EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0629

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/629 ze dne 20. dubna 2016, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek (oznámeno pod číslem C(2016) 2229)

C/2016/2229

Úř. věst. L 106, 22.4.2016, p. 26–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/629/oj

22.4.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/26


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/629

ze dne 20. dubna 2016,

kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek

(oznámeno pod číslem C(2016) 2229)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 a 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl I.3 přílohy I a oddíl II.3 přílohy II směrnice 2008/68/ES obsahují seznamy vnitrostátních odchylek, díky kterým je možné zohlednit zvláštní vnitrostátní situaci. Některé členské státy požádaly o několik nových vnitrostátní odchylek a několik změn již povolených odchylek.

(2)

Tyto odchylky by měly být povoleny.

(3)

Jelikož je proto nutné přizpůsobit oddíl I.3 přílohy I a oddíl II.3 přílohy II, je v zájmu jasnosti vhodné tyto oddíly zcela nahradit.

(4)

Směrnice 2008/68/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru pro přepravu nebezpečných věcí zřízeného podle směrnice 2008/68/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy uvedené v příloze jsou oprávněny uplatňovat odchylky pro přepravu nebezpečných věcí na svém území, které jsou stanoveny v uvedené příloze.

Tyto odchylky se uplatňují bez rozdílu.

Článek 2

Oddíl I.3 přílohy I a oddíl II.3 přílohy II směrnice 2008/68/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 20. dubna 2016.

Za Komisi

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II směrnice 2008/68/ES se mění takto:

1)

V příloze I se oddíl I.3 nahrazuje tímto:

„I.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí na jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = silnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn = pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

AT Rakousko

RO-a-AT-1

Věc: Malá množství všech tříd kromě 1, 6.2 a 7

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.4

Obsah přílohy směrnice: Přeprava nebezpečných věcí balených v omezených množstvích

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Až do 30 kg nebo litrů nebezpečných věcí, které nepatří do přepravní kategorie 0 nebo 1 ve vnitřních obalech omezených množství nebo v baleních v souladu s ADR nebo které jsou robustní předměty, může být zabaleno společně v otestovaných krabicích označených znakem X.

Koncoví uživatelé je smějí vynést z obchodu a přinést je zpátky, maloobchodníci odnést je konečným uživatelům nebo je přenášet mezi svými vlastními obchody.

Mezní množství na přepravní jednotku je 333 kg nebo 1, povolený obvod 100 km.

Krabice musejí být jednotně označeny a opatřeny přiloženým zjednodušeným přepravním dokladem.

Použijí se jenom některá ustanovení pro nakládku a manipulaci.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: —

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2022

BE Belgie

RO–a–BE–1

Věc: Třída 1 – Malá množství.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6

Obsah přílohy směrnice: Bod 1.1.3.6 stanoví limit 20 kg na množství důlních trhavin, které může přepravovat běžné vozidlo.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Provozovatelé skladů vzdálených od zásobovacích míst mohou být oprávněni k přepravě nejvýše 25 kg dynamitu nebo silných výbušnin a 300 rozbušek běžným motorovým vozidlem, s výhradou podmínek stanovených poskytovatelem výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–a–BE–2

Věc: Přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů, které obsahovaly výrobky různých tříd.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6

Obsah vnitrostátních právních předpisů: V přepravním dokladu je uvedeno: „nevyčištěné prázdné obaly, které obsahovaly výrobky různých tříd“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Odchylka 6-97.

Poznámky: Odchylka je evidována Komisí pod číslem 21 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–a–BE–3

Věc: Přijetí RO–a–UK–4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–a–BE–4

Věc: Osvobození od všech požadavků ADR pro vnitrostátní přepravu maximálně 1 000 použitých ionizačních detektorů kouře z domácností do zpracovatelského zařízení v Belgii přes sběrná místa uvedená ve scénáři pro selektivní sběr detektorů kouře.

Odkaz na ADR: všechny požadavky

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES:

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Použití ionizačních detektorů kouře v domácnostech nepodléhá regulační kontrole z radiologického hlediska, jedná-li se o schválený typ detektoru kouře. Přeprava těchto detektorů kouře ke koncovému uživateli je rovněž vyňata z požadavků ADR (viz bod 2.2.7.1.2 písm. d)).

Směrnice 2002/96/ES (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) vyžaduje selektivní sběr použitých detektorů kouře pro účely zpracování desek spojů a selektivní sběr ionizačních detektorů kouře pro účely odstranění radioaktivních látek. Aby bylo možné tento selektivní sběr uskutečnit, byl vypracován scénář, který podněcuje domácnosti k tomu, aby donesly použité detektory kouře do sběrného místa, ze kterého mohou být tyto detektory dopraveny – v některých případech přes druhé sběrné místo či dočasné místo uskladnění – do zpracovatelského zařízení.

Ve sběrných místech budou k dispozici kovové obaly, do kterých lze umístit nejvýše 1 000 detektorů kouře. Z těchto míst lze jeden takový obal obsahující detektory kouře přepravit společně s jiným odpadem do místa dočasného uskladnění či zpracovatelského zařízení. Obal bude označen slovy „detektor kouře“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scénář pro selektivní sběr detektorů kouře je součástí podmínek pro zrušení schválených nástrojů stanovených článkem 3.1.d.2 královského dekretu (všeobecné nařízení o radiační ochraně) ze dne 20. července 2001.

Poznámky: Tato odchylka je nezbytná pro umožnění selektivního sběru použitých ionizačních detektorů kouře.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

DE Německo

RO–a–DE–1

Věc: Společné balení a společná nakládka automobilových součástek klasifikovaných jako 1.4G spolu s některými nebezpečnými věcmi (n4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10 a 7.5.2.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení a společné nakládce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: UN 0431 a UN 0503 lze nakládat společně s některými nebezpečnými věcmi (výrobky související s výrobou automobilů) v určitých množstvích, jak je uvedeno ve výjimce. Hodnota 1 000 (srovnatelná s bodem 1.1.3.6.4) nesmí být překročena.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Poznámky: Výjimka je nutná k zajištění rychlého dodání bezpečnostních automobilových součástek v závislosti na místní poptávce. Vzhledem k širokému sortimentu těchto výrobků není jejich skladování v místních automobilových opravnách obvyklé.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–DE–2

Věc: Osvobození od požadavku na přepravní doklad a prohlášení přepravce pro určitá množství nebezpečných věcí podle definice v bodě 1.1.3.6 (n1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.6

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 7: není třeba žádný přepravní doklad, jestliže množství přepravovaných věcí nepřekračuje množství uvedená v bodě 1.1.3.6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Údaje uvedené na obalu a na jeho bezpečnostním štítku jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu, protože přepravní doklad není vždy vhodný, pokud jde o místní distribuci.

Odchylka je evidována Komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–DE–3

Věc: Přeprava etalonů a palivových čerpadel (prázdných, nevyčištěných).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Ustanovení pro čísla UN 1202, 1203 a 1223.

Obsah přílohy směrnice: Balení, značení, dokumentace, pokyny pro přepravu a manipulaci, pokyny pro posádky vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Specifikace platných předpisů a doplňkových ustanovení pro uplatnění odchylky; až do 1 000 litrů: srovnatelné s prázdnými, nevyčištěnými obaly; nad 1 000 litrů: dodržování některých předpisů pro cisterny; přeprava pouze prázdných a nevyčištěných obalů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Poznámky: Seznamy č. 7, 38, 38a.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–DE–5

Věc: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

DK Dánsko

RO–a–DK–2

Věc: Silniční přeprava balení výbušných látek a balení rozbušek ve stejném vozidle.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o společném balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při silniční přepravě nebezpečných věcí je nutno dodržovat pravidla ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Poznámky: Z praktických důvodů je potřeba umožnit, aby byly ve stejném vozidle baleny výbušniny společně s rozbuškami při přepravě z místa, kde jsou skladovány, na pracoviště a zpět.

Jakmile budou dánské právní předpisy o přepravě nebezpečných věcí změněny, umožní dánské orgány takovou přepravu za těchto podmínek:

1.

Nesmí být přepravováno více než 25 kg výbušných látek skupiny D.

2.

Nesmí být přepravováno více než 200 kusů rozbušek skupiny B.

3.

Rozbušky a výbušniny musí být baleny zvlášť v obalech schválených OSN podle pravidel ve směrnici 2000/61/ES, kterou se mění směrnice 94/55/ES.

4.

Minimální vzdálenost mezi balením obsahujícím rozbušku a balením obsahujícím výbušnou látku musí být alespoň 1 metr. Tato vzdálenost musí být dodržena i v případě, že vozidlo bude nuceno prudce zabrzdit. Balení obsahující výbušné látky a balení obsahující rozbušky musí být umístěna tak, aby je bylo možné z vozidla rychle odstranit.

5.

Musí být dodržena všechna ostatní pravidla týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–DK–3

Věc: Silniční přeprava obalů a předmětů obsahujících odpad nebo zbytky nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností a podniků za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: části a kapitoly 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 a 8.2.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o klasifikaci, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o postupech odbavení zásilek, požadavky na konstrukci a testování obalů, obecné požadavky týkající se přepravních jednotek a zařízení na palubě a požadavky na odbornou přípravu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitřní obaly a předměty obsahující odpad nebo zbytky nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností nebo podniků za účelem likvidace mohou být zabaleny společně do určitých vnějších obalů a/nebo přebalů a dopraveny za dodržení zvláštního postupu odbavení zásilek, včetně zvláštních omezení týkajících se balení a označování. Množství nebezpečných věcí zabalených do vnitřního obalu či vnějšího obalu a/nebo množství na přepravní jednotku je omezeno.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Poznámky: V případě odpadu obsahujícího zbytky nebezpečných věcí svážených z domácností a podniků za účelem likvidace nemohou subjekty nakládající s odpady uplatnit všechna ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES. Odpad je obvykle uložen v obalech prodaných v maloobchodě.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2019

FI Finsko

RO-a-FI-1

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v určitých množstvích v autobusech

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I této směrnice 2008/68/ES: Části 1, 4 a 5

Obsah přílohy směrnice: Výjimky, ustanovení o balení, značení a dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

V autobusech s cestujícími lze jako náklad přepravovat malá množství určitých nebezpečných věcí tak, že celkové množství nepřesahuje 200 kilogramů. Soukromá fyzická osoba smí v autobuse přepravovat nebezpečné věci uvedené v oddíle 1.1.3, pokud jsou předmětné věci v maloobchodním balení a jsou určeny pro její osobní potřebu. Celkové množství hořlavých kapalin umístěných v znovu naplnitelných nádržích nesmí překročit 5 litrů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Nařízení finské agentury pro bezpečnost dopravy o přepravě nebezpečných věcí po silnici a vládní nařízení o přepravě nebezpečných věcí po silnici (194/2002)

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–FI–2

Věc: Popis prázdných cisteren v přepravním dokladu

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Část 5 a bod 5.4.1

Obsah přílohy směrnice:

Zvláštní ustanovení pro přepravu v cisternových vozidlech nebo přepravních jednotkách s více než jednou nádrží

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Při přepravě prázdných, nevyčištěných cisternových vozidel nebo přepravních jednotek, které mají jednu nebo více nádrží označených v souladu s bodem 5.3.2.1.3, může poslední přepravovanou látkou vyznačenou v přepravním dokladu být látka s nejnižším bodem vzplanutí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Nařízení finské agentury pro bezpečnost dopravy o přepravě nebezpečných věcí po silnici

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO-a-FI-3

Věc: Značení a bezpečnostní štítky na přepravních jednotkách s výbušninami.

