EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1927

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1927 ze dne 4. listopadu 2016 o šablonách pro plány monitorování, výkazy emisí a dokumenty o souladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (Text s významem pro EHP )

C/2016/6948

OJ L 299, 5.11.2016, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1927/oj

5.11.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1927

ze dne 4. listopadu 2016

o šablonách pro plány monitorování, výkazy emisí a dokumenty o souladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 ze dne 29. dubna 2015 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (1), a zejména na čl. 6 odst. 5, čl. 12 odst. 2 a čl. 17 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 6 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2015/757 se od společností požaduje, aby ověřovateli předložily plán monitorování obsahující plnou a transparentní dokumentaci metody monitorování, která se má použít pro každou loď spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení.

(2)

Aby se zajistilo, že tyto monitorovací plány obsahují standardizované informace, které umožňují harmonizované provádění povinností monitorování a vykazování, je potřebné stanovit šablony, včetně technických pravidel pro jejich jednotné uplatňování.

(3)

Plán monitorování by měl obsahovat minimálně prvky uvedené v čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757. Měl by také používat jednotky pro určení „množství přepravovaného nákladu“ podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1928 (2). S přihlédnutím ke dvěma rozdílným dopravním službám, které poskytují lodě typu ro-pax, budou muset tyto lodě rozlišovat mezi údaji o spotřebě paliva a o emisích CO2 pro nákladní a osobní dopravu. Umožnilo by to lépe stanovit jejich provozní ukazatele průměrné energetické účinnosti.

(4)

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757 a v souladu s čl. 10 posledním pododstavcem uvedeného nařízení, plán monitorování by měl umožnit monitorování a vykazování spotřeby paliva a emisí CO2 na základě jiných dobrovolných kritérií. Poskytlo by to možnost lépe pochopit průměrnou vykazovanou energetickou účinnost. Týká se to zejména diferencovaného monitorování spotřeby paliva pro ohřev nákladu a pro dynamické polohování a rovněž diferencovaného monitorování plavby naložených lodí a při plavbě zaledněným mořem.

(5)

Aby se společnostem s více loďmi usnadnilo zpracování plánů monitorování, je vhodné jim umožnit, aby uvedly, jaké popsané postupy plánu monitorování by náležitým způsobem použily na všechny lodě, za jejichž činnost odpovídají.

(6)

Když společnosti poskytují informace o prvcích a postupech, jež jsou součástí plánu monitorování podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757, měly by mít možnost odvolat se rovněž na postupy nebo systémy účinně zavedené jako součást jejich existujících systémů řízení, např. Mezinárodní předpis pro řízení bezpečnosti (dále jen „předpis ISM“) (3), Plán řízení energetické účinnosti lodí (SEEMP) (4), nebo na systémy a kontroly, na které se vztahují harmonizované normy v oblasti řízení kvality, životního prostředí nebo energie, např. normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 nebo EN ISO 50001:2011.

(7)

S cílem usnadnit monitorování je vhodné umožnit používání standardních hodnot pro úroveň nejistoty spojené s monitorováním paliva.

(8)

Aby se celý cyklus souladu (včetně monitorování, vykazování a ověřování) zjednodušil, měly by se za užitečné považovat informace o řízení, zejména o příslušné správě údajů a kontrolních činnostech. Zvláštní část v šabloně monitorování by měla společnostem pomoci sestavit potřebné prvky řízení.

(9)

Je třeba stanovit specifikace pro elektronickou šablonu výkazů emisí. Je to nutné k zajištění, aby se ověřené výkazy emisí předkládaly elektronicky a aby obsahovaly úplné a standardizované souhrnné roční informace, které se mohou zveřejnit a které Komisi umožní zpracovat zprávy vyžadované v článku 21 nařízení (EU) 2015/757.

