Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0561

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/561 ze dne 11. dubna 2016, kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu (Text s významem pro EHP)

C/2016/2008

OJ L 96, 12.4.2016, p. 26–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/561/oj

12.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 96/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/561

ze dne 11. dubna 2016,

kterým se mění příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, pokud jde o vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (1), a zejména na čl. 25 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 576/2013 stanoví, že psi, kočky a fretky, kteří jsou přemísťováni do členského státu z určitého území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, musí být provázeni identifikačním dokladem ve formátu veterinárního osvědčení. Část 1 přílohy IV prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 (2) stanoví vzorové veterinární osvědčení.

(2)

Ve vzorovém veterinárním osvědčení se zmiňuje požadavek úspěšného testu imunitní odpovědi na očkování proti vzteklině, který by měl být proveden v souladu s přílohou IV nařízení (EU) č. 576/2013 na vzorcích krve odebraných psům, kočkám a fretkám pocházejícím z území nebo třetí země jiných než uvedených na seznamu v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 577/2013 nebo jejichž tranzit je přes toto území nebo třetí zemi plánován.

(3)

Po opakovaných případech padělání laboratorních protokolů o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině je vhodné připomenout úředníkům vydávajícím osvědčení na územích nebo ve třetích zemích, že uspokojivé výsledky tohoto testu by neměly být potvrzeny, pokud nebyla ověřena pravost laboratorního protokolu. Za tímto účelem by měly být do veterinárního osvědčení zahrnuty zvláštní pokyny.

(4)

Úředníci vydávající osvědčení ve třetích zemích kromě toho chybně vykládají položku pro datum označování psů, koček nebo fretek v části I veterinárního osvědčení, což působí problémy při kontrolách na vnějších hranicích Unie. Aby se zabránilo jakémukoli nedorozumění, měla by být tato položka odstraněna z části I veterinárního osvědčení, která popisuje zvířata, a vložena do části II tohoto osvědčení, jež se týká osvědčování. Do části II by rovněž měla být zahrnuta zvláštní poznámka s pokyny týkající se ověřování označení.

(5)

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Aby se zamezilo jakémukoli narušení přesunů, mělo by být po přechodné období povoleno používání veterinárních osvědčení vydaných v souladu s částí 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Po přechodné období do 31. prosince 2016 mohou členské státy povolit vstup psů, koček nebo fretek přemísťovaných do členského státu z určitého území nebo třetí země v rámci neobchodního přesunu, kteří jsou provázeni veterinárním osvědčením vydaným nejpozději 31. srpna 2016 v souladu se vzorem stanoveným v části 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 ve znění platném před změnami zavedenými tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. dubna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 109).


PŘÍLOHA

Část 1 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 se nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Image

Text obrazu

Vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

ZEMĚ:

Veterinární osvědčení do EU

Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce

I.1 Odesílatel

Název

Adresa

Tel.

I.2 Číslo jednací osvědčení

I.2.a

I.3 Příslušný ústřední orgán

I.4 Příslušný místní orgán

I.5 Příjemce

Název

Adresa

PSČ

Tel.

I.6 Osoba zodpovědná za zásilku v EU

I.7 Země původu

Kód ISO

I.8 Region původu

Kód

I.9 Země určení

Kód ISO

I.10 Region určení

Kód

I.11 Místo původu

I.12 Místo určení

I.13 Místo nakládky

I.14 Datum odjezdu

I.15 Dopravní prostředek

I.16 Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU

I.17 Číslo (čísla) CITES

I.18 Popis zboží

I.19 Kód zboží (kód HS)

010619

I.20 Množství

I.21 Teplota produktů

I.22 Celkový počet balení

I.23 Číslo plomby/kontejneru

I.24 Druh obalu

Image

Text obrazu

I.25 Zboží osvědčené pro:

Zvířata v zájmovém chovu

I.26 Pro tranzit do třetí země

I.27 Pro dovoz nebo příjem do EU

I.28 Identifikace zboží

Druh

(vědecký název)

Pohlaví

Barva

Plemeno

Identifikační číslo

[dd/mm/rrrr]

Identifikační systém

Datum narození

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

II. Zdravotní informace

II.a Číslo jednací osvědčení

II.b

Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař (1)/veterinární lékař schválený příslušným orgánem (1) (vložte název území nebo třetí země), potvrzuji, že:

Účel/charakter cesty doložený majitelem

II.1 přiložené prohlášení (2) majitele nebo fyzické osoby, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem provedla neobchodní přesun zvířat, doplněné o potvrzení (3) uvádí, že zvířata popsaná v kolonce I.28 budou doprovázet majitele nebo fyzickou osobu, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem provedla neobchodní přesun zvířat, nejvýše pět dnů před jeho přesunem nebo nejvýše pět dnů po jeho přesunu a cílem jejich přesunu není prodej nebo převod vlastnictví a po celou dobu neobchodního přesunu je za ně odpovědný

