Help Print this page 

Document 32017D0179

Title and reference
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/179 ze dne 1. února 2017, kterým se stanoví procesní pravidla nezbytná pro fungování skupiny pro spolupráci v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii

C/2017/0438
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/73


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/179

ze dne 1. února 2017,

kterým se stanoví procesní pravidla nezbytná pro fungování skupiny pro spolupráci v souladu s čl. 11 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (1), a zejména čl. 11 odst. 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Strategická spolupráce mezi členskými státy a sdílení informací, zkušeností a osvědčených postupů týkajících se bezpečnosti sítí a informačních systémů je zásadní pro účinnou odezvu na výzvy v podobě incidentů a rizik souvisejících s bezpečností těchto systémů v Unii.

(2)

S cílem podporovat a usnadňovat strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a budovat vzájemnou důvěru se podle článku 11 směrnice (EU) 2016/1148 zřizuje skupina pro spolupráci, kterou tvoří zástupci členských států, Komise a Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací.

(3)

Podle článku 11 směrnice (EU) 2016/1148 má skupina pro spolupráci vykonávat své úkoly na základě dvouletých pracovních programů, přičemž první z nich je třeba stanovit do 9. února 2018. V rámci svých úkolů má skupina pro spolupráci poskytovat strategické vedení pro činnosti sítě bezpečnostních týmů typu CSIRT, zajišťovat výměnu informací a osvědčených postupů a jednat o schopnostech a připravenosti členských států. Skupina pro spolupráci má dále do 9. srpna 2018 a poté každých osmnáct měsíců vypracovat zprávu, v níž posoudí zkušenosti získané při strategické spolupráci vyvíjené podle tohoto článku.

(4)

V čl. 24 odst. 2 směrnice (EU) 2016/1148 se stanoví, že v období od 9. února 2017 do 9. listopadu 2018 a za účelem podpory členských států při zaujímání konzistentního přístupu v procesu určování provozovatelů základních služeb jedná skupina pro spolupráci o pokroku, podstatě a druhu vnitrostátních opatření, která umožní určit provozovatele základních služeb v konkrétním odvětví. Skupina pro spolupráci je rovněž povinna na žádost kteréhokoli členského státu projednat jeho návrhy konkrétních vnitrostátních opatření umožňující určit provozovatele základních služeb v konkrétním odvětví.

(5)

Podle čl. 14 odst. 7 směrnice (EU) 2016/1148 příslušné orgány jednající společně v rámci skupiny pro spolupráci mohou vypracovat a přijmout pokyny týkající se okolností, za nichž jsou provozovatelé základních služeb povinni hlásit incidenty, včetně parametrů pro určení významnosti dopadu daného incidentu.

(6)

V souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice (EU) 2016/1148 má Komise zajišťovat služby sekretariátu skupiny pro spolupráci. Komise by měla rovněž zajišťovat sekretariát podskupin vytvořených podle tohoto rozhodnutí.

(7)

Skupině pro spolupráci by měl předsedat zástupce členského státu, který právě předsedá Radě Evropské unie. Předsedovi by měl být při výkonu jeho povinností nápomocen zástupce členského státu, který předsedal Radě Evropské unie v rámci předchozího předsednictví, a zástupce členského státu, který bude Radě Evropské unie předsedat v rámci předsednictví následujícího. Předseda může určit, v souvislosti s kterými povinnostmi může být tato pomoc zapotřebí. V případě, že by se členský stát, který právě předsedá Radě, rozhodl skupině nepředsedat, měl by být dvoutřetinovou většinou členů skupiny zvolen náhradní předseda.

(8)

Práce předsedy by se měla řídit zásadami inkluzivnosti, angažovanosti, respektování rozmanitosti a dosahování konsenzu. Předseda skupiny pro spolupráci by měl zejména usilovat o zapojení všech členů, umožňovat, aby členové vyjadřovali různé názory a postoje, a snažit se nalézat řešení, jež mají v rámci skupiny pro spolupráci co nejširší podporu.

