EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016G1215(01)

Usnesení Rady o nové agendě dovedností pro konkurenceschopnou Evropu podporující začlenění

OJ C 467, 15.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 467/1


Usnesení Rady o nové agendě dovedností pro konkurenceschopnou Evropu podporující začlenění

(2016/C 467/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

UZNÁVÁ NOVÝ POLITICKÝ KONTEXT, v rámci kterého:

nové způsoby práce, automatizace a robotizace ovlivňují druhy znalostí, dovedností a kompetencí, které jsou ve stále více konkurenčním, komplexním a multikulturním světě potřebné, řada hospodářských odvětví prochází rychlými technologickými a strukturálními změnami a digitální kompetence a průřezové dovednosti se staly nezbytnými pro překonávání nedostatků v oblasti dovedností a nesouladu mezi jejich nabídkou a poptávkou a pro to, aby lidé mohli vykonávat práci a přizpůsobovat se budoucím zaměstnáním a společenským změnám;

nízká úroveň základních dovedností, průřezových dovedností a digitálních kompetencí ohrožuje zaměstnatelnost a aktivní účast ve společnosti;

současně, a to v různé míře, jsou části Evropy vystaveny různým jevům, jako jsou dlouhá období nízkého hospodářského růstu a nízkého růstu zaměstnanosti, postihující zejména mladé lidi a stárnoucí populaci, jakož i zvýšené migrační toky, nízká úroveň inovací a nová bezpečnostní rizika;

1.

BERE NA VĚDOMÍ sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané Nová agenda dovedností pro Evropu: Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti (1); VÍTÁ příspěvek Komise ke společnému úsilí v oblasti rozvoje dovedností v rámci EU a v zájmu propojení sféry práce a vzdělávání; a PŘIPOMÍNÁ, že jednotlivé návrhy v rámci nové agendy dovedností pro Evropu budou podrobeny přezkumu v příslušných orgánech Rady;

2.

SOUHLASÍ S TÍM, že vzhledem k jejich zásadnímu významu by měly být zdůrazněny tyto otázky:

a)

úlohou vzdělávání a odborné přípravy je nejen připravovat na vstup na trh práce, ale rovněž přispívat k sociálnímu začlenění a soudržnosti, a to prostřednictvím širšího osobního rozvoje jednotlivců a celoživotního učení, jehož výsledkem jsou kriticky smýšlející, sebevědomí, aktivní a nezávislí občané schopní chápat komplexní povahu moderní společnosti a připravení čelit rychlému tempu změn, ke kterým v této společnosti dochází. Je důležité jednat nad rámec bezprostředních potřeb trhu práce a zaměřit se rovněž na ty aspekty vzdělávání a odborné přípravy, které jsou schopny podněcovat inovace, podnikavost a tvořivost, formovat odvětví, vytvářet pracovní místa a nové trhy, posilovat postavení lidí (včetně těch nejzranitelnějších), obohatit demokratický život a rozvíjet angažované, talentované a aktivní občany. S ohledem na nedávné tragické události související s radikalizací v částech Evropy je nyní ještě naléhavější zaměřit se zejména na občanské, demokratické a mezikulturní kompetence a na kritické myšlení;

b)

účastníci vzdělávání všech věkových kategorií potřebují výborné učitele a školitele pro rozvoj široké škály kompetencí, jež uplatní ve své budoucí práci i v životě. Učitelé a školitelé mohou účastníky vzdělávání inspirovat a pomoci jim získat vyšší a relevantnější znalosti, dovednosti a kompetence a hrát klíčovou úlohu při zavádění nových metod výuky a učení. Je však zapotřebí vyvíjet nepřetržité a trvalé úsilí s cílem přilákat, podporovat a udržet v rámci učitelské profese talentované lidi a zachovat špičkovou úroveň práce tím, že se zajistí, aby učitelé a školitelé měli vhodné pracovní prostředí a aby oni sami ovládali nejnovější poznatky a zastávali otevřený přístup k technologickým a společenským změnám, ke kterým v jejich okolí dochází;

c)

užší vazby mezi vzděláváním a odbornou přípravou a trhem práce se zapojením všech příslušných zúčastněných stran hrají klíčovou úlohu při zajišťování toho, aby byl využit potenciál a talent každého jednotlivce, a přispívají k jejich lepší zaměstnatelnosti, začlenění a aktivní účasti ve společnosti; tyto vazby rovněž pomáhají zajistit, aby systémy vzdělávání a odborné přípravy zůstaly pružné a aby byly schopny reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce. Rovněž je důležité podporovat závazek zaměstnavatelů přispívat k celoživotnímu učení svých zaměstnanců;

d)

získávání digitálních kompetencí od raného věku má zásadní význam, avšak vzdělávání a odborná příprava musí reagovat nejen na současné potřeby trhu práce týkající se konkrétních technických dovedností, ale i na dlouhodobější cíl, kterým je rozvoj flexibilního myšlení a zvídavosti potřebných k přizpůsobení se a k získávání nových, dosud neznámých znalostí, dovedností a kompetencí, které budou potřebné k řízení technologického rozvoje v budoucnosti;

e)

opatření uvedená v nové agendě dovedností pro Evropu by měla být prováděna v souladu se strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020), neboť spojuje všechny formy učení, plně respektuje zásadu subsidiarity, nabízí užitečnou platformu na podporu politik členských států a posiluje spolupráci na úrovni EU, jakož i v souladu s dalšími příslušnými politickými procesy, jako je evropský semestr. Mechanismy koordinace na evropské úrovni v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a dovedností a podávání zpráv by měly být účinné a efektivní, na základě dohody mezi členskými státy a Komisí. Měly by se plně využívat odborné znalosti členských států na základě již existujících struktur;

f)

je třeba zvážit dostupnost odpovídajících finančních prostředků EU s cílem zajistit proveditelnost dohodnutých opatření v rámci nové agendy dovedností pro Evropu;

3.

VYZÝVÁ Komisi, aby toto usnesení zohlednila při předkládání dalších výsledků v rámci nové agendy dovedností pro Evropu.


(1)  Dokument 10038/16.


Top