Help Print this page 

Document 32017D0175

Title and reference
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/175 ze dne 25. ledna 2017 o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování (oznámeno pod číslem C(2017) 299) (Text s významem pro EHP. )

C/2017/0299
  • In force
OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

2.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 28/9


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/175

ze dne 25. ledna 2017

o stanovení kritérií pro ekoznačku EU pro turistické ubytování

(oznámeno pod číslem C(2017) 299)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro ekoznačku Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 66/2010 lze ekoznačku EU udělit službám, které mají během celého životního cyklu menší dopad na životní prostředí.

(2)

V nařízení (ES) č. 66/2010 se uvádí, že konkrétní kritéria pro ekoznačku EU se stanoví pro každou skupinu produktů.

(3)

V rozhodnutích Komise 2009/564/ES (2) a 2009/578/ES (3) byla stanovena ekologická kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování pro služby v kempech a pro ubytovací služby pro turisty, které jsou platné do 31. prosince 2016.

(4)

Aby byly lépe zohledněny společné rysy služeb v kempech a ubytovacích služeb pro turisty, aby se společným přístupem k těmto skupinám produktů dosáhlo synergií a aby se zajistila maximální efektivita při správě těchto kritérií, považuje se za vhodné sloučit obě skupiny produktů do jedné pod názvem „turistické ubytování“.

(5)

Cílem revidovaných kritérií je podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie, zajistit úspory energie a vody, omezit produkci odpadů a zlepšit místní životní prostředí. Při zohlednění inovačního cyklu u této skupiny produktů by revidovaná kritéria spolu se souvisejícími požadavky na posuzování a ověřování měla platit po dobu pěti let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

(6)

Nedílnou součástí registračních čísel ekoznačky EU je kód odpovídající dané skupině produktů. Aby mohly příslušné orgány turistickému ubytování, které splňuje kritéria pro ekoznačku EU, přidělit registrační číslo ekoznačky EU, je nutné přidělit této skupině produktů číselný kód.

(7)

Rozhodnutí 2009/564/ES a 2009/578/ES by proto měla být zrušena.

(8)

Pro žadatele, jejichž ubytovací služby pro turisty nebo služby v kempech získaly ekoznačku EU pro služby v kempech a pro ubytovací služby pro turisty na základě kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/564/ES a v rozhodnutí 2009/578/ES, je vhodné stanovit přechodné období, aby měli dostatek času na přizpůsobení svých produktů revidovaným požadavkům. Žadatelé by také měli mít možnost podávat po dostatečně dlouhou dobu žádosti vypracované podle ekologických kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/564/ES a 2009/578/ES.

(9)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 16 nařízení (ES) č. 66/2010,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Skupina produktů „turistické ubytování“ zahrnuje nabízení ubytovacích služeb pro turisty a služeb v kempech a kterékoli z následujících pomocných služeb pod správou poskytovatele turistického ubytování:

1)

stravovacích služeb;

2)

rekreačních nebo tělovýchovných zařízení;

3)

zelených ploch;

4)

prostor pro specifické akce, jako jsou podnikatelské konference, schůze nebo školení;

5)

hygienických zařízení, zařízení pro praní a vaření nebo informačních zařízení, které jsou k dispozici turistům v kempech, cestujícím a nájemníkům ke společnému užívání.

2.   Dopravní služby a rekreační výlety jsou ze skupiny produktů „turistické ubytování“ vyloučeny.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

1)

„ubytovacími službami pro turisty“ poskytování placeného chráněného ubytování s noclehem v pokojích, v nichž se nachází alespoň lůžko, a individuálních nebo společných hygienických zařízení turistům, cestujícím a nájemníkům;

2)

„službami v kempech“ poskytování placených míst, která jsou vhodná pro kteroukoli z následujících konstrukcí: stany, obytné přívěsy, maringotky, obytné automobily, bungalovy a apartmány, a individuálních nebo společných hygienických zařízení turistům, cestujícím a nájemníkům;

3)

„stravovacími službami“ nabídka snídaní či jiných jídel;

4)

„rekreačními nebo tělovýchovnými zařízeními“ sauny, plavecké bazény, sportovní zařízení a wellness centra přístupné hostům či nerezidentům nebo oběma skupinám;

5)

„zelenými plochami“ parky, zahrady nebo jiné venkovní plochy otevřené turistům, cestujícím a nájemníkům.

Článek 3

Aby mohla být turistickému ubytování udělena ekoznačka EU podle nařízení (ES) č. 66/2010, musí toto ubytování spadat do skupiny produktů „turistické ubytování“, jak je definována v článku 1 tohoto rozhodnutí, a musí splňovat všechna následující kritéria a související požadavky na posuzování a ověřování stanovené v příloze tohoto rozhodnutí:

a)

musí splňovat každé z kritérií stanovených v oddíle A přílohy tohoto rozhodnutí;

b)

musí splňovat dostačující počet kritérií stanovených v oddíle B přílohy tohoto rozhodnutí, aby získalo počet bodů požadovaný podle článků 4 a 5.

Článek 4

1.   Ubytovací služba pro turisty musí pro účely čl. 3 písm. b) získat nejméně 20 bodů.

2.   Minimální počet bodů požadovaný podle odstavce 1 se zvýší:

a)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník ubytovací služby pro turisty poskytuje stravovací služby;

b)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník ubytovací služby pro turisty dává hostům k dispozici zelené plochy;

c)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník ubytovací služby pro turisty nabízí rekreační nebo tělovýchovná zařízení, nebo o 5 bodů, pokud tato zařízení spočívají ve wellness centru, které je přístupné nerezidentům.

Článek 5

1.   Služba v kempu musí pro účely čl. 3 písm. b) získat nejméně 20 bodů, nebo v případě poskytování kolektivních služeb 24 bodů.

2.   Minimální požadavek stanovený v odstavci 1 se zvýší:

a)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník služby v kempu poskytuje stravovací služby;

b)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník služby v kempu dává hostům k dispozici zelené plochy;

c)

o 3 body, pokud správce nebo vlastník služby v kempu nabízí rekreační nebo tělovýchovná zařízení, nebo o 5 bodů, pokud tato zařízení spočívají ve wellness centru, které je přístupné nerezidentům.

Článek 6

Kritéria pro ekoznačku EU pro skupinu produktů „turistické ubytování“ a související požadavky na posuzování a ověřování platí po dobu pěti let ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 7

Pro správní účely se skupině produktů „turistické ubytování“ přiděluje číselný kód „051“.

Článek 8

Rozhodnutí 2009/564/ES a 2009/578/ES se zrušují.

Článek 9

Žádosti o ekoznačku EU pro produkty spadající do skupiny produktů „ubytovací služby pro turisty“ nebo „služby v kempech“ podané do dvou měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí mohou být odchylně od článku 8 předloženy v souladu s kritérii stanovenými v rozhodnutí 2009/578/ES nebo v rozhodnutí 2009/564/ES, nebo v souladu s kritérii stanovenými v tomto rozhodnutí.

Licence na ekoznačku EU udělené podle kritérií stanovených v rozhodnutí 2009/564/ES nebo v rozhodnutí 2009/578/ES se smí používat po dobu 20 měsíců ode dne oznámení tohoto rozhodnutí.

Článek 10

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. ledna 2017.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Komise 2009/564/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství službám v kempech (Úř. věst. L 196, 28.7.2009, s. 36).

(3)  Rozhodnutí Komise 2009/578/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství ubytovacím službám pro turisty (Úř. věst. L 198, 30.7.2009, s. 57).


PŘÍLOHA

RÁMEC

KRITÉRIA PRO EKOZNAČKU EU

Kritéria pro udělování ekoznačky EU turistickému ubytování:

Povinná kritéria

Kritéria v oblasti celkového řízení

Kritérium č. 1.

Základ systému environmentálního řízení

Kritérium č. 2.

Školení zaměstnanců

Kritérium č. 3.

Informace pro hosty

Kritérium č. 4.

Celková údržba

Kritérium č. 5.

Sledování spotřeby

Energetická kritéria

Kritérium č. 6.

Energetická účinnost zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a zařízení pro ohřev vody

Kritérium č. 7.

Energetická účinnost klimatizátorů a tepelných čerpadel na bázi vzduchu

Kritérium č. 8.

Energetická účinnost osvětlení

Kritérium č. 9.

Regulace teploty

Kritérium č. 10.

Automatické vypínání zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci a automatické vypínání osvětlení

Kritérium č. 11.

Venkovní topidla a venkovní klimatizace

Kritérium č. 12.

Odběr elektřiny od dodavatelů využívajících obnovitelné zdroje

Kritérium č. 13.

Uhlí a topné oleje

Kritéria týkající se vody

Kritérium č. 14.

Účinnost vodovodního příslušenství: koupelnové baterie a sprchy

Kritérium č. 15.

Účinnost vodovodního příslušenství: záchody a pisoáry

Kritérium č. 16.

Snižování množství praného prádla opětovným používáním ručníků a lůžkovin

Kritéria týkající se odpadu a odpadních vod

Kritérium č. 17.

Předcházení vzniku odpadu: plán k omezování odpadu ze stravovacích služeb

Kritérium č. 18.

Předcházení vzniku odpadu: předměty na jedno použití

Kritérium č. 19.

Třídění odpadu a jeho zasílání k recyklaci

Další kritéria

Kritérium č. 20.

Zákaz kouření ve společných prostorách

Kritérium č. 21.

Podpora dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí

Kritérium č. 22.

Informace uváděné na ekoznačce EU

Nepovinná kritéria

Kritéria v oblasti celkového řízení

Kritérium č. 23.

Registrace v systému EMAS, certifikace ISO turistického ubytování (až 5 bodů)

Kritérium č. 24.

Registrace v systému EMAS nebo certifikace ISO dodavatelů (až 5 bodů)

Kritérium č. 25.

Služby s ekoznačkou (až 4 body)

Kritérium č. 26.

Komunikace a vzdělávání v environmentální a sociální oblasti (až 2 body)

Kritérium č. 27.

Sledování spotřeby: dílčí elektroměry a vodoměry (až 2 body)

Energetická kritéria

Kritérium č. 28.

Energetická účinnost zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a zařízení pro ohřev vody (až 3 body)

Kritérium č. 29.

Energetická účinnost klimatizátorů a tepelných čerpadel na bázi vzduchu (až 3,5 bodu)

Kritérium č. 30.

Tepelný výkon tepelných čerpadel na bázi vzduchu až 100 kW (3 body)

Kritérium č. 31.

Energetická účinnost spotřebičů pro domácnost a energetická účinnost osvětlení (až 4 body)

Kritérium č. 32.

Zpětné získávání tepla (až 3 body)

Kritérium č. 33.

Regulace teploty a izolace oken (až 4 body)

Kritérium č. 34.

Automatické vypínání zařízení/přístrojů (až 4,5 bodu)

Kritérium č. 35.

Dálkové vytápění/chlazení a chlazení z kogenerace (až 4 body)

Kritérium č. 36.

Elektrické osoušeče rukou s čidlem přiblížení (1 bod)

Kritérium č. 37.

Emise ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů (1,5 bodu)

Kritérium č. 38.

Odběr elektřiny od dodavatelů využívajících obnovitelné zdroje (až 4 body)

Kritérium č. 39.

Vlastní místní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (až 5 bodů)

Kritérium č. 40.

Teplo z obnovitelných zdrojů energie (až 3,5 bodu)

Kritérium č. 41.

Vyhřívání plaveckých bazénů (až 1,5 bodu)

Kritéria týkající se vody

Kritérium č. 42.

Účinnost vodovodního příslušenství: koupelnové baterie a sprchy (až 4 body)

Kritérium č. 43.

Účinnost vodovodního příslušenství: záchody a pisoáry (až 4,5 bodu)

Kritérium č. 44.

Spotřeba vody myček nádobí (2,5 bodu)

Kritérium č. 45.

Spotřeba vody praček (3 body)

Kritérium č. 46.

Údaje o tvrdosti vody (až 1,5 bodu)

Kritérium č. 47.

Optimalizovaná údržba bazénů (až 2,5 bodu)

Kritérium č. 48.

