EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1218

Rozhodnutí Komise (EU) 2017/1218 ze dne 23. června 2017, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (oznámeno pod číslem C(2017) 4243) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/4243

OJ L 180, 12.7.2017, p. 63–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1218/oj

12.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 180/63


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/1218

ze dne 23. června 2017,

kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům

(oznámeno pod číslem C(2017) 4243)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 smí být ekoznačka EU udělena pouze produktům s menším dopadem na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

(2)

V nařízení (ES) č. 66/2010 se uvádí, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU se stanoví pro každou skupinu produktů.

(3)

Rozhodnutím Komise 2011/264/EU (2) byla stanovena ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro prací prostředky, která jsou platná do 31. prosince 2016.

(4)

S ohledem na nedávný vývoj na trhu a inovace, k nimž mezitím došlo, se považuje za vhodné stanovit pro tuto skupinu produktů pozměněný soubor ekologických kritérií.

(5)

Revidovaná kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování by měly být platné šest roků ode dne oznámení tohoto rozhodnutí a zohledňovat inovační cyklus této skupiny produktů. Cílem těchto kritérií je podporovat produkty, které mají menší dopad na vodní ekosystémy, obsahují omezené množství nebezpečných látek, jsou účinné při nízkých teplotách a minimalizují produkci odpadu díky menšímu množství obalových materiálů.

(6)

Z důvodů právní jistoty by rozhodnutí 2011/264/EU mělo být zrušeno.

(7)

Výrobcům, jejichž výrobkům byla udělena ekoznačka EU pro prací prostředky na základě kritérií uvedených v rozhodnutí 2011/264/EU, je třeba povolit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých výrobků pozměněným kritériím a požadavkům.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Skupina produktů „prací prostředky“ zahrnuje prací prostředky nebo odstraňovače skvrn aplikované před praním, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (3), které jsou účinné při teplotách 30 °C či nižších a jsou uváděny na trh a navrženy, aby se používaly k praní textilních materiálů především v pračkách v domácnostech, přičemž není vyloučeno jejich použití v samoobslužných prádelnách či velkokapacitních prádelnách.

Odstraňovače skvrn aplikované před praním zahrnují odstraňovače skvrn pro přímé působení na skvrny vzniklé na textilních materiálech před praním v pračce, ale nepatří sem odstraňovače skvrn dávkované do praček a odstraňovače skvrn, které jsou kromě aplikace před praním určené ještě k jinému použití.

Tato skupina produktů nezahrnuje textilní změkčovadla, výrobky, které se dávkují pomocí nosiče z látky nebo z jiných materiálů, ani pomocné prací přípravky používané bez následného praní, jako jsou odstraňovače skvrn na koberce a čalounění nábytku.

Článek 2

1.   Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„přidanými látkami“ záměrně přidávané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin ve složení konečného produktu [(včetně případné vodorozpustné fólie)];

2)

„pracími prostředky pro běžné bílé prádlo“ prací prostředky pro běžné praní bílého prádla při jakékoliv teplotě;

3)

„pracími prostředky pro běžné barevné prádlo“ prací prostředky pro běžné praní barevného prádla při jakékoliv teplotě;

4)

„pracími prostředky pro jemné prádlo“ prací prostředky určené pro jemné tkaniny;

5)

„primárním obalem“

a)

u jednotlivě balených dávek, jejichž obal je určen k odstranění před použitím, obal jednotlivé dávky a balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;

b)

u všech ostatních typů výrobků, balení, jehož účelem je vytvořit nejmenší prodejní jednotku pro distribuci ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli v místě nákupu, případně včetně štítku;

6)

„mikroplasty“ částice nerozpustného makromolekulárního plastu menší než 5 mm, získávané jedním z těchto postupů:

a)

polymerací, například polyadicí nebo polykondenzací nebo podobným postupem, v němž se používají monomery nebo jiné výchozí látky;

b)

chemickou modifikací přírodních nebo syntetických makromolekul;

c)

mikrobiální fermentací;

7)

„nanomateriálem“ přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt nebo materiál vyrobený obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1–100 nm (4).

