EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1823 ze dne 10. října 2016, kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1823

ze dne 10. října 2016,

kterým se stanoví formuláře uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech (1), a zejména na článek 51 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V zájmu řádného používání nařízení (EU) č. 655/2014 je třeba stanovit několik formulářů.

(2)

V souladu s článkem 3 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Irsko účastnilo přijímání nařízení (EU) č. 655/2014. Irsko se tudíž účastní přijímání tohoto nařízení.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Spojené království neúčastnilo přijímání nařízení (EU) č. 655/2014. Spojené království se tudíž neúčastní přijímání tohoto nařízení.

(4)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastnilo přijímání nařízení (EU) č. 655/2014. Dánsko se tudíž neúčastní přijímání tohoto nařízení.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský příkaz k obstavení účtů zřízeného podle nařízení (EU) č. 655/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Formulář, který se má použít pro podání návrhu na vydání evropského příkazu k obstavení účtů, uvedený v čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze I tohoto nařízení.

2.   Formulář, který se má použít pro vydání evropského příkazu k obstavení účtů, uvedený v čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

3.   Formulář, který se má použít pro zrušení evropského příkazu k obstavení účtů, uvedený v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze III tohoto nařízení.

4.   Formulář, který se má použít pro vydání prohlášení týkajícího se obstavení peněžních prostředků, uvedený v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze IV tohoto nařízení.

5.   Formulář, který se má použít pro žádost o uvolnění částek překračujících obstavení, uvedený v čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze V tohoto nařízení.

6.   Formulář, který se má použít pro vydání potvrzení o přijetí, uvedený v čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze VI tohoto nařízení.

7.   Formulář, který se má použít pro podání návrhu na opravný prostředek, uvedený v čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze VII tohoto nařízení.

8.   Formulář, který se má použít pro zaslání rozhodnutí o opravném prostředku členskému státu výkonu, uvedený v čl. 36 odst. 5 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze VIII tohoto nařízení.

9.   Formulář, který se má použít pro podání odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku, uvedený v článku 37 nařízení (EU) č. 655/2014 je stanoven v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 10. října 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 59.


PŘÍLOHA I

Návrh na vydání evropského příkazu k obstavení účtů

(čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Vyplní soud

 

Spisová značka:

 

Soud obdržel dne:

(dd/mm/rrrr)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PŘEČTĚTE SI POKYNY NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO ODDÍLU – USNADNÍ VÁM VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE

Jazyk

Tento formulář vyplňte v jazyce soudu členského státu, jemuž svůj návrh zasíláte. Tento formulář je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line. Verze v jazyce, který znáte, vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce soudu dotčeného členského státu. Na internetových stránkách portálu evropské e-justice jsou uvedeny rovněž informace ohledně toho, zda se daný členský stát vyjádřil, že bude souhlasit s přijímáním dokumentů, jež mají být soudu zaslány, i v jiném úředním jazyce Evropské unie (čl. 50 odst. 1 písm. o) nařízení (EU) č. 655/2014).

Podpůrné dokumenty

K formuláři návrhu musí být připojeny veškeré relevantní podpůrné dokumenty. Pokud jste již získali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, připojte vyhotovení tohoto rozsudku, soudního smíru nebo veřejné listiny, jež splňuje podmínky nezbytné pro ověření jejich pravosti.

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Umožňuje-li tento formulář připojit libovolný text, použijte při vyplňování formuláře v papírové podobě v případě potřeby další listy a každou stranu očíslujte.

1.   Soud

O vydání evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“) můžete požádat pouze tehdy, nachází-li se soud v členském státě, na nějž se nařízení (EU) č. 655/2014 vztahuje. V současnosti tomu tak není v případě Dánska a Spojeného království.

V tomto oddíle uveďte údaje o soudu, u kterého chcete návrh na vydání příkazu k obstavení podat. Při rozhodování, který soud zvolit, musíte uvážit kritéria pro určení příslušnosti soudu.

Pokud jste dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, jsou pro vydání příkazu k obstavení příslušné soudy členského státu, jehož soudy jsou podle platných pravidel příslušné rozhodovat ve věci samé. K těmto pravidlům patří zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcechnařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Více informací o pravidlech pro určení příslušnosti je k dispozici na internetových stránkách portálu evropské e-justice na adrese https://e-justice.europa.eu. Seznam možných kritérií pro určení příslušnosti je uveden v oddíle 5 tohoto formuláře.

Pro účely nařízení (EU) č. 655/2014 zahrnuje řízení ve věci samé jakékoli řízení zaměřené na získání exekučního titulu k související pohledávce, například zkrácené řízení o platebním rozkazu a řízení, jako je ve Francii „procédure de référé“.

Je-li dlužník spotřebitelem, který s vámi uzavřel smlouvu za účelem, jenž nelze považovat za výkon jeho podnikatelské či profesní činnosti, jsou k vydání příkazu k obstavení příslušné pouze soudy členského státu, v němž má dlužník bydliště.

Pokud jste již získali rozhodnutí nebo soudní smír, jenž vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, jsou k vydání příkazu k obstavení příslušné soudy členského státu, v němž bylo rozhodnutí vydáno nebo v němž byl soudní smír schválen nebo uzavřen.

Pokud jste již získali veřejnou listinu, je k vydání příkazu k obstavení pro pohledávku uvedenou v této listině příslušný soud určený k tomuto účelu v členském státě, v němž byla listina vyhotovena.

Jakmile jste určili členský stát, ve kterém byste měli svou pohledávku předložit, můžete vyhledat názvy a adresy soudů příslušných k vydání příkazu k obstavení na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-cs.do Na portálu evropské e-justice naleznete rovněž určité informace o hrazení soudních poplatků v řízení pro získání příkazu k obstavení v dotčeném členském státě.

1.   Soud, ke kterému návrh podáváte

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.   Věřitel

Návrh na vydání příkazu k obstavení můžete podat pouze tehdy, máte-li bydliště v členském státě, na který se nařízení (EU) č. 655/2014 vztahuje. V současnosti tomu tak není v případě Dánska a Spojeného království.

V tomto poli uveďte údaje o sobě jako věřiteli a o svém právním zástupci, pokud jej máte. Upozorňuje se, že zastupování advokátem nebo právníkem není povinné.

V některých zemích nemusí uvedení pouze poštovní přihrádky (je-li k dispozici) jako adresy postačovat, měli byste proto uvést ulici, číslo a poštovní směrovací číslo.

2.   Údaje týkající se věřitele

2.1   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

2.2   Adresa

2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.3   Tel. č.: (*)

2.4   Fax: (*)

2.5   E-mail (je-li k dispozici):

2.6   Případně jméno a kontaktní údaje zástupce věřitele

2.6.1

Příjmení a jméno (jména):

2.6.2

Adresa

2.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.6.3

E-mail (je-li k dispozici):

2.7   Je-li věřitelem fyzická osoba:

2.7.1

Datum narození:

2.7.2

Případně, je-li k dispozici, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu:

2.8   Je-li věřitelem právnická osoba nebo jakýkoli jiný subjekt s právní způsobilostí žalovat nebo být žalován podle práva členského státu:

2.8.1

Země vzniku, založení či zápisu do rejstříku (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.8.2

Identifikační nebo registrační číslo, a pokud takové číslo neexistuje, datum a místo vzniku, založení či zápisu do rejstříku:

3.   Dlužník

V tomto poli uveďte údaje o dlužníkovi a právním zástupci dlužníka, je-li znám. Upozorňuje se, že zastupování dlužníka advokátem nebo právníkem není povinné.

V některých zemích nemusí uvedení pouze poštovní přihrádky (je-li k dispozici) jako adresy postačovat, měli byste proto uvést ulici, číslo a poštovní směrovací číslo.

3.   Údaje týkající se dlužníka

3.1   Příjmení a jméno (jména) (případně druhé jméno, je-li známo)/název společnosti nebo organizace:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.3   Tel. č.: (*)

3.4   Fax: (*)

3.5   E-mail (je-li k dispozici):

3.6   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce dlužníka

3.6.1

Příjmení a jméno (jména):

3.6.2

Adresa

3.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.6.3

E-mail:

3.7   Je-li dlužníkem fyzická osoba, níže uvedené údaje, pokud jsou k dispozici:

3.7.1

Datum narození:

3.7.2

Identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu:

3.8   Je-li dlužníkem právnická osoba nebo jakýkoli jiný subjekt s právní způsobilostí žalovat nebo být žalován podle práva členského státu:

3.8.1

Země vzniku, založení či zápisu do rejstříku (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.8.2

Identifikační nebo registrační číslo, a pokud takové číslo neexistuje, datum a místo vzniku, založení či zápisu do rejstříku:

4.   Přeshraniční povaha případu

Aby bylo možno využít příkaz k obstavení, musí se jednat o případ přeshraniční povahy. Pro účely nařízení (EU) č. 655/2014 se o přeshraniční případ podle článku 3 uvedeného nařízení jedná tehdy, jsou-li bankovní účet nebo bankovní účty, jež mají být příkazem obstaveny, vedeny v jiném členském státě než: a) v členském státě soudu, u něhož byl podán návrh na vydání příkazu k obstavení, nebo b) v členském státě, v němž má věřitel bydliště.

4.   Přeshraniční povaha případu

4.1   Členský stát, v němž má věřitel bydliště (uveďte kód země):

4.2   Členský stát nebo státy, ve kterých je veden bankovní účet/bankovní účty (uveďte kód nebo kódy zemí):

4.3   Členský stát soudu, u něhož byl návrh na vydání příkazu k obstavení podán (uveďte kód země):

5.   Příslušnost

Tento oddíl vyplňte pouze tehdy, pokud jste vůči dlužníkovi dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku. Jestliže jste již jeden z těchto nástrojů získali, přejděte k oddílu 6.

