EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0962

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/962 ze dne 16. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty, vzory a definice, podle nichž příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize zjišťují a Evropskému orgánu pro bankovnictví předávají informace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (Text s významem pro EHP)

C/2016/3641

OJ L 160, 17.6.2016, p. 35–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/962/oj

17.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 160/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/962

ze dne 16. června 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o jednotné formáty, vzory a definice, podle nichž příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize zjišťují a Evropskému orgánu pro bankovnictví předávají informace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 4 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU lze vůči instituci uplatnit zjednodušené povinnosti, jestliže s ohledem na kritéria specifikovaná v uvedeném ustanovení a na obecné pokyny, jež vypracuje Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) podle čl. 4 odst. 5 uvedené směrnice, příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize určí, že selhání a následná likvidace v běžném úpadkovém řízení by pravděpodobně neměly výrazně nepříznivý dopad na finanční trhy, na jiné instituce, na podmínky financování nebo na ekonomiku obecně.

(2)

S výhradou čl. 4 odst. 9 a 10 směrnice 2014/59/EU jsou dle čl. 4 odst. 8 členské státy povinny zajistit, aby příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize mohly upustit od uplatňování požadavků obsažených v hlavě II kapitole 1 oddílech 2 a 3 uvedené směrnice vůči institucím přidruženým k ústřednímu subjektu, které jsou vnitrostátním právem zcela nebo zčásti osvobozeny od obezřetnostních požadavků v souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2). Dle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU jsou členské státy povinny rovněž zajistit, aby příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize mohly upustit od uplatňování požadavků obsažených v hlavě II kapitole 1 oddíle 2 uvedené směrnice vůči institucím, které jsou členem institucionálního systému ochrany. Zejména ustanovení čl. 4 odst. 10 směrnice 2014/59/EU pak upřesňuje, že instituce, které podléhají přímému dohledu Evropské centrální banky podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (3), nebo instituce, které podle kritérií specifikovaných v uvedeném ustanovení tvoří významný podíl ve finančním systému některého členského státu, jsou povinny vypracovat vlastní ozdravné plány v souladu s hlavou II kapitolou 1 oddílem 2 směrnice 2014/59/EU a musí být předmětem individuálních plánů řešení krize v souladu s oddílem 3 uvedené kapitoly.

(3)

Ustanovení čl. 4 odst. 7 směrnice 2014/59/EU vyžaduje, aby příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize informovaly Evropský orgán pro bankovnictví o způsobu, jakým použily ustanovení čl. 4 odst. 1, 8, 9 a 10 uvedené směrnice na instituce ve své pravomoci. Toto nařízení by mělo pro účely předkládání informací v souvislosti s čl. 4 odst. 1 a 8 směrnice 2014/59/EU stanovit vzory, které lze vyplnit za konkrétní instituce, případně za kategorii institucí v souladu s postupy, jež přijmou příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize při posuzování institucí s podobnými znaky s ohledem na kritéria uvedená v čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(5)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obecná pravidla

1.   S cílem informovat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o použití čl. 4 odst. 1, 8, 9 a 10 směrnice 2014/59/EU na instituce ve své pravomoci jsou příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize povinny předávat Evropskému orgánu pro bankovnictví informace zjištěné podle článků 2 a 3 tohoto nařízení.

2.   Pro účely předání informací podle odstavce 1 příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize vyplní příslušné vzory stanovené v příloze I a případně odkáží na nepovinné ukazatele stanovené v příloze II.

3.   Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize mohou vzory stanovené v příloze I vyplnit společně, a to následujícím způsobem:

a)

příslušné orgány vyplní relevantní části vzorů pro účely plánování ozdravných postupů;

b)

orgány příslušné k řešení krize vyplní relevantní části vzorů pro účely posouzení způsobilosti k řešení krize a plánování řešení krize.

4.   Při předávání informací zjištěných podle článků 2 a 3 tohoto nařízení Evropskému orgánu pro bankovnictví mohou příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize uvést údaje za „kategorii institucí“, jestliže určí, že nejméně dvě instituce vykazují podle kritérií čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU pro účely uplatnění zjednodušených povinností podobné znaky.

