EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0681

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/681 ze dne 27. dubna 2016 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

OJ L 119, 4.5.2016, p. 132–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/681/oj

4.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/132


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/681

ze dne 27. dubna 2016

o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 82 odst. 1 písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 6. listopadu 2007 Komise přijala návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vymáhání práva. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se však návrh Komise, který v té době ještě nebyl přijat Radou, stal zastaralým.

(2)

V dokumentu „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“ (3) je Komise vyzvána, aby předložila návrh na používání údajů PNR k prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání terorismu a závažné trestné činnosti.

(3)

Komise nastínila řadu hlavních prvků politiky Unie v této oblasti ve sdělení ze dne 21. září 2010„O globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí“.

(4)

Směrnice Rady 2004/82/ES (4) upravuje předávání předběžných údajů o cestujících (údaje API) leteckými dopravci příslušným vnitrostátním orgánům s cílem zlepšit hraniční kontroly a bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví.

(5)

Cíle této směrnice jsou mimo jiné zajistit bezpečnost a ochránit život a bezpečí osob a vytvořit právní rámec pro ochranu údajů PNR, pokud jde o jejich zpracování příslušnými orgány.

(6)

Účinné využívání údajů PNR, například porovnáním údajů PNR s různými databázemi hledaných osob a předmětů, je nezbytné pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, a tím pro zvýšení vnitřní bezpečnosti, k shromažďování důkazů a případně k nalezení spolupachatele a odhalení zločinecké sítě.

(7)

Posouzení údajů PNR umožňuje identifikaci osob, které nebyly podezřelé z účasti na teroristických trestných činech nebo závažné trestné činnosti před tímto posouzením a které by měly být příslušnými orgány dále prověřeny. Používáním údajů PNR je možno reagovat na hrozbu teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti z odlišné perspektivy než zpracováním jiných kategorií osobních údajů. Nicméně pro zajištění toho, aby údaje PNR byly i nadále zpracovávány v co nejomezenějším nezbytném rozsahu, by vytváření a používání kritérií pro posouzení mělo být omezeno na teroristické trestné činy a závažnou trestnou činnost, pro něž je použití takových kritérií relevantní. Kritéria pro posouzení by kromě toho měla být definována tak, aby byl počet nevinných osob nesprávně identifikovaných systémem co nejmenší.

(8)

Letečtí dopravci již shromažďují a zpracovávají údaje PNR pro vlastní komerční účely. Tato směrnice by neměla ukládat povinnost leteckým dopravcům shromažďovat nebo uchovávat další údaje o cestujících ani povinnost cestujícím poskytovat další údaje kromě těch, které již leteckým dopravcům poskytují.

(9)

Někteří letečtí dopravci si ponechávají údaje API, které shromažďují, jakožto součást údajů PNR, zatímco jiní tak nečiní. Přidaná hodnota využití údajů PNR spolu s údaji API spočívá v tom, že členským státům napomáhá při ověřování totožnosti osob, a tím posiluje hodnotu tohoto výsledku z hlediska vymáhání práva a snižuje riziko provádění kontrol a vyšetřování nevinných osob. Je proto důležité zajistit, aby letečtí dopravci v případech, kdy shromažďují údaje API, předávali tyto údaje bez ohledu na to, zda údaje API uchovávají odlišnými technickými prostředky, než jaké jsou použity pro ostatní údaje PNR.

(10)

Pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti je zásadní, aby všechny členské státy zavedly předpisy, jež by leteckým dopravcům, kteří provozují lety mimo EU, ukládaly povinnost předávat shromážděné údaje PNR, včetně údajů API. Členské státy by měly mít možnost rozšířit tuto povinnost rovněž na letecké dopravce, kteří provozují lety uvnitř EU. Těmito předpisy by neměla být dotčena směrnice 2004/82/ES.

(11)

Zpracovávání osobních údajů by mělo být přiměřené konkrétním bezpečnostním cílům, jež tato směrnice sleduje.

(12)

Definice teroristických trestných činů používaná v této směrnici by měla být stejná jako v rámcovém rozhodnutí Rady 2002/475/SVV (5). Definice závažné trestné činnosti by měla zahrnovat kategorie trestných činů uvedených v příloze II této směrnice.

(13)

V zájmu jasnosti a snížení nákladů pro letecké dopravce by údaje PNR měly být předávány jednomu určenému útvaru pro informace o cestujících v příslušném členském státě. Útvar pro informace o cestujících může mít v rámci jednoho členského státu několik poboček a několik členských států může rovněž společně zřídit jeden útvar pro informace o cestujících. Členské státy by si měly vzájemně vyměňovat informace prostřednictvím příslušných sítí pro výměnu informací s cílem usnadnit sdílení informací a zajistit interoperabilitu.

(14)

Členské státy by měly nést náklady na používání, uchovávání a vzájemnou výměnu údajů PNR.

(15)

Seznam údajů PNR, které mají být útvaru pro informace o cestujících poskytovány, je třeba vypracovat tak, aby odrážel legitimní požadavek veřejných orgánů na zajištění prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost v rámci Unie a ochrání základní práva, zejména právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Za tímto účelem by se měly uplatnit přísné standardy v souladu s Listinou základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních údajů (dále jen „úmluva č. 108“) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“). Tento seznam by neměl být založen na údajích o rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání ani přesvědčení, politickém nebo jiném názoru, členství v odborových organizacích, zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci osoby. Údaje PNR by měly obsahovat pouze podrobné informace o rezervacích a cestovních trasách, které příslušným orgánům umožňují identifikovat ty cestující v letecké dopravě, kteří představují hrozbu pro vnitřní bezpečnost.

(16)

V současné době jsou k dispozici dva možné způsoby předávání údajů: metoda „vytahování“, v jejímž rámci mohou příslušné orgány z členského státu, který údaje PNR požaduje, vstoupit do rezervačního systému leteckého dopravce a získat („vytáhnout“) opis požadovaných údajů PNR, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci letečtí dopravci předají („dodají“) požadované údaje PNR orgánu, který je požaduje, což leteckým dopravcům umožňuje kontrolovat, jaké údaje jsou poskytovány. Má se za to, že metoda „dodávání“ nabízí vyšší úroveň ochrany údajů a měla by být povinná pro všechny letecké dopravce.

(17)

Komise oceňuje pokyny Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) týkající se údajů PNR. Tyto pokyny by tedy měly být základem pro přijímání podporovaných datových formátů pro předávání údajů PNR leteckými dopravci členským státům. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení týkajících se podporovaných datových formátů a příslušných protokolů platných pro předávání údajů leteckými dopravci by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (6).