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Všeobecná ustanovení pro oranžovou tabulku

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Přepravní jednotky (obvykle dodávky) přepravující výbušniny v malých množstvích (max. 1 000 kg čisté hmotnosti) do lomů a na pracoviště mohou být opatřeny na přední a zadní straně štítkem podle modelu č. 1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Nařízení finské agentury pro bezpečnost dopravy o přepravě nebezpečných věcí po silnici

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

FR Francie

RO–a–FR–2

Věc: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků ADR pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–FR–5

Věc: Přeprava nebezpečných věcí ve vozidlech veřejné osobní dopravy (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.1

Obsah přílohy směrnice: Přeprava osob a nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava nebezpečných věcí, které jsou povoleny ve vozidlech veřejné dopravy jako příruční zavazadlo, kromě nebezpečných věcí třídy 7: platí pouze ustanovení vztahující se k balení balíků a nápisům a bezpečnostním značkám na nich podle 4.1, 5.2 a 3.4.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Poznámky: V příručním zavazadle je povoleno mít nebezpečné věci jen pro osobní nebo vlastní profesionální potřebu. Přenosné nádoby s plynem jsou povoleny pro pacienty s dýchacími potížemi v množství nezbytném na jednu cestu.

Konec platnosti odchylky: 28. února 2022

RO–a–FR–6

Věc: Přeprava malého množství nebezpečných látek na vlastní odpovědnost (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava malého množství nebezpečných věcí vyjma třídy 7 na vlastní odpovědnost, jež nepřesahují limity stanovené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít přepravní doklad stanovený v kapitole 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Konec platnosti odchylky: 28. února 2022

RO–a–FR–7

Věc: Silniční přeprava vzorků chemických látek, směsí a předmětů obsahujících nebezpečné věci pro účely dohledu nad trhem

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení, klasifikace, zvláštní ustanovení a výjimky týkající se přepravy nebezpečných věcí zabalených v omezeném množství, ustanovení týkající se použití obalů a nádrží, postupy odbavení zásilek, požadavky na konstrukci obalů, ustanovení o přepravních podmínkách, manipulaci, nakládání a vykládání, požadavky na přepravní vybavení a přepravní operace, požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vzorky chemických látek, směsi a předměty obsahující nebezpečné věci přepravované na analýzu v rámci dohledu nad trhem musí být baleny v kombinovaných obalech. Musí být v souladu s pravidly upravujícími maximální množství pro vnitřní obaly podle typu příslušných nebezpečných věcí. Musí být v souladu s pravidly upravujícími maximální množství pro vnitřní obaly podle typu příslušných nebezpečných věcí. Vnější obaly musí být označeny podle části 3.4.7 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES se zněním „Vzorky pro analýzu“ (ve francouzštině: „Echantillons destinés à l'analyse“). Pokud jsou tato ustanovení dodržena, nevztahují se na přepravu ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Poznámky: Výjimka z části 1.1.3 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES neumožňuje přepravu vzorků nebezpečných věcí na analýzu prováděnou příslušnými orgány nebo jejich jménem. Pro účely zajištění účinného dohledu nad trhem zavedla Francie postup založený na režimu platném pro omezená množství pro zajištění bezpečnosti přepravy vzorků obsahujících nebezpečné věci. Vzhledem k tomu, že není vždy možné uplatňovat ustanovení tabulky A, bylo množstevní omezení pro vnitřní obaly definováno operativnějším způsobem.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2019

HU Maďarsko

RO-a-HU-1

Věc: Přijetí RO-a-DE-2

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2020

RO–a-HU-2

Věc: Přijetí RO–a–UK–4

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2020

IE Irsko

RO–a–IE–1

Věc: Osvobození od požadavku 5.4.0 ADR na přepravní doklad na přepravu pesticidů třídy 3 podle ADR, uvedených v bodu 2.2.3.3 jako pesticidy FT2 (bod vzplanutí < 23 °C) a třídy 6.1 podle ADR uvedených v 2.2.61.3 jako pesticidy T6, tekuté (bod vzplanutí nejméně 23 °C), pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v 1.1.3.6 ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro přepravu pesticidů tříd 3 a 6.1 podle ADR, pokud množství přepravovaných nebezpečných věcí nepřekročí množství uvedená v bodě 1.1.3.6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Zbytečný, obtížně splnitelný požadavek pro místní přepravu a dodávky takových pesticidů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–IE–4

Věc: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se přepravy plynových bombiček používaných jako dávkovače (nápojů) ve stejném dopravním prostředku jako nápoje (pro které mají být použity).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3, 5.4, 7 a příloha B

Obsah přílohy směrnice: Označování vozidel, doprovodná dokumentace a ustanovení týkající se přepravního vybavení a přepravních operací.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků kapitol 5.3, 5.4, části 7 a přílohy B ADR týkající se plynových bombiček používaných jako dávkovače nápojů, jsou-li přepravovány ve stejném vozidle jako nápoje (pro které mají být použity).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: navrhovaná změna „Nařízení o silniční přepravě nebezpečných věcí, 2004“.

Poznámky: Hlavní činnost spočívá v distribuci obalů nápojů, které nejsou předmětem ADR, společně s malým množstvím bombiček naplněných příslušnými dávkovacími plyny.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–IE–5

Věc: Osvobození pro vnitrostátní přepravu v Irsku od požadavků na konstrukci a zkoušení nádob a ustanovení o jejich používání obsažených v kapitolách 6.2 a 4.1 ADR a vztahujících se na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, které absolvovaly přepravu více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány, odzkoušeny a používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) nejsou plněny v Irsku, nýbrž vraceny formálně prázdné do země, odkud byly odeslány multimodální přepravou, a iii) jsou distribuovány místně a v malých množstvích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.4.2, 4.1 a 6.2

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení týkající se přepravy více druhy dopravních prostředků, včetně námořní přepravy, bombiček a tlakových nádob na plyny třídy 2 podle ADR, konstrukce a testování těchto bombiček a tlakových nádob na plyny třídy 2 podle ADR.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Kapitoly 4.1 a 6.2 se nevztahují na lahve a tlakové sudy na plyny třídy 2, pokud i) jsou tyto lahve a tlakové sudy zkonstruovány a odzkoušeny podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, ii) jsou tyto lahve a tlakové sudy používány podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí, iii) byly tyto lahve a tlakové sudy přepraveny k odesílateli multimodální přepravou, včetně námořní přepravy, iv) je jejich přeprava od příjemce ke konečnému uživateli tvořena pouze jedinou přepravní cestou, dokončenou v témž dni (viz bod iii)), v) nejsou tyto lahve a tlakové sudy v dotyčné zemi znovu plněny a jsou vraceny formálně prázdné do země původu, odkud byly odeslány multimodální přepravou (viz bod iii)), a vi) jsou distribuovány místně uvnitř státu v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: navrhovaná změna „Nařízení o silniční přepravě nebezpečných věcí, 2004“.

Poznámky: Plyny obsažené v těchto lahvích a tlakových sudech jsou plyny se specifikací požadovanou konečnými uživateli, a proto je nezbytné je dovážet z oblasti mimo působnost ADR. Po použití se požaduje, aby tyto formálně prázdné bombičky a tlakové nádoby byly vráceny do země původu za účelem jejich naplnění stanovenými plyny – nesmějí být znovu plněny v Irsku nebo v oblasti, na níž se vztahuje ADR. Nejsou sice v souladu s ADR, ale jsou v souladu s Mezinárodním předpisem o námořní přepravě nebezpečných věcí a přípustné pro jeho účel. Přeprava více dopravními prostředky zahájená mimo oblast ADR má končit v prostorách dovozců, odkud mají být tyto lahve a tlakové sudy distribuovány místně v malých množstvích konečným uživatelům v Irsku. Tato přeprava spadá v rámci Irska pod pozměněný čl. 6 odst. 9 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–IE–6

Věc: Předmět: Osvobození od některých ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o balení, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu malých množství (nepřesahujících limity stanovené v bodě 1.1.3.6) prošlého pyrotechnického zboží klasifikačních kódů 1.3G, 1.4G a 1.4S třídy 1 podle oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES s identifikačními čísly látek UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 nebo UN 0507 do vojenských kasáren či odpaliště za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1, 2, 4, 5 a 6

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení. Klasifikace. Ustanovení o balení. Ustanovení o odbavování. Konstrukce a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o obalech, nápisech a bezpečnostních štítcích při převozu prošlého pyrotechnického zboží označeného čísly UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 nebo UN 0507 do vojenských kasáren či odpaliště neplatí, pokud jsou dodržena obecná ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES o obalech a v přepravním dokladu jsou uvedeny doplňující informace. Odchylka platí pouze pro místní přepravu malých množství prošlé pyrotechniky do vojenských kasáren či odpaliště za účelem bezpečné likvidace.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Poznámky: Přeprava malých množství „prošlé“ námořní pyrotechniky, zejména od majitelů rekreačních lodí a obchodníků s loděmi, do vojenských kasáren či odpaliště za účelem bezpečné likvidace způsobuje potíže, zejména pokud jde o požadavky na balení. Odchylka platí pro místní přepravu malých množství (do výše stanovené v bodu 1.1.3.6) a týká se všech čísel UN přidělených námořní pyrotechnice.

