EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1237

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 (Text s významem pro EHP)

C/2016/2835

OJ L 206, 30.7.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj

30.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 206/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1237

ze dne 18. května 2016,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o pravidla týkající se uvolnění a propadnutí jistot složených za tyto licence, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 177 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 66 odst. 3 písm. c) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1308/2013 zrušilo a nahradilo nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (3) a stanovuje pravidla, pokud jde o dovozní a vývozní licence na zemědělské produkty. Svěřuje také Komisi pravomoc přijímat v tomto ohledu akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Aby bylo zajištěno řádné fungování režimu dovozních a vývozních licencí v novém právním rámci, musí být prostřednictvím těchto aktů přijata některá pravidla.

(2)

Článek 176 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanovuje, že dovoz za účelem propuštění do volného oběhu nebo vývoz jednoho nebo více produktů z odvětví stanovených v uvedeném článku může podléhat předložení licence. Měl by být stanoven seznam produktů z těchto odvětví, jež podléhají předložení dovozní nebo vývozní licence.

(3)

Při sledování obchodních toků pomocí licencí by se mělo postupovat pružně. Při vymezování případů, ve kterých je licence povinná, by se mělo přihlédnout k dalším zdrojům informací, jako je např. systém celního dohledu, a k potřebě licencí nebo k době nutné k shromáždění informací prostřednictvím licencí. Měly by se definovat konkrétní případy, ve kterých licence není povinná.

(4)

Je nezbytné stanovit, že vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že produkty budou dovezeny nebo vyvezeny během doby platnosti licence. Je rovněž nezbytné stanovit, kdy je závazek dovážet nebo vyvážet splněn.

(5)

Dovozní nebo vývozní licence uděluje právo na dovoz nebo vývoz, a proto aby toto právo bylo účinné, by se licence měla předložit při předkládání dovozního nebo vývozního prohlášení.

(6)

Jelikož uživatelem licence nemusí být její držitel nebo nabyvatel, v zájmu právní jistoty a správní účinnosti by se měly přesně určit osoby, které jsou oprávněné používat licenci, včetně celního zástupce, jenž jedná jménem držitele nebo nabyvatele licence.

(7)

S ohledem na zvyklosti mezinárodního obchodu u dotčených zemědělských produktů je třeba povolit určitou přípustnou odchylku týkající se množství dovezených nebo vyvezených produktů v porovnání s množstvím uvedeným v licenci.

(8)

Pokud se dovozní licence použije také ke správě celní kvóty, pro kterou byl udělen preferenční režim, tento preferenční režim je přiznán dovozcům na základě licence, která musí být v některých případech doplněna dokladem ze třetí země. Aby se zabránilo překročení kvóty, musí se preferenční režim použít až do výše množství, pro něž byla licence vydána. V takovém případě je třeba povolit přípustnou odchylku za předpokladu, že část množství, která z důvodu přípustné odchylky přesahuje množství uvedené v licenci, nemá výhodu preferenčního režimu a podléhá smluvní celní sazbě.

(9)

Je třeba stanovit zvláštní pravidla týkající se převoditelnosti licence.

(10)

Měla by se stanovit ustanovení týkající se uvolnění a propadnutí jistoty složené na dovozní a vývozní licence.

(11)

Vzhledem ke specifičnosti odvětví je nezbytné stanovit některé další podmínky pro dovozní licence v případě konopí a česneku.

(12)

V zájmu jasnosti je třeba stanovit pravidla týkající se dovozních a vývozních licencí na produkty, u nichž je povinnost získat dovozní či vývozní licence zrušena nebo dotčena tímto nařízením a jež jsou ještě platné ke dni použitelnosti tohoto nařízení.

