EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0911

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/911 ze dne 9. června 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o dohody o vnitroskupinové finanční podpoře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, v souvislosti s popisem formy a obsahu uvedených dohod (Text s významem pro EHP)

C/2016/3440

OJ L 153, 10.6.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/911/oj

10.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 153/25


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/911

ze dne 9. června 2016,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o dohody o vnitroskupinové finanční podpoře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, v souvislosti s popisem formy a obsahu uvedených dohod

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Hlava II kapitola III směrnice 2014/59/EU stanoví pravidla, jimiž se řídí dohody o vnitroskupinové finanční podpoře, na jejichž základě si finanční podporu poskytují mateřská instituce v Unii nebo subjekt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) nebo d) směrnice 2014/59/EU a jejich dceřiné podniky v jiných členských státech nebo třetích zemích, které jsou institucemi nebo finančními institucemi podléhajícími dohledu nad mateřským podnikem na konsolidovaném základě, za podmínky, že příjemce této podpory splňuje podmínky pro včasný zásah. Na základě těchto dohod lze převádět finanční prostředky v situaci, kdy se některý ze subjektů skupiny potýká se závažnými obtížemi. Věřitelé a investoři potřebují k tomu, aby mohli přijímat informovaná investiční rozhodnutí, transparentní přehled o rizicích, potenciálních závazcích a vyhlídkách na ozdravení skupiny, jež z uvedených dohod plynou. Tyto dohody by tudíž měly být sepsány formou, která je snadno srozumitelná veřejnosti a je srovnatelná s účetními závěrkami.

(2)

Relevantní informace z obecných podmínek dohody o vnitroskupinové finanční podpoře – například maximální výše podpory, zásady pro výpočet protiplnění za poskytnutí podpory, obecný popis profilu splatnosti a maximální doba trvání úvěrů poskytnutých za účelem podpory – by měly být předmětem zveřejnění. Při tomto zveřejnění by však měla být respektována potřeba zachovat důvěrnost informací, které jsou konkrétnější.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(4)

O návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl Evropský orgán pro bankovnictví otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a vyžádal si stanovisko od skupiny subjektů působících v bankovnictví zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Forma zveřejnění

Každá instituce, která je stranou dohody o vnitroskupinové finanční podpoře uzavřené podle článku 19 směrnice 2014/59/EU, zveřejní na svých internetových stránkách informace v souladu s článkem 2 tohoto nařízení, a to formou, která zajistí srozumitelnost těchto informací pro veřejnost.

Zveřejňuje-li instituce účetní závěrku skupiny, musí být uvedené informace zveřejněny stejnou formou, která platí pro údaje v účetní závěrce, jež nemají kvantitativní povahu.

Článek 2

Zveřejňované podmínky

1.   Instituce zveřejní alespoň tyto informace:

a)

názvy subjektů skupiny, které jsou stranami dohody o vnitroskupinové finanční podpoře;

b)

formu, kterou může podpora mít;

c)

v případě úvěru účel, k jakému lze jistinu poskytnutou v rámci úvěru použít;

d)

v případě záruky transakce a třetí strany, jichž se záruka týká;

e)

rozsah, v němž jsou závazky poskytnout vnitroskupinovou finanční podporu a nárok tuto podporu přijmout u každé jednotlivé strany dohody o vnitroskupinové finanční podpoře reciproční; jestliže dohoda není plně reciproční, musí informace rozlišovat mezi různými stranami podle odlišnosti podmínek dohody;

f)

omezení jednotlivých forem vnitroskupinové finanční podpory, které dohoda o finanční podpoře upravuje;

g)

zásady pro výpočet protiplnění za poskytnutí vnitroskupinové finanční podpory a způsob, jakým tyto zásady odrážejí podmínky na trhu v době poskytnutí podpory;

h)

obecný popis seniority a profilu splatnosti, jakož i maximálního trvání všech úvěrů poskytnutých za účelem podpory;

i)

obecný popis dalších povinností splácet závazky;

j)

obecný popis okolností či ukazatelů, které se týkají příjemce a poskytovatele podpory a při jejichž vzniku, resp. dosažení je podpora poskytnuta;

k)

obecný popis požadavků na zajištění a marži.

Předmětem zveřejnění jsou informace použitelné pro dotyčný subjekt skupiny, včetně informací o podmínkách dohody platných pro ostatní subjekty skupiny, může-li být tímto zveřejněním dotyčný subjekt skupiny dotčen.

Informace, které nejsou použitelné, se označí slovy „nepoužije se“.

2.   Ke zveřejněným informacím musí být připojeno prohlášení, že se na poskytnutí dané finanční podpory vztahují podmínky článku 23 směrnice 2014/59/EU a právo příslušného orgánu poskytnutí podpory zakázat nebo omezit podle článku 25 uvedené směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. června 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top