(1) buď [majitel;]

(1) nebo [fyzická osoba, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem provedla neobchodní přesun zvířat;]

(1) nebo [fyzická osoba, kterou dopravce smluvně zajištěný majitelem určil, aby jménem majitele provedla neobchodní přesun zvířat;]

(1) buď [II.2 počet přemísťovaných zvířat popsaných v kolonce I.28 není vyšší než pět;]

(1) nebo [II.2 zvířata popsaná v kolonce I.28 jsou přemísťována v počtu vyšším než pět, jsou starší šesti měsíců a účastní se soutěží, výstav nebo sportovních akcí či přípravy na tyto akce a majitel nebo fyzická osoba uvedená v bodě II.1 předložila potvrzení (3), že zvířata jsou

(1) buď [přihlášena k účasti na takové akci;]

(1) nebo [registrována u sdružení pořádajícího takové akce.]

Potvrzení o očkování proti vzteklině a o sérologickém testu prokazujícím titr protilátek proti vzteklině

(1) buď [II.3 zvířata popsaná v kolonce I.28 jsou mladší dvanácti týdnů a nebyla očkována proti vzteklině nebo jsou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a byla očkována proti vzteklině, ale od dokončení základního očkování proti vzteklině provedeného v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III nařízení (EU) č. 576/2013 (4), neuplynulo nejméně 21 dní a

II.3.1 území nebo třetí země, odkud se zvířata uvedená v kolonce I.1 dovážejí, jsou uvedené na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 a členský stát určení uvedený v kolonce I.5 informoval veřejnost o tom, že povolil přesun těchto zvířat na své území a zvířata jsou provázena

(1) buď [II.3.2 přiloženým prohlášením (5) majitele nebo fyzické osoby uvedené v bodě II.1, které uvádí, že od narození až do okamžiku neobchodního přesunu nepřišla zvířata do styku s volně žijícími zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině;]

(1) nebo [II.3.2 svojí matkou, na které jsou dosud závislá, přičemž lze prokázat, že matka byla před jejich narozením očkována proti vzteklině v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III nařízení (EU) č. 576/2013;]]

Část II: Osvědčení

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

II. Zdravotní informace

II.a Číslo jednací osvědčení

II.b

(1) nebo/a [II.3 zvířata popsaná v kolonce I.28 byla v okamžiku očkování proti vzteklině nejméně dvanáct týdnů stará a od dokončení základního očkování proti vzteklině (4) provedeného v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III nařízení (EU) č. 576/2013 uplynulo nejméně 21 dní a každé další přeočkování bylo provedeno během období platnosti předchozího očkování (6); a

(1) buď [II.3.1 zvířata popsaná v kolonce I.28 pocházejí z území nebo třetí země uvedených na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, buď přímo, nebo přes území nebo třetí zemi uvedené na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013, nebo přes území nebo třetí zemi jiné než uvedené na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 576/2013 (7), a údaje o aktuálním očkování proti vzteklině jsou uvedeny v následující tabulce;]

(1) nebo [II.3.1 zvířata popsaná v kolonce I.28 pocházejí z území nebo třetí země jiných než uvedených na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 nebo je přes toto území nebo třetí zemi plánován jejich tranzit, a sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině (8) provedený na vzorku krve odebraném veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem v den uvedený v následující tabulce nejméně 30 dní po předchozím očkování a nejméně tři měsíce před dnem vystavení tohoto osvědčení prokázal titr protilátek rovný 0,5 IU/ml (9) nebo vyšší a každé další přeočkování bylo provedeno během období platnosti předchozího očkování (6) a údaje o aktuálním očkování proti vzteklině a datum odběru vzorku pro vyšetření imunitní odpovědi jsou uvedeny v následující tabulce:

Alfanumerický kód transpondéru nebo tetování zvířete

Datum aplikace nebo odečtení (10)

[dd/mm/rrrr]

Datum očkování

[dd/mm/rrrr]

Název a výrobce očkovací látky

Číslo šarže

Platnost očkování

Datum odběru vzorku krve

[dd/mm/rrrr]

Od

[dd/mm/rrrr]

do

[dd/mm/rrrr]

]]

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

II. Zdravotní informace

II.a Číslo jednací osvědčení

II.b

Potvrzení o ošetření proti parazitům

(1) buď [II.4 psi popsaní v kolonce I.28 jsou určeni pro členský stát uvedený na seznamu v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 a byli ošetřeni proti Echinococcus multilocularis a údaje o ošetření provedeném ošetřujícím veterinárním lékařem v souladu s článkem 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (11) (12) (13) jsou uvedeny v následující tabulce.]

(1) nebo [II.4 psi popsaní v kolonce I.28 nebyli ošetřeni proti Echinococcus multilocularis (11).]