V tomto oddíle uveďte údaje o tom, proč se domníváte, že soud, u kterého podáváte návrh na vydání příkazu k obstavení, je příslušný k projednání dané věci. Jak je uvedeno v oddíle 1, soud je pro vydání příkazu k obstavení příslušný tehdy, je-li příslušný ve věci samé. Níže je uveden seznam možných kritérií pro určení příslušnosti.

5.   Na základě čeho se domníváte, že je soud příslušný?

bydliště dlužníka nebo v případě solidárních dlužníků bydliště jednoho z nich

místo plnění dotyčného závazku

místo, kde došlo ke škodné události

dohoda stran o volbě příslušného soudu

bydliště oprávněného z výživného

v případě pohledávky vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny místo, kde se tyto složky nacházejí

sídlo koncernu

pokud spor vznikl v souvislosti s platbou náhrady požadované vzhledem k záchraně nákladu, sídlo soudu, z jehož rozhodnutí náklad byl nebo mohl být zadržen

bydliště pojistníka, pojištěného nebo obmyšleného v pojistných věcech

bydliště spotřebitele

místo, kde zaměstnanec vykonává svou práci

místo, kde nachází podnik, který zaměstnance najal

místo, kde se nachází nemovitý majetek

jiné

Popište příslušné prvky, které dokládají příslušnost zvolenou v bodech 5.1 až 5.14:

Zahájili jste již vůči dlužníkovi řízení ve věci samé?

Ano. Uveďte název a adresu soudu (ulice a číslo/poštovní přihrádka, místo a poštovní směrovací číslo, členský stát), a je-li k dispozici, telefonní číslo a e-mailovou adresu soudu a rovněž spisovou značku věci:

Ne

Podáváte-li návrh na vydání příkazu k obstavení před zahájením řízení ve věci samé, musíte řízení ve věci samé zahájit a předložit soudu důkaz o zahájení do 30 dnů ode dne podání návrhu na vydání příkazu k obstavení nebo do 14 dnů ode dne vydání příkazu k obstavení, podle toho, které datum je pozdější.

6.   Údaje týkající se bankovního účtu dlužníka

Pro úsporu času a nákladů je důležité, abyste poskytli veškeré informace o bankovním účtu dlužníka, které máte k dispozici. Neznáte-li číslo bankovního účtu nebo bankovních účtů dlužníka, postačuje uvést název a adresu banky, u níž má dlužník jeden či více účtů, nebo číslo, na jehož základě lze banku určit, jako je BIC. Máte-li však k dispozici údaje týkající se bankovního účtu nebo bankovních účtů dlužníka (např. číslo účtu nebo IBAN), měli byste tyto údaje uvést. To zabrání riziku, že banka nemůže příkaz k obstavení provést, jelikož není schopna určit s jistotou účet nebo účty dlužníka. Můžete-li uvést číslo pouze jednoho z bankovních účtů dlužníka, chcete však obstavit rovněž jiný účet, který má dlužník u téže banky (máte například k dispozici pouze číslo běžného účtu dlužníka, chcete však obstavit také spořicí účty, které má dlužník v téže bance), zaškrtněte políčko v bodě 6.7.

Jestliže vám není známo, u které banky má dlužník účet, máte však důvod domnívat se, že dlužník má v konkrétním členském státě jeden či více účtů, a pokud jste již získali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, můžete požádat soud, u nějž byl návrh na vydání příkazu k obstavení podán, aby požádal, aby orgán pro informace v členském státě nebo členských státech, ve kterých se účet nachází, získal informace nezbytné k umožnění identifikace banky a účtu či účtů dlužníka v daném členském státě. V tomto případě přejděte k oddílu 7, v němž jsou uvedeny další informace o podmínkách pro podání takovéto žádosti.

Máte-li k dispozici údaje týkající se jednoho či více bankovních účtů dlužníka, máte však důvod domnívat se, že dlužník má v konkrétním členském státě rovněž jeden či více dalších účtů, avšak neznáte údaje týkající se těchto účtů, můžete – v rámci téhož návrhu na vydání příkazu k obstavení – uvést údaje týkající se bankovního účtu dlužníka, který znáte (v tomto případě vyplňte oddíl 6), a současně podat žádost za účelem získání informací o jiném účtu nebo účtech v konkrétním členském státě (v tomto případě vyplňte rovněž oddíl 7).

Nařízení (EU) č. 655/2014 se nevztahuje na obstavení bankovních účtů obsahujících finanční nástroje (čl. 4 odst. 3 nařízení).

Chcete-li obstavit účty ve více než jedné bance, poskytněte níže uvedené informace pro každou dotčenou banku. Při vyplňování formuláře v papírové podobě použijte samostatné listy pro každý bankovní účet a každou stranu očíslujte.

6.   Údaje týkající se bankovního účtu dlužníka

6.1   Členský stát, ve kterém je účet veden (uveďte kód země):

6.2   Číslo, na jehož základě lze určit banku, jako je

IBAN:

nebo

BIC:

a/nebo název a adresa banky (ulice a číslo/poštovní přihrádka, místo a poštovní směrovací číslo):

6.3   Tel. č. banky: (**)

6.4   Číslo faxu banky: (**)

6.5   E-mailová adresa banky (je-li k dispozici):

6.6   Číslo účtu nebo účtů, které mají být obstaveny, jsou-li tyto údaje k dispozici:

6.7   Mají být obstaveny i jiné účty dlužníka vedené u téže banky?

Ano

Ne

6.8   Další údaje o typu účtu, jsou-li k dispozici:

7.   Žádost o získání informací o účtu

Nemáte-li k dispozici údaje o bance, u níž má dlužník jeden či více účtů, ani neznáte číslo účtu, a pokud jste již získali v některém členském státě vykonatelné rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, můžete požádat soud, aby požádal orgán pro informace v členském státě, o němž se domníváte, že v něm má dlužník jeden či více účtů, aby získal potřebné informace.

Můžete požádat o získání informací o účtech vedených pouze v členském státě, na nějž se nařízení (EU) č. 655/2014 vztahuje. V současnosti tomu tak není v případě Dánska a Spojeného království.

Žádost o získání informací o účtu je zpravidla dostupná v případě rozhodnutí, soudních smírů nebo veřejných listin, jež jsou již vykonatelné.

Pokud rozhodnutí, soudní smír nebo veřejná listina nejsou dosud vykonatelné, lze žádost o získání informací o účtu podat pouze v případě, jsou-li splněny dodatečné podmínky. Podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 se jedná o tyto podmínky: částka k obstavení je s ohledem na relevantní okolnosti významná a věřitel předložil soudu důkazy postačující k tomu, aby byl soud přesvědčen o naléhavé potřebě informací o účtu, neboť existuje riziko, že bez informací o účtu bude následné vymáhání pohledávky věřitele vůči dlužníkovi pravděpodobně ohroženo a že by to v důsledku mohlo vést k zásadnímu zhoršení finanční situace věřitele. Pokud splňujete uvedené podmínky, uveďte relevantní informace v bodě 10.2.

Je důležité, abyste ve své žádosti doložili, proč se domníváte, že dlužník má jeden nebo více účtů u banky v konkrétním členském státě, a poskytli soudu veškeré relevantní informace, jež máte k dispozici, pokud jde o dlužníka a účet nebo účty, jež mají být obstaveny. Upozorňuje se, že tento postup může určitou dobu trvat a za tyto informace vám může být účtován poplatek.

Chcete-li obstavit účty ve více než jednom členském státě, poskytněte níže uvedené informace pro každý dotčený členský stát. Při vyplňování formuláře v papírové podobě použijte samostatné listy a každou stranu očíslujte.

7.   Žádost o získání informací o účtu

Mám k dispozici rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil mou pohledávku, a žádám orgán pro informace v členském státě, ve kterém se bankovní účet nachází, aby se pokusil získat informace nezbytné k umožnění identifikace banky nebo bank a účtu či účtů dlužníka.

7.2   Členský stát, o němž se usuzuje, že v něm dlužník má účet nebo účty (uveďte kód země):

7.3   Vysvětlete, proč máte důvod domnívat se, že dlužník má jeden nebo více účtů v tomto členském státě (zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka):

Dlužník má v tomto členském státě obvyklé bydliště. Uveďte příslušné údaje.

Dlužník v daném členském státě pracuje nebo vykonává profesní činnost. Uveďte příslušné údaje.

Dlužník má v tomto členském státě majetek. Uveďte příslušné údaje.

Jiné, vysvětlete:

7.4   Rozhodnutí, soudní smír nebo veřejná listina, jež vyžadují, aby dlužník uhradil mou pohledávku, jsou vykonatelné:

Ano

Ne. V bodě 10.2 uveďte další údaje, které odůvodňují naléhavou potřebu informací o účtu.

8.   Existující rozhodnutí, soudní smír nebo veřejná listina

Tento oddíl vyplňte pouze tehdy, pokud jste již získali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku. V opačném případě přejděte k oddílu 9.

Upozorňuje se, že částkou uvedenou v bodě 8.8 by měla být obecně částka stanovená v rozhodnutí, soudním smíru nebo veřejné listině. Pokud však již dlužník část pohledávky uhradil a nárokuje se pouze zbývající částka, je třeba v bodě 8.8 uvést dotyčnou částku a případné úroky z této částky. Jestliže dlužník již část pohledávky uhradil a nárokuje se pouze zbývající částka, potvrďte (zaškrtnutím příslušného políčka v bodě 8.9.2.1), zda nárokujete také nezaplacené úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil (jestliže vyplňujete formulář v papírové podobě, použijte pro nárokované úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil (bod 8.8.1), samostatný list a každou stranu očíslujte).

Připojte vyhotovení rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, jež splňuje podmínky nezbytné pro ověření jejich pravosti.