Článek 2

Informace předkládané příslušnými orgány

1.   Za každé sledované období uvedené v článku 4 tohoto nařízení jsou příslušné orgány povinny předložit Evropskému orgánu pro bankovnictví níže uvedené informace o uplatňování zjednodušených povinností, pokud jde o obsah a podrobnosti ozdravných plánů, lhůtu, ve které mají být vypracovány první tyto plány, a frekvenci aktualizace těchto plánů:

a)

počet úvěrových institucí a investičních podniků usazených v členském státě;

b)

počet a celková aktiva úvěrových institucí a počet a celková aktiva investičních podniků, vůči nimž byly pro účely plánování ozdravných postupů uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, v porovnání s počtem a celkovými aktivy všech úvěrových institucí, resp. investičních podniků usazených v dotčeném členském státě;

c)

počet a celková aktiva institucí, v jejichž případě bylo upuštěno od uplatňování požadavků podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU, v porovnání s počtem a celkovými aktivy všech institucí usazených v dotčeném členském státě;

d)

u jednotlivých institucí či kategorií institucí, vůči nimž byly uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, jež jsou na ně ke konci sledovaného období nadále použitelné:

i)

identifikační kód právnické osoby, případně název instituce či institucí v dané kategorii, není-li tento kód k dispozici;

ii)

týká-li se zpráva „kategorie institucí“, údaj, podle čeho byla tato kategorie na základě čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení vymezena;

iii)

kvantitativní informace o použití kritérií velikosti, propojenosti a rozsahu a složitosti činností podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU;

iv)

souhrn případných nepovinných ukazatelů stanovených v příloze II tohoto nařízení, které jsou uplatněny ve spojitosti s jednotlivými kritérii uvedenými v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU;

v)

popis zjednodušených povinností v porovnání s povinnostmi v plném rozsahu;

e)

za jednotlivé instituce či kategorie institucí, vůči nimž bylo podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU upuštěno od uplatňování požadavků, se uvede, z jakého důvodu bylo od těchto požadavků s ohledem na kritéria stanovená v čl. 4 odst. 8 písm. a) a b) směrnice 2014/59/EU upuštěno.

2.   Pro účely předložení informací požadovaných podle odstavce 1 vyplní příslušné orgány každý ze vzorů hlášení stanovených v příloze I tohoto nařízení. Pokud příslušný orgán použil na některá z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU váhy, které jsou obzvláště určující pro závěr, že by vůči určité instituci či kategorii institucí měly být uplatňovány zjednodušené povinnosti, pak tyto váhy, které daným kritériím přisoudil, uvede ve své zprávě. Pokud příslušný orgán na žádná z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU žádné váhy nepoužil, uvede ve své zprávě relativní význam kritérií, s jejichž pomocí dospěl k závěru, že by vůči určité instituci či kategorii institucí měly být zjednodušené povinnosti uplatňovány.

Článek 3

Informace předkládané orgány příslušnými k řešení krize

1.   Za každé sledované období uvedené v článku 4 tohoto nařízení jsou orgány příslušné k řešení krize povinny předložit Evropskému orgánu pro bankovnictví níže uvedené informace o uplatňování zjednodušených povinností, pokud jde o obsah a podrobnosti plánů řešení krize, lhůtu, ve které mají být vypracovány první tyto plány, a frekvenci aktualizace těchto plánů:

a)

počet a celková aktiva úvěrových institucí a počet a celková aktiva investičních podniků, vůči nimž byly pro účely posouzení způsobilosti k řešení krize a plánování řešení krize uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, v porovnání s počtem a celkovými aktivy všech úvěrových institucí, resp. investičních podniků usazených v dotčeném členském státě;

b)

počet úvěrových institucí a investičních podniků, vůči nimž bylo upuštěno od uplatňování požadavků podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU;

c)

u jednotlivých institucí či kategorií institucí, vůči nimž byly uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, jež jsou na ně ke konci sledovaného období nadále použitelné:

i)

identifikační kód právnické osoby, případně název instituce či institucí v dané kategorii, není-li tento kód k dispozici;