2.   Pro účely odst. 1 bodu 2 a 3 se prací prostředek považuje buď za prací prostředek pro běžné bílé prádlo, nebo za prací prostředek pro běžné barevné prádlo kromě případů, kdy je na obalu pracího prostředku výslovně uvedeno, že produkt je určen pro jemné tkaniny (tj. prací prostředek pro jemné prádlo).

Článek 3

Aby byla pracímu prostředku nebo odstraňovači skvrn aplikovanému před praním udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí spadat do skupiny produktů „prací prostředky“ definované v článku 1 tohoto rozhodnutí a musí splňovat kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze.

Článek 4

Kritéria pro skupinu produktů „prací prostředky“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí šest let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Pro správní účely se skupině výrobků „prací prostředky“ přiděluje číselný kód „006“.

Článek 6

Rozhodnutí 2011/264/EU se zrušuje.

Článek 7

1.   Odchylně od článku 6 se žádosti o udělení ekoznačky EU produktům spadajícím do skupiny produktů „prací prostředky“ podané před datem oznámení tohoto rozhodnutí hodnotí podle podmínek stanovených v rozhodnutí 2011/264/EU.

2.   Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „prací prostředky“ podané v období dvou měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí mohou být založeny buď na kritériích stanovených v rozhodnutí 2011/264/EU, nebo na kritériích stanovených v tomto rozhodnutí. Takové žádosti se hodnotí podle kritérií, na nichž jsou založeny.

3.   Licence na ekoznačku EU udělené v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2011/264/EU se smí používat dvanáct měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. června 2017.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2011/264/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 34).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 1).

(4)  Doporučení Komise 2011/696/EU ze dne 18. října 2011 o definici nanomateriálu (Úř. věst. L 275, 20.10.2011, s. 38).


PŘÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU

Kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům

KRITÉRIA

1.

Požadavky na dávkování

2.

Toxicita pro vodní organismy

3.

Biologická rozložitelnost

4.

Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů

5.

Vyloučené a omezené látky

6.

Balení

7.

Vhodnost k použití

8.

Informace pro uživatele

9.

Informace uvedené na ekoznačce EU

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

a)   Požadavky

U každého kritéria jsou určeny zvláštní požadavky na posuzování a ověřování.

Pokud má žadatel příslušným subjektům předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady, aby prokázal shodu s kritérii, mohou tyto doklady pocházet od žadatele a/nebo popřípadě jeho dodavatele (dodavatelů).

Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení, která vydaly subjekty akreditované podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující produkty, procesy a služby. Akreditace musí být provedena v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).

V případě potřeby mohou být použity jiné zkušební metody než metody určené pro každé kritérium, pokud je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

Příslušné subjekty mohou případně vyžadovat podpůrnou dokumentaci a mohou provést nezávislá ověřování nebo návštěvy na místě.

Nezbytným předpokladem je, aby výrobek splnil všechny platné zákonné požadavky země nebo zemí, kde má být uveden na trh. Žadatel předloží prohlášení, že výrobek tyto požadavky splňuje.

Seznam z „databáze složek detergentů“ (seznam DID), který je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU, obsahuje nejrozšířenější látky přidávané do detergentů a kosmetických přípravků. Tento seznam se používá k odvození údajů pro výpočet kritického objemu zředění (CDV) a k posouzení biologické rozložitelnosti obsažených látek. V případě látek, které nefigurují na seznamu DID, se uvádí pokyny pro výpočet nebo extrapolaci příslušných dat.

Seznam všech přidaných látek musí být předán příslušnému subjektu s uvedením obchodního názvu (pokud existuje), chemického názvu, čísla CAS, čísla DID, jejich množství, funkce a formy přítomné v konečném přípravku (včetně případné vodorozpustné fólie).

Konzervační přísady, vonné látky a barviva se uvedou bez ohledu na koncentraci. Jiné přidané látky se uvedou ve stejné nebo vyšší koncentraci než 0,010 % hmotnostních.

Jakékoliv přidané látky obsažené ve formě nanomateriálu musí být jasně označeny v seznamu slovem „nano“ uvedeným v závorkách.

Pro každou přidanou látku se předloží bezpečnostní listy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2). Pokud bezpečnostní list není k dispozici pro jednotlivou látku, protože ta je součástí směsi, žadatel předloží bezpečnostní list pro danou směs.

b)   Prahové hodnoty měření

Splnění ekologických kritérií se požaduje u všech přidaných látek, jak je definováno v tabulce 1.