(18)

Členské státy by měly přijmout veškerá nezbytná opatření, aby leteckým dopravcům umožnily splnění jejich povinností podle této směrnice. Členské státy by měly pro letecké dopravce, kteří nesplní své povinnosti, pokud jde o předávání údajů PNR, stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce, včetně sankcí finančních.

(19)

Každý členský stát by měl být odpovědný za posuzování potenciálních hrozeb spojených s teroristickými trestnými činy a závažnou trestnou činností.

(20)

Vzhledem k tomu, že je třeba plně zohlednit právo na ochranu osobních údajů a právo nebýt diskriminován, by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, která mají pro určitou osobu nepříznivé právní účinky nebo ji značně poškozují, pouze z důvodu automatizovaného zpracování údajů PNR. Žádné z těchto rozhodnutí by navíc s ohledem na články 8 a 21 Listiny nemělo představovat diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoliv jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci. Komise by měla rovněž zohlednit tyto zásady při přezkumu uplatňování této směrnice.

(21)

Výsledek zpracování údajů PNR by za žádných okolností neměl být členskými státy využíván jako důvod k obcházení jejich mezinárodních závazků vyplývajících z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění protokolu k této úmluvě ze dne 31. ledna 1967, ani by neměl být využíván k zamítání bezpečného a účinného legálního vstupu žadatelů o azyl na území Unie a uplatnění jejich práva na mezinárodní ochranu.

(22)

Uplatňování této směrnice by mělo zajistit plné respektování základních práv, práva na soukromí a zásady proporcionality, a to při plném zohlednění zásad stanovených v nedávné příslušné judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Rovněž by mělo být ve skutečném souladu s cíli nezbytnosti a přiměřenost, aby bylo dosaženo obecných zájmů uznaných Unií, a mělo by naplňovat potřebu ochrany práv a svobod ostatních v boji proti teroristickým trestným činům a závažné trestné činnosti. Uplatňování této směrnice by mělo být řádně odůvodněno a měly by být zavedeny nezbytné záruky, které zajistí zákonnost veškerého uchovávání, analýz, předávání a využívání údajů PNR.

(23)

Členské státy by si měly mezi sebou a Europolem vyměňovat údaje PNR, které obdrží, pokud je to považováno za nezbytné z hlediska prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. Útvary pro informace o cestujících by případně měly neprodleně předat pro účely dalšího vyšetřování výsledek zpracování údajů PNR útvarům pro informace o cestujících jiných členských států. Ustanoveními této směrnice by neměly být dotčeny jiné nástroje Unie týkající se výměny informací mezi policií a dalšími donucovacími orgány a justičními orgány, včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV (7) a rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV (8). Tato výměna údajů PNR by se měla řídit pravidly policejní a soudní spolupráce a neměla by poškozovat vysokou úroveň ochrany soukromí a osobních údajů, kterou vyžaduje Listina, úmluva č. 108 a EÚLP.

(24)

Je třeba zajistit bezpečnou výměnu informací týkajících se údajů PNR mezi členskými státy, a to prostřednictvím stávajících kanálů pro spolupráci mezi příslušnými orgány členských států, a zejména s Europolem prostřednictvím jeho aplikace sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA).

(25)

Doba uchování údajů PNR by měla být doba nezbytná pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti a měla by být těmto účelům přiměřená. Vzhledem k povaze údajů a jejich používání je nezbytné, aby byly údaje PNR uchovávány po dobu dostačující k provedení analýzy a k využití při vyšetřování. Aby se zabránilo nepřiměřenému využívání údajů, měly by být tyto údaje po uplynutí počáteční doby uchovávání depersonalizovány maskováním prvků údajů. Aby byla zaručena nejvyšší úroveň ochrany údajů, měl by být přístup k úplným údajům PNR, které umožňují přímou identifikaci subjektu údajů, povolen po uplynutí počáteční doby uchovávání pouze za velmi přísných a omezených podmínek.

(26)

Pokud byly konkrétní údaje PNR předány příslušnému orgánu a jsou používány v rámci konkrétních vyšetřování trestných činů nebo stíhání, je třeba, aby se uchovávání těchto údajů příslušným orgánem řídilo vnitrostátním právem, a to bez ohledu na dobu uchování údajů stanovenou touto směrnicí.

(27)

Zpracování údajů PNR v jednotlivých členských státech útvarem pro informace o cestujících a příslušnými orgány by se mělo řídit normami pro ochranu osobních údajů stanovenými vnitrostátním právem v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/977/SVV (9) a se zvláštními požadavky na ochranu údajů stanovenými touto směrnicí. Odkazy na rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV je třeba chápat jako odkazy na stávající platné právní předpisy i jako odkazy na právní předpisy, které je nahradí.

(28)

S ohledem na právo na ochranu osobních údajů by měla být práva subjektů údajů týkající se zpracování jejich údajů PNR, jako je právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz a omezení zpracování, jakož i právo na náhradu škody a právo na soudní přezkum, v souladu jak s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV, tak i s vysokou úrovní ochrany zakotvenou v Listině a EÚLP.

(29)

S přihlédnutím k právu cestujících být informováni o zpracování svých osobních údajů by členské státy měly zajistit, aby byly cestujícím poskytovány přesné, lehce dostupné a srozumitelné informace o shromažďování údajů PNR, o předávání těchto údajů útvaru pro informace o cestujících a o právech, která mají jako subjekty údajů.

(30)

Touto směrnicí není dotčeno právo Unie ani vnitrostátní právo týkající se zásady přístupu veřejnosti k úředním dokumentům.

(31)

Předávání údajů PNR členskými státy do třetích zemí by mělo být povolováno pouze v jednotlivých případech a mělo by probíhat v plném souladu s opatřeními přijatými členskými státy podle rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. Pro zajištění ochrany osobních údajů by toto předávání osobních údajů mělo podléhat dalším požadavkům ohledně účelu předávání. Mělo by podléhat rovněž zásadám nezbytnosti a zásadě vysoké úrovně ochrany v souladu s Listinou a EÚLP.

(32)

Vnitrostátní orgán dohledu, který byl zřízen v rámci provádění rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV, by měl rovněž odpovídat za poskytování poradenství a sledování, jak jsou předpisy přijaté členskými státy podle této směrnice uplatňovány.

