EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0189

Rozhodnutí Rady (EU) 2017/189 ze dne 16. ledna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení zřízených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o schválení jednacích řádů těchto podvýborů

OJ L 29, 3.2.2017, p. 40–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/189/oj

3.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/40


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/189

ze dne 16. ledna 2017

o postoji, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení zřízených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o schválení jednacích řádů těchto podvýborů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) stanoví částečné prozatímní provádění dohody.

(2)

Článek 4 rozhodnutí Rady 2014/668/EU (2) blíže určuje ustanovení dohody, která mají být prozatímně prováděna. Mezi ně patří ustanovení o zřízení a fungování Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení.

(3)

V článku 74 dohody se stanoví, že Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu má přijmout na svém prvním zasedání svůj jednací řád.

(4)

V článku 300 dohody se stanoví, že Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj má přijmout svůj jednací řád.

(5)

V článku 83 dohody se stanoví, že Podvýbor pro cla má přijmout svůj jednací řád.

(6)

V článku 211 dohody se stanoví, že Podvýbor pro zeměpisná označení má přijmout svůj jednací řád.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj, Podvýboru pro cla a Podvýboru pro zeměpisná označení, pokud jde o jednací řády těchto podvýborů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu zřízeném podle článku 74 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“), vychází z návrhu rozhodnutí Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj zřízeném podle článku 300 dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 3

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Podvýboru pro cla zřízeném podle článku 83 dohody, vychází z návrhu rozhodnutí Podvýboru pro cla připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro cla mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 4

1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat v Podvýboru pro zeměpisná označení zřízeném podle článku 211 dohody vychází z návrhu rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení připojeného k tomuto rozhodnutí.

2.   Zástupci Unie v Podvýboru pro zeměpisná označení mohou odsouhlasit drobné technické změny návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 16. ledna 2017.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/668/EU ze dne 23. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé, pokud jde o hlavu III (s výjimkou ustanovení o zacházení s pracovníky, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a jsou legálně zaměstnáni na území druhé strany) a hlavy IV, V, VI a VII dohody a související přílohy a protokoly (Úř. věst. L 278, 20.9.2014, s. 1).


NÁVRH

ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU

ze dne … 2016,

kterým se přijímá jeho jednací řád

PODVÝBOR EU-UKRAJINA PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na článek 74 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) se části dohody, včetně kapitoly 4 (Sanitární a fytosanitární opatření) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), provádějí prozatímně ode dne 1. ledna 2016.

(2)

Článek 74 dohody stanoví, že Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu má posuzovat všechny záležitosti, které vyvstanou v souvislosti s prováděním kapitoly 4 hlavy IV dohody.

(3)

V čl. 74 odst. 5 dohody se stanoví, že Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu má přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Podvýbor EU- Ukrajina pro sanitární a fytosanitární správu

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO SANITÁRNÍ A FYTOSANITÁRNÍ SPRÁVU

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu, zřízený podle čl. 74 odst. 1 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“), je nápomocen Výboru pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody při plnění jeho povinností.

2.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu plní úkoly stanovené v čl. 74 odst. 2 dohody s ohledem na cíle uvedené v článku 59 dohody.

3.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu se skládá ze zástupců příslušných orgánů stran odpovědných za sanitární a fytosanitární otázky.

4.   Zástupce Evropské komise nebo Ukrajiny příslušný pro sanitární a fytosanitární otázky vykonává funkci předsedy v souladu s článkem 2.

5.   Pro účely tohoto jednacího řádu se stranami rozumí strany ve smyslu článku 482 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Předsednictví Podvýboru pro sanitární a fytosanitární otázky vykonávají strany střídavě po dobu 12 měsíců. První dvanáctiměsíční období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.   Nedohodnou-li se strany jinak, koná se zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu do tří měsíců od vstupu dohody v platnost a poté se koná na žádost jedné ze stran nebo alespoň jednou ročně.

