EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2356

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/2356 ze dne 19. prosince 2016 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi

OJ L 348, 21.12.2016, p. 60–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2356/oj

21.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 348/60


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/2356

ze dne 19. prosince 2016

na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 26 odst. 2 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala ve dnech 15. a 16. prosince 2005 strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie“), která stanoví pokyny pro činnost Unie v oblasti ručních palných a lehkých zbraní. Podle strategie jsou Balkán a jihovýchodní Evropa označeny za regiony, které jsou nadměrným hromaděním a šířením ručních palných a lehkých zbraní nejvíce ohroženy. Uvádí se v ní, že Unie bude věnovat zvláštní pozornost střední a východní Evropě, a se zvláštním odkazem na oblast Balkánu zdůrazňuje, že účinným nástrojem provádění této strategie bude podpora účinného multilateralismu, jakož i příslušných regionálních iniciativ. Rovněž konkrétně poukazuje na potřebu podílet se na úsilí o snížení nadbytečných zásob ručních palných a lehkých zbraní ve východní Evropě pocházejících z dob studené války.

(2)

Na šesté přípravné hodnotící konferenci konané v roce 2016 a věnované akčnímu programu OSN pro prevenci, potírání a vymýcení nedovoleného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (dále jen „akční program OSN“), jenž byl přijat dne 20. července 2001, všechny členské státy OSN znovu potvrdily svůj závazek k prevenci nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi. Tyto státy uvítaly pokrok, jehož bylo dosaženo v posilování subregionální a regionální spolupráce, a zavázaly se ke zřízení nebo případně posílení takových mechanismů spolupráce, koordinace a sdílení informací, včetně sdílení osvědčených postupů, aby podpořily provádění akčního programu OSN.

(3)

Regionální středisko pro jihovýchodní a východní Evropu pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní (středisko SEESAC), které bylo zřízeno v Bělehradě v roce 2002 a které je provozováno v rámci společného mandátu Rozvojového programu OSN (UNDP) a Rady pro regionální spolupráci (která nahradila Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu), napomáhá vnitrostátním a regionálním zúčastněným stranám při kontrole a omezování šíření a zneužívání ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně, a přispívá tak k posílení stability, bezpečnosti a rozvoje v jihovýchodní a východní Evropě. Středisko SEESAC klade zvláštní důraz na rozvoj regionálních projektů zaměřených na řešení problematiky přeshraničních toků zbraní.

(4)

V předchozích letech Unie podporovala středisko SEESAC rozhodnutím Rady 2002/842/SZBP (1), jež bylo prodlouženo a pozměněno rozhodnutím Rady 2003/807/SZBP (2) a rozhodnutím Rady 2004/791/SZBP (3), jakož i rozhodnutím Rady 2010/179/SZBP (4). Unie rovněž podpořila činnosti střediska SEESAC v oblasti kontroly zbraní rozhodnutím Rady 2013/730/SZBP (5).

(5)

Unie je odhodlána financovat další projekt střediska SEESAC zaměřený na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za účelem provádění Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi a prosazování míru a bezpečnosti má Unií podporovaný projekt zaměřený na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi tyto konkrétní cíle:

lepší regionální spolupráci, výměnu znalostí a sdílení informací s cílem zvýšit kapacitu pro tvorbu politiky založené na poznatcích;

zlepšit kapacitu v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob prostřednictvím zdokonalení bezpečnosti infrastruktury, snížení nadbytečných zásob a výcviku;

zvýšit kapacitu pro označování, sledování a evidenci ručních palných a lehkých zbraní;

snížit nedovolené držení a zneužívání palných zbraní prostřednictvím podpory zvyšování povědomí a kampaně na jejich sběr.

Unie financuje tento projekt, jehož podrobný popis je obsažen v příloze.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel vysoký představitel.

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 je pověřeno středisko SEESAC.

3.   Středisko SEESAC plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s Rozvojovým programem OSN, jednajícím jménem střediska SEESAC, nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka na provádění činností v rámci projektu financovaného Unií podle článku 1 činí 6 508 136 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého programu činí 9 142 355 EUR. Program je spolufinancován Unií, Ministerstvem zahraničních věcí Norského království a příjemcem.

2.   Výdaje financované referenční částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu výdajů uvedených v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s Rozvojovým programem OSN, jednajícím jménem střediska SEESAC, nezbytnou dohodu. Tato dohoda stanoví, že středisko SEESAC musí zajistit odpovídající zviditelnění příspěvku Unie úměrné jeho výši.

4.   Komise bude usilovat o uzavření dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí, založené na řádných čtvrtletních zprávách vypracovaných střediskem SEESAC. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu podle článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí 36 měsíců po dni uzavření dohody podle čl. 3 odst. 3 nebo, pokud v této lhůtě k uzavření dohody nedojde, šest měsíců po dni jeho vstupu v platnost.

V Bruselu dne 19. prosince 2016.

Za Radu

předseda

L. SÓLYMOS


(1)  Rozhodnutí Rady 2002/842/SZBP ze dne 21. října 2002, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/807/SZBP ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě (Úř. věst. L 302, 20.11.2003, s. 39).

(3)  Rozhodnutí Rady 2004/791/SZBP ze dne 22. listopadu 2004, kterým se prodlužuje a mění rozhodnutí 2002/842/SZBP, kterým se provádí společná akce 2002/589/SZBP s ohledem na příspěvek Evropské unie k boji proti destabilizujícímu hromadění a šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě (Úř. věst. L 348, 24.11.2004, s. 46).

(4)  Rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP ze dne 11. března 2010 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na kontrolu zbraní na západním Balkáně v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 48).