(33)

Tato směrnice nemá vliv na možnost členských států stanovit podle svého vnitrostátního práva systém pro shromažďování a zpracování údajů PNR od hospodářských subjektů, které nejsou leteckým dopravcem, jako jsou například cestovní agentury nebo kanceláře, které poskytují služby související s cestovním ruchem, včetně rezervací letů, pro jejichž účely shromažďují a zpracovávají údaje PNR, nebo od jiných dopravců, než jsou dopravci uvedení v této směrnici, a to za předpokladu, že je toto vnitrostátní právo v souladu s právem Unie.

(34)

Touto směrnicí nejsou dotčena platná pravidla Unie týkající se způsobu provádění hraničních kontrol ani pravidla Unie upravující vstup na území a opuštění území Unie.

(35)

V důsledku právních a technických rozdílů mezi vnitrostátními předpisy pro zpracování osobních údajů, včetně údajů PNR, se letečtí dopravci setkávají a budou setkávat s různými požadavky, pokud jde o kategorie informací, které mají být předávány, a o podmínky, za kterých tyto informace musí být poskytnuty příslušným vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly mohou bránit účinné spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. Je proto nezbytné vytvořit společný právní rámec na úrovni Unie pro předávání údajů PNR a jejich zpracovávání.

(36)

Tato směrnice respektuje základní práva a zásady Listiny, a zejména právo na ochranu osobních údajů, právo na soukromí a právo nebýt diskriminován, která jsou chráněna články 8, 7 a 21 Listiny, a měla by být odpovídajícím způsobem provedena. Tato směrnice je slučitelná se zásadami ochrany údajů a její ustanovení jsou v souladu s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. V zájmu dodržení zásady proporcionality ve zvláštních oblastech tato směrnice navíc stanoví přísnější pravidla ochrany údajů než rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV.

(37)

Oblast působnosti této směrnice je co nejvíce omezena, jelikož stanoví uchování údajů PNR u útvarů pro informace o cestujících po dobu nepřekračující pět let, po jejímž uplynutí by údaje měly být zlikvidovány; stanoví, že by údaje měly být depersonalizovány maskováním prvků údajů po počátečním období šesti měsíců a zakazuje shromažďování a používání citlivých údajů. Za účelem zajištění účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů, požaduje se, aby členské státy zajistily, aby za poskytování poradenství a sledování způsobu, jakým jsou údaje PNR zpracovány, odpovídal nezávislý vnitrostátní orgán dohledu, a zejména pracovník pro ochranu údajů. Veškeré zpracování údajů PNR by mělo být pro účely ověření jeho legality, interní kontroly a zajištění nezbytné neporušenosti a bezpečnosti zpracování údajů zaprotokolováno nebo zdokumentováno. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby byli cestující o shromažďování údajů PNR a o svých právech jasně a přesně informováni.

(38)

Jelikož cílů této směrnice, totiž předávání údajů PNR leteckými dopravci a zpracování těchto údajů pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(39)

V souladu s článkem 3 Protokolu (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámily tyto členské státy své přání účastnit se přijímání a používání této směrnice.

(40)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání této směrnice a tato směrnice není pro Dánsko závazná ani použitelná.

(41)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2011 (10) a vydal stanovisko dne 25. března 2011,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tato směrnice upravuje:

a)

předávání údajů PNR leteckými dopravci na letech mimo EU,

b)

zpracování údajů uvedených v písmenu a), včetně jejich shromažďování, používání a uchovávání členskými státy a vzájemné výměny mezi nimi.

2.   Údaje PNR shromážděné v souladu s touto směrnicí mohou být zpracovány pouze pro účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 písm. a), b) a c).

Článek 2

Použití této směrnice na lety uvnitř EU

1.   Jestliže se členský stát rozhodne používat tuto směrnici na lety uvnitř EU, oznámí to písemně Komisi. Členský stát může toto oznámení učinit nebo odvolat kdykoliv. Komise toto oznámení a případné odvolání zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Pokud je učiněno oznámení uvedené v odstavci 1, použijí se všechna ustanovení této směrnice na lety uvnitř EU, jako by se jednalo o lety mimo EU, a na údaje PNR na letech uvnitř EU, jakoby se jednalo o údaje PNR na letech mimo EU.

3.   Členský stát se může rozhodnout, že tuto směrnici bude uplatňovat pouze na vybrané lety uvnitř EU. V okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí členský stát určí lety, které považuje za nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Členský stát se může kdykoliv rozhodnout změnit výběr takto určených letů uvnitř EU.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„leteckým dopravcem“ podnik letecké dopravy s platnou provozní licencí nebo rovnocenným dokladem, který mu umožňuje provozovat leteckou dopravu cestujících;

2)

„letem mimo EU“ jakýkoliv plánovaný nebo neplánovaný let provozovaný leteckým dopravcem ze třetí země, jenž má přistát na území členského státu, nebo let odlétající z území členského státu, jenž má přistát ve třetí zemi, v obou případech včetně letů s mezipřistáním na území členských států nebo třetích zemí;

3)

„letem uvnitř EU“ jakýkoliv plánovaný nebo neplánovaný let provozovaný leteckým dopravcem z území členského státu, jenž má přistát na území jednoho nebo několika jiných členských států bez mezipřistání na území třetí země;

4)

„cestujícím“ každá osoba, včetně cestující na letech s přestupem a tranzitních letech, kromě členů posádky, která je nebo má být se souhlasem leteckého dopravce letecky přepravena, přičemž tento souhlas je vyjádřen zápisem této osoby na seznam cestujících;

5)

„jmennou evidencí cestujících (dále jen „PNR“)“ evidence cestovních požadavků každého cestujícího, která obsahuje všechny potřebné informace, jež umožňují rezervujícím a zúčastněným leteckým dopravcům zpracovávat a kontrolovat rezervace u každé cesty rezervované kterýmkoliv cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu na to, zda je uvedena v rezervačních systémech, kontrolních systémech odletů užívaných pro přihlášení cestujících k letu nebo jiných rovnocenných systémech poskytujících stejné funkce;

6)

„rezervačním systémem“ vnitřní systémy leteckého dopravce, ve kterých jsou údaje PNR shromažďovány pro účely zpracování rezervací;

7)

„metodou dodávání“ metoda, v jejímž rámci letečtí dopravci předávají údaje PNR uvedené v příloze I do databáze orgánu, který je požaduje;

8)

„teroristickými trestnými činy“ trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV;

9)

„závažným trestným činem“ trestný čin uvedený v příloze II, za který lze podle vnitrostátního práva členského státu uložit trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené s odnětím svobody s horní hranicí trestní sazby v délce nejméně tří let;

10)

„depersonalizací maskováním prvků údajů“ postup, kterým se určité prvky údajů, jež by mohly sloužit k přímé identifikaci subjektu údajů, pro uživatele zneviditelní.