Tabulka 1

Prahové úrovně pro přidané látky podle kritéria pro prací prostředky (% hmotnostních)

Název kritéria

Povrchově aktivní látky

Konzervační přísady

Barviva

Vonné látky

Ostatní (např. enzymy)

Toxicita pro vodní organismy

≥ 0,010

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

≥ 0,010

Biologická rozložitelnost

Povrchově aktivní látky

≥ 0,010

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Organické látky

≥ 0,010

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

≥ 0,010

Udržitelné získávání palmového oleje

≥ 0,010

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

≥ 0,010

Vyloučené nebo omezené látky

Výslovně vyloučené a omezené látky

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Nebezpečné látky

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Bez omezení (*1)

Vonné látky

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Bez omezení (*1)

Nepoužije se

Konzervační přísady

Nepoužije se

Bez omezení (*1)

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Barviva

Nepoužije se

Nepoužije se

Bez omezení (*1)

Nepoužije se

Nepoužije se

Enzymy

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Bez omezení (*1)

REFERENČNÍ DÁVKA

Jako referenční dávka pro výpočty, jež se používají k prokázání souladu s kritérii ekoznačky EU, a pro provedení zkoušky schopnosti praní se bere následující dávka:

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

Dávka doporučená výrobcem k vyprání jednoho kilogramu běžně zašpiněného suchého prádla (uvedeného v g/kg prádla nebo ml/kg prádla) vypočtená na základě doporučené dávky pro objem 4,5 kg při tvrdosti vody 2,5 mmol CaCO3/l.

Prací prostředek pro jemné prádlo

Dávka doporučená výrobcem k vyprání jednoho kilogramu běžně zašpiněného jemného prádla (uvedeného v g/kg prádla nebo ml/kg prádla) vypočtená na základě doporučené dávky pro objem 2,5 kg při tvrdosti vody 2,5 mmol CaCO3/l.

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

Dávka doporučená výrobcem k vyprání jednoho kilogramu suchého prádla (uvedeného v g/kg prádla nebo ml/kg prádla) vypočtená na základě šesti použití pro objem 4,5 kg.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží etiketu výrobku nebo návod k použití, které obsahují pokyny k dávkování.

Kritérium 1 – Požadavky na dávkování

Referenční dávka nesmí překročit tato množství.

Typ výrobku

Dávkování

(g/kg prádla)

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

16,0

Prací prostředek pro jemné prádlo

16,0

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

2,7

Posuzování a ověřování: žadatel předloží etiketu výrobku, která obsahuje pokyny k dávkování a dokumentaci uvádějící hustotu (g/ml) tekutých a gelových produktů.

Kritérium 2 – Toxicita pro vodní organismy

Kritický objem zředění (CDVchronický) výrobku nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku.

Typ výrobku

Limit CDV

(l/kg prádla)

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

31 500

Prací prostředek pro jemné prádlo

20 000

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

3 500

Posuzování a ověřování: žadatel poskytne výpočet CDVchronický výrobku. Tabulka pro výpočet hodnoty CDVchronický je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

Kritický objem zředění (CDVchronický) se vypočítá pro každou přidanou látku „i“ ve výrobku z této rovnice:

Formula

Kde:

dávka(i)

:

hmotnost (g) látky (i) v referenční dávce;

DF(i)

:

degradační faktor látky (i);

TFchronický(i)

:

faktor chronické toxicity látky (i).

Hodnoty DF(i) a TFchronický(i) odpovídají hodnotám udaným v části A seznamu DID. Pokud přidaná látka není uvedena v části A, určí žadatel hodnoty postupem popsaným v části B seznamu DID a přiloží související dokumentaci.

Kritérium 3 – Biologická rozložitelnost

a)   Biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek

Všechny povrchově aktivní látky musí být snadno rozložitelné (aerobně).

