Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1701 ze dne 19. srpna 2016, kterým se stanoví pravidla týkající se formy předkládání pracovních plánů shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury (oznámeno pod číslem C(2016) 5304)

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/153


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1701

ze dne 19. srpna 2016,

kterým se stanoví pravidla týkající se formy předkládání pracovních plánů shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury

(oznámeno pod číslem C(2016) 5304)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 22 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2) členské státy shromažďují biologické, environmentální, technické a sociálněekonomické údaje potřebné pro řízení rybolovu.

(2)

Podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 508/2014 předloží členské státy elektronicky Komisi pracovní plány shromažďování údajů podle čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (3), a to do 31. října roku předcházejícího roku zahájení uplatňování pracovního plánu.

(3)

Podle čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 508/2014 musí Komise tyto pracovní plány schválit prostřednictvím prováděcích aktů do 31. prosince roku předcházejícího roku zahájení uplatňování pracovního plánu.

(4)

Podle čl. 22 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 508/2014 může Komise přijmout prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro postupy, formu a časové plány pro předkládání těchto pracovních plánů.

(5)

Je vhodné zohlednit nejnovější požadavky na údaje nezbytné pro provádění společné rybářské politiky, jež jsou stanoveny ve víceletém programu Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (4), a uvést, jaké informace mají členské státy poskytovat při předkládání svých pracovních plánů, aby zajistily jejich soulad s víceletým programem Unie a jednotné provádění tohoto programu v celé Unii.

(6)

Komise vzala v úvahu doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR). Zároveň proběhla konzultace se zástupci členských států ve specializovaných skupinách odborníků.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní a rybářský fond,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Obsah pracovních plánů

1.   Obsah pracovních plánů shromažďování údajů na období 2017–2019 předkládaných podle článku 21 nařízení (EU) č. 508/2014 je v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Pro účely této přílohy se použijí definice uvedené v nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (5), prováděcím nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (6), nařízení (EU) č. 1380/2013 a ve víceletém programu Unie.

3.   Pracovní plány sestavované členskými státy obsahují popis:

a)

údajů shromažďovaných v souladu s víceletým programem Unie;

b)

časového a prostorového rozdělení a četnosti shromažďování údajů;

c)

zdroje údajů, jakož i postupů a metod shromažďování a zpracování údajů do souborů údajů, které budou poskytnuty konečným uživatelům;

d)

rámce pro zajištění kvality a kontrolu kvality, který zaručí přiměřenou kvalitu údajů;

e)

toho, jak a kdy budou údaje zpřístupněny s přihlédnutím k potřebám vymezeným konečnými uživateli vědeckého poradenství;

f)

ujednání o mezinárodní a regionální spolupráci a koordinaci, včetně dvoustranných a mnohostranných dohod a

g)

toho, jak byly zohledněny mezinárodní závazky Unie a jejích členských států.

4.   Obsah a forma výše uvedeného popisu splňují požadavky stanovené v článcích 2 až 8, jak je dále upřesněno v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Údaje shromažďované v souladu s víceletým programem Unie

1.   Členské státy shromažďují údaje uvedené v příloze I v souladu s víceletým programem Unie.

2.   Srovnání tabulek víceletého programu Unie s tabulkami a zněním pracovního plánu je uvedeno v příloze II.

Článek 3

Časové a prostorové rozdělení a četnost shromažďování údajů

1.   Specifikace týkající se časového a prostorového rozdělení a četnosti splňují požadavky stanovené v kapitole III víceletého programu Unie. Pokud takové požadavky neexistují, členské státy stanoví a popíší specifikace týkající se časového a prostorového rozdělení nebo četnosti s přihlédnutím k historickým časovým řadám, nákladové efektivnosti, koordinaci v rámci příslušné mořské oblasti a potřebám konečných uživatelů.

2.   Specifikace týkající se časového a prostorového rozdělení nebo četnosti shromažďování údajů se vykazují v:

a)

tabulce 4A a tabulce 4B v případě údajů získaných při odběru vzorků z komerčního rybolovu;

b)

tabulce 1A a tabulce 1B v případě biologických údajů získaných z výzkumných šetření a komerčního rybolovu;

c)

tabulce 1D v případě údajů získaných při odběru vzorků z rekreačního rybolovu;

d)

tabulce 1E v případě údajů získaných při odběru vzorků příslušných anadromních a katadromních druhů;

e)

tabulce 1G v případě údajů získaných z výzkumných šetření;

f)

tabulce 3A v případě hospodářských a sociálních údajů o rybolovu;

g)

tabulce 3B v případě hospodářských a sociálních údajů o akvakultuře a

h)

tabulce 3C v případě hospodářských a sociálních údajů o zpracovatelském odvětví.

Článek 4

Zdroj údajů a postupy a metody shromažďování a zpracování údajů

1.   Pokud jsou údaje shromažďovány především na základě nařízení (ES) č. 199/2008, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, je zdroj údajů popsán v:

a)

tabulce 1C;

b)

tabulce 1D;

c)

tabulce 1E;

d)

tabulce 3A;

e)

textovém poli 3A;

f)

tabulce 3B;

g)

textovém poli 3B;

h)

tabulce 3C a

i)

textovém poli 3C.

2.   Pokud jsou údaje shromažďovány podle jiných právních předpisů než nařízení (ES) č. 199/2008, vymezených v čl. 15 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, je zdroj údajů popsán v:

a)

tabulce 2A;

b)

textovém poli 2A;

c)

tabulce 3A, je-li to relevantní, a

d)

textovém poli 3A, je-li to relevantní.

3.   Pokud víceletý program Unie odkazuje na pilotní studii nebo zjednodušenou metodiku, členské státy tuto studii popíší, včetně jejího cíle, trvání, metodiky a očekávaných výsledků v:

a)

pilotní studii 1 oddílu 1;

b)

pilotní studii 2 oddílu 1;

c)

pilotní studii 3 oddílu 3 a

d)

pilotní studii 4 oddílu 3.

4.   Plánované koncepce odběru vzorků se popíší v tabulce 4A, textovém poli 4A a tabulce 4B. Referenční základní soubor, který se použije k výběru základního souboru pro odběr vzorků, se popíše v tabulce 4C a tabulce 4D. Pokud odběr vzorků provádějí pozorovatelé na palubě nebo na pevnině, uvede se ta část úlovku, z níž je vzorek odebírán, s upřesněním toho, zda jsou do něj zahrnuty všechny druhy nebo jen komerční druhy nebo jen některé taxony úlovku.

5.   Metodiky, definice a výpočet sociálních a hospodářských proměnných se v případě, že je to relevantní, řídí všeobecně uznávanými pokyny odborných orgánů Evropské komise. Pokud tomu tak není, členské státy zvolený přístup jasně popíší a zdůvodní v:

a)

textovém poli 3A;

b)

textovém poli 3B a

c)

textovém poli 3C.

6.   Členské státy koordinují svou činnost tak, aby na unijní nebo regionální úrovni navrhly a zavedly metody, s jejichž pomocí opraví a imputují údaje za ty části plánů odběru vzorků, u nichž odběr není proveden nebo je proveden nedostatečně. V metodách imputace jsou zohledněny pokyny a metody přijaté mezinárodními statistickými organizacemi. Imputované údaje by měly být jasně označeny při podávání zpráv konečným uživatelům.

Článek 5

Zajištění kvality a kontrola kvality

1.   Rámec pro zajištění kvality a kontrolu kvality se případně popíše ve veřejně přístupných dokumentech uvedených v pracovních plánech. Stanoví obecné zásady, metody a nástroje, které mohou posloužit jako pokyny a být zdrojem důkazů pro účely účinného a společného přístupu na evropské a vnitrostátní úrovni.

2.   Metody týkající se kvality se popíší v:

a)

tabulce 5A v případě režimů odběru vzorků úlovků, režimů odběru vzorků pro rekreační rybolov, režimů odběru vzorků pro anadromní a katadromní druhy a výzkumných šetření na moři;

b)

tabulce 5B v případě proměnných týkajících se rybolovné činnosti, hospodářských a sociálních údajů o rybolovu, hospodářských a sociálních údajů o akvakultuře a hospodářských a sociálních údajů o zpracovatelském odvětví;

c)

textovém poli 2A;

d)

textovém poli 3A;

e)

textovém poli 3B a

f)

textovém poli 3C.

3.   Mají-li být údaje shromažďovány na základě odběru vzorků, použijí členské státy statisticky spolehlivé koncepce, které se řídí pokyny pro osvědčené postupy a které poskytla Komise, Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) nebo jiné odborné orgány Evropské komise. Popis režimů odběru vzorků musí mimo jiné zahrnovat upřesnění jejich účelu, koncepce, očekávaných problémů při jejich aplikaci (včetně případů neuvedení nebo odmítnutí odpovědi), archivace údajů, postupů pro zajištění kvality a metod analýzy. Tento popis dále obsahuje vymezení jednotek výběru, opor výběru a jejich pokrytí cílového základního souboru (včetně kritérií použitých pro toto pokrytí), režimů rozvrstvení a metod výběru vzorků pro primární, sekundární a nižší jednotky výběru. Je-li možné stanovit kvantitativní cíle, mohou být určeny buď přímo velikostí vzorku, nebo procentem výběru, nebo určením úrovní přesnosti a spolehlivosti, jichž má být dosaženo. V případě údajů z úplného zjišťování členské státy uvedou, zda pokrývají všechny skupiny, které části z celkového základního souboru byly vynechány a jak byl proveden odhad těchto částí. Kvalita údajů pocházejících z odběru vzorků se případně prokazuje pomocí ukazatelů kvality týkajících se přesnosti a možného zkreslení.

Článek 6

Přístupnost údajů pro konečné uživatele

Za účelem stanovení toho, kdy budou údaje zpřístupněny konečným uživatelům, se použije tabulka 6A.

Článek 7

Ujednání o regionální a mezinárodní spolupráci a koordinaci

1.   Členské státy uvedou v tabulce 7A, kterých příslušných regionálních a mezinárodních schůzek se účastní, a v tabulce 7B, jaká opatření přijaly v návaznosti na dohodnutá doporučení na úrovni mořské oblasti nebo na úrovni celé EU. Pokud v návaznosti na tato doporučení žádná opatření přijata nebyla, uvedou členské státy důvody v oddílu „Poznámky“ tabulky 7B. Uvedou přitom účinek těchto doporučení na svůj způsob shromažďování údajů.

2.   Členské státy uvedou v tabulce 7C všechny příslušné informace o dohodách s jinými členskými státy. V těchto informacích se uvede, které části údajů jednotlivé členské státy shromažďují a který z nich odpovídá za úplnost celé sbírky údajů, upřesní se doba platnosti dohody a stanoví, který členský stát je odpovědný za předání údajů konečným uživatelům.

3.   Bez ohledu na výzkumná šetření na moři uvedená v tabulce 10 víceletého programu Unie mohou členské státy při plánování intenzity zjišťování nebo koncepce odběru vzorků zohlednit potřeby konečných uživatelů, pokud tato úprava nemá negativní vliv na kvalitu výsledků a pokud je koordinována na úrovni mořské oblasti. Členské státy se mohou s jinými členskými státy ve stejné oblasti dohodnout na přerozdělení některých úkolů a příspěvků. Pokud je dohody na rozdělení úkolů s jinými členskými státy dosaženo, zanese se účast (fyzická a/nebo finanční) na každém jednotlivém zjišťování, jakož i povinnosti jednotlivých členských států spojené s podáváním zpráv a předáváním informací do textového pole 1G.

Článek 8

Mezinárodní závazky

Členské státy zahrnou veškeré příslušné požadavky na shromažďování údajů, které vyplývají z jejich mezinárodních závazků, do těchto tabulek:

a)

tabulky 1A;

b)

tabulky 1B;

c)

tabulky 1C;

d)

tabulky 4A;

e)

tabulky 4B;

f)

tabulky 7B a

g)

tabulky 7C.

To se týká regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO) / regionálních orgánů pro rybolov (RFB), jichž jsou tyto členské státy nebo Unie smluvní stranou, jakož i dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (SFPA), jimiž se řídí činnost jejich loďstva.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. srpna 2016.

Za Komisi

Karmenu VELLA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1251 ze dne 12. července 2016, kterým se přijímá víceletý program Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a akvakultury na období 2017–2019 (Úř. věst. L 207, 1.8.2016, s. 113).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).


