Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/51


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/68

ze dne 21. ledna 2016

o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě (1), a zejména na čl. 31 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 165/2014 stanoví členským státům povinnost elektronické výměny údajů, aby byla zajištěna jedinečnost vystavených karet řidiče.

(2)

Komise za účelem usnadnění výměny elektronických údajů o kartách řidiče mezi členskými státy zřídila systém předávání zpráv TACHOnet, jenž členským státům umožňuje požádat jiné členské státy o informace týkající se vystavení karet řidiče i stavu těchto karet.

(3)

Podle nařízení (EU) č. 165/2014 je povinné vzájemné propojení vnitrostátních elektronických rejstříků karet řidiče v celé Unii, a to buď prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet nebo pomocí jiného kompatibilního systému. V případě použití kompatibilního systému však musí být možné vyměňovat elektronické údaje se všemi ostatními členskými státy prostřednictvím systému pro předávání zpráv TACHOnet.

(4)

Je proto nezbytné stanovit povinné společné postupy a specifikace pro systém TACHOnet, včetně formátu vyměňovaných údajů, technických postupů nahlížení do vnitrostátních elektronických rejstříků elektronickou cestou, postupů týkajících se přístupu a bezpečnostních mechanismů.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví požadavky týkající se povinného napojení vnitrostátních elektronických rejstříků karet řidiče na systém předávání zpráv TACHOnet uvedený v článku 31 nařízení (EU) č. 165/2014.

Článek 2

Definice

Kromě definic stanovených v článku 2 nařízení (EU) č. 165/2014 se použijí tyto definice:

a)

„asynchronním rozhraním“ se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím nového připojení HTTP;

b)

„plošným vyhledáváním“ se rozumí zpráva se žádostí členského státu adresovaná všem ostatním členským státům;

c)

„orgánem vydávajícím karty“ se rozumí subjekt pověřený členským státem k vydávání a správě karet tachografu;

d)

„centrálním uzlem“ se rozumí informační systém umožňující směrování zpráv systému TACHOnet mezi členskými státy;

e)

„vnitrostátním systémem“ se rozumí informační systém zavedený v každém členském státě za účelem vysílání a zpracovávání zpráv TACHOnet a odpovídání na ně;

f)

„synchronním rozhraním“ se rozumí postup, při němž je zpráva odesílaná jako odpověď na žádost vrácena prostřednictvím téhož připojení HTTP, které bylo použito pro žádost;

g)

„žádajícím členským státem“ se rozumí členský stát, který vyslal žádost o sdělení, jež je poté nasměrována příslušnému odpovídajícímu členskému státu (členským státům);

h)

„odpovídajícím členským státem“ se rozumí členský stát, jemuž je adresována žádost nebo sdělení TACHOnet;

i)

„adresným vyhledáváním“ se rozumí zpráva se žádostí členského státu adresovaná pouze jednomu členskému státu;

j)

„kartou tachografu“ se rozumí karta řidiče nebo karta dílny, jak je stanoveno v čl. 2 písm. f) a k) nařízení (EU) č. 165/2014.

Článek 3

Povinnost napojení na systém TACHOnet

Členské státy napojí vnitrostátní elektronické rejstříky uvedené v čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014 na systém předávání zpráv TACHOnet.

Článek 4

Technické specifikace

Systém předávání zpráv TACHOnet musí splňovat technické specifikace stanovené v přílohách I až VII.

Článek 5

Používání systému TACHOnet

Členské státy musí dodržovat postupy stanovené v příloze VIII.

Za účelem usnadnění účinných kontrol platnosti, stavu a jedinečnosti karet řidiče členské státy umožní přístup k systému předávání zpráv TACHOnet svým vnitrostátním orgánům vydávajícím karty a kontrolorům vykonávajícím své povinnosti podle článku 38 nařízení (EU) č. 165/2014.

Článek 6

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. března 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.


PŘÍLOHA I

Všeobecné aspekty systému předávání zpráv TACHOnet

1.   Struktura

Systém předávání zpráv TACHOnet se skládá z následujících částí:

1.1.