2.   Každé zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu svolá předseda v čase a na místě dohodnutém oběma stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá předseda nejpozději 28 kalendářních dní přede dnem konání zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.   Kdykoli je to možné, svolá se pravidelné zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu v dostatečném předstihu před pravidelným zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu mohou probíhat za použití jakýchkoli dohodnutých technologických prostředků, například prostřednictvím videokonference či audiokonference.

5.   Mezi zasedáními může Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu řešit záležitosti korespondenčně.

Článek 4

Delegace

Před každým zasedáním se strany prostřednictvím sekretariátu uvedeného v článku 5 navzájem informují o zamýšleném složení svých delegací, jež se mají zasedání účastnit.

Článek 5

Sekretariát

Funkci tajemníků Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Ukrajiny a společně plní úkoly sekretariátu v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

Článek 6

Korespondence

1.   Korespondence určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.   Sekretariát zajistí, aby korespondence určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu byla zasílána předsedovi a případně rozesílána v souladu s článkem 7.

3.   Korespondenci od předsedy zasílá stranám sekretariát tohoto podvýboru jménem předsedy. Taková korespondence se případně rozešle v souladu s článkem 7.

Článek 7

Dokumenty

1.   Dokumenty se rozesílají prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu.

2.   Každá strana své dokumenty předá svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předá tajemníkovi druhé strany.

3.   Tajemník Unie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Unie a v kopii vždy též tajemníkovi Ukrajiny a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Tajemník Ukrajiny rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Ukrajiny a v kopii vždy též tajemníkovi Unie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

5.   Tajemníci Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu působí jako kontaktní místa pro výměnu informací podle článku 67 dohody.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak.

Pokud strana předloží Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.   Sekretariát Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu vypracuje předběžný program každého zasedání a návrh pracovních závěrů stanovený v článku 10 a vychází při tom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát některou ze stran požádán, a příslušné dokumenty, a to nejpozději 21 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou v souladu s článkem 7 nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

3.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijme program zasedání na začátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.

4.   Předseda zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu může podle potřeby a se souhlasem druhé strany pozvat zástupce jiných subjektů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu jako pozorovatelé a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito pozorovatelé dodržovali požadavky na důvěrnost.

5.   Předseda může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 10

Zápis ze zasedání a pracovní závěry

1.   Oba tajemníci společně vypracují z každého zasedání návrh zápisu.

2.   Zápis ze zasedání zpravidla obsahuje pro každý bod programu zasedání:

a)

účastníky zasedání, úředníky, kteří je doprovázejí, a všechny pozorovatele, kteří se zasedání účastnili;

b)

dokumenty předložené Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu;

c)

prohlášení, o jejichž uvedení požádal Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu, a

d)

pracovní závěry ze zasedání, jak je stanoveno v odstavci 4.

3.   Návrh zápisu se předkládá Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu ke schválení. Schválí se do 28 kalendářních dní od konání každého zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu. Všem adresátům uvedeným v článku 7 se zašle kopie schváleného zápisu.

4.   Tajemník strany, která vykonává předsednictví, vypracuje návrh pracovních závěrů každého zasedání a rozešle jej stranám společně s programem zasedání obvykle nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Tento návrh pracovních závěrů se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu, není-li dohodnuto jinak, přijmout pracovní závěry, které zohledňují navazující kroky dohodnuté stranami. Po schválení se pracovní závěry připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu vzorový dokument, který umožní vyhledávání bodů, jež mají být plněny, podle konkrétní lhůty.

Článek 11

Rozhodnutí a doporučení

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijímá rozhodnutí, stanoviska, doporučení, zprávy a společná opatření, jak je stanoveno v článku 74 dohody. Tato rozhodnutí, stanoviska, doporučení, zprávy a společná opatření se přijímají po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro jejich přijetí. Rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení.

2.   Každé rozhodnutí, stanovisko, doporučení nebo zprávu podepisuje předseda a stvrzují oba tajemníci. Aniž je dotčen odstavec 3, podepíše předseda tyto dokumenty během zasedání, na nichž jsou příslušná rozhodnutí, stanoviska, doporučení nebo zprávy přijaty.