(5)  Rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP ze dne 9. prosince 2013 na podporu činností střediska SEESAC zaměřených na odzbrojení a kontrolu zbraní v jihovýchodní Evropě v rámci strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (Úř. věst. L 332, 11.12.2013, s. 19).


PŘÍLOHA

Návrh příspěvku Unie na projekt střediska SEESAC zaměřený na omezení hrozby nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě a obchodování s nimi

1.   Úvod a cíle

Jihovýchodní Evropa je i nadále oblastí mimořádných obav, jakož i důležitou výzvou pro Strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně“). V posledních letech bylo sice dosaženo významného pokroku, avšak samotné měřítko hromadění ručních palných a lehkých zbraní a paliva pro ně, nevyhovující podmínky skladování, rozšířené nedovolené držení, jakož i tvorba politik a mezery v prováděcí kapacitě i nadále omezují účinnost úsilí kontrolovat ruční palné a lehké zbraně. Z těchto důvodů, má-li být zajištěn setrvalý pokrok, zabezpečeny dosažené výsledky a připravena cesta k dlouhodobému řešení, musí být nedílnou součástí úsilí o dosažení cílů strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně pokračující podpora boje proti hrozbě, již představuje šíření ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě a z této oblasti a související obchodování s těmito zbraněmi.

Celkovým cílem projektu je přispívat k mezinárodnímu míru a bezpečnosti bojem proti hrozbě, kterou představuje rozsáhlé hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně v jihovýchodní Evropě a nedovolené obchodování s nimi. Zároveň zlepší regionální stabilitu tím, že bude působit v rámci Regionální rady pro rozvoj (následovník Paktu stability pro jihovýchodní Evropu) a v partnerství s dalšími příslušnými iniciativami. Projekt konkrétně zlepší regionální spolupráci, výměnu znalostí a sdílení informací a povede ke zvýšené kapacitě pro tvorbu politiky založené na poznatcích; zlepší kapacity v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob prostřednictvím zdokonalení bezpečnosti infrastruktury, snížení nadbytečných zásob a výcviku; zvýší kapacity pro označování, sledování a evidenci ručních palných a lehkých zbraní; a sníží nedovolené držení a zneužívání palných zbraní prostřednictvím podpory zvyšování povědomí a kampaně na jejich sběr.

Provádění projektu vychází z regionálního prováděcího plánu pro boj proti šíření ručních palných a lehkých zbraní a jeho výsledkem bude větší bezpečnost a stabilita v jihovýchodní Evropě i mimo tuto oblast, pokud jde o zamezení šíření a nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a střeliva pro ně. Projekt přímo přispěje k provádění bezpečnostní strategie EU, strategie EU pro ruční palné a lehké zbraně, strategie EU pro palné zbraně, Smlouvy o obchodu se zbraněmi, akčního programu OSN, mezinárodního nástroje pro sledování, protokolu OSN o střelných zbraních, rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a konkrétně posílí regionální spolupráci při boji proti hrozbě, již představuje šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Výsledky projektu rovněž přímo přispějí k provádění cíle udržitelného rozvoje č. 16 o pokojných a spravedlivých společnostech, zejména cíle 16.1 (významně snížit všechny druhy násilí a úmrtnost obecně) a 16.4 (významně snížit nedovolené toky zbraní). Projekt kromě toho podpoří provádění akčního plánu Komise zaměřeného na boj proti nedovolenému obchodování se palnými zbraněmi a výbušninami v Unii.

V souladu se strategií EU pro ruční palné a lehké zbraně je cílem tohoto návazného projektu, který vychází zejména z úspěšného provádění rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP, dále posílit vnitrostátní systémy kontroly a nadále podporovat multilateralismus za účelem vyvinutí regionálních mechanismů zaměřených na boj proti dodávce a destabilizujícímu šíření ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. Aby bylo kromě toho zajištěno, že získané kapacity z jihovýchodní Evropy budou sdíleny s dalšími možnými oblastmi, které jsou předmětem zájmu, bude projekt usilovat o souhrnnější regionální rozměr prostřednictvím cíleného úsilí o předávání znalostí.

2.   Výběr prováděcí agentury a koordinace s dalšími příslušnými iniciativami zaměřenými na financování

Středisko SEESAC je společnou iniciativou Rozvojového programu OSN a Rady pro regionální spolupráci, a jako takové je kontaktním místem pro činnosti souvisejícími s ručními palnými a lehkými zbraněmi. Středisko SEESAC jakožto výkonná složka regionálního prováděcího plánu pro jihovýchodní Evropu zaměřeného na boj proti šíření ručních palných a lehkých zbraní spolupracuje od roku 2002 s vnitrostátními a mezinárodními zúčastněnými stranami z jednotlivých států jihovýchodní Evropy při uplatňování uceleného přístupu ke kontrole ručních palných a lehkých zbraní tím, že provádí rozsáhlou škálu činností, včetně: kampaní zaměřených na zvyšování informovanosti a sběr ručních palných a lehkých zbraní, řízení zásob těchto zbraní, snižování nadměrných zásob, posílení schopností v oblasti označování a sledování, jakož i zlepšené kontroly vývozu zbraní. Při provádění regionálních aktivit, do nichž bylo zapojeno mnoho zúčastněných stran a které probíhaly v politickém a hospodářském kontextu společném pro všechny země v regionu, a při zajišťování vlastní odpovědnosti regionu a dlouhodobé udržitelnosti příslušných opatření tak středisko SEESAC získalo jedinečné schopnosti a zkušenosti a zavedlo se jako hlavní regionální orgán v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní.

