EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2403

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP)

OJ L 333, 19.12.2015, p. 62–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/06/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2403/oj

19.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 333/62


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2403

ze dne 15. prosince 2015,

kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené střelně zbraně byly nevratně neschopné střelby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní (1), a zejména na druhý odstavec části III přílohy I uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 4 směrnice 91/477/EHS mají členské státy zajistit, aby veškeré střelné zbraně nebo jejich součásti, které jsou uváděny na trh, byly buď označeny a registrovány v souladu s uvedenou směrnicí, anebo znehodnoceny.

(2)

V souladu s prvním odstavcem písm. a) části III přílohy I směrnice 91/477/EHS se do definice „střelné zbraně“ nezahrnují ty předměty, které této definici odpovídají, které však byly trvale znehodnoceny způsobem, který zajišťuje, že všechny hlavní části střelné zbraně jsou trvale nepoužitelné a není možné je jakkoli odstranit, nahradit nebo upravit za účelem uschopnění ke střelbě.

(3)

Podle druhého odstavce části III přílohy I směrnice 91/477/EHS členské státy přijmou veškerá opatření, aby znehodnocení zkontroloval příslušný orgán s cílem ověřit, zda je v jeho důsledku tato střelná zbraň nevratně neschopná střelby. Členské státy dále stanoví vydání osvědčení nebo dokladu, který potvrzuje znehodnocení střelné zbraně, nebo zřetelné odpovídající označení takové zbraně.

(4)

Unie je stranou Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (dále jen „protokol“), schváleného rozhodnutím Rady 2014/164/EU (2).

(5)

V článku 9 protokolu jsou uvedeny společné obecné zásady znehodnocování, jimiž se strany musí řídit.

(6)

Normy a techniky nevratného znehodnocení střelných zbraní stanovené v tomto nařízení byly vypracovány s pomocí odborných technických znalostí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních střelných zbraní (CIP). CIP vznikla za účelem kontroly činnosti vnitrostátních zkušeben střelných zbraní a zejména proto, aby ve všech státech zaručila existenci právních předpisů pro účinné a jednotné zkoušení střelných zbraní a střeliva.

(7)

Aby při znehodnocování střelných zbraní byla zajištěna co nejvyšší bezpečnost, měla by Komise pravidelně provádět přezkum a aktualizaci technických specifikací uvedených v tomto nařízení. K tomuto účelu by Komise měla zohlednit zkušenosti, které členské státy získaly při uplatňování doplňkových opatření v rámci znehodnocování.

(8)

Tímto nařízením není dotčen článek 3 směrnice 91/477/EHS.

(9)

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku by ustanovením tohoto nařízení měly podléhat střelné zbraně, které byly znehodnoceny před datem použitelnosti tohoto nařízení a které jsou uvedeny na trh, včetně bezúplatného převodu, výměny nebo směny, nebo převedeny do jiného členského státu po tomto datu.

(10)

Členské státy by měly mít možnost zavádět doplňková opatření k technickým specifikacím uvedeným v příloze I související se znehodnocováním střelných zbraní na svém území, pokud přijaly veškerá nezbytná opatření k provedení společných norem a technik znehodnocování stanovených tímto nařízením.

(11)

Aby měly členské státy možnost zajistit shodnou úroveň bezpečnosti na svém území, mělo by být těm členským státům, které zavedou doplňková opatření související se znehodnocováním střelných zbraní na svém území v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, povoleno požadovat důkaz o tom, že znehodnocené zbraně, které mají být převedeny na jejich území, jsou v souladu s těmito doplňkovými opatřeními.

(12)

Aby Komise mohla při přezkumu tohoto nařízení zohlednit vývoj a osvědčené postupy v členských státech v oblasti znehodnocování střelných zbraní, měly by členské státy Komisi oznamovat příslušná opatření, která přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení, jakož i jakákoli další opatření, která zavedou. Pro tento účel by měly být použity postupy oznamování podle směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (3).

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného směrnicí 91/477/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se použije na střelné zbraně kategorií A, B, C nebo D podle definic v příloze I směrnice 91/477/EHS.