3.   Pokud se na tom strany dohodnou, může Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu přijímat rozhodnutí, vydávat doporučení a přijímat stanoviska nebo zprávy písemným postupem po dokončení příslušných vnitřních postupů. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle v souladu s článkem 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo změn činí alespoň 21 kalendářních dní. Předseda může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v tomto odstavci. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí, stanovisko, doporučení nebo zprávu podepíše předseda a stvrdí oba tajemníci.

4.   Akty Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu jsou označovány jako „rozhodnutí“, „stanovisko“„doporučení“ nebo „zpráva“. Rozhodnutí vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.

5.   Rozhodnutí, stanoviska, doporučení a zprávy se zasílají oběma stranám.

6.   Sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je informován o všech rozhodnutích, stanoviscích, doporučeních, zprávách a jiných dohodnutých opatřeních Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu.

7.   Každá strana se může rozhodnout, zda zveřejní rozhodnutí, stanoviska a doporučení Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 12

Zprávy

Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu předkládá zprávu o své činnosti a o činnosti odborných pracovních skupin nebo skupin ad hoc, které zřídil, Výboru pro přidružení ve složení pro obchod. Zpráva se předkládá 25 dní před pravidelným výročním zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

Článek 13

Jazyky

1.   Jednacími jazyky Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu jsou angličtina a ukrajinština.

2.   Není-li stanoveno jinak, vychází Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu ve svých jednáních z dokumentů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.   Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí strana, jež zasedání pořádá.

3.   Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a ukrajinštiny pro účely čl. 13 odst. 1 hradí strana, jež zasedání pořádá.

Výdaje spojené s tlumočením a překlady do nebo z jiných jazyků hradí přímo strana, která tyto služby požaduje.

Článek 15

Odborné pracovní skupiny a skupiny ad hoc

1.   Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu může rozhodnutím podle čl. 74 odst. 3 dohody vytvářet či případně rušit odborné pracovní skupiny nebo pracovní skupiny ad hoc, včetně vědeckých skupin.

2.   Členství v pracovních skupinách ad hoc se neomezuje na zástupce stran. Strany zajistí, aby členové všech skupin zřízených Podvýborem pro sanitární a fytosanitární správu dodržovali příslušné požadavky na důvěrnost.

3.   Není-li rozhodnuto jinak, vykonávají skupiny zřízené Podvýborem pro sanitární a fytosanitární správu činnost na základě zmocnění tímto podvýborem, kterému podávají zprávy.

4.   Zasedání pracovních skupin se mohou konat podle podle okolností za osobní účasti nebo prostřednictvím videokonference či audiokonference.

5.   Veškerá relevantní korespondence, dokumenty a sdělení týkající se činnosti pracovních skupin se v kopii zašlou sekretariátu Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu.

6.   Pracovní skupiny mají pravomoc vydávat písemná doporučení určená Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu. Doporučení se vydávají po dohodě a předkládají se předsedovi, který doporučení rozesílá podle článku 7.

7.   Tento jednací řád se obdobně použije pro jakoukoliv odbornou pracovní skupinu či pracovní skupinu ad hoc zřízenou Podvýborem pro sanitární a fytosanitární správu, není-li v tomto článku stanoveno jinak. Odkazy na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod se rozumějí odkazy na Podvýbor pro sanitární a fytosanitární správu.

Článek 16

Změny

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro sanitární a fytosanitární správu v souladu s čl. 74 odst. 5 dohody.


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ č. … PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ze dne …,

kterým se přijímá jeho jednací řád

PODVÝBOR EU-UKRAJINA PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na článek 300 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) se části dohody, včetně kapitoly 13 (Obchod a udržitelný rozvoj) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), provádějí prozatímně ode dne 1. ledna 2016.

(2)

Podle článku 300 dohody má Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj dohlížet na provádění kapitoly 13 hlavy IV dohody.

(3)

Podle čl. 300 odst. 1 dohody má Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Podvýbor EU-Ukrajina pro obchod a udržitelný rozvoj

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO OBCHOD A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj zřízený podle článku 300 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), (dále jen „dohoda“) je nápomocen Výboru pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody při plnění jeho povinností.