(10)

Výkaz emisí by měl zahrnovat minimální obsah stanovený v čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2015/757, včetně výsledků ročního monitorování. Měl by také umožnit nahlášení doplňujících informací, které mohou pomoci pochopit provozní ukazatele průměrné energetické účinnosti vykazované dobrovolně. Týká se to zejména prvků dobrovolného monitorování spotřebovaného paliva a vypouštěných emisí CO2 diferencovaných na základě kritérií stanovených v plánu monitorování.

(11)

Je třeba stanovit technická pravidla pro vytvoření elektronické šablony dokumentů o souladu. Tím se zajistí, že do dokumentů o souladu, které ověřovatelé zasílají na základě svých povinnostmi podle čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2015/757, aby neprodleně informovali Komisi a orgány státu vlajky o vydání dokumentu o souladu, bude možné začlenit standardizované, snadno zpracovatelné informace.

(12)

Společnostem a akreditovaným ověřovatelům by měl být k dispozici THETIS MRV, zvláštní informační systém Unie, který vyvinula a provozuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost, aby ho mohli použít pro elektronické předkládání uspokojivě ověřených výkazů emisí a souvisejících dokumentů o souladu Komisi a státům vlajky. Měl by být navržen pružně, aby se zohlednila možnost globálního systému pro monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů.

(13)

Komise konzultovala s příslušnými stranami osvědčené postupy v otázkách, které upravuje toto nařízení. Konzultace se uskutečnila prostřednictvím „podskupin expertů pro monitorování, vykazování a ověřování (MRV) v lodní dopravě“ vytvořených pod záštitou Evropského fóra pro udržitelnou lodní dopravu.

(14)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu zřízeného článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví šablony a technická pravidla pro předkládání plánů monitorování, výkazů emisí a dokumentů o souladu podle nařízení (EU) 2015/757.

Článek 2

Šablona plánu monitorování

1.   Společnosti zpracovávají plán monitorování uvedený v článku 6 nařízení (EU) 2015/757 s použitím šablony odpovídající vzoru stanovenému v příloze I.

2.   Společnosti mohou plán monitorování rozdělit na část specifickou pro společnost a část specifickou pro loď, pokud budou zahrnuty všechny prvky stanovené v příloze I.

Informace obsažené v části specifické pro společnost, které mohou zahrnovat tabulky B.2, B.5, D, E a F.1 přílohy I, se použijí na každou loď, za kterou společnost musí předložit plán monitorování podle článku 6 nařízení (EU) 2015/757.

Článek 3

Elektronická šablona výkazu emisí

1.   Za účelem předložení výkazu emisí podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2015/757 použijí společnosti elektronickou verzi šablony dostupnou v automatizovaném informačním systému Unie THETIS MRV, který provozuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (dále jen „THETIS MRV“).

2.   Elektronická verze šablony výkazu emisí uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v příloze II.

Článek 4

Elektronická šablona dokumentu o souladu

1.   Za účelem vydání dokumentu o souladu podle čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2015/757 ověřovatel poskytne příslušné údaje s použitím elektronické verze šablony, která je k dispozici v THETIS MRV.

2.   Elektronická verze šablony dokumentu o souladu uvedená v odstavci 1 musí obsahovat informace stanovené v příloze III.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 55.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1928 ze dne 4. listopadu 2016 o určování přepravovaného nákladu pro jiné kategorie lodí, než jsou osobní lodě, lodě typu ro-ro a kontejnerové lodě, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/757 o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy (viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Přijatý rezolucí A.741(18) shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO).

(4)  Pravidlo 22 přílohy VI úmluvy MARPOL.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 13).


PŘÍLOHA I

Šablona pro plány monitorování

Část A   Záznamový list revizí

Verze č.