Středisko SEESAC navázalo komunikaci na bilaterální i multilaterální úrovni se všemi příslušnými aktéry a organizacemi. Rovněž působí jako sekretariát regionální řídící skupiny zabývající se problematikou ručních palných a lehkých zbraní v jihovýchodní Evropě. Středisko SEESAC je rovněž sekretariátem iniciativy zaměřené na regionální přístup ke snižování zásob (RASR). Středisko SEESAC je pravidelně zváno, aby se účastnilo všech příslušných regionálních fór, jako jsou výroční zasedání ministrů spravedlnosti a vnitra zemí EU a západního Balkánu; proces NATO týkající se strukturální výměny informací o ručních palných a lehkých zbraních; proces na úrovni ministrů obrany ze zemí jihovýchodní Evropy (SEDM). Disponuje rozsáhlou sítí formálních i neformálních partnerství s organizacemi, jako je RACVIAC (Regionální středisko pro kontrolu zbraní, verifikaci a poskytování pomoci) – Středisko pro bezpečnostní spolupráci a Fórum Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pro bezpečnostní spolupráci (FSC). V rámci Koordinační akce OSN pro ruční palné zbraně (CASA) i dalších mechanismů jsou pořádána pravidelná koordinační zasedání s dalšími agenturami OSN, jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) či Úřad OSN pro otázky odzbrojení (UNODA). Středisko SEESAC se tedy stalo regionálním centrem a kontaktním místem pro celou škálu otázek souvisejících s reformou bezpečnostního sektoru, se zvláštním zaměřením na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní a řízení zásob zbraní. Středisko SEESAC se sídlem v Bělehradě v současné době působí po celé jihovýchodní Evropě a vyvíjí činnost v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu (*1), Moldavské republice, Srbsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii. V minulosti středisko SEESAC rovněž působilo v Bulharsku, Chorvatsku a Rumunsku. Vlastní odpovědnost regionu zajišťuje Rada pro regionální spolupráci a regionální řídící skupina pro ruční palné a lehké zbraně, v jejímž rámci poskytují zástupci všech států jihovýchodní Evropy strategické poradenství ohledně činností střediska SEESAC a předkládají iniciativy v této oblasti a žádosti o tyto činnosti.

Středisko SEESAC razilo přístup založený na řešení společných problémů prostřednictvím regionálních iniciativ, který v jihovýchodní Evropě přinesl obdivuhodné výsledky, nejen z hlediska sdílení zásadních informací a prosazování zdravé regionální soutěže, kterou podněcuje, ale především proto, že uplatňováním uceleného způsobu provádění přispívá k dosažení stálých a snadno měřitelných výsledků. Zapojení střediska SEESAC do všech příslušných regionálních procesů a iniciativ (jako je proces SEDM, iniciativa RASR a středisko RACVIAC) umožňuje včasnou a otevřenou výměnu informací, získávání poznatků o situaci a předvídavost, jež zajistí, aby se prováděné činnosti nepřekrývaly, odpovídaly potřebám jednotlivých států a regionů a reagovaly na měnící se trendy.

Středisko SEESAC vychází při svých činnostech ze shromážděných základních údajů a jeho činnost je podmíněna potvrzením a politickou podporou, jež udělí zúčastněné strany z jednotlivých států. Středisko SEESAC bylo při provádění činností plánovaných v rámci jeho předchozích projektů financovaných Unií velmi úspěšné a dosáhlo udržitelných výsledků projektu tím, že rozvinulo a posílilo odpovědnost jednotlivých států za příslušné projekty a činnosti, prosazovalo regionální koordinaci, předávání zkušeností a sdílení osvědčených postupů, jakož i výzkum na regionální úrovni. Díky svým odborným znalostem v oblasti ručních palných a lehkých zbraní a velmi dobré znalosti regionálních záležitostí a příslušných zúčastněných stran je středisko SEESAC nejvhodnějším partnerem pro provádění této konkrétní činnosti.

Projekt rovněž doplňuje stávající úsilí na vnitrostátní úrovni a vyhledává maximální synergie. Pokud jde zejména o Bosnu a Hercegovinu, projekt doplňuje další dva projekty, jimiž jsou:

projekt EXPLODE, který je financován prostřednictvím krátkodobé složky nástroje Unie přispívajícího ke stabilitě a míru a který provádí úřad Rozvojového programu OSN v Sarajevu ve spolupráci s misí OBSE v Bosně a Hercegovině, je zaměřen na posílení bezpečnosti obyvatelstva Bosny a Hercegoviny snížením zásob nestabilního střeliva a lepším zabezpečením skladů;

projekt SECUP Bosna a Hercegovina, jehož účelem je zlepšit zabezpečení skladů zbraní a střeliva; tento projekt společně provádí mise OBSE v Bosně a Hercegovině a Ministerstvo obrany Bosny a Hercegoviny, přičemž EUFOR poskytuje odborné technické poradenství a dohlíží nad otázkami bezpečnosti a zabezpečení v rámci provádění projektu.

Středisko SEESAC bude působit prostřednictvím koordinačního mechanismu zřízeného Ministerstvem obrany a mezinárodními aktéry a bude udržovat pravidelné spojení s operací EUFOR Althea, misí OBSE v Bosně a Hercegovině a úřadem Rozvojového programu OSN v Sarajevu, aby zajistilo nepřetržitou koordinaci a doplňkovost mezi těmito projekty, jakož i s pokračujícím úsilím mezinárodního společenství řešit otázku nadbytečných zásob konvenční munice, které drží Ministerstvo obrany Bosny a Hercegoviny, a s ohledem na možné budoucí plány na kampaň zaměřenou na sběr nedovolených konvenčních zbraní v Bosně a Hercegovině. V předchozí fázi bylo dosaženo významných výsledků prostřednictvím úzké spolupráce a koordinace s těmito dvěma projekty, která přinesla efektivnější výsledky.