PŘÍLOHA I

OBSAH

Oddíl 1:   Biologické údaje

Tabulka 1A: Seznam povinně uváděných populací

Tabulka 1B: Plánování odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných

Tabulka 1C: Intenzita odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných

Tabulka 1D: Rekreační rybolov

Pilotní studie 1: Poměrný podíl úlovků v rámci rekreačního rybolovu oproti úlovkům v rámci komerčního rybolovu

Tabulka 1E: Shromažďování údajů o anadromních a katadromních druzích ve sladkých vodách

Textové pole 1E: Shromažďování údajů o anadromních a katadromních druzích ve sladkých vodách

Tabulka 1F: Náhodné vedlejší úlovky ptáků, savců, plazů a ryb

Pilotní studie 2: Úroveň rybolovu a jeho dopad na biologické zdroje a mořský ekosystém

Tabulka 1G: Seznam výzkumných šetření na moři

Textové pole 1G: Seznam výzkumných šetření na moři

Tabulka 1H: Shromažďování a šíření údajů z výzkumných šetření na moři

Oddíl 2:   Údaje o rybolovné činnosti

Tabulka 2A: Strategie shromažďování údajů k proměnným týkajícím se rybolovné činnosti

Textové pole 2A: Strategie shromažďování údajů k proměnným týkajícím se rybolovné činnosti

Oddíl 3:   Hospodářské a sociální údaje

Tabulka 3A: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o rybolovu

Textové pole 3A: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o rybolovu

Pilotní studie 3: Údaje o zaměstnanosti podle úrovně vzdělání a státní příslušnosti

Tabulka 3B: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o akvakultuře

Textové pole 3B: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o akvakultuře

Pilotní studie 4: Environmentální údaje o akvakultuře

Tabulka 3C: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o zpracovatelském odvětví

Textové pole 3C: Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o zpracovatelském odvětví

Oddíl 4:   Strategie odběru vzorků ke zjištění biologických údajů z komerčního rybolovu

Tabulka 4A: Popis plánu odběru vzorků ke zjištění biologických údajů

Textové pole 4A: Popis plánu odběru vzorků ke zjištění biologických údajů

Tabulka 4B: Popis opory výběru ke zjištění biologických údajů

Tabulka 4C: Údaje o rybolovu podle členského státu

Tabulka 4D: Místa vykládky

Oddíl 5:   Kvalita údajů

Tabulka 5A: Rámec pro zajišťování kvality biologických údajů

Tabulka 5B: Rámec pro zajišťování kvality hospodářských a sociálních údajů

Oddíl 6:   Přístupnost údajů

Tabulka 6A: Přístupnost údajů

Oddíl 7:   Koordinace

Tabulka 7A: Plánovaná regionální a mezinárodní koordinace

Tabulka 7B: Opatření v návaznosti na doporučení a dohody

Tabulka 7C: Dvoustranné a vícestranné dohody

ODDÍL 1

BIOLOGICKÉ ÚDAJE

Tabulka 1A

Seznam povinně uváděných populací

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Severní Atlantik

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Severní Atlantik

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i), ii) a iii) víceletého programu Unie a článků 2, 3 a 8 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. V této tabulce se podává přehled o shromažďování údajů na úrovni oblasti/populace. Všichni jedinci určení pro odběr vzorků se pokud možno určí co do druhu a změří se.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Reference years [Referenční roky]

Členský stát uvede rok nebo roky, k nimž se uváděné údaje skutečně vztahují. Vybere přitom tři poslední roky, za které jsou údaje k dispozici. Referenční rok/roky se uvádí ve formátu „2013–2015“.

Species [Druh]

Členský stát uvede (latinský) název druhů/populací, u nichž tabulky 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie stanoví povinnost odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných, a to za všechny oblasti, v nichž působí rybářské loďstvo dotčeného členského státu.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Area/Stock [Oblast/populace]

Členský stát uvede oblast dotčeného druhu/populace v souladu s tabulkami 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie (např. GSA 16; oblasti ICES I, II; oblasti ICES IIIa, IV, VIId atd.).

Selected for sampling (Y/N) [Vybrán k odběru vzorků]

Členský stát uvede, zda druh/populace byl/a vybrán/a k odběru vzorků – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Písmeno „Y“ se uvede v případě, že druh/populace byl/a vybrán/a k odběru vzorků alespoň k jedné proměnné z tabulky 1B této přílohy.

Average landings in the reference years (tons) [Průměrný objem vykládek za referenční roky (v tunách)]

Průměrný objem vykládek u všech druhů a populací za referenční období tvořené třemi posledními roky. Při zadávání údajů o vykládkách postupuje členský stát takto:

 

Pokud se daný druh vůbec nevykládá, uvede se „none“ („nula“).

 

Pokud je průměrný objem vykládek menší než 200 t, neuvádí se průměrný objem vykládek, nýbrž „< 200“.

 

Pokud je průměrný objem vykládek větší než 200 t, uvede se průměrný objem vykládek za referenční období tvořené třemi posledními roky. Hodnoty průměrného objemu vykládek lze zaokrouhlit na nejbližších 5 či 10 t.

EU TAC (if any) (%) [TAC pro EU (je-li stanoven)

(v %)]

Týká se pouze populací, na které se vztahují nařízení o celkovém přípustném odlovu (TAC) a kvótách. V tomto sloupci členský stát uvede:

„none“ („nula“), pokud členský stát v případě dotčené populace podílem na celkovém přípustném odlovu stanoveném pro EU nedisponuje,

přesný podíl, pokud členský stát v případě dotčené populace podílem na celkovém přípustném odlovu stanoveném pro EU disponuje.

Share (%) in EU landings [Podíl na vykládkách v EU (v %)]

Týká se i) všech populací ve Středozemním moři a ii) všech populací mimo Středozemní moře, pro které doposud celkové přípustné odlovy nebyly stanoveny. V tomto sloupci členský stát uvede:

„none“ („nula“), pokud u členského státu v případě dotčené populace k žádným vykládkám nedochází,

přesný podíl, pokud členský stát v případě dotčené populace zamýšlí uplatnit prahovou hodnotu.

Threshold (Y/N) [Prahová hodnota]

Členský stát uvede, zda pro vykázaný druh/populaci platí prahová hodnota v souladu s kapitolou V víceletého programu Unie –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 1B

Plánování odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegicus

Severní Atlantik

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i), ii) a iii) víceletého programu Unie a článků 2, 3 a 8 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulky 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. U druhů uvedených v této tabulce se shromažďují biologické parametry (délka, věk, váha, poměr pohlaví, sexuální zralost a plodnost). U každého z parametrů a roků se v případě, že byly příslušné údaje shromážděny nebo se jejich shromáždění plánuje, uvede „X“. Z této tabulky musí být patrné, v kterém roce či rocích členský stát údaje shromáždil/shromáždí.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Species [Druh]

Členský stát uvede (latinský) název druhů/populací, u nichž tabulky 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie stanoví povinnost odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných, a to za všechny oblasti, v nichž působí rybářské loďstvo dotčeného členského státu.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Area/Stock [Oblast/populace]

Členský stát uvede loviště dotčeného druhu/populace (např. GSA 16; oblasti ICES I, II; oblasti ICES IIIa, IV, VIId atd.).

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost, s níž se vzorky odebírají (uvede se „M“ (měsíční), „Q“ (čtvrtletní), „A“ (roční), nebo „O“ (jiná)).

Length [Délka]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění délky.

Age [Věk]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění věku.

Weight [Váha]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění váhy.

Sex ratio [Poměr pohlaví]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění poměru pohlaví.

Sexual maturity [Pohlavní zralost]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění pohlavní zralosti.

Fecundity [Plodnost]

Členský stát uvede rok (roky), v němž (nichž) se odebírají vzorky za účelem zjištění plodnosti.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 1C

Intenzita odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IIIa, IV, VIId

Věk

Komerční

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IIIa, IV, VIId

Pohlaví

Šetření

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IIIa, IV, VIId

Zralost

Komerční

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

IIIa, IV, VIId

Délka

Komerční

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severní Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Komerční

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severní Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Šetření

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Severní Atlantik

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Šetření

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

GSA09

 

Komerční

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i), ii) a iii) a kapitoly IV víceletého programu Unie a článku 2, čl. 4 odst. 1 a článku 8 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. Vysvětlí se, jaká strategie odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných se plánuje.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

MS participating in sampling [ČS účastnící se odběru vzorků]

Pokud se odběr vzorků provádí v rámci regionálně koordinovaného programu, uvedou se všechny zúčastněné členské státy. V opačném případě se uvede členský stát, jenž za odběr vzorků odpovídá. Případné vazby na plánovanou regionální a mezinárodní koordinaci či dvoustranné nebo vícestranné dohody se uvádějí v poli „Comments“ („Poznámky“).

Sampling year [Rok odběru vzorků]

Členský stát uvede rok či roky, na které jsou cíle plánovány. Jednotlivé roky se uvedou v samostatných řádcích tabulky. Uvést je třeba všechny dotčené roky.

Species [Druh]

Členský stát uvede (latinský) název druhů/populací, u nichž tabulky 1(A), 1(B) a 1(C) stanoví povinnost odběru vzorků ke zjištění biologických proměnných, a to za všechny oblasti, v nichž působí rybářské loďstvo dotčeného členského státu.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Area/Stock [Oblast/populace]

Členský stát uvede loviště dotčeného druhu/populace (např. GSA 16; oblasti ICES I, II; oblasti ICES IIIa, IV, VIId atd.).

Variables [Proměnné]

Členský stát uvede proměnné (délku, věk, váhu, poměr pohlaví, sexuální zralost a plodnost), které udává tabulka 1B této přílohy. Uvedené informace musí odpovídat kombinaci druhů a proměnných uvedených v tabulce 1B této přílohy.

Data srouces [Zdroje údajů]

Členský stát popíše hlavní zdroje údajů pomocí klíčových slov (např. šetření, vzorky z komerčního rybolovu, vzorky z trhu, vzorky z výmětů atd.). Členský stát zvlášť uvede plánovaný odběr vzorků z „commercial fisheries“ („komerčního rybolovu“) a „surveys“ („šetření“).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level [Plánovaný minimální počet jedinců, u kterých se provede měření na vnitrostátní úrovni]

Členský stát uvede celkový plánovaný minimální počet ryb, u kterých se na vnitrostátní úrovni provede měření. V poli „Comments“ („Poznámky“) se stručně popíše metodika, s jejíž pomocí byly dotčené hodnoty získány (např. předchozí odběr vzorků, simulace atd.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level [Plánovaný minimální počet jedinců, u kterých se provede měření na regionální úrovni]

Členský stát uvede plánovaný minimální počet ryb, který se odebírá jako vzorek v rámci regionálně koordinovaného režimu, pokud takový režim existuje, nebo uvede „NA“ („není relevantní“). V poli „Comments“ („Poznámky“) se stručně popíše metodika, s jejíž pomocí byly dotčené hodnoty získány (např. předchozí odběr vzorků, simulace atd.).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 1D

Rekreační rybolov

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Severní moře a východní část Severního

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Vnitrostátní odhady počtu výjezdů a šetření úlovku na místě na jednotku intenzity

 

NLD

2017

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Vnitrostátní odhady počtu rybářů a rybářských deníků

 

GBR

2017

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

Žraloci

N

 

 

Y

Y

Y

Vnitrostátní odhady počtu výjezdů a šetření úlovku na místě na jednotku intenzity

 

DEU

2017

Baltské moře

ICES

Elasmobranchii

Y

Žádné úlovky

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltské moře

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltské moře

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severní Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severní Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severní Atlantik

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu iv) víceletého programu Unie a článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulky 3 víceletého programu Unie, což zahrnuje i rekreační úlovky anadromních a katadromních druhů v mořských a sladkých vodách.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Sampling year [Rok odběru vzorků]

Členský stát uvede rok, na který je odběr vzorků plánován.

Area/EMU [Oblast/EMU]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 3 víceletého programu Unie.

V případě úhoře říčního se uvádí jednotka pro řízení stavu úhoře (EMU).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Species [Druh]

Členský stát uvede (pokud možno latinský) název druhu, u něhož tabulka 3 víceletého programu Unie stanoví povinnost odběru vzorků z rekreačního rybolovu nebo který byl na základě pilotních studií a/nebo potřeb řízení vybrán pro rekreační rybolov (podle regionu). Uvedou se všechny druhy, včetně těch, jež se v dotčeném členském státě nevyskytují.

Applicable (Species present in the MS?) [Je relevantní (vyskytuje se dotčený druh v ČS?)]