Referenční datum

Stav k referenčnímu datu (1)

Odkaz na kapitoly, kde byly provedeny revize nebo změny, včetně stručného vysvětlení změn

 

 

 

 

Část B   Základní údaje

Tabulka B.1   Identifikace lodě

Název lodě

 

Identifikační číslo podle IMO

 

Rejstříkový přístav

 

Domovský přístav (pokud není totožný s rejstříkovým přístavem)

 

Jméno vlastníka lodě

 

Jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka podle IMO

 

Typ lodě (2)

 

Hrubá nosnost (v metrických tunách)

 

Hrubá prostornost

 

Klasifikační společnost (dobrovolné)

 

Ledová třída (dobrovolné) (3)

 

Stát vlajky (dobrovolné)

 

Dobrovolné pole pro volný popis a doplňující informace o charakteristikách lodě

 


Tabulka B.2   Informace o společnosti

Název společnosti

 

1. řádek adresy

 

2. řádek adresy

 

Město

 

Stát/provincie/region

 

Poštovní směrovací číslo/PSČ

 

Země

 

Kontaktní osoba

 

Telefonní číslo

 

E-mailová adresa

 


Tabulka B.3   Zdroje emisí a použité druhy paliva

Referenční číslo zdroje emisí

Zdroj emisí (název, druh)

Technický popis zdroje emisí

(výkonnost/výkon, specifická spotřeba topného oleje (SFOC), rok instalace, identifikační číslo v případě vícečetných totožných zdrojů emisí atd.)

(Potenciální) typy používaného paliva (4)

 

 

 

 


Tabulka B.4   Emisní faktory

Typ paliva

Emisní faktory podle IMO

(v tunách CO2/tunu paliva)

Těžký topný olej (odkaz: kategorie RME až RMK podle ISO 8217)

3,114

Lehký topný olej (odkaz: kategorie RMA až RMD podle ISO 8217)

3,151

Motorová nafta (odkaz: kategorie DMX až DMB podle ISO 8217)

3,206

Zkapalněný ropný plyn (propan)

3,000

Zkapalněný ropný plyn (butan)

3,030

Zkapalněný zemní plyn

2,750

Methanol

1,375

Ethanol

1,913

Jiné palivo s nestandardním emisním faktorem

 

 

 

V případě používání nestandardních emisních faktorů:

Nestandardní palivo

Emisní faktor

Metodiky pro určování emisního faktoru (metodika pro odběr vzorků, metody analýzy a v příslušných případech popis použitých laboratoří)

 

 

 


Tabulka B.5   Postupy, systémy a odpovědnosti používané pro aktualizaci úplnosti zdrojů emisí

Název postupu

Správa úplnosti seznamu zdrojů emisí

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část C   Údaje o činnostech

Tabulka C.1   Podmínky osvobození podle čl. 9 odst. 2

Bod

Potvrzovací políčko

Minimální počet očekávaných plaveb za jednotlivá vykazovaná období spadajících do oblasti působnosti nařízení EU MRV podle rozpisu plaveb lodě

 

Očekávají se plavby za jednotlivá vykazovaná období nespadající do oblasti působnosti nařízení EU MRV podle rozpisu plaveb lodě? (5)

 

Jsou podmínky čl. 9 odst. 2 splněny? (6)

 

Pokud ano, hodláte využít výjimku pro monitorování množství spotřebovaného paliva za jednotlivé plavby? (7)

 

Tabulka C.2   Monitorování spotřeby paliva

C.2.1   Metody používané k určování spotřeby paliva každého zdroje emisí:

Zdroj emisí (8)

Zvolené metody pro spotřebu paliva (9)

 

 


C.2.2   Postupy k určování načerpaného paliva a paliva v nádržích:

Název postupu

Určování načerpaného paliva a paliva v nádržích

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.3   Pravidelné křížové kontroly mezi množstvím načerpaného paliva uvedeného v dodacích listech paliva (BDN) a množstvím načerpaného paliva podle palubního měření:

Název postupu

Pravidelné křížové kontroly mezi množstvím načerpaného paliva uvedeného v dodacích listech paliva (BDN) a množstvím načerpaného paliva podle palubního měření

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 


C.2.4   Popis používaných měřících přístrojů:

Měřící zařízení

(název)

Místa měření (např. zdroje emisí, nádrže)

Technický popis

(specifikace, životnost, intervaly údržby)

 

 

 


C.2.5   Postupy pro zaznamenávání, vyhledávání, přenos a uchovávání informací týkajících se měření:

Název postupu

Zaznamenávání, vyhledávání, přenos a uchovávání informací týkajících se měření

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.6   Metoda pro určování hustoty:

Typ paliva/nádrž

Metoda pro určování skutečných hodnot hustoty načerpaného paliva (10)

Metoda pro určování skutečných hodnot hustoty paliva v nádržích (11)

 

 

 


C.2.7   Úroveň nejistoty spojená s monitorováním paliva:

Metoda monitorování (12)

Použitý přístup (13)

Hodnota

 

 

 


C.2.8   Postupy pro zajištění kvality měřícího zařízení:

Název postupu

Zajištění kvality měřícího zařízení

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.9   Metoda pro určování rozdělení spotřeby paliva mezi přepravu zboží a osob (pouze pro lodě typu ro-pax):

Název metody

Určování rozdělení spotřeby paliva mezi přepravu zboží a osob

Použitá metoda přidělování podle normy EN 16258 (14)

 

Popis metody pro určování hmotnosti nákladu a cestujících, včetně případného použití standardních hodnot pro hmotnost jednotek nákladu/metrů jízdních pruhů (pokud se používá hmotnostní metoda)

 

Popis metody pro určování plochy paluby vyčleněné pro náklad a cestující, včetně zohlednění najížděcích palub a osobních automobilů na palubách pro náklad (pokud se používá prostorová metoda)

 

Rozdělení spotřeby paliva (v %) mezi přepravu zboží a osob (pokud se používá pouze prostorová metoda)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.10   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva při plavbách naložené lodě (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva při plavbách naložené lodě

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.11   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro zahřívání nákladu (dobrovolné monitorování pro chemické tankery):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro zahřívání nákladu

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


C.2.12   Postupy pro určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro dynamické polohování (dobrovolné monitorování pro ropné tankery a „jiné typy lodí“):

Název postupu

Určování a zaznamenávání spotřeby paliva pro dynamické polohování

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Tabulka C.3   Seznam plaveb

Název postupu

Zaznamenávání a zabezpečení úplnosti plaveb

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání plaveb, monitorování plaveb atd.), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.4   Vzdálenost, kterou loď urazila

Název postupu

Zaznamenávání a určování vzdálenosti, kterou loď urazila, pro jednotlivé plavby

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a správy údajů o vzdálenosti), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání vzdálenosti, kterou loď urazila při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání vzdálenosti, kterou loď urazila při plavbě zaledněným mořem

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a správy údajů o vzdálenosti a zimních podmínkách), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.5   Množství přepravovaného nákladu a počet cestujících

Název postupu

Zaznamenávání a určování množství přepravovaného nákladu a/nebo počtu cestujících

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a určování množství přepravovaného nákladu a/nebo počtu cestujících a používání standardních hodnot pro hmotnost jednotek nákladu v příslušných případech), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jednotka nákladu/cestující (15)

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorec a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání průměrné hustoty přepravovaného nákladu (dobrovolné monitorování pro chemické tankery, lodě přepravující volně ložený náklad a lodě pro kombinovanou přepravu):

Název postupu

Určování a zaznamenávání průměrné hustoty přepravovaného nákladu

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a správy údajů o hustotě nákladu), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka C.6   Doba strávená na moři

Název postupu

Určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě od kotviště přístavu vyplutí do kotviště přístavu připlutí

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a správy údajů o přístavu vyplutí a připlutí), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Postupy pro určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné monitorování):

Název postupu

Určování a zaznamenávání doby strávené na moři při plavbě zaledněným mořem

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU (včetně zaznamenávání a správy údajů o přístavu vyplutí a připlutí a zimních podmínkách), pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Vzorce a zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část D   Chybějící údaje