ii)

týká-li se zpráva „kategorie institucí“, údaj, podle čeho byla tato kategorie podle čl. 1 odst. 4 tohoto nařízení vymezena;

iii)

kvantitativní informace o použití kritérií velikosti, propojenosti a rozsahu a složitosti činností podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU;

iv)

souhrn případných nepovinných ukazatelů stanovených v příloze II tohoto nařízení, které jsou uplatněny ve spojitosti s jednotlivými kritérii;

v)

popis zjednodušených povinností v porovnání s povinnostmi v plném rozsahu;

d)

za jednotlivé instituce či kategorie institucí, vůči nimž bylo podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU upuštěno od uplatňování požadavků, se uvede, z jakého důvodu bylo od těchto požadavků s ohledem na kritéria stanovená v čl. 4 odst. 8 písm. a) a b) směrnice 2014/59/EU upuštěno.

2.   Pro účely předložení informací uvedených v odstavci 1 vyplní orgány příslušné k řešení krize každý ze vzorů hlášení stanovených v příloze I tohoto nařízení. Pokud orgán příslušný k řešení krize použil na některá z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU váhy, které jsou obzvláště určující pro závěr, že by vůči určité instituci či kategorii institucí měly být uplatňovány zjednodušené povinnosti, pak tyto váhy, které daným kritériím přisoudil, uvede a popíše ve své zprávě. Pokud orgán příslušný k řešení krize na žádná z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU žádné váhy nepoužil, uvede ve své zprávě relativní význam kritérií, s jejichž pomocí dospěl k závěru, že by vůči určité instituci či kategorii institucí měly být zjednodušené povinnosti uplatňovány.

Článek 4

Sledované období a lhůty k předložení informací

1.   Pokud jde o informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a v čl. 3 odst. 1, začíná první sledované období dnem 1. ledna 2015 a končí dnem 30. dubna 2016. Informace za první sledované období se Evropskému orgánu pro bankovnictví předloží do třicátého dne od vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Pokud jde o informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a v čl. 3 odst. 1, začíná druhé sledované období dnem 1. května 2016 a končí dnem 30. dubna 2017. Informace za druhé sledované období se Evropskému orgánu pro bankovnictví předloží do 1. června 2017.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

Vzory hlášení

VZOR 1

Článek 4 směrnice 2014/59/EU: Vzor hlášení kvantitativních údajů

[Poznámky uvedené v tomto vzoru mají příslušným orgánům pouze pomoci při vyplňování vzoru a nejsou jeho součástí.]

Členský stát

 

Název příslušného orgánu/orgánu příslušného k řešení krize, jenž hlášení předkládá

 

Rozhodný den

 

Počet úvěrových institucí usazených v členském státě

 

Počet investičních podniků usazených v členském státě

 

Počet úvěrových institucí, vůči nimž jsou uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU

[Relevantní orgán by měl číselné údaje uvádět zvlášť za povinnosti ohledně plánování ozdravných postupů, posouzení způsobilosti k řešení krize a plánování řešení krize.]

Počet investičních podniků, vůči nimž jsou uplatněny zjednodušené povinnosti podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU

[Relevantní orgán by měl číselné údaje uvádět zvlášť za povinnosti ohledně plánování ozdravných postupů, posouzení způsobilosti k řešení krize a plánování řešení krize.]

Počet institucí, vůči nimž bylo upuštěno od uplatňování požadavků podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU

 

Identifikační kódy právnické osoby nebo, nejsou-li tyto kódy k dispozici, názvy institucí usazených v členském státě, které podléhají přímému dohledu Evropské centrální banky podle čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 anebo tvoří významný podíl ve finančním systému některého členského státu ve smyslu čl. 4 odst. 10 směrnice 2014/59/EU, a nejsou tudíž způsobilé k tomu, aby vůči nim bylo od uplatňování požadavků podle čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU upuštěno

[Tento oddíl vzoru vyplňují pouze příslušné orgány, neboť se týká klasifikačních kategorií pro účely dohledu.]