(13)

Jelikož cílem tohoto nařízení a prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1239 (4) je zjednodušit a přizpůsobit ustanovení platná pro režim dovozních a vývozních licencí novému právnímu rámci stanovenému nařízením (EU) č. 1308/2013, je třeba současná platná ustanovení nahradit. V zájmu jasnosti je třeba zrušit některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (5), (ES) č. 1342/2003 (6), (ES) č. 2336/2003 (7), (ES) č. 951/2006 (8), (ES) č. 341/2007 (9) a (ES) č. 382/2008 (10) a měla by být zrušena nařízení Komise (ES) č. 2390/98 (11), (ES) č. 1345/2005 (12), (ES) č. 376/2008 (13) a (ES) č. 507/2008 (14).

(14)

Přechod od opatření stanovených ve zrušených ustanoveních a nařízeních k opatřením stanoveným v tomto nařízení by mohl v praxi mít určité důsledky. Proto je vhodné odložit používání tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„licencí“ se rozumí elektronický nebo tištěný doklad s konkrétní dobou platnosti vyjadřující právo a závazek dovážet nebo vyvážet produkty;

b)

„sdělením týkajícím se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty“ se rozumí podrobná ustanovení pro dovozní licenci nebo vývozní licenci a soubor informací, jež mají být uvedeny v žádosti o licenci a v licenci a jež jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (řada C) (15).

Článek 2

Případy, v nichž je licence povinná

1.   Dovozní licence se předkládá v těchto případech:

a)

u produktů uvedených v části I přílohy, pokud jsou navrženy k propuštění do volného oběhu v rámci všech podmínek jiných než celní kvóty, není-li v části I stanoveno jinak;

b)

u produktů navržených k propuštění do volného oběhu v rámci celních kvót spravovaných metodou souběžného zkoumání nebo metodou tradičních dovozců/nových žadatelů, jak je uvedeno v čl. 184 odst. 2 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 1308/2013, nebo kombinací těchto metod nebo jinou vhodnou metodou;

c)

u produktů, u nichž část I přílohy odkazuje na toto ustanovení, pokud jsou navrženy k propuštění do volného oběhu v rámci celních kvót spravovaných metodou založenou na zásadě „kdo dříve přijde, je dříve na řadě“, jak je uvedeno v čl. 184 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1308/2013;

d)

u produktů uvedených v části I přílohy, pokud jsou navrženy k propuštění do volného oběhu v rámci preferenčního režimu spravovaného licencemi;

e)

u produktů, na něž se vztahuje režim pasivního zušlechťovacího styku využívající vývozní licenci a jež se vracejí k propuštění do volného oběhu jako produkty uvedené v oddílu A nebo B části I přílohy;

f)

u produktů navržených k propuštění do volného oběhu podle článku 185 nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud se uplatní snížení dovozního cla.

2.   Vývozní licence se předkládá v těchto případech:

a)

u produktů uvedených v části II přílohy;

b)

u produktů Unie, u nichž je třeba předložit vývozní licenci pro propuštění v rámci kvóty spravované Unií nebo třetí zemí a otevřené v uvedené zemi pro dané produkty;

c)

u těchto produktů Unie uvedených v části II přílohy určených na vývoz:

i)

produkty, na které se vztahuje celní režim aktivního zušlechťovacího styku;

ii)

produkty, jež jsou základními produkty uvedenými v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 (16) a na něž se vztahuje celní režim pasivního zušlechťovacího styku;

iii)

produkty, jež podléhají výběru nebo prominutí částky dovozního nebo vývozního cla, jak stanovuje hlava III kapitola 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (17), o nichž zatím nebylo v tomto ohledu přijato konečné rozhodnutí.