2.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj plní povinnosti stanovené v kapitole 13 (Obchod a udržitelný rozvoj) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.

3.   Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj se skládá z úředníků každé ze stran příslušných pro záležitosti týkající se obchodu a udržitelného rozvoje.

4.   Zástupce Evropské komise nebo Ukrajiny příslušný pro obchod a udržitelný rozvoj vykonává funkci předsedy Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj.

5.   Pro účely tohoto jednacího řádu se stranami rozumí strany ve smyslu článku 482 dohody.

Článek 2

Zvláštní ustanovení

1.   Není-li v tomto jednacím řádu stanoveno jinak, použijí se přiměřeně články 2 až 14 jednacího řádu Výboru pro přidružení EU-Ukrajina.

2.   Odkazy na Radu přidružení se považují za odkazy na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod. Odkazy na Výbor pro přidružení nebo Výbor pro přidružení ve složení pro obchod se považují za odkazy na Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj.

Článek 3

Zasedání

Podvýbor pro obchod a udržitelný rozvoj zasedá dle potřeby. Strany se snaží, aby se sešly jednou za rok.

Článek 4

Změny

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro obchod a udržitelný rozvoj v souladu s čl. 300 odst. 1 dohody.


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO CLA

ze dne … 2016,

kterým se přijímá jeho jednací řád

PODVÝBOR EU-UKRAJINA PRO CLA,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na článek 83 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“)se části dohody, včetně kapitoly 5 (Celní spolupráce a usnadnění obchodu) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), provádějí prozatímně ode dne 1. ledna 2016.

(2)

Článek 83 dohody stanoví, že Podvýbor pro cla má sledovat provádění a správu kapitoly 5 (hlavy IV dohody.

(3)

V čl. 83 písm. e) dohody se stanoví, že Podvýbor pro cla má přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro cla uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Podvýbor EU-Ukrajina pro cla

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO CLA

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro cla zřízený podle článku 83 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) vykonává své povinnosti stanovené v uvedeném článku.

2.   Podvýbor pro cla se skládá ze zástupců Evropské komise a Ukrajiny příslušných pro cla a celní otázky.

3.   Zástupce Evropské komise nebo Ukrajiny příslušný pro cla a celní otázky vykonává funkci předsedy v souladu s článkem 2.

4.   Pro účely tohoto jednacího řádu se stranami rozumí strany ve smyslu článku 482 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Předsednictví Podvýboru pro cla vykonávají strany střídavě po dobu 12 měsíců. První dvanáctiměsíční období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.   Nedohodnou-li se strany jinak, koná se zasedání Podvýboru pro cla jednou ročně nebo na žádost jedné ze stran.

2.   Každé zasedání Podvýboru pro cla svolá předseda v čase a na místě dohodnutém oběma stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá předseda nejpozději 28 kalendářních dní přede dnem konání zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.   Zasedání Podvýboru pro cla mohou probíhat za použití jakýchkoli dohodnutých technologických prostředků, například prostřednictvím videokonference či audiokonference.

4.   Mezi zasedáními může Podvýbor pro cla řešit záležitosti korespondenčně.

Článek 4

Delegace

Před každým zasedáním se strany prostřednictvím sekretariátu podvýboru pro cla uvedeného v článku 5 navzájem informují o zamýšleném složení svých delegací, jež se mají zasedání účastnit.

Článek 5

Sekretariát

Funkci tajemníků Podvýboru pro cla vykonávají společně úředník Evropské komise a úředník Ukrajiny příslušní pro cla a celní otázky a společně plní úkoly sekretariátu v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

Článek 6

Korespondence

1.   Korespondence určená Podvýboru pro cla se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.   Sekretariát zajistí, aby korespondence určená Podvýboru pro cla byla zasílána předsedovi a případně rozesílána v souladu s článkem 7.

3.   Korespondenci od předsedy zasílá stranám sekretariát Podvýboru pro cla jménem předsedy. Taková korespondence se případně rozešle v souladu s článkem 7.