Centrální uzel, který je schopen přijímat žádosti od žádajícího členského státu, potvrzovat je a zpracovávat přeposláním odpovídajícím členským státům. Centrální uzel vyčká, než každý odpovídající členský stát odpoví, shromáždí všechny odpovědi a zašle souhrnnou odpověď žádajícímu členskému státu.

Všechny zprávy TACHOnet se směrují prostřednictvím centrálního uzlu.

1.2.

Vnitrostátní systémy členských států vybavené rozhraním schopným posílat žádosti do centrálního uzlu a přijímat příslušné odpovědi. Vnitrostátní systémy mohou k předávání a přijímání zpráv z centrálního uzlu využívat proprietární nebo komerční software.

2.   Správa

2.1.   Centrální uzel spravuje Komise, která je odpovědná za jeho technický provoz a údržbu.

2.2.   Centrální uzel neuchovává údaje po dobu delší než šest měsíců, kromě přihlašovacích a statistických údajů uvedených v příloze VII.

2.3.   Centrální uzel neposkytuje přístup k osobním údajům, s výjimkou oprávněných zaměstnanců Komise, je-li to nezbytné pro účely monitoringu, údržby a odstraňování problémů.

2.4.   Členské státy mají tyto úkoly:

2.4.1.

Zřízení a správu svých vnitrostátních systémů, včetně rozhraní s centrálním uzlem.

2.4.2.

Instalaci a údržbu svých vnitrostátních systémů, a to jak hardwaru, tak softwaru, ať již proprietárních nebo komerčních.

2.4.3.

Zajištění správné interoperability svého vnitrostátního systému s centrálním uzlem, včetně zpracovávání chybových hlášení obdržených z centrálního uzlu.

2.4.4.

Přijetí veškerých opatření pro zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

2.4.5.

Fungování vnitrostátních systémů v souladu s úrovněmi služeb stanovenými v příloze VI.

2.5.   Webový portál MOVEHUB

Komise poskytne webovou aplikaci se zabezpečeným přístupem (dále jen „webový portál MOVEHUB“) poskytující alespoň následující služby:

a)

statistiku dostupnosti systému členského státu;

b)

oznamování údržby centrálního uzlu a vnitrostátních systémů členských států;

c)

souhrnné zprávy;

d)

správu kontaktů;

e)

schémata XSD.

2.6.   Správa kontaktů

2.6.1.   Díky funkci „správa kontaktů“ bude mít každý členský stát možnost spravovat kontaktní údaje týkající se politických, podnikatelských, provozních a technických uživatelů daného členského státu, přičemž příslušný orgán každého členského státu je odpovědný za aktualizaci svých vlastních kontaktů. Kontaktní údaje ostatních členských států musí být možné zobrazit, avšak nikoli upravovat.

2.6.2.   Systém TACHOnet využívá k vyplnění kontaktních údajů v odpovědích kontaktní údaje uvedené v bodě 2.6.1.


PŘÍLOHA II

Funkce systému předávání zpráv TACHOnet

1.   Prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet jsou poskytovány tyto funkce:

1.1.

„Check Issued Cards (CIC)“ (kontrola vydaných karet): umožňuje žádajícímu členskému státu poslat žádost o kontrolu vydaných karet jednomu nebo všem odpovídajícím členským státům s cílem zjistit, zda je žadatel o kartu již držitelem karty řidiče vydané odpovídajícími členskými státy. Odpovídající členské státy na žádost odpoví zasláním odpovědi o kontrole vydaných karet.

1.2.

„Check Card Status (CCS)“ (kontrola stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu požádat odpovídající členský stát o podrobnosti karty jím vydané prostřednictvím zaslání žádosti o kontrolu stavu karty. Odpovídající členský stát na žádost odpoví zasláním odpovědi o kontrole stavu karty.

1.3.

„Modify Card Status (MCS)“ (změna stavu karty): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti o změnu stavu karty odpovídajícímu členskému státu oznámit, že došlo ke změně stavu karty jím vydané. Odpovídající členský stát odpoví zasláním potvrzení změny stavu karty.

1.4.

„Issued Card Driving License (ICDL)“ (karta vydaná na základě řidičského průkazu): umožňuje žádajícímu členskému státu prostřednictvím žádosti týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu odpovídajícímu členskému státu oznámit, že tento stát vydal kartu na základě řidičského průkazu vydaného odpovídajícím členským státem. Odpovídající členský stát odpoví zasláním odpovědi týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu.