8.   Údaje týkající se existujícího rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny

8.1   Název soudu/jiného orgánu:

8.2   Adresa

8.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

8.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

8.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

8.3   Tel. č.: (***)

8.4   Fax: (***)

8.5   E-mail: (***)

8.6   Datum vydání rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny:

(dd/mm/rrrr)

8.7   Měna částky přiznané v rozhodnutí, soudním smíru nebo veřejné listině:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

8.8   Částka:

8.8.1

Jistina přiznaná v rozhodnutí, soudním smíru nebo veřejné listině:

8.8.1.1

Popřípadě (1) uveďte neuhrazenou část přiznané jistiny:

8.8.1.2

Popřípadě (1) uveďte uhrazenou část přiznané jistiny:

8.8.2

Případné úroky:

8.8.2.1

Úroky:

8.8.2.1.1

nejsou v rozhodnutí, soudním smíru nebo veřejné listině stanoveny

8.8.2.1.2

jsou v rozhodnutí, soudním smíru nebo veřejné listině stanoveny takto:

8.8.2.1.2.1

úroky splatné od:

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost) do

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost) (2)

8.8.2.1.2.2

konečná částka:

nebo

8.8.2.1.2.3

způsob výpočtu úroků (3)

8.8.2.1.2.3.1

sazba: … %, počítáno (zaškrtněte příslušné políčko) ☐ denně ☐ měsíčně ☐ ročně ☐ jinak (upřesněte):

8.8.2.1.2.3.2

sazba: … % nad referenční sazbou (ECB/referenční sazba národní centrální banky: …), počítáno (zaškrtněte příslušné políčko) ☐ denně ☐ měsíčně ☐ ročně ☐ jinak (upřesněte):

platná:

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost)

8.8.2.2

Zákonné úroky (jsou-li použitelné zákonné úroky) se vypočítají podle (uveďte příslušný předpis):

8.8.2.2.1

úroky splatné od:

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost) do

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost) (4)

8.8.2.2.2

způsob výpočtu úroků (5)

8.8.2.2.2.1

sazba: … %

8.8.2.2.2.2

sazba: … % nad referenční sazbou (ECB/referenční sazba národní centrální banky: …)

platná:

(datum (dd/mm/rrrr) nebo událost)

8.8.2.2.2.2.1

první den příslušného pololetí, ve kterém je dlužník v prodlení

8.8.2.2.2.2.2

jiná událost (upřesněte)

8.8.2.3

Kapitalizace úroků (je-li použitelná kapitalizace úroků, uveďte podrobnosti):

8.8.3

Náklady na získání rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, pokud bylo určeno, že tyto náklady musí nést dlužník:

Ne

Ano. Náklady upřesněte a uveďte příslušnou částku:

Soudní poplatky:

Náklady na právní zastoupení:

Náklady na doručování písemností:

Jiné, vysvětlete:

8.8.3.1

Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

8.9   Potvrzuji, že rozhodnutí, soudnímu smíru nebo veřejné listině:

8.9.1

dlužník dosud nevyhověl

8.9.2

dlužník vyhověl pouze zčásti a že částka uvedená v bodě 8.8 představuje dosud neuhrazenou částku (v tomto případě vyplňte rovněž bod 8.9.2.1).

8.9.2.1

Pokud dlužník již část pohledávky uhradil a nárokuje se pouze zbývající částka, potvrďte, zda nárokujete také nezaplacené úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil:

Ne, úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil, nenárokuji.

Ano, nárokuji také nezaplacené úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil. Jestliže vyplňujte formulář v papírové podobě, použijte pro nárokované úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil (bod 8.8.1), samostatný list a každou stranu očíslujte.

9.   Výše a odůvodnění pohledávky (nevyplňujte, pokud jste vyplnili oddíl 8)

Pokud jste dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, může být příkaz k obstavení vydán pouze tehdy, předložíte-li důležité skutečnosti přiměřeně doložené důkazy, jež soud přesvědčí o tom, že se vaše pohledávka vůči dlužníkovi jeví jako opodstatněná co do výše uvedené v příkazu k obstavení (čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014). Důkazy uveďte v oddíle 12 tohoto formuláře.

Pokud podáváte návrh na vydání příkazu k obstavení na částku nižší než výše jistiny, jelikož jste již například za část pohledávky získali nějakou jinou jistotu, uveďte v bodě 9.1 tuto nižší částku (a případné úroky z této částky).

9.   Výše a odůvodnění pohledávky

9.1   Výše jistiny pohledávky:

9.2   Nárokují se úroky?

Ne

Ano

Pokud ano, jedná se o:

smluvní úroky (je-li tomu tak, přejděte k bodu 9.2.1.)

zákonné úroky (je-li tomu tak, přejděte k bodu 9.2.2.)

9.2.1   Jedná-li se o smluvní úroky

1.

sazba činí

… %, počítáno (zaškrtněte příslušné políčko) ☐ denně ☐ měsíčně ☐ ročně ☐ jinak (upřesněte):

… % nad referenční sazbou (ECB/referenční sazba národní centrální banky: …), počítáno (zaškrtněte příslušné políčko) ☐ denně ☐ měsíčně ☐ ročně ☐ jinak (upřesněte):

jiná. Upřesněte:

2.

úroky jsou splatné od

(datum (dd/mm/rrrr))

9.2.2   Jedná-li se o zákonné úroky

úroky jsou splatné od

(datum (dd/mm/rrrr))

a počítají se podle (uveďte příslušný předpis):

9.3   Výše smluvní pokuty:

9.4   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

9.5   Popište příslušné okolnosti, na nichž je pohledávka vůči dlužníkovi založena (včetně případných nárokovaných úroků):

10.   Důvody návrhu na vydání příkazu k obstavení

Příkaz k obstavení může být vydán pouze tehdy, předložíte-li příslušné skutečnosti svědčící o tom, že existuje naléhavá potřeba soudní ochrany a že bez příkazu k obstavení by mohl být výkon existujícího nebo budoucího rozhodnutí či jiného exekučního titulu vůči dlužníkovi zmařen nebo podstatně ztížen, neboť existuje skutečné riziko, že v okamžiku, kdy můžete dosáhnout výkonu existujícího nebo budoucího rozhodnutí, dlužník již promrhal, ukryl nebo zničil svůj majetek uložený na jednom či více bankovních účtech, jež mají být obstaveny, nebo jej prodal pod hodnotou, a to v neobvyklém rozsahu nebo neobvyklým způsobem (14. bod odůvodnění ve spojení s článkem 7 nařízení (EU) č. 655/2014).

10.   Důvody návrhu na vydání příkazu k obstavení

10.1   Vysvětlete, proč existuje naléhavá potřeba vydání příkazu k obstavení, a zejména že existuje skutečné riziko, že bez příkazu k obstavení bude následné vymáhání vaší pohledávky vůči dlužníkovi zmařeno nebo podstatně ztíženo (čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014):

10.2   Je-li podána žádost o získání informací o účtu (oddíl 7), v případě, že rozhodnutí, soudní smír nebo veřejná listina nejsou dosud vykonatelné a částka k obstavení je s ohledem na relevantní okolnosti významná, vysvětlete, proč existuje riziko, že bez těchto informací o účtu bude následné vymáhání vaši pohledávky vůči dlužníkovi pravděpodobně ohroženo a že by to v důsledku mohlo vést k zásadnímu zhoršení vaší finanční situace (čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014):

11.   Jistota

Tento oddíl vyplňte v případě, že jste dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, a máte-li důvod žádat o upuštění od požadavku na složení jistoty.

Před vydáním příkazu k obstavení požádá soud v případě, že věřitel dosud nezískal rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, věřitele o složení jistoty v dostatečné výši pro zabránění zneužití postupu a pro zajištění náhrady jakékoli škody vzniklé dlužníkovi v důsledku příkazu k obstavení. Soud může výjimečně od požadavku na složení jistoty upustit, pokud se domnívá, že vzhledem k okolnostem případu je složení jistoty nevhodné (čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014).

Pokud již věřitel získal rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, může soud před vydáním příkazu k obstavení uložit věřiteli složení jistoty, pakliže se domnívá, že je to vzhledem k okolnostem daného případu nezbytné a vhodné, například tehdy, není-li rozhodnutí dosud vykonatelné nebo je-li z důvodu podání odvolání vykonatelné pouze předběžně (čl. 12 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014).

11.   Důvody pro upuštění od požadavku na složení jistoty

Jestliže se domníváte, že by od požadavku na složení jistoty mělo být v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014 upuštěno, uveďte důvody:

12.   Důkazy

V tomto oddíle uveďte veškeré důkazy dokládající váš návrh na vydání příkazu k obstavení.

Musíte předložit dostatečné důkazy, které soud, u kterého podáváte návrh na vydání příkazu k obstavení, přesvědčí, že existuje naléhavá potřeba zajišťovacího opatření ve formě příkazu k obstavení, neboť existuje skutečné riziko, že bez takového opatření bude následné vymáhání vaší pohledávky vůči dlužníkovi zmařeno nebo podstatně ztíženo (čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014).

Dále se upozorňuje na skutečnost, že pokud jste dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku, musíte podle čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 předložit rovněž dostatečné důkazy, které soud přesvědčí, že pravděpodobně uspějete ve věci své pohledávky vůči dlužníkovi (viz oddíl 9 tohoto formuláře).

12.   Seznam důkazů

Uveďte veškeré důkazy dokládající váš návrh na vydání příkazu k obstavení, včetně důkazů dokládajících vaši pohledávku vůči dlužníkovi (pokud jste dosud nezískali rozhodnutí, soudní smír nebo veřejnou listinu, jež vyžaduje, aby dlužník uhradil vaši pohledávku), a naléhavou potřebu příkazu k obstavení:

13.   Jiné soudy, u kterých byl podán návrh na získání zajišťovacích opatření

V tomto oddíle uveďte, zda jste požádali o získání nebo získali zajišťovací opatření podle vnitrostátního práva, které má rovnocenný účinek jako evropský příkaz k obstavení účtů. Upozorňuje se, že se v článku 16 nařízení (EU) č. 655/2014 vyžaduje, abyste vyrozuměli soud, u kterého byl návrh na vydání příkazu k obstavení podán, jestliže během řízení pro vydání příkazu k obstavení získáte rovnocenný vnitrostátní příkaz.