Článek 7

Dokumenty

1.   Dokumenty se rozesílají prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro cla.

2.   Každá strana své dokumenty předá svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předá tajemníkovi druhé strany.

3.   Tajemník Unie rozešle dokumenty příslušným zástupcům Unie a v kopii též tajemníkovi Ukrajiny. Tajemník Unie rozesílá kopii konečných znění dokumentů tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Tajemník Ukrajiny rozešle dokumenty příslušným zástupcům Ukrajiny a v kopii též tajemníkovi Unie. Tajemník Ukrajiny rozesílá kopii konečných znění dokumentů tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Podvýboru pro cla jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak.

Pokud strana předloží Podvýboru pro cla informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.   Sekretariát Podvýboru pro cla vypracuje předběžný program každého zasedání a vychází při tom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát některou ze stran požádán, a příslušné dokumenty, a to nejpozději 21 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou v souladu s článkem 7 nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

3.   Podvýbor pro cla přijme program zasedání na začátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.

4.   Předseda může podle potřeby a se souhlasem druhé strany pozvat zástupce jiných subjektů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání Podvýboru pro cla jako pozorovatelé a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito pozorovatelé dodržovali požadavky na důvěrnost.

5.   Předseda může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 10

Zápis ze zasedání a pracovní závěry

1.   Tajemník strany, která vykonává předsednictví, vypracuje z každého zasedání návrh zápisu, včetně pracovních závěrů.

2.   Návrh zápisu, včetně pracovních závěrů, se předloží Podvýboru pro cla ke schválení. Schválí se do 28 kalendářních dní od skončení každého zasedání Podvýboru pro cla. Všem adresátům uvedeným v článku 7 se zašle kopie schváleného zápisu.

Článek 11

Rozhodnutí a doporučení

1.   Podvýbor pro cla přijímá praktická ujednání, opatření, rozhodnutí a doporučení, jak je stanoveno v článku 83 dohody. Jsou přijímána po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro jejich přijetí. Rozhodnutí jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení.

2.   Každé rozhodnutí nebo doporučení podepíše zástupce každé strany. Aniž je dotčen odstavec 3, podepíší zástupci tyto dokumenty během zasedání, na nichž jsou příslušná rozhodnutí nebo doporučení přijata.

3.   Pokud se na tom strany dohodnou, může Podvýbor pro cla přijímat rozhodnutí nebo vydávat doporučení písemným postupem po dokončení příslušných vnitřních postupů. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle v souladu s článkem 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo činí alespoň 21 kalendářních dní. Předseda Podvýboru pro cla může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v tomto odstavci. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí nebo doporučení podepíše zástupce každé strany.

4.   Akty Podvýboru pro cla se označí jako „rozhodnutí“ nebo „doporučení“. Rozhodnutí vstupují v platnost dnem přijetí, není-li v nich stanoveno jinak.

5.   Rozhodnutí a doporučení Podvýboru pro cla stvrzují oba tajemníci.

6.   Rozhodnutí a doporučení se zasílají oběma stranám.

7.   Sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je informován o všech rozhodnutích, stanoviscích, doporučeních, zprávách a jiných dohodnutých opatřeních Podvýboru pro cla.

8.   Každá strana se může rozhodnout, zda zveřejní rozhodnutí a doporučení Podvýboru pro cla ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 12

Zprávy

Podvýbor pro cla předkládá zprávu o své činnosti Výboru pro přidružení ve složení pro obchod na každém pravidelném výročním zasedání tohoto výboru.

Článek 13

Jazyky

1.   Jednacími jazyky Podvýboru pro cla jsou angličtina a ukrajinština.

2.   Není-li stanoveno jinak, vychází Podvýbor pro cla ve svých jednáních z dokumentů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.   Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Podvýboru pro cla, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí strana, jež zasedání pořádá.

3.   Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a ukrajinštiny pro účely čl. 13 odst. 1 tohoto jednacího řádu hradí strana, jež zasedání pořádá.

