Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1617

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1617 ze dne 8. září 2016, kterým se pro rok podání žádosti 2016 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby

C/2016/5664

OJ L 242, 9.9.2016, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1617/oj

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/22


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1617

ze dne 8. září 2016,

kterým se pro rok podání žádosti 2016 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 75 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy od 16. října do 30. listopadu vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2), a až do výše 75 % na opatření podpory týkající se plochy a zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3).

(2)

V čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že platby podle odstavce 1 uvedeného článku, a to včetně záloh na přímé platby, se neprovedou, dokud nebudou dokončeny správní kontroly a kontroly na místě podle článku 74 uvedeného nařízení. Pokud však jde o opatření podpory na rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, umožňuje čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby byly zálohy vyplaceny po dokončení správních kontrol podle čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Přetrvávající obtížná hospodářská situace v některých zemědělských odvětvích, a zejména na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, stále způsobuje příjemcům podpory vážné finanční obtíže a problémy s peněžními toky.

(4)

Navíc v některých členských státech přetrvávají administrativní obtíže z prvního roku provádění nového právního rámce pro režimy přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova a v některých členských státech pozdržely vyplácení plateb příjemcům za rok podání žádosti 2015.

(5)

Vzhledem k tomu, že tato shoda okolností a z ní vyplývající finanční obtíže příjemců jsou výjimečné, je třeba příjemcům tyto obtíže zmírnit stanovením odchylky od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013, a umožnit tak členským státům vyplácet příjemcům na rok podání žádosti 2016 vyšší zálohy.

(6)

Dále se kvůli novým požadavkům na přípravu postupu podávání žádostí na rok podání žádosti 2016 zpozdilo vyřizování jednotné žádosti, žádostí o podporu a žádostí o platbu i žádostí o přiznání platebních nároků či zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby. V důsledku toho budou nezbytné kontroly pravděpodobně dokončeny později než obvykle.

(7)

Je tedy nezbytné stanovit odchylku od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 a umožnit vyplacení záloh na přímé platby po dokončení správních kontrol podle článků 28 a 29 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4). Je však nezbytné, aby tato odchylka nenarušila řádné finanční řízení a požadavek na dostatečnou míru záruky. Členské státy, které využijí této odchylky, jsou proto odpovědné za přijetí veškerých opatření nezbytných k zajištění toho, aby se zabránilo nadměrným platbám a aby případné neoprávněně vyplacené částky byly rychle a skutečně vráceny. Na použití této odchylky by se navíc mělo pro rozpočtový rok 2017 vztahovat prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů, Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2016 vyplatit zálohy až do výše 70 % u přímých plateb uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 a až do výše 85 % u podpory poskytnuté v rámci rozvoje venkova podle čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 2

Odchylně od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2016 vyplatit zálohy na přímé platby uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 po dokončení správních kontrol podle článku 74 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 3

Pokud členské státy uplatňují článek 2 tohoto nařízení, obsahuje prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 pro rozpočtový rok 2017 potvrzení, že bylo zabráněno nadměrným platbám a že neoprávněně vyplacené částky byly po ověření všech potřebných údajů rychle a skutečně navráceny.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. září 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top