2.   Budou zahrnuty další typy zpráv, jež se pro efektivní fungování systému TACHOnet považují za vhodné, například oznámení o chybě.

3.   Vnitrostátní systémy při používání jakékoliv z funkcí popsaných v bodě 1 uznávají stavy karty uvedené v dodatku k této příloze. Členské státy však nejsou povinny zavést správní postup, který využívá všechny uvedené stavy.

4.   Obdrží-li členský stát odpověď nebo oznámení o udělení stavu, jenž se v jeho správních postupech nepoužívá, převede vnitrostátní systém stav použitý v obdržené zprávě na odpovídající hodnotu používanou v uvedených postupech. Je-li stav použitý ve zprávě uveden v dodatku k této příloze, nesmí odpovídající členský stát tuto zprávu odmítnout.

5.   Stav karty uvedený v dodatku k této příloze nesmí být použit k určení toho, zda je karta řidiče platná pro řízení. Vznese-li členský stát dotaz ohledně rejstříku členského státu vydávajícího kartu prostřednictvím funkce kontrola stavu karty (CCS), musí odpověď obsahovat zvláštní pole „valid for driving“ (platná pro řízení). Vnitrostátní správní postupy musí být takové, aby odpovědi týkající se kontroly stavu karty (CCS) vždy obsahovaly příslušnou hodnotu „valid for driving“ (platná pro řízení).

Dodatek

Stavy karty

Stav karty

Definice

„Application“ (žádost)

Orgán vydávající karty obdržel žádost o vydání karty řidiče. Tato informace byla zaregistrována a uložena v databázi s vygenerovanými vyhledávacími klíči.

„Approved“ (schválená)

Orgán vydávající karty schválil žádost o kartu tachografu.

„Rejected“ (zamítnutá)

Orgán vydávající karty žádost neschválil.

„Personalised“ (individualizovaná)

Karta tachografu byla individualizována.

„Dispatched“ (odeslaná)

Vnitrostátní orgán odeslal kartu řidiče příslušnému řidiči nebo doručující agentuře.

„Handed Over“ (předaná)

Vnitrostátní orgán předal kartu řidiče příslušnému řidiči.

„Confiscated“ (zabavená)

Karta řidiče byla řidiči příslušným orgánem zabavena.

„Suspended“ (pozastavená)

Karta řidiče byla řidiči přechodně odebrána.

„Withdrawn“ (odebraná)

Orgán vydávající karty rozhodl kartu řidiče odebrat. Karta byla trvale znehodnocena.

„Surrendered“ (odevzdaná)

Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty vrácena a byla prohlášena za dále nepotřebnou.

„Lost“ (ztracená)

Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako ztracená.

„Stolen“ (odcizená)

Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako odcizená. Odcizená karta se považuje za kartu ztracenou.

„Malfunctioning“ (nesprávně fungující)

Karta tachografu byla orgánu vydávajícímu karty nahlášena jako nesprávně fungující.

„Expired“ (propadlá)

Doba platnosti karty tachografu skončila.

„Replaced“ (nahrazená)

Karta tachografu, která byla nahlášena jako ztracená, odcizená nebo nesprávně fungující, byla nahrazena novou kartou. Údaje na nové kartě zůstávají stejné, s výjimkou indexu náhrady čísla karty, který se zvýší o jednu jednotku.

„Renewed“ (obnovená)

Karta tachografu byla obnovena z důvodu změny správních údajů nebo končící doby platnosti. Číslo nové karty zůstává stejné, s výjimkou indexu obnovy čísla karty, který se zvýší o jednu jednotku.

„In Exchange“ (probíhá výměna)

Orgán vydávající karty, který vydal kartu řidiče, obdržel oznámení, že byl zahájen postup výměny uvedené karty za kartu řidiče vydanou orgánem vydávajícím karty jiného členského státu.

„Exchanged“ (vyměněná)

Orgán vydávající karty, který vydal kartu řidiče, obdržel oznámení, že byl ukončen postup výměny uvedené karty za kartu řidiče vydanou orgánem vydávajícím karty jiného členského státu.