2.   Toto nařízení se nepoužije na střelné zbraně znehodnocené před dnem použitelnosti tohoto nařízení, ledaže jsou tyto zbraně převedeny do jiného členského státu nebo uvedeny na trh.

Článek 2

Osoby a subjekty oprávněné znehodnocovat střelné zbraně

Znehodnocení střelných zbraní provádějí veřejné nebo soukromé subjekty nebo jednotlivci k tomu oprávnění v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 3

Ověřování a osvědčování znehodnocení střelných zbraní

1.   Členské státy určí příslušný orgán, který ověřuje, zda znehodnocení střelné zbraně bylo provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I (dále jen „ověřující subjekt“).

2.   Je-li ověřující subjekt zároveň oprávněn znehodnocovat střelné zbraně, členský stát zajistí, aby tyto činnosti a osoby je vykonávající v rámci tohoto subjektu byly od sebe zřetelně odděleny.

3.   Komise na svých internetových stránkách zveřejní seznam ověřujících subjektů určených členskými státy spolu s podrobnými informacemi o nich, jejich značkami a kontaktními údaji.

4.   Bylo-li znehodnocení střelné zbraně provedeno v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v příloze I, ověřující subjekt vystaví majiteli střelné zbraně osvědčení o znehodnocení podle vzoru uvedeného v příloze III. Veškeré údaje v osvědčení o znehodnocení se uvádějí v jazyce členského státu, v němž bylo osvědčení o znehodnocení vydáno, a v anglickém jazyce.

5.   Majitel znehodnocené střelné zbraně osvědčení o znehodnocení trvale uschová. Je-li znehodnocená střelná zbraň uvedena na trh, musí k ní být přiloženo osvědčení o znehodnocení.

6.   Členské státy zajistí, aby osvědčení vydaná ke znehodnoceným střelným zbraním byla po dobu nejméně 20 let vedena v evidenci s uvedením dne znehodnocení a čísla osvědčení.

Článek 4

Žádosti o pomoc

Kterýkoli členský stát může požádat subjekty jiným členským státem oprávněné znehodnocovat střelné zbraně o pomoc se znehodnocením střelné zbraně nebo subjekty určené jiným členským státem jako ověřující subjekty o pomoc s ověřením znehodnocení střelné zbraně. Je-li taková žádost přijata a týká-li se taková žádost ověření znehodnocení střelné zbraně, vydá ověřující subjekt, který poskytuje pomoc, osvědčení o znehodnocení podle čl. 3 odst. 4.

Článek 5

Označování znehodnocených střelných zbraní

Znehodnocené střelné zbraně se označují společným jednoznačným označením podle vzoru uvedeného v příloze II, které označuje, že byly znehodnoceny v souladu s technickými specifikacemi stanovenými v příloze I. Ověřovací subjekt tímto označením opatří všechny části upravené za účelem znehodnocení střelné zbraně, přičemž označení musí splňovat tato kritéria:

a)

je zřetelně viditelné a neodstranitelné;

b)

nese údaje o členském státě, ve kterém bylo provedeno znehodnocení, a o ověřujícím subjektu, který znehodnocení osvědčil;

c)

původní sériové číslo (sériová čísla) střelné zbraně zůstává zachováno.

Článek 6

Doplňková opatření související se znehodnocováním

1.   Členské státy mohou zavést doplňková opatření související se znehodnocováním střelných zbraní na svém území, která jdou nad rámec technických specifikací uvedených v příloze I.

2.   Komise spolu s výborem zřízeným směrnicí 91/477/EHS pravidelně analyzuje veškerá doplňková opatření přijatá členskými státy a zvažuje, zda je namístě revidovat technické specifikace uvedené v příloze I.

Článek 7

Převod znehodnocených střelných zbraní v rámci Unie

1.   Znehodnocené střelné zbraně mohou být převáděny do jiného členského státu jen tehdy, pokud nesou společné jednoznačné označení a je k nim přiloženo osvědčení o znehodnocení podle tohoto nařízení.

2.   Členské státy uznávají osvědčení o znehodnocení vydaná jiným členským státem, splňuje-li takové osvědčení požadavky podle tohoto nařízení. Členské státy, které zavedly doplňková opatření podle článku 6, však mohou požadovat důkaz o tom, že znehodnocená střelná zbraň, která má být převedena na jejich území, je v souladu s těmito doplňkovými opatřeními.

