EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1013

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1013 ze dne 8. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Text s významem pro EHP)

OJ L 171, 29.6.2016, p. 144–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1013/oj

29.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/144


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1013

ze dne 8. června 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba uvést pravomoci svěřené Komisi nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 (3) do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

(2)

Vysoce kvalitní statistiky platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic a jejich srovnatelnost mají zásadní význam pro subjekty odpovědné za veřejnou politiku v Unii, pro výzkumné pracovníky a všechny evropské občany. Komise (Eurostat) by měla přijmout všechna nezbytná opatření, která umožní snadný a uživatelsky vstřícný přístup online k souborům údajů a zajistí pro uživatele intuitivní prezentaci příslušných údajů.

(3)

Evropské statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic mají klíčový význam při zajišťování informované tvorby hospodářské politiky a přesných hospodářských prognóz.

(4)

S ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (4) se Komise prohlášením (5) zavázala přezkoumat legislativní akty, které v současnosti obsahují odkazy na regulativní postup s kontrolou, s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU.

(5)

Nařízení (ES) č. 184/2005 obsahuje odkazy na regulativní postup s kontrolou, a mělo by být proto přezkoumáno s ohledem na kritéria stanovená ve Smlouvě o fungování EU.

(6)

Za účelem přizpůsobení nařízení (ES) č. 184/2005 článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU by prováděcí pravomoci, které nařízení Komisi svěřuje, měly být nahrazeny pravomocí přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

(7)

Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU by měla být přenesena na Komisi, jestliže je v důsledku hospodářských nebo technických změn nutné aktualizovat úrovně geografického členění, úrovně členění institucionálních sektorů a úrovně členění podle ekonomické činnosti uvedené v tabulkách 6, 7 a 8 přílohy I nařízení (ES) č. 184/2005, pokud takové aktualizace neovlivní zátěž, kterou představuje vykazování, ani nezmění použitelný základní koncepční rámec. Pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU by měla být přenesena na Komisi také pro případ, že je nutné zrušit nebo omezit některé požadavky týkající se datových toků uvedené v příloze I uvedeného nařízení, za předpokladu, že takové zrušení nebo omezení nesníží kvalitu statistik vypracovávaných podle tohoto nařízení. Tyto akty v přenesené pravomoci by se rovněž měly zabývat prodloužením lhůty pro vykazování závěrů studií o statistikách přímých zahraničních investic založených na koncepci konečného vlastníka a o statistikách přímých zahraničních investic rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od převzetí již existujících podniků. Komise by měla zajistit, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy nebo respondenty nad rámec toho, co je nezbytné pro účely tohoto nařízení, a aby neměnily použitelný základní koncepční rámec. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (6). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání expertních skupin Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(8)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 184/2005 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci s cílem harmonizovat způsob zpracování, strukturu a periodicitu zpráv o kvalitě. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(9)

Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí poskytoval poradenství a pomoc Výbor pro platební bilanci, uvedený v článku 11 nařízení (ES) č. 184/2005. V rámci strategie pro novou strukturu Evropského statistického systému (ESS) zaměřenou na zlepšení koordinace a partnerství v jasném pyramidovém uspořádání v rámci ESS by měl mít Výbor pro Evropský statistický systém, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (7), poradní úlohu a pomáhat Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Za tímto účelem by nařízení (ES) č. 184/2005 mělo být změněno tak, že se odkazy na Výbor pro platební bilanci nahradí odkazy na Výbor pro Evropský statistický systém.

(10)

Stávající dobrá operativní spolupráce mezi národními centrálními bankami a národními statistickými úřady a mezi Eurostatem a Evropskou centrální banku (ECB) je předností, jež by se měla v rámci zlepšování celkové konzistence a kvality makroekonomických statistik, jako jsou statistiky platební bilance, finanční statistiky, vládní finanční statistiky a národní účty, zachovat a dále rozvíjet. Národní centrální banky a národní statistické úřady se mají i nadále úzce zapojovat do přípravy všech rozhodnutí týkajících se statistik platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic prostřednictvím své účasti v příslušných skupinách odborníků odpovědných za statistiky platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic. Spolupráce mezi ESS a Evropským systémem centrálních bank (ESCB) je koordinována na strategické úrovni v rámci Evropského statistického fóra, které bylo zřízeno na základě memoranda o porozumění o spolupráci mezi členy Evropského statistického systému a členy Evropského systému centrálních bank podepsaného dne 24. dubna 2013.

