EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2105

Nařízení Komise (EU) 2016/2105 ze dne 1. prosince 2016, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

C/2016/7660

OJ L 327, 2.12.2016, p. 19–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2105/oj

2.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2105

ze dne 1. prosince 2016,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o formulář pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (1), a zejména na článek 33 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 (2) stanoví prováděcí pravidla týkající se formy, obsahu a dalších podrobností oznámení státní podpory. Je v něm stanoveno, že doplňující informace, které jsou potřebné pro hodnocení opatření podpory v souladu s nařízeními, pokyny, rámci a jinými texty použitelnými na státní podporu, se mají poskytovat v doplňkových informačních listech podle části III přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 794/2004 rovněž stanoví, že kdykoli dojde ke změně nebo nahrazení příslušných pokynů nebo rámců, Komise odpovídající formuláře a informační listy přizpůsobí.

(3)

Poté, co Komise přijala pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (3), došlo ke změně pravidel, která Komise používá při posuzování slučitelnosti opatření státní podpory s vnitřním trhem. Z tohoto důvodu je nutno nahradit doplňkové informační listy pro oznamování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury uvedené v části III přílohy I nařízení (ES) č. 794/2004.

(4)

Nařízení (ES) č. 794/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 794/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 9.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. L 140, 30.4.2004, s. 1).

(3)  Sdělení Komise – Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (Úř. věst. C 217, 2.7.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (ES) č. 794/2004 se část III.14 nahrazuje tímto:

„ČÁST III.14

DOPLŇKOVÝ INFORMAČNÍ LIST KE STÁTNÍ PODPOŘE V ODVĚTVÍ RYBOLOVU A AKVAKULTURY

Tento doplňkový informační list se použije k oznámení režimu podpory, na nějž se vztahují Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury  (1) (dále jen „pokyny“).

1.   Společné zásady posuzování

1.1   Vyhovuje dané opatření podpory následujícím společným zásadám posuzování? Pokud ano, nebo pokud opatření podpory nemusí splňovat zásadu motivačního účinku podle bodu 3.6 pokynů, zaškrtněte prosím příslušné políčko:

podpora přispívá k dosažení jasně vymezeného cíle společného zájmu,

potřeba státního zásahu: opatření státní podpory se zaměří na situaci, kdy podpora může vést k podstatnému zlepšení, jehož trh nemůže sám o sobě dosáhnout, např. napravením selhání trhu,

vhodnost opatření podpory: opatření podpory je vhodným nástrojem politiky, který přispívá k dosažení cíle společného zájmu,

motivační účinek: podpora změní chování daného podniku (daných podniků) tak, aby zahájil(y) další činnost, kterou by bez poskytnutí podpory nevykonával(y) nebo by ji vykonával(y) omezeným nebo jiným způsobem nebo v jiném umístění; nebo podpora nemusí mít motivační účinek podle bodu 52 pokynů,

přiměřenost podpory (omezení podpory na nezbytné minimum): výše podpory je omezena na minimum, které je nutné k přilákání dodatečných investic nebo činností do dané oblasti,

zamezení nežádoucím negativním účinkům na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými státy: nepříznivé účinky podpory jsou dostatečně omezeny, aby celková bilance opatření byla kladná,

transparentnost podpory: členské státy, Komise, hospodářské subjekty a veřejnost musí mít snadný přístup ke všem relevantním aktům a k příslušným informacím o podpoře, jež byla na základě uvedených aktů poskytnuta.

1.2   Vede opatření podpory nebo jakákoli podmínka, která je s ním spojena, včetně metody jeho financování, je-li nedílnou součástí tohoto opatření, k porušení práva Unie?

☐ Ano

☐ Ne

1.3   Jedná se o podporu na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo členských států, zejména podporu přímo spojenou s vyváženým množstvím, se zřízením a provozem distribuční sítě nebo s jinými náklady souvisejícími s vývozní činností nebo je podpora spojena s upřednostňováním domácího zboží oproti zboží dovezenému?

☐ Ano

☐ Ne

Vezměte prosím na vědomí, že v případě kladné odpovědi na otázky obsažené v bodech 1.2 a 1.3 je podpora neslučitelná s vnitřním trhem, jak je uvedeno v bodech 26 a 27 pokynů.