PŘÍLOHA III

Ustanovení týkající se zpráv v systému předávání zpráv TACHOnet

1.   Obecné technické požadavky

1.1.   Centrální uzel poskytuje pro výměnu zpráv synchronní i asynchronní rozhraní. Členské státy si mohou k propojení se svými vlastními aplikacemi zvolit tu nejvhodnější technologii.

1.2.   Všechny zprávy vyměňované mezi centrálním uzlem a vnitrostátními systémy musí mít kódování UTF-8.

1.3.   Vnitrostátní systémy musí být schopny přijímat a zpracovávat zprávy obsahující znaky v řečtině nebo cyrilici.

2.   Struktura zpráv XML a definice schémat (XSD)

2.1.   Obecná struktura zpráv XML se řídí formátem definovaným schématy XSD instalovanými v centrálním uzlu.

2.2.   Centrální uzel a vnitrostátní systémy odesílají a přijímají zprávy, které jsou v souladu se schématem zprávy XSD.

2.3.   Vnitrostátní systémy musí být schopny zasílat, přijímat a zpracovávat všechny zprávy, které odpovídají jakékoli funkci uvedené v příloze I.

2.4.   Zprávy XML musí zahrnovat alespoň minimální požadavky stanovené v dodatku k této příloze.

Dodatek

Minimální požadavky na obsah zpráv XML

Společné záhlaví

Povinné

„Version“ (Verze)

Oficiální verze specifikací XML bude upřesněna prostřednictvím jmenného prostoru definovaného ve zprávě XSD a v atributu version v záhlaví všech zpráv XML. Číslo verze („n.m“) je definováno jako pevně stanovená hodnota každé aktualizace souboru s definicemi schématu XML (XSD).

Ano

„Test Identifier“ (Zkušební identifikátor)

Nepovinný identifikátor pro testování. Iniciátor testu identifikátor vyplní a všichni účastníci pracovního postupu stejný identifikátor přepošlou/vrátí. Při produkci by na něj neměl být brán zřetel a bude-li dodán, nepoužije se.

Ne

„Technical Identifier“ (Technický identifikátor)

Univerzální jednoznačný identifikátor (UUID), který jednoznačně identifikuje každou jednotlivou zprávu. Odesílatel vytváří UUID a vyplňuje tento atribut. Tyto údaje nemají žádné obchodní využití.

Ano

„Workflow Identifier“ (Identifikátor pracovního postupu)

Identifikátor pracovního postupu je UUID a měl by být vytvořen žádajícím členským státem. Tento identifikátor se poté používá ve všech zprávách k propojení pracovního postupu.

Ano

„Sent At“ (Odesláno)

Datum a čas (UTC) odeslání zprávy.

Ano

„Timeout“ (Čekací doba)

Toto je nepovinný atribut data a času (ve formátu UTC). Tuto hodnotu stanoví uzel pouze pro přeposlané žádosti. Slouží k informování odpovídajícího členského státu o době vypršení žádosti. V MS2TCN_<x>_Req a u všech odpovědí se tato hodnota nevyžaduje. Její používání je nepovinné, aby bylo možné použít stejnou definici záhlaví pro všechny typy zpráv bez ohledu na to, zda je hodnota atributu timeout vyžadována či nikoli.

Ne

„From“ (Odesílatel)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, který zprávu odeslal, nebo „EU“.

Ano

„To“ (Příjemce)

Kód ISO 3166-1 Alpha 2 členského státu, kterému je zpráva odeslána, nebo „EU“.

Ano


„Check Issued Cards Request“ (Žádost o kontrolu vydaných karet)

Povinné

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení řidiče, jak je uvedeno na kartě.

Ano

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno řidiče, jak je uvedeno na kartě (chybějící křestní jméno neznamená vyhledávání se zástupnými znaky).

Ne

„Date of Birth“ (Datum narození)

Datum narození řidiče, jak je uvedeno na kartě.

Ano

„Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)

Číslo řidičského průkazu řidiče.

Ne

„Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)

Země, která řidiči vydala řidičský průkaz.

Ne


„Check Issued Cards Response“ (Odpověď týkající se kontroly vydaných karet)

Povinné

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód udávající stav vyhledávání (např. „found“ (nalezeno), „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (Zpráva o stavu)

Vysvětlující popis stavu (v případě potřeby).