KAPITOLA II

Povinnosti členských států

Článek 4

Útvar pro informace o cestujících

1.   Každý členský stát zřídí nebo určí orgán příslušný pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti či pobočku tohoto orgánu jako svůj „útvar pro informace o cestujících“.

2.   Útvar pro informace o cestujících je odpovědný za:

a)

shromažďování údajů PNR od leteckých dopravců a uchovávání, zpracování a předávání těchto údajů nebo výsledků jejich zpracování příslušným orgánům uvedeným v článku 7;

b)

výměnu údajů PNR a výsledků jejich zpracování s útvary pro informace o cestujících jiných členských států a s Europolem v souladu s články 9 a 10.

3.   Pracovníci útvaru pro informace o cestujících mohou být vysláni z příslušných orgánů. Členské státy poskytnou útvarům pro informace o cestujících odpovídající prostředky, aby mohly plnit své úkoly.

4.   Dva nebo více členských států (dále jen „zúčastněné členské státy“) mohou zřídit nebo určit jediný orgán, který slouží jako jejich útvar pro informace o cestujících. Takový útvar pro informace o cestujících se zřídí v jednom ze zúčastněných členských států a je považován za vnitrostátní útvar pro informace o cestujících všech zúčastněných členských států. Zúčastněné členské státy se společně dohodnou na podrobných pravidlech pro provoz tohoto útvaru pro informace o cestujících a dodržují požadavky stanovené v této směrnici.

5.   Do jednoho měsíce od zřízení útvaru pro informace o cestujících oznámí každý členský stát tuto skutečnost Komisi a může své oznámení kdykoliv změnit. Komise toto oznámení a jeho případné změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Pracovník pro ochranu údajů v rámci útvaru pro informace o cestujících

1.   Útvar pro informace o cestujících jmenuje pracovníka pro ochranu údajů, který je odpovědný za sledování zpracování údajů PNR a dodržování příslušných záruk.

2.   Členské státy poskytnou pracovníkům pro ochranu údajů příslušné prostředky, aby mohli účinně a nezávisle plnit své úkoly a povinnosti.

3.   Členské státy zajistí, aby subjekty údajů měly právo obrátit se na pracovníka pro ochranu údajů jako na jednotné kontaktní místo ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých údajů PNR.

Článek 6

Zpracování údajů PNR

1.   Údaje PNR předávané leteckými dopravci jsou shromažďovány útvarem pro informace o cestujících příslušného členského státu, jak je stanoveno v článku 8. Pokud údaje PNR předávané leteckými dopravci obsahují jiné údaje než údaje uvedené v příloze I, útvar pro informace o cestujících tyto údaje po obdržení ihned a trvale zlikviduje.

2.   Útvar pro informace o cestujících zpracovává údaje PNR pouze pro tyto účely:

a)

posuzování cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo odletem z členského státu za účelem identifikace osob, u kterých je vyžadováno další prověření příslušnými orgány uvedenými v článku 7, případně Europolem podle článku 10, vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu.

b)

reakce, na základě posouzení jednotlivých případů, po podání řádně zdůvodněné žádosti založené na dostatečných poznatcích příslušných orgánů o poskytnutí a zpracování údajů PNR v konkrétních případech za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu nebo poskytnutí výsledků tohoto zpracování příslušným orgánům a případně Europolu;

c)

analýza údajů PNR za účelem aktualizace nebo vytvoření nových kritérií, která mají být použita při posuzování prováděných podle odst. 3 písm. b) s cílem identifikovat osoby, které mohou být zapojeny do teroristického trestného činu nebo do závažného trestného činu.

3.   Při posuzování uvedeném v odst. 2 písm. a) může útvar pro informace o cestujících:

a)

porovnat údaje PNR s databázemi, jež mají význam z hlediska prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti, včetně databází hledaných osob nebo předmětů nebo osob a předmětů, o nichž byl proveden záznam, a to v souladu s pravidly Unie a mezinárodními i vnitrostátními pravidly platnými pro tyto databáze; nebo

b)

zpracovat údaje PNR na základě předem stanovených kritérií.

4.   Jakékoliv posouzení cestujících před jejich plánovaným příletem do nebo odletem z členského státu na základě předem stanovených kritérií uvedených v odst. 3 písm. b) se provádí nediskriminačním způsobem. Tato předem stanovená kritéria musí být cílená, přiměřená a specifická. Členské státy zajistí, aby útvar pro informace o cestujících ve spolupráci s příslušnými orgány uvedenými v článku 7 stanovil a pravidelně přezkoumával tato kritéria. Tato kritéria nesmí být za žádných okolností založena na rasovém ani etnickém původu dané osoby, jejích politických názorech, náboženském či filozofickém přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdraví, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

5.   Členské státy zajistí, aby byl každý pozitivní výsledek automatizovaného zpracování údajů PNR provedeného podle odst. 2 písm. a) individuálně přezkoumán neautomatizovanými prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle článku 7 provedl určitý úkon podle vnitrostátního práva.

6.   Útvar pro informace o cestujících daného členského státu předá údaje PNR osob identifikovaných podle odst. 2 písm. a) nebo výsledky zpracování těchto údajů k dalšímu prověření příslušným orgánům téhož členského státu uvedeným v článku 7. Tato předání mohou být provedena pouze na základě posouzení jednotlivých případů a v případě automatizovaného zpracování údajů PNR po individuálním přezkumu neautomatizovanými prostředky.

7.   Členské státy zajistí, aby měl pracovník pro ochranu údajů přístup ke všem údajům zpracovávaným útvarem pro informace o cestujících. Má-li pracovník pro ochranu údajů za to, že zpracování jakéhokoliv údaje nebylo zákonné, může postoupit věc vnitrostátnímu orgánu dohledu.

8.   Uchovávání, zpracování a analýza údajů PNR se provádí výhradně na zabezpečeném místě nebo místech na území členských států.

9.   V důsledku posuzování cestujících podle odst. 2 písm. a) tohoto článku nesmí být ohroženo právo vstupu u osob, které požívají práva Unie na volný pohyb na území dotčeného členského státu, stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES (11). Důsledky těchto posouzení, prováděných u letů uvnitř EU mezi členskými státy, na které se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (12), musí být kromě toho v souladu s uvedeným nařízením.

Článek 7

Příslušné orgány

1.   Každý členský stát přijme seznam příslušných orgánů oprávněných požadovat nebo přijímat údaje PNR nebo výsledek zpracování těchto údajů od útvarů pro informace o cestujících s cílem tyto informace dále přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření za účelem prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.