Všechny povrchově aktivní látky klasifikované jako nebezpečné pro vodní prostředí: akutně kategorie 1 (H400) nebo chronicky kategorie 3 (H412) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) musí být navíc biologicky rozložitelné za anaerobních podmínek.

b)   Biologická rozložitelnost organických sloučenin

Obsah organických látek ve výrobku, které nejsou aerobně biologicky rozložitelné (nejsou snadno biologicky rozložitelné, aNBO) nebo nejsou anaerobně biologicky rozložitelné (anNBO), nesmí překročit tyto limity pro referenční dávku:

 

aNBO

Typ výrobku

aNBO

(g/kg prádla)

prášek/tablety

aNBO

(g/kg prádla)

tekutiny, kapsle, gely

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

1,00

0,45

Prací prostředek pro jemné prádlo

0,55

0,30

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

0,10

0,10

 

anNBO

Typ výrobku

anNBO

(g/kg prádla)

prášek/tablety

anNBO

(g/kg prádla)

tekutiny, kapsle, gely

Prací prostředek pro běžné bílé prádlo, prací prostředek pro běžné barevné prádlo

1,10

0,55

Prací prostředek pro jemné prádlo

0,55

0,30

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

0,10

0,10

Posuzování a ověřování: žadatel k produktu poskytne dokumentaci o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek a výpočet aNBO a anNBO. Tabulka pro výpočet hodnot aNBO a anNBO je k dispozici na internetových stránkách ekoznačky EU.

U rozložitelnosti povrchově aktivních látek i hodnot aNBO a anNBO organických sloučenin se uvede odkaz na nejaktuálnější seznam DID.

U přidaných látek, které nejsou uvedeny v části A seznamu DID, se předkládají příslušné informace z literatury nebo jiných zdrojů, nebo výsledky vhodných zkoušek dokládající, že látky jsou aerobně nebo anaerobně biologicky rozložitelné, jak je popsáno v části B tohoto seznamu.

Pokud není výše popsaná dokumentace o biologické rozložitelnosti k dispozici, přidaná látka s výjimkou povrchově aktivních látek nemusí splňovat požadavek na anaerobní rozložitelnost v případě, že je splněna jedna z těchto tří možností:

1)

látka je snadno rozložitelná a má nízkou adsorpci (A < 25 %);

2)

látka je snadno rozložitelná a má vysokou desorpci (D > 75 %);

3)

látka je snadno rozložitelná a není bioakumulativní (4).

Zkoušky adsorpce/desorpce se provádějí podle pokynů OECD 106.

Kritérium 4 – Udržitelné získávání palmového oleje, oleje z palmových jader a jejich derivátů

Přidané látky použité ve výrobcích odvozených z palmového oleje nebo oleje z palmových jader je nutno získávat z plantáží splňujících požadavky systému certifikace pro udržitelnou produkci, který tvoří organizace s mnoha zúčastněnými stranami a širokou členskou základnou, včetně nevládních organizací, průmyslu a státní správy, a který se zabývá dopady na životní prostředí, mj. na půdu, biologickou rozmanitost, zásoby organického uhlíku a zachování přírodních zdrojů.

Posuzování a ověřování: žadatel poskytne doklad ve formě osvědčení třetích stran a spotřebitelského řetězce, že palmový olej a olej z palmových jader použité při výrobě přidaných látek pochází z udržitelně obhospodařovaných plantáží.

Uznávají se certifikáty jako Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO, Kulatý stůl o udržitelném palmovém oleji) (v rámci mechanismů „Identity Preserved“, „Segregation“ nebo „Mass Balance“) či kterýkoli rovnocenný nebo přísnější systém udržitelné produkce.

V případě chemických derivátů palmového oleje a oleje z palmových jader lze udržitelnost prokázat pomocí systémů „book and claim“, např. certifikátů programu GreenPalm nebo rovnocenných systémů, předložením ročních sdělení o pokroku (Annual Communications of Progress, ACOP) a v nich deklarovaného počtu certifikátů programu GreenPalm získaných a odprodaných v průběhu posledního obchodního roku.

