Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1997 ze dne 15. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu programů rozvoje venkova a monitorování akcí na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a kterým se uvedené nařízení opravuje

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1997

ze dne 15. listopadu 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu programů rozvoje venkova a monitorování akcí na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí, a kterým se uvedené nařízení opravuje

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a zejména na článek 12, čl. 66 odst. 5, článek 67 a čl. 75 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014 (2) stanoví maximální počet změn programů rozvoje venkova, které členské státy mohou Komisi předložit. Zkušenosti ukázaly, že maximální počet změn programů by měl být zvýšen, aby se členským státům umožnilo předkládat omezený počet dodatečných změn v průběhu programového období. Případy, v nichž se maximální počet změn programů neuplatní, by měly být vyjasněny a měly by zahrnovat změny týkající se přijetí některých nouzových opatření nebo nového vymezení oblastí, které čelí značným přírodním omezením, podle čl. 32 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013.

(2)

Úspěch programů rozvoje venkova závisí nejen na kvalitním řízení a jejich plném provádění, ale také na připravenosti přizpůsobit se novým úkolům a měnícím se okolnostem, jako je migrační krize. Aby se zajistila řádná koordinace všech stávajících intervenčních mechanismů, měla by být podpora z EZFRV určená na opatření zaměřená na integraci státních příslušníků třetích zemí monitorována na úrovni Unie.

(3)

Do bodu 1 části 2 přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 nebylo omylem vloženo logo LEADER. V dané záležitosti by měla být provedena oprava. V bodě 1 přílohy IV by se měl opravit odkaz na znevýhodněné oblasti. Odkaz by měl být nahrazen odkazem na oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Změny programu druhu uvedeného v čl. 11 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 lze navrhnout nejvýše třikrát v průběhu programového období.

Pro všechny ostatní druhy změn dohromady platí:

a)

za kalendářní rok a program lze předložit jediný návrh na změnu, s výjimkou roku 2023, kdy lze předložit více než jeden návrh na změnu u změn týkajících se výlučně přizpůsobení plánu financování, včetně případných výsledných změn plánu ukazatelů;

b)

v průběhu programového období lze předložit tři dodatečné návrhy na změnu na jeden program.

Maximální počet změn uvedených v prvním a druhém pododstavci se nepoužije:

a)

v případě, že je třeba přijmout nouzová opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí nebo nepříznivých klimatických jevů formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem nebo v důsledku významných a náhlých změn socioekonomických podmínek daného členského státu či regionu, včetně významných a náhlých demografických změn způsobených migrací či přijetím uprchlíků;

b)

v případě, že změna je nutná v důsledku změny právního rámce Unie;

c)

na základě kontroly výkonnosti uvedené v článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013;

d)

v případě změny příspěvku z EZFRV plánovaného na každý rok podle čl. 8 odst. 1 písm. h) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013, která vyplývá z vývoje týkajícího se ročního rozdělení částek podle jednotlivých členských států uvedeného v čl. 58 odst. 7 uvedeného nařízení; navrhované změny mohou zahrnovat následné změny v popisu opatření;

e)

v případě změn týkajících se zavedení finančních nástrojů uvedených v článku 37 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo

f)

v případě změn týkajících se zavedení nového vymezení podle čl. 32 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1305/2013.“

2)

V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Kromě případů nouzových opatření v důsledku přírodních katastrof, katastrofických událostí nebo nepříznivých klimatických jevů formálně uznaných příslušným vnitrostátním veřejným orgánem nebo v důsledku významných a náhlých změn socioekonomických podmínek daného členského státu či regionu, včetně významných a náhlých demografických změn způsobených migrací či přijetím uprchlíků, změn právního rámce nebo změn vyplývajících z kontroly výkonnosti podle článku 21 nařízení (EU) č. 1303/2013 lze žádosti o změnu celostátního rámce podle odstavce 2 předkládat pouze jednou za kalendářní rok před 1. dubnem. Odchylně od čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce lze změny programů, které vyplývají z takovéto revize, provést vedle návrhů na změnu předložených v souladu s uvedeným pododstavcem.“

3)

V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro druhy operací, kdy je zjištěn potenciální příspěvek pro prioritní oblasti uvedené v čl. 5 prvním pododstavci bodu 2) písm. a), čl. 5 prvním pododstavci bodu 5) písm. a) až d) a čl. 5 prvním pododstavci bodu 6) písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013, nebo pro druhy operací, kdy je zjištěn potenciální příspěvek pro integraci státních příslušníků třetích zemí, elektronický záznam operací podle článku 70 nařízení (EU) č. 1305/2013 zahrnuje příznak k označení případů, kdy daná operace má složku přispívající k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí nebo cílů.“

4)

Přílohy III, IV a VII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 18).


PŘÍLOHA

Přílohy III, IV a VII prováděcího nařízení (EU) č. 808/2014 se mění takto:

1)

V bodě 1 části 2 přílohy III se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

u akcí a opatření financovaných v rámci iniciativy LEADER logo LEADER:

Image

2)

V bodě 1 přílohy IV se ukazatel C32 nahrazuje tímto:

„C32.

Oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními“.

3)

V bodě 1 písm. b) přílohy VII se odrážka „Tabulka C“ nahrazuje tímto:

„—

Tabulka C: Rozpis pro příslušné výstupy a opatření podle typu oblasti, pohlaví a/nebo věku a podle operací přispívajících k integraci státních příslušníků třetích zemí.“


Top