EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1712

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1712 ze dne 7. června 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen (Text s významem pro EHP)

C/2016/3356

OJ L 258, 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1712

ze dne 7. června 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, pokud jde o regulační technické normy, které specifikují minimální soubor informací o finančních smlouvách, které by měly být obsaženy v podrobných záznamech, a okolnosti, za kterých by měl být požadavek uložen

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 71 odst. 8 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit, aby příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize mohly snadno získat přístup k údajům o finančních smlouvách podle definice v čl. 2 odst. 1 bodu 100 směrnice 2014/59/EU, pokud použitelný plán řešení krize nebo skupinový plán řešení krize počítá s přijetím opatření k řešení krize týkajících se instituce nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, měly by uvedené orgány požadovat, aby instituce nebo subjekty průběžně udržovaly minimální soubor informací týkajících se takových smluv. Tím by neměla být dotčena možnost příslušných orgánů nebo orgánů příslušných k řešení krize požadovat dodatečné informace, které se mají uchovávat v podrobných záznamech o finančních smlouvách, a tyto požadavky ukládat jiným institucím nebo subjektům uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, pokud je to nezbytné k zajištění komplexního a účinného plánování.

(2)

Měl by být jasně stanoven minimální soubor informací, jež mají příslušné orgány nebo subjekty uchovávat v podrobných záznamech o finančních smlouvách. Tím by neměla být dotčena pravomoc příslušných orgánů a orgánů příslušných k řešení krize, aby jej použily jako vzor nebo stanovily formát, v němž by měly být požadované informace poskytovány ve lhůtě stanovené v žádosti.

(3)

Aby se předešlo pochybnostem, požadavkem uloženým příslušným orgánům nebo subjektům na vedení podrobných záznamů o finančních smlouvách by nemělo být dotčeno právo příslušných orgánů a orgánů příslušných k řešení krize požadovat nezbytné informace z registrů obchodních údajů v souladu s článkem 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (2) a čl. 71 odst. 7 směrnice 2014/59/EU.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(5)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval související možné náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Požadavek na vedení podrobných záznamů o finančních smlouvách

1.   Příslušný orgán nebo orgán příslušný k řešení krize musí po instituci nebo subjektu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU požadovat vedení podrobných záznamů o finančních smlouvách, pokud plán řešení krize nebo skupinový plán řešení krize počítá s přijetím opatření k řešení krize týkajících se dotyčné instituce nebo dotyčného subjektu za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro řešení krize.

2.   V případě nutnosti zajistit komplexní a účinné plánování mohou příslušné orgány nebo orgány příslušné k řešení krize uložit požadavky uvedené v odstavci 1 instituci nebo subjektu uvedeným v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU, na která se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku.

Článek 2

Minimální soubor informací o finančních smlouvách, které je nutné uchovávat v podrobných záznamech

1.   Instituce nebo subjekt, od níž (něhož) se podle článku 1 požaduje vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, musí průběžně ve svých záznamech u každé finanční smlouvy uchovávat minimální soubor informací uvedených v příloze.

2.   Na žádost příslušného orgánu nebo orgánu příslušného k řešení krize poskytne a předá instituce nebo subjekt uvedený v odstavci 1 žádajícímu orgánu požadované informace o finančních smlouvách ve lhůtě stanovené v žádosti.

3.   Pokud se určitý druh informací uvedený v příloze na určitý typ finanční smlouvy nevztahuje a instituce nebo subjekt uvedené v odstavci 1 mohou tuto skutečnost příslušnému orgánu nebo orgánu příslušnému k řešení krize prokázat, vyjme se tento druh informací z požadavku podle článku 1.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA

Minimální soubor informací o finančních smlouvách, které musí být začleněny do podrobných záznamů

 

Kolonka

Popis informací, které musí být uchovávány v podrobných záznamech o finančních smlouvách

Oddíl 1 – Smluvní strany finanční smlouvy

1

Časové razítko vedení záznamu

Datum a čas zanesení záznamu.

2

Typ identifikace vykazující protistrany

Typ kódu používaný k identifikaci vykazující protistrany.

3

Identifikace vykazující protistrany

Specifický kód (Identifikační kód právnické osoby (LEI), je-li k dispozici) k identifikaci vykazující protistrany.

4

Typ identifikace druhé protistrany

Typ kódu používaný k identifikaci druhé protistrany.