Navrhovaný projekt je součástí širšího programu a středisko SEESAC bude pracovat ve spojení s touto mezinárodní pomocí:

v Černé Hoře s projektem MONDEM, který je spravován Rozvojovým programem OSN v partnerství s OBSE a jehož účelem je usilovat o omezení rizika při boji proti šíření, a to prostřednictvím rozvoje bezpečné a zabezpečené infrastruktury, skladů konvenčního střeliva, jakož i systémů jejich řízení, omezení rizika souvisejícího s výbušninami pro obyvatelstvo prostřednictvím odzbrojování šetrného k životnímu prostředí, ničení toxického nebezpečného odpadu (kapalné raketové pohonné hmoty) a podpory reformy obrany zničením omezeného množství těžké vojenské techniky určené Ministerstvem obrany Černé Hory;

v Kosovu s projektem na útlum rizika, které představují palné zbraně a výbušniny (FERM, dříve KOSSAC), jehož původním účelem bylo omezit ozbrojené násilí v Kosovu a zvýšit bezpečnost obyvatelstva, a jehož cílem je nyní podpořit zúčastněné strany v Kosovu v zájmu kontroly rozšířeného nedovoleného držení a oběhu ručních palných a lehkých zbraní a prostřednictvím přístupu založeném na řízení rizik a na poznatcích minimalizovat rizika těchto zbraní a výbušnin;

v Srbsku s projektem CASM, který je financován ministerstvem zahraničních věcí Spojených států, Rozvojovým programem OSN a OBSE a jehož účelem je posílit zabezpečení a bezpečnost předem stanovených míst pro skladování konvenčního střeliva a likvidace ohlášeného nadbytečného střeliva.

Kromě toho bude projekt usilovat o koordinaci s nově vzniklými iniciativami v Bývalé jugoslávské republice Makedonii zaměřenými na zvýšení kapacit policie v oblasti o řízení skladů.

Středisko SEESAC udržuje pravidelný kontakt s OBSE, NATO a organizací Norwegian Peoples Aid, jakož i s dalšími příslušnými aktéry v zájmu zajištění doplňkovosti činnosti, včasného provedení opatření a nákladově efektivního využívání zdrojů.

3.   Popis projektu

Nová fáze projektu SEESAC bude vycházet ze základu vytvořeného výsledky dosaženými podle rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP, zaměří se na čtyři hlavní oblasti a řídí se celistvým přístupem ke zvládání rizika, které představují ručních palné a lehké zbraně v tomto regionu. Čtyři oblasti jsou věnovány strategicko-politické úrovni, jakož i operačním aspektům, a slučují tradiční přístupy ke kontrole ručních palných a lehkých zbraní se zaměřením na schopnosti v oblasti vymáhání práva a využívání informačních sítí, a to tak, že se soustřeďují na hlavní hrozby (velké nedostatečně zabezpečené zásoby; nedostatek informací; vzestup nedovoleného obchodování; rozsáhlé nedovolené držení). Výsledkem projektu bude zejména:

Lepší regionální spolupráce, výměna znalostí a sdílení informací, což povede ke zvýšené kapacitě pro tvorbu politiky založené na poznatcích;

zlepšení kapacit v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob prostřednictvím zdokonalení bezpečnosti infrastruktury, snížení nadbytečných zásob a výcviku;

zvýšení kapacity pro označování, sledování a evidenci ručních palných a lehkých zbraní;

snížení nedovoleného držení a zneužívání palných zbraní prostřednictvím podpory zvyšování povědomí a kampaně na jejich sběr.

Strategie projektu je založena na jedinečném přístupu střediska SEESAC, který spočívá v budování a podpoře důvěry a spolupráce v regionu, jakožto předpokladu pro dosažení konkrétní a měřitelné transformační změny. Konkrétně se na regionální úrovni osvědčily různé procesy zprostředkované střediskem SEESAC, do nichž jsou zapojeny jak tvůrci politik, tak provozovatelé na technické úrovni, jakožto zásadní předpoklad při zajišťování podpůrného prostředí pro předávání znalostí, výměnu odborností a sdílení informací. Díky tomu bylo možno nejen zvýšit kapacity v regionu, ale, což je ještě důležitější, získat důvěru institucemi a jednotlivých odborníků a navázat spolupráci mezi nimi. Prostředí profesionální důvěry pak umožňuje pokrok na vnitrostátní úrovni v otázkách, jimiž se tento projekt zabývá: fyzická bezpečnost a řízení skladů včetně snížení nadbytečných zásob; označování, sledování a vedení evidence; spolupráce na operativní úrovni mezi donucovacími orgány; a přeshraniční spolupráce. Kromě toho se díky přístupu regionální spolupráce stal region transparentnějším a efektivnějším ve svém úsilí kontrolovat obchod se zbraněmi, v důsledku čehož se státy jihovýchodní Evropy nyní řadí mezi transparentnější v celosvětovém měřítku, pokud jde o vykazování převodů zbraní. Projekt bude proto nadále podporovat regionální spolupráci jakožto umocňující složku nezbytnou pro dosažení měřitelných výsledků.

Zeměpisnou oblastí působnosti projektu je jihovýchodní Evropa, přičemž přímými příjemci projektu jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Moldavská republika, Srbsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Projekt bude kromě toho usilovat o usnadnění přenosu vědomostí a odborných znalostí východoevropským zemím, které se potýkají se stejnými problémy v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, zejména Ukrajině a Bělorusku.