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2020

RO–a–IE–7

Věc: Přijetí RO–a–UK–4

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: —

Konec platnosti odchylky: 30. června 2022

PT Portugalsko

RO-a-PT-3

Věc: Přijetí RO–a–UK–4

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: —

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2022

SE Švédsko

RO-a-SE-1

Věc: Přijetí RO-a-FR-7

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a) (Malá množství)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9.

Souvislosti směrnice:

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2022

UK Spojené království

RO–a–UK–1

Věc: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kapesní kompasy (E1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z ADR

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek. (Zařízení vydávající světlo a určené k nošení lidmi; v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše 500 detektorů kouře pro použití v domácnostech s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 40 kBq; nebo v každém jednotlivém vozidle či železničním vozidle nejvýše pět osvětlovacích zařízení na bázi plynného tritia s dílčí radioaktivitou nepřevyšující 10 GBq).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do ADR začleněny odpovídající změny předpisů Mezinárodní agentury pro atomovou energii („MAAE“).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–2

Věc: Osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí (kromě věcí třídy 7) podle bodu 1.1.3.6 (E2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.2 a 1.1.3.6.3.

Obsah přílohy směrnice: Osvobození od některých požadavků na přepravu určitých množství na přepravní jednotku.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přepravní doklad není vyžadován pro omezená množství, kromě případů, kdy jsou tato množství součástí většího nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Poznámky: Tato odchylka je zamýšlena pro vnitrostátní přepravu, kdy přepravní doklad není vždy vhodný, jedná-li se o místní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–3

Věc: Odchylka od požadavku na vybavení hasicími přístroji pro vozidla převážející materiál s nízkou radioaktivitou (E4).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.4

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na vybavení vozidel hasicími přístroji.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Ruší se požadavek na vybavení hasicími přístroji, pokud jsou přepravována pouze balení, která jsou předmětem výjimky (UN 2908, 2909, 2910 a 2911).

Požadavek se omezuje, pokud je přepravován malý počet balení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Poznámky: Vybavení hasicími přístroji je v praxi bezpředmětné pro přepravu věcí UN 2908, 2909, 2910 a 2911, které mohou být často přepravovány v malých vozidlech.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–4

Věc: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí tříd 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků konečným uživatelům (N1).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí mít přiděleno označení RID/ADR nebo UN ani nemusí být jinak označeny, pokud obsahují věci uvedené v příloze 3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Poznámky: Požadavky ADR jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci v konečném úseku cesty přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–5

Věc: Povolení odlišného „maximálního celkového množství na přepravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 tabulky v 1.1.3.6.3 (N10).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4

Obsah přílohy směrnice: Výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví pravidla týkající se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Poznámky: Povolení odlišných množstevních limitů pro věci třídy 1, totiž „50“ pro kategorii 1 a „500“ pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Dříve podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–6

Věc: Zvýšení maximální čisté hmotnosti výbušných předmětů povolené ve vozidlech EX/II (N13).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.5.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Omezení množství přepravovaných výbušných látek a předmětů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Poznámky: Předpisy Spojeného království povolují maximální čistou hmotnost 5 000 kg ve vozidlech typu II pro kompatibilní skupiny 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J.

Mnohé předměty třídy 1.1C, 1.1D, 1.1E a 1.1J přemísťované v Evropské unii jsou velké nebo rozměrné a jejich délka překračuje 2,5 m. Jde v prvé řadě o výbušné předměty pro vojenské účely. Omezení týkající se konstrukce vozidel EX/III (která musí být uzavřenými vozidly) značně znesnadňují nakládku a vykládku těchto předmětů. Některé předměty vyžadují specializované nakládací a vykládací zařízení na počátku i konci cesty. V praxi toto zařízení existuje jen zřídka. Ve Spojeném království je používáno málo vozidel EX/III a pro průmysl by bylo mimořádně zatěžující vyžadovat výrobu dalších specializovaných vozidel EX/III k přepravě tohoto druhu výbušnin.

Ve Spojeném království jsou vojenské výbušniny přepravovány většinou komerčními dopravci, kteří nemohou využít odchylky pro vojenská vozidla stanovené ve směrnici 2008/68/ES. K vyřešení tohoto problému Spojené království vždy povolovalo přepravu až 5 000 kg těchto předmětů vozidly EX/II. Současný limit není vždy dostatečný, protože jeden předmět může obsahovat více než 1 000 kg výbušnin.

Od roku 1950 došlo jen k dvěma mimořádným událostem (obě v 50. letech), při nichž explodovaly výbušniny o hmotnosti více než 5 000 kg. Tyto mimořádné události byly způsobeny vzplanutím pneumatiky a přehřátými výfukovými plyny, což způsobilo vznícení pláště vozidla. Tyto požáry by se mohly vyskytnout i u menšího nákladu. Nedošlo k žádnému úmrtí ani zranění.

Zkušenosti nasvědčují, že je nepravděpodobné, že by správně balené výbušné předměty explodovaly v důsledku nárazu, například při srážkách vozidel. Důkazy získané z vojenských zpráv a údaje o výsledcích nárazových zkoušek u řízených střel ukazují, že k vyvolání exploze nábojnice je třeba nárazové rychlosti přesahující rychlost dosaženou při pádové zkoušce z výšky 12 metrů.

Současné bezpečnostní normy by nebyly dotčeny.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–7

Věc: Osvobození od požadavků na dozor při přepravě malých množství některých druhů věcí třídy 1 (N12).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.4 a 8.5 S1 odst. 6

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na dozor pro vozidla převážející určitá množství nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanoví požadavky na bezpečné parkovací zařízení a dozor, ale nevyžaduje nepřetržitý dozor nad určitými náklady třídy 1, jak je stanoveno v kapitole 8.5 S1 odst. 6 ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Poznámky: Požadavky ADR na dozor nejsou ve vnitrostátním kontextu vždy proveditelné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–8

Věc: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé varianty pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Varianty mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a mají být povoleny, „pokud by byla přijata veškerá přiměřeně dosažitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily nebo nebyly jimi ohroženy“.

Příklady odchylek, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství věcí s číslem UN 1942 povolených k přepravě je omezeno tím, že tyto věci jsou považovány za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v kategorii přepravy 2 nebo nebezpečných věcí v kategorii přepravy 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v kategorii přepravy 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v kategorii dopravy 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v kategorii dopravy 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–a–UK–9

Věc: Alternativa k označování malých zásilek radioaktivních látek v malých vozidlech oranžovými tabulkami.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.3.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na označování malých vozidel přepravujících radioaktivní látky oranžovými tabulkami.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolují jakékoli odchylky schválené tímto postupem. Požadovaná odchylka je:

Vozidla musí:

a)

být označena podle použitelného ustanovení ADR, bod 5.3.2, nebo

b)

smějí být vybavena výstražnou tabulkou v souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů v případě, že jde o vozidla přepravující méně než deset kusů balení obsahujících neštěpitelný nebo štěpitelný výjimce podléhající radioaktivní materiál, přičemž součet dopravních indexů těchto balení není vyšší než tři.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO-a-UK-10

Věc: Přeprava klinického odpadu čísla UN 3291, který s sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: všechna ustanovení

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Osvobození od požadavků oddílu I.1 přílohy I pro přepravu klinického odpadu čísla UN 3291, který sebou nese infekční rizika, o hmotnosti nejvýše 15 kg.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Tato odchylka má být udělena podle nařízení The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

BE Belgie

RO–bi–BE–4

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v cisternách určených ke zničení spálením.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylně od tabulky v kapitole 3.2 je za určitých podmínek povoleno pro přepravu kapalin reagujících na vodu, jedů, III a jiným způsobem označených látek použít cisternový kontejner s kódem cisterny L4BH namísto L4DH.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Odchylka 012002.

Poznámky: Tento předpis je možno uplatnit pouze na přepravu nebezpečného odpadu na krátkou vzdálenost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–bi–BE–5

Věc: Přeprava odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.2, 5.4, 6.1 (dříve nařízení: A5, 2X14, 2X12)

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace a označování obalů a požadavky na ně.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: K zamezení nebezpečných reakcí v rámci skupiny nejsou odpady klasifikovány podle ADR, nýbrž jsou rozděleny do různých skupin (hořlavá rozpouštědla, barvy, kyseliny, baterie atd.). Požadavky na výrobu obalů jsou méně omezující.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: Toto nařízení lze uplatnit na přepravu malých množství odpadu do zařízení na likvidaci odpadu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–bi–BE–6

Věc: Přijetí RO–bi–SE–5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–bi–BE–7

Věc: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–bi–BE–8

Věc: Přijetí RO–bi–UK–2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2020

RO–bi–BE–9

Věc: Přijetí RO–bi–SE–3.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018

RO–bi–BE–10

Věc: Přeprava v bezprostřední blízkosti průmyslových areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky se týkají dokumentace, nápisů a bezpečnostních štítků na baleních a osvědčení řidiče.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Poznámky: V následujícím seznamu je uvedeno číslo odchylky ve vnitrostátních právních předpisech, povolená vzdálenost a dotčené nebezpečné věci.

odchylka 2-2001

:

300 m (třídy 3, 6.1 a 8) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 6-2004

:

nejvýše 5 km (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 7-2005

:

přejíždění přes veřejnou komunikaci (UN 1202) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 1-2006

:

600 m (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 13-2007

:

8 km (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 2-2009

:

350 m (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 3-2009

:

nejvýše 4,5 km (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 5-2009

:

nejvýše 4,5 km (chemikálie v obalech) – konec platnosti odchylky: 30. června 2015

odchylka 9-2009

:

nejvýše 20 km (třída 2 v obalech) – konec platnosti odchylky: 9. září 2015

odchylka 16-2009

:

200 m (IBC) – konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018

DE Německo

RO–bi–DE–1

Věc: Upuštění od vyžadování některých údajů v přepravním dokladu (n2).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obsah přepravního dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro všechny třídy kromě třídy 1 (kromě 1.4S), 5.2 a 7:

V přepravním dokladu není nutné uvádět informace:

a)

pro příjemce v případě místního rozvozu (kromě uceleného nákladu a přepravy s určitým směrováním);

b)

o množství a druzích obalů, jestliže není uplatňován bod 1.1.3.6 a vozidlo je v souladu se všemi ustanoveními příloh A a B;

c)

pro prázdné nevyčištěné cisterny stačí přepravní doklad pro poslední náklad.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Poznámky: Uplatňování všech ustanovení by u dotyčného způsobu přepravy nebylo prakticky proveditelné.