13.   Údaje týkající se případných vnitrostátních zajišťovacích opatření, která byla získána nebo o něž bylo požádáno

13.1   Podali jste návrh na vydání rovnocenného vnitrostátního příkazu vůči témuž dlužníkovi k zajištění téže pohledávky?

Ne

Ano. V bodech 13.2–13.6 uveďte údaje týkající se návrhu a jeho stavu.

13.2   Název soudu či jiného orgánu

13.3   Adresa soudu či jiného orgánu

13.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

13.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

13.3.3

Členský stát (uveďte kód země):

13.4   Číslo jednací návrhu:

13.5   Získali jste již vnitrostátní příkaz?

Ano. Uveďte, v jakém rozsahu byl proveden:

Ne

13.6   Byl váš návrh zamítnut jako nepřípustný nebo neopodstatněný?

Ano. Uveďte příslušné údaje:

Ne

14.   Bankovní účet věřitele

Můžete uvést svůj bankovní účet, který lze použít k dobrovolnému zaplacení pohledávky dlužníkem (čl. 8 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) č. 655/2014).

14.   Údaje týkající se bankovního účtu věřitele

14.1   Číslo bankovního účtu věřitele:

14.2   Název a adresa banky (ulice a číslo/poštovní přihrádka, místo a poštovní směrovací číslo, země (pokud je členským státem, uveďte kód země)):

15.   Datum a podpis

Nezapomeňte uvést na poslední straně formuláře čitelně své jméno, podpis a datum.

Žádám soud, aby na základě mého návrhu vydal vůči dlužníkovi příkaz k obstavení.

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto návrhu jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a úplné a že jsem si vědom toho, že jakékoli úmyslně nepravdivé nebo neúplné prohlášení může vést k právním důsledkům podle práva členského státu, v němž je návrh podán, nebo k odpovědnosti podle článku 13 nařízení (EU) č. 655/2014.

Tímto žádám, aby byly získány informace o účtu dlužníka (toto políčko zaškrtněte pouze tehdy, podáváte-li žádost o získání informací o účtu, vyplnili jste tudíž oddíl 7 tohoto formuláře).

Pokud byly přidány další listy, uveďte celkový počet stran a každou stranu očíslujte:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Jméno, podpis a/nebo razítko:


(*)  Nepovinné

(**)  Nepovinné

(***)  Nepovinné

(1)  Vyplní se v případě, že dlužník již část pohledávky uhradil a nárokuje se pouze zbývající částka, přičemž věřitel nárokuje rovněž nezaplacené úroky z části pohledávky, kterou již dlužník uhradil.

(2)  Vložte informace pro všechna období, je-li jich více.

(3)  Pokud pro jednotlivá období platí různé úrokové sazby, použijte v případě vyplňování formuláře v papírové podobě samostatné listy a každou stranu očíslujte.

(4)  Vložte informace pro všechna období, je-li jich více.

(5)  Pokud pro jednotlivá období platí různé úrokové sazby, použijte v případě vyplňování formuláře v papírové podobě samostatné listy a každou stranu očíslujte.


PŘÍLOHA II

Evropský příkaz k obstavení účtů – část A

(čl. 19 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Pozn.: Tato část formuláře má být předána bance nebo bankám, dlužníkovi a věřiteli.

Pokud se evropský příkaz k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“) týká účtů ve více než jedné bance, je nutno pro každou banku vyplnit samostatné vyhotovení části A příkazu k obstavení. V tomto případě je nutno ve vyhotoveních části A příkazu k obstavení, jež mají být předána dlužníkovi a věřiteli, uvést v oddíle 5 údaje týkající se všech dotčených bank.

1.   Soud původu

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

1.3   Tel. č.:

1.4   Fax:

1.5   E-mail:

2.   Věřitel

2.1   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

2.2   Adresa

2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.3   Tel. č. (je-li k dispozici):

2.4   Fax (je-li k dispozici):

2.5   E-mail (je-li k dispozici):

2.6   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce věřitele

2.6.1

Příjmení a jméno (jména):

2.6.2

Adresa

2.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.6.3

E-mail:

2.7   Je-li věřitelem fyzická osoba:

2.7.1

Datum narození:

2.7.2

Je-li k dispozici, číslo průkazu totožnosti nebo cestovního pasu:

2.8   Je-li věřitelem právnická osoba nebo jakýkoli jiný subjekt s právní způsobilostí žalovat nebo být žalován podle práva členského státu:

2.8.1

Země vzniku, založení či zápisu do rejstříku (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.8.2

Identifikační nebo registrační číslo, a pokud takové číslo neexistuje, datum a místo vzniku, založení či zápisu do rejstříku:

3.   Dlužník

3.1   Příjmení a jméno (jména) (případně druhé jméno, je-li známo)/název společnosti nebo organizace:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.3   Tel. č. (je-li k dispozici):

3.4   Fax (je-li k dispozici):

3.5   E-mail (je-li k dispozici):

3.6   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce dlužníka

3.6.1

Příjmení a jméno (jména):

3.6.2

Adresa

3.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.6.3

E-mail:

3.7   Je-li dlužníkem fyzická osoba, níže uvedené údaje, pokud jsou k dispozici:

3.7.1

Datum narození:

3.7.2

Identifikační číslo nebo číslo cestovního pasu:

3.8   Je-li dlužníkem právnická osoba nebo jakýkoli jiný subjekt s právní způsobilostí žalovat nebo být žalován podle práva členského státu (jsou-li tyto údaje k dispozici):

3.8.1

Země vzniku, založení či zápisu do rejstříku (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.8.2

Identifikační nebo registrační číslo, a pokud takové číslo neexistuje, datum a místo vzniku, založení či zápisu do rejstříku:

4.   Datum vydání a číslo jednací příkazu k obstavení

4.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

4.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

5.   Bankovní účet nebo účty, které mají být obstaveny  (1)

5.1   Název banky, které se příkaz k obstavení týká:

5.2   Adresa banky

5.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

5.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

5.3   Číslo účtu nebo účtů (uveďte IBAN, je-li k dispozici):

5.3.1

Uvedl věřitel ve svém návrhu číslo účtu nebo účtů?

Ano, bylo uvedeno toto číslo účtu/účtů:

Ne

5.3.1.1

Jestliže věřitel ve svém návrhu uvedl číslo účtu nebo účtů, mají být obstaveny i jiné účty dlužníka vedené v téže bance?

Ano

Ne

5.3.2

Bylo číslo účtu získáno prostřednictvím žádosti podle článku 14 nařízení (EU) č. 655/2014 a lze je v případě potřeby získat od orgánu pro informace v členském státě výkonu podle čl. 24 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení?

Ano. Níže jsou uvedeny kontaktní údaje orgánu pro informace:

Ne

6.   Částka k obstavení

6.1   Celková částka k obstavení:

6.2   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

Bance uvedené v oddíle 5 se tímto nařizuje provést příkaz k obstavení v souladu s článkem 24 nařízení (EU) č. 655/2014.

Elektronická verze formuláře, který se má použít pro prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků, jež musí být vydáno po provedení příkazu k obstavení (článek 25 nařízení), je k dispozici na internetových stránkách portálu evropské e-justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line. V tomto formuláři jsou uvedeny bližší pokyny k prohlášení týkajícímu se obstavení peněžních prostředků.

(Vyplňte v příslušném případě) Pokud o to dlužník požádá a právo členského státu výkonu to umožňuje a pokud v souvislosti s dotčeným účtem neexistují konkurující příkazy (čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 655/2014), je banka oprávněna uvolnit obstavené peněžní prostředky a převést je až do výše stanovené v oddíle 6 na účet uvedený věřitelem:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Razítko, podpis a/nebo jakýkoli jiný způsob ověření soudu:

Evropský příkaz k obstavení účtů – část B

(čl. 19 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Pozn.: Tato část B formuláře se bance nebo bankám nepředává. Je nutno ji připojit pouze k verzi evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“), která je předána dlužníkovi a věřiteli. Bez ohledu na počet bank je třeba vyplnit pouze jedno vyhotovení části B.

7.   Popis předmětu dané věci a argumentace soudu pro vydání příkazu k obstavení:

8.   Údaje o částce k obstavení (doplňující oddíl 6 části A příkazu k obstavení)

8.1   Celková částka k obstavení:

8.1.1

Jistina:

8.1.2

Úroky:

8.1.3

Náklady na získání rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, pokud tyto náklady musí nést dlužník (čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014):

8.2   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

9.   Jistota složená věřitelem

9.1   Požádal soud věřitele o složení jistoty?

Ano. Uveďte příslušnou výši a jistotu složenou věřitelem popište:

Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

Ne. Není-li příkaz k obstavení vydán na základě rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, uveďte důvody, proč byl věřitel zproštěn povinnosti složit jistotu:

10.   Zahájení řízení ve věci samé (vyplňte v příslušném případě)

Věřitel podal návrh na vydání příkazu k obstavení před zahájením řízení ve věci samé. Podle článku 10 nařízení (EU) č. 655/2014 bude příkaz k obstavení zrušen nebo ukončen, pokud věřitel nezahájí řízení ve věci samé a nepředloží tomuto soudu důkaz o zahájení řízení do

(dd/mm/rrrr).

Soud může na žádost dlužníka tuto lhůtu prodloužit například také za tím účelem, aby stranám umožnil vypořádání pohledávky.