1.4   Je podpora udělována podniku, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem?

Vezměte prosím na vědomí, že toto neplatí pro podporu určenou k náhradě škody způsobené přírodní pohromou ve smyslu čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy.

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné rozhodnutí Komise:

 

2.   Zvláštní zásady pro odvětví rybolovu a akvakultury

2.1   Jedná-li se o režim podpory, jsou žádosti nepřípustné, pokud je podaly hospodářské subjekty, které se během období stanoveného v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (2) dopustily jednoho či více porušení předpisů nebo trestných činů podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení nebo podvodu podle čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení?

Vezměte prosím na vědomí, že tato zásada se nepoužije v případě podpory, která splňuje zvláštní podmínky stanovené v oddílech 4, 5.3 a 5.4 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte konkrétní ustanovení o nepřípustnosti:

 

 

2.2   Jedná-li se o jednotlivou podporu, potvrďte, že se dotčený hospodářský subjekt během období stanoveného v aktech v přenesené pravomoci přijatých na základě čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 nedopustil jednoho či více porušení předpisů nebo trestných činů podle čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení nebo podvodu podle čl. 10 odst. 3 uvedeného nařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že tato zásada se nepoužije v případě podpory, která splňuje zvláštní podmínky stanovené v oddílech 4, 5.3 a 5.4 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

2.3   Stanoví výslovně opatření podpory, že každý podnik musí dodržovat pravidla společné rybářské politiky (SRP) po celou dobu provádění projektu a po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci?

☐ Ano

☐ Ne

2.4   Potvrďte, že příjemce, který se dopustil jednoho nebo více porušení předpisů podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014 po celou dobu provádění projektu a po dobu pěti let od okamžiku konečné platby příjemci, musí podporu vrátit.

☐ Ano

☐ Ne

2.5   Potvrďte, že se neposkytuje žádná podpora pro činnosti, které odpovídají nezpůsobilým operacím podle článku 11 nařízení (EU) č. 508/2014.

☐ Ano

☐ Ne

2.6   Je-li odpověď na otázky uvedené v oddílech 2.3, 2.4 a 2.5 tohoto doplňkového informačního listu kladná, uveďte konkrétní ustanovení příslušného vnitrostátního právního aktu nebo aktů, které stanoví podmínky uvedené v těchto otázkách:

 

 

 

2.7   Má-li opatření podpory stejnou povahu jako operace, která je způsobilá pro financování podle nařízení (EU) č. 508/2014, splňuje příslušná ustanovení uvedeného nařízení pro daný druh operace, zejména ustanovení týkající se míry veřejné podpory?

☐ Ano

☐ Ne

Je-li odpověď záporná, prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Příspěvek ke společnému cíli

3.1   Spadá opatření podpory do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že opatření podpory přispívá k dosažení cíle společného zájmu, a oddíly 3.2 a 3.3 neberte v úvahu.

3.2   Uveďte cíl či cíle společného zájmu, jež jsou stanoveny v čl. 107 odst. 3 Smlouvy, k jejichž dosažení podpora přispívá:

 

 

3.3   Uveďte cíl či cíle společné rybářské politiky, k jejichž dosažení podpora přispívá, a jasně prokažte, jak podpora přispívá k dosažení tohoto cíle nebo cílů, aniž by přitom negativně ovlivňovala ostatní cíle SRP (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Potřeba státního zásahu:

4.1   Spadá opatření podpory do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že existuje potřeba státního zásahu, a oddíly 4.2, 4.3 a 4.4 neberte v úvahu.

4.2   Popište problém, který je třeba pomocí podpory řešit, a vysvětlete, jak je podpora zaměřena na situaci, kdy může vést k podstatnému zlepšení, jehož trh nemůže sám o sobě dosáhnout:

 

 

 

 

 

4.3   Vysvětlete, zda a jakým způsobem opatření podpory napravuje selhání trhu, a tím přispívá k efektivnímu fungování trhů a k posílení konkurenceschopnosti, nebo zda a jakým způsobem je podpora použita k dosažení vhodnějšího a spravedlivějšího výsledku fungování trhu v případě výsledků, které jsou z hlediska spravedlnosti nebo soudržnosti neuspokojivé:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4   Vysvětlete, zda a jak podpora napomáhá racionalizaci a efektivitě odvětví rybolovu a akvakultury a usiluje o trvalá zlepšování, aby odvětví mohlo fungovat na základě tržních faktorů:

 

 

 

 

 

5.   Vhodnost podpory

5.1   Spadá podpora do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje specifické podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že opatření podpory je vhodným politickým nástrojem, a oddíly 5.2 až 5.5 neberte v úvahu.

