EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Dohoda mezi Evropským policejním úřadem (EUROPOL) a Evropskou centrální bankou (ECB)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 123/1


DOHODA MEZI EVROPSKÝM POLICEJNÍM ÚŘADEM (EUROPOL) A EVROPSKOU CENTRÁLNÍ BANKOU (ECB)

(2015/C 123/01)

TATO DOHODA je uzavřena

MEZI

Evropským policejním úřadem (Europol), se sídlem na Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, Nizozemsko, zastoupeným jeho ředitelem Robem Wainwrightem,

A

Evropskou centrální bankou (ECB), se sídlem na Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt nad Mohanem, Německo, zastoupenou jejím prezidentem Mariem Draghim,

(dále také společně „strany“ a jednotlivě každá z nich „strana“).

Vzhledem k těmto důvodům:

1.

Dne 13. prosince 2001 strany uzavřely dohodu za účelem spolupráce v oblasti boje proti padělání eura (dále jen „dohoda ze dne 13. prosince 2001“) (1).

2.

Tato spolupráce je součástí společného odhodlání stran bojovat proti hrozbám vyplývajícím z padělání eura a hrát v tomto boji hlavní roli. V této souvislosti v rámci své působnosti spolupracují s národními centrálními bankami Evropského systému centrálních bank (ESCB), národními jednotkami Europolu, národními analytickými středisky, národními mincovními analytickými středisky, s Evropským technickým a vědeckým střediskem, Evropskou komisí a jinými národními a evropskými orgány a mezinárodními organizacemi.

3.

Čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1338/2001 stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (2). Stanoví, že Europol a ECB uzavřou dohodu, jejímž prostřednictvím Europol získá přístup k technickým a statistickým údajům uloženým v ECB o padělaných bankovkách a padělaných mincích zjištěných v členských státech a ve třetích zemích. Nařízení Rady (ES) č. 1339/2001 dále rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 1338/2001 na členské státy, jejichž měnou není euro (3).

4.

Dne 8. listopadu 2001 ECB přijala rozhodnutí ECB/2001/11 o některých podmínkách přístupu k systému monitorování padělků (CMS) (4), což je systém spravovaný ECB, který obsahuje technické a statistické údaje o padělání eurobankovek a euromincí pocházející jak z členských států, tak ze třetích zemí. Toto rozhodnutí se týká uzavření dohody mezi stranami v souvislosti s přístupem Europolu k systému CMS.

5.

Jako agentuře Evropské unie je Europolu svěřena úloha ústředny pro boj proti padělání eura v souladu s rozhodnutím Rady 2005/511/SVV ze dne 12. července 2005 o ochraně eura proti padělání určením Europolu jako ústředny pro boj proti padělání eura (5). Dále v souladu s rozhodnutím Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (6) Europol rovněž může podporovat koordinaci opatření prováděných příslušnými orgány členských států za účelem boje proti padělání eura nebo v rámci společných vyšetřovacích týmů, případně ve spolupráci se subjekty Unie.

6.

Podle článku 22 rozhodnutí 2009/371/SVV může Europol navázat a udržovat spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty, které byly zřízeny Smlouvou o Evropské unii a Smlouvami o založení Evropských společenství nebo na jejich základě.

7.

Jelikož dohoda ze dne 13. prosince 2001 nezahrnuje spolupráci při potírání trestné činnosti týkající se platebních systémů a bezhotovostních platebních prostředků, strany si přejí rozšířit svoji spolupráci na: a) boj proti podvodům v souvislosti s platebními systémy obecně a b) prevenci padělání bezhotovostních platebních prostředků v rámci příslušných pravomocí a působnosti stran. Strany si též přejí dále rozvíjet svoji spolupráci v oblasti padělání eura.

8.

Správní rada Europolu vyslovila souhlas s obsahem této revidované dohody dne 2. října 2014.

9.

Rada guvernérů ECB vyslovila souhlas s obsahem této revidované dohody dne 30. května 2014 a téhož dne zmocnila prezidenta ECB k jejímu podepsání jménem ECB,

strany se dohodly na těchto ustanoveních:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cíl dohody

Cílem této dohody je vytvořit rámec pro účinnou spolupráci mezi stranami v mezích jejich působnosti a v souladu s jejich příslušnými pravidly a předpisy. Tato spolupráce zahrnuje:

a)

opatření pro prevenci, rozpoznávání a potírání hrozeb vyplývajících z protiprávních činností týkajících se eurobankovek a euromincí, bezhotovostních platebních prostředků a bezpečnosti plateb;

b)

pomoc v těchto oblastech poskytovanou oběma stranami vnitrostátním, evropským a mezinárodním orgánům.

