EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1212

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1212 ze dne 25. července 2016, kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (Text s významem pro EHP)

C/2016/4618

OJ L 199, 26.7.2016, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1212/oj

26.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1212

ze dne 25. července 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické standardy s ohledem na standardní postupy a formuláře pro podávání informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména na čl. 99e odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je vhodné stanovit společné postupy a formuláře, které příslušné orgány používají k tomu, aby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) podávaly informace, které se týkají sankcí a opatření, jež tyto orgány ukládají, podle článku 99e směrnice 2009/65/ES.

(2)

Aby mohl orgán ESMA správně identifikovat a evidovat informace o sankcích a opatřeních uložených v souladu s článkem 99 směrnice 2009/65/ES, je vhodné vyžadovat, aby mu příslušné orgány poskytly podrobné a harmonizované informace o oznámených sankcích a opatřeních.

(3)

Je nezbytné, aby se zamezilo možné dvojí evidenci údajů a negativním kompetenčním konfliktům způsobeným skutečností, že údaje jsou v rámci jednoho členského státu vykazovány několika orgány. Nejúčinnějším a nejméně omezujícím způsobem sledujícím takový cíl je určení jednoho kontaktního místa pro účely orgánu ESMA v každém členském státě.

(4)

S cílem zahrnout do výroční zprávy smysluplné informace týkající se sankcí a opatření, jež orgán ESMA zveřejní v souladu s čl. 99e odst. 1 směrnice 2009/65/ES, by příslušné orgány měly informace vykazovat na zvláštních formulářích, v nichž jasně uvedou, které články směrnice 2009/65/ES byly porušeny.

(5)

Při vykazování správních sankcí a opatření zveřejněných v souladu s čl. 99e odst. 2 směrnice 2009/65/ES by měly být sankce a opatření uvedeny jasně a podrobně. Je proto vhodné stanovit formulář, který příslušné orgány pro tento účel použijí.

(6)

Toto nařízení je založeno na předloze prováděcích technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(7)

V souvislosti s předlohou prováděcích technických norem, z kterých toto nařízení vychází, orgán ESMA nevedl otevřené veřejné konzultace, ani neprovedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů plynoucích ze zavedení standardních formulářů a postupů pro příslušné orgány, neboť by to bylo nepřiměřené vzhledem k rozsahu a dopadu uvedených norem, vezme-li se v úvahu, že prováděcí technické normy by byly určeny pouze příslušným vnitrostátním orgánům členských států, a nikoli účastníkům trhu. Orgán ESMA si vyžádal stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené v souladu s článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Pro každý členský stát určí příslušné orgány jedno kontaktní místo pro zasílání informací uvedených v článcích 2 a 3 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se podávání těchto informací.

2.   Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) kontaktní místo uvedené v odstavci 1.

3.   Orgán ESMA určí kontaktní místo pro přijímání informací uvedených v článku 2 a pro komunikaci ohledně veškerých otázek týkajících se přijímání informací uvedených v článcích 2 a 3.

4.   Orgán ESMA zveřejní kontaktní místo uvedené v odstavci 3 na své internetové stránce.

Článek 2

Každoroční podávání souhrnných informací

Příslušné orgány poskytnou orgánu ESMA informace uvedené v čl. 99e odst. 1 směrnice 2009/65/ES, a to vyplněním formuláře stanoveného v příloze I tohoto nařízení.

Tyto informace se týkají všech sankcí a opatření uložených v předchozím kalendářním roce.

Formulář se vyplňuje elektronicky a orgánu ESMA se zasílá e-mailem prostřednictvím kontaktního místa uvedeného v čl. 1 odst. 3 nejpozději do 31. března každého roku.

Článek 3

Postupy a formuláře pro vykazování informací

1.   Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA správní sankce a opatření uvedené v čl. 99e odst. 2 směrnice 2009/65/ES za použití stávajících rozhraní systému informačních technologií a související databáze, které orgán ESMA zřídil za účelem přijímání, uchovávání a zveřejňování informací o uvedených správních sankcích a opatřeních v souladu s článkem 99e směrnice 2009/65/ES.

2.   Správní sankce a opatření se orgánu ESMA předloží formou zprávy ve formátu stanoveném v příloze II.

Článek 4

Zneplatnění a aktualizace zpráv

1.   Pokud si příslušný orgán přeje zneplatnit zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 3 předložil, zruší tuto zprávu a zašle zprávu novou.

2.   Pokud si příslušný orgán přeje aktualizovat zprávu, kterou již orgánu ESMA v souladu s článkem 3 předložil, předloží aktualizovanou zprávu.

Článek 5

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

Formulář pro každoroční podávání souhrnných informací týkajících se všech uložených sankcí a opatření

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PŘÍLOHA II

Formulář pro vykazování zveřejněných správních sankcí nebo opatření

Image

Text obrazu

Top