Kritérium 5 – Vyloučené a omezené látky

a)   Výslovně vyloučené a omezené látky

i)   Vyloučené látky

Ve složení produktu nesmí být obsaženy následující látky, bez ohledu na jejich koncentraci:

alkylfenolethoxyláty (APEO) a jiné deriváty alkylfenolu,

atranol,

chloratranol,

kyselina diethylentriaminpentaoctová (DTPA),

kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) a její soli,

formaldehyd a sloučeniny uvolňující formaldehyd (např. 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, hydroxymethylglycinát sodný, diazolidinylurea) s výjimkou nečistot formaldehydu v povrchově aktivních látkách na bázi polyalkoxylových sloučenin až do koncentrace v přidané látce 0,010 % hmot.,

glutaraldehyd,

hydroxyisohexyl 3-cyklohexen karboxaldehyd (HICC),

mikroplasty,

nanostříbro,

nitromošusy a polycyklické mošusy,

fosfáty,

perfluorované alkyláty,

kvarterní amonné soli, které nejsou snadno biologicky rozložitelné,

reaktivní sloučeniny chloru,

rhodamin B,

triklosan,

3-jod-2-propynyl-butylkarbamát.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že vyjmenované látky nejsou ve složení produktu obsaženy bez ohledu na koncentraci.

ii)   Omezené látky

Ve složení výrobku nesmí být obsaženy následující látky v koncentraci vyšší, než je uvedeno:

2-methyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0050 % hmot.,

1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on: 0,0050 % hmot.,

5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 % hmot.

Celkový obsah fosforu (P) přepočtený na elementární fosfor je omezen na:

0,04 g/kg prádla pro prací prostředky,

0,005 g/kg prádla pro odstraňovače skvrn.

Vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nesmí být přítomné v množství ≥ 0,010 % hmot. každé látky.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží tyto dokumenty:

a)

byly-li použity isothiazolinony, podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že obsah použitých isothiazolinonů je stejný nebo nižší než stanovené limity;

b)

podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, v němž potvrdí, že celkový obsah elementárního fosforu je stejný nebo nižší než stanovené limity. Prohlášení musí být podloženo výpočty celkového obsahu fosforu ve výrobku;

c)

podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními nebo doklady od dodavatelů, v němž potvrdí, že vonné látky, na které se vztahuje požadavek prohlášení stanovený v nařízení (ES) č. 648/2004, nejsou přítomné v množství překračujícím stanovené limity.

b)   Nebezpečné látky

i)   Konečný produkt

Konečný produkt se neklasifikuje, ani neoznačuje jako akutně toxický, toxický pro specifické cílové orgány, senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní, toxický pro reprodukci nebo nebezpečný pro vodní prostředí podle definic v příloze I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu uvedeného v tabulce 2.

ii)   Přidané látky

Produkt nesmí obsahovat přidané látky, které podle přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008 a podle seznamu v tabulce 2 splňují kritéria klasifikace jako látky toxické, nebezpečné pro vodní prostředí, látky senzibilizující dýchací cesty nebo kůži, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, v koncentraci stejné nebo vyšší než limit 0,010 % hmot. v konečném produktu.

Jsou-li obecné koncentrační limity a specifické koncentrační limity stanovené v souladu s článkem 10 nařízení (ES) č. 1272/2008 přísnější, mají přednost.

Tabulka 2

Omezené klasifikace nebezpečnosti a jejich kategorizace

Akutní toxicita

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3

H300 Při požití může způsobit smrt

H301 Toxický při požití

H310 Při styku s kůží může způsobit smrt

H311 Toxický při styku s kůží

H330 Při vdechování může způsobit smrt

H331 Toxický při vdechování

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt

EUH070 Toxický při styku s očima

Toxicita pro specifické cílové orgány

Kategorie 1

Kategorie 2

H370 Způsobuje poškození orgánů

H371 Může způsobit poškození orgánů

H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Senzibilizace dýchacích cest a kůže

Kategorie 1 A/1

Kategorie 1B

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

Karcinogenní, mutagenní nebo toxická pro reprodukci

Kategorie 1 A a 1B

Kategorie 2

H340 Může vyvolat genetické poškození

H341 Podezření na vyvolání genetického poškození

H350 Může vyvolat rakovinu

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování

 

H360F Může poškodit reprodukční schopnost

H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti

H360D Může poškodit plod v těle matky

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky

H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

H361fd Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky

H360Fd Může poškodit reprodukční schopnost. Podezření na poškození plodu v těle matky

H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka

H360Df Může poškodit plod v těle matky Podezření na poškození reprodukční schopnosti

 

Nebezpečnost pro vodní prostředí

Kategorie 1 a 2

Kategorie 3 a 4

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Nebezpečnost pro ozonovou vrstvu

H420 Nebezpečný pro ozonovou vrstvu

 

Toto kritérium se nevztahuje na přidané látky zahrnuté v čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1907/2006, který stanoví kritéria pro vyloučení látek zahrnutých do příloh IV a V uvedeného nařízení z požadavků na registraci, následné uživatele a hodnocení. Pro stanovení, zda se vyloučení uplatní, žadatel prověří všechny přidané látky přítomné v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot.