Ne

„Found Driver Details“ (Podrobné údaje o nalezeném řidiči)

Ano

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení jakýchkoli nalezených řidičů.

Ano

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno(a) jakýchkoli nalezených řidičů.

Ne

„Date of Birth“ (Datum narození)

Datum narození jakýchkoli nalezených řidičů.

Ano

„Place of Birth“ (Místo narození)

Místo narození jakýchkoli nalezených řidičů.

Ne

„Driver Card Number“ (Číslo karty řidiče)

Číslo karty nalezeného řidiče.

Ano

„Driver Card Status“ (Stav karty řidiče)

Stav karty nalezeného řidiče.

Ano

„Driver Card Issuing Authority“ (Orgán vydávající kartu řidiče)

Název orgánu, který vydal kartu nalezeného řidiče.

Ano

„Driver Card Start of Validity Date“ (Datum počátku platnosti karty řidiče)

Datum počátku platnosti karty nalezeného řidiče.

Ano

„Driver Card Expiry Date“ (Datum konce platnosti karty řidiče)

Datum konce platnosti karty nalezeného řidiče.

Ano

„Driver Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty řidiče)

Datum, kdy byla karta nalezeného řidiče naposledy změněna.

Ano

„Search Mechanism“ (Vyhledávací mechanismus)

Informace o tom, zda byla karta vyhledána pomocí vyhledávání NYSIIS nebo pomocí vlastního vyhledávání.

Ano

„Temporary Card“ (Dočasná karta)

Nalezená karta je kartou dočasnou.

Ne

„Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)

Číslo řidičského průkazu nalezeného řidiče.

Ano

„Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)

Země, která nalezenému řidiči vydala řidičský průkaz.

Ano

„Driving Licence Status“ (Stav řidičského průkazu)

Stav řidičského průkazu nalezeného řidiče.

Ne

„Driving Licence Issuing Date“ (Datum vydání řidičského průkazu)

Datum vydání řidičského průkazu nalezeného řidiče.

Ne

„Driving Licence Expiry Date“ (Datum konce platnosti řidičského průkazu)

Datum konce platnosti řidičského průkazu nalezeného řidiče.

Ne


„Check Card Status Request“ (Žádost o kontrolu stavu karty)

Povinné

„Driver Card Number“ (Číslo karty řidiče)

Číslo karty, o níž jsou požadovány údaje.

Ano


„Check Card Status Response“ (Odpověď týkající se kontroly stavu karty)

Povinné

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód udávající stav žádosti o údaje (např. „found“ (nalezeno), „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (Zpráva o stavu)

Vysvětlující popis stavu (v případě potřeby).

Ne

„Card Status“ (Stav karty)

Status požadované karty.

Ano

„Card Issuing Authority“ (Orgán vydávající kartu)

Název orgánu, který vydal požadovanou kartu.

Ano

„Card Start of Validity Date“ (Datum počátku platnosti karty)

Datum počátku platnosti požadované karty.

Ano

„Card Expiry Date“ (Datum konce platnosti karty)

Datum konce platnosti požadované karty.

Ano

„Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty)

Datum, kdy byla požadovaná karta naposledy změněna.

Ano

„Valid for Driving“ (Platná pro řízení)

Nalezená karta je/není platná pro řízení.

Ano

„Temporary Card“ (Dočasná karta)

Nalezená karta je kartou dočasnou.

Ne

„Workshop Card“ (Karta dílny)

„Workshop Name“ (Název dílny)

Název dílny, které byla karta vydána.

Ano

„Workshop Address“ (Adresa dílny)

Adresa dílny, které byla karta vydána.

Ano

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení osoby, jíž byla karta vydána.

Ne

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno osoby, jíž byla karta vydána.

Ne

„Date of Birth“ (Datum narození)

Datum narození osoby, jíž byla karta vydána.

Ne

„Card Holder Details“ (Údaje o držiteli karty)

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ano

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne

„Date of Birth“ (Datum narození)

Datum narození řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ano

„Place of Birth“ (Místo narození)

Místo narození řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne

„Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)

Číslo řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ano

„Driving Licence Issuing Country“ (Země vydání řidičského průkazu)

Země, která vydala řidičský průkaz řidiči, jemuž byla karta vydána.