11.   Překlady (vyplňte v příslušném případě)

Uveďte dokumenty, které věřitel předložil soudu za účelem získání příkazu k obstavení a k nimž musí být podle čl. 49 odst. 1 druhé věty nařízení (EU) č. 655/2014 přiložen překlad či přepis, mají-li být doručeny dlužníkovi:

12.   Náklady  (*)

12.1   Dlužník musí nést níže uvedené náklady řízení pro získání příkazu k obstavení:

Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

13.   Důležité informace pro věřitele (případně zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka)

Podle práva vydávajícího soudu je věřitel odpovědný za:

zahájení výkonu příkazu k obstavení;

předání příkazu k obstavení (části A) a nevyplněného standardního formuláře prohlášení týkajícího se obstavení peněžních prostředků podle článku 25 nařízení (EU) č. 655/2014 příslušnému orgánu členského státu výkonu podle čl. 23 odst. 3 uvedeného nařízení;

zahájení doručení dlužníkovi podle čl. 28 odst. 2, 3 nebo 4 nařízení (EU) č. 655/2014.

14.   Důležité informace pro dlužníka

Jestliže se domníváte, že tento příkaz k obstavení nebo jeho výkon nejsou odůvodněné, máte k dispozici několik opravných prostředků (viz seznam v bodech 14.1–14.5). Upozorňuje se, že formulář, který se má použít pro návrh na opravný prostředek, je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a můžete jej vyplnit rovněž on-line. V tomto formuláři jsou uvedeny také bližší pokyny ohledně opravných prostředků.

Rovněž se upozorňuje, že podle čl. 38 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 655/2014 můžete požádat o uvolnění obstavených peněžních prostředků, poskytnete-li alternativní zajištění (např. ve formě složení jistoty, bankovní záruky nebo hypotéky). Podle čl. 38 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení můžete požádat také o ukončení výkonu příkazu k obstavení, pokud poskytnete alternativní zajištění.

Dále upozorňujeme, že podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 může být na váš návrh podaný soudu členského státu, ve kterém byl příkaz k obstavení vydán, rozhodnutí týkající se jistoty, kterou má věřitel složit podle článku 12 zmíněného nařízení, přezkoumáno, pokud jde o splnění podmínek nebo požadavků uvedeného článku.

14.1   Příslušnému soudu členského státu, ve kterém byl příkaz k obstavení vydán, můžete podat rovněž návrh na zrušení nebo pozměnění příkazu k obstavení, jestliže se domníváte, že:

nebyly splněny podmínky nebo požadavky pro vydání příkazu k obstavení stanovené nařízením (EU) č. 655/2014 (čl. 33 odst. 1 písm. a)).

14.2   Příslušnému soudu členského státu, ve kterém byl příkaz k obstavení vydán, můžete podat návrh na zrušení nebo pozměnění příkazu k obstavení nebo příslušnému soudu nebo – pokud tak stanoví vnitrostátní právo – orgánu příslušnému pro výkon v členském státě, ve kterém byl bankovní účet obstaven, můžete podat návrh na ukončení výkonu příkazu k obstavení, pokud se domníváte, že jde o nějakou z následujících okolností (články 33 a 34 nařízení (EU) č. 655/2014):

příkaz k obstavení účtů, prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků podle článku 25 nařízení (EU) č. 655/2014 a/nebo jiné písemnosti podle čl. 28 odst. 5 uvedeného nařízení vám nebyly doručeny do 14 dnů od obstavení vašeho účtu nebo účtů,

tyto písemnosti, které vám byly doručeny v souladu s článkem 28 nařízení (EU) č. 655/2014, nesplňují jazykové požadavky stanovené v čl. 49 odst. 1 uvedeného nařízení,

obstavené částky překračující výši uvedenou v příkazu k obstavení nebyly v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 655/2014 uvolněny,

pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byla zcela nebo zčásti uhrazena,

rozhodnutím ve věci samé byla zamítnuta pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit,

rozhodnutí ve věci samé nebo soudní smír či veřejná listina, jejichž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byly zrušeny nebo popřípadě prohlášeny za neplatné.

14.3   Soudu, který příkaz k obstavení vydal, můžete podat návrh na jeho zrušení nebo pozměnění, jestliže se domníváte, že se změnily okolnosti, na jejichž základě byl příkaz k obstavení vydán (čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014).

14.4   Návrh příslušnému soudu nebo – pokud tak stanoví vnitrostátní právo – orgánu příslušnému pro výkon v členském státě, ve kterém byl váš bankovní účet obstaven, můžete podat návrh na omezení nebo ukončení výkonu příkazu k obstavení, pokud se domníváte, že jde o nějakou z následujících okolností (článek 34 nařízení (EU) č. 655/2014):

omezení výkonu příkazu k obstavení z důvodu toho, že určité částky uložené na vašem účtu, který byl obstaven, měly být podle čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) č. 655/2014 ze zabavení vyloučeny nebo že tyto částky vyloučené ze zabavení nebyly řádně zohledněny při provedení příkazu podle čl. 31 odst. 2 uvedeného nařízení,

ukončení výkonu příkazu k obstavení z důvodu toho, že obstavený účet je z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 655/2014 vyňat,

ukončení výkonu příkazu k obstavení z důvodu toho, že výkon rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, jenž se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byl v členském státě výkonu odmítnut,

ukončení výkonu příkazu k obstavení z důvodu toho, že vykonatelnost rozhodnutí, jehož výkon se věřitel snažil pomocí příkazu zajistit, byla v členském státě, ve kterém bylo rozhodnutí vydáno, pozastavena,

ukončení výkonu příkazu k obstavení z důvodu toho, že je zjevně v rozporu s veřejným pořádkem členského státu výkonu (upozorňuje se, že návrh na tento opravný prostředek můžete podat pouze soudu).

14.5   Společně s věřitelem můžete soudu, který příkaz k obstavení vydal, podat návrh na zrušení nebo pozměnění příkazu k obstavení nebo příslušnému soudu členského státu výkonu nebo – pokud tak stanoví vnitrostátní právo – orgánu příslušnému pro výkon v daném členském státě podat návrh na omezení nebo ukončení výkonu příkazu k obstavení, pokud jste se s věřitelem dohodli na vypořádání předmětné pohledávky (čl. 35 odst. 3 nařízení (EU) č. 655/2014).

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Razítko, podpis a/nebo jakýkoli jiný způsob ověření soudu:


(1)  Pokud se příkaz k obstavení týká účtů ve více než jedné bance, uveďte v tomto oddíle v části A příkazu k obstavení, která má být předána dlužníkovi a věřiteli, údaje všech dotčených bank. V případě vyplňování formuláře v papírové podobě použijte samostatné listy a každou stranu očíslujte.

(*)  Nepovinné


PŘÍLOHA III

Zrušení evropského příkazu k obstavení účtů

(čl. 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Spisová značka:

Připojte vyhotovení evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“), který se zrušuje.

1.   Soud, který příkaz k obstavení zrušuje

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

1.3   Tel. č.:

1.4   Fax:

1.5   E-mail:

2.   Datum a číslo jednací příkazu k obstavení

2.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

2.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

3.   Věřitel

3.1   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

3.3   Tel. č. (je-li k dispozici):

3.4   Fax (je-li k dispozici):

3.5   E-mail (je-li k dispozici):

3.6   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce věřitele

3.6.1

Příjmení a jméno (jména):

3.6.2

Adresa

3.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.6.3

E-mail:

4.   Dlužník

4.1   Příjmení a jméno (jména) (případně druhé jméno, je-li známo)/název společnosti nebo organizace:

4.2   Adresa

4.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

4.3   Tel. č. (je-li k dispozici):

4.4   Fax (je-li k dispozici):

4.5   E-mail (je-li k dispozici):

4.6   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce dlužníka

4.6.1

Příjmení a jméno (jména):

4.6.2

Adresa

4.6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.6.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

4.6.3

E-mail:

5.   Zrušení nebo ukončení příkazu k obstavení

Soud tímto prohlašuje, že se připojený příkaz k obstavení v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 655/2014 zrušuje/ukončuje z toho důvodu, že soud neobdržel důkaz o zahájení řízení ve věci samé v níže uvedené lhůtě stanovené soudem:

(dd/mm/rrrr).

Příkaz k obstavení se zrušuje/ukončuje s účinkem ode dne

(dd/mm/rrrr).

Příslušný orgán členského státu výkonu příkazu k obstavení se žádá, aby učinil nezbytné kroky k provedení zrušení/ukončení příkazu k obstavení.

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Razítko, podpis a/nebo jakýkoli jiný způsob ověření soudu:


PŘÍLOHA IV

Prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků

(čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Toto prohlášení má být podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) č. 655/2014 zasláno vydávajícímu soudu a věřiteli nebo podle čl. 25 odst. 3 zmíněného nařízení příslušnému orgánu členského státu výkonu (ledaže bylo vydáno týmž orgánem). Prohlášení musí být vydáno do konce třetího pracovního dne následujícího po provedení evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“). Není-li za výjimečných okolností možné, aby banka či jiný subjekt vydaly prohlášení do tří pracovních dnů, musí být vydáno co nejdříve, nejpozději však do konce osmého pracovního dne následujícího po provedení příkazu k obstavení.

Věřitel má podle článku 27 nařízení (EU) č. 655/2014 povinnost podniknout nezbytné kroky k zajištění uvolnění jakékoli částky, která po provedení příkazu k obstavení překračuje částku uvedenou v příkazu k obstavení. Elektronická verze formuláře, který se má použít pro žádost o uvolnění obstavených částek překračujících obstavení, je k dispozici na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line.

Nevydává-li toto prohlášení banka, nýbrž subjekt odpovědný za výkon příkazu k obstavení, je nutno na konci formuláře (bod 5.11) uvést název, adresu a ostatní kontaktní údaje tohoto subjektu.

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Umožňuje-li tento formulář připojit libovolný text, použijte při vyplňování formuláře v papírové podobě v případě potřeby další listy a každou stranu očíslujte.