Látky a směsi uvedené v tabulce 3 jsou vyňaty z kritéria 5 písm. b) bodu ii).

Tabulka 3

Látky, pro něž platí výjimka

Látka

Standardní věta o nebezpečnosti

Povrchově aktivní látky

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Subtilisin

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Enzymy (*2)

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže

ε-talimidoperoxyhexanová kyselina (PAP) užívaná jako bělicí činidlo při maximální koncentraci 0,6 g/kg prádla

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

NTA jako nečistota v MGDA a GLDA (*3)

H351 Podezření na vyvolání rakoviny

Posuzování a ověřování: žadatel prokáže splnění tohoto kritéria u konečného výrobku a u všech přidaných látek přítomných v konečném výrobku v koncentraci vyšší než 0,010 % hmot. Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, jímž potvrdí, že žádná z těchto látek ve formě (formách) a fyzikálním skupenství (skupenstvích) přítomných v produktu nesplňuje kritéria pro klasifikaci pomocí jedné či více standardních vět o nebezpečnosti uvedených v tabulce 2.

U látek uvedených v přílohách IV a V nařízení (ES) č. 1907/2006, které jsou vyňaty z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 písm. a) a b) uvedeného nařízení, postačuje ke splnění kritéria prohlášení žadatele.

Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, jímž potvrdí přítomnost přidaných látek, které splňují podmínky pro uplatnění výjimky.

c)   Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

Konečný výrobek nesmí obsahovat žádné látky, které byly zjištěny postupem podle čl. 59 odst. 1) nařízení (ES) č. 1907/2006, kterým se stanoví seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, nebo bezpečnostní list, jímž potvrdí nepřítomnost všech látek na seznamu.

Na aktuální seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy se odkazuje k datu podání žádosti.

d)   Vonné látky

Každá přidaná látka doplněná do výrobku jako vonná látka musí být vyrobena podle doporučených pravidel Mezinárodního sdružení pro vonné látky (IFRA) (5) a musí s ní být podle těchto pravidel zacházeno. Výrobce se řídí doporučeními norem IFRA, které se týkají zákazu, omezeného použití a zvláštních kritérií čistoty pro látky.

Posuzování a ověřování: dodavatel nebo výrobce vonné látky předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria.

e)   Konzervační přísady

i)

Výrobek může obsahovat konzervační přísady pouze za účelem uchování výrobku, a to v přiměřené dávce určené jen pro tento účel. To se netýká povrchově aktivních látek, které mohou mít také vlastnosti biocidů.

ii)

Výrobek může obsahovat konzervační přísady za předpokladu, že nejsou bioakumulativní. Konzervační přísada se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.

iii)

Je zakázáno prohlašovat nebo naznačovat na obalu nebo jinak sdělovat, že výrobek má antimikrobiální nebo dezinfekční účinek.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných konzervačních přísad a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow. Žadatel také poskytne grafickou předlohu obalu.

f)   Barviva

Barviva v produktu nesmí být bioakumulativní.

Barvivo se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF. V případě barviv povolených pro použití v potravinách není nutné předkládat dokumentaci o bioakumulativním potenciálu.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných barviv a informace o jejich hodnotách BCF nebo log Kow nebo dokumenty dokládající, že je barvivo schváleno pro použití v potravinách.

g)   Enzymy

Použít se mohou pouze enzymy zapouzdřené (v pevném skupenství) a kapalné/suspenzní enzymy.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v příslušných případech podložené prohlášeními dodavatelů, spolu s bezpečnostními listy veškerých přidaných enzymů.

Kritérium 6 – Obaly

a)   Poměr hmotnost/užitek (WUR)

Poměr hmotnost/užitek (WUR – weight/utility ratio) se vypočítává pouze pro primární obal a nesmí překročit tyto hodnoty pro referenční dávku.