2.   Orgány uvedené v odstavci 1 jsou orgány, které jsou příslušné k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.

3.   Pro účely čl. 9 odst. 3 každý členský stát oznámí seznam svých příslušných orgánů Komisi do 25. května 2017, přičemž toto oznámení může kdykoliv změnit. Komise toto oznámení a veškeré jeho změny zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

4.   Údaje PNR a výsledek zpracování těchto údajů obdržené od útvaru pro informace o cestujících mohou být dále zpracovávány příslušnými orgány členských států pouze pro konkrétní účely prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti.

5.   Odstavcem 4 nejsou dotčeny vnitrostátní pravomoci v oblasti vymáhání práva a justice v případě, že dojde k odhalení jiných trestných činů nebo ke zjištění informací o nich v průběhu výkonu donucovacího opatření následujícího po takovém zpracování.

6.   Příslušné orgány nepřijmou žádné rozhodnutí, které má pro osobu nepříznivé právní účinky nebo se jí závažným způsobem dotýká, pouze na základě automatizovaného zpracování údajů PNR. Taková rozhodnutí nejsou přijímána na základě rasového nebo etnického původu dané osoby, jejích politických názorů, náboženského či filozofického přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdraví, sexuálního života nebo sexuální orientace.

Článek 8

Povinnosti leteckých dopravců týkající se předávání údajů

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby letečtí dopravci předávali metodou „dodávání“ údaje PNR uvedené v příloze I v rozsahu, v jakém je již shromáždili v průběhu své obvyklé činnosti, do databáze útvaru pro informace o cestujících toho členského státu, na jehož území bude let přistávat nebo z jehož území bude let zahájen. V případech, kdy je let označen sdíleným kódem mezi jedním nebo více leteckými dopravci, nese povinnost předávat údaje jmenné evidence o všech cestujících daného letu letecký dopravce, který let provozuje. V případech, kdy let mimo EU zahrnuje jedno či více mezipřistání na letištích členských států, předá letecký dopravce údaje jmenné evidence o všech cestujících útvarům pro informace o cestujících všech dotčených členských států. To platí i tehdy, když jedno či více mezipřistání na letištích různých členských států zahrnuje let uvnitř EU, avšak pouze ve vztahu ke členským státům, jež shromažďují údaje PNR na letech uvnitř EU.

2.   V případě, že letečtí dopravci shromáždili údaje API uvedené v bodě 18 přílohy I, avšak neuchovávají je stejnými technickými prostředky jakými uchovávají ostatní údaje PNR, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění toho, aby letečtí dopravci tyto údaje předali metodou „dodávání“ útvaru pro informace o cestujících členských států uvedených v odstavci 1. V případě takového předání se na tyto údaje API vztahují všechna ustanovení této směrnice.

3.   Letečtí dopravci předávají údaje PNR elektronicky za použití společných protokolů a podporovaných datových formátů přijatých přezkumným postupem uvedeným v čl. 17 odst. 2, nebo, v případě technické poruchy, jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky zajišťujícími odpovídající úroveň bezpečnosti:

a)

24 až 48 hodin před plánovaným časem odletu; a

b)

bezprostředně po uzavření letu, to znamená bezprostředně po nástupu cestujících na palubu letadla připraveného k odletu, kdy již není možné, aby cestující nastoupili na palubu nebo ji opustili.

4.   Členské státy leteckým dopravcům umožní, aby předání údajů podle odst. 3 písm. b) omezili na aktualizaci předání podle písm. a) uvedeného odstavce.

5.   Je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní a skutečné ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností, předají letečtí dopravci v jednotlivých případech na žádost útvaru pro informace o cestujících v souladu s vnitrostátním právem údaje PNR i v jiných okamžicích, než jsou uvedeny v odstavci 3.

Článek 9

Výměna informací mezi členskými státy

1.   Členské státy zajistí, aby u osob identifikovaných útvarem pro informace o cestujících v souladu s čl. 6 odst. 2 byly veškeré relevantní a nezbytné údaje PNR nebo výsledek jejich zpracování předány uvedeným útvarem pro informace o cestujících příslušným útvarům pro informace o cestujících ostatních členských států. Útvar pro informace o cestujících členského státu, který informace obdrží, je v souladu s čl. 6 odst. 6 předá svým příslušným orgánům.

2.   Útvar pro informace o cestujících členského státu má právo požádat, pokud je to nezbytné, útvar pro informace o cestujících kteréhokoliv jiného členského státu, aby mu poskytl údaje PNR, které dožádaný útvar uchovává v databázi a které dosud nebyly depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2, a, pokud je to nezbytné, výsledek jakéhokoliv zpracování těchto údajů, pokud již bylo provedeno podle čl. 6 odst. 2 písm. a). Tato žádost musí být řádně odůvodněna. Může vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich kombinace, jak v daném případě uzná za vhodné dožadující útvar za účelem prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti. Útvary pro informace o cestujících poskytnou požadované informace co možná nejdříve. Pokud byly požadované údaje depersonalizovány maskováním prvků údajů podle čl. 12 odst. 2, poskytne útvar pro informace o cestujících úplné údaje PNR pouze v případech, kdy lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. b), a kdy k tomu byl zmocněn orgánem uvedeným v čl. 12 odst. 3 písm. b).

3.   Příslušné orgány členského státu mohou přímo požádat útvar pro informace o cestujících kteréhokoliv jiného členského státu o poskytnutí údajů PNR, které jsou uchovávány v databázi dožádaného útvaru, pouze pokud je to nezbytné v naléhavých případech a za podmínek stanovených v odstavci 2. Žádosti podávané příslušnými orgány musí být odůvodněny. Kopie žádosti musí být vždy zaslána útvaru pro informace o cestujících dožadujícího členského státu. Ve všech dalších případech příslušné orgány podávají žádosti prostřednictvím útvaru pro informace o cestujících svého vlastního členského státu.

4.   Výjimečně, je-li přístup k údajům PNR nezbytný za účelem reakce na konkrétní a skutečné ohrožení související s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností, má útvar pro informace o cestujících členského státu právo požádat útvar pro informace o cestujících jiného členského státu, aby získal údaje PNR v souladu s čl. 8 odst. 5 a poskytl je dožadujícímu útvaru pro informace o cestujících.