3.1.   Lepší regionální spolupráce, výměna znalostí a sdílení informací vedoucí ke zvýšené kapacitě pro tvorbu politiky založené na poznatcích

Cíl

Dále posílit kapacitu pro tvorbu a provádění politik kontroly ručních palných a lehkých zbraní založených na poznatcích a řídících se mezinárodními osvědčenými postupy, včetně mezinárodních norem pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní, a tím přispět ke snížení hrozby nedovoleného šíření těchto zbraní.

Popis

Tento oddíl bude budovat na úspěšném přístupu spočívajícím v usnadnění navazování kontaktů na regionální úrovni, zejména mezi orgány vydávajícími licence pro převod zbraní (v rámci procesu regionální výměny informací) a komisemi pro ruční palné a lehké zbraně, v jehož důsledku došlo ke zvýšení činnosti a zlepšení politik, a bude pokračovat ve zprostředkovávání regionální spolupráce mezi komisemi pro ruční palné a lehké zbraně pořádáním regionálních zasedání a výměn informací a bude pracovat na shromažďování údajů a zvyšování kapacity pro tvorbu politik založené na poznatcích. Práce v rámci tohoto oddílu povede ke zvýšené kapacitě pro tvorbu politik prostřednictvím zlepšeného sběru dat a analýzy, včetně podrobných průzkumů, k výměně informací na regionální úrovni a k hlubším znalostem a pochopení mezi tvůrci politik a subjekty, které tyto politiky provádějí, pokud jde o komplexnost problematiky kontroly ručních palných a lehkých zbraní. Transparentnost převodů zbraní bude rovněž zvýšena prostřednictvím začlenění procesu regionální výměny informací o převodech zbraní do procesu spolupráce komisí pro ruční palné a lehké zbraně, jakož i prostřednictvím podpory pro pokračující transparentnost převodů zbraní v jihovýchodní Evropě. Tento oddíl navíc předpokládá přenos odborných poznatků získaných v jihovýchodní Evropě do dalších regionů, aby se podpořilo úsilí Unie v jiných oblastech. Tento oddíl navíc poskytne také technickou podporu prostřednictvím výzkumu relevantního pro tvorbu politik uskutečněného na požádání a krátkých zpráv pro tvůrce politik.

Projekt konkrétně předpokládá pokračující zprostředkovávání procesu regionální výměny informací prostřednictvím:

formálních regionálních zasedání komisí pro ruční palné a lehké zbraně a příslušných subjektů zabývajících se tvorbou politik (dvakrát do roka), zaměřených na výměnu informací, sdílení znalostí a standardizaci, jakož i odbornou přípravu;

přenesení odborných poznatků do Běloruska a na Ukrajinu tak, že bude zprostředkována účast na vybraných formálních zasedáních a překlad a šíření stávajících nástrojů pro kontrolu ručních palných a lehkých zbraní.

Kapacity pro tvorbu politiky založené na poznatcích budou kromě toho posíleny prostřednictvím:

zvýšení kvality a aktualizace výchozí regionální situace v oblasti ručních palných a lehkých zbraní prostřednictvím regionálního šetření ručních palných a lehkých zbraní (zahrnující šetření na úrovni jednotlivých států), čímž budou díky zlepšené metodice posouzeny změny, k nimž došlo od konání předchozího šetření (v roce 2006);

zlepšení schopností v oblasti shromažďování údajů a jejich analýzy, a to na základě vypracování a soustavných aktualizací monitorovacího nástroje vycházejícího z internetové platformy střediska SEESAC „Targeting Weapons“ (V hledáčku zbraně), posilované pravidelnou distribucí monitoru SEE SALW, jež shromažďuje relevantní údaje a umožňuje sledování trendů;

posilování správy poznatků na základě systematického shromažďování zkušeností a udržování internetové platformy pro výměnu informací, jakož i jejího zlepšování prostřednictvím vývoje znalostních produktů poskytovaných na vyžádání a relevantních pro konkrétní politiku;

poskytování technického poradenství a odborných poznatků poskytovaných na vyžádání, a to v zájmu zlepšení navrhování, tvorby, přijímání a provádění politik.

S cílem posílit účinnost politik kontroly ručních palných a lehkých zbraní a zajistit, aby jejich provádění vedlo ke zvýšení bezpečnosti žen i mužů, bude do politik kontroly ručních palných a lehkých zbraní začleněno genderové hledisko, jež bude zohledňováno prostřednictvím technického poradenství a odborných poznatků, znalostních produktů a odborné přípravy se zvláštním zřetelem na domácí násilí.

Tohoto cíle bude dosaženo přístupem plného zapojení, díky němuž budou klíčovým institucím k dispozici nejen hotové produkty, nýbrž i rozvoj kapacit a podpora přijímání, a bude tudíž zajištěna udržitelnost daných opatření.

Výsledky projektu/ukazatele provádění projektu:

Projekt napomůže snížit rizika šíření tím, že posílí kapacity pro navrhování, přijímání a provádění politik kontroly ručních palných a lehkých zbraní založených na poznatcích prostřednictvím:

zveřejnění šetření ručních palných a lehkých zbraní a stanovení aktuálního výchozího stavu;

zajištění pravidelného shromažďování, analýzy a šíření údajů;

vypracování nebo aktualizace až deseti znalostních produktů relevantních pro konkrétní politiku;

umožnění výměny informací, předávání poznatků a standardizace;

poskytnutí technického poradenství a rozvoje kapacit ve formě až tří školení;

uspořádání až šesti formálních zasedání komisí pro ruční palné a lehké zbraně;

zprostředkování předávání poznatků.