Členský stát uvede, zda se v něm dotčený druh vyskytuje –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Reasons for not sampling [Důvody pro neodebírání vzorků]

Pokud se dotčený druh v členském státě vyskytuje, ovšem údaje k němu se neshromažďují, členský stát uvede (formou volného textu) důvod(y), proč se vzorky v případě tohoto druhu neodebírají, a případně uvede konkrétní odkazy (např. druh se v dotčené oblasti nevyskytuje, v dotčené zemi platí určité předpisy/zákony, je splněna požadovaná prahová hodnota atd.).

Threshold (Y/N) [Prahová hodnota]

Členský stát uvede, zda pro dotčený druh platí prahová hodnota v souladu s kapitolou V víceletého programu Unie –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Annual estimate of catch? (Y/N) [Roční odhad úlovku?]

Členský stát uvede, zda se pro dotčený druh plánuje odhad ročního úlovku (váha a/nebo počet kusů) –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Annual percentage of released catch? (Y/N) [Roční procentní podíl vypuštěného úlovku?]

Členský stát uvede, zda se pro dotčený druh plánuje roční procentní podíl vypuštěného úlovku (podíl vypuštěných ryb) – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Collection of catch composition data? (Y/N) [Shromažďují se údaje o složení úlovku?]

Členský stát uvede, zda se pro dotčený druh plánuje shromažďování údajů o složení úlovku (např. struktura co do délky) – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Type of Survey [Typ šetření]

Členský stát uvede, jaké typy šetření se použijí ke shromáždění údajů o rekreačním rybolovu (např. šetření na místě, telefonická šetření, rybářské deníky apod. či jejich kombinace).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Pilotní studie 1

Poměrný podíl úlovků v rámci rekreačního rybolovu oproti úlovkům v rámci komerčního rybolovu

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly V odst. 4 víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 4 odst. 3 písm. a) tohoto rozhodnutí.

1.

Cíl pilotní studie

2.

Trvání pilotní studie

3.

Metodika a očekávané výstupy pilotní studie

(nejvýše 900 slov)

Tabulka 1E

Shromažďování údajů o anadromních a katadromních druzích ve sladkých vodách

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltské moře

NASCO

Salmo salar

 

 

ŘEKA AAA

Roček

I

Odlov elektrickým proudem

počet míst

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

NASCO

Salmo salar

 

 

ŘEKA AAA

Strdlice

I

Vězenec

počet strdlic

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

NASCO

Salmo salar

 

 

ŘEKA AAA

Dospělec

I

Počítadlo

počet počítadel

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

NASCO

Salmo salar

 

 

ŘEKA AAA

Dospělec

F

Odběr vzorků

počet vzorků

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ŘEKA EEE

Sklovitý úhoř

I

Odlov elektrickým proudem

počet míst

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ŘEKA EEE

Žlutý úhoř

I

Vězenec

počet strdlic

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltské moře

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ŘEKA EEE

Stříbrný úhoř

I

Počítadlo

počet počítadel

1

 

 

GBR

2017-2020

Severní Spojené království

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Sklovitý úhoř

F

Odběr vzorků

počet vzorků

100

 

 

GBR

2017-2020

Severní Spojené království

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Žlutý úhoř

I

Vězenec

počet vězenců

1

 

 

GBR

2017-2020

Severní Spojené království

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Stříbrný úhoř

I

Odlov elektrickým proudem

počet míst

20

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. b) a c) víceletého programu Unie a článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulky 1(E) víceletého programu Unie. Podává se v ní přehled o údajích, jež se mají shromažďovat o komerčním rybolovu anadromních a katadromních druhů ve sladkých vodách.

Název proměnné

Pokyny

MS [Členský stát]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Sampling period [Období odběru vzorků]

Členský stát uvede období, na které je odběr vzorků plánován.

Area [Oblast]

V případě úhoře říčního se uvádí jednotka pro řízení stavu úhoře (EMU).

Ve všech ostatních případech se uvádí povodí.

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Species [Druh]

Členský stát uvede (latinský) název druhu. Uvedou se všechny druhy, včetně těch, jež se v dotčeném členském státě nevyskytují.

Applicable (Y/N) [Je relevantní?]

Členský stát uvede, zda se v něm dotčený druh vyskytuje –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“), nebo zda je v něm rybolov tohoto druhu zakázán.

Reasons for not sampling [Důvody pro neodebírání vzorků]

Pokud se dotčený druh v členském státě vyskytuje, ovšem údaje k němu se neshromažďují, členský stát uvede (formou volného textu) důvod(y), proč se vzorky v případě tohoto druhu neodebírají (např. druh se v dotčené oblasti nevyskytuje, v dotčeném členském státě platí určité předpisy/zákony, je splněna požadovaná prahová hodnota atd.).

Water Body [Vodní plocha]

Členský stát uvede název zvolené řeky/systému (například indexová řeka).

Life stage [Vývojové stádium]

Členský stát uvede, v jakém vývojovém stádiu se dotčený druh nachází (např. dospělec, sklovitý úhoř, stříbrný úhoř).

Fishery/Independent data collection [Údaje z odvětví rybolovu/nezávislých zdrojů]

Členský stát uvede, zda mají být údaje získány z komerčních úlovků (komerčního rybolovu) nebo z jiných (nezávislých) zdrojů.

Method [Metoda]

Členský stát uvede zdroj (zdroje) údajů (například vězence, počítadla, lodní deníky či případnou kombinaci těchto metod).

Unit [Jednotka]

U každé metody se uvede plánovaná jednotka, v níž se budou údaje uvádět (například počet vězenců, počet počítadel, počet zařízení pro odlov elektrickým proudem atd.).

Planned nos [Plánovaný počet]

Členský stát uvede, jakých kvantitativních cílů (vyjádřeno číslem) plánuje u dané jednotky dosáhnout.

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost, s níž se vzorky odebírají (uvádí se „M“ (měsíčně), „Č“ (čtvrtletně), „R“ (ročně), nebo „J“ (jiná četnost)).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 1E

Shromažďování údajů o anadromních a katadromních druzích ve sladkých vodách

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 2 písm. b) a c) víceletého programu Unie a článku 2 tohoto rozhodnutí.

Metoda zvolená pro shromažďování údajů.

(nejvýše 250 slov na oblast)

Tabulka 1F

Náhodné vedlejší úlovky ptáků, savců, plazů a ryb

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

 

Druhy žijící při dně (v moři)

SCT SD1-5

Ptáci

 

 

FRA

2017-2018

Středozemní moře a Černé moře

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Severní moře a východní Severní ledový oceán

ICES

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 3 písm. a) víceletého programu Unie a článku 2 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulky 1(D) víceletého programu Unie. Vysvětlí se, jaká strategie odběru vzorků se plánuje.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Sampling period/year(s) [Období/rok(y) odběru vzorků]

Členský stát uvede dobu, na kterou je odběr vzorků plánován. Rok/roky odběru vzorků se uvádí/uvádějí ve formátu „2017–2018“.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Sub-area/Fishing ground [Podoblast/loviště]

Členský stát uvede loviště dotčeného druhu/populace (např. GSA 16; oblasti ICES I, II; oblasti ICES IIIa, IV, VIId atd.).

Scheme [Režim]

Členský stát uvede režim odběru vzorků: „at markets“ („na trzích“), „at sea“ („na moři“), kombinace obou metod nebo režim „other“ („jiný“). Pokud nejsou zavedeny řízené režimy, musí hodnoty zde uvedené odpovídat hodnotám uvedeným v tabulkách 4A a 4B této přílohy.

Stratum ID code [Identifikační kód vrstvy]

Členský stát uvede jedinečný kód identifikující jednotlivé vrstvy režimu. Pokud nejsou zavedeny řízené režimy, musí hodnoty zde uvedené odpovídat hodnotám uvedeným v tabulkách 4A a 4B této přílohy.

Group of vulnerable species [Skupina zranitelných druhů]

Členský stát uvede dotčenou skupinu druhů, a to na základě kapitoly III odst. 3 písm. a) víceletého programu Unie.

Expected occurence of recordings [Očekávaný počet zaznamenání]

Členský stát uvede očekávaný počet záznamů náhodných vedlejších úlovků – včetně těch, jež byly vypuštěny – v souladu s tabulkou 1(D) víceletého programu Unie. Uvede se číslo s příslušným znaménkem (+/–) nebo „X“.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Pilotní studie 2

Úroveň rybolovu a jeho dopad na biologické zdroje a mořský ekosystém

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 3 písm. c) víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 4 odst. 3 písm. b) tohoto rozhodnutí.

1.

Cíl pilotní studie

2.

Trvání pilotní studie

3.

Metodika a očekávané výstupy pilotní studie

(nejvýše 900 slov)

Tabulka 1G

Seznam výzkumných šetření na moři

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Šetření mladých ryb žijících při dně

 

 

 

 

 

IVc

září–říjen

Jednou za rok

10

Výlov ryb

33

Obr. 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustické šetření sledě obecného v Severním moři

 

 

 

 

 

IIIa, IV

červenec

Jednou za rok

15

Echolot

50

Obr. 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

Akustické šetření sledě obecného v Severním moři

 

 

 

 

 

IIIa, IV

červenec

X

15

Výlov planktonu

15

Obr. 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitol IV a V víceletého programu Unie a článků 2 a 3 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádí, která z výzkumných šetření na moři podle tabulky 10 víceletého programu Unie a která další šetření členský stát provede.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Name of survey [Název šetření]

Členský stát uvede název šetření. U povinných šetření musí být název shodný s názvem uvedeným v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Acronym [Zkratka]

Členský stát uvede zkratku názvu šetření. U povinných šetření musí být zkratka názvu shodná se zkratkou uvedenou v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Mandatory (Y/N) [Je povinné?]

Členský stát uvede, zda je šetření zařazeno do tabulky 10 víceletého programu Unie –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Threshold (Y/N) [Prahová hodnota]

Členský stát uvede, zda se použije prahová hodnota podle kapitoly V odst. 7 víceletého programu Unie – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). V případě, že se uvede „Y“, popíší se podrobnosti v textovém poli 1G této přílohy.

Agreed at RCG level [Dohodnuto na úrovni regionální koordinační skupiny]

Členský stát uvede, zda bylo šetření dohodnuto na úrovni mořské oblasti – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

MS participation [Účast členských států]

Uvede se, zda se šetření účastní i jiný členský stát či státy, a forma jeho či jejich účasti [„F“ (finanční), „T“ (technická), „E“ (úsilí) či „C“ (kombinace těchto forem účasti)]. Podrobnosti se popíší v textovém poli 1G této přílohy. Pokud se šetření žádný jiný členský stát neúčastní, uvede se v tomto poli „NA“ („není relevantní“).

Area(s) covered [Dotčené oblasti]

Členský stát uvede plánované dotčené oblasti. U povinných šetření musí být uvedená oblast shodná s oblastí uvedenou v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Period (Month) [Období (měsíc)]

Členský stát uvede plánované dotčené období (v měsících). U povinných šetření musí být uvedené období shodné s obdobím uvedeným v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost šetření: „Annual“ („jednou za rok“); „Biennial“ („jednou za dva roky“) a „Triennial“ („jednou za tři roky“) atd.

Days at sea planned [Plánované dny na moři]

Členský stát uvede plánované dny na moři na vnitrostátní úrovni.

Type of sampling activities [Typ odběru vzorků]

Členský stát uvede základní typy odběru vzorků. Základní typy odběru vzorků jsou ty, na kterých se dohodla příslušná skupina pověřená plánováním šetření; ostatní typy odběru vzorků se považují za další odběry vzorků. Každý typ odběru vzorků se uvádí na samostatném řádku. Členský stát by měl používat tyto kategorie: výlov ryb; měření vodivosti, teploty a hustoty (CTD); výlov planktonu atd.

Planned target [Plánovaný cíl]

Členský stát uvede plánovaný počet odběrů vzorků.

Map [Mapa]

Členský stát přiloží k mapě uvedené v textovém poli 1G této přílohy, legendu.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO [Příslušná mezinárodní plánovací skupina – RFMO/RFO/IO]

Členský stát uvede příslušnou mezinárodní skupinu pověřenou plánováním šetření a její příslušnou RFMO/RFO/IO.

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

International database [Mezinárodní databáze]

Členský stát uvede název mezinárodní databáze, jež je z hlediska údajů shromažďovaných v rámci výzkumného šetření relevantní, nebo uvede „no existing database“ („žádná databáze“). Rozhodné je přitom to, zda mezinárodní databáze existuje, a nikoliv to, zda se do ní údaje budou, nebo nebudou nahrávat.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 1G

Seznam výzkumných šetření na moři

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly IV víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 7 odst. 3 tohoto rozhodnutí. Uvádí se v něm, která z výzkumných šetření na moři podle tabulky 10 víceletého programu Unie se provedou. Členské státy uvedou, zda je výzkumné šetření zařazeno do tabulky 10 víceletého programu Unie, nebo zda se jedná o další šetření.