(9)

V souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice (EU) 2016/1148 může skupina pro spolupráci ve vhodných případech přizvat k účasti na svých zasedáních zástupce příslušných zúčastněných stran. Aby se zajistilo, že přistupující země splňují požadavky směrnice (EU) 2016/1148 ode dne přistoupení, je vhodné, aby byli zástupci těchto zemí přizváni k účasti na zasedáních skupiny pro spolupráci ode dne podpisu smlouvy o přistoupení. Rozhodnutí o přizvání zástupců příslušných zúčastněných stran nebo odborníků k účasti na zasedání nebo konkrétní části zasedání skupiny pro spolupráci by měl přijmout předseda, pokud skupina prostou většinou svých členů účast daného zástupce nebo odborníka na zasedání nebo jeho části neodmítne.

(10)

V souladu s článkem 13 směrnice (EU) 2016/1148 může Unie v souladu s článkem 218 Smlouvy o fungování EU uzavírat mezinárodní dohody se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi s cílem umožnit a upravit jejich účast na některých činnostech skupiny pro spolupráci.

(11)

V zájmu efektivity by měla mít skupina pro spolupráci možnost vytvářet podskupiny.

(12)

V zájmu zjednodušení by měla skupina pro spolupráci přijmout podrobnější jednací řád, jenž se bude mimo jiné týkat pravidel pro distribuci dokumentů, písemného postupu či vypracovávání souhrnných zápisů ze zasedání.

(13)

Jednání skupiny by v zásadě neměla být přístupná veřejnosti, jelikož vzhledem k tomu, že se projednávaná témata často týkají veřejné bezpečnosti, mohl by mít jejich veřejný charakter negativní vliv na budování vzájemné důvěry mezi členy skupiny. Skupina se však po dohodě s předsedou může v případě některých témat rozhodnout otevřít jednání veřejnosti a také umožnit zveřejnění příslušné dokumentace.

(14)

Aby bylo možné zajistit bezproblémové fungování skupiny ode dne uvedeného v čl. 24 odst. 1 směrnice (EU) 2016/1148, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost sítí a informačních systémů zřízeného podle článku 22 směrnice (EU) 2016/1148,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Cíl

Tímto rozhodnutím se stanoví procesní pravidla nezbytná pro fungování skupiny pro spolupráci (dále jen „skupina“) zřízené podle článku 11 směrnice (EU) 2016/1148.

Článek 2

Předseda skupiny

1.   Skupině předsedá zástupce členského státu, který právě předsedá Radě Evropské unie. Předsedovi je při výkonu jeho povinností nápomocen zástupce členského státu, který předsedal Radě Evropské unie v rámci předchozího předsednictví, a zástupce členského státu, který bude Radě Evropské unie předsedat v rámci předsednictví následujícího.

2.   Odchylně od odstavce 1 a na žádost zástupce členského státu, který právě předsedá Radě Evropské unie, se skupina v případě, že se dotčený členský stát rozhodne skupině nepředsedat, může rozhodnout dvoutřetinovou většinou svých členů zvolit mezi členskými státy náhradního předsedu, a to do doby, než jej vystřídá příští předseda podle odstavce 1.

Článek 3

Svolávání zasedání

1.   Zasedání skupiny svolává její předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost prosté většiny členů. Předseda předloží orientační harmonogram zasedání během jeho funkčního období s přihlédnutím k pracovnímu programu skupiny.

2.   Zasedání skupiny se obecně konají v prostorách Komise.

Článek 4

Metody práce

Za účelem výkonu své činnosti kombinuje skupina fyzická či virtuální zasedání s písemným postupem.