5.2   Prokažte, proč neexistují žádné jiné nástroje politiky, které by méně narušily hospodářskou soutěž, jež by měly stejný pozitivní přínos k dosažení cílů SRP, a proč byly ostatní možnosti politiky vyloučeny:

 

 

 

 

 

5.3   Bylo provedeno posouzení dopadu oznámeného opatření podpory?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi stručně uveďte jeho hlavní závěry:

 

 

 

 

 

5.4   Uveďte formu podpory a vysvětlete, proč tato forma způsobí pravděpodobně nejmenší narušení hospodářské soutěže a obchodu?

 

 

 

5.5   Pokud je tedy podpora poskytována ve formě, která přináší přímou finanční výhodu (např. přímé dotace, osvobození od daní, dávek na sociální zabezpečení nebo jiných povinných dávek či jejich snížení), prokažte, proč jsou jiné formy podpory s potenciálně méně rušivými účinky, jako jsou např. vratné zálohy nebo formy podpory založené na dluhových nebo kapitálových nástrojích (např. úvěry s nízkou úrokovou sazbou nebo slevy na úrocích, státní záruky nebo jiná forma poskytnutí kapitálu za výhodných podmínek), méně vhodné:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Motivační účinek

6.1   Má podpora kompenzační charakter, jako například podpora, na kterou se vztahují oddíly 4, 5.3 nebo 5.4, a splňuje zvláštní podmínky stanovené v příslušném oddílu, nebo spadá podpora do oddílu 5.6 pokynů a splňuje podmínky stanovené v tomto oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora nemusí mít motivační účinek, a oddíly 6.2 až 6.6 neberte v úvahu.

6.2   Prokažte, jak podpora mění chování podniku tak, aby se zabýval další činností, kterou by bez podpory nevykonával nebo kterou by vykonával v omezeném rozsahu či jiným způsobem:

 

 

 

 

 

6.3   Subvencuje podpora náklady na činnost, které by příjemci vznikly v každém případě, nebo vyrovnává běžná podnikatelská rizika hospodářské činnosti?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora nemůže být považována za podporu s motivačním účinkem (bod 49 pokynů).

6.4   Je podpora poskytována na operaci, kterou již příjemce začal provádět před tím, než podal žádost o podporu u vnitrostátních orgánů?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 51 nelze takovou podporu považovat za podporu s motivačním účinkem.

6.5   Je podpora provozní podporou (4) nebo podporou pro usnadnění dosažení závazných norem?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 50 pokynů je taková podpora v zásadě neslučitelná s vnitřním trhem, nejsou-li výslovně stanoveny výjimky v právních předpisech Unie nebo v pokynech nebo v dalších řádně odůvodněných případech.

V případě kladné odpovědi uveďte ustanovení, která výslovně takovouto podporu povolují, nebo poskytněte podrobné odůvodnění takové podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6   Má-li podpora formu daňového zvýhodnění, zakládá opatření podpory právo na podporu podle objektivních kritérií a bez dalšího uplatnění rozhodovacích pravomocí členského státu?

Vezměte prosím na vědomí, že poslední požadavek se neuplatní v případě následných daňových režimů, pokud se na dané opatření vztahovaly již předchozí režimy ve formě daňového zvýhodnění.

☐ Ano

☐ Ne

7.   Přiměřenost podpory

7.1   Má podpora kompenzační povahu, jako například podpora, na kterou se vztahují oddíly 4, 5.3 nebo 5.4, a splňuje zvláštní podmínky stanovené v příslušném oddílu, nebo spadá podpora do oddílu 5.6 pokynů a splňuje podmínky stanovené v tomto oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že podpora se považuje za přiměřenou, a oddíly 7.2 až 7.4 neberte v úvahu.

