EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2351

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2351 ze dne 20. prosince 2016, kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

Úř. věst. L 348, 21.12.2016, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2351/oj

21.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/23


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2351

ze dne 20. prosince 2016,

kterým se určuje množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017, v rámci celních kvót pro odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 442/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 188 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 442/2009 (2) byly otevřeny roční celní kvóty pro dovoz produktů v odvětví vepřového masa. Kvóty uvedené v části B přílohy I uvedeného nařízení jsou spravovány způsobem souběžného zkoumání.

(2)

Množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. do 7. prosince 2016 na podobdobí od 1. ledna do 31. března 2017, nedosahují dostupných množství. Je proto třeba stanovit množství, pro něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k množství stanovenému pro následující kvótové podobdobí.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství, na něž nebyly podány žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 442/2009 a která je třeba přičíst k podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017, jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2016.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa (Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13).


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Množství, na něž nebyly podány žádosti a která je třeba přičíst k dostupným množstvím na podobdobí od 1. dubna do 30. června 2017

(v kg)

09.4038

25 848 750

09.4170

3 691 500

09.4204

3 468 000


Top