Článek 8

Požadavky na oznamování

Členské státy Komisi oznámí veškerá opatření, která přijmou v oblasti působnosti tohoto nařízení, jakož i jakákoli další opatření, která zavedou podle článku 6. Pro tento účel členské státy použijí postupy oznamování podle směrnice (EU) 2015/1535.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 8. dubna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Rozhodnutí Rady 2014/164/EU ze dne 11. února 2014 o uzavření jménem Evropské unie Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 7).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Technické specifikace znehodnocování střelných zbraní

I.

Postupy znehodnocování střelných zbraní k zajištění toho, aby tyto střelné zbraně byly nevratně neschopné střelby, jsou definovány na základě tří tabulek:

tabulka I uvádí různé druhy střelných zbraní,

tabulka II popisuje postupy, které mají být provedeny k zajištění toho, aby každá hlavní část střelné zbraně byla nevratně neschopná střelby,

tabulka III stanoví, které postupy znehodnocení se použijí u různých druhů střelných zbraní.

II.

Za účelem zohlednění technického vývoje střelných zbraní i postupů znehodnocování se tyto technické specifikace pravidelně revidují a aktualizují, a to nejméně jednou za dva roky.

III.

Pro zajištění správného a jednotného používání postupů znehodnocování střelných zbraní vypracuje Komise ve spolupráci s členskými státy definice.

TABULKA I: Seznam druhů střelných zbraní

Druhy střelných zbraní

1

Pistole (jednoranové, poloautomatické)

2

Revolvery (včetně revolverů nabíjených válcem)

3

Dlouhé jednoranové střelné zbraně (nikoli zlamovací)

4

Zlamovací střelné zbraně (např. s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně, kombinované, s kývavým/otočným blokovým závěrem, krátké a dlouhé střelné zbraně)

5

Opakovací dlouhé střelné zbraně (s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně)

6

Poloautomatické dlouhé střelné zbraně (s hladkým vývrtem hlavně, s drážkovaným vývrtem hlavně)

7

(Plně) automatické střelné zbraně: např. vybrané útočné pušky, samopaly, kulomety, (plně) automatické pistole

8

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně


TABULKA II: Postupy specifické pro části zbraně

ČÁST

POSTUP

1.

HLAVEŇ

1.1

Je-li hlaveň připevněna k rámu (1), zajistěte hlaveň kolíkem z tvrzené oceli (průměr > 50 % nábojové komory, minimálně 4,5 mm), který prochází komorou a rámem. Kolík musí být přivařen (2).

1.2

Je-li hlaveň volná (nikoli připevněná), vyřežte po celé délce stěny nábojové komory podélnou štěrbinu (šířka > 1/2 ráže a maximálně 8 mm) a pevně přivařte zátku nebo tyč vloženou do hlavně ze strany nábojové komory (L ≥ 2/3 délky hlavně).

1.3

V první třetině hlavně ze strany nábojové komory buď vyvrtejte otvory (o průměru minimálně 2/3 průměru vývrtu u zbraní s hladkým vývrtem hlavně a celého průměru u všech ostatních zbraní; jeden za druhým, 3 u krátkých zbraní, 6 u dlouhých zbraní), nebo za nábojovou komorou vyřežte otevřenou štěrbinu ve tvaru V (úhel 60 ± 5°), nebo za nábojovou komorou vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 8–10 mm ± 0,5 mm, délka ≥ 52 mm) ve stejném místě, kde jsou otvory, nebo vyřežte podélnou štěrbinu (šířka 4–6 mm ± 0,5 mm) od nábojové komory k ústí (šířka štěrbiny u ústí 5 mm).

1.4

U hlavní s náběhem do komory odstraňte náběh do komory.

1.5

Pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svařením zajistěte, aby nebylo možné oddělit hlaveň od rámu.

2.

BLOK ZÁVĚRU, HLAVA ZÁVĚRU

2.1

Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

2.2

Strojírensky obrobte čelo závěru pod úhlem nejméně 45 stupňů a na povrchu větším než 50 % čela závěru.

2.3

Zavařte otvor zápalníku.

3.