7.2   Prokažte, zda a jakým způsobem výše podpory odpovídá čistým dodatečným nákladům na realizaci investice v dané oblasti ve srovnání s hypotetickým případem neexistence podpory:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3   Pokud je opatření podpory stejné povahy jako operace, která je způsobilá pro financování podle nařízení (EU) č. 508/2014, převyšuje částka podpory příslušnou maximální míru veřejné podpory stanovenou v článku 95 a v příloze I uvedeného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

7.4   Bude se podpora poskytovat současně v rámci několika režimů nebo se kumulovat s podporou ad hoc?

☐ Ano

☐ Ne

Pokud je odpověď kladná, překračuje celková výše veřejného financování na určitou činnost příslušné maximální míry podpory uvedené v pokynech?

☐ Ano

☐ Ne

8.   Účinky na hospodářskou soutěž a obchod

8.1   Spadá podpora do oddílů 4, 5.1, 5.3 nebo 5.4 pokynů a splňuje podmínky stanovené v příslušném oddílu?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi vezměte prosím na vědomí, že se Komise domnívá, že nežádoucí účinky na hospodářskou soutěž a obchod jsou omezeny na minimum, a oddíly 8.2 a 8.3 neberte v úvahu.

8.2   Prokažte, jakým způsobem jsou negativní účinky opatření podpory týkající se narušení hospodářské soutěže a dopadu na obchod mezi členskými státy omezeny na minimum a vyváženy pozitivními účinky, které přispívají k dosažení cíle společného zájmu. V případě režimu podpory vezměte prosím v úvahu úrovně narušení na kumulativním základě, a nikoli pouze na individuální úrovni, a rovněž rozsah daných projektů, jednotlivé i kumulativní výše podpory, předpokládané příjemce i charakteristiky cílového odvětví. V případě jednotlivé podpory se zaměřte na negativní účinky související s prevencí opuštění trhu a významnou tržní silou a poskytněte důkazy, které umožní určit příslušný výrobkový trh, zeměpisný trh, soutěžitele, jakož i dotčené zákazníky a spotřebitele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3   Bylo provedeno posouzení dopadu oznámeného opatření podpory?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi stručně uveďte jeho hlavní závěry:

 

 

 

 

 

9.   Transparentnost

9.1   Zveřejní členský stát na souhrnné internetové stránce věnované státní podpoře na celostátní nebo regionální úrovni alespoň následující údaje?

a)

úplné znění režimu podpory a jeho prováděcí ustanovení nebo právní základ pro jednotlivou podporu či příslušný odkaz;

b)

orgán nebo orgány, které podporu poskytují;

c)

totožnost jednotlivých příjemců, formu a výši podpory poskytnuté každému příjemci, datum udělení podpory, druh podniku (malé a střední podniky/velké společnosti), region, v němž se příjemce nachází (na úrovni NUTS II), a hlavní hospodářské odvětví, v němž příjemce působí (na úrovni skupiny NACE). (Od požadavku tohoto zveřejnění lze upustit v případě poskytnutí jednotlivé podpory, která nepřesahuje 30 000 EUR. U režimů v podobě daňové výhody mohou být informace poskytovány v těchto rozmezích (v milionech EUR): 0,03–0,5; nad 0,5–1; nad 1–2; nad 2).

☐ Ano

☐ Ne

9.2   Potvrďte, že tyto informace budou:

a)

zveřejněny po přijetí rozhodnutí o poskytnutí podpory;

b)

uchovávány nejméně deset let;

c)

bez omezení k dispozici široké veřejnosti (5).

☐ Ano

☐ Ne

Vezměte prosím na vědomí, že členské státy nejsou povinny zveřejňovat informace před 1. červencem 2017  (6) .

10.   Kategorie podpory

10.1   Vyberte oddíl pokynů, podle něhož by podpora měla být posuzována, a pro zvolenou možnost poskytněte podrobné informace v oddílech 11 až 18 tohoto doplňkového informačního listu:

Oddíl 4.1 pokynů: Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami a mimořádnými událostmi

Oddíl 5.1 pokynů: Podpora pro kategorie opatření, na která se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Oddíl 5.2 pokynů: Podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů

Oddíl 5.3 pokynů: Podpora určená k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy

Oddíl 5.4 pokynů: Podpora na náklady na prevenci, tlumení a eradikaci nákaz zvířat v akvakultuře

Oddíl 5.5 pokynů: Podpora hrazená z parafiskálních poplatků

Oddíl 5.6 pokynů: Provozní podpora v nejvzdálenějších regionech

Oddíl 5.7 pokynů: Podpora pro jiná opatření

11.   Podpora na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami a mimořádnými událostmi

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je určeno na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami nebo mimořádnými událostmi, jak je stanoveno v oddílu 4.1 pokynů.