Tabulka D.1   Metody, které se mají použít pro odhad spotřeby paliva

Název metody

Metoda, která se má použít pro odhad spotřeby paliva

Náhradní metoda monitorování (16)

 

Použité vzorce

 

Popis metody pro odhad spotřeby paliva

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.2   Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o vzdálenosti, kterou loď urazila

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o vzdálenosti, kterou loď urazila

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.3   Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o přepravovaném nákladu

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o přepravovaném nákladu

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka D.4   Metody, které se mají použít pro zpracování chybějících údajů o době strávené na moři

Název metody

Metoda pro zpracování chybějících údajů o době strávené na moři

Použité vzorce

 

Popis metody pro zpracování chybějících údajů

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tuto metodu

 

Zdroje údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část E   Řízení

Tabulka E.1   Pravidelná kontrola přiměřenosti plánu monitorování

Název postupu

Pravidelná kontrola přiměřenosti plánu monitorování

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.2   Kontrolní činnosti: zajištění kvality a spolehlivost informačních technologií

Název postupu

Řízení informačních technologií (např. kontroly přístupu, zálohování, obnova a bezpečnost)

Odkaz na postup

 

Stručný popis postupu

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za správu údajů

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému (v příslušných případech)

 

Seznam příslušných existujících systémů řízení

 


Tabulka E.3   Kontrolní činnosti: vnitřní přezkumy a ověření platnosti příslušných údajů monitorování, vykazování a ověřování (MRV) EU

Název postupu

Vnitřní přezkumy a ověření platnosti příslušných údajů monitorování, vykazování a ověřování (MRV) EU

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.4   Kontrolní činnosti: opravy a nápravná opatření

Název postupu

Opravy a nápravná opatření

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.5   Kontrolní činnosti: externě zajištěné činnosti (v příslušných případech)

Název postupu

Externě zajištěné činnosti

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 


Tabulka E.6   Kontrolní činnosti: dokumentace

Název postupu

Dokumentace

Odkaz na existující postup

 

Verze existujícího postupu

 

Popis postupů monitorování, vykazování a ověřování (postupy MRV) EU, pokud už neexistují mimo postup monitorování

 

Jméno osoby nebo název funkce odpovědné za tento postup

 

Místo, kde se uchovávají záznamy

 

Název použitého systému informačních technologií (v příslušných případech)

 

Část F   Další informace

Tabulka F.1   Seznam definicí a zkratek

Zkratka, zkratkové slovo, definice

Vysvětlení

 

 

Tabulka F.2

Doplňující informace

(1)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Pracovní návrh“, „Konečný návrh předložený ověřovateli“, „Posouzeno“, „Změněno bez potřeby opětovného posouzení“.

(2)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“ , „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“.

(3)  Vyberte jednu z polárních tříd PC1–PC7 nebo jednu z finsko-švédských ledových tříd (IC, IB, IA nebo IA Super).

(4)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Methanol“, „Ethanol“, „Jiné palivo s nestandardním emisním faktorem“.

(5)  Vyberte buď „Ano“, nebo „Ne“.

(6)  Vyberte buď „Ano“, nebo „Ne“.

(7)  Vyberte „Ano“, „Ne“, nebo „Nepoužije se“.

(8)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Všechny zdroje“, „Hlavní motory“, „Pomocné motory“, „Plynové turbíny“, „Kotle“ nebo „Generátory inertního plynu“.

(9)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy paliva a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“ nebo „Metoda D: Přímé měření emisí CO2“.

(10)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Palubní měřící zařízení“, „Dodavatel paliva“, „Laboratorní zkouška“.

(11)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Měřící zařízení“, „Dodavatel paliva“, „Laboratorní zkouška“.

(12)  Vyberte jednu nebo více z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy paliva a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“ nebo „Metoda D: Přímé měření emisí CO2“.