3.2.   Zlepšení kapacit v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob prostřednictvím zdokonalení bezpečnosti infrastruktury, snížení nadbytečných zásob a výcviku

Cíl

Omezit riziko šíření posílením zabezpečení zásob zbraní a munice a snížením nadbytečných zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně ve skladech.

Popis

Od roku 2010 středisko SEESAC úspěšně používá přístup s dvojím zaměřením: 1) lepší zabezpečení skladů a 2) budování kapacit, pokud jde o zaměstnance pověřené řízením zásob; tento přístup vedl k výraznému zlepšení bezpečnostních opatření a omezení rizika nežádoucího šíření zásob ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně. V souladu s obecným přístupem k otázce fyzické bezpečnosti ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a k řízení jejich zásob bude v této nové fázi uvedený přístup rozšířen tím, že dojde k jeho sloučení se snižováním nadbytečných zásob, a v důsledku pak k dalšímu omezení rizika šíření. Projekt tudíž bude i nadále zlepšovat zabezpečení skladů zbraní a střeliva v jihovýchodní Evropě tím, že poskytne další konkrétní technickou pomoc a podporu v oblasti infrastruktury v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy a normami.

Zabezpečení vojenských skladů bylo výrazně posíleno díky rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP, avšak jako další problematickou oblast identifikovalo středisko SEESAC zásoby ministerstev vnitra a policejních sil, u nichž chybějí kapacity pro zabezpečení, kapacity pro vedení evidence a řízení zásob jsou nedostatečné a používají se komplexnější systémy zahrnující výcvikové zbraně i zabavené palné zbraně. Tato složka tudíž poskytne podporu ministerstvům vnitra a policejním silám v zájmu:

účinnějšího zabezpečení zásob prostřednictvím nákladově efektivních cílených modernizací infrastruktury v Albánii, Bosně a Hercegovině, Moldavské republice, Černé Hoře, Srbsku a Kosovu. Tyto modernizace se zaměří na centrální policejní sklady a na soudní sklady předmětů doličných v hlavních policejních stanicích, aby bylo možno dosáhnout co nejúčinnějšího a nákladově nejefektivnějšího posílení zabezpečení zásob;

zničení až 50 000 nadbytečných a zabavených ručních a lehkých palných zbraní v regionu a až 500 000 kusů střeliva pro tyto zbraně;

zajištění rozvoje kapacit prostřednictvím odborné přípravy skupiny školitelů z ministerstev vnitra zemí daného regionu a poskytnutí těmto školitelům podpory při realizaci vnitrostátních školení v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob založených na vzdělávacích programech střediska SEESAC, které byly pilotně použity na základě rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP.

Výsledky projektu/ukazatele provádění projektu:

Výsledkem projektu bude výrazné omezení rizika šíření ručních palných a lehkých zbraní, neboť se posílí zabezpečení zásob a sníží se počet nadbytečných a zabavených ručních palných a lehkých zbraní, výbušnin a střeliva skladovaných ministerstvy vnitra a policejními složkami v Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Moldavské republice, Černé Hoře a Srbsku:

vyšší zabezpečení centrálních skladů (7) v souladu s mezinárodními normami a osvědčenými postupy;

vyšší zabezpečení soudních skladů předmětů doličných (15);

celkem bude zničeno až 50 000 kusů konvenčních zbraní;

celkem bude odstraněno a zničeno až 500 000 kusů střeliva a výbušnin, u nichž hrozí riziko šíření.

3.3.   Zvýšení kapacity pro označování, sledování a evidenci

Cíl

Omezit hrozbu nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi posílením donucovacích kapacit v regionu jihovýchodní Evropy pro označování a sledování prostřednictvím přístupu založeného na regionální spolupráci vycházející ze soustavnějšího shromažďování, analýzy a sdílení informací.

Popis

Se zřetelem ke zvyšujícímu se objemu nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi směrem do Unie, jakož i ke zvyšující se míře používání palných zbraní v organizované trestné činnosti a při teroristických incidentech představuje vypracování stabilních systémů a mechanismů pro shromažďování a výměnu informací klíčový prvek boje proti této hrozbě. V minulých několika letech bylo proto vyvinuto významné úsilí zaměřené na posílení spolupráce i na zlepšení znalostí a porozumění, pokud jde o jev nedovoleného obchodování se zbraněmi; současně byla vyvíjena účinná zmírňující opatření. Díky své dlouhodobé činnosti v daném regionu, a zejména prostřednictvím úspěšného provádění rozhodnutí Rady 2013/730/SZBP zahrnujícího vytvoření a podporu sítě odborníků zemí jihovýchodní Evropy na střelné zbraně (SEEFEN) zaujímá středisko SEESAC čelné místo popsaného úsilí a vystupuje jako iniciátor procesů spolupráce, přičemž současně vyvíjí úsilí v zájmu navýšení kapacit donucovacích orgánů, pokud jde o označování, sledování a evidenci, mimo jiné prostřednictvím technické pomoci a podpory při zavádění a posilování evidenčních systémů. Tato činnost bude rozvíjet výsledky dosažené v minulém období prostřednictvím:

dalšího posilování sítě SEEFEN, při současném využívání této sítě jakožto platformy pro intenzivnější spolupráci mezi donucovacími orgány v jihovýchodní Evropě, pokud jde o boj proti nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi. Síť SEEFEN bude zejména podpořena tím, že budou nadále pořádána zasedání odborníků (dvakrát ročně) a dojde ke zlepšení v oblasti sdílení informací. Kromě toho bude poskytnuta podpora odborníkům na palné zbraně, jimž se dostane cílené odborné přípravy a technické podpory ve formě poradenství, čímž bude doplněna nákladově efektivní technická pomoc v podobě poskytnutí vybavení (zařízení pro označování zbraní) donucovacím orgánům;