Odchylka byla evidována Komisí pod číslem 22 (podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DE–3

Věc: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DE–4

Věc: Přijetí RO–bi–BE–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: —

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2017

RO–bi–DE–5

Věc: Místní přeprava látky UN 3343 (nitroglycerinová směs, znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních) v cisternových kontejnerech, odchylně od pododdílu 4.3.2.1.1 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o používání cisternových kontejnerů

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní přeprava nitroglycerinu (UN 3343) v cisternových kontejnerech na krátké vzdálenosti, jsou-li splněny následující podmínky:

1.   Požadavky na cisternové kontejnery

1.1.

Je možno použít pouze cisternové kontejnery konkrétně povolené pro tento účel, které jsou jinak v souladu s ustanoveními o konstrukci, vybavení, schválení konstrukčního modelu, zkouškách, označování a provozu v kapitole 6.8 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

1.2.

Zavírací mechanismus cisternového kontejneru musí mít systém uvolnění tlaku, který povolí při vnitřním tlaku přesahujícím o 300 kPa (3 bar) normální tlak, a uvolní tak nahoru směřující otvor s plochou pro uvolnění tlaku o nejméně 135 cm2 (průměr 132 mm). Otvor se po aktivaci nesmí zavřít. Jako bezpečnostní zařízení lze použít jeden nebo více bezpečnostních prvků se stejným systémem aktivace a odpovídajícím otvorem pro uvolnění tlaku. Konstrukční typ bezpečnostního zařízení musí být nejdříve úspěšně podroben typovým zkouškám a schválen příslušným orgánem.

2.   Označování

Každý cisternový kontejner je nutno opatřit na obou stranách bezpečnostními štítky podle modelu 3 v pododdílu 5.2.2.2.2 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES.

3.   Ustanovení o provozu

3.1.

Je nutno zajistit, aby byl nitroglycerin při přepravě rovnoměrně rozložen ve flegmatizační látce a aby nemohlo dojít k rozkladu směsi.

3.2.

Během nakládky a vykládky není dovoleno zůstat ve vozidle nebo na něm, s výjimkou obsluhy nakládacího a vykládacího zařízení.

3.3.

Na místě vykládky musí být cisternové kontejnery úplně vyprázdněny. Pokud je nelze vyprázdnit úplně, musí být po vykládce pevně uzavřeny, než budou znovu naplněny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: derogation North Rhine-Westphalia (odchylka Severní Porýní-Vestfálsko)

Poznámky: Týká se místní silniční přepravy na krátké vzdálenosti v cisternových kontejnerech jako součást průmyslového procesu mezi dvěma vymezenými výrobními místy. K výrobě farmaceutického produktu přepraví výrobní místo A v souladu s předpisy v 600litrových cisternových kontejnerech do výrobního místa B roztok pryskyřice, hořlavý (UN 1866), v baleních skupiny II. V místě B se přidá nitroglycerinový roztok a smícháním vznikne směs lepidla obsahující nitroglycerin, která je znecitlivělá, kapalná, hořlavá, jinak nespecifikovaná, s obsahem nitroglycerinu nejvýše 30 % hmotnostních (UN 3343), určená pro další použití. Zpáteční přeprava této látky do výrobního místa A probíhá rovněž ve zmíněných cisternových kontejnerech, které byly pro tuto konkrétní přepravní činnost přezkoušeny a schváleny příslušným orgánem a jsou označeny kódem cisterny L10DN.

Konec období platnosti: 30. června 2022

RO-bi-DE-6

Věc: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DE–7

Věc: Přijetí RO–bi–BE–10.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 20. března 2021

DK Dánsko

RO–bi–DK–1

Věc: UN 1202, 1203, 1223 a třída 2 – bez přepravního dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad je nutný.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě produktů z minerálních olejů třídy 3, UN 1202, 1203 a 1223 a přepravě plynů třídy 2 v souvislosti s distribucí (věci dodávané dvěma nebo více příjemcům a sběr vrácených věcí v podobných situacích) není přepravní doklad nutný za předpokladu, že písemné pokyny obsahují vedle údajů požadovaných v ADR informace o čísle UN, názvu a třídě.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Poznámky: Důvodem uvedené vnitrostátní odchylky je, že vývoj elektronického vybavení umožňuje například ropným společnostem používajícím takové vybavení nepřetržitě předávat vozidlům informace o zákaznících. Protože tyto informace nejsou dostupné na začátku přepravy a budou dodány vozidlu během přepravy, není možné, aby před započetím přepravy byly vypracovány přepravní doklady. Tento druh přeprav je omezen na určité oblasti.

Odchylka pro Dánsko pro podobné ustanovení podle čl. 6 odst. 10 směrnice 94/55/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DK–2

Věc: Přijetí RO–bi–SE–6.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DK–3

Věc: Přijetí RO–bi–UK–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, v platném znění.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–DK–4

Věc: Silniční přeprava nebezpečných věcí některých tříd svážených z domácností a podniků do blízkých středisek odběru odpadu nebo dočasných zpracovatelských zařízení za účelem likvidace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení, ustanovení o klasifikaci, zvláštní ustanovení, ustanovení o obalech, ustanovení o postupech odbavení zásilek, požadavky na konstrukci a testování obalů, ustanovení o přepravních podmínkách, nakládání, vykládání a manipulaci, požadavky na posádky vozidel, zařízení, provoz a dokumentaci a požadavky na konstrukci a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nebezpečné věci svážené z domácností a podniků mohou být za určitých podmínek přepravovány do blízkých středisek odběru odpadu nebo dočasných zpracovatelských zařízení za účelem likvidace. V závislosti na charakteru a rizicích spojených s přepravou je třeba dodržet zvláštní ustanovení; jako např. množství nebezpečných věcí zabalených do vnitřního obalu či vnějšího obalu a/nebo množství na dopravní jednotku, a zda je přeprava nebezpečných věcí doplňková k hlavní činností podniků či nikoli.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk. 3.

Poznámky: V případě odpadu, který by mohl obsahovat zbytky nebezpečných věcí, sváženého z domácností a/nebo podniků za účelem likvidace do blízkých středisek odběru odpadu, nemohou subjekty a podniky nakládající s odpady uplatnit všechna ustanovení oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES. Odpad je obvykle umístěn v obalech, které byly původně přepravovány podle výjimky v podčásti 1.1.3.1 písm. c) oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES a/nebo se prodávají v maloobchodním prodeji. Výjimka v podčásti 1.1.3.1 písm. c) se však nevztahuje na přepravu do středisek odběru odpadu a ustanovení kapitoly 3.4 oddílu I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES nejsou vhodná pro přepravu odpadu ve vnitřních obalech.

Konec platnosti odchylky: 1. ledna 2019

EL Řecko

RO–bi–EL–1

Věc: Odchylka od bezpečnostních požadavků na nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) registrované před 31. prosincem 2001 a určené pro místní přepravu nebo malá množství některých kategorií nebezpečných věcí.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci, vybavení, schválení typu, prohlídky a zkoušky a označování nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel), snímatelných cisteren, cisternových kontejnerů a výměnných cisternových nástaveb se stěnami z kovových materiálů, bateriových vozidel a MEGC.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přechodné ustanovení: nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a cisternové kontejnery poprvé zaregistrované v Řecku mezi 1. lednem 1985 a 31. prosincem 2001 mohou být nadále používány. Toto přechodné ustanovení se týká vozidel pro přepravu těchto nebezpečných látek (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Je určeno pro přepravu malých množství nebo pro místní přepravu vozidly registrovanými v uvedené lhůtě. Toto přechodné ustanovení bude platit pro cisternová vozidla přestavěná podle těchto kritérií:

1.

Odstavce ADR pro prohlídky a zkoušky: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

Minimální tloušťka stěny činí 3 mm pro cisterny s komorami s kapacitou až do 3 500 litrů a alespoň 4 mm měkké oceli pro cisterny s komorami s kapacitou až do 6 000 litrů, a to bez ohledu na typ nebo tloušťku dělicích stěn.

3.

Jestliže je použitým materiálem hliník nebo jiný kov, cisterny mají plnit požadavky na tloušťku a ostatní technické podmínky odvozené z technické dokumentace schválené místním orgánem země, kde byly dříve registrovány. V případě chybějící technické dokumentace musí cisterny splňovat požadavky bodu 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

V případě chybějící technické dokumentace musí cisterny splňovat požadavky bodu 6.8.2.1.17 (211.127). 4. Cisterny musí odpovídat požadavkům bodů 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), bodu 6.8.2.2 s podbody 6.8.2.2.1 a 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Přesněji řečeno, cisternová vozidla o hmotnosti menší než 4 tuny, užívaná pouze pro místní přepravu plynového oleje (UN 1202), poprvé registrovaná před 31. prosincem 2002 a s tloušťkou stěny menší než 3 mm, mohou být používána pouze tehdy, jsou-li přestavěna podle bodů 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Požadavky na konstrukci, vybavení, prohlídky a zkoušky nesnímatelných cisteren (cisternových vozidel) a snímatelných cisteren v provozu pro některé kategorie nebezpečných věcí).

Konec platnosti odchylky: 30. června 2017

RO–bi–EL–2

Věc: Odchylka od požadavků na konstrukci základního vozidla u vozidel určených pro místní přepravu nebezpečných věcí a poprvé registrovaných před 31. prosincem 2001.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci základních vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylka se vztahuje na vozidla pro místní přepravu nebezpečných věcí (skupiny UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 a 3257), která byla poprvé evidována před 31. prosincem 2001.

