Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1611

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1611 ze dne 7. července 2016 o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států

C/2016/4164

OJ L 242, 9.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj

9.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 242/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1611

ze dne 7. července 2016

o přezkumu sazeb denních příspěvků při služebních cestách úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie do členských států

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na čl. 112 odst. 2 služebního řádu a článek 13 přílohy VII služebního řádu,

po konzultaci s výborem pro služební řád,

po konzultaci se zástupci zaměstnanců z orgánů a institucí Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 13 odst. 3 přílohy VII služebního řádu předložil Eurostat zprávu (2) o vývoji cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.

(2)

Z této zprávy vyplývá, že by měly být přezkoumány denní příspěvky a maximální výše nákladů na hotelové ubytování, aby byl zohledněn vývoj cen hotelového ubytování a restauračních a stravovacích služeb.

(3)

Součástí přezkumu sazeb denního příspěvku a maximální výše nákladů na hotelové ubytování je posouzení komplexních hospodářských nebo sociálních podmínek, při němž je normotvůrci ponechán široký prostor pro uvážení.

(4)

Poslední reforma služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie zdůraznila, že všechny orgány veřejné správy a všichni jejich zaměstnanci musí vynakládat zvláštní úsilí k tomu, aby zvýšili efektivitu práce a přizpůsobili se proměnlivým hospodářským a sociálním podmínkám v Evropě.

(5)

Vzhledem k přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii dne 1. července 2013 by se náhrada výdajů vynaložených úředníky a ostatními zaměstnanci při služebních cestách do této země měla řídit pravidly uvedenými v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sazby denních příspěvků při služebních cestách uvedené v čl. 13 odst. 2 písm. a) přílohy VII služebního řádu se nahrazují touto tabulkou:

Země

Maximální výše výdajů na hotelové ubytování

Denní příspěvek

Belgie

148

102

Bulharsko

135

57

Česká republika

124

70

Dánsko

173

124

Německo

128

97

Estonsko

105

80

Irsko

159

108

Řecko

112

82

Španělsko

128

88

Francie

180

102

Chorvatsko

110

75

Itálie

148

98

Kypr

140

88

Lotyšsko

116

73

Litva

117

69

Lucembursko

148

98

Maďarsko

120

64

Malta

138

88

Nizozemsko

166

103

Rakousko

132

102

Polsko

116

67

Portugalsko

101

83

Rumunsko

136

62

Slovinsko

117

84

Slovensko

100

74

Finsko

142

113

Švédsko

187

117

Spojené království

209

125

Článek 2

Toto nařízení v přenesené pravomoci vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) č. 1023/2013 (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Pracovní dokument útvarů Komise – Zpráva Eurostatu o aktualizaci za rok 2015 týkající se výdajů při služební cestě (denních příspěvků a maximální výše nákladů na hotelové ubytování), č.j. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. K dispozici na internetové stránce: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


Top