EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0835

Rozhodnutí Komise (EU) 2016/835 ze dne 25. května 2016 o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích

OJ L 140, 27.5.2016, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; Zrušeno 32021D0156

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/835/oj

27.5.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 140/21


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/835

ze dne 25. května 2016

o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 2 Smlouvy o Evropské unii jsou zakotveny hodnoty, na nichž je Unie založena, a článek 6 přiznává Chartě základních práv stejnou právní sílu, jakou mají Smlouvy, a stanoví, že základní práva tvoří obecné zásady práva Unie.

(2)

Evropská komise dne 20. listopadu 1991 rozhodla, že začlení etiku do rozhodovacího procesu politik Společenství v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, a zřídila skupinu poradců pro etické dopady biotechnologií (GAEIB).

(3)

Dne 16. prosince 1997 se Komise rozhodla nahradit skupinu GAEIB Evropskou skupinou pro etiku ve vědě a nových technologiích (EGE) a rozšířila mandát této skupiny tak, aby zahrnoval všechny oblasti využití vědy a technologie. Mandát skupiny EGE byl následně obnovován, naposledy rozhodnutím Komise 2010/1/EU (1). Nyní je vhodné tento mandát obnovit na dobu pěti let a následně jmenovat nové členy.

(4)

Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích má za úkol poskytovat Komisi etické poradenství buď na žádost Komise, nebo z vlastního podnětu a po dohodě s Komisí. Komise může skupinu EGE upozornit na otázky, které Evropský parlament a Rada považují za velmi významné z etického hlediska.

(5)

Měla by být stanovena pravidla pro sdělování informací členy skupiny.

(6)

Osobní údaje by měly být zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (2).

(7)

Rozhodnutí 2010/1/EU by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Mandát

Mandát Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích, dále jen „skupiny EGE“, se obnovuje na dobu pěti let.

Článek 2

Poslání

Posláním skupiny EGE je poskytovat Komisi poradenství v etických otázkách týkajících se vědy a nových technologií a v otázkách širších společenských dopadů pokroku v uvedených oblastech, a to buď na žádost Komise, nebo na žádost svého předsedy se souhlasem útvarů Komise. Skupina proto:

a)

identifikuje, vymezuje a přezkoumává etické otázky v souvislosti s vývojem v oblasti vědy a technologie;

b)

poskytuje poradenství ve formě analýz a doporučení, které se zaměřují na podporu etického vytváření politik EU s náležitým ohledem na Listinu základních práv Evropské unie.

Článek 3

Konzultace

Komise může se skupinou konzultovat jakékoli záležitosti spadající do oblasti působnosti uvedené v článku 2. V této souvislosti může Komise upozornit skupinu EGE na otázky, které Evropský parlament a Rada považují za velmi významné z etického hlediska.

Článek 4

Členství – jmenování

1.   Skupina EGE má nejvýše 15 členů. Členové mají pravomoci v oblasti působnosti uvedené v článku 2.

2.   Členové jsou jmenováni za svou osobu. Poskytují Komisi poradenství ve veřejném zájmu a nezávisle na jakémkoli vnějším vlivu. Členové včas informují Komisi o jakémkoli střetu zájmů, jenž by mohl ohrozit jejich nezávislost.

3.   Členové jsou jmenováni předsedou Komise na základě návrhu člena Komise odpovědného za výzkum, vědu a inovace poté, co byla předložena jejich kandidatura v reakci na výzvu k vyjádření zájmu o členství ve skupině EGE a byl proveden výběr pod dohledem identifikačního výboru, a to na základě kritérií stanovených v odstavcích 4 a 6 tohoto článku.

4.   Identifikační výbor ve svém návrhu složení skupiny EGE usiluje o to, aby v nejvyšší možné míře zajistil vysokou úroveň odbornosti a pluralismu, zeměpisnou vyváženost a rovněž vyvážené zastoupení příslušného know-how a oblastí zájmu, přičemž bere v úvahu konkrétní úkoly skupiny EGE, požadované druhy odbornosti a reakce na výzvu k vyjádření zájmu. Skupina EGE je nezávislá, pluralitní a multidisciplinární.

5.   Každý člen skupiny EGE je jmenován na období dvou a půl roku. Na konci období lze jeho jmenování obnovit. Členství ve skupině EGE je omezeno nejvýše na tři období.