1.

Cíle šetření

2.

Popis metod použitých v šetření. U povinných šetření se uvádí odkaz na příslušné příručky. Je třeba přiložit grafické znázornění (mapu).

3.

U mezinárodně koordinovaných šetření se uvedou zúčastněné členské státy/plavidla a příslušná mezinárodní skupina pověřená plánováním šetření.

4.

Je-li to relevantní, popíše se rozdělení (fyzických a/nebo finančních) úkolů mezi jednotlivé státy a použitá dohoda o rozdělení nákladů.

5.

Pokud se použijí prahové hodnoty, uvede se vysvětlení.

(nejvýše 450 slov na šetření)

Tabulka 1H

Shromažďování a šíření údajů z výzkumných šetření na moři

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Biologické údaje o tresce obecné IVa

C

Y

 

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Biologické údaje o šprotu obecném IVa

C

Y

 

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Larvy sledě obecného

C

Y

 

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Jednotlivá spuštění sondy CTD

A

N

 

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Odpad zachycený ve vlečné síti

A

N

 

NLD

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

IBTS_NS_Q1

Bentos ve vlečné síti

A

N

 

NLD

Mezinár. akustické šetření tresky modravé

BWAS

Akustické/biologické údaje o tresce modravé

C

Y

 

NLD

Mezinár. šetření tresky modravé

BWAS

Pozorování mořských savců

A

N

 

NLD

Mezinárodní šetření vajíček makrely obecné a kranase (rodu Trachurus)

MEGS

Produkce vajíček u makrely obecné

C

Y

 

NLD

Mezinárodní šetření vajíček makrely obecné a kranase (rodu Trachurus)

MEGS

Spouštěná sonda CTD

C

Y

 

ITA

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

MEDITS

Biologické údaje o kranasovi (rodu Trachurus)

C

Y

 

ITA

Mezinárodní šetření v Severním moři za pomoci vlečné sítě pro lov při dně (IBTS)

MEDITS

Biologické údaje o parmici pruhované

C

Y

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly IV víceletého programu Unie. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované v souvislosti s výzkumnými šetřeními na moři podle popisu v tabulce 1G této přílohy.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Name of survey [Název šetření]

Členský stát uvede název šetření. U povinných šetření musí být název shodný s názvem uvedeným v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Acronym [Zkratka]

Členský stát uvede zkratku názvu šetření. U povinných šetření musí být zkratka názvu shodná se zkratkou uvedenou v tabulce 10 víceletého programu Unie.

Type of data collected [Typ shromažďovaných údajů]

Členský stát uvede typ shromažďovaných údajů. Každý typ shromažďovaných údajů se uvádí na samostatném řádku. Členský stát by měl používat tyto kategorie: biologické údaje o dotčené populaci, údaje o larvách dotčené populace, produkce vajíček u dotčené populace, údaje získané sondou CTD při jednotlivých spuštěních, odpad zachycený při jednotlivých spuštěních, pozorování mořských savců, želv a ptáků, bentos ve vlečné síti atd. V případě, že se šetření týká více druhů, lze jednotlivé populace seskupit.

Core/Additional variable [Základní/dodatečná proměnná]

Za základní proměnné se považují proměnné dané základními typy odběru vzorků, které jsou určující z hlediska koncepce šetření. Všechny ostatní proměnné se považují za další proměnné. Uvádět další proměnné není povinné.

Used as basis of advice (Y/N) [Základ pro doporučení]

Členský stát uvede, zda se očekává, že shromážděné údaje budou použity jako základ pro doporučení – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). V poli „Comments“ („Poznámky“) může členský stát uvést, o jaký typ doporučení se jedná (posouzení populace, integrované posouzení ekosystému, vnitrostátní doporučení atd.).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

ODDÍL 2

ÚDAJE O RYBOLOVNÉ ČINNOSTI

Tabulka 2A

Strategie shromažďování údajů k proměnným týkajícím se rybolovné činnosti

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Intenzita

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla

18–24 m

Všechna métier

I

Prodejní doklady

50 %

Y

Šetření s pravděpodobnostním výběrem

5 %

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Intenzita

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla

40 m nebo delší

OTBDEF8090

Y

Deníky, úpdaje ze systému sledování plavidel, prodejní doklady

100 %

N

Žádný

NA

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Vykládky

Plavidla lovící unášenou tenatovou sítí a/nebo pevnou sítí

12–18 m

Všechna métier

I

Rybolovné výkazy, prodejní doklady

75 %

Y

Nepřímé zjišťování

10 %

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Vykládky

 

 

Všechna métier

N

NA

NA

Y

Šetření s nepravděpodobnostním výběrem

5 %

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Kapacita

 

 

Všechna métier

I

Deníky, prodejní doklady

90 %

Y

Úplné zjišťování

100 %

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Severní Atlantik

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Středozemní moře a Černé moře

Středozemní moře a Černé moře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 4 víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 4 odst. 2 písm. a) tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádí a popisuje metoda použitá k odhadu reprezentativních vzorků v případech, kdy se údaje nezaznamenávají podle nařízení (EU) č. 1224/2009, nebo v případech, kdy údaje shromážděné podle uvedeného nařízení nemají pro zamýšlené vědecké účely potřebnou úroveň agregace.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Supra region [Nadregion]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně III). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

Variable group [Skupina proměnných]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 4 víceletého programu Unie. Lze použít jednu proměnnou, a nikoliv skupinu proměnných, pokud se u různých proměnných v téže skupině proměnných používají různé zdroje.

Fishing technique [Technika rybolovu]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(B) víceletého programu Unie. Případy, kdy byla dotčená skupina sdružena pro účely shromažďování údajů s jinou skupinou či skupinami, se označí hvězdičkou. Nečinná plavidla se uvádějí v samostatné skupině.

Length class [Délková třída]

Metiers (level 6) [Métier (úrovně 6)]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 2 víceletého programu Unie. Uvádí se pouze, pokud má členský stát zvláštní oporu výběru, vymezenou na základě „metier by segment“ („métier podle skupiny“). Pokud tomu tak není, může členský stát uvést „all metiers“ („všechna métier“), ovšem dotčené informace je třeba uvést podle „fleet segment by metiers“ („skupina loďstva podle métier“).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)]Údaje shromažďované podle nařízení o kontrole jsou vhodné pro vědecké účely]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), „N“ („ne“), nebo „I“ („nedostatečné“).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates [Typ údajů shromažďovaných podle nařízení o kontrole, které se používají k výpočtu odhadů]

Členský stát uvede typ shromažďovaných údajů: lodní deníky, prodejní doklady, údaje ze systému sledování plavidel, rybolovné výkazy atd.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) [Očekávaná míra pokrytí u údajů shromažďovaných podle nařízení o kontrole (v % rybářských výjezdů)]

Ke každému zdroji údajů se jakožto ukazatel pro rámec zajištění kvality a kontroly kvality uvede plánovaná procentuální míra pokrytí odhadnutá na základě rybářských výjezdů.

Additional data collection (Y/N) [Další shromažďování údajů]

Členský stát uvede, zda se plánuje další shromažďování údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Data collection scheme [Režim shromažďování údajů]

Členský stát uvede, jaký režim shromažďování údajů se používá: šetření s pravděpodobnostním výběrem, šetření s nepravděpodobnostním výběrem, nepřímé zjišťování, úplné zjišťování, žádný atd.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)]Plánovaná míra pokrytí u údajů shromažďovaných doplňkově (v % rybářských výjezdů)]

Ke každému zdroji údajů se jakožto ukazatel pro rámec zajištění kvality a kontroly kvality uvede plánovaná procentuální míra pokrytí odhadnutá na základě rybářských výjezdů.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 2A

Strategie shromažďování údajů k proměnným týkajícím se rybolovné činnosti

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 4 víceletého programu Unie a článku 2, čl. 4 odst. 2 písm. b) a čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí. Popisuje se v něm metoda použitá k odhadu reprezentativních vzorků v případech, kdy se údaje nezaznamenávají podle nařízení (EU) č. 1224/2009, nebo v případech, kdy údaje shromážděné podle uvedeného nařízení nemají pro zamýšlené vědecké účely potřebnou úroveň agregace.

1.

Popis metodik, které se použijí ke křížovému ověření jednotlivých zdrojů údajů.

2.

Popis metodik, které se použijí k odhadu hodnoty vykládek.

3.

Popis metodik, které se použijí k odhadu průměrné ceny (doporučuje se použít vážené průměry pro jednotlivé výjezdy).

4.

Popis metodik, které se použijí k plánování shromažďování doplňkových údajů (metodika plánu výběru, typ shromažďovaných údajů, četnost shromažďování atd.).

(nejvýše 900 slov na region)

ODDÍL 3

HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ ÚDAJE

Tabulka 3A

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o rybolovu

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltské moře, Severní moře, východní část Severního ledového oceánu, severní Atlantský oceán

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla

18–24 m

E

Hrubá hodnota vykládek

Dotazníky

A – úplné zjišťování

 

 

 

ESP

Baltské moře, Severní moře, východní část Severního ledového oceánu, severní Atlantský oceán

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla

40 m nebo delší

E

Jiné příjmy

Dotazníky

B – šetření s pravděpodobnostním výběrem

 

 

 

ESP

Středozemní moře a Černé moře

Plavidla lovící unášenou tenatovou sítí a/nebo pevnou sítí

12–18 m

E

Mzdy a platy posádky

Dotazníky

C – šetření s nepravděpodobnostním výběrem

 

 

 

 

 

 

 

S

Zaměstnanost podle pohlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 5 písm. a) a b) víceletého programu Unie a článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 a 2 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 5(A) a 6 víceletého programu Unie. V této tabulce se podává přehled základního souboru pro hospodářské a sociální údaje v odvětví rybolovu.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Supra region [Nadregion]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně III). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

Fishing technique [Technika rybolovu]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(B) víceletého programu Unie. Případy, kdy byla dotčená skupina sdružena pro účely shromažďování údajů s jinou skupinou čiskupinami, se označí hvězdičkou. Nečinná plavidla se uvádějí v samostatné skupině.

Length class [Délková třída]

Type of variables (E/S) [Typ proměnných]

Členský stát uvede kategorii, do níž proměnné spadají: „E“ („hospodářské“), nebo „S“ („sociální“), a to na základě tabulky 5(A) víceletého programu Unie v případě hospodářských proměnných a na základě tabulky 6 víceletého programu Unie v případě sociálních proměnných.

Variable [Proměnná]

Členský stát se v případě hospodářských proměnných řídí názvoslovím použitým v druhém sloupci tabulky 5(A) víceletého programu Unie a v případě sociálních proměnných názvoslovím použitým v tabulce 6 víceletého programu Unie.

Data source [Zdroj údajů]

Členský stát uvede zdroje údajů, které použil (lodní deníky, prodejní doklady, účty, dotazníky atd.). Zdroje údajů se jasně uvedou pro každou jednotlivou proměnnou.

Type of data collection scheme [Typ režimu shromažďování údajů]

Členský stát u dotčeného režimu shromažďování údajů uvede jeden z těchto kódů: A – úplné zjišťování; B – šetření s pravděpodobnostním výběrem; C – šetření s nepravděpodobnostním výběrem; D – nepřímé zjišťování. Pokud se dotčená proměnná neshromažďuje přímo, nýbrž se provádí její odhad, uvede se „indirect survey“ („nepřímé zjišťování“). V tomto případě se dotčený režim shromažďování údajů a metoda odhadu dále vysvětlí v textovém poli 3A této přílohy.

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost, s níž mají být hospodářské a sociální údaje shromažďovány, podle kapitoly III odst. 5 písm. a) písm. b) víceletého programu Unie.

Planned sample rate % [Plánovaná míra odběru vzorků (v %)]

Plánovaná míra odběru vzorků (v %) je založena na základním souboru loďstva, který je vymezen plavidly zapsanými v rejstříku rybářského loďstva Unie k 31. prosinci a veškerými činnými plavidly, jež za dotčený rok alespoň jeden den loví ryby. Pokud se v případě některých proměnných shromažďování údajů neprovádí, vyplní se do sloupce „Planned sample rate (%)“ písmeno „N“ („ne“). Plánovanou míru odběru vzorků lze upravit na základě aktualizovaných informací o celkovém základním souboru (z rejstříku rybářského loďstva Unie).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 3A

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o rybolovu

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 5 písm. a) a b) víceletého programu Unie a článku 2, čl. 4 odst. 1, 2 a 5 a čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí. Uvádějí se v něm údaje shromažďované podle tabulek 5(A) a 6 víceletého programu Unie.