11.1   Je opatření podpory rámcový režim ex ante pro kompenzaci škod způsobených zemětřeseními, lavinami, sesuvy půdy, záplavami, tornády, hurikány, sopečnými erupcemi a samovolnými lesními požáry?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 11.3, 11.4, 11.5, 11.7 a 11.8).

11.2   Jaký druh přírodní pohromy nebo mimořádné události způsobil (nebo v případě rámcového režimu podpory ex ante by mohl způsobit) škodu, za kterou je náhrada poskytována?

 

11.3   Kdy k události uvedené v oddílu 11.1 došlo?

 

11.4   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

11.5   Uznal formálně příslušný orgán členského státu, že událost má povahu přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.6   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

11.7   Prokažte přímou příčinou souvislost mezi přírodní pohromou nebo mimořádnou událostí a škodou, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

11.8   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9   Upřesněte, na jaký druh škody se náhrada poskytuje (například materiální škody na majetku, ztráta příjmů):

 

 

 

 

 

11.10   Jsou pro podporu způsobilé jen náklady na náhradu škody, které vznikly v přímém důsledku přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.11   Jsou náklady na náhradu škody posouzeny orgánem veřejné moci, nezávislým odborníkem, který byl uznán orgánem poskytujícím podporu, nebo pojišťovnou?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, který orgán posouzení provedl.

 

11.12   Popište, jak je škoda vypočtena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13   Jde-li o materiální škodu na majetku, vychází se při výpočtu takovéto škody z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty poškozeného majetku před přírodní pohromou nebo mimořádnou událostí?

☐ Ano

☐ Ne

11.14   Jde-li o materiální škodu na majetku, přesahuje tato škoda náklady na opravu nebo snížení reálné tržní hodnoty v důsledku přírodní pohromy nebo mimořádné události?

☐ Ano

☐ Ne

11.15   Jde-li o ztrátu příjmů, vypočítá se škoda tak, že se odečte:

a)

výsledek součinu množství produktů rybolovu a akvakultury, které byly vyprodukovány v roce přírodní pohromy nebo mimořádné události nebo v každém následujícím roce, který byl ovlivněn úplným nebo částečným zničením výrobních prostředků, a průměrné prodejní ceny obdržené během uvedeného roku od

b)

výsledku součinu průměrného ročního množství produktů rybolovu a akvakultury vyprodukovaného v období tří let předcházejících přírodní pohromě nebo mimořádné události nebo tříletého průměru založeného na období pěti let předcházejících přírodní pohromě nebo mimořádné události, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota produkce se při výpočtu vyloučí, a průměrné získané prodejní ceny?

☐ Ano

☐ Ne

11.16   Vypočítává se škoda na úrovni jednotlivých příjemců?

☐ Ano

☐ Ne

11.17   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

11.18   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

11.19   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

12.   Podpora pro kategorie opatření, na která se vztahuje nařízení o blokových výjimkách

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která jsou stejné povahy jako podpora spadající do kategorie podpory, kterou lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle jednoho z nařízení o skupinových výjimkách uvedených v bodě 19 písm. a) pokynů, jak je stanoveno v oddílu 5.1 pokynů. V případě opatření podpory, které je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na kompenzaci škod způsobených přírodními pohromami uvedená v článku 44 nařízení (EU) č. 1388/2014  (7) , vyplňte prosím oddíl 11.

12.1   Je podpora téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory, kterou lze považovat za slučitelnou s vnitřním trhem podle jednoho z nařízení o skupinových výjimkách uvedených v bodě 19 písm. a) pokynů?

☐ Ano

☐ Ne

Uveďte platné nařízení a příslušné články uvedeného nařízení:

 

 

 

12.2   Splňuje podpora všechna kritéria stanovená v příslušných článcích platného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě záporné odpovědi prokažte opodstatněnost podpory a její nezbytnost:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

13.   Podpora spadající do působnosti některých horizontálních pokynů

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která spadá do oblasti působnosti některých horizontálních pokynů či jiných nástrojů přijatých Komisí, jak je stanoveno v oddílu 5.2 pokynů.