Využívání dešťové a šedé vody (až 3 body)

Kritérium č. 49.

Účinné zavlažování (1,5 bodu)

Kritérium č. 50.

Používání původních nebo neinvazních nepůvodních druhů ve venkovní výsadbě (až 2 body)

Kritéria týkající se odpadu a odpadních vod

Kritérium č. 51.

Výrobky z papíru (až 2 body)

Kritérium č. 52.

Zboží dlouhodobé spotřeby (až 4 body)

Kritérium č. 53.

Nabízení nápojů (2 body)

Kritérium č. 54.

Pořizování detergentů a toaletních potřeb (až 2 body)

Kritérium č. 55.

Minimalizace používání čisticích prostředků (1,5 bodu)

Kritérium č. 56.

Odstraňování náledí (1 bod)

Kritérium č. 57.

Použité textilie a nábytek (až 2 body)

Kritérium č. 58.

Kompostování (až 2 body)

Kritérium č. 59.

Čištění odpadních vod (až 3 body)

Další kritéria

Kritérium č. 60.

Zákaz kouření na pokojích (1 bod)

Kritérium č. 61.

Sociální politika (až 2 body)

Kritérium č. 62.

Údržbářská vozidla (1 bod)

Kritérium č. 63.

Nabízení dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (až 2,5 bodu)

Kritérium č. 64.

Nezpevněné plochy (1 bod)

Kritérium č. 65.

Místní a ekologické produkty (až 4 body)

Kritérium č. 66.

Vyhýbání se pesticidům (2 body)

Kritérium č. 67.

Další environmentální a sociální opatření (až 3 body)

POSUZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ

Konkrétní požadavky na posuzování a ověřování jsou uvedeny u každého kritéria stanoveného v oddílech A a B.

Pokud má žadatel předložit prohlášení, dokumentaci, analýzy, protokoly o zkoušce nebo jiné doklady, aby prokázal soulad s kritérii, mohou tyto doklady pocházet od žadatele nebo popřípadě jeho dodavatele (dodavatelů) apod.

Příslušné subjekty přednostně uznávají osvědčení vydaná orgány, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro zkušební a kalibrační laboratoře, a ověření provedená subjekty, které jsou akreditovány podle příslušné harmonizované normy pro orgány certifikující produkty, procesy a služby. Akreditace se provádí podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (1).

Informace získané z environmentálních prohlášení předložených v rámci unijního systému pro environmentální řízení podniků a audit (2) (EMAS) se považují za doklady rovnocenné osvědčením zmiňovaným v předchozím odstavci.

V náležitých případech lze použít jiné zkušební metody než ty, které se uvádějí u jednotlivých kritérií, pakliže je příslušný subjekt posuzující žádost uzná za rovnocenné.

Je-li to vhodné, mohou příslušné subjekty vyžadovat podpůrnou dokumentaci a provádět nezávislá ověření.

Příslušné subjekty vykonají před udělením licence na ekoznačku EU úvodní návštěvu na daném místě a v průběhu období platnosti licence mohou v těchto návštěvách na místě pravidelně pokračovat.

Nezbytným předpokladem je, že služby musí splňovat všechny příslušné zákonné požadavky země (zemí), kde se „turistické ubytování“ nachází. Zaručeno musí být zejména následující:

1.

Fyzické uspořádání nebo fyzická konstrukce musí vyhovovat unijním, vnitrostátním a místním právním a správním předpisům, pokud jde o energetickou účinnost a tepelnou izolaci, zdroje vody, úpravu vody a likvidaci odpadních vod (včetně chemických toalet), sběr a likvidaci odpadu, údržbu a opravy zařízení a o bezpečnostní a zdravotnická nařízení, a veškerým příslušným právním a správním předpisům v dané oblasti, které se týkají ochrany krajiny a biologické rozmanitosti.

2.

Podnik musí provozovat svou činnost a být zaregistrován v souladu s požadavky vnitrostátních nebo místních předpisů a jeho personál musí být legálně zaměstnán a pojištěn. Personál musí disponovat písemnou smlouvou podle vnitrostátních zákonů, musí mu být vyplácena alespoň minimální mzda, která byla stanovena na vnitrostátní nebo regionální úrovni v kolektivních dohodách (neexistují-li kolektivní dohody, musí být personálu vyplácena alespoň zákonná minimální mzda stanovená na vnitrostátní nebo regionální úrovni) a jeho pracovní doba musí být v souladu s vnitrostátním právem.

Žadatel musí prohlásit a prokázat, že předmětné zařízení tyto požadavky splňuje, k čemuž použije nezávislé ověření nebo písemné doklady, aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní právní předpisy o ochraně údajů (např. stavební povolení/oprávnění, prohlášení odborníků vysvětlující, jakým způsobem jsou dodrženy vnitrostátní právní předpisy a místní správní předpisy týkající se výše uvedených aspektů budov, kopie písemně formulované sociální politiky, kopie smluv, doklady o registraci pracovníků ve vnitrostátním systému pojištění, úřední doklad/rejstřík evidující jména a počet zaměstnanců vypracovaný inspekcí práce při místní samosprávě nebo jejím zástupcem). Při návštěvě na místě mohou navíc proběhnout přímé rozhovory s náhodně vybranými zaměstnanci.

ODDÍL A

KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 PÍSM. a)

CELKOVÉ ŘÍZENÍ

Kritérium č. 1.   Základ systému environmentálního řízení

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít položen základ systému environmentálního řízení spočívající:

v environmentální politice, která ve vztahu k dané službě definuje nejdůležitější environmentální aspekty, pokud jde o energii, vodu a odpad;

v přesném akčním programu, který vytyčuje cíle, jichž by se mělo při řešení definovaných environmentálních aspektů dosáhnout; cíle se stanovují přinejmenším každé dva roky, a to s přihlédnutím k požadavkům stanoveným v tomto rozhodnutí o ekoznačce EU.

Pokud nejsou definované environmentální aspekty v souvislosti s touto ekoznačkou EU řešeny, měly by cíle pokud možno vycházet z ukazatelů environmentální výkonnosti a srovnávacích kritérií stanovených v referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení pro odvětví cestovního ruchu (3) (EMAS);

v procesu interního hodnocení, který umožňuje ověřovat alespoň jednou ročně výsledky organizace, co se týče plnění cílů vytyčených v akčním programu, a v případě potřeby určovat nápravná opatření.

Informace o postupech uvedených v předchozím odstavci musí být hostům a zaměstnancům k dispozici k nahlédnutí.

V postupu interního hodnocení a v akčním programu se v případě nutnosti posuzují připomínky a podněty, které se od hostů získávají prostřednictvím dotazníku zmiňovaného u kritéria č. 3.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a spolu s ním:

kopii formulované environmentální politiky,

akční program a

hodnotící zprávu, kterou je nutno příslušnému orgánu poskytnout do dvou let po předložení žádosti; každé dva roky se pak dodává její aktualizované znění.

U žadatelů, kteří jsou registrováni v systému EMAS nebo kteří jsou certifikováni podle normy ISO 14001, se má za to, že toto kritérium splňují. V tomto případě se jako doklad poskytuje certifikát ISO 14001 nebo osvědčení o registraci v systému EMAS. V případě certifikace podle normy ISO 14001 se k žádosti přikládá zpráva, jež shrnuje výsledky při plnění cílů stanovených v akčním programu.

Kritérium č. 2.   Školení zaměstnanců

(a)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí personálu (včetně externích pracovníků získaných přes třetí osobu) nabízet informace a školení, mimo jiné mu dávat k dispozici písemné postupy nebo příručky, aby se zajistilo uplatňování environmentálních opatření a zvýšilo se povědomí zaměstnanců o environmentálně odpovědném chování v souladu s povinnými a příslušnými nepovinnými kritérii vázanými na tuto ekoznačku EU. Součástí školení pro personál musí být konkrétně:

(i)

informace o environmentální politice a akčním plánu daného ubytovacího zařízení a o ekoznačce EU pro turistické ubytování;

(ii)

informace o opatřeních k úspoře energie, pokud jde o osvětlení, klimatizaci a vytápění poté, co zaměstnanci opustí místnost nebo pokud jsou otevřena okna;

(iii)

informace o opatřeních k úspoře vody, pokud jde o kontroly úniků, zavlažování, četnost výměny lůžkovin a ručníků a proplachování bazénových filtrů;

(iv)

informace o opatřeních k minimalizaci používání chemických látek, pokud jde o chemické prostředky pro úklid, mytí nádobí, dezinfikování, praní prádla a jiné speciální čisticí prostředky (např. pro proplachování bazénových filtrů), které se používají jen tehdy, je-li to nezbytné; a jsou-li k dispozici informace o dávkování, spotřeba uvedených produktů musí zůstávat v mezích, které jsou vyznačeny na obalech nebo které doporučuje výrobce;

(v)

informace o snižování množství odpadu a o jeho třídění, pokud jde o předměty na jedno použití a kategorie odpadu;

(vi)

informace o tom, jaké environmentálně šetrnější dopravní prostředky mají zaměstnanci k dispozici;

(vii)

podle kritéria č. 3 informace o tom, co jsou zaměstnanci povinni sdělovat hostům.

(b)

Veškerému novému personálu je nutno odpovídající školení poskytnout během prvních čtyř týdnů po nástupu do zaměstnání a veškerý ostatní personál pak musí k výše uvedeným aspektům dostávat alespoň jednou ročně aktualizované informace.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s podrobnými informacemi o programu školení a jeho obsahu a upřesní, který druh školení byl tomu kterému členu personálu poskytnut a kdy. Data a typy školení pracovníků se zaznamenávají jako důkaz, že toto aktualizované školení proběhlo.

Kritérium č. 3.   Informace pro hosty

(a)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí informace nabízet též hostům, aby se zajistilo uplatňování environmentálních opatření a zvýšilo se povědomí hostů o environmentálně odpovědném chování v souladu s povinnými a příslušnými nepovinnými kritérii vázanými na tuto ekoznačku EU. Informace se hostům podávají aktivně ústní nebo písemnou formou na recepci nebo na pokojích a jejich součástí jsou zejména:

(i)

informace o environmentální politice daného ubytovacího zařízení a o ekoznačce EU pro turistické ubytování;

(ii)

informace o opatřeních k úspoře energie, pokud jde o osvětlení, klimatizaci a vytápění poté, co hosté opustí místnost nebo pokud jsou otevřena okna;

(iii)

informace o opatřeních k úspoře vody, pokud jde o kontroly úniků a o četnost výměny lůžkovin a ručníků;

(iv)

informace o snižování množství odpadu a o jeho třídění, pokud jde o předměty na jedno použití, kategorie odpadu a o tom, co nesmí být vypouštěno spolu s odpadními vodami. V místnosti, kde se podávají snídaně a večeře, musí být také umístěn plakát nebo jakýkoliv jiný informační materiál s návodem, jak omezovat potravinový odpad;

(v)

informace o tom, jaké environmentálně šetrnější dopravní prostředky mají hosté k dispozici;

(vi)

informace o místních turistických zajímavostech, průvodcích, restauracích, trzích a řemeslných centrech.

(b)

Hosté dostávají přes internet nebo v místě dotazník, ve kterém se zjišťuje jejich názor na obecné environmentální aspekty v zařízení poskytujícím turistické ubytování uvedené v písmeni a) a jejich celková spokojenost se zázemím a službami daného turistického ubytování. Zařízení musí mít zaveden jasný proces, ve kterém jsou zaznamenávány připomínky, stížnosti a odpovědi zákazníků a podniknutá nápravná opatření.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s kopiemi informací, jež jsou hostům poskytovány. Žadatel uvede, jakými postupy tyto informace a dotazníky šíří a shromažďuje a jak zohledňuje vznesené podněty.

Kritérium č. 4.   Celková údržba

Nejméně jednou do roka, nebo častěji, vyžadují-li to právní předpisy či příslušné instrukce výrobců, musí proběhnout preventivní údržba zařízení/přístrojů. Součástí této údržby je kontrola možných problémů s těsněním a ověření řádného fungování alespoň u energetických zařízení (přístrojů pro vytápění, ventilaci a klimatizaci, chladicích systémů atd.) a vodních zařízení (instalatérského příslušenství, zavlažovacích systémů apod.) v areálu ubytovacího zařízení.