(13)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Standardní hodnota“ nebo „Odhad specifický pro loď“.

(14)  Vyberte „Hmotnostní metoda“ nebo „Prostorová metoda“.

(15)  U osobních lodí se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „cestující“.

U lodí typu ro-ro, kontejnerových lodí, ropných tankerů, chemických tankerů, lodí přepravujících plyn, lodí přepravujících volně ložený náklad, chladírenských nákladních lodí a lodí pro kombinovanou přepravu se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „tuny“.

U tankerů na LNG a kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „metry krychlové“.

U lodí pro kusový náklad se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem z těchto kategorií: „tuny aktuálně přepravovaného nákladu“ a „tuny aktuálně přepravovaného nákladu a tuny“.

U lodí na přepravu vozidel se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem z těchto kategorií: „tuny“ a „tuny a tuny aktuálně přepravovaného nákladu“.

U lodí typu ro-pax se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví jako „tuny“ a jako „cestující“.

U jiných typů lodí se „Jednotka nákladu/cestující“ stanoví výběrem z těchto kategorií: „tuny“, „tuny aktuálně přepravovaného nákladu“.

(16)  Vyberte jednu z těchto kategorií: „Metoda A: Dodací listy paliva a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“, „Metoda D: Přímé měření emisí CO2“, nebo „Nepoužije se“. Zvolená kategorie se musí odlišovat od kategorie vybrané v poli „Zvolené metody pro spotřebu paliva“ v tabulce C.2. (Monitorování spotřeby paliva – Metody používané k určování spotřeby paliva každého zdroje emisí).


PŘÍLOHA II

Šablona pro výkazy emisí

Část A   Údaje identifikující loď a společnost

1)

Název lodě

2)

Identifikační číslo podle IMO

3)

a)

Rejstříkový přístav NEBO

b)

Domovský přístav

4)

Kategorie lodě [rozevírací nabídka: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“, „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“]

5)

Ledová třída lodě (nepovinné – pouze pokud je začleněna do plánu monitorování) [rozevírací nabídka: Polární třída PC1–PC7, Finsko-švédská ledová třída IC, IB, IA nebo IA Super]

6)

Technická účinnost lodě

a)

Index energeticky účinného designu (EEDI), pokud to vyžadují pravidla 19 a 20 kapitoly 4 přílohy VI úmluvy MARPOL, vyjádřený v gramech CO2 na tunu a námořní míli NEBO

b)

Odhadovaná hodnota indexu (EIV) vypočítaná v souladu s rezolucí IMO MEPC.215 (63), vyjádřená v gramech CO2 na tunu a námořní míli

7)

Jméno vlastníka lodě

8)

Adresa vlastníka lodě a jeho hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

9)

Název společnosti (pouze pokud není vlastníkem lodě)

10)

Adresa společnosti (pouze pokud není vlastníkem lodě) a její hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

11)

Kontaktní osoba

a)

Jméno: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení

b)

Adresa: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

c)

Telefon

d)

E-mail

Část B   Ověřování

1)

Jméno ověřovatele

2)

Adresa ověřovatele a jeho hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

3)

Číslo akreditace

4)

Osvědčení ověřovatele

Část C   Informace o použitých metodách monitorování a související úroveň nejistoty

1)

Zdroj emisí [rozevírací nabídka: „Všechny zdroje“, „Hlavní motory“, „Pomocné motory“, „Plynové turbíny“, „Kotle“, „Generátory inertního plynu“]

2)

Použitá metoda (použité metody) monitorování (u jednotlivých zdrojů emisí) [rozevírací nabídka: „Metoda A: Dodací listy paliva a pravidelné kontroly palivových nádrží“, „Metoda B: Monitorování palivových nádrží na lodi“, „Metoda C: Průtokoměry pro příslušné procesy spalování“, „Metoda D: Přímé měření emisí CO2“].

