EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/274 ze dne 10. února 2017, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; Zrušeno 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 40/72


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2017/274

ze dne 10. února 2017,

kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 a 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 Evropská centrální banka (ECB) odpovídá za účinné a konzistentní fungování jednotného mechanismu dohledu. V 79. bodě odůvodnění uvedeného nařízení se uvádí, že pro účinný dohled jsou nezbytní vysoce motivovaní, dobře vyškolení a nestranní zaměstnanci.

(2)

V souladu s články 3 až 6 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (2) je ECB pověřena ustavením a složením společných týmů dohledu, které se skládají ze zaměstnanců ECB a vnitrostátních příslušných orgánů. Koordinátor společného týmu dohledu za pomoci jednoho nebo více dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů zajišťuje koordinaci činnosti společného týmu dohledu.

(3)

S ohledem na významnou úlohu dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů při koordinaci členů společného týmu dohledu z jejich vnitrostátního příslušného orgánu je nezbytné a přiměřené zavést jednotný postup pro poskytování zpětné vazby v souvislosti s plněním úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu. Tato zpětná vazba k plnění úkolů může pomoci zajistit řádné fungování společných týmů dohledu tím, že přispívá k neustálému zlepšování činnosti dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů.

(4)

Za hodnocení výsledků zaměstnanců vnitrostátních příslušných orgánů odpovídají výhradně vnitrostátní příslušné orgány a za hodnocení výsledků zaměstnanců ECB odpovídá výhradně ECB. Vnitrostátní příslušné orgány však mohou využít zpětnou vazbu, která byla poskytnuta v souladu s tímto rozhodnutím, při řízení svých zaměstnanců a tato zpětná vazba může sloužit jako podklad pro interní systémy hodnocení vnitrostátních příslušných orgánů, umožňují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy.

(5)

Zpětná vazba k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů byla původně poskytována během zkušebního období v souladu se zásadami stanovenými v rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3). Jelikož toto zkušební období skončilo, mělo by být uvedené rozhodnutí v zájmu právní jistoty zrušeno.

(6)

Zkušenosti získané během zkušebního období ukazují, že systém zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů může být užitečný pro zajištění účinného fungování společných týmů dohledu. Je však zapotřebí provést další hodnocení. Systém zpětné vazby k plnění úkolů by proto měl být uplatňován v dalším zkušebním období v délce jednoho roku. Následný přezkum by měl být proveden za účelem posouzení, zda by bylo užitečné pokračovat v uplatňování systému zpětné vazby k plnění úkolů na trvalejším základě.

(7)

O výsledcích přezkumu by měla být informována Rada dohledu. Na základě tohoto přezkumu by měl být Radě guvernérů předložen návrh, zda má být systém zpětné vazby k plnění úkolů zachován či nikoli.

(8)

V souladu s článkem 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který dne 7. dubna 2015 vydal stanovisko, v němž uznal, že zpětná vazba k plnění úkolů je nezbytná pro řízení společných týmů dohledu, a schválil systém zpětné vazby k plnění úkolů, přičemž doporučil, aby konkrétní fungování tohoto systému bylo upraveno příslušným právním předpisem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a v článku 2 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

Článek 2

Zpětná vazba k plnění úkolů

1.   Koordinátoři společných týmů dohledu poskytují v souladu se zásadami uvedenými v příloze I zpětnou vazbu dílčím koordinátorům z vnitrostátních příslušných orgánů k výkonu jejich činnosti a činnosti jejich týmu při plnění úkolů a cílů v rámci společného týmu dohledu, přičemž zohledňují kompetence vymezené v příloze II.

2.   Koordinátoři společných týmů dohledu stanoví po konzultaci s dílčím koordinátorem z vnitrostátního příslušného orgánu hlavní úkoly a cíle dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu.