Zařízení, která používají chladiva, na která se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (4), musí být kontrolována a udržována následovně:

(a)

u zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2, probíhá kontrola a údržba nejméně jednou za 12 měsíců, nebo pokud je v zařízení instalován systém detekce úniků, nejméně jednou za 24 měsíců;

(b)

u zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2, probíhá kontrola a údržba nejméně jednou za 6 měsíců, nebo pokud je v zařízení instalován systém detekce úniků, nejméně jednou za 12 měsíců;

(c)

u zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, probíhá kontrola a údržba nejméně jednou za 3 měsíce, nebo pokud je v zařízení instalován systém detekce úniků, nejméně jednou za 6 měsíců.

Všechny údržbářské činnosti musí být zaznamenány do zvláštního rejstříku údržby, přičemž je třeba uvést, jaké množství vody uniká ze zařízení pro dodávku vody.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu se stručným popisem programu údržby a s údaji o osobách nebo společnostech, jež tuto údržbu a vedení údržbářského rejstříku zajišťují.

Kritérium č. 5.   Sledování spotřeby

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít zavedeny postupy, které mu v měsíčních nebo alespoň ročních intervalech umožňují shromažďovat a sledovat přinejmenším níže uvedené údaje:

(a)

údaje o měrné spotřebě energie (kWh/lůžkonoc a/nebo kWh/m2 vnitřní plochy za rok);

(b)

procento konečné spotřeby energie uspokojené energií z obnovitelných zdrojů vyrobenou na místě (%);

(c)

údaje o spotřebě vody na lůžkonoc (l/lůžkonoc), včetně vody použité na závlahu (pokud se jí k tomuto účelu využívá) a vody spotřebované při jakýchkoli jiných činnostech;

(d)

údaje o produkci odpadu na lůžkonoc (kg/lůžkonoc). Potravinový odpad se sleduje zvlášť (5);

(e)

údaje o spotřebě chemických prostředků pro úklid, mytí nádobí, praní, dezinfikování a jiných speciálních čisticích prostředků (např. prostředků pro proplachování bazénových filtrů) (kg nebo l/lůžkonoc), přičemž musí být uvedeno, zda se jedná o prostředky připravené k okamžitému použití, nebo o prostředky nezředěné;

(f)

procentuální podíl produktů se štítkem ISO typu I (%) používaných v rámci příslušných nepovinných kritérií stanovených v tomto rozhodnutí o ekoznačce EU.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s popisem postupů pro shromažďování a sledování údajů. Zařízení poskytující turistické ubytování je povinno podávat krátký souhrn shromážděných údajů o výše uvedených parametrech spotřeby a také interní hodnoticí zprávu zmiňovanou u kritéria č. 1, které je nutno poskytnout příslušnému subjektu do dvou let po předložení žádosti a dále každé dva roky.

ENERGIE

Kritérium č. 6.   Energetická účinnost zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a zařízení pro ohřev vody

(a)

Teplovodní zařízení pro vytápění vnitřních prostorů, která jsou instalována během doby platnosti licence na ekoznačku EU, musí:

(i)

být vysoce účinnou kogenerační jednotkou, tak jak je definována ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU (6), nebo

(ii)

mít sezónní energetickou účinnost vytápění a/nebo limity emisí skleníkových plynů v souladu s hodnotami uvedenými v následujících tabulkách, a to podle výpočtů na základě rozhodnutí Komise 2014/314/EU (7):

Typ teplovodního ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů

Ukazatel účinnosti

Všechna zařízení pro vytápění vnitřních prostorů s výjimkou kotlových ohřívačů na tuhou biomasu a ohřívačů s tepelným čerpadlem

Minimální sezónní energetická účinnost vytápění

s) ≥ 98 %

Kotlové ohřívače na tuhou biomasu

Minimální sezónní energetická účinnost vytápění

s) ≥ 79 %

Ohřívače s tepelným čerpadlem (pro tepelná čerpadla, která využívají chladiv s GWP ≤ 2 000 , platí dvě varianty, 2. varianta je pro tepelná čerpadla, která používají chladiva s GWP ≤ 2 000 , povinná)

1. variantaMinimální sezónní energetická účinnost vytápění/hodnoty GWP chladiva

ηs ≥ 107 %/[0 – 500]

ηs ≥ 110 %/(500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 %/(1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 %/> 2 000

2. variantaLimity emisí skleníkových plynů

150 g ekvivalentu CO2/kWh tepelného výkonu

(b)

Lokální zařízení pro vytápění vnitřních prostorů, která jsou instalována během doby platnosti licence na ekoznačku EU, musí splňovat požadavky na minimální sezónní energetickou účinnost vytápění stanovené v nařízení Komise (EU) 2015/1185 (8) nebo v nařízení Komise (EU) 2015/1188 (9).

(c)

Zařízení pro ohřev vody, která jsou instalována během doby platnosti licence na ekoznačku EU, musí vykazovat alespoň tyto příslušné ukazatele energetické účinnosti:

Typ ohřívače vody

Ukazatel energetické účinnosti

Všechny ohřívače vody s deklarovaným zátěžovým profilem ≤ S

Energetická třída A (b)

Všechny ohřívače vody, s výjimkou ohřívačů vody s tepelným čerpadlem, s deklarovaným zátěžovým profilem > S a ≤ XXL

Energetická třída A (b)

Ohřívače vody s tepelným čerpadlem s deklarovaným zátěžovým profilem > S a ≤ XXL

Energetická třída A+ (b)

Všechny ohřívače vody s deklarovaným zátěžovým profilem > XXL (3XL a 4XL)

Energetická účinnost ohřevu vody ≥ 131 % (c)

(d)

Stávající kogenerační jednotky musí splňovat definici vysoké účinnosti uvedenou v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES (10), nebo v příloze II směrnice 2012/27/EU, pokud byly instalovány po 4. prosinci 2012.

(e)

Stávající teplovodní kotle na kapalná nebo plynná paliva, tak jak jsou definovány ve směrnici Rady 92/42/EHS (11), musí splňovat normy účinnosti odpovídající označení nejméně třemi hvězdičkami, jak je stanoveno v uvedené směrnici. Účinnost kotlů vyňatých z oblasti působnosti směrnice 92/42/EHS musí být v souladu s pokyny výrobce a s vnitrostátními a místními právními předpisy o účinnosti, avšak ani u takových stávajících kotlů (s výjimkou kotlů na biomasu) nesmí být akceptována účinnost nižší než 88 %.

Posuzování a ověřování

V případě požadavků uvedených v písmenech (a), (b) a (c) informuje držitel licence příslušný subjekt o nové instalaci příslušných zařízení během doby platnosti licence na ekoznačku EU a poskytne mu technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu předmětných zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a pro ohřev vody odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny. U teplovodních ohřívačů s ekoznačkou EU se má za to, že požadavku uvedenému v písm. (a) bodu (ii) vyhovují. Produkty označené jinými štítky ISO typu I, které splňují kterýkoli z požadavků vyjmenovaných v písmenech (a) až (e), se považují za vyhovující příslušnému bodu tohoto kritéria. Používá-li zařízení teplovodní ohřívače s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/314/EU. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu a poukáže na požadavky na štítek ISO typu I uvedené v písmenech (a) až (e). U požadavků zmiňovaných v písmenech (d) a (e) předloží žadatel technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu předmětných zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a pro ohřev vody odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny.

Kritérium č. 7.   Energetická účinnost klimatizátorů a tepelných čerpadel na bázi vzduchu

Klimatizátory a tepelná čerpadla na bázi vzduchu pro domácnost, které jsou instalovány během doby platnosti licence na ekoznačku EU, musí náležet alespoň k těmto příslušným energetickým třídám, tak jak jsou definovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 (12):

Typ

Třída energetické účinnosti (chlazení/vytápění)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multisplit

A++/A+

Poznámka: Toto kritérium platí pro elektrické klimatizátory vzduchu a tepelná čerpadla na bázi vzduchu s jmenovitým výkonem ≤ 12 kW pro chlazení, nebo pro vytápění, pokud výrobek nemá funkci chlazení. Toto kritérium se nevztahuje na zařízení, která používají jiné než elektrické zdroje energie, a na zařízení, která na straně kondenzátoru, nebo výparníku, nebo na obou stranách nepoužívají vzduch jako teplonosnou látku.

Posuzování a ověřování

Držitel licence informuje příslušný subjekt o nové instalaci výše uvedených zařízení během doby platnosti licence na ekoznačku EU a poskytne mu technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu klimatizačního systému odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny.

Kritérium č. 8.   Energetická účinnost osvětlení

(a)

Ke dni udělení licence na ekoznačku EU:

(i)

musí být nejméně 40 % veškerého osvětlení v zařízení poskytujícím turistické ubytování přinejmenším třídy A, stanoveno v souladu s přílohou VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 (13);

(ii)

musí být nejméně 50 % osvětlení v místech, kde je pravděpodobné, že budou světelné zdroje zapnuty více než pět hodin denně, alespoň třídy A, stanoveno v souladu s přílohou VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012.

(b)

Nejpozději do dvou let od data udělení licence na ekoznačku EU:

(i)

musí být nejméně 80 % veškerého osvětlení v zařízení poskytujícím turistické ubytování přinejmenším třídy A, stanoveno v souladu s přílohou VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012;

(ii)

musí být 100 % osvětlení v místech, kde je pravděpodobné, že budou světelné zdroje zapnuty více než pět hodin denně, alespoň třídy A, stanoveno v souladu s přílohou VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012.

Poznámka: Procentuální podíly jsou stanoveny s ohledem na celkové množství svítidel, u kterých lze použít energeticky úsporné zdroje. Výše uvedené cíle se nevztahují na svítidla, jejichž fyzikální vlastnosti používání energeticky úsporných zdrojů neumožňují.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušnému subjektu písemné zprávy uvádějící celkový počet světelných zdrojů a svítidel, které jsou vhodné pro energeticky úsporné osvětlení, počet provozních hodin a množství energeticky úsporných světelných zdrojů a svítidel, které náleží přinejmenším do třídy A, stanoveno v souladu s přílohou VI nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012. Ve zprávách je také nutno vysvětlit, proč nelze nahradit osvětlení v případech, kdy fyzikální vlastnosti používání energeticky úsporných světelných zdrojů a svítidel neumožňují. Podávají se dvě zprávy – první v den podání žádosti a druhá nejpozději do dvou let od data udělení licence.

Fyzikálními vlastnostmi, jež mohou bránit používání energeticky úsporných žárovek, jsou například: dekorativnost osvětlení, kdy je zapotřebí zvláštních světelných zdrojů a svítidel; stmívatelnost osvětlení; situace, kdy energeticky úsporné osvětlení nemusí být dostupné. V takových případech je nutno doložit, z jakého důvodu nelze energeticky úsporných světelných zdrojů a svítidel využít. Skutečnost lze prokázat například fotografiemi instalovaného druhu osvětlení.

Kritérium č. 9.   Regulace teploty

Teplota v každém společném prostoru (například v restauracích, společenských prostorech, konferenčních místnostech) musí být individuálně regulována v rámci následujícího stanoveného rozmezí:

(i)

během léta se teplota ve společném prostoru v režimu chlazení nastavuje na 22 °C nebo více (± 2 °C na přání zákazníka);

(ii)

během zimy se teplota ve společném prostoru v režimu vytápění nastavuje na 22 °C nebo méně (± 2 °C na přání zákazníka).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o termoregulačních systémech nebo postupech, které se uplatňují pro nastavování uvedených teplotních rozmezí.

Kritérium č. 10.   Automatické vypínání zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci a automatické vypínání osvětlení

(a)

Systémy/zařízení pro vytápění, ventilaci a klimatizaci, které jsou instalovány během doby platnosti licence na ekoznačku EU, musí být vybaveny automatickým vypínáním při otevření oken a při odchodu hostů z místnosti.

(b)

Během doby platnosti licence na ekoznačku EU musí být při stavbě a/nebo rekonstrukci všech nových a/nebo renovovaných pronajímaných ubytovacích prostor/pokojů instalovány automatické systémy (např. čidla, centralizované klíče/karty atd.), které při odchodu hostů z místnosti zhasínají všechna světla.