VZOR 2 (1)

Čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU: Vzor hlášení

[Poznámky uvedené v tomto vzoru mají příslušným orgánům pouze pomoci při vyplňování vzoru a nejsou jeho součástí.]

Členský stát

 

Název příslušného orgánu/orgánu příslušného k řešení krize, jenž hlášení předkládá

[Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize by měly vyplnit hlášení o institucích, vůči nimž jsou uplatněny zjednodušené povinnosti, pokud jde o požadavky na ozdravné plány, resp. o požadavky na posouzení způsobilosti k řešení krize a na plány řešení krize (viz seznam v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU].

Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize musí hlášení podat o všech institucích, vůči nimž jsou zjednodušené povinnosti uplatněny. Za účelem splnění tohoto požadavku mohou příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize vyplnit tento vzor buď za jednotlivé instituce, anebo za konkrétní kategorie institucí, jež vykazují společné znaky, a jsou tudíž podle kritérií čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU posuzovány stejným způsobem.]

Rozhodné období

 

Název kategorie úvěrových institucí nebo název úvěrové instituce

[V případě hlášení za jednotlivé kategorie by měl být u každé instituce v dané kategorii uveden identifikační kód právnické osoby; není-li kód k dispozici, uvedou se názvy institucí.]

[Je-li hlášení vyplňováno za konkrétní kategorii institucí, je nutno uvést popis této kategorie včetně hlavních znaků institucí do ní zařazených (např. na základě klasifikace pro účely procesu dohledu a hodnocení dle obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví podle čl. 107 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338), anebo na základě jiného použitelného klasifikačního systému). Dále je nutno uvést seznam identifikačních kódů právnické osoby, nebo, nejsou-li k dispozici, názvy institucí v dané kategorii. Je-li kategorií institucí více, je hlášení nutno vyplnit za každou z nich.]

Název kategorie investičních podniků nebo název investičního podniku

[V případě hlášení za jednotlivé kategorie by měl být u každé instituce v dané kategorii uveden identifikační kód právnické osoby; není-li kód k dispozici, uvedou se názvy institucí.]

[Viz výše.]

Počet institucí zařazených do kategorie

[Tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí.]

Důvody, o něž se opírá určení, jež přihlíží k relevantním kritériím čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU a podle něhož je pravděpodobné, že by selhání a následná likvidace [institucí zařazených do této kategorie/instituce] v běžném úpadkovém řízení neměly výrazně nepříznivý dopad na finanční trhy, na jiné instituce, na podmínky financování nebo na ekonomiku obecně. Tento popis musí v rámci možností uvádět kvantitativní údaje.

[V tomto oddíle s ohledem na kritéria čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/59/EU uveďte povinné ukazatele podle níže uvedeného vzoru a případné nepovinné ukazatele dle seznamu v příloze II tohoto nařízení, podle nichž byla instituce či kategorie institucí posouzena. Uveďte dále popis znaků této instituce/kategorie institucí, vůči nimž jsou uplatněny zjednodušené povinnosti. Každý orgán by měl v hlášení uvést váhy, jež jednotlivým kritériím přiřadil.]

Váhy [Popište případné váhy, jež jsou jednotlivým kritériím pro účely posouzení přiřazeny.]

Kritérium

Ukazatel

Popis instituce (institucí)

[Na vyznačených místech vyplňte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze kvantitativní údaje uvádět formou intervalu (např. celková aktiva ve výši částka v eurech A až částka v eurech B). Na ostatních místech uveďte slovní popis.]

Velikost

Celková aktiva (2)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celková aktiva/HDP členského státu

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

V případě investičních podniků:

Celkové závazky

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celkové finanční prostředky klientů

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celková aktiva klientů

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celkový výnos z poplatků a provizí

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Propojenost

Mezibankovní závazky (3)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Mezibankovní aktiva (4)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Dluhové cenné papíry v oběhu (5)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Počet zahraničních dceřiných podniků a poboček

[Uveďte kvantitativní údaje. Jejich uvedení není nutné v případě, je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí.]