Vozidla musí splňovat požadavky části 9 (kapitoly 9.2.1 až 9.2.6) přílohy B směrnice 94/55/ES s těmito výjimkami:

Dodržování požadavků bodu 9.2.3.2 je nezbytné, pouze pokud výrobce vozidlo vybavil protiblokovacím brzdovým systémem; musí být vybaveno odolným brzdovým systémem definovaným v bodě 9.2.3.3.1, nemusí však nezbytně splňovat body 9.2.3.3.2 a 9.2.3.3.3.

Elektrické napájení tachografu musí být zajištěno prostřednictvím bezpečnostní bariéry připojené přímo k baterii (bod 220 514) a elektrické zařízení mechanismu zvedání nápravy podvozku se musí nacházet tam, kam je původně nainstaloval výrobce vozidla, a musí být ochráněno vhodným utěsněným krytem (bod 220 517).

Konkrétně musí cisternová vozidla o maximální hmotnosti nižší než 4 tuny určená pro místní přepravu topného oleje (UN 1202) splňovat požadavky bodů 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 a 9.2.4.5, nikoli nezbytně ostatních bodů.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Technické požadavky na již používaná vozidla určená pro místní přepravu některých kategorií nebezpečných věcí).

Poznámky: Počet dotčených vozidel je malý ve srovnání s celkovým počtem již registrovaných vozidel, a kromě toho jsou určena pouze pro místní přepravu. Požadovaná forma odchylky, velikost vozového parku, kterého se týká, a typ přepravovaných věcí nepředstavují riziko pro bezpečnost silničního provozu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2016

ES Španělsko

RO–bi–ES–2

Věc: Zvláštní vybavení pro distribuci bezvodého čpavku.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 6.8.2.2.2

Obsah přílohy směrnice: Aby se zabránilo úniku obsahu v případě poškození vnější výstroje (potrubí, postranních uzávěrů), musí být vnitřní uzavírací ventil a jeho těsnění chráněny před rizikem odtržení působením vnějších sil, nebo musí být navržen tak, aby jim dokázal odolávat. Plnicí a vypouštěcí zařízení (včetně přírub nebo závitových ucpávek) a ochranné uzávěry (pokud jsou) musí být zajištěny proti neúmyslnému otevření.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cisterny používané pro zemědělské účely k distribuci a aplikaci bezvodého čpavku, které byly uvedeny do provozu před 1. lednem 1997, mohou být místo vnitřní bezpečnostní výstroje vybaveny vnější bezpečnostní výstrojí, pokud poskytuje ochranu, která odpovídá přinejmenším ochraně poskytované stěnou cisterny.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Poznámky: Před 1. lednem 1997 byl typ cisterny s vnější bezpečnostní výstrojí používán výhradně v zemědělství pro aplikaci bezvodého čpavku přímo na půdu. Různé cisterny tohoto typu se dodnes používají. V naloženém stavu jsou zřídka používány k silniční přepravě, používají se výhradně k rozprašování hnojiv ve velkých zemědělských podnicích.

Konec platnosti odchylky: 28. února 2022

FI Finsko

RO–bi–FI–1

Věc: Změna informací v přepravním dokladu k trhavinám.

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. a)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.2.1 a)

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení pro třídu 1.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

V přepravním dokladu je možné uvést počet rozbušek (1 000 rozbušek odpovídá 1 kg trhavin) místo skutečné čisté hmotnosti trhavin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Nařízení finské agentury pro bezpečnost dopravy o přepravě nebezpečných věcí po silnici

Poznámky:

Uvedené informace jsou považovány za dostatečné pro vnitrostátní přepravu. Odchylka se používá zejména pro odvětví trhacích prací, pro malá množství při místní přepravě.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–FI–3

Věc: Přijetí RO–bi–DE–1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy:

Konec platnosti odchylky: 28. února 2022

FR Francie

RO–bi–FR–1

Věc: Využívání námořních dokladů jako přepravních dokladů pro jízdy na krátké vzdálenosti navazující na vykládku plavidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace, které musí být uvedeny v dokladech používaných jako přepravní doklady pro nebezpečné věci.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Námořní doklad je používán jako přepravní doklad v okruhu 15 km.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–FR–3

Věc: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG (18).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava pevných cisteren na skladování LPG podléhá zvláštním pravidlům. Týká se pouze krátkých vzdáleností.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO-bi-FR-4

Věc: Přijetí Ro-bi-UK-2

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2022

HU Maďarsko

RO–bi-HU--1

Věc: Přijetí RO-bi-SE-3

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2020

IE Irsko

RO–bi–IE–3

Věc: Výjimka umožňující nakládku a vykládku nebezpečných věcí, pro které je určeno zvláštní ustanovení CV1 v 7.5.11 nebo S1 v 8.5, na veřejném místě bez zvláštního povolení příslušných orgánů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 7.5 a 8.5

Obsah přílohy směrnice: Další ustanovení týkající se nakládky, vykládky a manipulace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nakládka a vykládka nebezpečných věcí na veřejném místě je povolena bez zvláštního povolení příslušných orgánů, odchylně od požadavků kapitol 7.5.11 nebo 8.5.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(5) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: V případě vnitrostátní přepravy představuje toto ustanovení nadměrnou zátěž pro příslušné orgány.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–IE–6

Věc: Osvobození od požadavku bodu 4.3.4.2.2, podle něhož musí být ohebné plnicí a odvodní trubky, které nejsou trvale připojeny ke stěně cisternového vozidla, během přepravy prázdné.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.3

Obsah přílohy směrnice: Používání cisternových vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Cívky s ohebnými hadicemi (včetně pevných trubek, které jsou k těmto hadicím připojeny) připojenými k cisternovým vozidlům používaným pro maloobchodní distribuci ropných produktů s identifikačními čísly látek UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 a UN 1978 nemusí být během silniční přepravy prázdné, pokud jsou učiněna přiměřená opatření na prevenci úniku jejich obsahu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Regulation 82(8) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Poznámky: Ohebné hadice připevněné k cisternovým vozidlům pro dodávky do domácností musí zůstat stále plné, a to i během přepravy. Vypouštěcí systém je známý jako ‚mokré vedení‘, které vyžaduje, aby byly měřidlo cisternového vozidla a hadice naplněné, aby tak bylo zajištěno, že zákazník obdrží správné množství produktu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–IE–7

Věc: Osvobození od některých požadavků kapitoly 5.4.0, bodu 5.4.1.1.1 a kapitoly 7.5.11 ADR týkajících se hromadné přepravy hnojiva dusičnanu amonného čísla UN 2067 z přístavů k příjemcům.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.0, 5.4.1.1.1 a 7.5.11

Obsah přílohy směrnice: Požadavek na samostatný přepravní doklad s uvedením správného celkového množství pro daný náklad pro každou cestu a požadavek na vyčištění vozidla před cestou a po ní.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Navrhovaná odchylka umožňuje změnit požadavky ADR na přepravní doklad a čištění vozidla s ohledem na praktickou stránku hromadné přepravy z přístavů k příjemcům.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: navrhovaná změna „Nařízení o silniční přepravě nebezpečných věcí, 2004“.

Poznámky: Ustanovení ADR vyžadují a) samostatný přepravní doklad obsahující celkovou hmotnost nebezpečných věcí přepravovaných v konkrétním nákladu a b) zvláštní ustanovení „CV24“ o čištění pro každý náklad přepravovaný mezi přístavem a příjemcem během vykládky lodi s hromadným nákladem. Protože se jedná o místní přepravu a vykládku z lodi, kdy celá operace zahrnuje několik nakládek (tentýž den nebo následující dny) téže látky mezi lodí a příjemcem, měl by být dostatečný jediný přepravní doklad a nemělo by být nutné požadovat splnění zvláštního ustanovení „CV24“.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO-bi-IE-8

Věc: Přeprava nebezpečných věcí mezi soukromými prostory a jiným vozidlem v bezprostřední blízkosti těchto prostor, nebo mezi dvěma částmi soukromých prostor nacházejících se v bezprostřední blízkosti, ale oddělených silnicí.

Odkaz na přílohu směrnice: Oddíl 1.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů v případě, že vozidlo je používáno k přepravě nebezpečných věcí

a)

mezi soukromými prostory a jiným vozidlem v bezprostřední blízkosti těchto prostor nebo

b)

mezi dvěma částmi soukromých prostor nacházejících se v bezprostřední blízkosti, ale oddělených silnicí,

pokud přeprava probíhá po nejpřímější trase.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: nařízení Evropských společenství (o silniční přepravě nebezpečných věcí a používání přepravitelných tlakových zařízení) Regulations z let 2011 a 2013, Regulation 56.

Poznámky: Různé situace mohou nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi dvěma částmi soukromých pozemků nebo mezi soukromými pozemky a přistaveným vozidlem oddělenými silnicí. Tento druh přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí v běžném smyslu, a proto není zapotřebí uplatnit předpisy o přepravě nebezpečných věcí. Viz také RO–bi–SE–3 a RO–bi–UK–1.

Konec platnosti odchylky: 30. ledna 2020

NL Nizozemsko

RO–bi–NL–13

Věc: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015 (Režim pro přepravu nebezpečného odpadu z domácností, 2015).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 a 9.

Obsah přílohy směrnice: Výjimka pro určitá množství; zvláštní ustanovení; používání obalu; používání dodatečného obalu; dokumentaci; konstrukce a zkoušení obalů; nakládka, vykládka a manipulace; obsazení posádkou; zařízení; provoz; vozidla a dokumentace; konstrukce a schvalování vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: ustanovení týkající se přepravy drobného nebezpečného odpadu vybraného z domácností a z podniků, který je odbavován ve vhodném obalu o objemu nejvýše 60 litrů. Vzhledem k malému množství u každého případu a vzhledem k odlišné povaze různých látek není možné provést přepravu v celkovém souladu se zásadami ADR. V rámci výše uvedeného režimu je tedy stanovena zjednodušená varianta, která se odlišuje od řady ustanovení ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015.