Poznámka: Malá ubytovací zařízení (do 5 místností) jsou z tohoto požadavku vyloučena.

Posuzování a ověřování

O nové instalaci automatického vypínání systémů nebo přístrojů pro vytápění, ventilaci a klimatizaci a osvětlení během doby platnosti licence na ekoznačku EU musí držitel licence informovat příslušný subjekt a poskytnout mu technické specifikace od odborných techniků, kteří jsou za instalaci nebo údržbu těchto systémů/přístrojů odpovědní.

Kritérium č. 11.   Venkovní topidla a venkovní klimatizace

Zařízení poskytující turistické ubytování nesmí používat žádná zařízení pro venkovní topení nebo venkovní klimatizaci.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria. Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

Kritérium č. 12.   Odběr elektřiny od dodavatelů využívajících obnovitelné zdroje

(a)

Existují-li v místě ubytovacího zařízení jeden až čtyři dodavatelé, kteří nabízejí individuální ekologické tarify s 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo osvědčení o samostatných zárukách původu:

Zařízení poskytující turistické ubytování musí odebírat nejméně 50 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (14) Za tímto účelem:

Zařízení poskytující turistické ubytování musí přednostně uzavřít smlouvu na individuální tarif za dodávky elektřiny, který zahrnuje nejméně z 50 % elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Tento požadavek je splněn buď v případě, že je celková skladba paliv používaná pro produkty uváděné na trh dodavatelem deklarována jako skladba tvořená minimálně z 50 % energií z obnovitelných zdrojů, nebo v případě, že je skladba paliv použitá pro produkt v rámci nasmlouvaného tarifu deklarována jako skladba tvořená minimálně z 50 % energií z obnovitelných zdrojů.

Nebo:

Minimální 50 % podíl energie z obnovitelných zdrojů lze alternativně získat i prostřednictvím odděleného nákupu záruk původu, tak jak jsou definovány v čl. 2 písm. j) směrnice 2009/28/ES, které jsou obchodovány v souladu se zásadami a pravidly fungování evropského systému energetických osvědčení (EECS). U této alternativy musí být splněny následující podmínky:

(i)

vnitrostátní předpisy vyvážející i dovážející země stanoví oblastní protokoly, které jsou akreditovány sdružením vydávajících orgánů (AIB) podle zásad a pravidel fungování systému EECS, aby se v případě, kdy se zákazník rozhodne pro oddělený nákup záruk původu, zamezilo dvojímu započítávání;

(ii)

množství záruk původu získaných odděleným nákupem se musí shodovat s žadatelovou spotřebou elektřiny v průběhu téhož období.

(b)

Existuje-li v místě ubytovacího zařízení nejméně pět dodavatelů individuálních tarifů za dodávky elektřiny, kteří nabízejí 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, musí zařízení poskytující turistické ubytování odebírat 100 % své elektřiny z obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím individuálního ekologického tarifu. Tento požadavek je splněn buď v případě, že je celková skladba paliv používaná pro produkty uváděné na trh dodavatelem deklarována jako skladba tvořená ze 100 % energií z obnovitelných zdrojů, nebo v případě, že je skladba paliv použitá pro produkt v rámci nasmlouvaného tarifu deklarována jako skladba tvořená ze 100 % energií z obnovitelných zdrojů.

Poznámka: Na zařízení poskytující turistické ubytování, v jejichž případě se nejedná o situaci uvedenou v písmeni (a) nebo (b), se tyto požadavky nevztahují. Do minimálního počtu dodavatelů zmiňovaných v písmenech (a) a (b) se zahrnují pouze dodavatelé nabízející výkon a napětí, které dotčené zařízení požaduje.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele či dodavatelů elektřiny/záruk původu (nebo smlouvu či smlouvy s nimi), kde musí být uvedena povaha předmětných obnovitelných zdrojů energie a jaký procentuální podíl dodávané elektřiny pochází z obnovitelného zdroje, a seznam dodavatelů ekologických tarifů, kteří v místě ubytovacího zařízení nabízejí ekologickou elektřinu. V případě žadatelů, kteří využívají odděleného nákupu podle písmene (a), musí být navíc poskytnuta prohlášení dodavatele záruk původu dosvědčující splnění podmínek uvedených v písmeni (a).

Žadatelé, kteří nemají přístup k žádným poskytovatelům, již v místě ubytovacího zařízení nabízejí výše popisovaný tarif za dodávky elektřiny nebo záruky původu, poskytnou písemné doklady, které absenci přístupu k dodavatelům ekologického tarifu a oddělených záruk původu dosvědčují.

Podle čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES se energií z obnovitelných zdrojů rozumí energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů.

Kritérium č. 13.   Uhlí a topné oleje

Jako zdroj energie se nesmí používat topné oleje s obsahem síry vyšším než 0,1 % ani uhlí.

Poznámka: Toto kritérium platí pouze pro zařízení poskytující turistické ubytování, která mají samostatný systém vytápění.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria s uvedením povahy používaných zdrojů energie. Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

VODA

Kritérium č. 14.   Účinnost vodovodního příslušenství: koupelnové baterie a sprchy

Aniž jsou dotčeny místní nebo vnitrostátní předpisy týkající se průtoku vody u koupelnových baterií a sprch, průměrný průtok vody u těchto zařízení nesmí překročit 8,5 l/min.

Poznámka: Tento požadavek se nevztahuje na vany a dešťové a masážní sprchy.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací a vysvětlením, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje (např. používáním průtokoměru nebo malého vědra a hodinek). U zdravotnětechnických armatur s ekoznačkou EU nebo produktů s jinými štítky ISO typu I, které uspokojují výše uvedené požadavky, se má za to, že kritérium splňují. Používá-li zařízení zdravotnětechnické armatury s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2013/250/EU (15). Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku ISO typu I nebo kopii etikety z obalu a poukáže na požadavky na štítek ISO typu I, které odpovídají výše uvedeným požadavkům.

Kritérium č. 15.   Účinnost vodovodního příslušenství: záchody a pisoáry

Aniž jsou dotčeny místní nebo vnitrostátní předpisy týkající se splachování záchodů a pisoárů:

(a)

u žádného pisoáru v ubytovacím zařízení se nepřipouští nepřetržité splachování;

(b)

záchody instalované během doby platnosti licence na ekoznačku EU musí vykazovat účinné spláchnutí ≤ 4,5 l.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci. Pokud jde o požadavek uvedený v písmeni (b), informuje držitel licence příslušný subjekt o nové instalaci záchodů během doby platnosti licence na ekoznačku EU a poskytne mu příslušnou dokumentaci. U splachovacích záchodů a pisoárů s ekoznačkou EU nebo záchodů a pisoárů s jiným štítkem ISO typu I, které uspokojují výše uvedené požadavky, se má za to, že kritérium splňují. Používá-li zařízení záchody a pisoáry s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím Komise 2013/641/EU (16). Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu a poukáže na požadavky na štítek ISO typu I, které odpovídají výše uvedeným požadavkům.

Kritérium č. 16.   Snižování množství praného prádla opětovným používáním ručníků a lůžkovin

Zařízení poskytující turistické ubytování standardně mění lůžkoviny a ručníky s četností, kterou si stanovilo ve svém environmentálním akčním programu, přičemž tato četnost musí být nižší než každý den, s výjimkou případů, kdy častější výměnu vyžaduje legislativa nebo vnitrostátní právní předpisy či certifikační systém třetí strany, jehož se daná ubytovací služba účastní. Častější výměna se provádí pouze tehdy, když o to hosté výslovně požádají.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací ohledně četnosti výměny, kterou si stanovilo dané zařízení poskytující turistické ubytování nebo která je stanovena certifikačním systémem třetí strany či legislativou nebo vnitrostátními právními předpisy.

ODPAD A ODPADNÍ VODY

Kritérium č. 17.   Předcházení vzniku odpadu: plán k omezování odpadu ze stravovacích služeb

Aniž jsou dotčeny místní nebo vnitrostátní předpisy o poskytování stravovacích služeb:

(a)

aby se snížilo množství obalového odpadu, nesmějí se ve stravovacích službách používat jednoporcová balení trvanlivých potravin (např. kávy, cukru, čokoládového prášku; výjimku představují čajové sáčky);

(b)

aby se vyvážilo množství obalového/potravinového odpadu v závislosti na sezóně, v případě veškerých potravin rychle podléhajících zkáze (např. jogurtů, džemů, medu, studeného masa, sladkého pečiva) musí zařízení poskytující turistické ubytování řídit nabídku jídla hostům tak, aby minimalizovalo potravinový i obalový odpad. Zařízení poskytující turistické ubytování se za tímto účelem řídí zdokumentovaným postupem vázaným na akční program (kritérium č. 1), ve kterém je upřesněno, jak je na základě počtu hostů optimalizováno vyvážení obalového/potravinového odpadu.

Toto kritérium se nevztahuje na obchody a prodejní automaty ve správě zařízení poskytujícího turistické ubytování a na jednoporcová balení cukru a kávy na pokojích pod podmínkou, že výrobky používané pro tento účel pocházejí ze spravedlivého obchodu a/nebo jsou certifikovány jako ekologické a že použité kávové kapsle (v příslušných případech) se vracejí výrobci k recyklaci.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a spolu s ním také zdokumentovaný postup, ve kterém je nastíněno, jakým způsobem je minimalizován potravinový i obalový odpad. Rovněž je třeba uvést případné právní předpisy, které vyžadují používání výrobků v jednoporcových baleních. V příslušných případech je též nutno předložit doklady prokazující splnění podmínek, které jsou vyžadovány pro uplatnění výjimky (např. prohlášení výrobce kávových kapslí o zpětném odběru, obalové etikety dokládající ekologický původ a/nebo zakoupení výrobku v rámci spravedlivého obchodu). Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

Potraviny rychle podléhající zkáze jsou definovány jako potraviny, které podléhají rozkladu nebo kazivosti, zpravidla se jedná o potraviny, které jsou například minimálně zpracovány nebo které nejsou jiným způsobem konzervovány a které se musí uchovávat v chladicích zařízeních, aby se u nich proces rozkladu a ztráta kvality zpomalila (Codex Alimentarius).

Kritérium č. 18.   Předcházení vzniku odpadu: předměty na jedno použití

(a)

Hostům nesmí být na pokojích dávány k dispozici toaletní potřeby na jedno použití (sprchovací čepice, kartáčky, pilníky na nehty, šampony, mýdla atd.), s výjimkou případů, kdy o ně hosté požádají nebo kdy je jejich poskytování povinné podle právních předpisů či je požadováno v rámci nezávislého systému hodnocení/certifikace kvality nebo v rámci politiky kvality hotelového řetězce, jichž se dané zařízení poskytující turistické ubytování účastní.

(b)

Na pokojích a v restauraci/baru nesmí být hostům v rámci stravovacích služeb nabízeny předměty na jedno použití (šálky, talíře, příbory a nádoby na vodu), ledaže má žadatel ve vztahu k těmto předmětům uzavřenu smlouvu s určitým recyklačním zařízením.

(c)

Na pokojích se nesmějí používat ručníky a lůžkoviny na jedno použití (výjimkou jsou lůžkové podložky).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací, jež vysvětluje způsob dosahování souladu s tímto kritériem. Rovněž je nutno uvést případné právní předpisy nebo nezávislé systémy hodnocení/certifikace kvality, které vyžadují používání předmětů na jedno použití. Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

Kritérium č. 19.   Třídění odpadu a jeho zasílání k recyklaci

(a)

Aniž jsou dotčeny místní nebo vnitrostátní předpisy o třídění odpadu, na pokojích a/nebo na každém podlaží a/nebo na centrálním místě zařízení poskytujícího turistické ubytování musí mít hosté k dispozici vhodné nádoby na tříděný odpad.