Typ výrobku

WUR

(g/kg prádla)

Práškové prací prostředky

Prací prostředky ve formě tablet nebo kapslí

1,2

Tekuté/gelové prací prostředky (ne ve formě tablet nebo kapslí)

1,4

Odstraňovač skvrn (aplikovaný pouze před praním)

1,2

Tento požadavek se nevztahuje na primární obal vyrobený z více než 80 % recyklovaných materiálů.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží výpočet WUR výrobku. Jestliže se výrobek prodává v různých obalech (tedy o různém objemu), výpočet se předloží pro každou velikost obalu, pro niž bude ekoznačka EU udělena.

Hodnota WUR se vypočítá takto:

WUR = Σ [(Wi + Ui)/(Di * Ri)]

Kde:

Wi

:

hmotnost (g) primárního obalu (i);

Ui

:

hmotnost (g) obalů recyklovaných nikoli po spotřebitelích v primárním obalu (i). Ui = Wi pokud žadatel neprokáže jinak;

Di

:

počet referenčních dávek obsažených v primárním obalu (i);

Ri

:

index opakovaného použití. Ri = 1 (obal se nepoužívá opakovaně ke stejnému účelu) nebo Ri = 2 (žadatel může doložit, že součást obalu lze použít opakovaně ke stejnému účelu a že prodává náhradní náplně).

Žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria potvrzující obsah materiálu recyklovaného po spotřebitelích spolu s příslušnou dokumentací. Obal se považuje za recyklovaný odpad po spotřebitelích, jestliže surovina použitá k jeho výrobě byla získána od výrobců obalů ve fázi distribuce nebo ve fázi spotřebitelského použití.

b)   Recyklovatelnost

Plastové obaly musí být koncipovány tak, aby usnadňovaly účinnou recyklaci, a to tím, že nebudou obsahovat potenciální kontaminanty a materiály, o nichž je známo, že brání třídění obalu jako druhotné suroviny nebo opětovnému zpracování nebo že snižují kvalitu recyklátu. Etikety nebo manžety, uzávěry a v příslušných případech bariérové povlaky nesmí samy ani v kombinaci obsahovat materiály a složky uvedené v tabulce 4. Tento požadavek se nevztahuje na pumpičkové mechanismy (také v rozprašovačích).

Tabulka 4

Materiály a složky vyloučené pro použití v obalových součástech

Obalová součást

Vyloučené materiály a složky (*4)

Etiketa nebo manžeta

Etiketa nebo manžeta z PS v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE.

Etiketa nebo manžeta z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE.

Etiketa nebo manžeta z PETG v kombinaci s lahví z PET.

Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě > 1 g/cm3 použité s lahví z PET.

Jakékoli jiné plastové materiály pro manžety nebo etikety o hustotě < 1 g/cm3 použité s lahví z PP nebo HDPE.

Etikety nebo manžety, které jsou metalizované nebo zatavené v obalu (etiketování pomocí forem neboli „in-mould labelling“).

Uzávěr

Uzávěr z PS v kombinaci s lahví z PET, HDPE nebo PP.

Uzávěr z PVC v kombinaci s lahví z PET, PP nebo HDPE.

Uzávěry z PETG nebo uzavírací materiál o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET.

Uzávěry vyrobené z kovu, skla, EVA, které nelze od lahve snadno oddělit.

Uzávěry vyrobené ze silikonu. Vyňaty jsou silikonové uzávěry o hustotě < 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PET a silikonové uzávěry o hustotě > 1 g/cm3 v kombinaci s lahví z PEHD nebo PP.

Kovové fólie nebo plomby, které po otevření výrobku zůstanou připevněné k lahvi nebo jejímu uzávěru.

Bariérové povlaky

Bariéry z polyamidu, z funkčních polyolefinů, pokovované bariéry a bariéry blokující světlo.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria, v němž uvede materiálové složení obalu, podle potřeby včetně nádoby, etikety či manžety, lepidel, uzávěru a bariérového povlaku, spolu s fotografiemi nebo technickými výkresy primárního obalu.

