EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1795

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

OJ L 274, 11.10.2016, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1795/oj

11.10.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/52


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1795

ze dne 29. září 2016

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Opatření Unie v odvětví přepravy nebezpečných věcí by mělo usilovat o zlepšení bezpečnosti přepravy, ochranu životního prostředí a usnadnění mezinárodní přepravy.

(2)

Unie není smluvní stranou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ani Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Všechny členské státy jsou však smluvními stranami ADR a třináct členských států je smluvní stranou ADN.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (1) stanoví požadavky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi. Činí tak odvoláním na ADR, na Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (RID) a na ADN. Článek 4 směrnice 2008/68/ES navíc stanoví, že „přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky ADR, RID nebo ADN a nestanoví-li přílohy jinak“.

(4)

Pracovní skupina pro přepravu nebezpečných věcí (WP.15) v souladu s postupy stanovenými v článku 14 ADR a správní výbor ADN v souladu s postupy stanovenými v článku 20 ADN připravily v období 2014–2016 určité změny, jež by měly vstoupit v platnost dnem 1. ledna 2017.

(5)

Cílem těchto změn, které se týkají technických norem a jednotných technických předpisů, je zajištění bezpečné a efektivní přepravy nebezpečných věcí při zohlednění vědeckého a technického pokroku v odvětví a vývoje nových látek a předmětů, které během přepravy představují nebezpečí. Rozvoj přepravy nebezpečných věcí po silnici a vnitrozemských vodních cestách uvnitř Unie i mezi Unií a sousedními zeměmi je klíčovým prvkem společné dopravní politiky a zajišťuje řádné fungování všech průmyslových odvětví, která produkují nebo využívají věci, které jsou podle ADR a ADN klasifikovány jako nebezpečné.

(6)

Všechny navrhované změny jsou odůvodněné a prospěšné, a měly by proto být podpořeny. Je proto vhodné vymezit tento postoj, který má být zaujat jménem Unie k navrhovaným změnám příloh ADR a předpisů přiložených k ADN, jak je stanoven v příloze,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie k navrhovaným změnám příloh ADR a předpisů přiložených k ADN, je v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Formální a méně významné úpravy navrhovaných změn ADR a ADN uvedených v prvním pododstavci předložené generálním tajemníkem Organizace spojených národů mohou být dohodnuty bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Postoj Unie stanovený v článku 1 vyjádří členské státy, jež jsou smluvními stranami dohod uvedených v článku 1, jednající společně v zájmu Unie.

Článek 3

Odkaz na přijaté změny příloh ADR a předpisů přiložených k ADN se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie spolu s datem vstupu těchto změn v platnost.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 29. září 2016.

Za Radu

předseda

P. ŽIGA


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).


PŘÍLOHA

Návrh

Referenční dokument

Oznámení

Téma

Poznámky

Postoj EU

1

ECE/TRANS/WP.15/231

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Návrhy změn příloh A a B ADR

Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.

Souhlas se změnami

2

ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Návrhy změn příloh A a B ADR

Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.

Souhlas se změnami

3

ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1

C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14

Návrhy změn příloh A a B ADR

Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.

Souhlas se změnami

4

ECE/ADN/36

C.N.444.2016.TREATIES-XI.D.6

Návrhy změn předpisů přiložených k ADN

Technický konsenzus správního výboru

Souhlas se změnami

5

ECE/ADN/36/Add.1

C.N.607.2016.TREATIES-XI.D.6

Návrhy změn předpisů přiložených k ADN

Technický konsenzus správního výboru

Souhlas se změnami


Top