Zúčtovací a platební služby a služby vypořádání, které jsou poskytovány institucím a dalším subjektům

[Uveďte popis uvedených služeb, které dotčená instituce či skupina institucí poskytuje.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Rozsah a složitost činností

Hodnota OTC derivátů (pomyslná) (6)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Závazky napříč jurisdikcemi (7)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Pohledávky napříč jurisdikcemi (8)

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celkové vklady

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Celkové pojištěné vklady

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Rizikový profil

Celkový počet bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení

[Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Počet bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení přidělený kapitálové přiměřenosti

[Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Počet bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení přidělený přiměřenosti likvidity

[Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Počet bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení přidělený vnitřní správě a řízení a kontrolám v rámci celé instituce

[Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Právní status

Regulatorní povolení a oprávnění, zejména pokud jde o používání pokročilých modelů k výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku

[Popište regulované činnosti, k jejichž výkonu má instituce či kategorie institucí povolení, a uveďte, jsou-li používány pokročilé modely (pokud ano, používaný model popište).]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Povaha obchodní činnosti

Počet bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení přidělený modelu podnikání a strategii

[Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Postavení instituce v jurisdikcích, v nichž působí, pokud jde o zásadní funkce a hlavní linie podnikání, které v jednotlivých jurisdikcích nabízí, a její podíl na trhu

[Popište zásadní funkce a hlavní linie podnikání, jež jsou v jednotlivých jurisdikcích nabízeny. Je-li vzor vyplňován za kategorii institucí, lze zásadní funkce a hlavní linie podnikání, jež instituce zařazené do dané kategorie nabízejí, uvést formou obecného popisu.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Vlastnická struktura

Stupeň koncentrace vlastnictví

[V odpovědi uveďte % akciového podílu, jejž drží 5 největších akcionářů držících kmenové akcie. Je-li vzor vyplňován za kategorii institucí, lze stupeň koncentrace vlastnictví v institucích zařazených do dané kategorie uvést formou obecného popisu.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Právní forma

Struktura instituce: Je instituce součástí skupiny, a pokud ano, má tato skupina složitou strukturu, jež se vyznačuje vysokou mírou propojenosti?

Je-li vzor vyplňován za kategorii institucí, lze strukturu institucí zařazených do dané kategorie uvést formou obecného popisu.]

Právní forma instituce (například akciová společnost se soukromým kapitálem, společnost s ručením omezeným či jiná právní forma společnosti definovaná ve vnitrostátním právním řádu)

Je-li vzor vyplňován za kategorii institucí, lze právní formy institucí zařazených do dané kategorie uvést formou obecného popisu.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Členství v institucionálním systému ochrany nebo v jiných vzájemných systémech solidarity uvedených v čl. 113 odst. 7 nařízení (EU) č. 575/2013

Funkce instituce v systému jakožto účastníka či ústřední instituce anebo jakožto poskytovatele zásadních funkcí pro systém

[Popište funkci instituce v systému (např. zda se jedná o účastníka či ústřední instituci anebo o poskytovatele zásadních funkcí pro jiné účastníky, nebo případně o stranu, která je vystavena riziku koncentrace systému).]

Je-li vzor vyplňován za kategorii institucí, lze funkci institucí zařazených do dané kategorie uvést formou obecného popisu.]

Relativní velikost záručního fondu oproti celkovým prostředkům instituce

[Uveďte kvantitativní údaje. Je-li hlášení vyplňováno za kategorii institucí, lze uvést interval hodnot.]

Zohledněné ukazatele ze seznamu „nepovinných“ ukazatelů v příloze II

 

Další poznámky

[Popište případné další faktory, k nimž bylo při výše uvedeném určení přihlédnuto.]

Popis zjednodušených povinností uplatňovaných vůči kategorii institucí/instituci

[V relevantních případech přihlédněte k dále uvedeným ustanovením:

příslušné články [prosím upřesněte] směrnice 2014/59/EU uvedené v příslušném řádku tabulky,

oddíl A přílohy směrnice 2014/59/EU a doplňující nařízení Komise o obsahu ozdravných plánů,

oddíl B přílohy směrnice 2014/59/EU a doplňující nařízení Komise o požadavcích na plány řešení krize,

oddíl C přílohy směrnice 2014/59/EU

a popište rozdíl mezi povinnostmi v plném rozsahu a použitelnými povinnostmi zjednodušenými.]