(b)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí odpad třídit do kategorií podle požadavků nebo doporučení dostupných místních zařízení pro nakládání s odpady, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat toaletním potřebám a nebezpečnému odpadu, jako jsou tonery, inkousty, chladicí a elektrická zařízení, baterie, energeticky úsporné žárovky, léčiva a tuky/oleje.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria a poukáže na jednotlivé kategorie odpadu akceptované místními orgány a/nebo poskytne příslušné smlouvy s recyklačními zařízeními. Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

DALŠÍ KRITÉRIA

Kritérium č. 20.   Zákaz kouření ve společných prostorách a místnostech

(a)

Ve všech společných vnitřních prostorách musí platit zákaz kouření.

(b)

Kouření musí být zakázáno v nejméně 80 % hostinských pokojů nebo pronajímaných ubytovacích prostorů (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými doklady, např. fotografiemi nápisů či piktogramů umístěných uvnitř ubytovacího zařízení. Žadatel nahlásí počet hostinských pokojů a uvede, ve kterých se nesmí kouřit.

Kritérium č. 21.   Podpora dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí

Na internetových stránkách zařízení poskytujícího turistické ubytování (pokud existují) a na místě musí být hostům a personálu k dispozici následující informace:

(a)

informace o tom, jaké jsou v místě dostupné environmentálně šetrnější dopravní prostředky, které lze využít k prohlídce města/obce, kde se ubytovací zařízení nachází (veřejná doprava, jízdní kola apod.);

(b)

informace o tom, jaké jsou v místě dostupné environmentálně šetrnější dopravní prostředky, které lze využít pro příjezd do města/obce, kde se ubytovací zařízení nachází, nebo pro odjezd z tohoto města/obce;

(c)

informace o případných speciálních nabídkách nebo o smlouvách s dopravci, které zařízení poskytující turistické ubytování nabízí svým hostům a personálu (např. o službě vyzvedávání hostů, hromadné autobusové dopravě pro personál, elektrických automobilech atd.)

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s kopiemi informací, které jsou k dispozici například na internetových stránkách, v brožurách apod.

Kritérium č. 22.   Informace uváděné na ekoznačce EU

Na nepovinném štítku s textovým polem musí být napsáno:

„Toto ubytovací zařízení aktivně podniká kroky k omezení svého vlivu na životní prostředí:

podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie,

zasazuje se o úspory energie a vody

a snižuje množství odpadu.“

Vodítka k používání tohoto nepovinného štítku s textovým polem lze nalézt v „Pokynech pro používání loga ekoznačky EU“ na webové stránce:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s vysvětlením, na jakém nosiči zamýšlí logo vyobrazovat.

ODDÍL B

KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 PÍSM. b)

CELKOVÉ ŘÍZENÍ

Kritérium č. 23.   Registrace v systému EMAS, certifikace ISO turistického ubytování (až 5 bodů)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí být zaregistrováno v systému Unie pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (5 bodů) nebo musí mít certifikaci podle normy ISO 14001 (3 body) nebo podle normy ISO 50001 (2 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušný doklad o registraci v systému EMAS nebo o certifikaci či certifikacích ISO.

Kritérium č. 24.   Registrace v systému EMAS nebo certifikace ISO dodavatelů (až 5 bodů)

Alespoň dva z hlavních dodavatelů výrobků nebo poskytovatelů služeb daného zařízení poskytujícího turistické ubytování musí být místní a musí být zaregistrováni v systému EMAS (5 bodů) nebo musí mít certifikaci podle normy ISO 14001 (2 body) nebo podle normy 50001 (1,5 bodu).

Pro účely tohoto kritéria se za místního poskytovatele služeb považuje dodavatel nacházející se v okruhu 160 km od předmětného ubytovacího zařízení.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušný doklad o registraci alespoň dvou ze svých hlavních dodavatelů v systému EMAS nebo o jejich certifikaci či certifikacích ISO.

Kritérium č. 25.   Služby s ekoznačkou (až 4 body)

Veškeré externě zadávané prádelní a/nebo úklidové práce musí zajišťovat poskytovatel, jemuž byl udělen štítek ISO typu I (2 body za každou službu, nejvýše 4 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušný doklad o certifikaci ISO typu I dodavatelů prádelních a/nebo úklidových prací.

Kritérium č. 26.   Komunikace a vzdělávání v environmentální a sociální oblasti (až 2 body)

(a)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí hostům nabízet informace a naučné materiály o místní biologické rozmanitosti, krajině a opatřeních na ochranu přírody (1 bod).

(b)

Zábavní materiály a akce pro hosty (např. knihy, organizované programy, soutěže) musí zahrnovat vzdělávací prvky zaměřené na životní prostředí (1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci.

Kritérium č. 27.   Sledování spotřeby: dílčí elektroměry a vodoměry (až 2 body)

V zařízení poskytujícím turistické ubytování musí být instalovány elektroměry a vodoměry, aby bylo možné shromažďovat údaje o spotřebě elektřiny a vody při různých činnostech a/nebo při provozu různých přístrojů, například o spotřebě v následujících kategoriích (1 bod za každou kategorii, nejvýše 2 body):

(a)

pokoje;

(b)

hřiště;

(c)

prádelna;

(d)

kuchyň;

(e)

konkrétní přístroje (např. chladničky, pračky).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a poskytne rovněž nákres s vyznačením konkrétních umístění příslušných elektroměrů a vodoměrů.

ENERGIE

Kritérium č. 28.   Energetická účinnost zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a zařízení pro ohřev vody (až 3 body)

V zařízení poskytujícím turistické ubytování musí být alespoň:

(a)

teplovodní zařízení pro vytápění vnitřních prostorů vyhovující kritériu č. 6 písm. (a) (1 bod);

(b)

lokální zařízení pro vytápění vnitřních prostorů náležející přinejmenším do energetické třídy A podle definice v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 (17) (1 bod);

(c)

zařízení pro ohřev vody vyhovující kritériu č. 6 písm. (c) (1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu předmětných zařízení pro vytápění vnitřních prostorů a pro ohřev vody odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost uvedené v kritériu č. 6 písmenech (a), (b) a (c) splněny. U teplovodních ohřívačů s ekoznačkou EU se má za to, že požadavku uvedenému v kritériu č. 6 písm. a) bodu ii) vyhovují. Produkty s jinými štítky ISO typu I, které uspokojují kterýkoli z požadavků uvedených v kritériu č. 6 písmenech (a), (b) a (c), budou považovány za vyhovující. Používá-li zařízení teplovodní ohřívače s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/314/EU. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu a poukáže na požadavky na štítek ISO typu I uvedené v písmenech (a), (b) a (c).

Kritérium č. 29.   Energetická účinnost klimatizátorů a tepelných čerpadel na bázi vzduchu (až 3,5 bodu)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí splňovat níže uvedené prahové hodnoty:

(a)

50 % klimatizátorů nebo tepelných čerpadel na bázi vzduchu pro domácnost (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí vykazovat energetickou účinnost nejméně o 15 % vyšší, než je prahová hodnota stanovená v kritériu č. 7 (1,5 bodu);

(b)

50 % klimatizátorů nebo tepelných čerpadel na bázi vzduchu pro domácnost (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí vykazovat energetickou účinnost nejméně o 30 % vyšší, než je prahová hodnota stanovená v kritériu č. 7 (3,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu klimatizačního systému odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny.

Kritérium č. 30.   Tepelný výkon tepelných čerpadel na bázi vzduchu až 100 kW (3 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí být vybaveno alespoň tepelným čerpadlem na bázi vzduchu, které splňuje kritérium č. 7 (v příslušných případech viz poznámka ke kritériu č. 7) a které získalo ekoznačku EU podle rozhodnutí Komise 2007/742/ES (18) nebo jiný štítek ISO typu I.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu tepelného čerpadla na bázi vzduchu odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny (v příslušných případech). Používá-li zařízení tepelná čerpadla s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2007/742/ES. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 31.   Energetická účinnost spotřebičů pro domácnost a energetická účinnost osvětlení (až 4 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít energeticky účinné spotřebiče v následujících kategoriích (0,5 bodu nebo 1 bod za každou z těchto kategorií, nejvýše 4 body):

(a)

chladicí spotřebiče pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A++ nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze IX nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 (19);

(b)

elektrické trouby pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A++ nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 (20);

(c)

myčky nádobí pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A++ nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 (21);

(d)

pračky pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A++ nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 (22);

(e)

kancelářské přístroje, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí nést označení ENERGY STAR podle definice ve specifikacích Energy Star verze 6.1 pro počítače a na základě dohody uvedené v rozhodnutí Komise (EU) 2015/1402 (23), ve specifikacích Energy Star verze 6.0 pro displeje, ve specifikacích Energy Star verze 2.0 pro zobrazovací zařízení, ve specifikacích Energy Star verze 1.0 pro zdroje nepřerušovaného napájení a/nebo ve specifikacích Energy Star verze 2.0 pro podnikové servery a na základě dohody uvedené v rozhodnutí Komise 2014/202/EU (24).

(f)

bubnové sušičky pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A++ nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 (25);

(g)

vysavače pro domácnost, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být označeno energetickým štítkem EU třídy A nebo vyšší, jak je stanoveno v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 (26);

(h)

elektrické světelné zdroje a svítidla, z nichž alespoň 50 % (0,5 bodu) nebo 90 % (1 bod) musí být alespoň třídy A++, jak je stanoveno v příloze VI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012.

Poznámka: Toto kritérium se nepoužije u spotřebičů a osvětlení, na které se nevztahuje nařízení uvedené u každé kategorie (např. průmyslová zařízení).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží dokumentaci, ve které jsou uvedeny energetické třídy všech spotřebičů v příslušné kategorii (v případě kategorie (e) osvědčení Energy Star).

Kritérium č. 32.   Zpětné získávání tepla (až 3 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí být vybaveno systémem zpětného získávání tepla u jedné (1,5 bodu) nebo dvou (3 body) z následujících kategorií: chladicí systémy, ventilátory, pračky, myčky nádobí, bazény, odpadní vody z hygienických zařízení.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací k systémům zpětného získávání tepla (např. s kopií projektu zavedených systémů, popisem technika apod.).

Kritérium č. 33.   Regulace teploty a izolace oken (až 4 body)

(a)

V každém hostinském pokoji si teplotu regulují hosté. Systém regulace teploty musí umožňovat individuální regulaci v tomto stanoveném rozmezí (2 body):

(i)

během léta se pokojová teplota v režimu chlazení nastavuje na 22 °C nebo více;

(ii)

během zimy se pokojová teplota v režimu vytápění nastavuje na 22 °C nebo méně.

(b)

90 % oken ve vytápěných a/nebo klimatizovaných pokojích a společných prostorách musí být izolováno alespoň formou dvojitého zasklení nebo rovnocenným způsobem (2 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací o termoregulačních systémech nebo postupech, které se uplatňují pro nastavování uvedených teplotních rozmezí, nebo s fotografiemi oken. Je-li použita okenní izolace odpovídající vícenásobnému zasklení, je nutno předložit prohlášení odborníka.

Kritérium č. 34.   Automatické vypínání zařízení/přístrojů (až 4,5 bodu)

(a)

90 % hostinských pokojů v zařízení poskytujícím turistické ubytování (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být vybaveno automatickým vypínáním instalovaného systému pro vytápění, ventilaci a klimatizaci při otevření oken a při odchodu hostů z místnosti (1,5 bodu).

(b)

90 % hostinských pokojů v zařízení poskytujícím turistické ubytování (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí být vybaveno automatickým systémem, který při odchodu hostů z místnosti zhasíná světla (1,5 bodu).

(c)

90 % venkovních světel (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo), jež nejsou nutná z bezpečnostních důvodů, se musí po určité stanovené době automaticky zhasínat, nebo se aktivovat pomocí čidla přiblížení (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od odborných techniků, kteří jsou za instalaci nebo údržbu těchto zařízení/přístrojů odpovědní.

Kritérium č. 35.   Dálkové vytápění/chlazení a chlazení z kogenerace (až 4 body)

(a)

Vytápění a/nebo chlazení musí být v zařízení poskytujícím turistické ubytování zajišťováno účinným systémem dálkového vytápění nebo dálkového chlazení. Pro účely ekoznačky EU se tímto rozumí: systém dálkového vytápění nebo chlazení, který používá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů, 50 % odpadního tepla, 75 % tepla z kombinované výroby tepla a elektřiny nebo 50 % z kombinace této energie a tepla; podle definice ve směrnici 2012/27/EU (2 body).