5.   Výměna informací podle tohoto článku může probíhat s použitím jakýchkoliv stávajících kanálů spolupráce mezi příslušnými orgány členských států. Pro žádosti o informace a jejich výměnu se používá jazyk užívaný pro využitý kanál. Při oznamování podle čl. 4 odst. 5 členské státy sdělí Komisi podrobné údaje o kontaktních místech, kam mohou být žádosti zasílány v naléhavých případech. Komise sdělí tyto podrobné údaje členským státům.

Článek 10

Podmínky přístupu Europolu k údajům PNR

1.   Europol je oprávněn požádat o údaje PNR nebo o výsledek zpracování těchto údajů od útvarů pro informace o cestujících členských států v mezích své působnosti a za účelem plnění svých úkolů.

2.   Europol může pro každý jednotlivý případ podat útvaru pro informace o cestujících kteréhokoliv členského státu prostřednictvím národní jednotky Europolu řádně odůvodněnou elektronickou žádost o předání konkrétních údajů PNR nebo výsledku zpracování těchto údajů. Europol může podat tuto žádost, je-li to zcela nezbytné pro podporu a posílení činnosti členských států v oblasti prevence, odhalování a vyšetřování konkrétního teroristického trestného činu nebo závažného trestného činu a vztahuje-li se na tento trestný čin nebo závažný trestný čin působnost Europolu v souladu s rozhodnutím 2009/371/SVV. V žádosti jsou uvedeny opodstatněné důvody, na jejichž základě má Europol za to, že předání údajů PNR nebo výsledku jejich zpracování významně přispěje k prevenci, odhalování nebo vyšetřování dotčeného trestného činu.

3.   Europol informuje o každé výměně informací podle tohoto článku pracovníka pro ochranu údajů jmenovaného v souladu s článkem 28 rozhodnutí 2009/371/SVV.

4.   Výměna informací podle tohoto článku probíhá prostřednictvím aplikace SIENA a v souladu s rozhodnutím 2009/371/SVV. Pro žádosti o informace a jejich výměnu se používá jazyk užívaný pro aplikaci SIENA.

Článek 11

Předávání údajů třetím zemím

1.   Údaje PNR i výsledky zpracování těchto údajů, které jsou uchovávány útvarem pro informace o cestujících v souladu s článkem 12, může členský stát předat třetí zemi pouze v rámci jednotlivého případu a pokud:

a)

jsou splněny podmínky stanovené v článku 13 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV;

b)

je předání nezbytné pro účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2;

c)

dotčená třetí země souhlasí s tím, že předá údaje další třetí zemi, pouze pokud je to zcela nezbytné pro účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s výslovným souhlasem daného členského státu; a

d)

jsou splněny tytéž podmínky jako podmínky podle čl. 9 odst. 2.

2.   Bez ohledu na čl. 13 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV je předání údajů PNR bez předchozího souhlasu členského státu, z něhož jsou údaje obdrženy, povoleno ve výjimečných případech a pouze pokud:

a)

je takové předání nezbytné za účelem reakce na konkrétní a skutečné ohrožení členského státu nebo třetí země v souvislosti s teroristickými trestnými činy nebo závažnou trestnou činností; a

b)

předchozí souhlas nelze včas získat.

Orgán odpovědný za udělení souhlasu je neprodleně informován a předání je řádně zaznamenáno a podléhá následnému ověření.

3.   Členské státy předávají údaje PNR příslušným orgánům třetích zemí pouze za podmínek, které jsou v souladu s touto směrnicí, a pouze poté, co si ověřily, že využití údajů PNR zamýšlené příjemci je v souladu s těmito podmínkami a zárukami.

4.   Vždy, když členský stát předá údaje PNR podle tohoto článku, musí být informován pracovník pro ochranu údajů útvaru pro informace o cestujících tohoto členského státu.

Článek 12

Doba uchovávání údajů a depersonalizace

1.   Členské státy zajistí, aby údaje PNR poskytnuté leteckými dopravci útvaru pro informace o cestujících byly uchovávány v databázi vedené útvarem pro informace o cestujících po dobu pěti let od jejich předání útvaru pro informace o cestujících členského státu, na jehož území let přistává nebo z něj odlétá.

2.   Po uplynutí doby šesti měsíců od předání údajů PNR uvedeného v odstavci 1 jsou veškeré údaje PNR depersonalizovány maskováním níže uvedených prvků údajů, které by mohly sloužit k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR týkají:

a)

jméno (jména), včetně jmen dalších cestujících ve jmenné evidenci cestujících a počet cestujících v evidenci, kteří cestují společně;

b)

adresa a kontaktní informace;

c)

veškeré informace o způsobech platby včetně zúčtovací adresy, obsahují-li informace, jež by mohly sloužit k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR týkají, nebo jiných osob;

d)

informace o věrnostním programu cestujícího;

e)

obecné poznámky, pokud obsahují jakékoliv informace, které by mohly vést k přímé identifikaci cestujícího, jehož se údaje PNR týkají; a

f)

jakékoliv shromážděné údaje API.

3.   Po uplynutí šestiměsíčního období uvedeného v odstavci 2 se povolí zpřístupnění úplných údajů PNR pouze pokud:

a)

lze důvodně předpokládat, že je to nezbytné pro účely čl. 6 odst. 2 písm. b) a

b)

to schválí:

i)

soudní orgán nebo

ii)

jiný vnitrostátní orgán příslušný podle vnitrostátního práva k ověření splnění podmínek pro zpřístupnění, o čemž je informován pracovník pro ochranu údajů z útvaru pro informace o cestujících, který provede následný přezkum.

4.   Členské státy zajistí, aby byly údaje PNR po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 zlikvidovány trvale. Tato povinnost se netýká případů, kdy byly konkrétní údaje PNR předány příslušnému orgánu a jsou používány v rámci konkrétního případu pro účely prevence, odhalování, vyšetřování nebo stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné činnosti; v takovém případě se uchovávání takových údajů příslušným orgánem řídí vnitrostátním právem.

5.   Výsledky zpracování podle čl. 6 odst. 2 písm. a) uchovává útvar pro informace o cestujících pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby mohl uvědomit příslušné orgány a v souladu s čl. 9 odst. 1 útvary pro informace o cestujících dalších členských států o pozitivním výsledku porovnání. Pokud se prostřednictvím individuálního přezkumu neautomatizovanými prostředky podle čl. 6 odst. 5 prokáže, že je výsledek automatizovaného zpracování negativní, může být přesto výsledek uchováván za účelem vyloučení budoucích „falešných“ pozitivních výsledků, a to tak dlouho, dokud podkladové údaje nejsou podle odstavce 4 tohoto článku zlikvidovány.