Výdaje spojené s tlumočením a překlady do nebo z jiných jazyků hradí přímo strana, která tyto služby požaduje.

Článek 15

Změny

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro cla v souladu s čl. 83 písm. e) dohody.


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


NÁVRH

ROZHODNUTÍ PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

ze dne … 2016,

kterým se přijímá jeho jednací řád

PODVÝBOR EU-UKRAJINA PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na článek 211 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 486 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) se části dohody, včetně pododdílu 3 (Zeměpisná označení) oddílu 2 kapitoly 9 (Duševní vlastnictví) hlavy IV (Obchod a obchodní záležitosti), provádějí prozatímně ode dne 1. ledna 2016.

(2)

V článku 211 dohody se stanoví, že Podvýbor pro zeměpisná označení má sledovat vývoj dohody v oblasti zeměpisných označení, a slouží jako fórum pro spolupráci a dialog o zeměpisných označeních.

(2)

V čl. 211 odst. 2 dohody se stanoví, že Podvýbor pro zeměpisná označení má přijmout svůj jednací řád,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímá se jednací řád Podvýboru pro zeměpisná označení uvedený v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V … dne …

Za Podvýbor EU-Ukrajina pro zeměpisná označení

předseda nebo předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

PŘÍLOHA

JEDNACÍ ŘÁD PODVÝBORU EU-UKRAJINA PRO ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

Článek 1

Obecná ustanovení

1.   Podvýbor pro zeměpisná označení, zřízený podle článku 211 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), (dále jen „dohoda“), je nápomocen Výboru pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 465 odst. 4 dohody při plnění jeho povinností.

2.   Podvýbor pro zeměpisná označení plní úkoly stanovené v článku 211 dohody.

3.   Podvýbor pro zeměpisná označení se skládá z úředníků Evropské komise a Ukrajiny příslušných pro problematiku zeměpisných označení.

4.   Každá strana jmenuje vedoucího delegace, který bude kontaktní osobou pro všechny záležitosti týkající se tohoto podvýboru.

5.   Vedoucí delegací vykonávají funkci předsedy v souladu s článkem 2.

6.   Každý vedoucí delegace může převést všechny úkoly spojené s funkcí vedoucího delegace nebo kterýkoli z těchto úkolů na jmenovaného zástupce; v takovém případě se veškeré dále uvedené odkazy na vedoucího delegace vztahují i na jmenovaného zástupce.

7.   Pro účely tohoto jednacího řádu se stranami rozumí strany ve smyslu článku 482 dohody.

Článek 2

Předsednictví

Předsednictví Podvýboru pro zeměpisná označení vykonávají strany střídavě po dobu 12 měsíců. První dvanáctiměsíční období začíná dnem prvního zasedání Rady přidružení a končí 31. prosince téhož roku.

Článek 3

Zasedání

1.   Nedohodnou-li se strany jinak, konají se zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení střídavě v Unii a na Ukrajině na žádost jedné ze stran nejpozději do 90 dnů od podání této žádosti.

2.   Každé zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení svolá předseda v čase a na místě dohodnutém oběma stranami. Oznámení o svolání zasedání vydá předseda nejpozději 28 kalendářních dní přede dnem konání zasedání, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.   Kdykoli je to možné, svolá se pravidelné zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení v dostatečném předstihu před pravidelným zasedáním Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Výjimečně mohou zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení probíhat za použití jakýchkoli technologických prostředků, na nichž se strany dohodnou, například prostřednictvím videokonference.

Článek 4

Delegace

Před každým zasedáním se strany prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro zeměpisná označení uvedeného v článku 5 navzájem informují o zamýšleném složení svých delegací, jež se mají zasedání účastnit.

Článek 5

Sekretariát

Funkci tajemníků Podvýboru pro zeměpisná označení vykonávají společně zástupce Evropské komise a zástupce Ukrajiny jmenovaní svými vedoucími delegací a společně plní úkoly sekretariátu v duchu vzájemné důvěry a spolupráce.