Článek 3

Případy, v nichž licence není povinná

1.   Licence není povinná, nevydá se ani se nepředloží pro účely:

a)

propuštění do volného oběhu nebo vývozu produktů neobchodní povahy, jak stanovuje část první hlava II kapitola D odst. 2 přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (18);

b)

případů, v nichž se podle nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 poskytuje osvobození od dovozního cla, vývozního cla a opatření přijatých na základě článku 207 Smlouvy (19);

c)

množství produktů, jež má být propuštěno do volného oběhu nebo vyvezeno a nepřesahuje množství stanovené v příloze;

d)

produktů, jež mají být propuštěny do volného oběhu jako vrácené zboží v souladu s hlavou VI kapitolou 2 oddílem 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

e)

produktů, u nichž při přijetí prohlášení o zpětném vývozu deklarant prokáže, že bylo učiněno rozhodnutí ve prospěch osoby o vrácení nebo prominutí dovozního cla, pokud jde o tyto produkty podle hlavy III kapitoly 3 oddílu 3 nařízení (EU) č. 952/2013.

Odchylně od prvního pododstavce písm. b) a c) je licence povinná, pokud se propuštění do volného oběhu nebo vývoz uskutečňuje v rámci preferenčního režimu, jehož výhoda je poskytnuta prostřednictvím licence.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se množství, na něž se vztahuje jedna licence, vypočítá tak, aby zahrnovalo všechna množství, která mají být propuštěna do volného oběhu nebo vyvezena a která spadají do téže logistické operace.

2.   Vývozní licence není povinná, nevydá se ani se nepředloží pro zásilky produktů uskutečněné soukromými osobami nebo skupinami soukromých osob s ohledem na jejich bezplatnou distribuci za účelem humanitární pomoci ve třetích zemích, pokud jsou tyto zásilky příležitostné, tvoří je různé produkty a jejich celková hmotnost nepřesahuje 30 000 kg na dopravní prostředek. U opatření v oblasti potravinové pomoci, která nesplňují tyto podmínky, je nutná licence v souladu s tímto nařízením a prováděcím nařízením (EU) 2016/1239.

Článek 4

Jistota

1.   Vyjma případů stanovených v příloze je vydání licencí podmíněno složením jistoty.

2.   Při podávání žádosti o licenci složí žadatel jistotu, kterou bude mít orgán vydávající licence k dispozici v den podání žádosti nejpozději do 13:00 hodin bruselského času.

3.   Jistota se nevyžaduje, pokud její výše prahové hodnoty činí 100 EUR nebo méně.

Za tímto účelem se výše jistoty vypočítá tak, že v ní jsou zahrnuta všechna množství vyplývající z povinností v rámci téže logistické operace.

4.   Jistota se nevyžaduje, je-li žadatel:

a)

veřejnoprávní subjekt, který vykonává funkce orgánu veřejné moci; nebo

b)

soukromý subjekt, který vykonává funkce uvedené v písmenu a) pod dohledem členského státu.

5.   Jistota týkající se množství, u něhož nebylo žádosti o vydání licence vyhověno, je ihned uvolněna.

Článek 5

Práva a závazky, přípustná odchylka

1.   Dovozní nebo vývozní licence uděluje právo a zakládá závazek propouštět do volného oběhu nebo vyvážet během doby její platnosti množství produktů, na něž se vztahuje licence v souladu s čl. 7 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

2.   Celní prohlášení za účelem propuštění do volného oběhu nebo vývozu předloží:

a)

držitel licence uvedený v kolonce 4 licence, jejíž vzor je stanoven v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 (dále jen „držitel“);

b)

nabyvatel zmíněný v kolonce 6 licence uvedené v písm. a) nebo

c)

určený celní zástupce, jenž jedná jménem držitele nebo nabyvatele licence, jak stanovuje článek 18 nařízení (EU) č. 952/2013, a v celním prohlášení uvede, že držitel či nabyvatel licence je osobou, jejímž jménem se plní závazek uvedený v odstavci 1.

3.   Stanoví-li tak konkrétní právní předpisy Unie, závazek propustit do volného oběhu nebo vyvážet může zahrnovat závazek propustit do volného oběhu ze země nebo skupiny zemí uvedených v licenci nebo vyvážet do země nebo skupiny zemí uvedených v licenci.