Popište zjednodušené povinnosti, pokud jde o obsah a podrobnosti ozdravného plánu

[Popište rozdíl mezi povinnostmi v plném rozsahu a použitelnými povinnostmi zjednodušenými (tj. uveďte, co přesně nemusí daná/dané instituce splňovat). Uveďte například, které náležitosti nejsou – s ohledem na seznam v oddílu A přílohy směrnice 2014/59/EU a na doplňující nařízení Komise o obsahu ozdravných plánů – v rámci zjednodušených povinností uplatňovaných vůči dané instituci/kategorii institucí vyžadovány.]

Popište zjednodušené povinnosti, pokud jde o obsah a podrobnosti plánu řešení krize

 

Kdy měl/má být vypracován první ozdravný plán/plán řešení krize a jak často má být aktualizován?

 

Popište zjednodušené povinnosti, pokud jde o obsah a podrobnosti informací požadovaných podle čl. 5 odst. 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 a oddílů A a B přílohy směrnice 2014/59/EU

 

Popište zjednodušené povinnosti, pokud jde o míru podrobností pro posouzení způsobilosti k řešení krize podle článků 15 a 16 a oddílu C přílohy směrnice 2014/59/EU

 

VZOR 3

Čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU: Vzor hlášení

[Poznámky uvedené v tomto vzoru mají příslušným orgánům pouze pomoci při vyplňování vzoru a nejsou jeho součástí.]

Členský stát

 

Název příslušného orgánu/orgánu příslušného k řešení krize, jenž hlášení předkládá

[Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize by měly vyplnit hlášení o institucích, vůči nimž je upuštěno od uplatňování relevantních požadavků obsažených v oddílech 2 a 3 kapitoly I směrnice 2014/59/EU. Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize musí hlášení podat o všech institucích, vůči nimž je od uplatňování těchto požadavků upuštěno.]

Rozhodné období

 

Název kategorie úvěrových institucí nebo název úvěrové instituce

[V případě hlášení za jednotlivé kategorie by měl být u každé instituce v dané kategorii uveden identifikační kód právnické osoby; není-li kód k dispozici, uvedou se názvy institucí.]

[Je-li hlášení vyplňováno za konkrétní kategorii institucí, popište tuto kategorii spolu s hlavními znaky institucí, jež jsou do ní zařazeny (např. za pomoci klasifikace pro účely procesu dohledu a hodnocení či jiného použitelného klasifikačního systému). Dále uveďte seznam identifikačních kódů právnické osoby, nebo, nejsou-li tyto kódy k dispozici, názvy institucí v dané kategorii. Je-li kategorií institucí více, vyplňte hlášení za každou z nich.]

Základ pro upuštění od uplatňování požadavků s ohledem na relevantní kritéria čl. 4 odst. 8 směrnice 2014/59/EU

Instituce přidružené k ústřednímu subjektu, které jsou vnitrostátním právem zcela nebo zčásti osvobozeny od obezřetnostních požadavků v souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 575/2013

[V tomto oddíle popište znaky [kategorie institucí/instituce].]

Instituce, které jsou členem institucionálního systému ochrany

 


(1)  Pokud hodnoty ukazatelů v souladu s definicemi uvedenými v tomto vzoru nejsou k dispozici proto, že relevantní subjekty v působnosti tohoto hlášení nezpracovávají výkazy podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), přičemž se na ně nepoužijí požadavky šablon pro vykazování finančních informací (FINREP), měly by příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize použít vhodné zástupné ukazatele. V takovémto případě by relevantní orgány měly zajistit, aby tyto zástupné ukazatele byly řádně vysvětleny a co nejvíce odpovídaly definicím v tomto vzoru.

(2)  Pro účely tohoto vzoru se „celková aktiva“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo obecně uznávané účetní zásady [GAAP] – F 01.01, řádek 380, sloupec 010.

(3)  Pro účely tohoto hlášení se „mezibankovní závazky“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) → F 20.06, řádky 020 + 030 + 050 + 060 + 100 + 110, sloupec 010, všechny země (osa z).