Číslo transpondéru nebo tetování psa

Ošetření proti echinokokům

Ošetřující veterinární lékař

Název a výrobce přípravku

Datum [dd/mm/rrrr] a čas ošetření [00:00]

Jméno (hůlkovým písmem), razítko a podpis

]]

Poznámky

a) Toto osvědčení je určeno pro psy (Canis lupus familiaris), kočky (Felis silvestris catus) a fretky (Mustela putorius furo).

b) Toto osvědčení platí 10 dní od data vystavení úředním veterinárním lékařem až do data kontroly dokladů a totožnosti v určeném místě vstupu do Unie (k dispozici zde: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).

V případě námořní přepravy se toto období 10 dní prodlužuje o dodatečné období odpovídající trvání cesty po moři.

Za účelem dalšího přesunu do jiného členského státu je toto osvědčení platné od data kontroly dokladů a totožnosti po dobu celkem čtyř měsíců nebo do data skončení platnosti očkování proti vzteklině nebo do doby, než přestanou platit podmínky týkající se zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3, podle toho, která situace nastane dříve. Vezměte prosím na vědomí, že některé členské státy informovaly o tom, že přesun zvířat mladších 16 týdnů uvedených v bodě II.3 na jejich území není povolen. Více informací naleznete zde http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Část I:

Kolonka I.5: Příjemce: uveďte členský stát prvního určení.

Kolonka I.28: Identifikační systém: vyberte: transpondér nebo tetování.

Identifikační číslo: uveďte alfanumerický kód transpondéru nebo tetování.

Datum narození/plemeno: uvedené majitelem.

Image

Text obrazu

ZEMĚ

Neobchodní přesuny psů, koček nebo fretek z území nebo třetí země do členského státu v souladu s čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 576/2013

II. Zdravotní informace

II.a Číslo jednací osvědčení

II.b

Část II:

(1) Uveďte podle situace.

(2) Prohlášení uvedené v bodě II.1 musí být připojeno k osvědčení a musí být v souladu se vzorem a doplňkovými požadavky stanovenými v části 3 přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

(3) Potvrzení uvedené v bodě II.1 (např. palubní vstupenka, letenka) a v bodě II.2 (např. doklad o vstupu na akci, důkaz o členství) se na požádání předloží příslušnému orgánu odpovědnému za kontroly uvedené v písmenu b) Poznámek.

(4) Každé přeočkování musí být považováno za základní očkování, pokud nebylo provedeno během období platnosti předchozího očkování.

(5) Prohlášení uvedené v bodě II.3.2, které se připojí k osvědčení, je v souladu s požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky stanovenými v části 1 a 3 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

(6) K osvědčení se připojí ověřená kopie identifikačních údajů a údajů o očkování dotčených zvířat.

(7) Třetí možnost podléhá podmínce, že majitel nebo fyzická osoba uvedená v kolonce II.1 předloží na požádání příslušných orgánů odpovědných za kontroly uvedené v bodě b) prohlášení, které udává, že zvířata nepřišla do styku se zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině a že jsou během tranzitu přes území nebo třetí zemi jiné než uvedené na seznamu v příloze II prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013 v dopravním prostředku nebo v areálu mezinárodního letiště bezpečně zajištěna. Prohlášení musí být v souladu s požadavky na formát, grafickou úpravu a jazyky stanovené v části 2 a 3 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 577/2013.

(8) Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině uvedený v bodě II.3.1:

— musí být proveden na vzorku odebraném veterinárním lékařem schváleným příslušným orgánem nejméně 30 dnů od data očkování a tři měsíce před datem dovozu,

— musí jím být v séru změřena hladina neutralizačních protilátek proti viru vztekliny o hodnotě rovné 0,5 IU/ml nebo vyšší,

— musí být proveden v laboratoři schválené v souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 2000/258/ES (seznam schválených laboratoří k dispozici zde: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm),

— nemusí být opakován u zvířete, které bylo po dosažení uspokojivých výsledků testu přeočkováno proti vzteklině během období platnosti předchozího očkování.

K osvědčení se připojí ověřená kopie úředního protokolu schválené laboratoře o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině uvedeného v bodě II.3.1.

(9) Potvrzením tohoto výsledku úřední veterinární lékař stvrzuje, že podle svých nejlepších schopností a v případě potřeby se zapojením laboratoře uvedené v protokolu ověřil pravost laboratorního protokolu o výsledcích sérologického testu prokazujícího titr protilátek uvedeného v bodě II.3.1.

(10) Ve spojení s poznámkou pod čarou (6) musí být označení dotčených zvířat aplikací transpondéru nebo jasně čitelným tetováním provedenými před 3. červencem 2011 před každým záznamem do tohoto osvědčení ověřeno a musí vždy předcházet jakémukoli očkování nebo případně zkouškám provedeným u těchto zvířat.

Image Text obrazu

Top