4.   Závazek propustit do volného oběhu nebo vyvážet se považuje za splněný, pokud celkové množství uvedené v licenci bylo procleno v příslušném celním režimu. Pro tento účel se v souladu s článkem 8 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 použije kladná nebo záporná přípustná odchylka od množství uvedeného v licenci.

5.   Kladná přípustná odchylka se nepoužije, pokud množství uvedené v dovozní licenci je stejné jako množství uvedené ve vývozním dokladu, který je součástí důkazu, že produkt je kvůli své specifické jakosti, odrůdě nebo vlastnostem způsobilý pro preferenční zacházení, jak vyžaduje příslušná mezinárodní dohoda.

V případě dovozní licence vyžadované v rámci celní kvóty se množství přesahující v rámci kladné přípustné odchylky množství uvedené v dovozní licenci propustí do volného oběhu na základě stejné licence a podléhá smluvní celní sazbě.

Článek 6

Převod

1.   Závazky vyplývající z licencí nejsou převoditelné. Není-li stanoveno jinak, práva vyplývající z licencí jsou převoditelná držitelem během doby platnosti licencí.

2.   Převod práv vyplývajících z licence nebo výpisu z ní lze provést pouze ve prospěch jednoho nabyvatele a týká se množství, která ještě nejsou do licence nebo výpisu zapsána.

3.   O převod požádá držitel licence orgán vydávající licence, který vydal původní licenci.

4.   Nabyvatel nemůže převést své právo, ale může je postoupit zpět držiteli. Zpětný převod držiteli se týká množství, které ještě není do licence nebo výpisu zapsané. Orgán vydávající licence zapíše zpětný převod podle sdělení týkajícího se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty.

5.   Převod nebo zpětný převod nabývá účinnosti dnem potvrzeným orgánem vydávajícím licence.

Článek 7

Uvolnění a propadnutí jistoty

1.   Podle čl. 24 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (20) se může uvolnit část jistoty v poměru k množství produktů, pro něž byl poskytnut důkaz o dodržení závazku dovážet nebo vyvážet. Toto množství nesmí být nižší než 5 % celkového množství uvedeného v licenci.

Je-li však dovezené nebo vyvezené množství nižší než 5 % množství uvedeného v licenci, celá jistota propadá.

2.   Při výpočtu části jistoty, která propadne, orgán vydávající licence případně odečte množství odpovídající přípustné množstevní odchylce uvedené v čl. 5 odst. 4.

3.   Pokud orgán vydávající licence nepožaduje jistotu v případě, že je výše zajištěné částky menší než 500 EUR, jak stanovuje čl. 18 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, dotčená strana zaplatí částku odpovídající výši jistoty, která má propadnout, po uplynutí 60 dnů následujících po dni skončení platnosti licence.

4.   Pokud celková částka jistoty, jež by propadla, činí pro danou licenci 100 EUR nebo méně, orgán vydávající licence uvolní celou jistotu.

Článek 8

Oznámení

V souladu s podrobnými podmínkami stanovenými v prováděcím aktu přijatém podle čl. 223 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 oznamují členské státy Komisi tyto skutečnosti:

a)

vydání náhradních licencí podle čl. 15 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

b)

případy vyšší moci podle čl. 16 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

c)

u konopí přijatá ustanovení, uložené sankce a orgány odpovědné za kontroly podle čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

d)

u česneku množství, na která se vztahují licence „B“ uvedené v článku 18 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

e)

u ethylalkoholu vydané dovozní licence uvedené v článku 19 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

f)

nesrovnalosti podle čl. 20 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

g)

orgány příslušné pro příjem žádostí o licence a pro vydávání licencí nebo náhradních licencí podle čl. 20 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239;

h)

podobu úředních razítek případně reliéfních tisků uvedených v čl. 20 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2016/1239.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ ODVĚTVOVÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Konopí

1.   Propuštění konopných produktů uvedených v oddílech C, D a G části I přílohy tohoto nařízení do volného oběhu podléhá dovozní licenci v souladu s modelem stanoveným v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/1239 („dovozní licence AGRIM“).