(4)  Pro účely tohoto hlášení se „mezibankovní aktiva“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) → F 20.04, řádky 020 + 030 + 050 + 060 + 110 + 120 + 170 + 180, sloupec 010, všechny země (osa z).

(5)  Pro účely tohoto hlášení se „dluhové cenné papíry v oběhu“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) → F 01.02, řádky 050 + 090 + 130, sloupec 010.

(6)  Pro účely tohoto hlášení se „hodnota OTC derivátů (pomyslná)“ počítá ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS) → F 10.00, řádky 300 + 310 + 320, sloupec 030 + F 11.00, řádky 510 + 520 + 530, sloupec 030, nebo v souladu s FINREP (GAAP) → F 10.00, řádky 300 + 310 + 320, sloupec 050 + F 11.00, řádky 510 + 520 + 530, sloupec 030.

(7)  Pro účely tohoto hlášení se „závazky napříč jurisdikcemi“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) → F 20.06, řádky 010 + 040 + 070, sloupec 010, všechny země s výjimkou domovské (osa z). Poznámka: Do vypočtené hodnoty by neměly být zahrnuty i) vnitropodnikové závazky a ii) závazky zahraničních poboček a dceřiných podniků vůči protistranám v téže hostitelské zemi.

(8)  Pro účely tohoto hlášení se „pohledávky napříč jurisdikcemi“ počítají ze souhrnného základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) → F 20.04, řádky 010 + 040 + 080 + 140, sloupec 010, všechny země s výjimkou domovské (osa z). Poznámka: Do vypočtené hodnoty by neměla být zahrnuta i) vnitropodniková aktiva a ii) aktiva zahraničních poboček a dceřiných podniků vůči protistranám v téže hostitelské zemi.


PŘÍLOHA II

Seznam nepovinných ukazatelů

Nepovinné ukazatele  (1)

Celková aktiva (2)

Celková expozice v selhání

Celková aktiva/HDP členského státu

Celková expozice v selhání/HDP členského státu

Celková rizikově vážená aktiva

Celkové závazky

Celkové finanční prostředky klientů

Celková aktiva klientů

Celkový výnos z poplatků a provizí

Tržní kapitalizace

Hodnota aktiv v úschově

Hodnota OTC derivátů (pomyslná) (3)

Mezibankovní aktiva

Mezibankovní závazky

Závazky mezi finančními sektory

Aktiva mezi finančními sektory

Závazky napříč jurisdikcemi

Pohledávky napříč jurisdikcemi

Dluhové cenné papíry v oběhu

Hodnota domácích platebních transakcí

Celkové vklady

Celkové pojištěné vklady

Vklady od vkladatelů ze soukromého sektoru v Unii

Hodnota úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, včetně přislíbených facilit a syndikovaných úvěrů

Počet úvěrů poskytnutých soukromému sektoru

Počet vkladových účtů – podnikatelé

Počet vkladových účtů – retail

Počet retailových zákazníků

Počet domácích dceřiných podniků a poboček

Počet zahraničních dceřiných podniků a poboček (v členění na dceřiné podniky a pobočky usazené v jiných členských státech a ve třetích zemích)

Členství v infrastruktuře finančních trhů

Zásadní funkce, které instituce poskytuje jiným společnostem ve skupině anebo které jí poskytují tyto společnosti

Zásadní funkce a hlavní linie podnikání v jednotlivých relevantních jurisdikcích včetně poskytování služeb jiným institucím

Zúčtovací a platební služby a služby vypořádání poskytované účastníkům trhu či jiným subjektům, jakož i počet dalších poskytovatelů, jež má trh k dispozici

Platební služby poskytované účastníkům trhu či jiným subjektům, jakož i počet dalších poskytovatelů, jež má trh k dispozici

Zeměpisná struktura činnosti instituce (včetně počtu jurisdikcí, v nichž instituce sama a její dceřiné subjekty působí, spolu s rozsahem operací)