13.1   Spadá podpora do oblasti působnosti některých horizontálních pokynů či jiných nástrojů přijatých Komisí (8)?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné horizontální pokyny nebo nástroje a příslušná ustanovení těchto aktů a prokažte, že podpora splňuje všechna kritéria stanovená v příslušných ustanoveních těchto aktů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

14.   Podpora určená k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je určeno k náhradě škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy, jak je stanoveno v oddílu 5.3 pokynů. V případě podpory, která je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na vzájemné fondy pro nepříznivé klimatické jevy uvedené v článku 20 nařízení (EU) č. 1388/2014, vyplňte prosím oddíl 12.

14.1   Je opatření podpory rámcovým režimem ex ante pro náhradu škod způsobených nepříznivými klimatickými jevy?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 14.3 až 14.6 a 14.9).

14.2   Jaký druh nepříznivého klimatického jevu způsobil (nebo v případě rámcového režimu podpory ex ante by mohl způsobit) škodu, za kterou je náhrada poskytována?

 

14.3   Kdy k události uvedené v oddílu 14.1 došlo?

 

14.4   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

14.5   Činí škoda způsobená nepříznivým klimatickým jevem více než 30 % průměrného ročního obratu vypočítaného na základě předcházejících tří kalendářních let nebo tříletého průměru stanoveného na základě předcházejícího pětiletého období předcházejícího nepříznivé klimatické události s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobné informace prokazující, že podmínka stanovená v oddílu 14.5 je splněna:

 

 

 

 

14.6   Prokažte, že existuje přímá příčinná souvislost mezi nepříznivým klimatickým jevem a škodou, která dotčenému podniku vznikla:

 

 

 

14.7   V případě ztrát způsobených nepříznivými klimatickými jevy uvedenými v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014 zdůvodněte, proč má členský stát v úmyslu poskytnout podporu namísto finanční náhrady vyplácené prostřednictvím vzájemných fondů pro nepříznivé klimatické jevy podle článku 35 uvedeného nařízení:

 

 

 

 

 

14.8   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

14.9   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která potenciálním příjemcům vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10   Upřesněte, na jaký druh škody se náhrada poskytuje (například materiální škody na majetku, ztráta příjmů):

 

 

 

 

 

14.11   Jsou pro podporu způsobilé jen náklady na náhradu škody, které vznikly v přímém důsledku nepříznivého klimatického jevu?

☐ Ano

☐ Ne

14.12   Je škoda posouzena orgánem veřejné moci, nezávislým odborníkem, který byl uznán orgánem poskytujícím podporu, nebo pojišťovnou?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, který orgán posouzení provedl:

 

14.13   Popište, jak je škoda vypočtena:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14   Jde-li o materiální škodu na majetku, vychází se při výpočtu takovéto škody z nákladů na opravu nebo z ekonomické hodnoty poškozeného majetku před nepříznivým klimatickým jevem?

☐ Ano

☐ Ne

14.15   Jde-li o materiální škodu na majetku, přesahuje tato škoda náklady na opravu nebo snížení reálné tržní hodnoty v důsledku nepříznivého klimatického jevu?

☐ Ano

☐ Ne

14.16   Jde-li o materiální škodu na majetku, vedla tato škoda ke ztrátě produkce, která činí více než 30 % průměrného ročního obratu vypočítaného na základě předcházejících tří kalendářních let nebo tříletého průměru stanoveného na základě pětiletého období předcházejícího nepříznivé klimatické události s vyloučením nejvyšší a nejnižší hodnoty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobné informace prokazující, že podmínka stanovená v oddílu 14.15 je splněna:

 

 

 

 

14.17   Jde-li o ztrátu příjmů, vypočítá se škoda tak, že se odečte:

a)

výsledek součinu množství produktů rybolovu a akvakultury, které byly vyprodukovány v roce nepříznivé klimatické události nebo v každém následujícím roce, který byl ovlivněn úplným nebo částečným zničením výrobních prostředků, a průměrné prodejní ceny obdržené během uvedeného roku od

b)

výsledku součinu průměrného ročního množství produktů rybolovu a akvakultury vyprodukovaného v období tří let předcházejících nepříznivé klimatické události nebo tříletého průměru založeného na období pěti let předcházejících nepříznivé klimatické události, přičemž nejvyšší a nejnižší hodnota produkce se při výpočtu vyloučí, a průměrné získané prodejní ceny?