5

Identifikace druhé protistrany

Specifický kód (LEI, je-li k dispozici) identifikující druhou protistranu finanční smlouvy. Tato kolonka se vyplní z pohledu vykazující protistrany. V případě fyzické osoby se soudržně použije kód klienta.

6

Název vykazující protistrany.

Název společnosti vykazující protistrany.

Tuto kolonku lze ponechat nevyplněnu v případě, že se k identifikaci vykazující protistrany používá LEI.

7

Sídlo vykazující protistrany

Informace o sídle sestávající z úplné adresy, města a země vykazující protistrany.

Tuto kolonku lze ponechat nevyplněnu v případě, že se k identifikaci vykazující protistrany používá LEI.

8

Země další protistrany

Kód země, v níž má sídlo druhá protistrana, nebo je-li druhou protistranou fyzická osoba, kód země bydliště.

9

Rozhodné právo

Určení rozhodného práva upravujícího finanční smlouvy.

10

Smluvní uznání – pravomoci k odpisu nebo konverzi (pouze pro smlouvy, které se řídí právem třetí země a podléhají požadavku smluvní podmínky podle čl. 55 odst. 1 prvního pododstavce směrnice 2014/59/EU)

Smluvní podmínka vyžadovaná podle čl. 55 odst. 1 směrnice 2014/59/EU.

Je-li taková smluvní podmínka zahrnuta do rámcové dohody a platí-li pro všechny obchody, které upravuje rámcová dohoda, může být zaznamenána na úrovni rámcové dohody.

11

Smluvní uznání – pozastavení práv na ukončení smlouvy (pouze pro smlouvy, které se řídí právem třetí země)

Smluvní podmínka, na základě které věřitel nebo smluvní strana dohody, na jejímž základě vzniká závazek, uznává pravomoc orgánu členského státu příslušného k řešení krize pozastavit práva na ukončení smlouvy.

Je-li taková smluvní podmínka zahrnuta do rámcové dohody a platí-li pro všechny obchody, které upravuje rámcová dohoda, může být zaznamenána na úrovni rámcové dohody.

12

Smluvní uznání – pravomoci k řešení krize (pouze pro smlouvy, které se řídí právem třetí země)

Případná smluvní podmínka, na základě které věřitel nebo smluvní strana dohody, na jejímž základě vzniká závazek, uznává pravomoc orgánu členského státu příslušného k řešení krize uplatnit jiné pravomoci k řešení krize než pravomoci uvedené v kolonkách 10 a 11.

Je-li taková smluvní podmínka zahrnuta do rámcové dohody a platí-li pro všechny obchody, které upravuje rámcová dohoda, může být zaznamenána na úrovni rámcové dohody.

13

Hlavní linie podnikání

Údaje o tom, na kterou hlavní linii podnikání nebo na které hlavní linie podnikání se případně vztahuje finanční smlouva.

14

Hodnota smlouvy

Oceňování podle tržní hodnoty finanční smlouvy nebo oceňování podle modelu používané při uplatňování čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 a oznámené při uplatňování článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení přijatých na jeho základě. Ocenění ústřední protistrany se použije u obchodů, u nichž byl proveden clearing.

15

Měna, ve které je uvedena hodnota

Měna použitá pro ocenění finanční smlouvy.

16

Časové razítko ocenění.

Datum a čas posledního ocenění

U ocenění podle tržní hodnoty oznámení data a času zveřejnění referenčních cen.

17

Typ ocenění

Údaje o tom, zda bylo ocenění provedeno podle tržní hodnoty, nebo podle modelu, anebo jej poskytla ústřední protistrana.

18

Zajištění

Údaje o tom, zda mezi protistranami existuje dohoda o zajištění. Pokud se na danou finanční smlouvu vztahují požadavky na podávání zpráv podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení přijatých na jeho základě, poskytují se informace týkající se zajištění podle těchto požadavků.

19

Portfolio zajištění

Údaje o tom, zda zajištění bylo poskytnuto pro portfolio. Portfoliem se rozumí zajištění vypočtené na základě čistých pozic vyplývajících z řady smluv, nikoli z obchodu.

20

Kód zajištění portfolia

Pokud se zajištění vykazuje pro portfolio, potom by portfolio mělo být identifikováno specifickým kódem určeným vykazující protistranou.

21

Složená počáteční marže

Hodnota počáteční marže, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.

V případě, že je počáteční marže poskytnuta pro portfolio, měla by tato kolonka obsahovat celkové hodnoty počáteční marže složené pro portfolio.

22

Měna složené počáteční marže

Upřesnění měny složené počáteční marže.