Poznámky: Režim byl zaveden proto, aby jednotlivci a podniky mohli ukládat drobný chemický odpad na jediné místo. Dotyčné látky jsou proto tvořeny zbytky, jako např. zbytky barev. Míra rizika je minimalizována volbou dopravního prostředku, včetně mj. používání zvláštních přepravních schránek a nápisů ‚zákaz kouření‘ a žlutého blikajícího světla jasně viditelných pro veřejnost. Zásadním bodem, pokud jde o přepravu, je zajištění bezpečnosti. Toho lze například dosáhnout přepravou látek v utěsněných obalech, aby se zabránilo rozptylu či riziku úniku jedovatých par či jejich akumulaci ve vozidle. Do vozidla jsou zabudovány jednotky vhodné pro skladování různých kategorií odpadu, které poskytují ochranu před samovolným přeskupením, náhodným posunem i neúmyslným otevřením. Zároveň musí mít přepravce bez ohledu na malá množství odpadu osvědčení odborné způsobilosti vzhledem k odlišné povaze dotyčných látek. Jelikož mají soukromé osoby nedostatečné znalosti o stupni nebezpečí souvisejícím s těmito látkami, měly by být poskytnuty písemné pokyny, jak je uvedeno v příloze režimu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

PT Portugalsko

RO–bi–PT–1

Věc: Přepravní doklady pro UN 1965.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o obchodní plyny propan a butan přepravované v lahvích, které spadají pod společné číslo „UN 1965 plynná směs uhlovodíků, zkapalněná, jiným způsobem označené látky“, může být pojmenování látek přepravy, které je třeba uvádět v přepravním dokladu podle ustanovení oddílu 5.4.1 RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), nahrazeno následujícími obchodními názvy:

 

„UN 1965 butan“ v případě směsí A, A01, A02 a A0 podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravovaných v lahvích;

 

„UN 1965 propan“ v případě směsi C podle popisu v pododdíle 2.2.2.3 RPE, přepravované v lahvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 7560/2004 ze dne 16. dubna 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Bylo shledáno, že je třeba usnadnit hospodářským subjektům úkol spočívající ve vyplňování dokladů pro přepravu nebezpečných věcí pod podmínkou, že není ohrožena bezpečnost těchto přeprav.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–PT–2

Věc: Přepravní doklady pro prázdné nevyčištěné cisterny a kontejnery.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravní doklady.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pokud jde o zpáteční přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, ve kterých byly přepravovány nebezpečné věci, je možné nahradit přepravní doklad uvedený v oddílu 5.4.1 RPE přepravním dokladem vydaným pro bezprostředně předcházející cestu uskutečněnou za účelem dodání těchto věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Despacho DGTT 15162/2004 ze dne 28. července 2004, podle článku 5 č.1 vyhlášky Decreto-Lei No 267-A/2003 ze dne 27. října.

Poznámky: Požadavek RPE obstarat si přepravní doklad pro přepravu prázdných cisteren a kontejnerů, které obsahovaly nebezpečné věci, vyvolává v některých případech praktické potíže, které lze omezit na nezbytné minimum, aniž by byla ohrožena bezpečnost.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

SE Švédsko

RO–bi–SE–1

Věc: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 5 a 6

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava obalů obsahujících nebezpečné věci jako odpad se provádí v souladu s ustanoveními ADR, z nichž jsou povoleny pouze některé výjimky. Výjimky nejsou povoleny pro všechny typy látek a předmětů.

Hlavní výjimky tvoří:

Malé obaly (méně než 30 kg) nebezpečných věcí jako odpad mohou být zabaleny v obalech, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, aniž by splňovaly ustanovení oddílů 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu I.1 přílohy I této směrnice. Obaly, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, nemusí být testovány na schopnost přepravy reprezentativního vzorku malých vnitřních obalů.

Toto je povoleno za předpokladu, že:

obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly odpovídají typu, který byl otestován a schválen podle obalové skupiny I nebo II příslušných ustanovení oddílů 6.1, 6.5 nebo 6.6 oddílu I.1 přílohy I této směrnice,

malé obaly se balí do absorpčního materiálu, který zadrží veškeré volné kapaliny, jež mohou během přepravy uniknout do vnějších obalových vrstev, kontejnerů IBC nebo velkých obalů a

obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly, jež jsou připraveny pro přepravu, nemají hrubou hmotnost vyšší než povolenou hrubou hmotnost uváděnou na označení OSN typu návrhu pro obalovou skupinu I nebo II pro obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly a

se do přepravního dokladu doplní nová věta, která zní: „Zabaleno podle části 16 ADR-S“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Pododdíly 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu I.1 přílohy I této směrnice jsou obtížně použitelné, protože obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly musí být testovány na reprezentativním vzorku odpadu, což je obtížné předvídat předem.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–2

Věc: Jméno/název a adresa odesílatele v přepravním dokladu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy stanoví, že jméno/název a adresa odesílatele nejsou požadovány při vracení prázdných nevyčištěných obalů v rámci distribučního systému.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Prázdné nevyčištěné vracené obaly většinou ještě obsahují malé množství nebezpečných věcí.

Odchylka je používána zejména v odvětvích, v nichž se vracejí prázdné nevyčištěné nádoby na plyn výměnou za plné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–3

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava v těsné blízkosti průmyslového areálu nebo areálů, včetně přepravy po veřejných komunikacích mezi různými částmi průmyslového areálu nebo areálů. Odchylka se týká bezpečnostních štítků a nápisů na obalech, přepravních dokladů, osvědčení řidiče a osvědčení o schválení podle části 9.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Mohou nastat různé situace, kdy jsou nebezpečné věci přemísťovány mezi prostory nacházejícími se na protilehlých stranách veřejné komunikace. Tento způsob přepravy nepředstavuje přepravu nebezpečných věcí po soukromé komunikaci, a proto by pro něj měly platit příslušné požadavky. Srov. také s čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–4

Věc: Přeprava nebezpečných věcí zabavených úřady.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na silniční přepravu nebezpečných věcí.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Odchylky od předpisů mohou být povoleny, jestliže jsou opodstatněny z důvodu bezpečnosti práce, rizik při vykládce, předkládání důkazů atd.

Odchylky od předpisů jsou povoleny pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti za běžných podmínek přepravy.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Uvedené odchylky mohou uplatnit pouze orgány, které nebezpečné věci zabavily.

Tato odchylka je určena pro místní přepravu, např. věcí zabavených policií, jako jsou například výbušniny nebo odcizený majetek. Problém u takových věcí spočívá v tom, že nelze mít jistotu o jejich klasifikaci. Navíc tyto věci nejsou často zabaleny a označeny nápisem nebo bezpečnostním štítkem podle ADR. Každý rok policie provede několik set takových přeprav. V případě pašovaného alkoholu je třeba zabavené věci přepravovat z místa, kde byly zabaveny, do evidenčního skladu a pak na místo jeho zničení. Poslední dvě uvedená místa mohou být od sebe značně vzdálená. Povolené odchylky jsou: a) každé balení nemusí mít bezpečnostní štítek a b) nemusí být použity schválené obaly. Avšak každá paleta obsahující takové obaly musí mít správný bezpečnostní štítek. Všechny ostatní požadavky musí být splněny. Takových případů přepravy se vyskytuje přibližně 20 ročně.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–5

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v přístavech a v jejich těsné blízkosti.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Doklady, kterými má být vybavena přepravní jednotka; každá jednotka přepravující nebezpečné věci musí mít zvláštní vybavení; schválení vozidel.

Obsah vnitrostátních právních předpisů:

Přepravní jednotka nemusí být vybavena doklady (kromě řidičského osvědčení).

Přepravní jednotka nemusí být vybavena podle oddílu 8.1.5.

Traktory nemusí mít osvědčení o schválení.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: viz čl. 6 odst. 14 směrnice 96/49/ES.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–6

Věc: Osvědčení o školení inspektora ADR.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2.1

Obsah přílohy směrnice: Řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Inspektoři provádějící každoroční technickou prohlídku vozidla nepotřebují absolvovat školení uvedené v kapitole 8.2 ani mít osvědčení o školení týkající se ADR.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: V některých případech mohou být vozidla při procházení technickou prohlídkou naložená nebezpečnými věcmi, například nevyčištěnými prázdnými cisternami.

Požadavky uvedené v bodech 1.3 a 8.2.3 jsou stále použitelné.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–7

Věc: Místní distribuce věcí s čísly UN 1202, 1203 a 1223 v cisternových vozech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Obsah přílohy směrnice: Pro nevyčištěné cisterny a cisternové kontejnery platí popis podle bodu 5.4.1.1.6. Jména/názvy a adresy většího počtu příjemců mohou být zapsány v jiných dokladech.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: U prázdných nevyčištěných cisteren nebo cisternových kontejnerů není popis v přepravním dokladu podle 5.4.1.1.6 nutný, pokud je množství látky v nákladním listě označeno číslem 0. Jména/názvy a adresy příjemců nemusí být uvedeny v žádném dokumentu nacházejícím se ve vozidle.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–9

Věc: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 5.4, 6.8 a 9.1.2

Obsah přílohy směrnice: Přepravní doklad; konstrukce cisteren; osvědčení o schválení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava ve vztahu k zemědělským areálům nebo staveništím nemusí být v souladu s některými předpisy:

a)

není vyžadováno prohlášení o nebezpečných věcech;

b)

starší cisterny/kontejnery, které nebyly vyrobeny podle kapitoly 6.8, nýbrž podle starších vnitrostátních předpisů, a které jsou připevněny na služebních vagonech, mohou být nadále používány;

c)

starší cisterny, které nesplňují požadavky bodu 6.7 nebo 6.8, jsou určeny pro přepravu látek UN 1268, 1999, 3256 a 3257, mají nebo nemají zařízení na pokládání silniční povrchové vrstvy, mohou být stále používány pro místní dopravu a v těsné blízkosti silničních prací;

d)

osvědčení o schválení osobních železničních vagonů a cisternových vozů se zařízením na pokládání silniční povrchové vrstvy nebo bez něj není požadováno.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Služební vagon je druh vozu pro pracovníky, v němž se nachází prostor pro pracovníky a který je vybaven neschválenou cisternou/kontejnerem pro motorovou naftu určenou pro provoz lesnických traktorů.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–10

Věc: Přeprava výbušnin v cisternách.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 4.1.4

Obsah přílohy směrnice: Výbušniny smějí být baleny pouze podle kapitoly 4.1.4.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Příslušný vnitrostátní orgán schválí vozidla určená pro přepravu výbušnin v cisternách. Přeprava v cisternách je povolena pouze pro výbušniny uvedené v nařízení nebo na základě zvláštního povolení příslušného orgánu.