Licence se vydá pouze tehdy, pokud bylo členskému státu, v němž mají být konopné produkty propuštěny do volného oběhu, uspokojivě prokázáno, že byly splněny všechny podmínky stanovené v čl. 189 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 a v tomto nařízení a požadavky stanovené dotčeným členským státem podle čl. 189 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Žádost o licenci obsahuje informace v souladu s pokyny ke konopným produktům ve sdělení týkajícím se dovozních a vývozních licencí pro zemědělské produkty.

Členské státy mohou stanovit dodatečné požadavky týkající se žádosti o licenci, vydání a používání licence, jak je uvedeno v čl. 189 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.   Pro účely čl. 189 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 dotčené členské státy stanoví opatření pro schválení dovozců semen konopí, která nejsou určena k výsevu. Tato opatření zahrnují vymezení podmínek pro schválení, kontroly a sankce, které se použijí v případě nesrovnalostí.

4.   Mají-li být do volného oběhu propuštěna semena konopí, která nejsou určena k výsevu, jak je uvedeno v oddílu G části I přílohy, vydá se dovozní licence pouze tehdy, pokud se schválený dovozce zaváže, že orgánům odpovědným za kontrolu příslušných operací v členském státě, v němž byl dovozce schválen, ve lhůtě a za podmínek určených členským státem předloží doklady toho, že semena konopí, na která se licence vztahuje, byla v období kratším než 12 měsíců od data vystavení licence podrobena jedné z těchto operací:

a)

nastolení podmínek, které vylučují jejich výsev;

b)

smíchání s jinými semeny než semeny konopí za účelem krmení zvířat, přičemž podíl semen konopí nepřekročí 15 % celkového objemu směsi, ve výjimečných případech na základě odůvodněné žádosti schváleného dovozce 25 % celkového objemu směsi;

c)

vývozu do třetích zemí.

Pokud nebyla část semen konopí, na která se vztahuje licence, podrobena některé z operací uvedených v prvním pododstavci ve lhůtě 12 měsíců, může členský stát na základě odůvodněné žádosti schváleného dovozce prodloužit tuto lhůtu o jedno či dvě šestiměsíční období.

Hospodářské subjekty, které prováděly příslušné operace, vystaví doklady uvedené v prvním pododstavci, které obsahují alespoň:

a)

jméno, úplnou adresu, členský stát a podpis hospodářského subjektu;

b)

popis operace provedené v souladu s podmínkami prvního pododstavce a datum provedení operace,

c)

počet kilogramů semen konopí, u kterých byla operace provedena.

Na základě analýzy rizik zkontroluje každý příslušný členský stát správnost dokladů týkajících se operací stanovených v prvním pododstavci a provedených na jeho území.

5.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 práva vyplývající z dovozních licencí na konopné produkty nejsou převoditelná.

Článek 10

Česnek

1.   Dovozní licence na česnek uvedené v oddílech E a F části I přílohy se označují jako licence „B“.

2.   Žádost o licence „B“ mohou žadatelé podat pouze u orgánu vydávajícího licence v členském státu, ve kterém jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nejsou práva vyplývající z licencí „B“ převoditelná.

KAPITOLA III

ZMĚNY, ZRUŠENÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001, (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 951/2006, (ES) č. 341/2007 a (ES) č. 382/2008

1.   Zrušují se tato ustanovení:

a)

v nařízení (ES) č. 2535/2001 články 20, 21 a 22;

b)

v nařízení (ES) č. 1342/2003 čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 8 odst. 2, čl. 9 odst. 1 a 2, čl. 12 písm. a) a článek 16;

c)

v nařízení (ES) č. 2336/2003 články 5 a 7;

d)

v nařízení (ES) č. 951/2006 články 4c, 4d, 4e, čl. 5 odst. 1, články 7 až 7f, články 8a, 9 a 10, čl. 11 odst. 1 písm. a) a čl. 11 odst. 2, článek 12a, čl. 17 odst. 1 a čl. 18 odst. 1;

e)

v nařízení (ES) č. 341/2007 čl. 5 odst. 1, čl. 5 odst. 2 druhý pododstavec a články 13 a 14;

f)

v nařízení (ES) č. 382/2008 článek 2, čl. 5 odst. 1 a 2, čl. 6 odst. 1 a 2, článek 7 a čl. 8 odst. 1 a 2.

