Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1366

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1366 ze dne 10. srpna 2016, kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

C/2016/5137

OJ L 216, 11.8.2016, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1366/oj

11.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 216/23


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1366

ze dne 10. srpna 2016,

kterým se potvrzuje účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 328 odst. 1 a čl. 331 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/405/EU ze dne 12. července 2010, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (1),

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1259/2010 ze dne 20. prosince 2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (2),

s ohledem na oznámení Estonska o jeho záměru účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. července 2010 přijala rozhodnutí, kterým se Belgii, Bulharsku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Maltě, Rakousku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku povoluje posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.

(2)

Rada dne 20. prosince 2010 přijala nařízení (EU) č. 1259/2010, kterým se zavádí posílená spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky.

(3)

Komise dne 21. listopadu 2012 přijala rozhodnutí 2012/714/EU, kterým se potvrzuje účast Litvy na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (3).

(4)

Komise dne 27. ledna 2014 přijala rozhodnutí 2014/39/EU, kterým se potvrzuje účast Řecka na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky (4).

(5)

Estonsko oznámilo svůj záměr účastnit se posílené spolupráce v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky dopisem ze dne 13. dubna 2016, který Komise zaevidovala dne 18. dubna 2016.

(6)

Komise poznamenává, že ani rozhodnutí 2010/405/EU ani nařízení (EU) č. 1259/2010 nestanovuje žádné zvláštní podmínky účasti na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky a že účast Estonska by měla zvýšit přínos této posílené spolupráce.

(7)

Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky by proto měla být potvrzena.

(8)

Komise by měla pro Estonsko přijmout přechodná opatření, jež jsou pro používání nařízení (EU) č. 1259/2010 nezbytná.

(9)

Nařízení (EU) č. 1259/2010 by mělo v Estonsku vstoupit v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účast Estonska na posílené spolupráci

1.   Účast Estonska na posílené spolupráci v oblasti rozhodného práva ve věcech rozvodu a rozluky povolené rozhodnutím 2010/405/EU se potvrzuje.

2.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se vztahuje na Estonsko v souladu s tímto rozhodnutím.

Článek 2

Informace poskytované Estonskem

Do 11. května 2017 oznámí Estonsko Komisi případné vnitrostátní právní předpisy týkající se:

a)

formálních požadavků týkajících se dohod o volbě rozhodného práva podle čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení (EU) č. 1259/2010; a dále

b)

možnosti určit rozhodné právo podle čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 1259/2010.

Článek 3

Přechodná ustanovení pro Estonsko

1.   Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije pouze na zahájená soudní řízení a na dohody podle článku 5 nařízení (EU) č. 1259/2010 uzavřené po 11. únorem 2018.

Dohody o volbě rozhodného práva uzavřené před 11. únorem 2018 jsou v Estonsku rovněž platné, pokud jsou v souladu s články 6 a 7 nařízení (EU) č. 1259/2010.

2.   Nařízením (EU) č. 1259/2010 nejsou v Estonsku dotčeny dohody o volbě rozhodného práva uzavřené v souladu s právem zúčastněného členského státu, u jehož soudu bylo zahájeno řízení před 11. únorem 2018.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost nařízení (EU) č. 1259/2010 v Estonsku

Nařízení (EU) č. 1259/2010 vstupuje v Estonsku v platnost prvním dnem po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie.

Nařízení (EU) č. 1259/2010 se v Estonsku použije od 11. února 2018.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. srpna 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 189, 22.7.2010, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 343, 29.12.2010, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 323, 22.11.2012, s. 18.

(4)  Úř. věst. L 23, 28.1.2014, s. 41.


Top