1.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých zdrojů údajů.

2.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých typů shromažďování údajů.

3.

Popis metodik, které se použijí k volbě opory výběru a rozpisu rozdělení.

4.

Popis metodik, které se použijí v postupech odhadování.

5.

Popis metodik, které se použijí v oblasti kvality údajů.

(nejvýše 900 slov na region)

Pilotní studie 3

Údaje o zaměstnanosti podle úrovně vzdělání a státní příslušnosti

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 3 odst. 3 písm. c) tohoto rozhodnutí. Uvádějí se v něm údaje shromažďované podle tabulky 6 víceletého programu Unie.

1.

Cíl pilotní studie

2.

Trvání pilotní studie

3.

Metodika a očekávané výstupy pilotní studie

(nejvýše 900 slov)

Tabulka 3B

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o akvakultuře

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Líhně a sádky

Jiné mořské ryby

E

Obrat

Finanční výkazy

A – úplné zjišťování

 

 

 

 

DEU

Klece

Mořčák evropský a růžicha šedá

E

Náklady na energii

Dotazníky

B – šetření s pravděpodobnostním výběrem

 

 

 

 

DEU

Klece

Losos obecný

E

ENáklady na energii

Dotazníky

C – šetření s nepravděpodobnostním výběrem

 

 

 

 

 

 

 

S

Neplacená pracovní síla podle pohlaví

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky kapitoly III odst. 6 písm. a) a b) a kapitoly V víceletého programu Unie a článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 6 a 7 víceletého programu Unie. V této tabulce se podává přehled o shromažďování hospodářských a sociálních údajů o odvětví akvakultury.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Techniques [Techniky]

Pokud jde o členění, jež se použije při shromažďování údajů o akvakultuře, členský stát se řídí tabulkou 9 víceletého programu Unie.

Species group [Skupina druhů]

Type of variables (E/S) [Typ proměnných]

Členský stát uvede kategorii, do níž proměnné spadají: „E“ („hospodářské“), nebo „S“ („sociální“), a to na základě tabulky 7 víceletého programu Unie v případě hospodářských proměnných a na základě tabulky 6 víceletého programu Unie v případě sociálních proměnných.

Variable [Proměnná]

Členský stát se v případě hospodářských proměnných řídí názvoslovím použitým v druhém sloupci tabulky 7 víceletého programu Unie a v případě sociálních proměnných názvoslovím použitým v tabulce 6 víceletého programu Unie.

Datat source [Zdroj údajů]

Členský stát uvede zdroje údajů, které použil (účty, dotazníky atd.). Zdroje údajů se jasně uvedou pro každou jednotlivou proměnnou.

Type of data collection scheme [Typ režimu shromažďování údajů]

Členský stát u dotčeného režimu shromažďování údajů uvede jeden z těchto kódů: A – úplné zjišťování; B – šetření s pravděpodobnostním výběrem; C – šetření s nepravděpodobnostním výběrem; D – nepřímé zjišťování. Pokud se dotčená proměnná neshromažďuje přímo, nýbrž se provádí její odhad, uvede se nepřímé zjišťování. V tomto případě se dotčený režim shromažďování údajů a metoda odhadu dále vysvětlí v textovém poli 3B této přílohy.

Threshold (Y/N) [Prahová hodnota]

Členský stát uvede, zda se použije prahová hodnota podle kapitoly V víceletého programu Unie – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“).

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost, s níž mají být hospodářské a sociální údaje shromažďovány, podle kapitoly III odst. 6 písm. a) a b) víceletého programu Unie.

Planned sample rate % [Plánovaná míra odběru vzorků (v %)]

Plánovaná míra odběru vzorků (v %) je založena na základním souboru vymezeném v kapitole III odst. 6 písm. a) víceletého programu Unie. Pokud se v případě některých proměnných shromažďování údajů neprovádí, vyplní se do sloupce „Planned sample rate (%)“ písmeno „N“ („ne“). Plánovanou míru odběru vzorků lze upravit na základě aktualizovaných informací o celkovém základním souboru.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 3B

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o akvakultuře

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 6 písm. a) a b) víceletého programu Unie a článku 2, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí. Uvádějí se v něm údaje shromažďované podle tabulek 6 a 7 víceletého programu Unie.

1.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých zdrojů údajů.

2.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých typů shromažďování údajů.

3.

Popis metodik, které se použijí k volbě opory výběru a rozpisu rozdělení.

4.

Popis metodik, které se použijí v postupech odhadování.

5.

Popis metodik, které se použijí v oblasti kvality údajů.

(nejvýše 1 000 slov)

Pilotní studie 4

Environmentální údaje o akvakultuře

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky kapitoly III odst. 6 písm. c) víceletého programu Unie a článku 2 a čl. 4 odst. 3 písm. d) tohoto rozhodnutí. Uvádějí se v něm údaje shromažďované podle tabulky 8 víceletého programu Unie.

1.

Cíl pilotní studie

2.

Trvání pilotní studie

3.

Metodika a očekávané výstupy pilotní studie

(nejvýše 900 slov)

Tabulka 3C

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o zpracovatelském odvětví

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Společnosti s ≤ 10 zaměstnanci

E

Obrat

Finanční výkazy

B – šetření s pravděpodobnostním výběrem

 

 

 

ESP

Společnosti s 11–49 zaměstnanci

E

Další provozní náklady

Dotazníky

B – šetření s pravděpodobnostním výběrem

 

 

 

ESP

Společnosti s 50–250 zaměstnanci

E

Další provozní náklady

Dotazníky

A – úplné zjišťování

 

 

 

ESP

Společnosti s > 250 zaměstnanci

E

Jiné příjmy

Dotazníky

B – šetření s pravděpodobnostním výběrem

 

 

 

ESP

 

S

Neplacená pracovní síla podle pohlaví

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky poznámky pod čarou č. 6 v kapitole III odst. 1.1 písm. d) víceletého programu Unie a článků 2 a 3 a čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulky 11 víceletého programu Unie. V této tabulce se podává přehled o shromažďování hospodářských a sociálních údajů o zpracovatelském odvětví. Uvádí se údaje shromažďované u proměnných, které nepokrývá Eurostat či u kterých je zapotřebí dalšího odběru vzorků. Hospodářské údaje se shromažďují o společnostech zpracovávajících ryby s méně než 10 zaměstnanci i o společnostech, které provozují zpracování ryb jako vedlejší činnost, a rovněž o neplacené pracovní síle a surovinách. U společností všech velikostí se shromažďují údaje o zaměstnanosti v členění podle pohlaví.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Segment [Skupina]

Jako kritérium členění se použije počet zaměstnanců. Doporučuje se toto členění: společnosti s ≤ 10 zaměstnanci; společnosti s 11–49 zaměstnanci; společnosti s 50–250 zaměstnanci; společnosti s > 250 zaměstnanci.

Type of variables (E/S) [Typ proměnných]

Členský stát uvede kategorii, do níž proměnné spadají: „E“ (hospodářské), nebo „S“ (sociální), a to na základě tabulky 11 víceletého programu Unie.

Varaibles [Proměnné]

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 11 víceletého programu Unie.

Data sources [Zdroje údajů]

Členský stát uvede zdroje údajů, které použil (účty, dotazníky atd.). Zdroje údajů se jasně uvedou pro každou jednotlivou proměnnou.

Type of data collection scheme [Typ režimu shromažďování údajů]

Členský stát u dotčeného režimu shromažďování údajů uvede jeden z těchto kódů: A – úplné zjišťování; B – šetření s pravděpodobnostním výběrem; C – šetření s nepravděpodobnostním výběrem; D – nepřímé zjišťování. Pokud se dotčená proměnná neshromažďuje přímo, nýbrž se provádí její odhad, uvede se nepřímé zjišťování. V tomto případě se dotčený režim shromažďování údajů a metoda odhadu dále vysvětlí v textovém poli 3C této přílohy.

Frequency [Četnost]

Členský stát uvede četnost, s níž se musí hospodářské a sociální údaje shromažďovat.

Planned sample rate % [Plánovaná míra odběru vzorků (v %)]

Plánovaná míra odběru vzorků (v %) je založena na základním souboru. Pokud se v případě některých proměnných shromažďování údajů neprovádí, vyplní se do sloupce „Planned sample rate (%)“ písmeno „N“ („ne“). Plánovanou míru odběru vzorků lze upravit na základě aktualizovaných informací o celkovém základním souboru.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 3C

Skupiny základního souboru, pro které se shromažďují hospodářské a sociální údaje o zpracovatelském odvětví

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky poznámky pod čarou č. 6 v kapitole III odst. 1.1 písm. d) víceletého programu Unie a článku 2, čl. 4 odst. 1 a 5 a čl. 5 odst. 2 tohoto rozhodnutí. Uvádějí se v něm údaje shromažďované podle tabulky 11 víceletého programu Unie.

1.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých zdrojů údajů.

2.

Popis metodik, které se použijí k výběru jednotlivých typů shromažďování údajů.

3.

Popis metodik, které se použijí k volbě opory výběru a rozpisu rozdělení.

4.

Popis metodik, které se použijí v postupech odhadování.

5.

Popis metodik, které se použijí v oblasti kvality údajů.

(nejvýše 1 000 slov)

ODDÍL 4

STRATEGIE ODBĚRU VZORKŮ KE ZJIŠTĚNÍ BIOLOGICKÝCH ÚDAJŮ V PŘÍPADĚ KOMERČNÍHO RYBOLOVU

Tabulka 4A

Popis plánu odběru vzorků ke zjištění biologických údajů

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RF O/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/ Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na moři)

SCT SD1-5

Plavidlo x výjezd

 

 

Jednou za rok

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na moři)

SCT SD2-5

Plavidlo x výjezd

 

 

Jednou za rok

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na moři)

SCT SD3-5

Plavidlo x výjezd

 

 

Jednou za rok

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na moři)

SCT SD4-5

Plavidlo x výjezd

 

 

Jednou za rok

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na moři)

SCT SD5-5

Plavidlo x výjezd

 

 

Jednou za rok

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na břehu)

SCT LD1-4

Přístav x den

 

 

Jednou za rok

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na břehu)

SCT LD2-4

Přístav x den

 

 

Jednou za rok

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na břehu)

SCT LD3-4

Přístav x den

 

 

Jednou za rok

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Druhy žijící při dně (na břehu)

SCT LD4-4

Přístav x den

 

 

Jednou za rok

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Severní Atlantik

NAFO

NAFO

Odběr vzorků na moři

L3

Výjezd plavidla

 

 

Jednou za rok

2015–2017

71

9

 

 

 

Jiné regiony

IOTC

FAO 51 + 57

Odběr vzorků na břehu

T18

Výjezd plavidla

 

 

Jednou za rok

2015–2017

157

120

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky článku 3, čl. 4 odst. 4 a článku 8 tohoto rozhodnutí, přičemž tato tabulka tvoří také základ pro splnění požadavků kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i) víceletého programu Unie. V této tabulce se odkazuje na údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. V této tabulce se uvedou všechny režimy odběru vzorků závislé na rybolovu v členském státě. Členský stát uvede vrstvy v rámci režimu, typ primární jednotky výběru a předpokládaný počet primárních jednotek výběru, který bude v roce předložení k dispozici. U každé vrstvy členský stát zaznamená plánovaný počet primárních jednotek výběru.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

MS participating in sampling [ČS účastnící se odběru vzorků]

Pokud se odběr vzorků provádí v rámci regionálně koordinovaného programu, uvedou se všechny zúčastněné členské státy. V opačném případě se uvede členský stát, jenž za odběr vzorků odpovídá. Případné vazby na plánovanou regionální a mezinárodní koordinaci či dvoustranné nebo vícestranné dohody se uvádějí v poli „Comments“ („Poznámky“).

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklady IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Sub-area/Fishing ground [Podoblast/loviště]

Členský stát uvede loviště (např. oblast ICES, GFCM GSA, oblast NAFO atd.).

Scheme [Režim]

Členský stát uvede režim odběru vzorků: „at markets“ („na trzích“), „at sea“ („na moři“), kombinace obou metod nebo režim „other“ („jiný“). Pokud uvede „jiný“ režim (např. „jiný [odběr vzorků konkrétní populace z trhu]“), popíše jej v textovém poli 4A této přílohy.