Ano

„Driving Licence Status“ (Stav řidičského průkazu)

Stav řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne

„Driving Licence Issuing Date“ (Datum vydání řidičského průkazu)

Datum vydání řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne

„Driving Licence Expiry Date“ (Datum konce platnosti řidičského průkazu)

Datum konce platnosti řidičského průkazu řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne


„Modify Card Status Request“ (Žádost o změnu stavu karty)

Povinné

„Driver Card Number“ (Číslo karty řidiče)

Číslo karty, jejíž stav se změnil.

Ano

„New Driver Card Status“ (Stav nové karty řidiče)

Stav, na nějž byla karta změněna.

Ano

„Modification Reason“ (Důvod změny)

Důvod změny stavu karty (volný text).

Ne

„Driver Card Status Modified Date“ (Datum změny stavu karty řidiče)

Datum a čas, kdy byl stav karty změněn.

Ano

„Declared By“ (Oznámeno)

„Authority“ (Orgán)

Název orgánu, který provedl změnu stavu karty.

Ano

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení osoby, která provedla změnu stavu karty.

Ne

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno osoby, která provedla změnu stavu karty.

Ne

„Phone“ (Telefon)

Telefon osoby, která provedla změnu stavu karty.

Ne

„E-mail“ (E-mail)

E-mailová adresa osoby, která provedla změnu stavu karty.

Ne


„Modify Card Status Acknowledgement“ (Potvrzení změny stavu karty)

Povinné

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód udávající stav potvrzení („OK“, „not found“ (nenalezeno), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Acknowledgement type“ (Typ potvrzení)

Typ potvrzení: pro žádost nebo odpověď.

Ano

„Status Message“ (Zpráva o stavu)

Vysvětlující popis stavu (v případě potřeby).

Ne


„Modify Card Status Response“ (Odpověď týkající se změny stavu karty)

Povinné

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód udávající stav aktualizace rejstříku („OK“, „not OK“ (není ok), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (Zpráva o stavu)

Vysvětlující popis stavu (v případě potřeby).

Ne


„Issued Card Driving Licence Request“ (Žádost týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu)

Povinné

„Driver Card Number“ (Číslo karty řidiče)

Číslo karty řidiče, která byla vydána.

Ano

„Driving Licence Number“ (Číslo řidičského průkazu)

Číslo zahraničního řidičského průkazu, který byl použit pro žádost o vydání kartu řidiče.

Ano


„Issued Card Driving Licence Response“ (Odpověď týkající se karty vydané na základě řidičského průkazu)

Povinné

„Status Code“ (Kód stavu)

Kód udávající stav potvrzení oznámení („OK“, „not OK“ (není ok), „error“ (chyba) atd.).

Ano

„Status Message“ (Zpráva o stavu)

Vysvětlující popis stavu (v případě potřeby).

Ne

„Family Name“ (Příjmení)

Příjmení řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ano

„First Name“ (Křestní jméno)

Křestní jméno řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ne

„Date of Birth“ (Datum narození)

Datum narození řidiče, jemuž byla karta vydána.

Ano


PŘÍLOHA IV

Přepis a služby NYSIIS (New York State Identification and Intelligence System)

1.   Pro zakódování jmen všech řidičů do vnitrostátního rejstříku se používá algoritmus NYSIIS implementovaný v centrálním uzlu.

2.   Při vyhledávání karty pomocí funkce kontrola vydaných karet (CIC) se jako primární vyhledávací mechanismus použijí klíče NYSIIS.

3.   Členské státy mohou navíc pro zobrazení doplňujících výsledků použít vlastní algoritmus.

4.   Výsledky vyhledávání uvádějí vyhledávací mechanismus, který byl pro nalezení záznamu použit, tj. NYSIIS nebo vlastní.

5.   V případě, že se členský stát rozhodne zaznamenávat oznámení o kartě vydané na základě řidičského průkazu (ICDL), zaznamenávají se klíče NYSIIS obsažené v oznámení jako součást údajů ICDL.