23

Složená variační marže

Hodnota složené variační marže (včetně hotovosti), kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.

V případě, že je variační marže složena pro portfolio, měla by tato kolonka obsahovat celkovou hodnotu variační marže složené pro portfolio.

24

Měna složené variační marže

Upřesnění měny složené variační marže.

25

Obdržená počáteční marže

Hodnota obdržené počáteční marže, kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.

V případě, že je počáteční marže obdržena pro portfolio, měla by tato kolonka obsahovat celkovou hodnotu počáteční marže obdržené pro portfolio.

26

Měna obdržené počáteční marže

Upřesnění měny obdržené počáteční marže.

27

Obdržená variační marže

Hodnota obdržené variační marže (včetně hotovosti), kterou poskytla vykazující protistrana druhé protistraně.

V případě, že je variační marže obdržena pro portfolio, měla by tato kolonka obsahovat celkovou hodnotu variační marže obdržené pro portfolio.

28

Měna obdržené variační marže

Upřesnění měny obdržené variační marže

Oddíl 2a – Typ finanční smlouvy

29

Typ finanční smlouvy

Klasifikace finanční smlouvy podle čl. 2 odst. 1 bodu 100 směrnice 2014/59/EU.

30

Identifikace finanční smlouvy

Specifický identifikační kód obchodu, pokud se na danou finanční smlouvu vztahují požadavky na podávání zpráv podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení přijatých na jeho základě. Pro jakékoli jiné finanční smlouvy identifikační kód přidělený vykazující protistranou.

Oddíl 2b – Údaje o obchodech

31

Datum účinnosti

Datum, kdy povinnosti uvedené ve finanční smlouvě vstupují v účinnost.

32

Datum splatnosti

Původní datum vypršení platnosti vykázané finanční smlouvy. V této kolonce se nevykazuje předčasné ukončení smlouvy.

33

Datum ukončení

Datum ukončení v případě předčasného ukončení vykázané finanční smlouvy.

Pokud se neliší od data splatnosti, tato kolonka se ponechá nevyplněná.

34

Právo na ukončení smlouvy

Údaje o tom, zda se právo druhé protistrany na ukončení smlouvy na základě vykázané finanční smlouvy zakládá na platební neschopnosti nebo na finanční situaci instituce v režimu řešení krize.

Je-li taková smluvní podmínka zahrnuta do rámcové dohody a platí-li pro všechny obchody, které upravuje rámcová dohoda, může být zaznamenána na úrovni rámcové dohody.

35

Typ rámcové dohody

Odkaz na název příslušné rámcové dohody, pokud byla použita pro vykázanou finanční smlouvu (např. dohoda ISDA; rámcová dohoda o nákupu a prodeji elektřiny; mezinárodní rámcová dohoda ForEx; evropská rámcová dohoda nebo jakékoli místní rámcové dohody).

36

Verze rámcové dohody

Odkaz na rok, ze kterého pochází verze rámcové dohody použité pro vykázaný obchod, je-li to možné (např. 1992, 2002, …).

37

Nettingová dohoda

Pokud je daná finanční smlouva součástí nettingové dohody definované v čl. 2 odst. 1 bodu 98 směrnice 2014/59/EU specifické referenční číslo nettingové dohody.

38

Typ závazku/návrhu

Údaje o tom, zda závazky vyplývající z finanční smlouvy:

jsou zcela vyloučeny z rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/59/EU,

jsou částečně vyloučeny z rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/59/EU,

nejsou vyloučeny z rekapitalizace z vnitřních zdrojů podle čl. 44 odst. 2 směrnice 2014/59/EU.

Oddíl 2c – Clearing

39

Povinnost clearingu

Údaje o tom, zda vykázaná finanční smlouva náleží do některé kategorie OTC derivátů, jež byla prohlášena za podléhající povinnosti clearingu, a zda obě protistrany podléhají povinnosti clearingu podle nařízení (EU) č. 648/2012 ode dne provedení finanční smlouvy.

40

Clearing proveden

Údaje, zda ke clearingu došlo.

41

Časové razítko clearingu

Čas a datum, kdy ke clearingu došlo.

42

Ústřední protistrana

V případě finanční smlouvy, u níž byl proveden clearing, specifický kód ústřední protistrany, jež provedla clearing finanční smlouvy.

43

Uvnitř skupiny

Údaje o tom, zda finanční smlouva byla uzavřena jako obchod uvnitř skupiny, definovaný v článku 3 nařízení (EU) č. 648/2012.


Top