1.   Soud, který příkaz k obstavení vydal

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

1.3   Tel. č.: (*)

1.4   Fax: (*)

1.5   E-mail (je-li k dispozici):

2.   Příkaz k obstavení

2.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

2.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

2.3   Celková částka, která má být podle příkazu k obstavení obstavena:

2.4   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

3.   Věřitel

3.1   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

3.3   Tel. č.: (*)

3.4   Fax: (*)

3.5   E-mail (je-li k dispozici):

4.   Dlužník

4.1   Příjmení a jméno (jména) (případně druhé jméno, je-li známo)/název společnosti nebo organizace:

4.2   Adresa

4.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

4.3   Tel. č.: (*)

4.4   Fax: (*)

4.5   E-mail (je-li k dispozici):

5.   Obstavené peněžní prostředky

5.1   Název banky:

5.2   Adresa banky

5.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

5.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

5.3   Tel. č.:

5.4   Fax:

5.5   E-mail:

5.6   Byly peněžní prostředky obstaveny na základě příkazu k obstavení uvedeného výše v oddíle 2?

Ano. Pokud ano, přejděte k bodům 5.7–5.10.

Ne. Uveďte informace ohledně toho, proč nebyly peněžní prostředky obstaveny (zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka):

účet nebylo možno s jistotou určit

nebylo možné určit účet, který může být podle nařízení (EU) č. 655/2014 obstaven

na účtu nebo účtech nejsou žádné peněžní prostředky

dotyčný účet je společný nebo sběrný účet a podle práva členského státu výkonu se na něj obstavení nevztahuje

částky na účtu jsou podle vnitrostátního práva vyloučeny ze zabavení

částky na účtu jsou obstaveny na základě jiných zajišťovacích opatření. Uveďte vysvětlení:

jiné. Uveďte vysvětlení:

5.7   Obstavená částka (je-li částka obstavena v několika měnách, uveďte obstavené částky v každé měně):

5.8   Měna (případně zaškrtněte více políček):

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

5.9   Pokud byla při provádění příkazu k obstavení uvedeného v oddíle 2 obstavena nižší částka, než je uvedeno v příkazu k obstavení, uveďte informace o tom, proč nebyla obstavena celá částka (zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka):

na účtu nebo účtech nejsou dostatečné peněžní prostředky

dotyčný účet je společným nebo sběrným účtem a právo členského státu výkonu omezuje rozsah, v jakém se na tyto účty vztahuje obstavení

určité částky na účtu jsou podle vnitrostátního práva vyloučeny ze zabavení

určité částky na účtu jsou obstaveny na základě jiných zajišťovacích opatření. Uveďte vysvětlení.

jiné. Uveďte vysvětlení:

5.10   Datum provedení příkazu k obstavení:

(dd/mm/rrrr).

5.11   (Vyplňte v příslušném případě) Nevydává-li toto prohlášení banka, nýbrž subjekt odpovědný za výkon příkazu k obstavení, název a adresa tohoto subjektu (ulice a číslo/poštovní přihrádka, místo a poštovní směrovací číslo, členský stát) a telefonní číslo, číslo faxu a e-mailová adresa:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Podpis a/nebo razítko:


(*)  Nepovinné


PŘÍLOHA V

Žádost o uvolnění částek překračujících obstavení

(čl. 27 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tuto žádost musí věřitel podat za použití nejrychlejších možných prostředků příslušnému orgánu členského státu výkonu, v němž došlo k překročení obstavení. Seznam příslušných orgánů podle nařízení (EU) č. 655/2014 je k dispozici na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-cs.do. Žádost musí být podána do konce třetího pracovního dne následujícího po obdržení prohlášení podle článku 25 nařízení (EU) č. 655/2014, které prokazuje překročení obstavení.

Jazyk

Tento formulář vyplňte v jazyce příslušného orgánu, jemuž žádost zasíláte. Upozorňuje se, že formulář je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line. Verze v jazyce, který znáte, vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce. Na internetových stránkách portálu evropské e-justice jsou uvedeny rovněž informace ohledně toho, zda se daný členský stát vyjádřil, že bude souhlasit s přijímáním dokumentů, jež mají být příslušnému orgánu zaslány, i v jiném úředním jazyce Evropské unie (čl. 50 odst. 1 písm. o) nařízení (EU) č. 655/2014).

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

1.   Evropský příkaz k obstavení účtů

1.1   Soud, který evropský příkaz k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“) vydal

1.1.1

Název:

1.1.2

Adresa

1.1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

1.2   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

1.3   Spisová značka příkazu k obstavení:

1.4   Celková částka, která má být podle příkazu k obstavení obstavena:

1.5   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

2.   Věřitel

2.1   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

2.2   Adresa

2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.3   Tel. č.: (*)

2.4   Fax: (*)

2.5   E-mail (je-li k dispozici):

3.   Dlužník

3.1   Příjmení a jméno (jména) (případně druhé jméno, je-li známo)/název společnosti nebo organizace:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.3   Tel. č.: (*)

3.4   Fax: (*)

3.5   E-mail (je-li k dispozici):

4.   Příslušný orgán členského státu výkonu, jemuž je žádost určena

4.1   Název:

4.2   Adresa

4.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

5.   Žádost o uvolnění částek překračujících obstavení

5.1   Prohlášení vydané podle čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 655/2014, které prokazuje obstavení částky překračující částku obstavení stanovenou v evropském příkazu k obstavení účtů (bod 1.4), bylo obdrženo dne

(dd/mm/rrrr).

5.2   Prohlášení prokazuje, že k překročení obstavení došlo v této bance

5.2.1

Název banky, jíž se příkaz k obstavení týká:

5.2.2

Adresa banky

5.2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

5.2.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

5.2.3

Tel. č.: (**)

5.2.4

Fax: (**)

5.2.5

E-mail (je-li k dispozici):

5.3   Orgán uvedený v oddíle 4 tímto žádám, aby podnikl kroky k uvolnění níže uvedené částky, která překračuje částku stanovenou v příkazu k obstavení:

5.4   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Jméno, podpis a/nebo razítko:


(*)  Nepovinné

(**)  Nepovinné


PŘÍLOHA VI

Potvrzení o přijetí

(čl. 29 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Potvrzení o přijetí posílané orgánu, věřiteli nebo bance, která písemnosti zaslala, musí být odesláno do konce pracovního dne následujícího po dni obdržení písemností nejrychlejším možným způsobem.

Pokud jde o požadavky na jazyk zasílaných písemností, odkazuje se na požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 655/2014, včetně v čl. 10 odst. 2, čl. 23 odst. 4 a článku 49.

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

1.   Soud nebo orgán, který písemnost/písemnosti obdržel

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

1.3   Tel. č.:

1.4   Fax:

1.5   E-mail:

1.6   Případně číslo jednací písemnosti/písemností přidělené soudem nebo orgánem, který je obdržel:

2.   Níže uvedená písemnost nebo písemnosti byly soudem nebo orgánem uvedeným v oddíle 1 obdrženy podle nařízení (EU) č. 655/2014 dne

(dd/mm/rrrr) (případně uveďte číslo jednací obdržené písemnosti):

formulář pro zrušení (čl. 10 odst. 2 nařízení)

žádost o informace (čl. 14 odst. 3 nařízení)

informace o účtu (čl. 14 odst. 6 nařízení)

část A evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“) a nevyplněný standardní formulář prohlášení (čl. 23 odst. 3 nařízení)

prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků (čl. 25 odst. 2 nebo 3 nařízení)

příkaz k obstavení a jiné písemnosti uvedené v čl. 28 odst. 3 nařízení (uveďte podrobnosti):

rozhodnutí o opravném prostředku (čl. 36 odst. 5 nařízení)

3.   Orgán, věřitel nebo banka, která písemnost/písemnosti zaslala

3.1   Název:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

4.   (Vyplňte v příslušném případě) Jazyk obdržené písemnosti nebo písemností není správný.

Níže uvedené písemnosti:

musí být přeloženy do tohoto jazyka:

☐ bulharština ☐ španělština ☐ čeština ☐ němčina ☐ estonština ☐ řečtina ☐ angličtina ☐ francouzština ☐ irština ☐ chorvatština ☐ italština ☐ lotyština ☐ litevština ☐ maďarština ☐ maltština ☐ nizozemština ☐ polština ☐ portugalština ☐ rumunština ☐ slovenština ☐ slovinština ☐ finština ☐ švédština

5.   (Vyplňte v příslušném případě) Jiné důvody, proč nemohly být písemnosti zpracovány (písemnost je například nečitelná). Uveďte vysvětlení:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Podpis a/nebo razítko:


PŘÍLOHA VII

Návrh na opravný prostředek

(čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Vyplní soud

 

Spisová značka:

 

Soud obdržel dne:

(dd/mm/rrrr)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jazyk

Tento formulář vyplňte v jazyce soudu nebo orgánu, jemuž návrh zasíláte. Upozorňuje se, že formulář je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line. To vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce. Na internetových stránkách portálu evropské e-justice jsou uvedeny rovněž informace ohledně toho, zda se daný členský stát vyjádřil, že bude souhlasit s přijímáním dokumentů, jež mají být soudu nebo příslušnému orgánu zaslány, i v jiném úředním jazyce Evropské unie (čl. 50 odst. 1 písm. o) nařízení (EU) č. 655/2014).

Podpůrné dokumenty

K formuláři návrhu musí být připojeny veškeré relevantní podpůrné dokumenty. Připojte k němu rovněž vyhotovení dotyčného evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“).

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Návrh na opravný prostředek

V článcích 33 a 34 nařízení (EU) č. 655/2014 jsou stanoveny opravné prostředky, které má k dispozici dlužník. V článku 35 nařízení jsou stanoveny jiné opravné prostředky dostupné dlužníkovi i věřiteli.

Chcete-li vznést námitku proti vydání příkazu k obstavení, musíte návrh zaslat příslušnému soudu členského státu, ve kterém byl příkaz k obstavení vydán.

Chcete-li vznést námitku proti výkonu příkazu k obstavení, musíte návrh zaslat soudu nebo – pokud tak stanoví vnitrostátní právo – příslušnému orgánu v členském státě výkonu, ve kterém se obstavený účet nachází.