Článek 5

Program jednání

1.   Předseda s pomocí sekretariátu vypracuje program jednání a rozešle jej členům skupiny.

2.   Program jednání schvaluje skupina na začátku zasedání.

Článek 6

Pravidla hlasování a postoje vyjádřené členy skupiny

1.   Rozhodnutí skupiny se přijímají konsenzuálně, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak.

2.   V případě hlasování mají členové, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování, právo na to, aby bylo k dokumentu, jenž byl předložen k hlasování, připojeno shrnutí důvodů jejich postoje.

3.   Skupina přijme svůj pracovní program dvoutřetinovou většinou svých členů.

Článek 7

Třetí strany a odborníci

1.   Zástupci přistupujících zemí se přizvou k účasti na zasedáních skupiny ode dne podpisu smlouvy o přistoupení.

2.   Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost některého z členů skupiny rozhodnout o přizvání zástupců příslušných zúčastněných stran nebo odborníků k účasti na zasedání nebo konkrétní části zasedání skupiny. Prostá většina členů skupiny však může jejich účast odmítnout.

3.   Zástupci třetích stran, příslušných zúčastněných stran a odborníci uvedení v odstavcích 1 a 2 nejsou přítomni hlasování skupiny ani se ho neúčastní.

Článek 8

Vytváření podskupin

1.   Skupina může zřizovat podskupiny, aby se zabývaly konkrétními otázkami týkajícími se její práce.

2.   Skupina vymezí mandát podskupin. Podskupina se zodpovídá skupině a po splnění svého mandátu zanikne.

3.   Komise zajišťuje sekretariát podskupin uvedených v odstavci 1.

4.   Na podskupiny se vztahují pravidla týkající se přístupu k dokumentům a důvěrnosti uvedená v článku 10, pravidla týkající se ochrany osobních údajů uvedená v článku 11 a pravidla týkající se výdajů na zasedání uvedená v článku 12.

Článek 9

Jednací řád

1.   Skupina přijme dvoutřetinovou většinou svých členů svůj jednací řád.

2.   Předseda může na žádost některého z členů skupiny nebo z vlastního podnětu navrhnout změny jednacího řádu.

Článek 10

Přístup k dokumentům a důvěrnost

1.   Se žádostmi určenými skupině o přístup k dokumentům týkajícím se její činnosti nakládá Komise v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (2).

2.   Jednání skupiny nejsou přístupná veřejnosti. Po dohodě s předsedou se může skupina v případě některých témat rozhodnout jednání veřejnosti otevřít.

3.   Dokumenty předložené členům skupiny, zástupcům třetích stran a odborníkům se nezveřejňují, pokud nebyl udělen přístup k těmto dokumentům podle odstavce 1 nebo pokud je Komise nezveřejnila jiným způsobem.

4.   Bezpečnostní pravidla Komise týkající se ochrany utajovaných informací Unie stanovená v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (3) a (EU, Euratom) 2015/444 (4) se vztahují na veškeré takové informace, jež skupina obdrží nebo vytvoří či s nimiž nakládá. Informace, s nimiž skupina nakládá a jež jsou profesním tajemstvím, jsou patřičně chráněny.

5.   Od členů skupiny, zástupců třetích stran a odborníků se vyžaduje, aby dodržovali povinnosti spojené se zachováním důvěrnosti stanovené v tomto článku. Předseda zajistí, aby byli zástupci třetích stran a odborníci obeznámeni s požadavky týkajícími se zachování důvěrnosti, které jsou na ně kladeny.

Článek 11

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů skupinou je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

Článek 12

Výdaje na zasedání

1.   Komise neodměňuje ty, kdo se podílejí na činnostech skupiny, za jejich služby.

2.   Komise může účastníkům zasedání skupiny poskytnout náhradu vynaložených cestovních výdajů. Náhrada se poskytuje v souladu s předpisy platnými v rámci Komise a v mezích disponibilních prostředků, které jsou útvarům Komise přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování zdrojů.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 1. února 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 194, 19.7.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(3)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(4)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


Top