Vozidlo naložené výbušninami v cisternách musí být označeno nápisy a bezpečnostními značkami podle 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 a 5.3.1.4. Nebezpečné věci se smí nacházet pouze v jednom vozidle přepravní jednotky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí a švédského nařízení SÄIFS 1993: 4.

Poznámky: Týká se pouze vnitrostátní přepravy a přepravních operací, které mají především místní charakter. Dotyčné předpisy byly v platnosti již před přistoupením Švédska k Evropské unii.

Přepravou výbušnin v cisternových vozidlech se zabývají jen dvě společnosti. V blízké budoucnosti se očekává přechod na emulze.

Původní odchylka č. 84.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–11

Věc: Řidičský průkaz

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.2

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na školení posádky vozidla.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Školení řidiče není povoleno na žádném z vozidel uvedených v bodě 8.2.1.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Místní přeprava.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–SE–12

Věc: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Příloha B 7.2.4 V2 (1)

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení pro používání vozidel EX/II a EX/III.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Při přepravě výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335 se použijí zvláštní ustanovení kapitoly 7.2.4 V2 (1) pouze pro čistý obsah výbušné látky větší než 3 000 kg (4 000 kg s přívěsem), za podmínky, že výrobkům zábavní pyrotechniky bylo přiděleno číslo UN 0335 podle standardní tabulky klasifikace výrobků zábavní pyrotechniky v bodě 2.1.3.5.5 čtrnáctého revidovaného vydání doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

Přidělení musí být učiněno se souhlasem příslušného orgánu. Přidělení se u dopravní jednotky ověří.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní silniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky je omezena na dvě krátká období ročně, přelom roku a přelom měsíců dubna a května. Přepravu od odesílatelů do překladišť lze uskutečnit bez větších problémů prostřednictvím stávajícího vozového parku vozidel se schválením EX. Nicméně jak distribuce zábavní pyrotechniky z překladišť do nákupních oblastí, tak přeprava přebytků zpět do překladiště je v důsledku nedostatku vozidel se schválením EX omezena. Dopravci nemají zájem investovat do schválení, neboť se jim náklady nevrátí. To vede k ohrožení samotné existence odesílatelů výrobků zábavní pyrotechniky, neboť své výrobky nemohou dodat na trh.

Při používání této odchylky musí být výrobky zábavní pyrotechniky klasifikovány na základě standardního seznamu v doporučeních OSN, aby byla použita co nejaktuálnější klasifikace.

Odchylka podobného typu platí pro výrobky zábavní pyrotechniky UN 0336 a je začleněna do zvláštního ustanovení 651, kapitoly 3.3.1 ADR z roku 2005.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO-bi-SE-13

Věc: Přijetí RO-bi-DK-4

Právní základ: Směrnice 2008/68/ES, čl. 6 odst. 2 písm. b) bod i) (místní přeprava na krátké vzdálenosti)

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Části 1 až 9

Obsah přílohy směrnice:

Odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2022

UK Spojené království

RO–bi–UK–1

Věc: Přejíždění vozidel přepravujících nebezpečné věci přes veřejné komunikace (N8).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na přepravu nebezpečných věcí po veřejných komunikacích.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nepoužívání předpisů o přepravě nebezpečných věcí na soukromých pozemcích oddělených silnicí. Pro třídu 7 se tato odchylka nepoužije na žádné ustanovení nařízení Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Poznámky: Taková situace může snadno nastat, pokud jsou věci přepravovány mezi soukromými pozemky nacházejícími se po obou stranách silnice. V tomto případě se nejedná o přepravu nebezpečných věcí po veřejné komunikaci v běžném slova smyslu a neměl by se použít žádný z předpisů týkajících se nebezpečných věcí.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–UK–2

Věc: Výjimka ze zákazu otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem, jde-li o místní distribuční řetězec z místního distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo konečnému uživateli a od maloobchodníka ke konečnému uživateli (kromě pro třídu 7) (N11).

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 8.3.3

Obsah přílohy směrnice: Zákaz otevírání balení obsahujících nebezpečné věci řidičem nebo závozníkem.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Zákaz otevírání balení je omezen větou „Pokud není dopravcem povoleno tak učinit“.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Poznámky: Kdyby toto ustanovení mělo být bráno doslova, mohlo by znění zákazu uvedeného v příloze způsobovat vážné problémy pro maloobchodní distribuci.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–UK–3

Věc: Alternativní ustanovení pro přepravu dřevěných sudů obsahujících UN 3065 obalové skupiny III.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: 1.4, 4.1, 5.2 a 5.3

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povolení převozu alkoholických nápojů s min. 24 % a max. 70 % obj. alkoholu (obalová skupina III) v dřevěných sudech, neschválených podle UN, bez bezpečnostních značek za přísnějších požadavků na nakládku a vozidlo.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Poznámky: Jedná se o výrobek vysoké hodnoty, na který se vztahuje státní spotřební daň a který je třeba převézt mezi palírnou a celním skladem v bezpečně uzavřených vozidlech opatřených státní celní plombou. Volnější způsob balení a označování se zohlední u dalších požadavků na zajištění bezpečnosti.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–UK–4

Věc: Přijetí RO–bi–SE–12.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RO–bi–UK–5

Věc: Sběr vybitých baterií za účelem likvidace nebo recyklace.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES: Přílohy A a B

Obsah přílohy směrnice: Zvláštní ustanovení 636

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Povoluje následující alternativní podmínky pro použití zvláštního ustanovení 636 kapitoly 3.3:

Ostatní ustanovení ADR se nevztahují na vybité lithiové články a baterie (UN 3090 a UN 3091), sebrané a připravené k odvozu za účelem likvidace mezi místem odběru od spotřebitelů a místem, kde se nachází dočasné zpracovatelské zařízení, a na ostatní články či baterie neobsahující lithium (UN 2800 a UN 3028), jestliže splňují tyto podmínky:

 

jsou zabalené v sudech IH2 nebo v bednách 4H2 odpovídajících vlastnostem obalové skupiny II pro pevné látky;

 

každé balení obsahuje maximálně 5 % lithiových a lithium-iontových baterií,

 

maximální hrubá hmotnost každého balení nepřekračuje 25 kg,

 

celkové množství balení přepravovaných v rámci jedné přepravní jednotky nepřekračuje 333 kg,

 

nejsou přepravovány žádné jiné nebezpečné věci.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Poznámky: Místy sběru od spotřebitelů jsou obvykle maloobchodní prodejny a z praktických důvodů nelze vyškolit velký počet osob k tomu, aby vybité baterie třídili a balili v souladu s ustanoveními ADR. Systém Spojeného království vychází z obecných pravidel stanovených v programu UK Waste and Resources Action Programme, v jehož rámci jsou balení dodávána s odpovídajícím návodem a v souladu s ustanoveními ADR.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021“

2)

V příloze II se oddíl II.3 nahrazuje tímto:

„II.3   Vnitrostátní odchylky

Odchylky poskytnuté členským státům pro přepravu nebezpečných věcí na jejich území na základě čl. 6 odst. 2 směrnice 2008/68/ES.

Číslování odchylek: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = železnice

a/bi/bii = čl. 6 odst. 2 písm. a)/písm. b) bod i)/písm. b) bod ii)

MS = zkratka členského státu

nn= pořadové číslo

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–a–DE–2

Věc: Povolení pro společné balení.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 4.1.10.4 MP2

Obsah přílohy směrnice: Zákaz společného balení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 1.4S, 2, 3 a 6.1; povolení pro společné balení obsahující předměty třídy 1.4S (náboje do malých zbraní), aerosoly (třída 2) a čisticí a ošetřující prostředky přepravované ve třídě 3 a 6.1 (čísla UN uvedena) v sadách za účelem prodeje ve společných baleních skupiny II a v malých množstvích.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Poznámky: Seznamy č. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

FR Francie

RA–a–FR–3

Věc: Přeprava pro potřeby železničního dopravce.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.4.1

Obsah přílohy směrnice: Informace o nebezpečných látkách se vyznačí v nákladním listu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava množství nepřesahujících mezní hodnoty podle bodu 1.1.3.6 pro potřeby železničního dopravce nepodléhá povinnosti oznámení nákladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–a–FR–4

Věc: Výjimka z označování některých poštovních vagonů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Povinnost opatřit bočnice vagonů bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Bezpečnostními štítky musí být opatřeny pouze poštovní vagony přepravující více než 3 tuny látek stejné třídy (jiné než 1, 6.2 nebo 7).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

SE Švédsko

RA–a–SE–1

Věc: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1

Obsah přílohy směrnice: Nákladní vagony, v nichž se přepravují nebezpečné věci, musí být opatřeny bezpečnostními štítky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Nákladní vagon, v němž se přepravují nebezpečné věci jako spěšnina, nemusí být označen bezpečnostními štítky.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Poznámky: Pro věci označené jako spěšnina jsou stanovena množstevní omezení v RID. Z toho důvodu se jedná o malá množství.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

UK Spojené království

RA–a–UK–1

Věc: Přeprava některých předmětů obsahujících radioaktivní látky představující nízké riziko, jako jsou hodiny, hodinky, detektory kouře, kompasy.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: Většina požadavků z RID

Obsah přílohy směrnice: Požadavky týkající se přepravy látek třídy 7.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Úplné vynětí z působnosti vnitrostátních předpisů pro některé obchodní výrobky obsahující omezená množství radioaktivních látek.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Tato odchylka je krátkodobým opatřením, které nebude nutné, jakmile budou do RID začleněny odpovídající změny předpisů MAAE.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–a–UK–2

Věc: Zmírnění omezení týkajících se přepravy společných nákladů výbušnin a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi ve vagonech, vozidlech a v kontejnerech (N4/5/6).