6.   Při výběru kandidátů na členství ve skupině se berou v úvahu tyto faktory a kritéria:

a)

Složení skupiny zajišťuje poskytování nezávislého poradenství nejvyšší kvality, v němž se spojuje moudrost a předvídavost. Důvěryhodnost skupiny pramení z rovnováhy kvalit mužů a žen, kteří ji tvoří a kteří jako celek odrážejí široké perspektivy z celé Evropy. Je třeba nezbytně zohlednit genderovou vyváženost a náležitě přihlédnout k rovnováze věkových skupin a geografickému zastoupení.

b)

Členy skupiny jsou mezinárodně uznávaní odborníci, kteří prokázali svou excelenci a mají zkušenosti na evropské a celosvětové úrovni.

c)

Členové odrážejí širokou interdisciplinární oblast působnosti mandátu skupiny, která zahrnuje filozofii a etiku, přírodní a společenské vědy i právo. Nepovažují se však za představitele určité disciplíny, světonázoru nebo oblasti výzkumu; mají obecnější vizi, která je ve svém celku odrazem pochopení významných existujících i nově vznikajících vývojových trendů, včetně inter-, trans- a multidisciplinárních perspektiv, a významu poradenství v etických otázkách na evropské úrovni.

d)

Kromě prokazatelné dobré pověsti mají členové jako celek zkušenosti s poskytováním poradenství v etických otázkách tvůrcům politik, jichž nabyli v nejrůznějších členských státech i na evropské a mezinárodní úrovni.

e)

Skupina zahrnuje členy se zkušenostmi v orgánech, jako jsou poradní sbory a výbory, vládní poradci, národní rady pro etiku, univerzity a výzkumné ústavy. Pro skupinu může být užitečné, aby zahrnovala členy, kteří získali zkušenosti ve více než jedné zemi, a členy ze zemí mimo Evropskou unii.

7.   Výběr členů skupiny EGE se uskuteční na základě otevřené výzvy k vyjádření zájmu, v níž se uvádí postup pro podání úplné přihlášky. Komise výzvu zveřejní na internetových stránkách Europa. Bude rovněž zajištěn odkaz na internetové stránky Europa z Rejstříku expertních skupin Komise a dalších podobných subjektů (dále jen „rejstřík expertních skupin“).

8.   Kandidatury je možné předkládat, pokud se kandidát řídí postupem pro podání úplné přihlášky.

9.   Komise zveřejní seznam členů skupiny EGE v rejstříku expertních skupin.

10.   Vhodní kandidáti, kteří nejsou jmenováni podle odstavce 2 tohoto článku, se zařadí na rezervní seznam. Předseda Komise může jmenovat členy z rezervního seznamu.

11.   Pokud člen již nemůže efektivně přispívat k práci skupiny EGE nebo pokud odstoupí či nesplňuje podmínky uvedené v článku 339 Smlouvy o fungování Evropské unie, může předseda Komise na zbývající dobu trvání funkčního období původního člena jmenovat náhradního člena z rezervního seznamu.

Článek 5

Fungování skupiny

1.   Za koordinaci a organizaci práce skupiny EGE a zajištění jejího sekretariátu odpovídá Generální ředitelství pro výzkum a inovace v úzké spolupráci s předsedou skupiny EGE.

2.   Skupina EGE si ze svých členů na dobu jejich funkčního období zvolí prostou většinou předsedu a místopředsedu.

3.   Členové skupiny EGE, jakož i přizvaní odborníci jsou povinni dodržovat závazky týkající se služebního tajemství stanovené Smlouvami a jejich prováděcími pravidly a rovněž bezpečnostní pravidla Komise týkající se ochrany utajovaných skutečností EU, která jsou stanovena v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/443 (3) a (EU, Euratom) 2015/444 (4). Pokud tyto závazky nedodrží, může Komise přijmout veškerá vhodná opatření.

4.   Pracovní program skupiny EGE, včetně etických analýz navržených z vlastní iniciativy skupiny EGE, odsouhlasí Komise. Každá žádost o etickou analýzu obsahuje parametry požadované analýzy. Pokud Komise žádá skupinu EGE o poradenství, stanoví lhůtu, v níž je nutno poradenství poskytnout.

5.   Stanoviska skupiny EGE obsahují soubor doporučení. Opírají se o přehled současného stavu příslušných věd a technologií a o důkladnou analýzu zkoumaných etických otázek. O doporučeních vypracovaných skupinou EGE jsou informovány příslušné útvary Komise.