Stratum ID code [Identifikační kód vrstvy]

Členský stát uvede jedinečný kód identifikující jednotlivé vrstvy režimu. Je možné uvést volný text nebo použít vlastní kódování, údaje však vždy musí odpovídat „identifikačnímu kódu vrstvy“ v tabulce 4B této přílohy. Popíší se i vrstvy, z nichž se odběr vzorků neprovádí (tj. kdy je plánovaný počet primárních jednotek výběru roven nule), aby byla k plánu odběru vzorků k dispozici míra pokrytí.

PSU type [Typ primární jednotky výběru]

Členský stát uvede v rámci každé vrstvy primární jednotku výběru. Primární jednotkou výběru může být rybářský výjezd, rybářské plavidlo, přístav, rybolovný den atd.

Catch fractions covered [Dotčené části úlovku]

Členský stát uvede, z kterých částí úlovku mají být odebrány vzorky. Pokud se vzorky odebírají z nesetříděného úlovku, uvede se „catch“ („úlovek“), v ostatních případech se uvedou „landings“ („vykládky“), „discards“ („výměty“), „landings+discards“ („vykládky + výměty“) atd.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions [Druhy/populace zohledňované při odhadu objemu a délky částí úlovku]

Členský stát uvede, zda se plán odběru vzorků týká všech druhů, nebo jen jejich části. Uvede se „all species and stocks“ („všechny druhy a populace“), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C“ („pouze populace uvedené v tabulkách 1A, 1B a 1C“) nebo „selected species/stocks“ („vybrané druhy/populace“) a uvedená možnost se dále rozvede v poli „Comments“ („Poznámky“).

Seasonality (Temporal strata) [Sezónnost (časové rozvrstvení)]

Členský stát pomocí klíčových slov popíše režim odběru vzorků, pokud jde o jeho časové rozvrstvení: „monthly“ („měsíční“), „quarterly“ („čtvrtletní“), „annual“ („roční“) atd.

Reference years [Referenční roky]

Členský stát uvede, který rok či roky se u předpokládaných primárních jednotek výběru v době realizace režimu odběru vzorků používají jako referenční. Použije přitom tři poslední roky (například „2014–2016“). Lze uvést i důvody pro použití jiného období.

Average Number of PSU during the reference years [Průměrný počet primárních jednotek výběru za referenční roky]

Členský stát uvede celkový počet primárních jednotek výběru, který se vypočte z průměrných hodnot za roky použitých jako referenční.

Planned number of PSUs [Plánovaný počet primárních jednotek výběru]

Členský stát uvede plánovaný počet primárních jednotek výběru, z nichž mají být odebrány vzorky..

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

Textové pole 4A

Popis plánu odběru vzorků ke zjištění biologických údajů

Obecná poznámka: Tímto polem se plní požadavky článku 3, čl. 4 odst. 4 a článku 8 tohoto rozhodnutí, přičemž tato tabulka tvoří také základ pro splnění požadavků kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i) víceletého programu Unie. V této tabulce se odkazuje na údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie.

Popis plánu odběru vzorků podle čl. 5 odst. 3 tohoto rozhodnutí.

(nejvýše 900 slov na region)

Tabulka 4B

Popis rámce pro odběr vzorků ke zjištění biologických údajů

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Plavidla lovící ryby pomocí vlečných sítí u pobřeží Severního moře

Seznam 120 plavidel lovících při dně pomocí vlečných sítí a košelkových nevodů (DTS) s délkou > 18 m

Náhodný výběr z randomizovaného seznamu

 

GBR

SCT SD2-5

Plavidla lovící krevety pomocí vlečných sítí u pobřeží Severního moře

Seznam 60 plavidel lovících při dně měkkýše, korýše nebo ostnokožce pomocí vlečných sítí a košelkových nevodů (DTS)

Náhodný výběr z randomizovaného seznamu

 

GBR

SCT SD3-5

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí v pobřežních vodách Severního moře

Seznam 250 plavidel lovících při dně pomocí vlečných sítí a košelkových nevodů (DTS) s délkou > 18 m s domovským přístavem v Severním moři

Náhodný výběr z randomizovaného seznamu

 

GBR

SCT SD4-5

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí na volném moři u západního pobřeží

Seznam 15 plavidel lovících při dně pomocí vlečných sítí a košelkových nevodů (DTS) s

Náhodný výběr z randomizovaného seznamu

 

GBR

SCT SD5-5

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí v blízkosti západního pobřeží

Seznam 2 500 plavidel lovících při dně pomocí vlečných sítí a košelkových nevodů (DTS) s

Náhodný výběr z randomizovaného seznamu

 

GBR

SCT LD1-4

Hlavní přístav na severovýchodě

1 přístav činný po přibližně 345 dní

Pracovní den zvolený náhodně v rámci systematického sledování (jednou za týden)

 

GBR

SCT LD2-4

Menší přístavy na severovýchodě

25 přístavů činných po dobu delší než 280 dní

Pracovní den zvolený náhodně v rámci systematického sledování (jednou za dva týdny)

 

GBR

SCT LD3-4

Západní přístavy

10 přístavů činných po dobu přibližně 300 dní

Pracovní den zvolený náhodně v rámci systematického sledování (jednou za dva týdny)

 

GBR

SCT LD4-4

Ostrovní přístavy

4 přístavy činné po dobu přibližně 250 dní

Pracovní den zvolený náhodně v rámci systematického sledování (jednou za dva týdny)

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí v NAFO

Plavidla s licencí k rybolovu v NAFO

Náhodný výběr ze seznamu plavidel (bez náhrady)

 

ESP

T18

Plavidla lovící tropické tuňáky pomocí košelkových nevodů v IOTC

Plavidla lovící pomocí košelkových nevodů v Indickém oceánu a provádějící vykládku v přístavu Victoria (Seychely)

Náhodný výběr z plavidel lovících pomocí košelkových nevodů a provádějících vykládku v přístavu Victoria (Seychely)

Rybářské loďstvo lovící tropické tuňáky pomocí košelkových nevodů v Indickém oceánu a provádějící vykládku úlovků v přístavech Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, u kterého však lze odběr vzorků vzhledem k velké vzdálenosti provádět pouze v přístavu Victoria (kde probíhá většina vykládek tohoto loďstva)

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky článku 3, čl. 4 odst. 4 a článku 8 tohoto rozhodnutí, přičemž tato tabulka tvoří také základ pro splnění požadavků kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i) víceletého programu Unie. V této tabulce se odkazuje na údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. V této tabulce se uvedou podrobnosti o vrstvách a oporách výběru jednotlivých režimů.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Stratum ID code [Identifikační kód vrstvy]

Členský stát uvede jedinečný kód identifikující jednotlivé vrstvy režimu. Je možné uvést volný text nebo použít vlastní kódování, údaje však vždy musí odpovídat „identifikačnímu kódu vrstvy“ v tabulce 4A této přílohy. Popíší se i vrstvy, z nichž se odběr vzorků neprovádí (tj. kdy je plánovaný počet primárních jednotek výběru roven nule), aby byla k plánu odběru vzorků k dispozici míra pokrytí.

Stratum [Vrstva]

Členský stát stručně popíše (formou volného textu) vrstvy výběru (například plavidla lovící pomocí vlečných sítí v oblasti GSA 22, plavidla lovící pomocí košelkových nevodů na západním pobřeží, přístav v severozápadní oblasti atd.).

Sampling frame description [Popis opory výběru]

Členský stát stručně popíše (formou volného textu) oporu výběru pro jednotlivé vrstvy (např. seznam plavidel v GSA 22; seznam plavidel lovících pomocí košelkových nevodů na západním pobřeží, seznam přístavů v severozápadní oblasti).

Method of PSU selection [Metoda výběru primární jednotky výběru]

Členský stát uvede (formou volného textu) metodu či metody výběru primární jednotky výběru.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 4C

Údaje o rybolovu podle členského státu

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltské moře

 

Oblasti ICES III b–d

 

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí při dně

Vlečné sítě pro smíšený rybolov při dně

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltské moře

 

Oblasti ICES III b–d

 

Nevody pro lov při dně

Směs bělomasých ryb

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltské moře

 

Oblasti ICES III b–d

 

Plavidla pro pelagický rybolov

Makrela obecná

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

 

Podoblasti ICES I, II, IIIa, IV a VIId

 

OTB_CRU _16-22

Garnáti

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Severní Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Smíšené při dně žijící a hlubinné druhy (platýs černý)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Severní Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_ >= 220_ 0_0

Smíšené při dně žijící a hlubinné druhy (rejnokovití)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Severní Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Korýši (kreveta severní)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Severní Atlantik

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Druhy žijící při dně (pilonoš)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Důvěrné údaje (pouze z jednoho plavidla)

ESP

Jiné regiony

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Tropičtí tuňáci (tuňák velkooký, tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

Bylo použito jiné referenční období (2015–2016), protože se během roku 2017 většina plavidel vzhledem k pirátství přesunula do jiných regionů.

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 4 odst. 4 tohoto rozhodnutí, přičemž tato tabulka tvoří také základ pro splnění požadavků kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i), ii) a iii) víceletého programu Unie. V této tabulce se odkazuje na údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. Tato tabulka slouží ke shrnutí údajů o velikosti a činnosti vnitrostátního loďstva.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Sub-area/Fishing ground [Podoblast/loviště]

Členský stát uvede loviště (např. oblast ICES, GFCM GSA, oblast NAFO atd.).

Reference years [Referenční roky]

Členský stát uvede rok či roky, jichž se popis rybolovu skutečně týká (například 2014–2016). Vybere přitom tři poslední roky, za které jsou údaje k dispozici.

Fleet Segment/metier [Skupina loďstva/métier]

Údaje se uvádějí podle métier (na úrovni 6) definovaných v tabulce 2 víceletého programu Unie, nebo skupin loďstva definovaných v tabulce 5(B) víceletého programu Unie.

Targeted Species/species assemblage [Cílové druhy/druhová skladba]

Členský stát uvede cílovou druhovou skladbu („demersal species“ („druhy žijící při dně“), „small pelagic fish“ („malé pelagické ryby“) atd.) podle tabulky 2 víceletého programu Unie.

Average Number of vessels [Průměrný počet plavidel]

Členský stát uvede průměrný počet plavidel v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier.

Average Number of fishing trips [Průměrný počet rybářských výjezdů]

Členský stát uvede průměrný počet rybářských výjezdů v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier.

Average Number of fishing days [Průměrný počet rybolovných dní]

Členský stát uvede průměrný počet rybolovných dní v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier.

Average landings (tons) [Průměrný objem vykládek (v tunách)]

Členský stát vykáže průměrný objem celkových vykládek v živé váze (tunách) v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier. Tento sloupec představuje součet dvou dalších sloupců tabulky: „Average landings (tons) in national ports“ („Průměrný objem vykládek (v tunách) ve vnitrostátních přístavech“) a „Average landings (tons) in foreign ports“ („Průměrný objem vykládek (v tunách) v zahraničních přístavech“).

Average landings (tons) in national ports [Průměrný objem vykládek (v tunách) ve vnitrostátních přístavech]

Členský stát vykáže průměrný objem vykládek v živé váze (tunách) v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier.

Average landings (tons) in foreign ports [Průměrný objem vykládek (v tunách) v zahraničních přístavech]

Členský stát vykáže průměrný objem vykládek v zahraničí v živé váze (tunách) v dotčených referenčních rocích podle skupiny loďstva/métier. Pokud k žádným vykládkám nedošlo, uvede se „0“.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 4D

Místa vykládky

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Podoblasti ICES I, II, IIIa, IV a VIId

2015-2017

Seskupení 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Podoblasti ICES I, II, IIIa, IV a VIId

2015-2017

Seskupení n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Podoblasti ICES I, II, IIIa, IV a VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

Podoblasti ICES I, II, IIIa, IV a VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 4 odst. 4 tohoto rozhodnutí, přičemž tato tabulka tvoří také základ pro splnění požadavků kapitoly III odst. 2 písm. a) bodu i), ii) a iii) víceletého programu Unie. V této tabulce se odkazuje na údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. Tato tabulka slouží ke shrnutí vlastností vykládek v dotčeném členském státě.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

Sub-area/Fishing ground [Podoblast/loviště]

Členský stát uvede loviště (např. oblast ICES, GFCM GSA, oblast NAFO atd.).

Reference years [Referenční roky]

Členský stát uvede rok či roky, jichž se popis míst vykládky skutečně týká (například 2014–2016). Vybere přitom tři poslední roky, za které jsou údaje k dispozici.