3.   Koordinátoři společných týmů dohledu poskytují zpětnou vazbu k plnění úkolů za období zpětné vazby, které začíná dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost a končí po uplynutí dvanácti měsíců.

Článek 3

Přezkum

Poté, co skončí období zpětné vazby k plnění úkolů, ECB ve spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány přezkoumá fungování systému zpětné vazby a o svých zjištěních podá zprávu Radě dohledu. Součástí této zprávy je i návrh, zda by měl být systém zpětné vazby k plnění úkolů zachován.

Článek 4

Zrušení

Rozhodnutí (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) se zrušuje.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 15. února 2017.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. února 2017.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2016/3 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se stanoví zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/36) (Úř. věst. L 1, 5.1.2016, s. 4).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

Zásady pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů ve společných týmech dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu

Zásada 1

Rozsah zpětné vazby k plnění úkolů

Dílčím koordinátorům z vnitrostátních příslušných orgánů ve společném týmu dohledu jednotného mechanismu dohledu je poskytována zpětná vazba k plnění úkolů, pokud pracují ve společném týmu dohledu v rozsahu odpovídajícím alespoň 25 % pracovního místa na plný úvazek, jak je vymezeno v pracovních předpisech relevantního vnitrostátního příslušného orgánu.

Zásada 2

Účel zpětné vazby k plnění úkolů

S cílem podpořit a zlepšit fungování jednotného mechanismu dohledu jako celku bude pomocí zpětné vazby k plnění úkolů hodnocena pracovní výkonnost dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů při plnění jejich úkolů za účelem prohloubení jejich pochopení cílů jednotného mechanismu dohledu a jejich kompetencí jakožto dílčích koordinátorů z vnitrostátních příslušných orgánů, což přispěje ke zlepšení výkonu a integraci jednotných týmů dohledu.

Zásada 3

Postup pro poskytování zpětné vazby k plnění úkolů

1.

Na začátku období zpětné vazby k plnění úkolů stanoví koordinátor společného týmu dohledu po konzultaci s dílčím koordinátorem z vnitrostátního příslušného orgánu hlavní úkoly a cíle každého dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu, kterému je poskytována zpětná vazba v souladu se zásadou 1. Tyto úkoly a cíle jsou zaznamenány ve formuláři pro zpětnou vazbu jednotného mechanismu dohledu.

2.

Koordinátor společného týmu dohledu poskytuje každému dílčímu koordinátorovi z vnitrostátního příslušného orgánu odborné vedení a neformální zpětnou vazbu k plnění úkolů po celé období zpětné vazby. Po skončení období zpětné vazby poskytne koordinátor společného týmu dohledu každému dílčímu koordinátorovi z vnitrostátního příslušného orgánu výslednou zpětnou vazbu k plnění úkolů, a to jak ústně, tak písemně prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu jednotného mechanismu dohledu. Před dokončením formuláře pro zpětnou vazbu má dílčí koordinátor možnost se k poskytnuté zpětné vazbě formálně vyjádřit.

3.

Neformální i výsledná zpětná vazba k plnění úkolů zohledňuje hlavní úkoly a cíle dílčího koordinátora z vnitrostátního příslušného orgánu, kompetence v rámci jednotného mechanismu dohledu uvedené v příloze II a příspěvek příslušného týmu k celkovému fungování společného týmu dohledu.

Zásada 4

Přístup ke zpětné vazbě k plnění úkolů

1.

Výsledná zpětná vazba bude na žádost zpřístupněna relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu, který ji může využít pro účely řízení svých zaměstnanců, dovolují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy.

2.

Dovolují-li to příslušné vnitrostátní právní předpisy, mohou vnitrostátní příslušné orgány rozhodnout, že zpětnou vazbu k plnění úkolů využijí jako dodatečný podklad v rámci svých interních systémů hodnocení.

3.

Přístup ke zpětné vazbě k plnění úkolů, včetně jejího přenosu, se vnitrostátním příslušným orgánům poskytuje v souladu s čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 45/2001.