Článek 6

Korespondence

1.   Korespondence určená Podvýboru pro zeměpisná označení se zasílá tajemníkovi kterékoli ze stran, který obratem uvědomí druhého tajemníka.

2.   Sekretariát zajistí, aby korespondence určená Podvýboru pro zeměpisná označení byla zasílána předsedovi a případně rozesílána v souladu s článkem 7.

3.   Korespondenci od předsedy zasílá stranám sekretariát tohoto podvýboru jménem předsedy. Taková korespondence se případně rozešle v souladu s článkem 7.

Článek 7

Dokumenty

1.   Dokumenty se rozesílají prostřednictvím sekretariátu Podvýboru pro zeměpisná označení.

2.   Každá strana své dokumenty předá svému tajemníkovi. Tajemník tyto dokumenty předá tajemníkovi druhé strany.

3.   Tajemník Unie rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Unie a v kopii též tajemníkovi Ukrajiny a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

4.   Tajemník Ukrajiny rozesílá dokumenty příslušným zástupcům Ukrajiny a v kopii též tajemníkovi Unie a tajemníkům Výboru pro přidružení ve složení pro obchod.

Článek 8

Důvěrnost

Zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení jsou neveřejná, nerozhodnou-li strany jinak.

Pokud strana předloží Podvýboru pro zeměpisná označení informace, jež označí za důvěrné, nakládá s nimi druhá strana jako s takovými.

Článek 9

Program zasedání

1.   Sekretariát Podvýboru pro zeměpisná označení vypracuje předběžný program každého zasedání a návrh pracovních závěrů stanovený v článku 10 a vychází při tom z návrhů stran. Předběžný program zasedání obsahuje body, o jejichž zařazení byl sekretariát Podvýboru pro zeměpisná označení některou ze stran požádán, a příslušné dokumenty, a to nejpozději 21 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

2.   Předběžný program zasedání a příslušné dokumenty se rozešlou v souladu s článkem 7 nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání.

3.   Program zasedání přijme předseda a vedoucí druhé delegace na začátku každého zasedání. Pokud s tím strany souhlasí, mohou být na program zařazeny i jiné body než ty, které jsou uvedeny v předběžném programu zasedání.

4.   Předseda zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení může podle potřeby a se souhlasem druhé strany pozvat zástupce jiných subjektů stran nebo nezávislé odborníky v příslušném oboru, aby se zúčastnili zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení jako pozorovatelé a poskytli na něm informace ke konkrétním tématům. Strany zajistí, aby tito pozorovatelé dodržovali požadavky na důvěrnost.

5.   Předseda může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2.

Článek 10

Zápis ze zasedání a pracovní závěry

1.   Oba tajemníci společně vypracují z každého zasedání návrh zápisu.

2.   Zápis ze zasedání zpravidla obsahuje pro každý bod programu zasedání:

a)

účastníky zasedání, úředníky, kteří je doprovázejí, a všechny, kteří se zasedání účastnili;

b)

dokumenty předložené Podvýboru pro zeměpisná označení;

c)

prohlášení, o jejichž uvedení požádal Podvýbor pro zeměpisná označení, a

d)

v případě potřeby pracovní závěry ze zasedání, jak je stanoveno v odstavci 4.

3.   Návrh zápisu se předkládá Podvýboru pro zeměpisná označení ke schválení. Schválí se do 28 kalendářních dní od skončení každého zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení. Všem adresátům uvedeným v článku 7 se zašle kopie schváleného zápisu.

4.   Tajemník Podvýboru pro zeměpisná označení strany, která předsedá, vypracuje návrh pracovních závěrů každého zasedání a rozešle jej stranám společně s programem zasedání obvykle nejpozději 15 kalendářních dní přede dnem konání zasedání. Tento návrh pracovních závěrů se během zasedání aktualizuje tak, aby na jeho konci mohl Podvýbor pro zeměpisná označení, není-li dohodnuto jinak, přijmout pracovní závěry, které zohledňují navazující kroky dohodnuté stranami. Po schválení se pracovní závěry připojí k zápisu a na některém z následujících zasedání Podvýboru pro zeměpisná označení se zkontroluje jejich provádění. Za tímto účelem přijme Podvýbor pro zeměpisná označení vzorový dokument, který umožní vyhledávání bodů, jež mají být plněny, podle konkrétní lhůty.