(b)

Chlazení musí být v zařízení poskytujícím turistické ubytování zajišťováno vysoce účinnou kogenerační jednotkou podle směrnice 2012/27/EU (2 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o systému dálkového vytápění a/nebo systému chlazení prostřednictvím kogenerace.

Kritérium č. 36.   Elektrické osoušeče rukou s čidlem přiblížení (1 bod)

Všechny elektrické osoušeče rukou musí být vybaveny čidlem přiblížení nebo musí mít štítek ISO typu I.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušné podklady, ze kterých vyplývá, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje. Pokud zařízení používá produkty se štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 37.   Emise ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů (1,5 bodu)

U ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů v zařízení poskytujícím turistické ubytování nesmí obsah oxidů dusíku (NOx) ve spalinách překročit mezní hodnoty stanovené v níže uvedené tabulce, počítáno v souladu s těmito akty:

(a)

s nařízením Komise (EU) č. 813/2013 (27), pokud jde o teplovodní ohřívače na plynná a kapalná paliva;

(b)

s nařízením Komise (EU) 2015/1189 (28), pokud jde o teplovodní ohřívače na pevná paliva;

(c)

s nařízením (EU) 2015/1188, pokud jde o lokální topidla na plynná a kapalná paliva;

(d)

s nařízením (EU) 2015/1185, pokud jde o lokální topidla na pevná paliva.

Technologie zdroje tepla

Mezní hodnota emisí NOx

Plynové ohřívače

V případě teplovodních ohřívačů vybavených motorem s vnitřním spalováním: 240 mg/kWh příkonu vyjádřeného pomocí spalného tepla

V případě teplovodních ohřívačů a lokálních topidel vybavených vnějším spalováním (kotlů): 56 mg/kWh příkonu vyjádřeného pomocí spalného tepla

Ohřívače na kapalná paliva

V případě teplovodních ohřívačů vybavených motorem s vnitřním spalováním: 420 mg/kWh příkonu vyjádřeného pomocí spalného tepla

V případě teplovodních ohřívačů a lokálních topidel vybavených vnějším spalováním (kotlů): 120 mg/kWh příkonu vyjádřeného pomocí spalného tepla

Ohřívače na tuhá paliva

Teplovodní ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů: 200 mg/Nm3 při 10 % O2

Lokální topidla pro vytápění vnitřních prostorů: 200 mg/Nm3 při 13 % O2

U kotlů na tuhá paliva a lokálních topidel na tuhá paliva v zařízení poskytujícím turistické ubytování nesmí emise částic ve spalinách překročit mezní hodnoty stanovené v nařízení (EU) 2015/1189 a v nařízení (EU) 2015/1185.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo od odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů odpovědní, s vysvětlením, jakým způsobem jsou požadavky na účinnost splněny. U teplovodních ohřívačů s ekoznačkou EU se má za to, že kritérium splňují. Produkty s jinými štítky ISO typu I, které uspokojují výše uvedené požadavky, se považují za vyhovující. Používá-li zařízení teplovodní ohřívače s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2014/314/EU. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu a poukáže na požadavky na štítek ISO typu I, které odpovídají výše uvedeným požadavkům.

Kritérium č. 38.   Odběr elektřiny od dodavatelů využívajících obnovitelné zdroje (až 4 body)

(a)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí uzavřít smlouvu na individuální tarif za dodávky elektřiny, který zahrnuje ze 100 % elektřinu z obnovitelných zdrojů energie podle definice ve směrnici 2009/28/ES (3 body) (vzhledem k celkové skladbě paliv používaných pro produkty uváděné na trh dodavatelem, nebo vzhledem ke skladbě paliv používaných pro produkt v rámci nasmlouvaného tarifu) a který je označen ekologickým štítkem pro elektřinu (4 body).

b)

Alternativně lze 100 % podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů označené ekologickým štítkem pro elektřinu získat i odděleným nákupem záruk původu, tak jak jsou definovány v čl. 2 písm. j) směrnice 2009/28/ES (3 body).

Pro účely tohoto kritéria musí ekologický štítek pro elektřinu splňovat následující podmínky:

1.

Standard předmětného štítku kvality musí být ověřen nezávislou organizací (třetí stranou).

2.

Odebíraná certifikovaná elektřina musí pocházet z nové kapacity založené na obnovitelných zdrojích instalované v posledních dvou letech nebo musí být část finančních prostředků za odebíranou certifikovanou elektřinu používána k podpoře investic do nových kapacit založených na obnovitelných zdrojích.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení od dodavatele či dodavatelů elektřiny (nebo smlouvu s nimi), kde musí být uvedena povaha předmětných obnovitelných zdrojů energie, jaký procentuální podíl dodávané elektřiny pochází z obnovitelného zdroje a v příslušných případech skutečnost, že 100 % odebírané elektřiny je certifikováno nebo nese ekologický štítek ověřený třetí stranou. V případě písmene (b) je kromě toho třeba poskytnout prohlášení od dodavatele záruk původu, jež dosvědčuje splnění podmínek uvedených v kritériu č. 12 písm. (a).

Kritérium č. 39.   Vlastní místní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (až 5 bodů)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít v místě systém pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle definice uvedené v čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES, jehož součástí může být: výroba elektřiny pomocí fotovoltaických (solárních) panelů nebo místního hydroelektrického systému či výroba elektřiny z geotermální energie, místní biomasy nebo větrné energie, přičemž takto vyráběná elektřina musí pokrývat:

(a)

alespoň 10 % celkové roční spotřeby (1 bod);

(b)

alespoň 20 % celkové roční spotřeby (3 body);

(c)

alespoň 50 % celkové roční spotřeby (5 bodů).

Pro účely tohoto kritéria se za místní biomasu považuje biomasa ze zdroje v okruhu 160 km od předmětného ubytovacího zařízení.

Vede-li vlastní výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů k vydávání záruk původu, lze ji brát v úvahu pouze tehdy, pokud dané záruky původu nekončí na trhu, ale jsou stornovány za účelem pokrytí místní spotřeby.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s dokumentací o fotovoltaickém, hydroelektrickém, geotermálním nebo větrném systému či systému založeném na biomase a s údaji o jeho skutečném výkonu. Je-li používána místní biomasa, doloží žadatel její místní dostupnost (např. smlouvou s dodavatelem biomasy). Používá-li zařízení hydroelektrický systém, předloží žadatel navíc ještě platné povolení/autorizaci/koncesi v souladu s příslušnými vnitrostátními právními a správními předpisy. K prokázání schopnosti plnit toto kritérium lze použít výpočet toho, jaký procentuální podíl celkové spotřeby si zařízení vyrobilo v roce, jenž předcházel podání žádosti.

Kritérium č. 40.   Teplo z obnovitelných zdrojů energie (až 3,5 bodu)

(a)

Alespoň 70 % celkové energie využívané k vytápění nebo chlazení pokojů (1,5 bodu) a/nebo k ohřevu užitkové vody (1 bod) musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES.

(b)

100 % celkové energie využívané k vytápění nebo chlazení pokojů (2 body) a/nebo k ohřevu užitkové vody (1,5 bodu) musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s údaji o spotřebovávané energii a poskytne doklady, jež dosvědčují, že alespoň 70 % nebo 100 % této energie pochází z obnovitelných zdrojů.

Kritérium č. 41.   Vyhřívání plaveckých bazénů (až 1,5 bodu)

(a)

Alespoň 50 % celkové energie využívané k ohřevu vody v plaveckých bazénech musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES (1 bod).

(b)

Alespoň 95 % celkové energie využívané k ohřevu vody v plaveckých bazénech musí pocházet z obnovitelných zdrojů energie podle definice v čl. 2 písm. a) směrnice 2009/28/ES (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s údaji o energii spotřebovávané pro ohřev vody v plaveckých bazénech a poskytne doklady, z nichž vyplývá, jaké množství spotřebovávané energie pochází z obnovitelných zdrojů.

VODA

Kritérium č. 42.   Účinnost vodovodního příslušenství: koupelnové baterie a sprchy (až 4 body)

(a)

Průměrný průtok vody nesmí překročit 7 l/min u sprch a 6 l/min u koupelnových baterií (kromě vanových) (2 body).

(b)

Alespoň 50 % koupelnových baterií a sprch (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí mít ekoznačku EU udělenou v souladu s rozhodnutím 2013/250/EU nebo jiný štítek ISO typu I (2 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací a vysvětlením, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje (např. používáním průtokoměru nebo malého vědra a hodinek). U zdravotnětechnických armatur s ekoznačkou EU nebo produktů s jinými štítky ISO typu I, které uspokojují výše uvedené požadavky, se má za to, že kritérium splňují. Používá-li zařízení zdravotnětechnické armatury s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím 2013/250/EU. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku ISO typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 43.   Účinnost vodovodního příslušenství: záchody a pisoáry (až 4,5 bodu)

(a)

Všechny pisoáry musí používat systém bez vody (1,5 bodu).

(b)

Alespoň 50 % pisoárů (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí mít ekoznačku EU udělenou v souladu s rozhodnutím 2013/641/EU nebo jiný štítek ISO typu I (1,5 bodu).

(c)

Alespoň 50 % záchodů (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) musí mít ekoznačku EU udělenou v souladu s rozhodnutím 2013/641/EU nebo jiný štítek ISO typu I (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci. U splachovacích záchodů a pisoárů s ekoznačkou EU nebo produktů s jinými štítky ISO typu I, které uspokojují výše uvedené požadavky, se má za to, že kritérium splňují. Používá-li zařízení splachovací záchody a pisoáry s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím Komise 2013/641/EU. Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 44.   Spotřeba vody myček nádobí (2,5 bodu)

Spotřeba vody u myček nádobí musí být nižší nebo se rovnat prahové hodnotě stanovené v následující tabulce, měřeno podle normy EN 50242 za použití standardního mycího cyklu:

Podskupina produktů

Spotřeba vody (Wt)

[litrů/cyklus]

Myčky nádobí pro domácnost na 15 sad nádobí

10

Myčky nádobí pro domácnost na 14 sad nádobí

10

Myčky nádobí pro domácnost na 13 sad nádobí

10

Myčky nádobí pro domácnost na 12 sad nádobí

9

Myčky nádobí pro domácnost na 9 sad nádobí

9

Myčky nádobí pro domácnost na 6 sad nádobí

7

Myčky nádobí pro domácnost na 4 sady nádobí

9,5

Poznámka: Toto kritérium se vztahuje pouze na myčky nádobí pro domácnost spadající do působnosti nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 (29).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu myček nádobí odpovědní. Uvádí-li se pouze roční spotřeba, předpokládá se celkový počet 280 standardních mycích cyklů za rok.

Kritérium č. 45.   Spotřeba vody praček (3 body)

Pračky, které v zařízení poskytujícím turistické ubytování používají jeho hosté a personál nebo které používá jeho poskytovatel prádelních služeb, musí splňovat přinejmenším jeden z těchto požadavků:

(a)

spotřeba vody u praček pro domácnost musí být nižší nebo se rovnat prahové hodnotě stanovené v následující tabulce, měřeno podle normy EN 60456 za použití standardního pracího cyklu (programu na praní bavlny při teplotě 60 °C):

Podskupina produktů

Spotřeba vody: [litrů/cyklus]

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3 kg

39

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 3,5 kg

39

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 4,5 kg

40

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 5 kg

39

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 6 kg

37

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 7 kg

43

Pračky pro domácnost o jmenovité kapacitě 8 kg

56

(b)

průměrná spotřeba vody na praní u komerčních nebo profesionálních praček musí být ≤ 7 l/kg praného prádla.

Poznámka: Požadavek stanovený v písmeni (a) se vztahuje pouze na pračky pro domácnost spadající do působnosti nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 (30).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží technické specifikace od výrobce nebo odborných techniků, kteří jsou za instalaci, prodej nebo údržbu praček odpovědní. Pro účely prokázání souladu s požadavkem podle písmene a) platí, že uvádí-li se pouze roční spotřeba, předpokládá se celkový počet 220 standardních pracích cyklů za rok.