(11)

V zájmu dalšího posílení spolupráce mezi ESS a ESCB by Komise měla požádat Výbor pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance, který byl zřízen rozhodnutím Rady 2006/856/ES (8), o stanovisko ve všech záležitostech spadajících podle uvedeného rozhodnutí do jeho působnosti.

(12)

Podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování EU by ECB měla být konzultována ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti.

(13)

Členské státy by měly poskytovat údaje vyžadované k tomu, aby byly evropské statistiky týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic vypracovávány včas, ve vhodné formě a v potřebné kvalitě.

(14)

Od přijetí nařízení (ES) č. 184/2005 mezinárodní kapitálové toky zesílily a staly se složitějšími. V důsledku častějšího využívání zvláštních účelových jednotek a právních konstruktů ke směrování kapitálových toků je nyní obtížnější tyto toky sledovat a zajistit jejich vysledovatelnost, aby se zabránilo dvojímu nebo vícenásobnému započítání.

(15)

Nařízení (ES) č. 184/2005 by proto mělo být aktualizováno tak, aby se zlepšila transparentnost a podrobnost členění, pokud jde o platební bilanci, mezinárodní obchod službami a přímé zahraniční investice.

(16)

V zájmu sběru odpovídajících informací požadovaných podle tohoto nařízení by členské státy měly využívat všechny relevantní a vhodné zdroje, včetně zdrojů správních údajů, jako jsou registry hospodářských subjektů nebo registr EuroGroups (EGR). Transparentnost by rovněž bylo možné zvýšit využitím nedávných inovací, jako jsou celosvětový identifikační kód právnických osob a registry skutečného vlastnictví zavedené v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (9).

(17)

V zájmu sestavení statistik přímých zahraničních investic založených na koncepci konečného vlastníka a statistik přímých zahraničních investic rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice „na zelené louce“) od přímých zahraničních investic, jejichž výsledkem je převzetí již existujících podniků a které v daném období zpravidla nezvyšují tvorbu hrubého kapitálu v příslušných členských státech, by měla být pro tyto oblasti vyvinuta a posílena vhodná metodika. Mělo by se tak stát ve spolupráci s příslušnými aktéry, jako jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodní měnový fond a Konference OSN o obchodu a rozvoji.

(18)

Pilotní studie by měly určit podmínky, včetně metodického rámce, pro zavádění nových sběrů údajů týkajících se ročních statistik přímých zahraničních investic a posuzování nákladů na související sběry údajů, kvalitu statistik, jakož i srovnatelnost údajů mezi jednotlivými zeměmi. Výsledky těchto studií by měly být předmětem zprávy Komise předložené Evropskému parlamentu a Radě.

(19)

Za účelem zajištění kvality statistických údajů poskytovaných členskými státy by Komise měla využít vhodných výsad a pravomocí stanovených v článku 12 nařízení (ES) č. 223/2009.

(20)

Nařízení (ES) č. 184/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 184/2005 se mění takto:

1)

V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, jestliže je v důsledku hospodářských nebo technických změn nutné aktualizovat úrovně geografického členění, úrovně členění institucionálních sektorů a úrovně členění podle ekonomické činnosti uvedené v tabulkách 6, 7 a 8 přílohy I, pokud takové aktualizace neovlivní zátěž, kterou představuje vykazování, ani nezmění použitelný základní koncepční rámec.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10, kdykoli je nutné zrušit nebo omezit některé požadavky týkající se datových toků uvedených v příloze I, pokud takové zrušení nebo omezení nesníží kvalitu statistiky vypracovávané podle tohoto nařízení.

Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.

Dále Komise řádně odůvodní opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci, přičemž ve vhodných případech přihlédne k efektivitě nákladů včetně zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (*).