6.   Skupina EGE pracuje kolektivním způsobem a usiluje o dosažení konsenzu mezi členy. Skupina EGE přijme se souhlasem zástupce Komise svůj jednací řád na základě vzorového jednacího řádu pro expertní skupiny. Cílem pracovních postupů je zajistit, aby se všichni členové aktivně podíleli na činnosti skupiny.

7.   Zasedání skupiny EGE se obvykle konají v prostorách Komise podle postupu a harmonogramu stanoveného Komisí. Skupina EGE by se měla sejít nejméně šestkrát během 12 měsíců, což by mělo přestavovat přibližně 12 pracovních dní v roce. Se souhlasem zástupce Komise se mohou podle potřeby konat další zasedání.

Pro účely přípravy analýz skupiny EGE a v rámci dostupných zdrojů může zástupce Komise:

přizvat odborníky a zástupce příslušných nevládních organizací nebo zastupitelských organizací k výměně názorů ad hoc, je-li to vhodné. Komise může rovněž požádat externí odborníky, aby se dočasně nebo ad hoc účastnili práce skupiny EGE, považuje-li to za nezbytné k pokrytí širokého spektra etických otázek souvisejících s pokrokem v oblasti vědy a nových technologií,

zadávat studie za účelem shromáždění všech nezbytných vědeckých a technických informací,

umožnit zřízení pracovních skupin pro konkrétní otázky,

vytvářet úzké vazby se zástupci různých etických orgánů v členských státech i ve třetích zemích.

Navíc Komise pořádá veřejný kulatý stůl, aby podpořila dialog a zlepšila transparentnost každého stanoviska, které skupina EGE vydává. Skupina EGE vytváří úzké vazby s útvary Komise zabývajícími se otázkami, na nichž skupina pracuje.

8.   Skupina usiluje o dosažení konsenzu. Není-li však stanovisko přijato jednomyslně, musí obsahovat případný nesouhlasný názor (v podobě „menšinového stanoviska“) spolu se jménem nesouhlasícího člena (členů). Stanovisko se předá předsedovi Komise nebo předsedou jmenovanému zástupci. Každé stanovisko je po přijetí neprodleně zveřejněno a předáno Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

9.   Jestliže provozní okolnosti vyžadují, aby bylo poradenství k určitému tématu poskytnuto rychleji, než jak umožňuje přijetí stanoviska, lze vypracovat krátké prohlášení nebo jiný druh analýzy, na něž může v případě potřeby navazovat úplnější analýza v podobě stanoviska, a to za respektování transparentnosti jako v případě jakéhokoli jiného stanoviska. Prohlášení se zveřejní a zpřístupní se na internetových stránkách skupiny EGE. Skupina EGE může v rámci svého pracovního programu po dohodě se zástupcem Komise stanovisko aktualizovat, považuje-li to za nezbytné.

10.   Jednání skupiny EGE jsou důvěrná. Skupina EGE může po dohodě se zástupcem Komise prostou většinou svých členů rozhodnout, že její jednání bude veřejné.

11.   Veškeré příslušné dokumenty o činnosti skupiny EGE (jako jsou pořady jednání, zápisy, stanoviska a příspěvky účastníků) jsou dány k dispozici buď v rejstříku expertních skupin, nebo prostřednictvím odkazu z rejstříku na zvláštní internetovou stránku. Výjimky ve zveřejnění jsou možné v případech, kdy se má za to, že by zveřejnění dokumentu vedlo k porušení veřejného nebo soukromého zájmu podle definice v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (5).

12.   Předseda je odpovědný za to, že před koncem mandátu se vypracuje zpráva o činnosti skupiny EGE. Tato zpráva se zveřejní a předá v souladu s postupem stanoveným v odstavci 11.

Článek 6

Výdaje na zasedání

1.   Účastníkům podílejícím se na činnosti skupiny EGE nepřísluší za poskytované služby odměna.

2.   Cestovní výdaje a výdaje na pobyt související se zasedáními skupiny EGE hradí Komise v souladu s platnými předpisy.

3.   Tyto výdaje se hradí v mezích disponibilních prostředků, které jsou přiděleny v rámci ročního postupu pro přidělování finančních prostředků.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. Rozhodnutí 2010/1/EU se zrušuje.

V Bruselu dne 25. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Rozhodnutí Komise 2010/1/EU ze dne 23. prosince 2009 o obnovení mandátu Evropské skupiny pro etiku vevědě a nových technologiích (Úř. věst. L 1, 5.1.2010, s. 8).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(4)  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top