podpory zřízení kontaktních míst pro palné zbraně ve všech sedmi přijímajících zemích; jedná se o ústřední jednotky pro shromažďování a analýzu informací, které poskytují podporu vyšetřovatelům a státním zástupcům a díky nimž bude možno na základě zpravodajských informací vytvořit a aktualizovat celkový pohled na obchodování s palnými zbraněmi proudícími z jihovýchodní Evropy i do ní;

rozvíjení činnosti realizované v oblasti zlepšování systémů registrace a kapacit pro využití zpravodajských informací z oblasti balistiky, jakož i prostřednictvím činnosti navazující na doporučení obsažená v regionální studii proveditelnosti;

těsné spolupráce se systémem Interpolu pro správu záznamů o nedovolených zbraních a sledování jejich pohybu (iARMS), a to za účelem podpory policejních kapacit zemí jihovýchodní Evropy, co se týče shromažďování, zpracovávání a sdílení údajů o ztracených či odcizených ručních palných a lehkých zbraních.

Veškeré činnosti střediska SEEFEN budou úzce koordinovány s činnostmi Europolu, Evropské odborné skupiny pro otázky střelných zbraní, GŘ pro migraci a vnitřní věci, Interpolu, Eurojustu, Frontexu a dalších relevantních aktérů a budou k jejich činnostem přispívat. Tato část projektu podporuje posílení účinného fungování právního státu při omezení, vedení evidence a určení množství ručních palných a lehkých zbraní a poptávky po nich. Projekt je koncipován v souladu s akčním programem OSN, mezinárodním nástrojem pro sledování, protokolem OSN o střelných zbraních a směrnicí Rady 91/477/EHS, jakož i společným postojem Rady 2008/944/SZBP, a podpoří tedy jejich uplatňování tím, že zdokonalí institucionální kapacitu zemí jihovýchodní Evropy, pokud jde o označování, sledování a vedení evidence zbraní, přičemž zvláštní pozornost bude věnována schopnostem vypracovat správnou zpravodajskou koncepci v zájmu vytvoření účinných protiopatření zaměřených na hrozbu plynoucí z obchodování.

Výsledky projektu/ukazatele provádění projektu

Posílení a zintenzivnění činnosti jihoevropské sítě odborníků na palné zbraně (SEEFEN) a uspořádání šesti zasedání (dvakrát ročně) se zaměřením na budování sítí a výměnu informací mezi odborníky na palné zbraně působícími v rámci donucovacích orgánů;

zdokonalení on-line platformy sítě SEEFEN pro výměnu informací;

posílení kapacit členů sítě SEEFEN prostřednictvím cílené odborné přípravy a poskytnutí technické podpory a podpory zaměřené na poradenství;

zřízení a uvedení do provozu kontaktních míst pro palné zbraně ve všech sedmi přijímajících zemích;

posílení forenzních kapacit pro sledování zbraní;

zavedení účinného systému označování zajištěním zařízení pro označování zbraní;

posílení kapacit v jihovýchodní Evropě určených ke sdílení zpravodajských informací týkajících se palných zbraní a jiných informací.

3.4.   Omezení nedovoleného držení a zneužívání palných zbraní prostřednictvím podpory zvyšování povědomí a kampaně na jejich sběr

Cíl

Posílit regionální bezpečnost potíráním rozsáhlého nedovoleného držení palných zbraní, a to prostřednictvím kampaní zaměřených na zvyšování povědomí a sběr zbraní.

Popis

Uplynulé konflikty i tradičně těsný vztah ke zbraním u obyvatelstva jihovýchodní Evropy daly vzniknout závažnému problému rozsáhlého držení nedovolených zbraní (odhadováno na několik milionů kusů). To představuje závažnou hrozbu pro mír a stabilitu nejen v regionu, ale i mimo něj. Přestože v úsilí o omezení nedovoleného držení zbraní bylo v minulosti dosaženo určitého úspěchu, míra tohoto držení je i nadále v celém regionu výrazná, přičemž se potenciálně podněcují nedovolené dodávky směřující do Unie. Tento problém však vyžaduje dlouhodobé řešení, spočívající ve změně postojů a náhledu na tuto otázku, a to prostřednictvím trvalých, cílených opatření. Vzhledem ke složitosti této problematiky je nutné přehodnotit dosavadní přístupy a provést solidní výchozí analýzu důvodů, které vedou k tomu, že se jedinci snaží udržet zbraně. Z předchozí fáze vyplynulo, že je zapotřebí soustavného úsilí v oblasti informační činnosti a zvyšování povědomí s cílem omezit nedovolené držení palných zbraní, jež představuje jednu z nejbezprostřednějších hrozeb. Tento oddíl tedy navrhuje soustavnější úsilí s cílem zvýšit informovanost o nebezpečích, která s sebou nese nedovolené držení zbraní, a zvýšit podíl odevzdaných ručních palných a lehkých zbraní prostřednictvím uplatňování metodik a přístupů zaměřených na občany. K tomuto účelu budou sloužit:

regionální průzkumy zaměřené na komplexní porozumění jevům stojícím na pozadí nedovoleného držení zbraní;

vytvoření a vedení kampaní zaměřených na zvyšování informovanosti a (pokud možno) sběr zbraní, jejichž cílem bude snížit míru nedovoleného držení zbraní.