5.1.   Při vyhledávání údajů ICDL členský stát použije klíče NYSIIS jména žadatele.


PŘÍLOHA V

Bezpečnostní požadavky

1.   Pro výměnu zpráv mezi centrálním uzlem a vnitrostátními systémy se použije protokol HTTPS.

2.   Vnitrostátní systémy používají pro účely zajištění předávání zpráv mezi vnitrostátními systémy a centrálním uzlem certifikáty PKI poskytnuté Komisí.

3.   Ve vnitrostátních systémech jsou implementovány minimálně certifikáty používající hašovací algoritmus podpisu SHA-2 (SHA-256) a délku veřejného klíče 2 048 bitů.


PŘÍLOHA VI

Úrovně služeb

1.   Vnitrostátní systémy musí splňovat tyto minimální úrovně služeb:

1.1.   Musí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1.2.   Jejich dostupnost se sleduje prostřednictvím zpráv HEARTBEAT, které vydává centrální uzel.

1.3.   Jejich míra dostupnosti musí být 98 % podle následující tabulky (údaje jsou zaokrouhleny na nejbližší vhodnou jednotku):

Dostupnost

znamená následující nedostupnost

denně

měsíčně

ročně

98 %

0,5 hodiny

15 hodin

7,5 dne

Po členských státech se požaduje, aby dodržovaly denní míru dostupnosti, uznává se však, že některé nezbytné činnosti, jako je údržba systému, vyžadují dobu odstávky delší než 30 minut. Měsíční a roční míry dostupnosti nicméně zůstávají povinné.

1.4.   Během jednoho kalendářního měsíce musí odpovědět minimálně na 98 % zaslaných žádostí.

1.5.   Na žádosti musí reagovat do 10 sekund.

1.6.   Celková čekací doba u žádostí (prodleva, během níž může žadatel čekat na odpověď) nesmí překročit 20 sekund.

1.7.   Musí být schopny vyřídit 6 zpráv za sekundu.

1.8.   Vnitrostátní systémy nesmí zasílat žádosti centrálnímu systému TACHOnet rychlostí přesahující 2 požadavky za sekundu.

1.9.   Každý vnitrostátní systém musí být schopen čelit potenciálním technickým problémům centrálního uzlu nebo vnitrostátních systémů v jiných členských státech. Ty mimo jiné zahrnují:

a)

ztrátu spojení s centrálním uzlem,

b)

nezodpovězenou žádost,

c)

obdržení odpovědí po vypršení čekací doby zprávy,

d)

obdržení nevyžádaných zpráv,

e)

obdržení neplatných zpráv.

2.   Centrální uzel musí:

2.1.   vykazovat míru dostupnosti 98 %,

2.2.   zasílat vnitrostátním systémům oznámení o případných chybách, a to buď prostřednictvím odpovědi nebo zvláštního chybového hlášení. Vnitrostátní systémy, které tato zvláštní chybová hlášení obdrží, musí být schopny zavést postup eskalace za účelem přijetí veškerých vhodných opatření k nápravě oznámené chyby.

3.   Údržba

Členské státy musí ostatní členské státy a Komisi informovat o jakékoli běžné údržbě prostřednictvím webové aplikace, a to nejméně jeden týden před zahájením takové činnosti, pokud je to technicky možné.


PŘÍLOHA VII

Přihlašování a statistika údajů shromážděných v centrálním uzlu

1.   V zájmu zajištění soukromí jsou údaje pro statistické účely anonymní. Údaje identifikující určitou kartu, řidiče nebo řidičský průkaz nejsou pro statistické účely k dispozici.

2.   Přihlašovací údaje se používají pro sledování veškerých transakcí za účelem monitorování a odstraňování chyb a umožňují vytváření statistických údajů o těchto transakcích.

3.   Osobní údaje se v záznamech neuchovávají déle než 6 měsíců. Statistické údaje se uchovávají po dobu neurčitou.

4.   Statistické údaje používané pro hlášení musí obsahovat:

a)

žádající členský stát,

b)

odpovídající členský stát,

c)

typ zprávy,

d)

kód stavu odpovědi,

e)

datum a čas zpráv,

f)

doba odezvy.