Kritérium 7 – Vhodnost k použití

Výrobek musí mít dostatečnou účinnost praní při nejnižší teplotě a dávce doporučené výrobcem pro danou tvrdost vody v souladu s dokumentem „Protokol ekoznačky EU pro zkoušení účinnosti pracích prostředků“ (6) nebo dokumentem „Protokol ekoznačky EU pro zkoušení účinnosti odstraňovačů skvrn“ (7) dostupným na internetové stránce ekoznačky EU.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží doklady prokazující, že výrobek byl zkoušen za podmínek specifikovaných v daném protokolu a že výsledky potvrzují, že dosáhl alespoň minimální požadované účinnosti praní. Žadatel také předloží doklady prokazující splnění laboratorních požadavků obsažených v příslušných harmonizovaných normách pro zkušební a kalibrační laboratoře, je-li potřeba.

Je možné použít jiné zkušební metody, pokud je přezkoumá příslušný orgán a uzná je za rovnocenné.

Kritérium 8 – Informace pro uživatele

K výrobku musí být přiložen návod ke správnému použití, které zajistí nejvyšší účinnost výrobku a omezí na minimum vznik odpadu, a zároveň sníží znečištění vody a využívání zdrojů. Tento návod musí být čitelný, případně zahrnovat grafické znázornění nebo ikony, a musí obsahovat tyto informace:

a)

Pokyny pro dávkování

Žadatel zajistí vhodná opatření, která pomohou spotřebitelům dodržovat doporučenou dávku, zprostředkuje jim pokyny pro dávkování a praktický dávkovací systém (např. dávkovací uzávěry).

Pokyny pro dávkování musí obsahovat informace o doporučené dávce pro běžný objem prádla nejméně pro dvě úrovně znečištění a informace o vlivu tvrdosti vody na dávkování.

Poskytují se informace o nejběžnější tvrdosti vody v oblasti, kde má být výrobek uveden na trh, nebo návod, kde lze tuto informaci najít.

b)

Informace o odstraňování obalů

Primární obal musí obsahovat informace o opětovném použití, recyklaci a správném odstranění obalu.

c)

Informace o vlivu na životní prostředí

Na primárním obalu musí být uveden text o významu používání správné dávky a nejnižší doporučené teploty (která nesmí být vyšší než 30 °C), jakož i o využití plné kapacity pračky, aby se spotřeba energie a vody snížila na minimum a omezilo se znečištění vody.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku.

Kritérium 9 – Informace uváděné na ekoznačce EU

Logo musí být viditelné a čitelné. Na výrobku musí být uvedeno registrační/licenční číslo ekoznačky EU a toto číslo musí být čitelné a jasně viditelné.

Pokud se žadatel rozhodne, může na etiketě výrobku použít volitelný textový rámeček obsahující tento text:

snížený dopad na vodní prostředí,

omezené množství nebezpečných látek,

zkoušky na účinnost praní při 30 °C (*).

(*)

Pokud byl produkt v rámci kritéria 7 zkoušen při 15 nebo 20 °C, může žadatel uvedenou teplotu změnit odpovídajícím způsobem.

Posuzování a ověřování: žadatel předloží podepsané prohlášení o splnění kritéria spolu se vzorem etikety výrobku nebo grafickou předlohou obalu, na nichž bude ekoznačka EU umístěna.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(*1)  „Bez omezení“ znamená: všechny záměrně přidané látky, vedlejší produkty a nečistoty ze surovin bez ohledu na jejich koncentraci.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Látka se nepovažuje za bioakumulativní, je-li biokoncentrační faktor BCF < 100 nebo log Kow < 3,0. Pokud jsou k dispozici hodnoty BCF i log Kow, použije se nejvyšší naměřená hodnota BCF.

(*2)  Včetně stabilizátorů a dalších pomocných látek v přípravcích.

(*3)  V koncentracích nižších než 0,2 % v surovině, jestliže celková koncentrace v konečném výrobku je nižší než 0,10 %.

(5)  Dostupná na internetové stránce IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA – ethylenvinylacetát, HDPE – vysokohustotní polyethylen, PET – polyethylentereftalát, PETG – glykolem modifikovaný polyethylentereftalát, PP – polypropylen, PS – polystyren, PVC – polyvinylchlorid

(6)  K dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  K dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.


Top