Landing locations(s) [Místo či místa vykládky]

Členský stát (formou volného textu) případně popíše seskupení/skladbu míst vykládky (větší přístavy, menší přístavy, přístavy, místní přístavy atd.).

Average number of locations [Průměrný počet míst]

Členský stát případně uvede průměrný počet míst vykládky v dotčených referenčních rocích podle seskupení/skladby.

Average number of registered landings [Průměrný počet registrovaných vykládek]

Členský stát uvede průměrný počet registrovaných vykládek v dotčených referenčních rocích, případně podle seskupení/skladby. Vzhledem k tomu, že předchozí pole jsou nepovinná, lze v tomto poli uvést průměrný počet všech vykládek uskutečněných v dotčeném členském státě.

Average landed tonnage [Průměrný objem vykládek v tunách]

Členský stát uvede průměrný objem celkových vykládek v živé váze (tunách) v dotčených referenčních rocích. Údaje se případně uvádějí podle seskupení/skladby míst vykládky. Tento sloupec představuje součet dvou dalších sloupců tabulky: „Average landed tonnage of national fleet“ („Průměrný objem vykládek vnitrostátního loďstva v tunách“) a „Average landed tonnage of foreign fleet“ („Průměrný objem vykládek zahraničního loďstva v tunách“).

Average landed tonnage of national fleet [Průměrný objem vykládek vnitrostátního loďstva v tunách]

Členský stát uvede průměrný objem celkových vykládek v živé váze (tunách) uskutečněných plavidly členského státu v dotčených referenčních rocích, případně podle seskupení/skladby míst vykládky.

Average landed tonnage of foreign fleet [Průměrný objem vykládek zahraničního loďstva v tunách]

Členský stát uvede průměrný objem celkových vykládek v živé váze (tunách) uskutečněných zahraničními plavidly v dotčených referenčních rocích, případně podle seskupení/skladby míst vykládky. Pokud k žádným vykládkám nedošlo, uvede se „0“.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

ODDÍL 5

KVALITA ÚDAJŮ

Tabulka 5A

Rámec pro zajišťování kvality biologických údajů

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

 

Koncepce odběru vzorků

Realizace výběru

Sběr údajů

Ukládání údajů

Zpracování údajů

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu

ICES

Odběr vzorků na moři

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí při dně

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltské moře

ICES

Odběr vzorků na břehu

Vykládky tresky obecné

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Severní moře a východní část Severního ledového oceánu / Baltské moře

ICES

Šetření zaměřené na rekreační rybolov

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 5 odst. 2 písm. a) tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 1(A), 1(B) a 1(C) víceletého programu Unie. V této tabulce se uvede, zda a kde je v procesu shromažďování údajů (koncepce, provádění oběru vzorků, sběr údajů, uchovávání údajů a zpracování údajů) k dispozici dokumentace. Názvy režimů odběru vzorků a vrstev musí odpovídat názvům v tabulkách 4A a 4B této přílohy.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

MS participating in sampling [ČS účastnící se odběru vzorků]

Pokud se režim odběru vzorků provádí v rámci regionálního/dvoustranného/vícestranného koordinovaného programu, uvedou se všechny zúčastněné členské státy. Pokud se režim odběru vzorků provádí jednostranně, uvede se jediný členský stát.

Sampling year/period [Rok/období odběru vzorků]

Členský stát uvede rok nebo období, na který nebo na které je odběr vzorků plánován.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „all regions“ („všechny regiony“).

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Name of sampling scheme [Název režimu odběru vzorků]

Členský stát uvede název režimu odběru vzorků. Názvy režimů odběru vzorků musí odpovídat názvům v tabulkách 4A a 4B této přílohy, v tabulce 1D této přílohy („typ šetření“) a v tabulce 1E této přílohy („druh“*„metoda“).

Sampling frame [Opora výběru]

Členský stát uvede oporu výběru. Názvy opor výběru musí odpovídat názvům v tabulkách 4A a 4B této přílohy.

Is the sampling design documented? [Je koncepce odběru vzorků zdokumentována?]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), nebo „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“), kdy (ve kterém roce) bude dokumentace k dispozici.

Where can documentation on sampling design be found? [Kde je dokumentace ke koncepci odběru vzorků k dispozici?]

Pokud členský stát v předchozím poli odpověděl „Y“ („ano“), uvede odkaz na webovou stránku, kde je dotčená dokumentace k dispozici. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

Are non-responses and refusals recorded? [Zaznamenávají se případy neuvedení nebo odmítnutí odpovědi?]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), nebo „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“), kdy (ve kterém roce) bude dokumentace k dispozici.

Are quality checks to validate detailed data documented? [Jsou zdokumentovány kontroly kvality, kterými se ověřují podrobné údaje?]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), nebo „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“), kdy (ve kterém roce) bude dokumentace k dispozici.

Where can documentation on quality checks for data capture be found? [Kde je dokumentace ke kontrole kvality při sběru údajů k dispozici?]

Pokud členský stát v předchozím poli odpověděl „Y“ („ano“), uvede odkaz na webovou stránku, kde je dotčená dokumentace k dispozici. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

In which national database are data stored? [V které vnitrostátní databázi se údaje ukládají?]

Členský stát případně uvede název vnitrostátní databáze. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

In which international database(s) are data stored? [V které mezinárodní databázi či databázích se údaje ukládají?]

Členský stát případně uvede název mezinárodní databáze či databází. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? [Jsou zdokumentovány postupy vyhodnocení přesnosti údajů (zkreslení a přesnost)?]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), nebo „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“), kdy (ve kterém roce) bude dokumentace k dispozici.

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? [Kde je dokumentace k postupům vyhodnocení přesnosti k dispozici?]

Pokud členský stát v předchozím poli odpověděl „Y“ („ano“), uvede odkaz na webovou stránku, kde je dotčená dokumentace k dispozici. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

Are the editing and imputation methods documented? [Jsou zdokumentovány metody úpravy a imputace?]

Členský stát uvede „Y“ („ano“), nebo „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“), kdy (ve kterém roce) bude dokumentace k dispozici.

Where can documentation on editing and inputation be found? [Kde je dokumentace k metodám úpravy a imputace k dispozici?]

Pokud členský stát v předchozím poli odpověděl „Y“ („ano“), uvede odkaz na webovou stránku, kde je dotčená dokumentace k dispozici. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky. V tomto poli se uvede, kdy bude k dispozici dokumentace (pokud v současnosti k dispozici není).


Tabulka 5B

Rámec pro zajišťování kvality hospodářských a sociálních údajů

 

 

Institucionální prostředí

P3 Nestrannost a objektivnost

P4 Důvěrnost

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented ?

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistické procesy

P5 Spolehlivá metodika

P6 Odpovídající statistické postupy

P7 Přiměřené nároky na respondenty

P8 Efektivita nákladů

Is sound methodology documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrative and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pracovní program

 

Statistické výstupy

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

P9 Relevance

P10 Přesnost a spolehlivost

P11 Včasnost a dochvilnost

P12 Soudržnost a porovnatelnost

P13 Přístupnost a srozumitelnost

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodological documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentation be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 5 odst. 2 písm. b) tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvádějí údaje shromažďované podle tabulek 5(A), 6 a 7 víceletého programu Unie. V této tabulce se uvede, zda a kde je v procesu shromažďování údajů k dispozici dokumentace.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Sampling year/period [Rok/období odběru vzorků]

Členský stát uvede rok nebo období, na který nebo na které je odběr vzorků plánován.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděné informace týkají všech regionů, uvede se „všechny regiony“.

RFMO/RFO/IO/NSB

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO) či národního statistického úřadu (National Statistical Body – NSB), která/který řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Např. agentury, orgány zabývající se hospodářskou a sociální statistikou.

Pokud není žádná/žádný z RFMO, RFO, IO či NSB relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Name of data collection scheme [Název režimu shromažďování údajů]

Členský stát uvede názvy režimů odběru vzorků. Tyto názvy musí odpovídat názvům v tabulkách 3A, 3B a 3C této přílohy.

Name of data sources [Názvy zdrojů údajů]

Členský stát uvede názvy zdrojů údajů. Tyto názvy musí odpovídat názvům v tabulkách 3A, 3B a 3C této přílohy.

Statistically sound sources and methods [Statisticky spolehlivé zdroje a metody]

Členský stát uvede, zda se využívají statisticky spolehlivé zdroje a metody –„Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Error checking [Kontrola chyb]

Členský stát uvede, zda se při nejbližší možné příležitosti provádí a zveřejňuje oprava chyb zjištěných ve zveřejněných údajích – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are procedures for confidential data handling in place and documented? [Jsou zavedeny a zdokumentovány postupy pro důvěrné zpracování údajů?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny a zdokumentovány postupy k zajištění, zpracování a omezení důvěrných údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? [Jsou zavedeny a zdokumentovány protokoly k zajištění důvěrnosti u partnerů rámce pro shromažďování údajů?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny a zdokumentovány protokoly k zajištění důvěrnosti u partnerů rámce pro shromažďování údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? [Jsou zavedeny a zdokumentovány protokoly k zajištění důvěrnosti u externích uživatelů?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny a zdokumentovány protokoly k zajištění důvěrnosti u externích uživatelů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Is sound methodology documented? [Je zdokumentována spolehlivá metodika?]

Členský stát uvede, zda je zdokumentována spolehlivá metodika – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „Y“ („ano“), uvede na ni odkaz. Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Does it follow international standards, guidelines and best practices? [Řídí se mezinárodními standardy, pokyny a osvědčenými postupy?]

Členský stát uvede, zda se jeho spolehlivá metodika řídí mezinárodními standardy, pokyny a osvědčenými postupy – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „Y“ („ano“), uvede na ně odkaz. Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? [Jsou metodiky na úrovni ČS, regionu a EU jednotné?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny postupy k zajištění jednotnosti standardů, pojmů, definic a klasifikací na úrovni členského státu, regionu a EU – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Is there consistency between administrative and other statistical data? [Jsou správní a jiné statistické údaje jednotné?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny postupy k zajištění jednotnosti definic a pojmů u správních a jiných statistických údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? [Byly mezi partnery uzavřeny dohody týkající se přístupu ke správním údajům a jejich kvality?]

Členský stát uvede, zda byly mezi partnery uzavřeny dohody k zajištění přístupu k relevantním správním údajům a kvality těchto údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are data collection, entry and coding checked? [Kontroluje se shromažďování, zadávání a kódování údajů?]

Členský stát uvede, zda se shromažďování, zadávání a kódování údajů pravidelně kontroluje a reviduje v souladu s příslušnými požadavky – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are editing and imputation methods used and checked? [Využívají se a kontrolují metody úpravy a imputace?]

Členský stát uvede, zda se metody úpravy a imputace využívají a pravidelně přezkoumávají, revidují či aktualizují v souladu s příslušnými požadavky – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are revisions documented and available? [Jsou zdokumentovány revize a jsou k dispozici?]

Členský stát uvede, zda jsou zdokumentovány revize a zda jsou k dispozici – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Is duplication of data collection avoided? [Nedochází ke dvojímu shromažďování údajů?]

Členský stát uvede, zda se při každé možné příležitosti používají správní zdroje, které brání dvojímu shromažďování údajů a snižují zátěž pro respondenty – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? [Jsou k dispozici automatické techniky sběru, kódování a ověřování údajů?]

Členský stát uvede, zda jsou k dispozici postupy a nástroje k provádění automatických technik sběru, kódování a ověřování údajů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are end-users listed and updated? [Existuje seznam konečných uživatelů a aktualizuje se?]

Členský stát uvede, zda existuje a zda se pravidelně aktualizuje seznam klíčových konečných uživatelů a toho, které údaje využívají, včetně seznamu neuspokojených potřeb těchto uživatelů – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? [Posuzují se a ověřují pravidelně zdroje, průběžné výsledky a výstupy?]

Členský stát uvede, zda se pravidelně posuzují a ověřují zdroje údajů, průběžné výsledky a statistické výstupy – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are errors measured and documented? [Měří se a dokumentují chyby?]

Členský stát uvede, zda se podle evropských standardů měří a systematicky dokumentují výběrové a nevýběrové chyby – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are procedures in place to ensure timely execution? [Jsou zavedeny postupy zajišťující včasné provedení?]

Členský stát uvede, zda jsou zavedeny postupy ke sledování pokroku dosaženého při plnění úkolů a k zajištění jejich včasného provedení – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are procedures in place to monitor internal coherence? [Jsou zavedeny postupy ke sledování vnitřní soudržnosti?]