Kritérium č. 46.   Údaje o tvrdosti vody (až 1,5 bodu)

Žadatel musí splňovat alespoň jeden z těchto požadavků:

(a)

V blízkosti hygienických prostorů/praček/myček nádobí musí být vyvěšeny informace o tvrdosti místní vody, aby mohli hosté a personál lépe používat mycí, čisticí a prací prostředky (0,5 bodu).

(b)

U praček/myček nádobí, které v zařízení poskytujícím turistické ubytování používají jeho hosté a personál, musí fungovat automatický dávkovací systém optimalizující spotřebu pracích a mycích prostředků podle tvrdosti vody (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými doklady, ze kterých vyplývá, jak jsou hosté informováni nebo jak se nakládá s důležitými informacemi o automatických dávkovacích systémech.

Kritérium č. 47.   Optimalizovaná údržba bazénů (až 2,5 bodu)

(a)

Vyhřívané plavecké bazény a venkovní vířivky musí být na noc zakrývány. Nevyhřívané napuštěné plavecké bazény a venkovní vířivky se musí v případě, že nejsou využívány po více než jeden den, zakrývat, aby se snížilo odpařování vody (1 bod).

(b)

Plavecké bazény a venkovní vířivky musí být vybaveny automatickým systémem, který optimalizuje spotřebu chloru prostřednictvím nejlepšího možného dávkování nebo používání doplňkových dezinfekčních metod, jako jsou ozonizace a ošetřování vody UV zářením (0,5 bodu), nebo musí být přírodního typu a jako takové zahrnovat přirozené rostlinné filtrační systémy, jež vodu čistí na úroveň požadovanou hygienickými normami (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním dodá také příslušnou dokumentaci (např. fotografie vybavení používaného k zakrývání, fotografie systémů automatického dávkování nebo fotografie, z nichž je patrné, o jaký druh bazénů se jedná, a zdokumentovaný postup k používání systémů automatického dávkování).

Kritérium č. 48.   Využívání dešťové a šedé vody (až 3 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí pro účely jiné, než pro jaké je nutno používat užitkovou a pitnou vodu, využívat následujících alternativních zdrojů vody:

(i)

regenerované vody nebo šedé vody z prádelny a/nebo sprch a/nebo umyvadel (1 bod);

(ii)

dešťové vody zachycované ze střechy (1 bod);

(iii)

kondenzátu ze systémů pro vytápění, ventilaci a klimatizaci (1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, spolu s fotografiemi alternativních systémů rozvodu vody a poskytne také odpovídající doklad toho, že zdroje užitkové a pitné vody jsou zcela odděleny.

Kritérium č. 49.   Účinné zavlažování (1,5 bodu)

Žadatel musí splňovat přinejmenším jeden z těchto požadavků:

(a)

zařízení poskytující turistické ubytování musí mít zdokumentovaný postup pro zavlažování venkovních ploch/zeleně, včetně podrobných informací o tom, jak je optimalizováno načasování závlahy a jak je minimalizována spotřeba vody. Toho lze například dosahovat nezavlažováním venkovních ploch. (1,5 bodu).

(b)

zařízení poskytující turistické ubytování musí používat automatický systém, který při zavlažování venkovních ploch/zeleně optimalizuje načasování závlahy a spotřebu vody (1,5 bodu).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním dodá také příslušnou dokumentaci, včetně podrobných informací o zdokumentovaném systému/postupu pro zavlažování nebo fotografií systémů pro automatické zavlažování).

Kritérium č. 50.   Používání původních nebo neinvazních nepůvodních druhů ve venkovní výsadbě (až 2 body)

Během doby platnosti ekoznačky EU musí vegetaci na venkovních plochách, včetně jakékoliv vodní vegetace, tvořit původní a/nebo neinvazní nepůvodní druhy:

(i)

absence invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (0,5 bodu) (jiné invazní nepůvodní druhy mohou být přítomny);

(ii)

výhradně neinvazní nepůvodní druhy (1 bod);

(iii)

původní a/nebo neinvazní nepůvodní druhy (1,5 bodu);

(iv)

výhradně původní druhy (2 body).

Pro účely této ekoznačky EU se původními druhy rozumějí rostlinné druhy, které se v dané zemi přirozeně vyskytují.

Neinvazivními druhy se pro účely této ekoznačky EU rozumějí rostlinné druhy, které se v dané zemi přirozeně nevyskytují a u kterých neexistují důkazy o tom, že by se snadno množily, uchytaly a šířily nebo že by mohly mít nepříznivý vliv na původní biologickou rozmanitost.

Venkovní výsadba musí být prostá invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii ve smyslu čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (31).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží příslušné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také náležité odborné podklady.

ODPAD A ODPADNÍ VODY

Kritérium č. 51.   Výrobky z papíru (až 2 body)

90 % následujících kategorií používaných papírových výrobků musí mít ekoznačku EU nebo jiný štítek ISO typu I (0,5 bodu za každou z těchto kategorií, maximálně 2 body):

(a)

toaletní papír;

(b)

hedvábný papír;

(c)

kancelářský papír;

(d)

tištěný papír;

(e)

zpracovaný papír (např. obálky).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží údaje a dokumentaci (včetně příslušných faktur) s uvedením, jaké množství těchto výrobků je používáno a jaké množství předmětných výrobků má některou z ekoznaček. Používá-li zařízení výrobky s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím Komise 2014/256/EU (32), rozhodnutím Komise 2012/481/EU (33), rozhodnutím Komise 2011/333/EU (34), nebo rozhodnutím Komise 2009/568/ES (35). Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 52.   Zboží dlouhodobé spotřeby (až 4 body)

Přinejmenším 40 % (zaokrouhleno na nejbližší celé číslo) alespoň jedné z následujících kategorií zboží dlouhodobé spotřeby v zařízení poskytujícím turistické ubytování musí mít ekoznačku EU nebo jiný štítek ISO typu I (1 bod za každou z těchto kategorií, maximálně 4 body):

(a)

lůžkoviny, ručníky a ubrusy;

(b)

počítače;

(c)

televize;

(d)

postelové matrace;

(e)

dřevěný nábytek;

(f)

vysavače;

(g)

podlahové krytiny;

(h)

zobrazovací zařízení.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží údaje a dokumentaci s uvedením toho, kolik takových výrobků vlastní a kolika z nich byla udělena některá z ekoznaček. Používá-li zařízení výrobky s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím Komise 2014/350/EU (36), rozhodnutím Komise 2009/300/ES (37), rozhodnutím Komise 2014/391/EU (38), rozhodnutím Komise 2010/18/ES (39), rozhodnutím Komise 2016/1332/EU (40), nebo rozhodnutím Komise 2009/607/ES (41). Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 53.   Nabízení nápojů (2 body)

Pokud jsou v rámci vlastnictví nebo přímé správy zařízení poskytujícího turistické ubytování nabízeny nápoje (např. v souvislosti s barovými/restauračními službami nebo v obchodech a prodejních automatech), musí být nejméně 50 % (1 bod) nebo 70 % (2 body) nápojů nabízeno ve vratných/opětovně plnitelných nádobách.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a v příslušných případech poskytne rovněž odpovídající dokumentaci.

Kritérium č. 54.   Pořizování detergentů a toaletních potřeb (až 2 body)

Přinejmenším 80 % nakupovaného objemu či hmotnosti alespoň jedné z následujících kategorií detergentů a toaletních potřeb používaných v zařízení poskytujícím turistické ubytování musí mít ekoznačku EU nebo jiný štítek ISO typu I (0,5 bodu za každou z těchto kategorií, maximálně 2 body):

(a)

mycí prostředky pro ruční mytí nádobí;

(b)

mycí prostředky do myček nádobí;

(c)

prací prostředky;

(d)

univerzální čisticí prostředky;

(e)

čisticí prostředky pro hygienická zařízení;

(f)

mýdla a šampony;

(g)

vlasové kondicionéry.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží údaje a dokumentaci s uvedením toho, kolik takových výrobků vlastní a kolika z nich byla udělena některá z ekoznaček. Používá-li zařízení výrobky s ekoznačkou EU, poskytne žadatel kopii osvědčení o této ekoznačce nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že ekoznačka EU byla udělena v souladu s rozhodnutím Komise 2011/382/EU (42), rozhodnutím Komise 2011/263/EU (43), rozhodnutím Komise 2011/264/EU (44), rozhodnutím Komise 2011/383/EU (45), nebo rozhodnutím Komise 2014/893/EU (46). Pokud zařízení používá produkty s jinými štítky ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o štítku typu I nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 55.   Minimalizace používání čisticích prostředků (1,5 bodu)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít přesné postupy pro účinné používání čisticích prostředků, musí například používat výrobky na bázi mikrovláken nebo jiných čisticích materiálů s podobnými účinky a čištění vodou nebo jiné druhy čištění s podobnými účinky. Aby bylo toto kritérium splněno, veškeré čištění se musí provádět metodou založenou na účinném používání čisticích prostředků, s výjimkou případů, kdy právní předpisy nebo hygienické, zdravotní či bezpečnostní postupy vyžadují metodu jinou.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a v příslušných případech poskytne rovněž odpovídající dokumentaci (např. kopii postupů, technické podrobnosti o používaných prostředcích).

Kritérium č. 56.   Odstraňování náledí (1 bod)

Je-li nutno odstranit náledí z cest a činí tak poskytovatel ubytování, bezpečnost cest v areálu zařízení poskytujícího turistické ubytování za podmínek náledí či sněhu se zajišťuje mechanickými prostředky, s pomocí písku/štěrku nebo odmrazovacích prostředků, kterým byl udělen štítek ISO typu I.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci. Pokud zařízení používá odmrazovací prostředky se štítkem ISO typu I, poskytne žadatel kopii osvědčení o tomto štítku nebo kopii etikety z obalu.

Kritérium č. 57.   Použité textilie a nábytek (až 2 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít zaveden postup:

(a)

pro všechny činnosti v souvislosti s darováním veškerého nábytku a textilií, které doslouží v ubytovacím zařízení, ale které jsou stále použitelné. Ke koncovým uživatelům patří zaměstnanci a charita nebo jiná sdružení, která shromažďují a dále distribuují zboží (1 bod);

(b)

pro veškeré nákupy použitého nábytku. Mezi dodavatele patří trhy s použitým zbožím nebo jiná sdružení/spolky, které prodávají nebo dále distribuují zboží (1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem předmětné zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, spolu s příslušnou dokumentací (např. s písemným postupem včetně kontaktních údajů koncových uživatelů, s účtenkami a záznamy k dříve použitému nebo darovanému zboží apod.).

Kritérium č. 58.   Kompostování (až 2 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí třídit alespoň jednu z následujících relevantních kategorií odpadu a zajišťovat, aby byl odpad kompostován nebo využíván k výrobě bioplynu podle pokynů místního orgánu (např. místní správou, zařízením samotným nebo soukromým subjektem) (1 bod za každou kategorii, nejvýše 2 body):

(a)

zahradní odpad;

(b)

potravinový odpad ze stravovacích služeb;

(c)

biologicky rozložitelné výrobky (např. předměty na jedno použití z kukuřičných materiálů);

(d)

biologicky rozložitelný odpad produkovaný hosty na pokojích/v ubytovacích prostorách.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem předmětné zařízení poskytující turistické ubytování splňuje toto kritérium, a v příslušných případech poskytne rovněž odpovídající dokumentaci.

Kritérium č. 59.   Čištění odpadních vod (až 3 body)

(a)

Nabízí-li zařízení poskytující turistické ubytování možnost mytí automobilů, může být toto mytí povoleno pouze v prostorech, které jsou speciálně uzpůsobeny k zachycování použité vody a mycích prostředků a k jejich odvádění do kanalizace (1 bod).

(b)

Pokud není možné odpadní vody odvádět do centrální čistírny, musí být součástí čištění odpadních vod na místě předčištění (síta/česle, vyrovnávání a sedimentace) a následně biologické čištění s odstraněním > 95 % BSK (biochemické spotřeby kyslíku), s > 90 % nitrifikací a s anaerobní digescí přebytečného kalu (prováděnou mimo zařízení) (2 body).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací (např. s fotografiemi pro požadavek uvedený v písmeni a) a s technickými specifikacemi od výrobce nebo profesionálních techniků odpovědných za instalaci, prodej nebo údržbu systému pro čistění odpadních vod podle písmene b)).