Na internetových stránkách portálu evropské e-justice jsou uvedeny informace o hrazení soudních poplatků v řízení o opravném prostředku proti příkazu k obstavení v dotyčném členském státě.

Umožňuje-li tento formulář připojit libovolný text, použijte při vyplňování formuláře v papírové podobě v případě potřeby další listy a každou stranu očíslujte.

1.   Soud nebo orgán, u něhož je návrh na opravný prostředek podán

1.2   Název:

1.3   Adresa

1.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.3.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.   Strana, která opravný prostředek podává

2.1   Stranou nebo stranami podávajícími návrh na opravný prostředek jsou v řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení (zaškrtněte příslušné políčko): (1)

věřitel

dlužník

2.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

2.3   Adresa

2.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.4   Tel. č.: (*)

2.5   Fax: (*)

2.6   E-mail (je-li k dispozici):

2.7   Případně jméno a kontaktní údaje zástupce strany

2.7.1

Příjmení a jméno (jména):

2.7.2

Adresa

2.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.7.3

E-mail (je-li k dispozici):

3.   Druhá strana  (2)

3.1   V řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení je druhou stranou (zaškrtněte příslušné políčko):

věřitel

dlužník

3.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

3.3   Adresa

3.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.4   Tel. č.: (**)

3.5   Fax: (**)

3.6   E-mail (je-li k dispozici):

3.7   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce strany

3.7.1

Příjmení a jméno (jména):

3.7.2

Adresa

3.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.7.3

E-mail:

4.   Soud, který příkaz k obstavení vydal (vyplní se pouze tehdy, liší-li se od soudu, u kterého je podán návrh na opravný prostředek a který je uveden v oddíle 1).

4.1   Název:

4.2   Adresa

4.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

4.3   Tel. č.: (**)

4.4   Fax: (**)

4.5   E-mail (je-li k dispozici):

5.   Příkaz k obstavení

5.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

5.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

5.3   Celková částka, která má být podle příkazu k obstavení obstavena:

5.4   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON☐) švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

6.   Návrh na opravný prostředek v členském státě původu

6.1   Tímto navrhuji, aby byl příkaz k obstavení (zaškrtněte příslušné políčko):

pozměněn

zrušen

na základě níže uvedených důvodů (zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka); pokud navrhujete pozměnění příkazu k obstavení, uveďte v příslušném políčku rovněž konkrétní navrhovanou změnu):

6.1.1

podmínky nebo požadavky pro vydání příkazu k obstavení podle nařízení (EU) č. 655/2014 nebyly splněny, neboť:

6.1.1.1

nařízení (EU) č. 655/2014 není použitelné (článek 2). Uveďte podrobnosti:

6.1.1.2

nejedná se o přeshraniční případ (článek 3). Uveďte podrobnosti:

6.1.1.3

soud, který příkaz k obstavení vydal, nebyl příslušný (článek 6). Uveďte podrobnosti:

6.1.1.4

neexistuje naléhavá potřeba příkazu k obstavení, jelikož neexistuje riziko, že následné vymáhání pohledávky věřitele vůči mé osobě bude zmařeno nebo podstatně ztíženo (čl. 7 odst. 1). Uveďte podrobnosti:

6.1.1.5

věřitel nepředložil dostatečné důkazy, které prokazují, že pravděpodobně uspěje ve věci své pohledávky vůči mé osobě (čl. 7 odst. 2). Uveďte podrobnosti:

6.1.1.6

věřitel nezahájil řízení ve věci samé ve lhůtách stanovených soudem (článek 10).

6.1.1.7

od věřitele se mělo požadovat složení jistoty nebo vyšší jistota, než je jistota nařízená soudem (článek 12). Uveďte podrobnosti:

6.1.2

příkaz k obstavení, prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků a/nebo jiné písemnosti uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (EU) č. 655/2014, tj. návrh na vydání příkazu k obstavení, který věřitel podal soudu, a kopie všech písemností, které věřitel předložil soudu za účelem získání příkazu, mi nebyly doručeny do 14 dnů od obstavení mého účtu nebo účtů.

Uveďte adresu, na kterou lze písemnosti a překlady zaslat:

nebo alternativně

uveďte svůj souhlas s převzetím těchto písemností u soudu členského státu původu, a to zaškrtnutím příslušného políčka.

6.1.3

písemnosti, které mi byly doručeny podle článku 28, nesplňují jazykové požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 655/2014. Podle čl. 49 odst. 1 nařízení musí být příkaz k obstavení a návrh na vydání příkazu k obstavení, který věřitel podal soudu, přeloženy do úředního jazyka členského státu, kde má dlužník bydliště, nebo do jiného jazyka, jemuž dlužník rozumí.

Případně uveďte další jazyk, jemuž rozumíte:

Uveďte adresu, na kterou lze písemnosti a překlady zaslat:

nebo alternativně

uveďte svůj souhlas s převzetím těchto písemností u soudu členského státu původu, a to zaškrtnutím příslušného políčka.

6.1.4

obstavené částky překračující výši uvedenou v příkazu k obstavení nebyly v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 655/2014 uvolněny. Uveďte podrobnosti:

6.1.5

pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byla zcela nebo zčásti uhrazena. Uveďte podrobnosti:

6.1.6

rozhodnutím ve věci samé byla zamítnuta pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit. Uveďte podrobnosti:

6.1.7

rozhodnutí ve věci samé nebo soudní smír či veřejná listina, jejichž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byly zrušeny nebo popřípadě prohlášeny za neplatné. Uveďte podrobnosti:

6.1.8

změnily se okolnosti, na jejichž základě byl příkaz k obstavení vydán. Uveďte podrobnosti:

6.1.9

strany (dlužník a věřitel) se dohodly na vypořádání předmětné pohledávky. V tomto případě musí formulář podepsat věřitel i dlužník.

7.   Návrh na opravný prostředek v členském státě výkonu

7.1   Tímto navrhuji, aby byl výkon příkazu k obstavení (zaškrtněte příslušné políčko)

omezen

pozměněn

ukončen

na základě níže uvedených důvodů (zaškrtněte příslušné políčko nebo políčka v bodě 7.1.1; pokud podáváte návrh na omezení nebo změnu výkonu, uveďte v příslušném políčku rovněž konkrétní navrhované omezení nebo změnu):

7.1.1

příkaz k obstavení nebyl vykonán v souladu s nařízením (EU) č. 655/2014, neboť:

7.1.1.1

určité částky na účtu, který byl obstaven, měly být podle čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) č. 655/2014 ze zabavení vyloučeny nebo částky vyloučené ze zabavení nebyly řádně zohledněny při provedení příkazu podle čl. 31 odst. 2 zmíněného nařízení. Uveďte podrobnosti:

7.1.1.2

obstavená částka je z oblasti působnosti nařízení (EU) č. 655/2014 (článek 2 nařízení). Uveďte podrobnosti:

7.1.1.3

výkon rozhodnutí, soudního smíru nebo veřejné listiny, jenž se věřitel snažil pomocí příkazu zajistit, byl v členském státě výkonu odmítnut;

7.1.1.4

vykonatelnost rozhodnutí, jehož výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byla v členském státě původu pozastavena;

7.1.1.5

příkaz k obstavení, prohlášení týkající se obstavení peněžních prostředků a/nebo jiné písemnosti uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (EU) č. 655/2014 mi nebyly doručeny do 14 dnů od obstavení mého účtu nebo účtů;

Uveďte adresu, na kterou lze písemnosti a překlady zaslat:

nebo alternativně

uveďte svůj souhlas s převzetím těchto písemností u soudu členského státu původu, a to zaškrtnutím příslušného políčka;

7.1.1.6

písemnosti, které mi byly doručeny podle článku 28 nařízení (EU) č. 655/2014, nesplňují jazykové požadavky stanovené v uvedeném nařízení. Podle čl. 49 odst. 1 nařízení musí být příkaz k obstavení a návrh na vydání příkazu k obstavení, který věřitel podal soudu, přeloženy do úředního jazyka členského státu, kde má dlužník bydliště, nebo do jiného jazyka, jemuž dlužník rozumí.

Případně uveďte další jazyk, jemuž rozumíte:

Uveďte adresu, na kterou lze písemnosti a překlady zaslat:

nebo alternativně

uveďte svůj souhlas s převzetím těchto písemností u soudu členského státu původu, a to zaškrtnutím příslušného políčka;

7.1.1.7

obstavené částky překračující výši uvedenou v příkazu k obstavení nebyly v souladu s článkem 27 nařízení (EU) č. 655/2014 uvolněny. Uveďte podrobnosti:

7.1.1.8

pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byla zcela nebo zčásti uhrazena. Uveďte podrobnosti:

7.1.1.9

rozhodnutím ve věci samé byla zamítnuta pohledávka, jejíž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit;

7.1.1.10

rozhodnutí ve věci samé nebo soudní smír či veřejná listina, jejichž výkon se věřitel snažil pomocí příkazu k obstavení zajistit, byly zrušeny nebo popřípadě prohlášeny za neplatné. Uveďte podrobnosti:

7.1.1.11

výkon příkazu k obstavení je zjevně v rozporu s veřejným pořádkem členského státu výkonu. Uveďte podrobnosti:

7.1.1.12

strany (dlužník a věřitel) se dohodly na vypořádání předmětné pohledávky. V tomto případě musí formulář podepsat věřitel i dlužník;

7.1.1.13

částky vyloučené z obstavení je nutno upravit. Uveďte podrobnosti:

8.   Důkazy

Uveďte důkazy dokládající váš návrh na opravný prostředek:

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.