Zásada 5

Ochrana osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním zpětné vazby k plnění úkolů

1.

ECB bude údaje ze zpětné vazby k plnění úkolů zpracovávat v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

2.

Údaje ze zpětné vazby k plnění úkolů lze používat jen pro účely uvedené v zásadách 2 a 4 a lze je uchovávat po dobu nejvýše pěti let.


PŘÍLOHA II

Seznam kompetencí, které jsou obzvlášť relevantní pro zaměstnance pracující v rámci jednotného mechanismu dohledu (kompetence v rámci jednotného mechanismu dohledu)

Odborné znalosti : Disponuje znalostmi postupů, metodik a předpisů v oblasti dohledu, zejména v kontextu jednotného mechanismu dohledu, jakož i fungování finančních institucí. Sleduje vývoj v těchto oblastech a uplatňuje znalosti v příslušných oblastech činnosti.

Komunikace : Jasným a stručným způsobem předává informace skupinám či jednotlivcům, ať již ústně nebo písemně, tak aby informace i smysl sdělení pochopili. Naslouchá druhým a vhodně na ně reaguje.

Spolupráce : Vytváří a udržuje trvalé pracovní vztahy se spolupracovníky založené na spolupráci za účelem dosažení evropských cílů týmu. Rozvíjí a udržuje účinné vztahy s ostatními s cílem stimulovat a podporovat týmovou práci. Aktivně sdílí údaje, informace a vědomosti v rámci týmu.

Odhodlanost při dosahování cílů : Houževnatě a vytrvale plní úkoly, hledá úspěšná řešení, přičemž přizpůsobuje vlastní chování s cílem nalézt vhodný přístup k dosažení úspěšného výsledku.

Úsudek a intruzivnost : Analyzuje a vyhodnocuje situace, údaje a informace za účelem vytvoření vhodných strategií, plánů a postupů. Chápe a vyjadřuje odlišné a protichůdné pohledy na věc, je-li to třeba, přizpůsobuje přístupy měnícím se požadavkům, posuzuje problémy z nových hledisek a rozvíjí úvahy jiných a jimi navrhovaná řešení. Snaží se zcela pochopit problematiku před tím, že než vydá doporučení nebo učiní závěr, přičemž shromažďuje potřebné úplné a přesné informace; vytváří si řádný úsudek tím, že zdvořile klade řadu intruzivních otázek, a neustále zkoumá případné sporné otázky a různé informace.

Širší vnímání souvislostí a přístup orientovaný na budoucnost : Vnímá věci v širším kontextu přesahujícím rámec vlastní činnosti tím, že má komplexní přehled o různých funkcích/oblastech, uvědomuje si různorodost kulturních souvislostí a hledisek a vyhodnocuje důsledky svých rozhodnutí pro ostatní. Orientuje se na budoucnost a předvídá budoucí příležitosti a hrozby, podniká kroky k tomu, aby vytvářel příležitosti nebo aby zabránil budoucím problémům.

Objektivní, čestné a nezávislé jednání : Jedná nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku na základě profesních standardů jednotného mechanismu dohledu, prověřuje okolnosti s cílem získat úplný a reálný obraz situace. Snaží se omezit nebo vyloučit zaujatost, předsudky či subjektivní hodnocení tím, že se opírá o ověřitelné údaje a skutečnosti.

Řízení týmů v rámci jednotného mechanismu dohledu (vztahuje se pouze na řídící pracovníky) : Řídí týmy (virtuální/vzdálené) a vede je k dosažení cílů týmu. Koordinuje činnost týmu v různých zemích tím, že poskytuje vedení a co nejúčinněji a nejefektivněji využívá schopnosti a diverzitu týmu. Snaží se omezit nejednoznačnost a vypořádat se s ní a hledá způsoby, jak vést a dosáhnout výsledků v nejistých situacích.


Top