Podíly, jež jednotlivé linie podnikání instituce zaujímají na trhu v jednotlivých jurisdikcích (např. přijímání vkladů, hypoteční úvěry retailovým klientům, nezajištěné úvěry, kreditní karty, úvěry malým a středním podnikům, úvěry podnikům, financování obchodu, platební činnosti a poskytování dalších kriticky významných služeb)

Typ regulatorních povolení a oprávnění (např. investiční podnik či úvěrová instituce; používání pokročilých modelů k výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku)

Úvěry poskytnuté domácím příjemcům ze soukromého sektoru

Úvěry poskytnuté domácím příjemcům ze soukromého sektoru v konkrétním regionu

Hypoteční úvěry poskytnuté příjemcům v Unii

Hypoteční úvěry poskytnuté domácím příjemcům

Retailové úvěry poskytnuté příjemcům usazeným v Unii

Retailové úvěry poskytnuté domácím příjemcům

Proces dohledu a hodnocení – počet bodů (celkem)

Počty bodů v rámci procesu dohledu a hodnocení přidělené kapitálové přiměřenosti, přiměřenosti likvidity, vnitřní správě a řízení a kontrolám v rámci celé instituce

Regulatorní povolení a oprávnění, zejména pokud jde o používání pokročilých modelů k výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku

Celkový model podnikání instituce, životaschopnost tohoto modelu a udržitelnost strategie instituce na základě výsledků analýzy tohoto modelu, jež byla provedena v rámci procesu dohledu a hodnocení podle pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví pro společné postupy a metodiky uvedeného procesu. Za tímto účelem mohou orgány použít počet bodů přidělený v rámci uvedeného procesu, jejž udělily modelu podnikání a strategii.

Postavení instituce v jurisdikcích, v nichž působí, pokud jde o zásadní funkce a hlavní linie podnikání, které jsou v jednotlivých jurisdikcích nabízeny, a podíl instituce na trhu (koncentrace)

Zda je vlastnická struktura koncentrovaná, nebo rozmělněná, zejména s přihlédnutím k počtu kvalifikovaných akcionářů a k míře, v níž se může tato struktura odrazit na možnosti instituce uplatnit určitá ozdravná opatření a na možnosti orgánu příslušného k řešení krize uplatnit nástroje k řešení krize

Struktura instituce z hlediska posouzení, zda je tato instituce součástí skupiny, a pokud ano, zda má tato skupina s přihlédnutím ke vztahům vzájemné finanční a operační závislosti složitou, nebo jednoduchou strukturu

Právní forma instituce odpovídající akciové společnosti se soukromým kapitálem, společnosti s ručením omezeným či jiné právní formě společnosti definované ve vnitrostátním právním řádu

Velikost záručního fondu oproti celkovým prostředkům instituce (týká se pouze institucionálního systému ochrany a dalších vzájemných systémů solidarity)

Typ vzájemného systému solidarity a jeho zásad a postupů řízení rizik

Míra propojenosti s jinými účastníky institucionálního systému ochrany


(1)  Pokud hodnoty ukazatelů v souladu s definicemi v této příloze nejsou k dispozici proto, že relevantní subjekty v působnosti tohoto hlášení nezpracovávají výkazy podle IFRS a nepoužijí se na ně požadavky FINREP, měly by příslušné orgány a orgány příslušné k řešení krize použít vhodné zástupné ukazatele (např. z vnitrostátních GAAP). V takovémto případě by relevantní orgány měly zajistit, aby tyto zástupné ukazatele byly řádně vysvětleny a co nejvíce odpovídaly definicím v tomto vzoru.

(2)  „Celková aktiva“ se počítají z celosvětového základu v souladu s FINREP (IFRS nebo GAAP) – F 01.01, řádek 380, sloupec 010.

(3)  „Hodnota OTC derivátů“ (pomyslná) se počítá z celosvětového základu v souladu s FINREP (IFRS) → F 10.00, řádky 300 + 310 + 320, sloupec 030 + F 11.00, řádky 510 + 520 + 530, sloupec 030 anebo v souladu s FINREP (GAAP) → F 10.00, řádky 300 + 310 + 320, sloupec 050 + F 11.00, řádky 510 + 520 + 530, sloupec 030.


Top