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).“"

2)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Kritéria kvality a zprávy o kvalitě

1.   Pro účely tohoto nařízení se na údaje, které mají být předávány v souladu s článkem 5 tohoto nařízení, použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě předávaných údajů (dále jen ‚zpráva o kvalitě‘).

3.   Při uplatňování kritérií kvality podle odstavce 1 na údaje, kterých se týká toto nařízení, stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů způsob zpracování, strukturu a periodicitu zpráv o kvalitě. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.

4.   Na základě vhodné analýzy zpráv o kvalitě vyhodnotí Komise (Eurostat) za pomoci Výboru pro Evropský statistický systém uvedeného v čl. 11 odst. 1 kvalitu předávaných údajů a vypracuje a zveřejní zprávu o kvalitě evropských statistik, které jsou předmětem tohoto nařízení. Tato zpráva se předá pro informaci Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Členské státy sdělí Komisi (Eurostatu) veškeré významné metodické či jiné druhy změn, které by ovlivnily předávané údaje, do tří měsíců poté, co se změna stane použitelnou. Komise oznámí každé takové sdělení Evropskému parlamentu a ostatním členským státům.“

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Datové toky

1.   Statistika, která má být vypracována, se pro účely předávání Komisi (Eurostatu) sestavuje podle těchto datových toků:

a)

měsíční statistika platební bilance;

b)

čtvrtletní statistika platební bilance;

c)

mezinárodní obchod službami;

d)

toky přímých zahraničních investic;

e)

stavy přímých zahraničních investic.

2.   Komise (Eurostat) a členské státy vyvinou ve spolupráci s příslušnými mezinárodními partnery vhodnou metodiku pro sestavování statistik přímých zahraničních investic založených na koncepci konečného vlastníka vedle zásady bezprostřední protistrany a statistik přímých zahraničních investic rozlišujících přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice ‚na zelené louce‘) od převzetí již existujících podniků.

3.   Do 20. července 2018 zavede Komise (Eurostat) pilotní studie, které budou prováděny členskými státy a které se budou zabývat ročními statistikami přímých zahraničních investic založenými na koncepci konečného vlastníka a statistikami přímých zahraničních investic rozlišujícími přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice ‚na zelené louce‘) od převzetí již existujících podniků. Účelem takových studií bude určit podmínky, včetně metodického rámce, nutné pro zavedení takových nových sběrů údajů týkajících se ročních statistik přímých zahraničních investic, pro posouzení nákladů na související sběry údajů a následnou kvalitu statistik, jakož i pro umožnění posouzení srovnatelnosti údajů mezi jednotlivými zeměmi.

4.   V zájmu usnadnění provádění studií uvedených v odstavci 3 může Unie poskytnout členským státům finanční podporu ve formě grantů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (**).

5.   Do 20. července 2019 vypracuje Komise (Eurostat) zprávu o závěrech studií uvedených v odstavci 3. Tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě a případně v ní určí zbývající podmínky, které je třeba splnit pro vyvinutí metodiky podle odstavce 2.

6.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10 s cílem prodloužit o dvanáct měsíců lhůtu pro předkládání zpráv stanovenou v odstavci 5 tohoto článku, pokud Komise v posouzení pilotních studií zmíněném v uvedeném odstavci konstatuje, že je vhodné určit zbývající podmínky.

Při výkonu těchto pravomocí Komise zajistí, aby tyto akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly významnou dodatečnou zátěž pro členské státy ani respondenty.

Dále Komise řádně odůvodní opatření stanovená těmito akty v přenesené pravomoci, přičemž ve vhodných případech přihlédne k efektivitě nákladů včetně zatížení respondentů a nákladů na vypracovávání v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 223/2009.

7.   Do dvanácti měsíců po vydání zprávy uvedené v odstavci 5 Komise tam, kde je to vhodné, a zejména v závislosti na posouzení výsledků pilotních studií Komisí podle odstavce 3 předloží návrh na změnu tohoto nařízení s cílem definovat požadavky na metodiku a údaje pro roční statistiky přímých zahraničních investic založené na koncepci konečného vlastníka a pro roční statistiky přímých zahraničních investic rozlišující přímé zahraniční investice do nových projektů (tzv. investice ‚na zelené louce‘) od převzetí již existujících podniků.