2.   Ustanovení uvedená v odstavci 1 se nadále použijí pro licence vydané na základě příslušných nařízení.

Článek 12

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2390/98, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 507/2008 se zrušují.

Nicméně

uvedená nařízení se nadále použijí pro licence, jež byly podle nich vydány, a

čl. 34 odst. 10 nařízení (ES) č. 376/2008 se nadále použije do doby, než budou použitelná příslušná pravidla týkající se celních kvót přijatá na základě článků 186 a 187 nařízení (EU) č. 1308/2013.

Článek 13

Přechodná ustanovení

1.   Toto nařízení nemá vliv na použitelnou dobu platnosti a na výši jistoty složené na vydání licencí, jejichž platnost neskončila ke dni 6 listopadu 2016.

2.   Na žádost držitele licence se jistota složená na vydání licence uvolňuje, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

doba platnosti licence neskončila ke dni uvedenému v odstavci 1;

b)

licence se již ode dne uvedeného v odstavci 1 pro dotčené produkty nevyžaduje;

c)

licence byla ke dni uvedenému v odstavci 1 využita pouze částečně nebo nebyla využita vůbec.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 6 listopadu 2016.

Avšak čl. 11 odst. 1 písm. d) se použije ode dne 1. října 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1239 ze dne 18. května 2016, stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí (viz strana 44 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12).

(7)  Nařízení Komise (ES) č. 2336/2003 ze dne 30. prosince 2003, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 670/2003, kterým se stanoví zvláštní opatření týkající se trhu s ethanolem zemědělského původu (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 19).

(8)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 341/2007 ze dne 29. března 2007 o otevření a správě celních kvót a zavedení režimu dovozních licencí a osvědčení o původu pro česnek a některé jiné zemědělské produkty dovážené ze třetích zemí (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, s. 12).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10).

(11)  Nařízení Komise (ES) č. 2390/98 ze dne 5. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, pokud jde o opatření pro dovoz některých obilných náhrad a zpracovaných obilovin a výrobků z rýže pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států nebo ze zámořských zemí a území, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 2245/90 (Úř. věst. L 297, 6.11.1998, s. 7).

(12)  Nařízení Komise (ES) č. 1345/2005 ze dne 16. srpna 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim dovozních licencí v odvětví olivového oleje (Úř. věst. L 212, 17.8.2005, s. 13).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 507/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno (Úř. věst. L 149, 7.6.2008, s. 38).

(15)  Sdělení týkající se dovozních a vývozních licencí (Úř. věst. C 278, 30.7.2016).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(18)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(19)  Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23).

(20)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura (Úř. věst. L 255, 28.8.2014, s. 18).


PŘÍLOHA

ČÁST I

LICENČNÍ POVINNOST PRO DOVOZY

Seznam produktů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a)

A.   Rýže (čl. 1 odst. 2 písm. b) a část II přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (1)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže) včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c)

1 000  kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c)

1 000  kg

1006 40 00

Zlomková rýže včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c)

1 000  kg


B.   Cukr (čl. 1 odst. 2 písm. c) a část III přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (2)

1701

Všechny produkty dovezené v rámci preferenčních podmínek jiných než celní kvóty (3), (4)

(—)


C.   Osiva (čl. 1 odst. 2 písm. e) a část V přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Jistota

Čistá množství (5)

ex 1207 99 20

Semena odrůd konopí určená k setí

 (6)

(—)


D.   Len a konopí (čl. 1 odst. 2 písm. h) a část VIII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Jistota

Čistá množství (7)

