EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0412

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/412 ze dne 17. března 2016, kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě (oznámeno pod číslem C(2016) 1635)

C/2016/1535

OJ L 74, 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 74/41


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/412

ze dne 17. března 2016,

kterým se členským státům povoluje stanovit dočasnou odchylku od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o jasanové dřevo pocházející z Kanady nebo zpracované v Kanadě

(oznámeno pod číslem C(2016) 1635)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 první odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 oddílu I části A přílohy IV uvedené směrnice stanoví zvláštní požadavky týkající se dovozu jasanového dřeva (Fraxinus L.) pocházejícího z Kanady do Unie.

(2)

Kanada požádala o uznání určité kombinace postupů, které dohromady zajišťují stejnou úroveň fytosanitární účinnosti jako opatření podle bodu 2.3 oddílu I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES.

(3)

Z oficiálních informací, které Kanada poskytla, vyplývá, že díky integrovanému systémovému přístupu uplatňovanému během zpracování dřeva je riziko napadení Agrilus planipennis Fairmaire vyloučeno.

(4)

Zmíněný přístup by měl být doplněn určitými požadavky na zařízení, předvývozní inspekce a označování, aby se zajistila eliminace takového rizika.

(5)

Zmíněné postupy by proto měly být uznány jako alternativa k bodu 2.3 oddílu I části A přílohy IV směrnice 2000/29/ES pro dovoz z Kanady.

(6)

Aby byl zajištěn účinný dohled a rovněž přehled o dovozu jasanového dřeva a případném nesouladu tohoto dovozu s předpisy, měly by být stanoveny požadavky týkající se rostlinolékařských osvědčení, hlášení dovozů a oznamování případů nesouladu.

(7)

S ohledem na rozšíření škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire v Severní Americe je vhodné omezit dobu platnosti odchylky na 31. prosince 2017.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Povolení stanovit odchylku

Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2000/29/ES ve spojení s bodem 2.3 oddílu I části A přílohy IV uvedené směrnice mohou členské státy povolit dovoz jasanového dřeva Fraxinus L. pocházejícího z Kanady nebo zpracovaného v Kanadě (dále jen „dotčené dřevo“) na své území, pokud dotčené dřevo před vývozem z Kanady splní podmínky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Rostlinolékařské osvědčení

1.   K dotčenému dřevu musí být přiloženo rostlinolékařské osvědčení vydané v Kanadě v souladu s čl. 13a odst. 3 a 4 směrnice 2000/29/ES a potvrzující, že dotčené dřevo je po inspekci prosto škodlivých organismů.

2.   Rostlinolékařské osvědčení musí v kolonce „Dodatkové prohlášení“ obsahovat tyto prvky:

a)

prohlášení „V souladu s požadavky Evropské unie stanovenými v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/412“;

b)

číslo (čísla) várky;

c)

název schváleného (schválených) zařízení v Kanadě.

Článek 3

Hlášení dovozu

Dovážející členské státy každoročně do 31. prosince předloží Komisi a ostatním členským státům informace o množství zásilek dotčeného dřeva dovezených podle tohoto rozhodnutí během posledních 12 měsíců.

Článek 4

Oznámení o nesouladu

Členské státy Komisi a ostatním členským státům oznámí každou zásilku, která není v souladu s tímto rozhodnutím. Toto oznámení musí být provedeno nejpozději tři pracovní dny po dni zadržení takové zásilky.

Článek 5

Datum skončení platnosti

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. prosince 2017.

Článek 6

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. března 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   Požadavky na zpracování

Zpracování dotčeného dřeva vymezeného v článku 1 musí splnit všechny tyto požadavky:

a)   Odkornění

Dotčené dřevo je odkorněné s výjimkou jakéhokoli počtu viditelně oddělených a jasně zřetelných malých kousků kůry, jež splňují jeden z těchto požadavků:

a)

jsou užší než 3 cm (při libovolné délce) nebo

b)

pokud jsou širší než 3 cm, je celkový povrch každého jednotlivého kusu menší než 50 cm2.

b)   Rozřezání

Dotčené řezivo je vyrobeno z odkorněné kulatiny.

c)   Tepelné ošetření

Dotčené dřevo je zahřáto v celém profilu na alespoň 71 °C po dobu 1 200 minut v sušárně schválené kanadskou potravinářskou inspekcí (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) nebo subjektem schváleným CFIA.

d)   Vysušení

Dotčené dřevo se suší v souladu s režimy průmyslového sušení dřeva v délce trvání nejméně dvou týdnů uznanými CFIA.

Konečný obsah vlhkosti ve dřevě nesmí překročit 10 %, vyjádřeno jako procentní podíl ze sušiny.

2.   Požadavky na zařízení

Dotčené dřevo musí být vyrobeno, zpracováváno nebo skladováno v zařízení, které splňuje všechny tyto požadavky:

a)

je úředně schválené CFIA podle jejího certifikačního programu pro škodlivý organismus Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

je vedeno v databázi zveřejněné na internetových stránkách CFIA;

c)

CFIA nebo subjekt schválený CFIA v něm alespoň jednou měsíčně provádí audity a dospěl k závěru, že zařízení splňuje požadavky této přílohy;

d)

používá vybavení pro ošetření dřeva, které je pravidelně kalibrováno v souladu s pokyny k obsluze;

e)

vede záznamy o svých procedurách pro účely kontroly ze strany CFIA nebo subjektu schváleného CFIA, včetně délky trvání ošetření, teplot během ošetření a konečného obsahu vlhkosti pro každou várku, která má být vyvezena.

3.   Označení

Každá várka dotčeného dřeva musí být viditelně označena číslem várky a značkou se slovy „HT-KD“ nebo „Heat-Treated-Kiln Dried“. Tato značka musí být vydána buď určeným pracovníkem schváleného zařízení, nebo pod jeho dohledem po ověření, že jsou splněny požadavky na zpracování stanovené v bodě 1 a požadavky na zařízení stanovené v bodě 2.

4.   Předvývozní inspekce

Dotčené dřevo určené na vývoz do Unie musí prohlédnout CFIA nebo subjekt úředně schválený CFIA za účelem ověření, že před vývozem byly uplatněny všechny fytosanitární postupy a opatření umožňující učinit závěr, že je dřevo prosto škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire.


Top