☐ Ano

☐ Ne

14.18   Vypočítává se škoda na úrovni jednotlivých příjemců?

☐ Ano

☐ Ne

14.19   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

14.20   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

14.21   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

15.   Podpora na náklady na prevenci, tlumení a eradikaci nákaz zvířat v akvakultuře

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, jehož cílem je náhrada nákladů souvisejících s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře, jak je stanoveno v oddílu 5.4 pokynů. V případě podpory, která je téhož druhu jako podpora spadající do kategorie podpory na opatření v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat uvedené v článku 39 nařízení (EU) č. 1388/2014, vyplňte prosím oddíl 12.

15.1   Je opatření podpory rámcovým režimem ex ante pro náhradu nákladů souvisejících s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře?

☐ Ano

☐ Ne

(V případě kladné odpovědi neberte v úvahu oddíly 15.5, 15.6 a 15.9).

15.2   Uveďte, v případě jaké (jakých) nákazy (nákaz) uvedené (uvedených) na seznamu nákaz zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat, v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 (9) nebo v části II přílohy IV směrnice Rady 2006/88/ES (10) se podpora poskytuje:

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nákazy nebo nákaz uvedené (uvedených) na seznamu nákaz zvířat Světové organizace pro zdraví zvířat se použije verze seznamu platná v okamžiku oznámení opatření podpory. Pokud byla podpora již poskytnuta nebo vyplacena, použije se v případě jednotlivé podpory verze seznamu zveřejněná v době poskytnutí nebo vyplacení podpory, a v případě režimu podpory seznam zveřejněný v době zahájení režimu.

 

 

 

15.3   Poskytuje se podpora jako součást programu na unijní, celostátní nebo regionální úrovni, jehož cílem je prevence, tlumení nebo eradikace nákaz zvířat?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušný program a konkrétní ustanovení:

 

 

15.4   Poskytuje se podpora jako součást mimořádných opatření uložených příslušným vnitrostátním orgánem?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte příslušné opatření a konkrétní ustanovení:

 

 

15.5   Kdy náklady související s prevencí, tlumením a eradikací nákaz zvířat v akvakultuře vznikly?

 

15.6   Uveďte poslední den, kdy lze podporu vyplatit.

 

15.7   Vyplácí se podpora přímo dotčenému podniku?

☐ Ano

☐ Ne

15.8   Potvrďte, že podpora se neposkytne, pokud se zjistí, že příjemce zapříčinil nákazu úmyslně nebo v důsledku nedbalosti:

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte ustanovení uvádějící podmínku uvedenou v oddílu 15.8:

 

15.9   Předložte prosím co nejpřesnější posouzení škody, která potenciálním příjemcům vznikla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10   Uveďte, které z těchto nákladů jsou způsobilé pro náhradu. Náklady související s (se):

☐ a)

zdravotními prohlídkami, analýzami, testy a dalšími metodami depistáže;

☐ b)

nákupem, skladováním, podáním nebo distribucí očkovacích látek, léčivých přípravků a látek pro léčbu zvířat;

☐ c)

porážkou, likvidací a neškodným odstraněním zvířat;

☐ d)

neškodným odstraněním živočišných produktů a produktů souvisejících se zvířaty;

☐ e)

čištěním a dezinfekcí zemědělského podniku a vybavení;

☐ f)

škodou způsobenou v důsledku porážky, likvidace nebo neškodného odstranění zvířat, živočišných produktů a produktů souvisejících se zvířaty do výše tržní hodnoty, kterou by tato zvířata a produkty měly, kdyby nebyly postiženy nákazou;

☐ g)

ztrátou příjmu v důsledku obtíží při doplňování stavů;

☐ h)

jinými náklady, které vznikly v důsledku nákaz zvířat v akvakultuře.

V případě uvedeném pod písmenem h) uveďte prosím náklady a zdůvodněte, proč by takové náklady měly být způsobilé.

Vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 110 písm. h) pokynů jsou jiné náklady než ty, které jsou uvedeny v písmenech a) až g), způsobilé pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.