5302 10 00

Pravé konopí, surové nebo máčené

 (8)

(—)


E.   Ovoce a zelenina (čl. 1 odst. 2 písm. i) a část IX přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (9)

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (10)

(—)


F.   Výrobky z ovoce a zeleniny (čl. 1 odst. 2 písm. j) a část X přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (11)

ex 0710 80 95

Česnek (12)Allium ampeloprasum (též vařený ve vodě nebo v páře), zmrazený, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Zeleninové směsi obsahující česnek (12) a/nebo Allium ampeloprasum (též vařené ve vodě nebo v páře), zmrazené, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Česnek (12)Allium ampeloprasum prozatímně konzervovaný (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilý k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Zeleninové směsi obsahující česnek (12) a/nebo Allium ampeloprasum, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slaném nálevu, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), avšak v tomto stavu nezpůsobilé k přímému požívání, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Sušený česnek (12)Allium ampeloprasum a směsi sušené zeleniny obsahující česnek (12) a/nebo Allium ampeloprasum, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované, včetně produktů dovážených v rámci celních kvót uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. c) (13)

(—)


G.   Ostatní produkty (čl. 1 odst. 2 písm. x) a část XXIV oddíl 1 přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Jistota

Čistá množství (14)

1207 99 91

Konopná semena, jiná než k setí

 (15)

(—)


H.   Ethylalkohol zemědělského původu (čl. 1 odst. 2 písm. u) a část XXI přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (16)

ex 2207 10 00

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více, získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

100 hl

ex 2207 20 00

Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu, získané ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

100 hl

ex 2208 90 91

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

100 hl

ex 2208 90 99

Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu nižším než 80 % obj., získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy

100 hl

ČÁST II

LICENČNÍ POVINNOST PRO VÝVOZY

Seznam produktů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. a)

A.   Rýže (čl. 1 odst. 2 písm. b) a část II přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (17)

1006 20

Loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže)

500 kg

1006 30

Poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená

500 kg


B.   Cukr (čl. 1 odst. 2 písm. c) a část III přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013)

Kód KN

Popis

Čistá množství (18)

1701

Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu (19)

2 000  kg

1702 60 95

1702 90 95

Ostatní cukry v pevném stavu a cukerné sirupy bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv, avšak kromě laktózy a glukózy, maltodextrinu a isoglukózy (19)

2 000  kg

2106 90 59

Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviva, jiné než sirupy z isoglukózy, laktózy, glukózy a maltodextrinu (19)

2 000  kg


(1)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(2)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(3)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.

(4)  S výjimkou preferenčního dovozu cukru kódu KN 1701 99 10 pocházejícího z Moldávie uvedeného v rozhodnutí Rady 2014/492/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (Úř. věst. L 260, 30.8.2014, s. 1) nebo preferenčního dovozu cukru kódu KN 1701 pocházejícího z Gruzie podle rozhodnutí Rady 2014/494/EU ze dne 16. června 2014 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (Úř. věst. L 261, 30.8.2014, s. 1).

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(5)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(6)  Jistota se nevyžaduje.

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(7)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(8)  Jistota se nevyžaduje.

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(9)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(10)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(11)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(12)  Včetně výrobků, kde slovo „česnek“ tvoří pouze součást popisu. Takovými názvy mohou například být „česnek cibulový“, „česnek obrovský“, „česnek nedělený“, „česnek orientální“ a další.

(13)  Povinnost dovozní licence platí do 30. září 2017.

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(14)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(15)  Jistota se nevyžaduje.

(—)

Licence se vyžaduje pro jakákoliv množství.

(16)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na dovoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(17)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na vývoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(18)  Maximální množství, do jejichž výše se nemusí předkládat licence v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. c). Nepoužije se na vývoz v rámci preferenčních podmínek či v rámci celní kvóty spravovaných licencemi.

(19)  Povinnost vývozní licence platí do 30. září 2017.


Top