PŘÍLOHA VIII

Používání systému předávání zpráv TACHOnet

1.   Vydávání karet řidiče

1.1.   V případě, že je žadatel o vydání karty řidiče držitelem řidičského průkazu vydaného v jiném členském státě, než je členský stát žádosti, provede členský stát žádosti plošné vyhledávání „Check Issued Card“ (CIC) (kontrola vydaných karet).

1.2.   Členské státy vydávající kartu řidiče řidiči, který je držitelem řidičského průkazu vydaného v jiném členském státu, tomuto členskému státu prostřednictvím funkce „Issued Card Driving Licence“ (ICDL) (karta vydaná na základě řidičského průkazu) okamžitě oznámí, že byla vydána karta řidiče.

1.3.   V případě, že je žadatel o vydání karty řidiče držitelem řidičského průkazu vydaného v členském státě žádosti a v jeho případě bylo již ve vnitrostátním rejstříku tohoto státu zaznamenáno oznámení ICDL, provede členský stát buď adresnou kontrolu „Check Issued Cards“ (CIC) (kontrola vydaných karet) nebo vyhledávání „Check Card Status“ (CCS) (kontrola stavu karty) v členském státě, který oznámení ICDL zaslal.

1.4.   Každé oznámení ICDL se zaznamená do vnitrostátního rejstříku členského státu, který je obdrží.

1.5.   Členské státy provedou plošné vyhledávání CIC alespoň u 30 % žádostí předložených řidiči, kteří jsou držiteli průkazů vydaných v tomto členském státě.

1.6.   Členské státy se mohou rozhodnout, že funkci ICDL podle bodů 1.3 až 1.5 nebudou používat. V takovém případě provedou plošné vyhledávání CIC u každé obdržené žádosti.

1.7.   Členské státy Komisi nejpozději k datu použitelnosti tohoto nařízení oznámí, zda budou zaznamenávat oznámení ICDL do svých vnitrostátních rejstříků, nebo zda budou uplatňovat postup podle bodu 1.6.

1.8.   Členské státy, které po dobu pěti nebo méně let před datem použitelnosti tohoto nařízení nezaznamenávaly oznámení ICDL do svých vnitrostátních rejstříků, jak je stanoveno v bodě 1.4, musí provádět plošné vyhledávání CIC u 100 % žádostí, s výjimkou řidičských průkazů, u nichž bylo zaznamenáno oznámení ICDL, v kterémžto případě se použije bod 1.3.

1.9.   Povinnost stanovená v bodě 1.8 platí po dobu pěti let počínaje dnem, kdy se oznámení ICDL začala fakticky zaznamenávat do vnitrostátního rejstříku každého členského státu.

2.   Odebrané, pozastavené nebo odcizené karty řidiče

2.1.   Pokud byla v souladu s čl. 26 odst. 7 a čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) č. 165/2014 karta řidiče odejmuta, její platnost byla pozastavena nebo byla nahlášena jako odcizená v jiném členském státě, než je vydávající členský stát, příslušný orgán tohoto členského státu:

a)

ověří skutečný stav karty zasláním žádosti o kontrolu stavu karty (CCS) vydávajícímu členskému státu. Pokud není známo číslo karty, odešle se před výše uvedenou žádostí CCS adresná žádost CIC;

b)

pošle vydávajícímu členskému státu prostřednictvím systému předávání zpráv TACHOnet oznámení o změně stavu karty (MCS).

3.   Výměna karet řidiče

3.1.   Požádá-li držitel karty řidiče o výměnu této karty v jiném členském státě, než je vydávající členský stát, ověří příslušný orgán tohoto členského státu skutečný stav karty zasláním žádosti o kontrolu stavu karty (CCS) vydávajícímu členskému státu.

3.2.   Jakmile je stav karty řidiče zkontrolován a karta je platná pro výměnu, zašle příslušný orgán členského státu, ve kterém byla žádost podána, prostřednictvím systému pro předávání zpráv TACHOnet vydávajícímu členskému státu žádost o změnu stavu karty (MCS).

3.3.   Členské státy, které obnovují nebo vyměňují kartu řidiče řidiči, který je držitelem řidičského průkazu vydaného v jiném členském státu, tomuto členskému státu prostřednictvím funkce ICDL (karta vydaná na základě řidičského průkazu) okamžitě oznámí, že karta řidiče byla obnovena nebo vyměněna.


Top