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5.2.1 a 7.5.2.2

Obsah přílohy směrnice: Omezení pro některé typy společné nakládky.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Vnitrostátní právní předpisy jsou méně omezující, co se týče společné nakládky výbušnin, pokud lze takovou přepravu uskutečnit bez rizika.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Poznámky: Spojené království si přeje povolit některé odchylky od pravidel pro kombinování výbušnin s ostatními výbušninami a výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi. Odchylky mají vždy obsahovat omezení ohledně množství jedné nebo více složek nákladu a byly by povoleny pouze tehdy, pokud by „byla přijata veškerá přiměřeně uskutečnitelná opatření k zabránění styku výbušnin s ostatními nebezpečnými věcmi nebo k tomu, aby výbušniny tyto věci jinak neohrozily ani jimi nebyly ohroženy“.

Příklady odchylek, jejichž povolení může Spojené království zvážit:

1.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 nebo 0361 smějí být převáženy ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi, kterým je přiděleno číslo UN 1942. Množství UN 1942, které lze převážet, je omezeno tím, že je považováno za výbušninu 1.1D.

2.

Výbušniny, kterým jsou přidělena čísla UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 nebo 0453, smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s nebezpečnými věcmi (kromě hořlavých plynů, infekčních látek a jedovatých látek) v kategorii přepravy 2 nebo nebezpečných věcí v kategorii přepravy 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci, pokud celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí v kategorii přepravy 2 nepřekročí 500 kg nebo 500 litrů a celková čistá hmotnost těchto výbušnin nepřekročí 500 kg.

3.

Výbušniny 1.4G smějí být přepravovány ve stejném vozidle spolu s hořlavými kapalinami a hořlavými plyny v kategorii dopravy 2 nebo nehořlavými, nejedovatými plyny v kategorii dopravy 3 nebo v jakékoli jejich kombinaci za předpokladu, že celková hmotnost nebo objem nebezpečných věcí ve svém celku nepřekročí 200 kg nebo 200 litrů a celková čistá hmotnost výbušnin nepřekročí 20 kg.

4.

Výbušné předměty, kterým jsou přiřazena čísla UN 0106, 0107 nebo 0257, smějí být převáženy spolu s výbušnými předměty skupiny kompatibility D, E nebo F, jichž jsou součástí. Celkové množství výbušnin s čísly UN 0106, 0107 nebo 0257 nesmí překročit 20 kg.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–a–UK–3

Věc: Povolit různé „nejvyšší celkové množství na dopravní jednotku“ pro věci třídy 1 v kategoriích 1 a 2 z tabulky v 1.1.3.1.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1.1.3.1

Obsah přílohy směrnice: Vynětí z platnosti vztahující se k druhu přepravní operace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Stanovení pravidel týkajících se výjimek pro omezená množství a společnou nakládku výbušnin.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Poznámky: Povolit různé mezní hodnoty množství a různé násobné činitele pro společnou nakládku pro věci třídy 1, tj. 50 pro kategorii 1 a 500 pro kategorii 2. Pro účely propočtu společných nákladů je násobitel 20 pro přepravní kategorii 1 a násobitel 2 pro přepravní kategorii 2.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–a–UK–4

Věc: Přijetí RA–a–FR–6.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 5.3.1.3.2

Obsah přílohy směrnice: Zmírnění požadavku na označování týkajícího se přepravy silničních návěsů po železnici.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Požadavek označování se nepoužije v případech, kdy jsou označení na vozidle zřetelně viditelná.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Poznámky: Toto ustanovení vždy bylo ve vnitrostátních předpisech Spojeného království.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–a–UK–5

Věc: Distribuce věcí ve vnitřních obalech maloobchodníkům nebo uživatelům (kromě věcí patřících do třídy 1, 4.2, 6.2 a 7) z místních distribučních skladů maloobchodníkům nebo uživatelům a od maloobchodníků koncovým uživatelům.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.1

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Obaly nemusí nést označení RID/ADR nebo označení UN.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Nařízení 26.

Poznámky: Požadavky RID jsou nevhodné pro konečné fáze přepravy z distribučního skladu k maloobchodníkovi nebo uživateli a od maloobchodníka ke koncovému uživateli. Účelem této odchylky je umožnit, aby vnitřní nádoby věcí určených pro distribuci do maloobchodů byly při místní distribuci prováděné železniční dopravou přepravovány bez vnějšího obalu.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA–bi–DE–2

Věc: Přeprava baleného nebezpečného odpadu.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 1 až 5.

Obsah přílohy směrnice: Klasifikace, balení a označování.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Třídy 2 až 6.1, 8 a 9: Společné balení a přeprava nebezpečného odpadu v obalech a kontejnerech IBC; odpad musí být zabalen do vnitřních obalů (při sběru) a zařazen do konkrétních skupin odpadů (zamezení nebezpečného vzájemného působení uvnitř skupiny odpadů); použití zvláštních písemných pokynů, které se vztahují ke skupinám odpadů, a jako nákladního listu; sběr odpadu z domácností a laboratorního odpadu atd.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Poznámky: Seznam č. 6*.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

RA–bi–DE–3

Věc: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, v železničních cisternových vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 6.8, 6.8.2.3.

Obsah přílohy směrnice: Ustanovení o konstrukci cisteren a cisternových vagonů. Pododdíl 6.8.2.3 kapitoly 6.8 vyžaduje schválení typu u cisteren přepravujících UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní přeprava UN 1381 (fosfor, žlutý, pod vodou), třída 4.2, obalová skupina I, na krátké vzdálenosti (z města Sassnitz-Mukran do měst Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz a Bitterfeld) v železničních cisternových vagonech vyrobených podle ruských norem. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.

Konec platnosti odchylky: ledna 2020 (povolení prodlouženo).

DK Dánsko

RA–bi–DK–1

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes průliv Great Belt jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15. února 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 30. června 2022

RA–bi–DK–2

Věc: Přeprava nebezpečných věcí v tunelech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 7.5

Obsah přílohy směrnice: Nakládka, vykládka a ochranné odstupy

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Pro přepravu železničním tunelem při přepravě přes Øresund jsou v právních předpisech uvedena alternativní ustanovení, která se odlišují od ustanovení uvedených v oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES. Uvedená alternativní ustanovení se týkají pouze objemu nákladu a vzdálenosti mezi jednotlivými náklady nebezpečných věcí.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15. února 2005.

Poznámky:

Konec platnosti odchylky: 28. února 2022

SE Švédsko

RA–bi–SE–1

Věc: Přeprava nebezpečných odpadů do zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: Části 5 a 6.

Obsah přílohy směrnice: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Přeprava obalů obsahujících nebezpečné věci jako odpad se provádí v souladu s ustanoveními ADR, z nichž jsou povoleny pouze některé výjimky. Výjimky nejsou povoleny pro všechny typy látek a předmětů.

Hlavní výjimky tvoří:

Malé obaly (méně než 30 kg) nebezpečných věcí jako odpad mohou být zabaleny v obalech, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, aniž by splňovaly ustanovení oddílů 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu II.1 přílohy II této směrnice. Obaly, včetně kontejnerů IBC a velkých obalů, nemusí být testovány na schopnost přepravy reprezentativního vzorku malých vnitřních obalů.

Toto je povoleno za předpokladu, že:

obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly odpovídají typu, který byl otestován a schválen podle obalové skupiny I nebo II příslušných ustanovení oddílů 6.1, 6.5 nebo 6.6 oddílu II.1 přílohy II této směrnice,

malé obaly se balí do absorpčního materiálu, který zadrží veškeré volné kapaliny, jež mohou během přepravy uniknout do vnějších obalových vrstev, kontejnerů IBC nebo velkých obalů a

obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly, jež jsou připraveny pro přepravu, nemají hrubou hmotnost vyšší než povolenou hrubou hmotnost uváděnou na označení OSN typu návrhu pro obalovou skupinu I nebo II pro obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly a

se do přepravního dokladu doplní nová věta, která zní: „Zabaleno podle části 16 RID-S.“

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Dodatek S – Zvláštní nařízení pro vnitrostátní železniční přepravu nebezpečných věcí vydaná podle zákona o přepravě nebezpečných věcí.

Poznámky: Pododdíly 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 a 6.6.5.4.3 oddílu II.1 přílohy II této směrnice jsou obtížně použitelné, protože obaly, kontejnery IBC nebo velké obaly musí být testovány na reprezentativním vzorku odpadu, což je obtížné předvídat předem.

Konec platnosti odchylky: 30. června 2021

Na základě čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu ii) směrnice 2008/68/ES

DE Německo

RA-bii-DE–1

Věc: Místní přeprava kyanovodíku UN 1051, stabilizovaného, kapalného, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních, v železničních cisternových vagonech, odchylně od oddílu II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 4.3.2.1.1

Obsah přílohy směrnice: zákaz přepravy látky UN 1051 (kyanovodík), stabilizované, kapalné, s obsahem vody nejvýše 1 % hmotnostních, v železničních cisternových vagonech, cisternách RID).

Obsah vnitrostátních právních předpisů: místní železniční přeprava po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Přeprava probíhá v cisternových vagonech, které mají povolení konkrétně pro tento účel a jejichž konstrukce a vybavení jsou neustále upravovány v souladu s nejnovější bezpečnostními požadavky. Přeprava je regulována dalšími ustanoveními o bezpečnosti provozu se souhlasem příslušných bezpečnostních orgánů a orgánů příslušných k řešení mimořádných situací a je monitorována příslušnými orgány dozoru.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.

Konec období platnosti: 1. ledna 2023

RA–bii–DE–2

Věc: Místní přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po vyznačených trasách v kontejnerech na vagonech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II směrnice 2008/68/ES: 3.2, 7.3.1.1

Obsah přílohy směrnice: Obecná ustanovení o hromadné přepravě. Podle tabulky A v kapitole 3.2 nelze karbid vápenatý hromadně přepravovat.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: Místní železniční přeprava UN 1402 (karbid vápenatý), obalová skupina I, po konkrétně vyznačených trasách, která tvoří součást definovaného průmyslového procesu a je přísně kontrolována za jasně vymezených podmínek. Náklad je přepravován v účelových kontejnerech ve vagonech. Přeprava nákladu podléhá dalším provozním ustanovením stanoveným příslušnými bezpečnostními orgány.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.

Konec platnosti odchylky: 15. ledna 2018“


Top