Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/24 ze dne 8. ledna 2016, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014 (Text s významem pro EHP)

OJ L 8, 13.1.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/24/oj

13.1.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/24

ze dne 8. ledna 2016,

kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum a muškátového oříšku z Indie a muškátového oříšku z Indonésie a mění nařízení (ES) č. 669/2009 a (EU) č. 884/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (2), a zejména na čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (3) stanoví zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu uvedených v příloze I uvedeného nařízení. Podzemnice olejná z Brazílie a Capsicum annuum a muškátový oříšek z Indie již takovým zesíleným úředním kontrolám podléhají od ledna 2010, pokud jde o přítomnost aflatoxinů. Od července 2012 podléhá zesíleným úředním kontrolám, pokud jde aflatoxiny, rovněž muškátový oříšek z Indonésie.

(2)

Výsledky úředních kontrol prováděných členskými státy podle nařízení (ES) č. 669/2009 u uvedených komodit svědčí o přetrvávající vysoké četnosti případů nedodržení maximálních limitů aflatoxinů. Tyto výsledky dokazují, že dovoz uvedených potravin a krmiv představuje riziko pro zdraví zvířat a lidí. Ani po několika letech zvýšené četnosti kontrol na hranicích Unie nedošlo ke zlepšení situace.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (4) stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny.

(4)

V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat v Unii je nutné s ohledem na příslušné potraviny a krmiva z Brazílie, Indie a Indonésie stanovit další záruky. Ke všem zásilkám podzemnice olejné z Brazílie, Capsicum annuum z Indie a muškátového oříšku z Indie a Indonésie by mělo být přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti potvrzující, že z produktů byly odebrány vzorky, které byly analyzovány na přítomnost aflatoxinů, a že produkty byly shledány jako vyhovující právním předpisům Unie. Výsledky analytických zkoušek by měly být připojeny k osvědčení.

(5)

Vedle osvobození zásilek určených pro soukromé osoby k osobní spotřebě a použití je rovněž namístě vyjmout velmi malé zásilky některých krmiv a potravin, a sice zásilky nepřesahující 20 kg používané například pro obchodní výstavy nebo zasílané jako obchodní vzorky. Požadavek, aby k takovým zásilkám bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti s připojenými výsledky analytických zkoušek, není úměrný nízké míře rizika těchto zásilek pro veřejné zdraví.

(6)

Turecké a íránské orgány informovaly Komisi o změně příslušného orgánu, jehož zplnomocněný zástupce je oprávněn podepisovat osvědčení o zdravotní nezávadnosti. Brazilský orgán je rovněž příslušný pro krmiva. Tyto změny by proto měly být odpovídajícím způsobem začleněny.

(7)

Za účelem snížení neopodstatněné administrativní zátěže je vhodné stanovit, že v případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, není nutné, aby identifikační číslo zásilky bylo uvedeno na každém jednotlivém balení v zásilce, ale postačí, když bude na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena.

(8)

Vzhledem k zaznamenaným problémům je vhodné výslovně uvést, že položky společného vstupního dokladu související s uspokojivými výsledky kontroly dokladů musí být vyplněny před tím, než je povolen přesun zásilky na určené místo dovozu.

(9)

Nařízení (ES) č. 669/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 669/2009 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 1 se doplňují nová písmena i), j) a k), která znějí:

„i)

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce a bez skořápky, arašídové máslo, podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná (krmiva a potraviny) pocházející nebo zasílané z Brazílie;

j)

Capsicum spp. a muškátový oříšek pocházející nebo zasílané z Indie;

k)

muškátový oříšek pocházející nebo zasílaný z Indonésie.“;

2)

v čl. 1 odst. 3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Toto nařízení se nepoužije rovněž na zásilky krmiv a potravin, jejichž hrubá hmotnost nepřesahuje 20 kg.“;

3)

v čl. 5 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Ministerstvo zemědělství, chovu hospodářských zvířat a zásobování potravinami (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) v případě krmiv a potravin z Brazílie;“;

4)

v čl. 5 odst. 2 se písmena d) a e) nahrazují tímto:

„d)

Ministerstvo zdravotnictví a zdravotnického vzdělávání v případě potravin z Íránu;

e)

Generální ředitelství pro potraviny a kontrolu Ministerstva potravin, zemědělství a chovu hospodářských zvířat Turecké republiky v případě potravin z Turecka;“;

5)

v čl. 5 odst. 2 se doplňuje nové písmeno i), které zní:

„i)

Ministerstvo zemědělství v případě potravin z Indonésie.“;

6)

v článku 6 se doplňuje nová věta, která zní:

„V případě, kdy zásilku tvoří balení obsahující několik malých balení/jednotek, postačuje, že je identifikační číslo zásilky uvedeno na balení, v němž jsou tato malá balení/jednotky obsažena.“;

7)

v čl. 9 odst. 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Příslušný orgán v určeném místě vstupu povolí přesun zásilky do určeného místa dovozu, pokud jsou výsledky kontrol uvedených v odstavci 2 uspokojivé a po vyplnění příslušných položek části II společného vstupního dokladu (II.3, II.5, II.8 a II.9).“;

8)

příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 884/2014 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zásilky krmiv a potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. i), j) a k), které opustily zemi původu před vstupem tohoto nařízení v platnost, smí být dovezeny do EU, aniž by k nim bylo přiloženo osvědčení o zdravotní nezávadnosti a výsledky odběru vzorků a analýzy.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. ledna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (ES) č. 669/2009 se zrušují tyto položky:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN

Třídění TARIC

Země původu nebo země odeslání

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

„—

Podzemnice olejná ve skořápce

1202 41 00

 

Brazílie (BR)

10

Podzemnice olejná bez skořápky

1202 42 00

Arašídové máslo

2008 11 10

Podzemnice olejná jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Capsicum annuum, vcelku

0904 21 10

 

Indie (IN)

20

Capsicum annuum, drcené nebo mleté

ex 0904 22 00

10

Sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koření)

 

 

Muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

20“

(Potraviny – sušené koření)

 


PŘÍLOHA II

Příloha I nařízení (EU) č. 884/2014 se mění takto:

1)

v poslední položce se slova „melounová jádra (Egusi, Citrullus lanatus) a produkty z nich vyrobené“ nahrazují slovy „melounová jádra (Egusi, Citrullus spp.) a produkty z nich vyrobené“;

2)

doplňují se nové položky, které znějí:

Krmiva a potraviny

(zamýšlené použití)

Kód KN

Třídění TARIC

Země původu nebo země odeslání

Četnost fyzických kontrol a kontrol totožnosti (%) při dovozu

„—

podzemnice olejná (arašídy) ve skořápce

1202 41 00

 

Brazílie (BR)

10

podzemnice olejná (arašídy) bez skořápky

1202 42 00

arašídové máslo

2008 11 10

podzemnice olejná (arašídy) jinak upravená nebo konzervovaná

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(Krmiva a potraviny)

 

Capsicum annuum, vcelku

0904 21 10

 

Indie (IN)

20

Capsicum annuum, drcené nebo mleté

ex 0904 22 00

10

sušené plody rodu Capsicum, vcelku, jiné než sladké papriky (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Potraviny – sušené koření)

 

 

muškátové oříšky (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

20“

(Potraviny – sušené koření)

 


Top