 

 

 

 

 

15.11   Je podpora spolu s případnými dalšími obdrženými platbami za účelem náhrady škody, včetně plateb na základě pojistných smluv, omezena na 100 % způsobilých nákladů?

☐ Ano

☐ Ne

15.12   V případě rámcových režimů ex ante potvrďte, že členský stát splní povinnost podávat zprávy stanovenou v bodě 130 pokynů.

☐ Ano

☐ Ne

15.13   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

16.   Podpora hrazená z parafiskálních poplatků

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, které je financováno ze zvláštních poplatků uložených na některé produkty rybolovu nebo akvakultury bez ohledu na jejich původ, zejména pak z parafiskálních poplatků, jak je stanoveno v oddílu 5.5 pokynů.

16.1   Je režim podpory financován ze zvláštních poplatků uložených na některé produkty rybolovu nebo akvakultury bez ohledu na jejich původ, zejména pak z parafiskálních poplatků?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte podrobnosti o tom, jak je režim podpory financován:

 

 

 

 

 

16.2   Mají z podpory stejný přínos jak domácí, tak dovážené produkty?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi uveďte, jaký přínos z podpory domácí i dovážené produkty mají:

 

 

 

 

16.3   Uveďte, jak jsou finanční prostředky získané z parafiskálních poplatků použity:

 

 

 

 

 

16.4.   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

17.   Provozní podpora v nejvzdálenějších regionech

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která představuje provozní podporu poskytnutou v nejvzdálenějších regionech s cílem zmírnit zvláštní obtíže v uvedených regionech, které jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti, jak je stanoveno v oddílu 5.6 pokynů.

17.1   Představuje podpora provozní podporu poskytnutou v nejvzdálenějších regionech s cílem zmírnit zvláštní obtíže v uvedených regionech, které jsou důsledkem jejich izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi popište, jaký druh provozní podpory je poskytován, a uveďte cílový region nebo regiony:

 

 

 

17.2   Uveďte zvláštní obtíže v regionu nebo regionech, které se podpora snaží zmírnit, a popište, jak hodlá tohoto cíle dosáhnout.

Vezměte prosím na vědomí, že podle bodu 113 pokynů mohou být zohledněna pouze omezení, která jsou důsledkem izolovanosti, ostrovní povahy a mimořádné odlehlosti nejvzdálenějších regionů.

 

 

 

 

 

 

17.3   Určete prosím dodatečné náklady, které ze zvláštních omezení plynou, uveďte metodu jejich výpočtu a prokažte, že dotčená podpora nepřesahuje míru, která je nezbytná ke zmírnění zvláštních omezení v nejvzdálenějších regionech.

 

 

 

 

 

 

17.4.   Aby se předešlo nadměrné kompenzaci, bere členský stát v potaz další typy veřejného zásahu, případně včetně vyrovnání dodatečných nákladů v nejvzdálenějších regionech pro produkty rybolovu a akvakultury podle článků 70, 71 a 72 nařízení (EU) č. 508/2014 a podpory na provádění plánů vyrovnání podle článku 73 uvedeného nařízení?

☐ Ano

☐ Ne

V případě kladné odpovědi upřesněte, jak se nadměrné kompenzaci předchází:

 

 

 

 

 

 

17.5   Uveďte prosím další informace, které považujete za důležité pro posouzení opatření podpory podle tohoto oddílu:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Podpora pro jiná opatření

Tento oddíl je nutno vyplnit v případě oznámení opatření podpory, která neodpovídá jednomu z typů podpory uvedených v oddílech 4 nebo 5.1 až 5.6 pokynů, avšak členský stát hodlá takovou podporu poskytnout nebo ji poskytuje, jak je stanoveno v oddílu 5.7 pokynů.

18.1   Hodlá členský stát poskytnout podporu, která neodpovídá jednomu z typů podpory uvedených v oddílech 4 nebo 5.1 až 5.6 pokynů, nebo takovou podporu poskytuje?

☐ Ano

☐ Ne

18.2   Popište podrobně opatření podpory a její cíle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3   Kromě údajů stanovených v oddílech 1 až 9 uveďte jakékoli další informace, které jasně prokazují, že podpora je v souladu se zásadami stanovenými v oddílu 3 pokynů:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Top