Pokud byly přidány další listy, uveďte celkový počet stran a každou stranu očíslujte:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Jméno, podpis a/nebo razítko:


(1)  Podává-li návrh společně věřitel i dlužník (na zrušení nebo pozměnění příkazu k obstavení nebo na ukončení či omezení výkonu příkazu k obstavení) z důvodu toho, že se dohodli na vypořádání předmětné pohledávky, musí tento oddíl vyplnit obě strany. Pokud vyplňujete formulář v papírové podobě, použijte v tomto případě samostatné listy pro každou ze stran a každou stránku očíslujte.

(*)  Nepovinné

(2)  Tento oddíl se nevyplňuje v případě, že informace v oddíle 2 již byly uvedeny jak pro věřitele, tak pro dlužníka, je-li podáván společný návrh z toho důvodu, že se dohodli na vypořádání předmětné pohledávky.

(**)  Nepovinné


PŘÍLOHA VIII

Zaslání rozhodnutí o opravném prostředku členskému státu výkonu

(čl. 36 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

1.   Evropský příkaz k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“):

1.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

1.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

1.3   Celková částka, která má být podle příkazu k obstavení obstavena:

Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

2.   Soud, který příkaz k obstavení vydal

2.1   Název:

2.2   Adresa

2.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.3   Tel. č.: (*)

2.4   Fax: (*)

2.5   E-mail (je-li k dispozici):

3.   Soud, který vydal rozhodnutí o opravném prostředku (vyplní se pouze tehdy, liší-li se od soudu (uvedeného v oddíle 2), který vydal příkaz k obstavení)

3.1   Název:

3.2   Adresa

3.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

3.3   Tel. č.:

3.4   Fax:

3.5   E-mail:

4.   Strana podávající návrh (na opravný prostředek)

4.1   Stranou nebo stranami podávajícími návrh na opravný prostředek jsou v řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení (zaškrtněte příslušné políčko): (1)

věřitel

dlužník

4.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

4.3   Adresa

4.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

4.4   Tel. č. (je-li k dispozici):

4.5   Fax (je-li k dispozici):

4.6   E-mail (je-li k dispozici):

4.7   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce strany

4.7.1

Příjmení a jméno (jména):

4.7.2

Adresa

4.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

4.7.3

E-mail:

5.   Druhá strana  (2)

5.1   V řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení je druhou stranou (zaškrtněte příslušné políčko):

věřitel

dlužník

5.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

5.3   Adresa

5.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

5.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

5.4   Tel. č. (je-li k dispozici):

5.5   Fax (je-li k dispozici):

5.6   E-mail (je-li k dispozici):

5.7   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce strany

5.7.1

Příjmení a jméno (jména):

5.7.2

Adresa

5.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

5.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

5.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

5.7.3

E-mail:

6.   Rozhodnutí soudu o opravném prostředku

6.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání rozhodnutí:

6.2   Spisová značka rozhodnutí:

6.3   Rozhodnutím:

je příkaz k obstavení zrušen

je příkaz k obstavení pozměněn takto:

Příslušný orgán členského státu výkonu příkazu k obstavení se žádá, aby učinil kroky nezbytné pro provedení rozhodnutí o opravném prostředku.

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Razítko, podpis a/nebo jakýkoli jiný způsob ověření soudu:


(*)  Nepovinné

(1)  Je-li rozhodnutí o opravném prostředku vydáno v souvislosti se společným návrhem (na zrušení nebo pozměnění příkazu k obstavení) podaným věřitelem a dlužníkem z důvodu toho, že se dohodli na vypořádání předmětné pohledávky, musí tento oddíl vyplnit obě strany. Pokud vyplňujete formulář v papírové podobě, použijte v tomto případě samostatné listy pro každou ze stran a každou stránku očíslujte.

(2)  Není třeba vyplnit v případě, že informace v oddíle 4 již byly uvedeny jak pro věřitele, tak pro dlužníka, byl-li podán společný návrh na opravný prostředek z důvodu toho, že se dohodli na vypořádání předmětné pohledávky.


PŘÍLOHA IX

Podání odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku

(článek 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 655/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se zavádí řízení o evropském příkazu k obstavení účtů k usnadnění vymáhání přeshraničních pohledávek v občanských a obchodních věcech)

Vyplní soud

 

Spisová značka:

 

Soud obdržel dne:

(dd/mm/rrrr)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Jazyk

Tento formulář vyplňte v jazyce soudu, jemuž odvolání podáváte. Upozorňuje se, že formulář je k dispozici ve 23 úředních jazycích Evropské unie na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-cs.do a lze jej vyplnit rovněž on-line. To vám může pomoci při vyplňování formuláře v požadovaném jazyce. Na internetových stránkách portálu evropské e-justice jsou uvedeny rovněž informace ohledně toho, zda se daný členský stát vyjádřil, že bude souhlasit s přijímáním dokumentů, jež mají být příslušnému orgánu zaslány, i v jiném úředním jazyce Evropské unie (čl. 50 odst. 1 písm. o) nařízení (EU) č. 655/2014).

Seznam soudů příslušných pro odvolání podle nařízení (EU) č. 655/2014 je k dispozici na internetových stránkách portálu evropské e-Justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-cs.do.

Podpůrné dokumenty

Upozorňuje se, že k tomuto formuláři musí být připojeny veškeré relevantní podpůrné dokumenty. Připojte rovněž vyhotovení rozhodnutí, proti němuž se odvolání podává.

Kódy zemí

Pokud při vyplňování tohoto formuláře odkazujete na některý členský stát, použijte tyto kódy zemí:

AT

Rakousko

EL

Řecko

IT

Itálie

PT

Portugalsko

BE

Belgie

ES

Španělsko

LT

Litva

RO

Rumunsko

BG

Bulharsko

FI

Finsko

LU

Lucembursko

SE

Švédsko

CY

Kypr

FR

Francie

LV

Lotyšsko

SI

Slovinsko

CZ

Česká republika

HR

Chorvatsko

MT

Malta

SK

Slovensko

DE

Německo

HU

Maďarsko

NL

Lotyšsko

 

 

EE

Estonsko

IE

Irsko

PL

Polsko

 

 

Na internetových stránkách portálu evropské e-justice naleznete rovněž určité informace o hrazení soudních poplatků v daném řízení v dotčeném členském státě.

Umožňuje-li tento formulář připojit libovolný text, použijte při vyplňování formuláře v papírové podobě v případě potřeby další listy a každou stranu očíslujte.

1.   Soud, kterému se odvolání podává

1.1   Název:

1.2   Adresa

1.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

1.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

1.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

2.   Strana podávající odvolání

2.1   Stranou podávající odvolání je v řízení vedoucím k vydání evropského příkazu k obstavení účtů (dále jen „příkaz k obstavení“) (zaškrtněte příslušné políčko):

věřitel

dlužník

2.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

2.3   Adresa

2.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.4   Tel. č.: (*)

2.5   Fax: (*)

2.6   E-mail (je-li k dispozici):

2.7   Případně jméno a kontaktní údaje zástupce strany

2.7.1

Příjmení a jméno (jména):

2.7.2

Adresa

2.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

2.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

2.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

2.7.3

E-mail:

3.   Druhá strana

3.1   V řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení je druhou stranou (zaškrtněte příslušné políčko):

věřitel

dlužník

3.2   Příjmení a jméno (jména)/název společnosti nebo organizace:

3.3   Adresa

3.3.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.3.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.3.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.4   Tel. č.: (**)

3.5   Fax: (**)

3.6   E-mail (je-li k dispozici):

3.7   Případně, je-li k dispozici, jméno a kontaktní údaje zástupce strany

3.7.1

Příjmení a jméno (jména):

3.7.2

Adresa

3.7.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

3.7.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

3.7.2.3

Země (pokud je členským státem, uveďte kód země):

3.7.3

E-mail:

4.   Soud, který příkaz k obstavení vydal

4.1   Název:

4.2   Adresa

4.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

4.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

4.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

4.3   Tel. č.: (**)

4.4   Fax: (**)

4.5   E-mail (je-li k dispozici):

5.   Příkaz k obstavení

5.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání příkazu k obstavení:

5.2   Spisová značka příkazu k obstavení:

5.3   Celková částka, která má být podle příkazu k obstavení obstavena:

5.4   Měna:

☐ euro (EUR) ☐ bulharský lev (BGN) ☐ česká koruna (CZK) ☐ chorvatská kuna (HRK) ☐ maďarský forint (HUF) ☐ polský zlotý (PLN) ☐ rumunský leu (RON) ☐ švédská koruna (SEK) ☐ jiná (uveďte kód ISO):

6.   Soud nebo orgán příslušný pro výkon, který vydal rozhodnutí o opravném prostředku (nevyplňuje se v případě, je-li soud týž jako soud (uvedený v oddíle 4), který vydal příkaz k obstavení)

6.1   Název:

6.2   Adresa

6.2.1

Ulice a číslo/poštovní přihrádka:

6.2.2

Místo a poštovní směrovací číslo:

6.2.3

Členský stát (uveďte kód země):

6.3   Tel. č.: (***)

6.4   Fax: (***)

6.5   E-mail (je-li k dispozici):

7.   Rozhodnutí o opravném prostředku:

7.1   Datum (dd/mm/rrrr) vydání rozhodnutí:

7.2   Číslo jednací rozhodnutí:

7.3   Rozhodnutí o opravném prostředku bylo vydáno na základě návrhu na opravný prostředek, který podal (zaškrtněte příslušné políčko):

věřitel v řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení

dlužník v řízení vedoucím k vydání příkazu k obstavení

8.   Podání odvolání proti rozhodnutí o opravném prostředku

Tímto podávám odvolání proti rozhodnutí uvedenému v oddíle 7, a to z těchto důvodů:

9.   Důkazy

Uveďte důkazy dokládající vaše odvolání:

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.

Pokud byly přidány další listy, uveďte celkový počet stran a každou stranu očíslujte:

V:

Dne:

(dd/mm/rrrr)

Jméno, podpis a/nebo razítko:


(*)  Nepovinné

(**)  Nepovinné

(***)  Nepovinné


Top