Dotyčné činnosti budou prováděny ve spolupráci s celou řadou institucí a organizací občanské společnosti, čímž se vybuduje základ pro dlouhodobé úsilí o řešení tohoto problému.

Výsledky projektu/ukazatele provádění projektu:

Tento projekt přispěje k celkově nižší poptávce po nedovolených zbraních a omezenějšímu držení těchto zbraní díky:

důkladnějšímu porozumění problematice nedovoleného držení zbraní prostřednictvím zevrubné studie souvisejících postojů;

lepší informovanosti o nebezpečích, která představuje nedovolené držení zbraní, střeliva a výbušnin, prostřednictvím kampaní prováděných v celém regionu.

4.   Příjemci

Přímými příjemci projektu budou vnitrostátní orgány ze zemí jihovýchodní Evropy odpovědné za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní. Pokud jde o řízení zásob, podpora v oblasti rozvoje kapacit, zlepšení infrastruktury ve skladech a omezování zásob bude určena ministerstvům vnitra a policejním orgánům Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Moldavské republiky, Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Tato ministerstva budou rovněž přímými příjemci posílených schopností v oblasti označování, sledování a evidence ručních palných a lehkých zbraní, přičemž budou využívat výhod, které skýtá regionální síť odborníků na palné zbraně. Komise pro ruční palné a lehké zbraně a další orgány ze zemí jihovýchodní Evropy odpovědné za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní budou využívat odbornou přípravu a sdílení informací, jakož i regionální spolupráci. Klíčové orgány pověřené kontrolou ručních palných a lehkých zbraní v Bělorusku a na Ukrajině pak budou v omezené míře využívat cíleného předávání poznatků.

Navrhované činnosti jsou zcela v souladu s vnitrostátními prioritami v oblasti kontroly ručních palných a lehkých zbraní a byly potvrzeny příslušnými vnitrostátními orgány odpovědnými za kontrolu ručních palných a lehkých zbraní, které jim vyjádřily podporu a zavázaly se k dosažení cílů projektu.

Vzhledem ke snížení rizika souvisejícího s ručními palnými a lehkými zbraněmi bude nepřímým příjemcem projektu i široká veřejnost ze zemí jihovýchodní Evropy a Unie, která je ohrožena rozsáhlým šířením těchto zbraní.

5.   Zviditelnění Unie

Středisko SEESAC přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla veřejnost informována o skutečnosti, že dotčenou akci financuje Unie. Tato opatření budou provedena v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti Unie, kterou vydala Komise. Středisko SEESAC tudíž zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činností a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.

Vzhledem k tomu, že plánované činnosti mají velmi odlišný obsah a povahu, bude využita celá řada propagačních nástrojů, včetně: tradičních sdělovacích prostředků, internetových stránek, sociálních médií, informačních a propagačních materiálů, včetně infografiky, letáků, oběžníků, tiskových zpráv a dalších materiálů dle potřeby. Publikace, veřejné akce, kampaně, vybavení a stavební práce provedené v rámci projektu budou patřičně označeny. V zájmu dalšího posílení dopadu zvyšování informovanosti vládních orgánů a veřejnosti z různých zemí, mezinárodního společenství, místních i mezinárodních sdělovacích prostředků budou jednotlivé cílové skupiny projektu osloveny vhodnými jazykovými prostředky. Zvláštní pozornost bude věnována přítomnosti v nových médiích a na internetu.

6.   Trvání

Na základě zkušeností získaných při provádění rozhodnutí Rady 2010/179/SZBP a s ohledem na regionální rozměr projektu, počet příjemců, jakož i množství a složitost plánovaných činností, je časový rámec provádění stanoven na 36 měsíců.

7.   Obecná struktura

Technickým prováděním této akce je pověřen Rozvojový program OSN (UNDP), jednající jménem střediska SEESAC, které je regionální iniciativou vyvíjenou v rámci mandátu UNDP a Rady pro regionální spolupráci, jež nahradila Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu. Středisko SEESAC je výkonnou složkou regionálního prováděcího plánu pro jihovýchodní Evropu zaměřeného na boj proti šíření ručních palných a lehkých zbraní, a je tedy kontaktním místem pro otázky související s ručními palnými a lehkými zbraněmi v regionu jihovýchodní Evropy.

Program UNDP, jednající jménem střediska SEESAC, ponese celkovou odpovědnost za provádění činností v rámci projektu a bude odpovědný i za provedení projektu jako takového. Doba trvání projektu je tři roky (36 měsíců).

8.   Partneři

Středisko SEESAC bude tuto akci provádět přímo v úzké spolupráci s komisemi pro ruční palné a lehké zbraně, jakož i s ministerstvem vnitra Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Kosova, Moldavské republiky, Srbska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Další příslušné orgány budou úzce zapojeny, zejména pokud jde o činnosti uvedené v oddíle 3.4, v souladu se zavedeným uceleným přístupem ke kontrole ručních palných a lehkých zbraní, jenž zahrnuje jednotlivé zúčastněné strany.

9.   Podávání zpráv

Bez ohledu na skutečnost, zda Komise tuto akci plně financuje nebo pouze spolufinancuje, se bude na celou akci vztahovat povinnost podávání popisných i finančních zpráv, jak je uvedeno ve zvláštní dohodě o financování a připojeném rozpočtu.

Čtvrtletně budou předkládány popisné zprávy o pokroku, aby bylo možné evidovat a sledovat pokrok směrem k dosažení zásadních cílů.

10.   Odhadovaný rozpočet

Celkové odhadované náklady projektu financovaného Unií činí 6 508 136.


(*1)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.


Top