3)

Příslušná úroveň nejistoty vyjádřená jako % (u jednotlivých použitých metod monitorování)

Část D   Výsledky z ročního monitorování parametrů podle článku 10

SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2

1)

Množství a emisní faktor pro každý druh spotřebovaného paliva celkem:

a)

Typ paliva [rozevírací nabídka: „Těžký topný olej (HFO)“, „Lehký topný olej (LFO)“, „Motorová nafta (MDO/MGO)“, „Zkapalněný ropný plyn (propan, LPG)“, „Zkapalněný ropný plyn (butan, LPG)“, „Zkapalněný zemní plyn (LNG)“, „Methanol“, „Ethanol“, „Jiné palivo s nestandardním emisním faktorem“]

b)

Emisní faktor vyjádřený v tunách CO2 na tunu paliva

c)

Celková spotřeba paliva vyjádřená v tunách paliva

2)

Celkové souhrnné emise CO2 v oblasti působnosti tohoto nařízení, vyjádřené v tunách CO2

3)

Souhrnné emise CO2 při všech plavbách mezi přístavy spadajícími do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách CO2

4)

Souhrnné emise CO2 při všech plavbách z přístavů spadajících do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách CO2

5)

Souhrnné emise CO2 při všech plavbách do přístavů spadajících do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách CO2

6)

Emise CO2 vzniklé za dobu prostoje lodi vyvázané u nábřeží v přístavech spadajících do jurisdikce některého členského státu, vyjádřené v tunách CO2

7)

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise CO2 připisované osobní dopravě (u lodí typu ro-pax), vyjádřené v tunách paliva a tunách CO2

8)

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise CO2 připisované nákladní dopravě (u lodí typu ro-pax), vyjádřené v tunách paliva a tunách CO2

9)

Celková spotřeba paliva a celkové souhrnné emise CO2 při plavbách naložené lodě (dobrovolné), vyjádřené v tunách paliva a tunách CO2

10)

Celková spotřeba paliva pro zahřívání nákladu (u chemických tankerů, dobrovolné), vyjádřená v tunách paliva

11)

Celková spotřeba paliva pro dynamické polohování (u ropných tankerů a „jiných typů lodí“, dobrovolné), vyjádřená v tunách paliva

VZDÁLENOST, KTEROU LOĎ URAZILA, DOBA STRÁVENÁ NA MOŘI A PŘEPRAVNÍ VÝKON

1)

Celková vzdálenost, kterou loď urazila, vyjádřená v námořních mílích

2)

Celková vzdálenost, kterou loď urazila při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné), vyjádřená v námořních mílích

3)

Celková doba strávená na moři, vyjádřená v hodinách

4)

Celková doba strávená na moři při plavbě zaledněným mořem (dobrovolné), vyjádřená v hodinách

5)

Celkový přepravní výkon vyjádřený v

 

osobových námořních mílích (u osobních lodí)

 

tunových námořních mílích (u lodí typu ro-ro, kontejnerových lodí, ropných tankerů, chemických tankerů, plynových tankerů, lodí přepravujících volně ložený náklad, chladírenských nákladních lodí, lodí na přepravu vozidel, lodí pro kombinovanou přepravu)

 

metrech krychlových-námořních mílích, (u tankerů na LNG, kontejnerových nákladních lodí s prostory typu ro-ro)

 

hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u lodí pro kusový náklad)

 

osobových námořních mílích A tunových námořních mílích (u lodí typu ro-pax)

 

tunových námořních mílích NEBO hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u jiných typů lodí)

6)

Druhý parametr pro celkový přepravní výkon (dobrovolné)

 

vyjádřený v tunových námořních mílích (u lodí pro kusový náklad)

 

hrubé nosnosti-přepravené tuně-námořních mílích (u lodí na přepravu vozidel)

7)

Průměrná hustota přepravovaného nákladu ve vykazovaném období (u chemických tankerů, lodí přepravujících volně ložený náklad a lodí pro kombinovanou přepravu, dobrovolné), vyjádřená v tunách na metr krychlový