DALŠÍ KRITÉRIA

Kritérium č. 60.   Zákaz kouření na pokojích (1 bod)

V hostinských pokojích nebo v pronajímaných ubytovacích prostorech musí být zakázáno kouření.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnými doklady, např. s fotografiemi nápisů či piktogramů umístěných na pokojích nebo v pronajímaných ubytovacích prostorech.

Kritérium č. 61.   Sociální politika (až 2 body)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít sepsanou sociální politiku, jež personálu zajišťuje alespoň jednu z těchto sociálních výhod (0,5 bodu za každou výhodu, nejvýše 2 body):

(a)

čas na vzdělávání;

(b)

bezplatnou stravu nebo stravenky;

(c)

bezplatné uniformy a pracovní oděvy;

(d)

slevu na výrobky/služby v předmětném ubytovacím zařízení;

(e)

dotovaný systém udržitelné dopravy;

(f)

podporu k získání úvěru na bydlení.

Sepsaná sociální politika musí být každoročně aktualizována a sdělována personálu. Personál ji na informační schůzce podepisuje. Dokument musí být veškerému personálu k dispozici na recepci zařízení.

Posuzování a ověřování

Žadatel musí předložit kopii sepsané sociální politiky řádně podepsané jeho personálem a vlastní prohlášení s vysvětlením, jakým způsobem jsou výše uvedené požadavky splněny. Příslušný subjekt si kromě toho může během návštěvy na místě vyžádat doklady a/nebo přímé rozhovory s náhodně vybranými zaměstnanci.

Kritérium č. 62.   Údržbářská vozidla (1 bod)

Při údržbě zařízení poskytujícího turistické ubytování se nesmí používat vozidla se spalovacím motorem (1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci.

Kritérium č. 63.   Nabízení dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (až 2,5 bodu)

(a)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí hostům nabízet alespoň jeden z následujících dopravních prostředků šetrnějších k životnímu prostředí (1 bod za každý prostředek, nejvýše 2 body):

(i)

elektrická vozidla pro službu vyzvedávání hostů nebo pro volnočasové aktivity hostů;

(ii)

zásuvky (dobíjecí stanice) pro elektrická vozidla;

(iii)

alespoň jedno jízdní kolo na každých pět kempingových míst nebo nájemních ubytovacích jednotek či pokojů.

(b)

Zařízení poskytující turistické ubytování musí mít navázána aktivní partnerství se společnostmi, jež nabízejí elektrická vozidla nebo kola (0,5 bodu). „Aktivním partnerstvím“ se rozumí smlouva mezi zařízením poskytujícím turistické ubytování a společností pronajímající elektrická vozidla či kola. Informace o aktivním partnerství musí být na místě viditelně zveřejněny. Pokud se daná půjčovna nenachází v místě zařízení poskytujícího turistické ubytování, je třeba zajistit určité praktické náležitosti (půjčovna jízdních kol může například kola do ubytovacího zařízení dovážet).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci a veškeré informace nabízené hostům.

Kritérium č. 64.   Nezpevněné plochy (1 bod)

Přinejmenším 90 % venkovních ploch areálu ve správě zařízení poskytujícího turistické ubytování nesmí být pokryto asfaltem/betonem nebo jinými zpevňujícími materiály, jež zabraňují patřičnému odvodňování a provzdušňování půdy.

Sbírá-li ubytovací zařízení dešťovou a šedou vodu, nepoužitá dešťová a šedá voda se čistí a vypouští na pozemek.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží vysvětlení, jakým způsobem dané zařízení poskytující turistické ubytování toto kritérium splňuje, a spolu s ním také příslušnou dokumentaci.

Kritérium č. 65.   Místní a ekologické produkty (až 4 body)

(a)

Při každém jídle včetně snídaně musí být nabízeny alespoň dva potravinářské výrobky, které pocházejí z místních zdrojů a odpovídají danému ročnímu období (platí pro čerstvé ovoce a zeleninu) (1 bod).

(b)

Zařízení poskytující turistické ubytování si aktivně vybírá místní dodavatele zboží a služeb (1 bod).

(c)

Nejméně dva produkty (1 bod) nebo čtyři produkty (2 body) používané při každodenní přípravě jídla nebo prodávané poskytovatelem ubytování musí být vyprodukovány s použitím metod ekologického zemědělství podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (47).

Pro účely tohoto kritéria se pod pojmem „místní“ rozumí pocházející z okruhu 160 km od předmětného ubytovacího zařízení.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s příslušnou dokumentací. Používá-li zařízení ekologické produkty, poskytne žadatel kopii osvědčení produktu nebo kopii etikety z obalu, jež prokazuje, že osvědčení bylo uděleno v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007. V některých zemích mohou restaurace a hotely, používají-li pouze ekologické produkty, získat osvědčení v rámci některých systémů značení. Pokud bylo zařízení poskytujícímu turistické ubytování uděleno osvědčení na základě takovýchto systémů, tuto informaci lze poskytnout jako důkaz o splnění tohoto kritéria.

Kritérium č. 66.   Vyhýbání se pesticidům (2 body)

Venkovní plochy ve správě zařízení poskytujícího turistické ubytování musí být obhospodařovány bez použití pesticidů.

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží podrobné vysvětlení, jakým způsobem se dané zařízení poskytující turistické ubytování brání škůdcům a jak obhospodařuje venkovní plochy. Soulad se ověřuje během návštěvy na místě.

Kritérium č. 67.   Další environmentální a sociální opatření (až 3 body)

V zájmu zlepšení environmentální a sociální výkonnosti zařízení poskytujícího turistické ubytování podniká jeho vedení kroky, jež doplňují opatření stanovená v rámci kritérií tohoto oddílu nebo oddílu A.

(a)

Doplňující environmentální opatření (až 0,5 bodu za každé opatření, nejvýše 2 body)

a/nebo

(b)

doplňující sociální opatření (až 0,5 bodu za každé opatření, nejvýše 1 bod).

Posuzování a ověřování

Žadatel předloží prohlášení o splnění tohoto kritéria spolu s úplným popisem každého doplňujícího opatření, u kterého si žadatel přeje, aby bylo vzato v potaz (včetně zdokumentovaných environmentálních nebo sociálních přínosů, s nimiž jsou daná opatření spojena).


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2016/611 ze dne 15. dubna 2016 o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví cestovního ruchu podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 27).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 195).

(5)  Platí v případě, že jsou poskytovány stravovací služby a místní zařízení pro nakládání s odpady umožňují oddělený sběr organického odpadu.

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

(7)  Rozhodnutí Komise 2014/314/EU ze dne 28. května 2014, kterým se stanoví kritéria pro udělování ekoznačky EU pro teplovodní ohřívače (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 83).

(8)  Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (EU) 2015/1188 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 76).

(b)  Podle definice v příloze II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 (1).

(c)  Podle definice v příloze VI nařízení Komise (EU) č. 814/2013 (2).

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 83).

(2)

Nařízení Komise (EU) č. 814/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 162).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS (Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50).

(11)  Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva (Úř. věst. L 167, 22.6.1992, s. 17).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 626/2011 ze dne 4. května 2011, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích klimatizátorů vzduchu (Úř. věst. L 178, 6.7.2011, s. 1).

(13)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 874/2012 ze dne 12. července 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických světelných zdrojů a svítidel (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 1).

(14)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).

(15)  Rozhodnutí Komise 2013/250/EU ze dne 21. května 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU zdravotnětechnickým armaturám (Úř. věst. L 145, 31.5.2013, s. 6).

(16)  Rozhodnutí Komise 2013/641/EU ze dne 7. listopadu 2013, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU splachovacím záchodům a pisoárům (Úř. věst. L 299, 9.11.2013, s. 38).

(17)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 ze dne 24. dubna 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích lokálních topidel (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 20).

(18)  Rozhodnutí Komise 2007/742/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělení ekoznačky Společenství tepelným čerpadlům na elektrický nebo plynový pohon a tepelným čerpadlům absorbujícím plyn (Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 14).

(19)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1060/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 17).

(20)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 ze dne 1. října 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích trub a sporákových odsavačů par pro domácnost (Úř. věst. L 29, 31.1.2014, s. 1).

(21)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 1).

(22)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost (Úř. věst. L 314, 30.11.2010, s. 47).

(23)  Rozhodnutí Komise (EU) 2015/1402 ze dne 15. července 2015, kterým se stanoví postoj Evropské unie k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací počítačů v příloze C uvedené dohody (Úř. věst. L 217, 18.8.2015, s. 9).

(24)  Rozhodnutí Komise 2014/202/EU ze dne 20. března 2014, kterým se stanoví postoj Evropské unie k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropskou unií o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o doplnění specifikací počítačových serverů a zdrojů nepřerušovaného napájení do přílohy C dohody a o revizi specifikací displejů a zobrazovacích zařízení zahrnutých v příloze C dohody (Úř. věst. L 114, 16.4.2014, s. 68).

(25)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012 ze dne 1. března 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost (Úř. věst. L 123, 9.5.2012, s. 1).

(26)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích vysavačů (Úř. věst. L 192, 13.7.2013, s. 1).

(27)  Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (Úř. věst. L 239, 6.9.2013, s. 136).

(28)  Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (Úř. věst. L 193, 21.7.2015, s. 100).

(29)  Nařízení Komise (EU) č. 1016/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 31).

(30)  Nařízení Komise (EU) č. 1015/2010 ze dne 10. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign praček pro domácnost (Úř. věst. L 293, 11.11.2010, s. 21).

(31)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).

(32)  Rozhodnutí Komise 2014/256/EU ze dne 2. května 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU produktům ze zpracovaného papíru (Úř. věst. L 135, 8.5.2014, s. 24).

(33)  Rozhodnutí Komise 2012/481/EU ze dne 16. srpna 2012, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (Úř. věst. L 223, 21.8.2012, s. 55).

(34)  Rozhodnutí Komise 2011/333/EU ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU kopírovacímu a grafickému papíru (Úř. věst. L 149, 8.6.2011, s. 12).

(35)  Rozhodnutí Komise 2009/568/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství hedvábnému papíru (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 87).

(36)  Rozhodnutí Komise 2014/350/EU ze dne 5. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 45).

(37)  Rozhodnutí Komise 2009/300/ES ze dne 12. března 2009, kterým se stanoví revidovaná ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství televizním přijímačům (Úř. věst. L 82, 28.3.2009, s. 3).

(38)  Rozhodnutí Komise 2014/391/EU ze dne 23. června 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU postelovým matracím (Úř. věst. L 184, 25.6.2014, s. 18).

(39)  Rozhodnutí Komise 2010/18/ES ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám (Úř. věst. L 8 ze dne 13.1.2010, s. 32).

(40)  Rozhodnutí Komise 2016/1332/EU ze dne 28. července 2016, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU nábytku (Úř. věst. L 210, 4.8.2016, s. 100).

(41)  Rozhodnutí Komise 2009/607/ES ze dne 9. července 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství tvrdým krytinám (Úř. věst. L 208, 12.8.2009, s. 21).

(42)  Rozhodnutí Komise 2011/382/EU ze dne 24. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům pro ruční mytí nádobí (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 40).

(43)  Rozhodnutí Komise 2011/263/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU mycím prostředkům do myček nádobí (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 22).

(44)  Rozhodnutí Komise 2011/264/EU ze dne 28. dubna 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pracím prostředkům (Úř. věst. L 111, 30.4.2011, s. 34).

(45)  Rozhodnutí Komise 2011/383/EU ze dne 28. června 2011, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU univerzálním čisticím prostředkům a čisticím prostředkům pro hygienická zařízení (Úř. věst. L 169, 29.6.2011, s. 52).

(46)  Rozhodnutí Komise 2014/893/EU ze dne 9. prosince 2014, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU oplachovým kosmetickým přípravkům (Úř. věst. L 354, 11.12.2014, s. 47).

(47)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).


Top