Článek 2

Konzultace a výměna informací

1.   Strany se v souladu se svými pravomocemi vzájemně pravidelně radí o politice, která by měla být přijata a uplatňována v záležitostech společného zájmu uvedených v článku 1, za účelem dosažení svých cílů, koordinace své činnosti a zamezení dvojímu úsilí v téže věci. Prezident ECB a ředitel Europolu nebo jimi jmenované osoby se scházejí alespoň jednou ročně ke zhodnocení provádění této dohody.

2.   Výměna informací mezi stranami se uskutečňuje pro účely této dohody a v souladu s ní a nezahrnuje údaje týkající se identifikovaných nebo identifikovatelných osob.

3.   Strany se mohou dohodnout na výměně zaměstnanců formou dočasného přidělení. Podrobnosti stanoví samostatné memorandum o porozumění.

Článek 3

Kontaktní osoby

1.   Pro účely provádění této dohody:

jsou kontaktními osobami ECB ředitel ředitelství ECB pro bankovky (pokud jde o spolupráci v oblasti boje proti padělání eurobankovek a euromincí) a generální ředitel generálního ředitelství ECB pro tržní infrastrukturu a platební systémy (pokud jde o spolupráci v oblasti boje proti podvodům v souvislosti s platebními systémy a proti padělání bezhotovostních platebních prostředků),

je kontaktní osobou Europolu náměstek ředitele odboru operací.

Změny kontaktních osob uvedených v tomto odstavci mohou být později dohodnuty formou výměny dopisů mezi ředitelem Europolu a prezidentem ECB.

2.   Pro účely čl. 5 odst. 1 Europol určí další kontaktní osoby a jejich jména i jakékoli změny písemně oznámí kontaktním osobám ECB.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PADĚLÁNÍ EURA

Článek 4

Výměna informací, koordinace politiky a činností a vzájemná pomoc

1.   Strany si vzájemně neprodleně a pravidelně poskytují informace o padělání eura a jiných měn. Tyto informace zahrnují v případě informací, které má Europol poskytovat ECB, informace pocházející od vnitrostátních, evropských a mezinárodních donucovacích orgánů a v případě informací, které má ECB poskytovat Europolu, informace získané od vnitrostátních, evropských a mezinárodních orgánů.

2.   Strany se zavazují koordinovat svou politiku, činnosti v oblasti odborné přípravy, veřejné informační kampaně a publikační činnost spadající do oblasti působnosti této dohody. Rovněž se vzájemně informují o svých veřejných prohlášeních a politice vnější komunikace v souvislosti s paděláním eura vyjma provozních informací.

3.   Europol napomáhá ECB ve všech vztazích s vnitrostátními, evropskými a mezinárodními donucovacími institucemi v záležitostech souvisejících s paděláním eura.

4.   Strany zabezpečují koordinaci svých zpráv v rámci systému včasného varování.

Článek 5

Přístup k databázi CMS a související ustanovení

1.   ECB poskytuje úředníkům Europolu, kteří podle čl. 3 odst. 2 byli za tímto účelem určeni jako kontaktní osoby, přístup k databázi CMS on-line pouze ke čtení. Takový přístup nedovoluje těmto úředníkům Europolu přímo vkládat údaje do databáze CMS. Formy přístupu, včetně potřebných systémových úprav, budou blíže určeny prostřednictvím výměny dopisů mezi prezidentem ECB a ředitelem Europolu.

2.   Kromě toho ECB neprodleně informuje Europol o zařazení každé nové společné třídy padělků do CMS a o zjištění každého velkého množství padělaných eurobankovek.

3.   ECB poskytuje Europolu vzorek pravých eurobankovek a související technické popisy, jakož i alespoň jeden vzorek každé padělané eurobankovky, které byl přidělen nový ukazatel třídy v CMS. Toto ustanovení se provádí způsobem, který nebrání používání podezřelých padělaných bankovek nebo jejich uchovávání jako důkazních prostředků v trestním řízení.

Článek 6

Žádost o pomoc

1.   Strany si vzájemně předávají všechny žádosti o poskytnutí technického odborného posudku nebo důkazních prostředků v soudním řízení týkající se padělání eura a vypracují vhodné postupy ke koordinaci svých odpovědí na každou takovou žádost.

2.   Strany spolupracují za účelem vytvoření srozumitelného komunikačního kanálu pro sdělování žádostí o pomoc při vynucování práva prostřednictvím Europolu.

