nejvýše jednoho města z jedné země ESVO EHP, kandidátské země nebo potenciálního kandidáta.“.

3)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V případě zemí ESVO EHP, kandidátských zemí a potenciálních kandidátů jmenuje Komise v příslušných letech jedno město držitelem titulu na základě doporučení obsažených ve zprávě o výběru vypracované porotou a oznámí toto jmenování Evropskému parlamentu, Radě a Výboru regionů, a to nejpozději čtyři roky před rokem platnosti titulu.“.

4)

Článek 13 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Členský stát, země ESVO EHP nebo kandidátská země či potenciální kandidát mohou na tato zasedání jmenovat pozorovatele.“;

b)

v odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Porota předá zprávy o monitorování Komisi, jmenovaným městům a jejich členským státům a rovněž jmenovaným městům a příslušné zemi ESVO EHP, kandidátské zemi či potenciálnímu kandidátovi.“.

5)

Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 13. září 2017.

Za Evropský parlament

předseda

A. TAJANI

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. června 2017 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2017.

(2)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 445/2014/EU ze dne 16. dubna 2014 o zavedení akce Unie ve prospěch Evropských hlavních měst kultury pro roky 2020 až 2033 a o zrušení rozhodnutí č. 1622/2006/ES (Úř. věst. L 132, 3.5.2014, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.


PŘÍLOHA

„ČASOVÝ ROZVRH

2020

Chorvatsko

Irsko

 

2021

Rumunsko

Řecko

Kandidátská země nebo potenciální kandidát

2022

Litva

Lucembursko

 

2023

Maďarsko

Spojené království

 

2024

Estonsko

Rakousko

Země ESVO EHP, kandidátská země nebo potenciální kandidát (1)

2025

Slovinsko

Německo

 

2026

Slovensko

Finsko

 

2027

Lotyšsko

Portugalsko

 

2028

Česká republika

Francie

Země ESVO EHP, kandidátská země nebo potenciální kandidát

2029

Polsko

Švédsko

 

2030

Kypr

Belgie

Země ESVO EHP, kandidátská země nebo potenciální kandidát

2031

Malta

Španělsko

 

2032

Bulharsko

Dánsko

 

2033

Nizozemsko

Itálie

Země ESVO EHP, kandidátská země nebo potenciální kandidát


(1)  Za předpokladu, že toto rozhodnutí vstoupí v platnost dříve, než musí být zveřejněna výzva k podávání přihlášek do výběrového řízení pro rok 2024, tedy šest let před rokem platnosti titulu.“


Top