Článek 13

Ochrana osobních údajů

1.   Každý členský stát stanoví, že pokud jde o zpracování osobních údajů podle této směrnice, mají všichni cestující stejné právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k těmto údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo na náhradu škody a právo na soudní přezkum, jak je stanoveno v právu Unie a ve vnitrostátním právu a v rámci provádění článků 17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. Uvedené články se tedy použijí.

2.   Každý členský stát stanoví, že předpisy přijaté v rámci vnitrostátního práva při provádění článků 21 a 22 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost zpracování a bezpečnost údajů, se vztahují také na veškeré zpracování osobních údajů podle této směrnice.

3.   Touto směrnicí není dotčena použitelnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (13) na zpracování osobních údajů leteckými dopravci, zejména pokud jde o jejich povinnosti přijmout vhodná technická a organizační opatření na ochranu bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů.

4.   Členské státy zakáží zpracování údajů PNR, které odhalují rasový nebo etnický původ dané osoby, její politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdraví, sexuální život nebo sexuální orientaci. V případě, že útvar pro informace o cestujících obdrží údaje PNR, které tyto informace odhalují, jsou tyto informace okamžitě zlikvidovány.

5.   Členské státy zajistí, aby útvar pro informace o cestujících vedl dokumentaci o všech systémech a postupech zpracování, za které nese odpovědnost. Tato dokumentace obsahuje alespoň:

a)

jméno a kontaktní informace organizace a pracovníků útvaru pro informace o cestujících, kteří jsou pověřeni zpracováním údajů PNR a informace o různých stupních přístupových oprávnění;

b)

žádosti podané příslušnými orgány a útvary pro informace o cestujících jiných členských států;

c)

všechny žádosti o předání a předání údajů PNR do třetí země.

Útvar pro informace o cestujících zpřístupní na žádost veškerou dokumentaci vnitrostátnímu orgánu dohledu.

6.   Členské státy zajistí, aby útvar pro informace o cestujících vedl záznamy alespoň o těchto úkonech zpracování: shromažďování, nahlížení, zpřístupnění a výmaz. V záznamech o nahlížení a zpřístupnění se uvádí zejména účel, datum a čas, kdy k takovým úkonům došlo, a je-li to možné, totožnost osoby, která do údajů PNR nahlížela nebo která je sdělovala, a totožnost příjemce těchto údajů. Tyto záznamy jsou využívány výhradně pro ověřování, vnitřní kontrolu a zajištění integrity a zabezpečení údajů nebo audit. Útvar pro informace o cestujících zpřístupní na požádání tyto záznamy vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Tyto záznamy se uchovávají po dobu pěti let.

7.   Členské státy zajistí, aby jejich útvar pro informace o cestujících zaváděl vhodná technická a organizační opatření a postupy, aby byla zajištěna vysoká míra bezpečnosti odpovídající rizikům, která představuje zpracování a povaha údajů PNR.

8.   Členské státy zajistí, aby v případě, že narušení osobních údajů zřejmě povede k vysokému riziku pro ochranu osobních údajů nebo nepříznivě zasáhne soukromí subjektu údajů, oznámil útvar pro informace o cestujících narušení údajů bez zbytečného odkladu dotčenému subjektu údajů a vnitrostátnímu orgánu dohledu.

Článek 14

Sankce

Členské státy přijmou pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění, aby byly tyto sankce uplatňovány.

Členské státy zejména stanoví pravidla pro sankce, včetně finančních sankcí, pro letecké dopravce, kteří nepředávají údaje podle článku 8, nebo tak nečiní v požadovaném formátu.

Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 15

Vnitrostátní orgán dohledu

1.   Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní orgán dohledu uvedený v článku 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV je odpovědný za poskytování poradenství a sledování toho, jak jsou předpisy přijaté členskými státy podle této směrnice uplatňovány na jeho území. Použije se článek 25 rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV.

2.   Tyto vnitrostátní orgány dohledu vykonávají svou činnost podle odstavce 1 tak, aby byla chráněna základní práva týkající se zpracování osobních údajů.

3.   Každý vnitrostátní orgán dohledu:

a)

se zabývá stížnostmi, jež předloží kterýkoliv subjekt údajů, vyšetří danou záležitost a v přiměřené lhůtě informuje subjekt údajů o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku;

b)

ověřuje zákonnost zpracování údajů, provádí šetření, inspekce a audity v souladu s vnitrostátním právem, a to z vlastního podnětu či na základě stížnosti uvedené v písmenu a).

4.   Je-li o to požádán, každý vnitrostátní orgán dohledu poskytuje kterémukoliv subjektu údajů poradenství při výkonu práv vyplývajících z předpisů přijatých na základě této směrnice.

KAPITOLA III

Prováděcí pravidla

Článek 16

Společné protokoly a podporované datové formáty

1.   Veškeré předávání údajů PNR leteckými dopravci útvarům pro informace o cestujících pro účely této směrnice se provádí elektronicky s dostatečnými zárukami, pokud jde o technická bezpečnostní a organizační opatření, jimiž se řídí zpracování, jež má být provedeno. V případě technické závady je možné předat údaje PNR jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky, pokud je zachována stejná úroveň bezpečnosti a je to plně v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

2.   Po uplynutí doby jednoho roku ode dne, kdy Komise poprvé v souladu s odstavcem 3 přijala společné protokoly a podporované datové formáty, probíhá veškeré předávání údajů PNR leteckými dopravci útvarům pro informace o cestujících pro účely této směrnice elektronicky za použití bezpečných metod v souladu s těmito schválenými společnými protokoly. Tyto protokoly jsou společné pro všechna předávání, aby byla zajištěna bezpečnost údajů PNR v průběhu jejich předávání. Údaje PNR se předávají v podporovaných datových formátech, aby byla zajištěna jejich čitelnost pro všechny zúčastněné strany. Každý letecký dopravce je povinen zvolit si společný protokol a datový formát, které má v úmyslu pro předávání používat, a uvědomit o nich útvar pro informace o cestujících.

3.   Seznam společných protokolů a podporovaných datových formátů vypracuje a v případě potřeby upraví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.

4.   Odstavec 1 se použije po dobu, dokud nejsou k dispozici společné protokoly a podporované datové formáty uvedené v odstavcích 2 a 3.

5.   Do jednoho roku ode dne přijetí společných protokolů a podporovaných datových formátů uvedených v odstavci 2 zajistí každý členský stát, aby byla přijata nezbytná technická opatření umožňující použití těchto společných protokolů a datových formátů.

Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Nevydá-li výbor své stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 25. května 2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátního práva, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 19

Přezkum

1.   Na základě informací poskytnutých členskými státy, včetně statistických informací uvedených v čl. 20 odst. 2, provede Komise do 25. května 2020 přezkum všech prvků této směrnice a předloží a představí zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

2.   Při provádění přezkumu věnuje Komise zvláštní pozornost:

a)

dodržování platných standardů ochrany osobních údajů;

b)

nezbytnosti a přiměřenosti shromažďování a zpracování údajů PNR pro účely stanovené v této směrnici;

c)

délce doby uchovávání údajů;

d)

účinnosti výměny informací mezi členskými státy a

e)

kvalitě posouzení, a to i s ohledem na statistické informace shromážděné podle článku 20.

3.   Zpráva uvedená v odstavci 1 rovněž zahrnuje přezkum týkající se nezbytnosti, přiměřenosti a účinnosti shromažďování, včetně v oblasti působnosti této směrnice, povinného předávání údajů PNR, pokud jde o všechny nebo o vybrané lety uvnitř EU. Komise zohlední zkušenosti získané členskými státy, zejména těmi, které uplatňují tuto směrnici na lety uvnitř EU podle článku 2. Zpráva rovněž posoudí nezbytnost začlenění hospodářských subjektů, které nejsou leteckými dopravci, jako jsou například cestovní agentury nebo kanceláře, které poskytují služby související s cestovním ruchem, včetně rezervací letů, do oblasti působnosti této směrnice.

4.   Komise případně s ohledem na přezkum provedený podle tohoto článku předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na změnu této směrnice.

Článek 20

Statistické údaje

1.   Členské státy Komisi každoročně poskytnou soubor statistických informací o údajích PNR poskytnutých útvarům pro informace o cestujících. Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní údaje.

2.   Statistiky musí zahrnovat alespoň:

a)

celkový počet cestujících, jejichž údaje PNR byly shromážděny a byly předmětem výměny;

b)

počet cestujících, u nichž bylo rozhodnuto o dalším přezkumu.

Článek 21

Vztah k jiným nástrojům

1.   Členské státy mohou nadále používat dvoustranné nebo mnohostranné dohody či vzájemná ujednání o výměně informací mezi příslušnými orgány platné ke dni 24. května 2016, pokud jsou tyto dohody nebo ujednání slučitelné s touto směrnicí.

2.   Touto směrnicí není dotčena použitelnost směrnice 95/46/ES na zpracování osobních údajů leteckými dopravci.

3.   Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti a závazky členských států nebo Unie plynoucí z dvoustranných nebo mnohostranných dohod se třetími zeměmi.

Článek 22

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 27. dubna 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 107.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. dubna 2016.

(3)  Úř. věst. C 115, 4.5.2010, s. 1.

(4)  Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 24).

(5)  Rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).

(8)  Rámcové rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o zjednodušení výměny operativních a jiných informací mezi donucovacími orgány členských států Evropské unie (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89).

(9)  Rámcové rozhodnutí Rady 2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 1).

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).


PŘÍLOHA I

Údaje PNR shromažďované leteckými dopravci

1.

Lokalizační záznam PNR

2.

Datum rezervace/vystavení letenky

3.

Datum (data) zamýšlené cesty

4.

Jméno (jména)

5.

Adresa a kontaktní informace (telefonní číslo, e-mailová adresa)

6.

Veškeré informace o způsobech platby, včetně zúčtovací adresy

7.

Úplná trasa pro jednotlivý záznam ve jmenné evidenci cestujících

8.

Informace o věrnostním programu cestujícího

9.

Cestovní agentura nebo zprostředkovatel

10.

Situace cestujícího včetně potvrzení odletu, odbavení, informací o případech, kdy se cestující nedostavil k odletu nebo kdy se cestující dostavil na letiště bez rezervace

11.

Rozčleněné nebo rozdělené informace PNR

12.

Obecné poznámky (včetně všech dostupných informací o nezletilých osobách mladších 18 let bez doprovodu, jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) hovoří, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při odletu a vztah k nezletilému, jméno a kontaktní údaje opatrovníka při příletu a vztah k nezletilému, zprostředkovatel při odletu a příletu)

13.

Informace o vystavení letenky, včetně čísla letenky, data vystavení letenky a jednosměrných letenek, a obsah rubrik ATFQ (Automated Ticket Fare Quote)

14.

Číslo sedadla a jiné informace o sedadle

15.

Informace o sdílení kódů

16.

Veškeré informace o zavazadlech

17.

Počet a další jména cestujících v rámci jednoho záznamu PNR

18.

Veškeré shromážděné údaje API (včetně typu, čísla, země vydání a data pozbytí platnosti dokladu totožnosti, státní příslušnosti, příjmení, jména, pohlaví, data narození, letecké společnosti, čísla letu, data odletu, data příletu, místa odletu, mísao příletu, času odletu a času příletu)

19.

Všechny předchozí změny záznamů PNR uvedených pod body 1 až 18.


PŘÍLOHA II

Seznam trestných činů podle čl. 3 bodu 9

1.

účast na zločinném spolčení,

2.

obchodování s lidmi,

3.

pohlavní vykořisťování dětí a dětská pornografie,

4.

nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami,

5.

nedovolený obchod se zbraněmi, střelivem a výbušninami,

6.

korupce,

7.

podvod, včetně podvodu proti finančním zájmům Unie,

8.

praní výnosů z trestné činnosti a padělání peněz, včetně eura

9.

počítačová trestná činnost/kyberkriminalita,

10.

trestné činy proti životnímu prostředí, včetně nedovoleného obchodu s ohroženými druhy živočichů a ohroženými druhy a odrůdami rostlin,

11.

napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice a nedovoleném pobytu,

12.

vražda, těžké ublížení na zdraví,

13.

nedovolený obchod s lidskými orgány a tkáněmi,

14.

únos, omezování osobní svobody a braní rukojmí,

15.

organizovaná a ozbrojená loupež,

16.

nedovolený obchod s kulturními statky, včetně starožitností a uměleckých děl,

17.

padělání a produktové pirátství,

18.

padělání veřejných listin a obchod s nimi,

19.

nedovolený obchod s hormonálními látkami a jinými prostředky na podporu růstu,

20.

nedovolený obchod s jadernými a radioaktivními materiály,

21.

znásilnění,

22.

trestné činy spadající do pravomoci Mezinárodního trestního soudu,

23.

únos letadla nebo plavidla,

24.

sabotáž,

25.

obchod s odcizenými vozidly,

26.

průmyslová špionáž.


Top