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

1)

Průměrná energetická účinnost

a)

Spotřeba paliva na vzdálenost vyjádřená v kilogramech na námořní míli

b)

Spotřeba paliva na přepravní výkon vyjádřená v gramech na osobovou námořní míli, gramech na tunovou námořní míli, gramech na metr krychlový-námořní míli, gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech na osobovou námořní míli A v gramech na námořní míli, podle příslušné kategorie lodě

c)

Emise CO2 na vzdálenost vyjádřené v kilogramech CO2 na námořní míli

d)

Emise CO2 na přepravní výkon vyjádřené v gramech CO2 na osobovou námořní míli, gramech CO2 na tunovou námořní míli, gramech CO2 na metr krychlový-námořní míli, gramech CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech CO2 na osobovou námořní míli A v gramech CO2 na tunovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě

2)

Druhý parametr pro průměrnou energetickou účinnost na přepravní výkon (dobrovolné), vyjádřený v

 

gramech na tunovou námořní míli a gramech CO2 na tunovou námořní míli (u lodí pro kusový náklad)

 

gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli a gramech CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli (u lodí na přepravu vozidel)

3)

Diferencovaná průměrná energetická účinnost (spotřeba paliva a emise CO2) při plavbách naložené lodě (dobrovolné), vyjádřená v

 

kilogramech na námořní míli

 

gramech na tunovou námořní míli, gramech na metr krychlový-námořní míli, gramech na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech na osobovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě

 

kilogramech CO2 na námořní míli

 

gramech CO2 na tunovou námořní míli, gramech CO2 na metr krychlový-námořní míli, gramech CO2 na hrubou nosnost-přepravenou tunu-námořní míli nebo gramech CO2 na osobovou námořní míli, podle příslušné kategorie lodě

4)

Doplňující informace k usnadnění pochopení vykazovaných provozních ukazatelů průměrné energetické účinnosti lodě (dobrovolné)


PŘÍLOHA III

Šablona dokumentů o souladu

Tímto se osvědčuje, že výkaz emisí lodě „NÁZEV“, který zahrnuje vykazované období „ROK N – 1“, byl shledán uspokojivým, pokud jde o požadavky nařízení (EU) 2015/757.

Tento dokument o souladu byl vydán dne „DEN/MĚSÍC/ROK N“.

Tento dokument o souladu je připojen k výkazu emisí č. „ČÍSLO“ a platí do 30. ČERVNA „ROK N + 1“.

1)   Údaje o lodi

1)

Název lodě

2)

Identifikační číslo podle IMO

3)

a)

Rejstříkový přístav NEBO

b)

Domovský přístav

4)

Kategorie lodě [rozevírací nabídka: „Osobní loď“, „Loď typu ro-ro“, „Kontejnerová loď“, „Ropný tanker“, „Chemický tanker“, „Tanker na LNG“, „Plynový tanker“, „Loď přepravující volně ložený náklad“, „Loď pro kusový náklad“, „Chladírenská nákladní loď“, „Loď na přepravu vozidel“, „Loď pro kombinovanou přepravu“, „Loď typu ro-pax“, „Kontejnerová nákladní loď s prostory typu ro-ro“, „Jiné typy lodí“]

5)

Stát vlajky/Rejstřík

6)

Hrubá prostornost

II)   Údaje o vlastníkovi lodě

1)

Jméno vlastníka lodě

2)

Adresa vlastníka lodě a jeho hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

III)   Údaje o společnosti, která plní povinnosti podle nařízení (EU) 2015/757 (dobrovolné pole)

1)

Název společnosti

2)

Adresa společnosti a její hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země

IV)   Ověřovatel

1)

Číslo akreditace

2)

Jméno ověřovatele

3)

Adresa společnosti a její hlavní místo podnikání: 1. řádek adresy, 2. řádek adresy, město, stát/provincie/region, poštovní směrovací číslo/PSČ, země


Top