Článek 7

Technická analýza

1.   ECB dává výsledky každé technické analýzy k dispozici přímo Europolu.

2.   Europol dává ECB k dispozici technické analýzy padělků, které provádí Europol nebo třetí strany jménem Europolu.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PREVENCI PODVODŮ A PADĚLÁNÍ BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

Článek 8

Výměna informací

Strany si v souladu se svými pravomocemi a za účelem posilování prevence podvodů a boje proti padělání bezhotovostních platebních prostředků mohou vyměňovat ad hoc tyto informace: a) zprávy a souhrnné statistické údaje; b) informace o závažných bezpečnostních incidentech, hodnocení rizik a technologií a c) zjištění získaná na základě příslušných činností ECB a Europolu; a to v souladu s platnými pravidly pro utajení.

ECB může předávat příslušné informace od Europolu ostatním členům ESCB na základě opodstatněné potřeby přístupu k informacím, pokud Europol výslovně neuvede, že by informace neměly být předávány. ECB může předávat příslušné informace od ostatních členů ESCB Europolu, pokud příslušné národní centrální banky s předáním daných informací souhlasí.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Utajení

1.   Každá strana zajistí, aby informace obdržené na základě této dohody od druhé strany podléhaly jejím normám týkajícím se utajení a bezpečnosti při zpracování informací a aby pro ně byla zajištěna taková úroveň ochrany, která je přinejmenším rovnocenná úrovni ochrany, kterou v souvislosti s těmito informacemi zabezpečují opatření uplatňovaná druhou stranou.

2.   Podmínky rovnocennosti svých příslušných uplatňovaných norem týkajících se utajení a bezpečnosti informací stanoví strany pomocí výměny dopisů.

3.   Strana zasílající informace odpovídá za výběr vhodného stupně utajení pro zasílané informace a zajistí, aby tento stupeň byl jasně vyznačen. V souladu se zásadou proporcionality stanoví každá strana stupně utajení na nejnižším možném stupni a podle možnosti je v tomto smyslu upravuje.

4.   Obě strany mohou kdykoli požádat o úpravu zvoleného stupně utajení pro zaslané informace, včetně možného úplného odtajnění. Přijímající strana je povinna stupeň utajení odpovídajícím způsobem upravit.

5.   Každá strana může z důvodů utajení stanovit omezení používání údajů zaslaných druhé straně. Přijímající strana je povinna taková omezení dodržovat.

6.   Každá strana je povinna zpracovávat osobní údaje, které obdrží v souvislosti s administrativním prováděním této dohody, v souladu s pravidly pro ochranu údajů, která se na ně vztahují. Každá strana je povinna takové osobní údaje používat výlučně pro účely správy této dohody.

Článek 10

Odpovědnost

Je-li jedné straně nebo některé osobě způsobena škoda v důsledku nepovoleného nebo nesprávného zpracování informací podle této dohody druhou stranou jednající úmyslně nebo z nedbalosti, odpovídá za takovou škodu tato druhá strana. Rozhodnutí o odškodnění mezi stranami podle tohoto článku se učiní postupem podle článku 11.

Článek 11

Řešení sporů

1.   Veškeré spory, které případně vzniknou v souvislosti s výkladem nebo uplatňováním této dohody, se řeší prostřednictvím konzultací a jednání mezi zástupci stran.

2.   Pokud kterákoli ze stran závažným způsobem nedodržuje ustanovení této dohody nebo pokud se jedna strana domnívá, že k takovému nedodržení může v blízké budoucnosti dojít, může kterákoli ze stran dočasně pozastavit provádění této dohody do uplatnění odstavce 1 výše. Povinnosti stran podle této dohody však zůstávají platné.

Článek 12

Různá ustanovení

1.   Strany odpovídají za vlastní výdaje vzniklé v souvislosti s prováděním této dohody, není-li stanoveno jinak.

2.   Tuto dohodu je možné změnit vzájemným souhlasem obou stran.

3.   Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení platnosti dohody se strany dohodnou o dalším použití a uchovávání informací, které si již navzájem sdělily. Pokud k dohodě nedospějí, kterákoli ze stran je oprávněna požadovat, aby informace, které sdělila, byly zničeny nebo vráceny předávající straně.

4.   Dohoda ze dne 13. prosince 2001 se zrušuje a jakékoli odkazy na ni se považují za odkazy na tuto dohodu.

5.   Tato dohoda vstupuje v platnost dnem následujícím po jejím podepsání.

6.   Tato dohoda bude zveřejněna v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

V Haagu dne 7. listopadu 2014.

Za Europol

Rob WAINWRIGHT

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 2. prosince 2014.

Za ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. C 23, 25.1.2002, s. 9.

(2)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 49.

(5)  Úř. věst. L 185, 16.7.2005, s. 35.

(6)  Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.


Top