Členský stát uvede, zda jsou vypracovány a systematicky prováděny postupy ke sledování vnitřní soudržnosti a zda jsou vysvětleny odchylky – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are statistics comparable over time? [Jsou statistiky porovnatelné v čase?]

Členský stát uvede, zda lze porovnávat statistiky za přiměřeně dlouhé období, zda jsou vysvětleny případy přerušení časové řady a zda jsou k dispozici metody zajišťující sesouhlasení v rámci určitého období – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are methodological documents publicly available? [Jsou metodické dokumenty k dispozici veřejnosti?]

Členský stát uvede, zda jsou metodické dokumenty snadno přístupné – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Are data stored in databases? [Ukládají se údaje v databázích?]

Členský stát uvede, zda se primární, podrobné a agregované údaje a s nimi související metaúdaje ukládají v databázích – „Y“ („ano“) –, či nikoliv – „N“ („ne“). Pokud uvede „N“ („ne“), udá v poli „Comments“ („Poznámky“) hlavní překážky v tomto směru.

Where can documentation be found? [Kde je k dispozici dokumentace?]

Pokud členský stát v předchozím poli odpověděl „Y“ („ano“), uvede odkaz na webovou stránku, kde je dotčená dokumentace k dispozici. V opačném případě uvede „NA“ („není relevantní“).

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky. V tomto poli se uvede, kdy bude k dispozici dokumentace (pokud v současnosti k dispozici není).

ODDÍL 6

PŘÍSTUPNOST ÚDAJŮ

Tabulka 6A

Přístupnost údajů

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Rybářské loďstvo – hospodářské údaje

3A

Výnosy/náklady

N

N – 1

N + 1, 1. březen

 

SWE

Akvakultura – hospodářské údaje

 

Všechny

N

N – 1

N + 1, 1. březen

 

SWE

Proměnné týkající se rybolovné činnosti

 

Kapacita

N

N

N + 1, 31. leden

 

SWE

Proměnné týkající se rybolovné činnosti

 

Vykládky

N

N

N + 1, 31. březen

 

SWE

Zpracování ryb – hospodářské údaje

 

Všechny

N

N – 2

N + 1, 1. listopad

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky článku 6 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se k jednotlivým souborům údajů uvedou informace o přístupnosti údajů koncovým uživatelům.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Data set [Soubor údajů]

Členský stát uvede soubor údajů, k němuž budou uvedeny informace o dostupnosti. Název souboru údajů může být odvozen z názvu příslušných tabulek v této příloze.

Section [Oddíl]

Členský stát uvede konkrétní oddíl pracovního plánu.

Variable group [Skupina proměnných]

Členský stát uvede konkrétní proměnné z tabulek 1B, 1E, 1I, 2A, 3A, 3B této přílohy. Pokud odkazuje na jinou tabulku, lze toto pole ponechat prázdné.

Year(s) of WP implementation [Rok(y) provádění pracovního plánu]

Členský stát uvede rok či roky, po které bude pracovní plán platit.

Reference year [Referenční rok]

Členský stát uvede rok plánovaného shromažďování údajů.

Final data available after [Přístupnost konečných údajů po jejich shromáždění]

Členský stát uvede, na kolik let po svém shromáždění budou údaje zpřístupněny konečným uživatelům. Udá se rok, případně i měsíc.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.

ODDÍL 7

KOORDINACE

Tabulka 7A

Plánovaná regionální a mezinárodní koordinace

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 7 odst. 1 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvedou informace o plánované účasti členského státu na zasedáních týkajících se shromažďování údajů v souvislosti s rámcem pro shromažďování údajů.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Acronym [Zkratka]

Členský stát uvede oficiální zkratku zasedání, jejž se zúčastnil.

Name of the meeting [Název zasedání]

Členský stát uvede úplný oficiální název zasedání, jejž se zúčastnil.

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Planned MS participation [Plánovaná účast ČS]

Členský stát uvede, zda se plánuje zasedání zúčastnit.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 7B

Opatření v návaznosti na doporučení a dohody

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Severní Atlantik

 

LM 2014

 

Proměnné související s métier

 

 

 

 

LVA

Baltské moře

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 7 odst. 1 a článku 8 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvedou informace o tom, jak členský stát plánuje splnit evropská a mezinárodní doporučení a dohody týkající se shromažďování údajů v souvislosti s rámcem pro shromažďování údajů.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členského státu se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Region

Členský stát se řídí názvoslovím použitým v tabulce 5(C) víceletého programu Unie (úrovně II). Pokud se uváděná doporučení týkají všech regionů, uvede se „všechny regiony“.

RFMO/RFO/IO

Členský stát uvede zkratku příslušné regionální organizace pro řízení rybolovu (Regional Fisheries Management Organisation – RFMO), regionální organizace pro rybolov (Regional Fisheries Organisation – RFO) či mezinárodní organizace (International Organisation – IO), která řídí dotčený druh/populaci či k němu/ní poskytuje doporučení.

Příklady RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Příklad RFO: CECAF

Příklad IO: ICES

Pokud není žádná z RFMO, RFO či IO relevantní, uvede se „NA“ („není relevantní“).

Source [Zdroj]

Členský stát uvede zdroj doporučení formou zkratky příslušného regionálního koordinačního zasedání (Regional Coordination Meeting – RCM)/regionální koordinační skupiny (Regional Coordination Group – RCG), styčného zasedání (Liaison meeting – LM), odborné pracovní skupiny (Expert Working Group – EWG) Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF), např. „LM 2014“, „STECF EWG 14-07“.

Section [Oddíl]

Členský stát uvede oddíl pracovního plánu, například „1A“, „1B“ atd. Pokud se doporučení týká několika oddílů, uvedou se odkazy na všechny z nich. Pokud se uváděná doporučení týkají všech oddílů, uvede se „all“ („všechny“).

Topic [Téma]

Členský stát uvede téma, jehož se doporučení týká, např. „data quality“ („kvalita údajů“), „survey“ („šetření“) atd.

Recommendation Number [Číslo doporučení]

Členský stát uvede číslo přiřazené konkrétnímu doporučení, pokud se doporučení číslují.

Recommendation/Agreement [Doporučení/dohoda]

Členský stát uvede příslušná doporučení k referenčnímu období pracovního plánu a doporučení určená členskému státu. Doporučení a dohody, jež se členského státu netýkají (týkající se např. mandátu odborných skupin ICES, opatření, která přijme Komise atd.) není třeba uvádět.

Follow-up action [Návazné opatření]

Členský stát stručně popíše následná opatření, jež přijal nebo přijme.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


Tabulka 7C

Dvoustranné a vícestranné dohody

 

Pracovní program

 

Datum předložení pracovního programu

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

Název a e-mailová adresa zúčastněných ČS

a)

plavidla DEU, která provádějí vykládku za účelem prvního prodeje v DNK a na která se bude vztahovat pracovní plán DEU.

b)

plavidla DNK, která provádějí vykládku za účelem prvního prodeje v DEU a na která se bude vztahovat pracovní plán DNK.

NA

Délka a věk ryb ve výmětech a vykládkách v souladu s příslušným pracovním plánem.

Úrovně odběru vzorků a pokrytí tímto odběrem v souladu s dohodou na regionálních koordinačních zasedáních (RCM) pro Baltské moře a Severní moře a východní část Severního ledového oceánu.

DEU/DNK odpovídá za předložení údajů ze všech svých plavidel příslušným konečným uživatelům a druhému státu.

Země odpovědná za odběr vzorků zajistí přístup k plavidlům.

Podle pracovního plánu.

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD a POL budou spolupracovat při shromažďování biologických údajů o pelagickém rybolovu ve vodách CECAF v letech 2014–2015 a 2016–2017 (další prodloužení).

Koordinaci této vícestranné dohody zajišťuje NL. NL najme nezávislého dodavatele, společnost Corten Marine Research (CMR), jako zprostředkovatele mezi NL a Mauritánským ústavem pro oceánografický výzkum a rybolov (IMROP). CMR najme mauritánské pozorovatele z IMROP, kteří provedou vlastní odběr vzorků. CMR a IMROP spolu uzavřou dohodu, v níž formalizují vzájemné závazky, mimo jiné i skutečnost, že se do cen promítnou pouze dodatečné náklady na tento konkrétní úkol.

Odběr biologických vzorků provádějí na palubě rybářských plavidel v oblasti CECAF mauritánští pozorovatelé. Pozorovatelé budou zaškoleni CMR a budou se řídit protokolem k odběru vzorků popsaným v dokumentu „Shromažďování biologických údajů o pelagickém rybolovu ve vodách CECAF v souladu s rámcem pro shromažďování údajů“ ve znění ze dne 31. 5. 2011.

CMR odpovídá za shromažďování, kontrolu kvality a dodání údajů shromážděných v rámci této dohody pracovní skupině CECAF pro pelagické druhy. CMR také veškeré údaje oznamuje organizaci CVO, která tyto údaje dále postupuje partnerům.

Každý z partnerů zajistí mauritánským pozorovatelům v rámci této dohody přístup ke svému loďstvu. Upřením přístupu k plavidlům se partner nezbavuje svých právních a finančních závazků.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2012. S výjimkou finančních závazků platnost této dohody končí dnem 31. prosince 2013. Před uvedeným datem se dohoda zruší v případě, že pelagický rybolov v oblasti CECAF provozovaný plavidly EU skončí. Případné zbývající příspěvky budou partnerům v poměrné výši vráceny. Dohoda byla prodloužena: novým dnem konce platnosti je 31. prosinec 2015.

 

Obecná poznámka: Touto tabulkou se plní požadavky čl. 7 odst. 2 a článku 8 tohoto rozhodnutí. V této tabulce se uvedou informace o dohodách s jinými členskými státy a o tom, jak jsou plněny evropské a mezinárodní závazky.

Název proměnné

Pokyny

MS [ČS]

Název členských států, který je stranou dohody, se udává kódem sestávajícím ze tří písmen podle ISO 3166-1, například „DEU“.

Contact persons [Kontaktní osoby]

Členský stát uvede jméno a e-mailovou adresu odpovědné osoby jednotlivých členských států, které jsou stranou dohody.

Content [Obsah]

Členský stát stručně popíše cíl dohody a v poli „Comments“ („Poznámky“) případně poskytne jednoznačný a úplný bibliografický údaj nebo funkční hypertextový odkaz k dokumentaci dohody.

Coordination [Koordinace]

Členský stát stručně popíše, jak a kdo zajišťuje / bude zajišťovat koordinaci.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity [Popis odběru vzorků/protokol k odběru vzorků/intenzita odběru vzorků]

Členský stát stručně popíše odběr vzorků, který se v rámci dohody bude provádět.

Data transmission [Předání údajů]

Členský stát uvede, který z členských států odpovídá / bude odpovídat za předložení kterého souboru údajů.

Access to vessels [Přístup k plavidlům]

Členský stát uvede, zda z dohody vyplývá i přístup k plavidlům ostatních partnerů.

Validity [Platnost]

Členský stát uvede rok, kdy platnost dohody skončí nebo kdy dohoda byla/bude podepsána, pokud se každoročně obnovuje.

Comments [Poznámky]

Případné další poznámky.


PŘÍLOHA II

Ustanovení víceletého programu Unie

Odpovídající část pracovního plánu

Ustanovení

Tabulka

Tabulka

Text

Kapitola III

 

Poznámka pod čarou č. 6 odst 1.1 písm. d)

 

3(C)

Textové pole 3(C)

Odst. 2 písm. a) bod i)

Odst. 2 písm. a) bod ii)

Odst. 2 písm. a) bod iii)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

1(A), 1(B), 1(C)

 

Odst. 2 písm. a) bod iv)

3

1(D)

 

Odst. 2 písm. b)

Odst. 2 písm. c)

1(E)

1(E)

1(E)

1(E)

Textové pole 1(E)

Textové pole 1(E)

Odst. 3 písm. a)

1(D)

1(F)

 

Odst. 3 písm. c)

Pilotní studie 2

Odstavec 4

4

2(A)

Textové pole 2(A)

Odst. 5 písm. a)

Odst. 5 písm. b)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Textové pole 3(A)

Textové pole 3(A), pilotní studie 3

Odst. 6 písm. a)

Odst. 6 písm. b)

Odst. 6 písm. c)

7

6

8

3(B)

3(B)

Textové pole 3(B)

Textové pole 3(B)

Pilotní studie 4

Kapitola IV

 

Odst. 1

10

1(G), 1(H)

Textové pole 1(G)

Kapitola V

 

Odst. 4

Pilotní studie 1


Top