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).“"

4)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Šíření

1.   Komise (Eurostat) rozšiřuje evropské statistiky vypracované podle tohoto nařízení s periodicitou obdobnou té, kterou určuje příloha I. Tyto statistiky se zpřístupní na webových stránkách Komise (Eurostatu).

2.   V souladu s článkem 18 nařízení (ES) č. 223/2009, a aniž je dotčena ochrana statistické důvěrnosti, zajistí členské státy a Komise (Eurostat) rozšiřování údajů a metadat požadovaných podle tohoto nařízení a přesné metodiky použité pro jejich sestavení.“

5)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 3 a čl. 5 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 19. července 2016. Nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období vypracuje Komise o přenesené pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3 a čl. 5 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Předtím, než Komise přijme akt v přenesené pravomoci, vede konzultace s odborníky určenými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 (***).

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3 a čl. 5 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

(***)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“"

6)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro Evropský statistický systém, zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (****).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

(****)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“"

7)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zprávy o provádění

Do 28. února 2018 a poté každých pět let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto nařízení.

Zpráva zejména:

a)

vyhodnotí kvalitu údajů týkajících se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic;

b)

posoudí přínos plynoucí Unii, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací z vypracovaných statistik v poměru k nákladům;

c)

určí oblasti možného zlepšení a změn, které jsou na základě získaných výsledků považovány za nutné.“

8)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 12a

Spolupráce s jinými výbory

Ke všem záležitostem, které spadají do působnosti Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance, zřízeného rozhodnutím Rady 2006/856/ES (*****), si od něj Komise vyžádá stanovisko podle uvedeného rozhodnutí.

(*****)  Rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21).“"

9)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení:

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 8. června 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A.G. KOENDERS


(1)  Úř. věst. C 31, 30.1.2015, s. 3.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. května 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2016.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 19.

(6)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).

(8)  Rozhodnutí Rady 2006/856/ES ze dne 13. listopadu 2006 o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 21).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (ES) č. 184/2005 se mění takto:

1)

Úvodní text k tabulce 2 se nahrazuje tímto:

„Periodicita: čtvrtletní

První sledované období: první čtvrtletí roku 2014

Lhůta pro předání: T+85 od roku 2014 do roku 2016; T+82 od roku 2017 (2)

(2)  Přechod na T+82 není povinný pro členské státy, které se neúčastní měnové unie.“"

2)

V tabulce 2, části E „Investiční pozice vůči zahraničí“ se řádek „Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie“ nahrazuje tímto:

„Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie

Podle rezidentských sektorů (sektor 2

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)

 

 

Geo 2 (1)“.

3)

Tabulka 4.1 se mění takto:

a)

položka „Přímé investice v zahraničí – Transakce“ se nahrazuje tímto

„Přímé investice v zahraničí – Transakce

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

b)

položka „Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce“ se nahrazuje tímto:

„Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Transakce

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

c)

doplňuje se nová poznámka, která zní:

„(*)

Geo 6: Geo 6 uvedeno tučně, povinné od sledovaného roku 2015.“

4)

Tabulka 4.2 se mění takto:

a)

položka „Přímé investice v zahraničí – Důchody“ se nahrazuje tímto

„Přímé investice v zahraničí – Důchody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

b)

položka „Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody“ se nahrazuje tímto:

„Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

c)

doplňuje se nová poznámka, která zní:

„(*)

Geo 6: Geo 6 uvedeno tučně, povinné od sledovaného roku 2015.“

5)

Tabulka 5.1 se mění takto:

a)

položka „Přímé investice v zahraničí“ se nahrazuje tímto

„Přímé investice v zahraničí – Důchody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

b)

položka „Přímé investice ve vykazujícím hospodářství“ se nahrazuje tímto:

„Přímé investice ve vykazujícím hospodářství – Důchody

Geo 6

Geo 6 (*)

Geo 6 (*)“;

c)

doplňuje se nová poznámka, která zní:

„(*)

Geo 6: Geo 6 uvedeno tučně, povinné od sledovaného roku 2015.“Top