Článek 11

Rozhodnutí

1.   Podvýbor pro zeměpisná označení má pravomoc přijímat rozhodnutí v otázkách uvedených v čl. 211 odst. 3 dohody. Tato rozhodnutí se přijímají po dohodě mezi stranami po dokončení příslušných vnitřních postupů pro jejich přijetí. Jsou pro strany závazná a strany přijmou příslušná opatření k jejich provedení.

2.   Každé rozhodnutí podepíše zástupce každé strany. Aniž je dotčen odstavec 3, podepíší zástupci tyto dokumenty během zasedání, na nichž jsou příslušná rozhodnutí přijata.

3.   Pokud se na tom strany dohodnou, může Podvýbor pro zeměpisná označení přijímat rozhodnutí písemným postupem po dokončení příslušných vnitřních postupů. Písemný postup spočívá ve výměně nót mezi oběma tajemníky jednajícími se souhlasem stran. Za tímto účelem se znění návrhu rozešle v souladu s článkem 7, přičemž lhůta pro vyslovení jakýchkoli výhrad nebo změn činí alespoň 21 kalendářních dní. Předseda Podvýboru pro zeměpisná označení může po konzultaci se stranami s ohledem na zvláštní okolnosti zkrátit lhůty uvedené v tomto odstavci. Jakmile je znění dohodnuto, rozhodnutí podepíše zástupce každé strany.

4.   Akty Podvýboru pro zeměpisná označení se označí jako „rozhodnutí“. Rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí, není-li v něm stanoveno jinak.

5.   Rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení stvrzují oba tajemníci.

6.   Rozhodnutí se zasílají oběma stranám.

7.   Sekretariát Výboru pro přidružení ve složení pro obchod je informován o všech rozhodnutích, zprávách a jiných dohodnutých opatřeních Podvýboru pro zeměpisná označení.

8.   Každá strana se může rozhodnout, zda zveřejní rozhodnutí Podvýboru pro zeměpisná označení ve svém příslušném úředním tisku.

Článek 12

Zprávy

1.   Podvýbor pro zeměpisná označení předkládá zprávu o své činnosti Výboru pro přidružení ve složení pro obchod na každém pravidelném zasedání tohoto výboru.

2.   Tyto zprávy se přijmou po dohodě mezi stranami a označí se jako „zpráva“. Zprávy se zasílají oběma stranám.

3.   Postup pro přijímání rozhodnutí stanovený v čl. 11 odst. 2 a 3 se použije obdobně na zprávy.

Článek 13

Jazyky

1.   Jednacími jazyky Podvýboru pro zeměpisná označení jsou angličtina a ukrajinština.

2.   Není-li stanoveno jinak, vychází Podvýbor pro zeměpisná označení ve svých jednáních z dokumentů vyhotovených v těchto jazycích.

Článek 14

Výdaje

1.   Každá strana hradí veškeré vlastní náklady vzniklé v důsledku účasti na zasedáních Podvýboru pro zeměpisná označení, a to jak pokud jde o náklady na zaměstnance, cestovní výlohy a diety, tak výdaje za poštovné a telekomunikace.

2.   Výdaje související s pořádáním zasedání a rozmnožováním dokumentů hradí strana, jež zasedání pořádá.

3.   Výdaje spojené s tlumočením na zasedáních a překlady dokumentů do nebo z angličtiny a ukrajinštiny pro účely čl. 13 odst. 1 tohoto jednacího řádu hradí strana, jež zasedání pořádá.

Výdaje spojené s tlumočením a překlady do nebo z jiných jazyků hradí přímo strana, která tyto služby požaduje.

Článek 15

Změna jednacího řádu

Tento jednací řád může být změněn rozhodnutím Podvýboru pro zeměpisná označení v souladu s čl. 211 odst. 2 dohody.


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.


Top