VÁLEC

3.1

Odstraňte z válce všechny vnitřní stěny nejméně na 2/3 jeho délky vysoustružením prstencovitého kroužku ≥ průměru nábojnice.

3.2

Je-li to proveditelné, přivařte válec k rámu, aby se nedal vyjmout, a není-li to možné, použijte vhodná opatření, aby válec nebylo možné vyjmout.

4.

ZÁVĚR PISTOLOVÝ

4.1

Strojírensky obrobte nebo odstraňte více než 50 % čela závěru pod úhlem v rozmezí 45 až 90 stupňů.

4.2

Odstraňte nebo zkraťte zápalník.

4.3

Strojírensky obrobte a zavařte otvor zápalníku.

4.4

Strojírensky odstraňte uzamykací ozuby v závěru.

4.5

V odpovídajících případech strojírensky obrobte vnitřek horní přední hrany výhozního okénka v závěru pod úhlem 45 stupňů.

5.

RÁM (PISTOLE)

5.1

Odstraňte náběh do komory hlavně.

5.2

Strojírensky odstraňte alespoň 2/3 vodicích lišt závěru na obou stranách rámu.

5.3

Zavařte záchyt závěru.

5.4

Přivařením zajistěte, aby pistole s polymerovým rámem nebylo možné rozebrat. V závislosti na vnitrostátních právních předpisech může být tento krok prováděn po kontrole vnitrostátního orgánu.

6.

SYSTÉM AUTOMATIKY

6.1

Rozřezáním nebo rozvařením zničte píst a plynový systém.

6.2

Odstraňte závěr, nahraďte jej ocelovým kusem, který se přivaří, nebo odstraňte minimálně 50 % závěru, zavařte jej a odřežte uzamykací ozuby z hlavy závěru.

6.3

Přivařte spoušťový mechanismus k sobě a pokud možno také k rámu. Nelze-li přivařit k rámu: odstraňte zápalníkový mechanismus a prázdné místo vhodným způsobem vyplňte (např. vlepením vhodného kusu nebo zalitím epoxidovou pryskyřicí).

6.4

Přivařením nebo jiným vhodným způsobem zabraňujícím rozebrání zajistěte, aby nebylo možné rozebrat spušťadlo od rámu. Pevně zavařte podávací mechanismus pásem nabíjených zbraní.

7.

ZÁVĚR

7.1

Strojírensky obrobte kužel s úhlem vrcholu minimálně 60 stupňů a průměrem základny rovným 1 cm nebo nejméně průměru čela závěru.

7.2

Odstraňte zápalník, zvětšete otvor zápalníku na průměr minimálně 5 mm a zavařte jej.

8.

ZÁSOBNÍK (v příslušných případech)

8.1

Bodovým přivařením zásobníku na rám nebo rukojeť (v závislosti na typu zbraně) zajistěte, aby zásobník nebylo možné odstranit.

8.2

Pokud zásobník chybí, aplikujte bodové návarky v místě zásobníku nebo znehybněte záchyt zásobníku tak, aby bylo trvale znemožněno nasazení zásobníku.

8.3

Přes zásobník, komoru a rám vsaďte kolík z tvrzené oceli. Připevněte svarem.

9.

NABÍJENÍ ÚSTÍM HLAVNĚ

9.1

Odstraňte nebo zavařte piston (pistony), zavařte zátravku (zátravky).

10.

ZESLABOVAČ ZVUKU

10.1

Je-li zeslabovač zvuku součástí zbraně, zajistěte pomocí kolíku z tvrzené oceli nebo svaru, aby nebylo možné zeslabovač oddělit od hlavně.

10.2

Odstraňte veškeré vnitřní součásti a upevňovací body zeslabovače tak, aby zůstala pouze trubka. Do vnější části zbývající trubky vyvrtejte každých 5 cm otvory.

Tvrdost vložek

Tvrdost kolíku/zátky/tyče = 58 -0; + 6 HRC

Svařování nerezavějící oceli metodou TIG – ER 316 L


TABULKA III: Specifické postupy pro hlavní části každého druhu střelné zbraně

DRUH

1

2

3

4

5

6

7

8

POSTUP

Pistole (kromě automatických)

Revolvery

Jednoranové dlouhé střelné zbraně (nikoli zlamovací)

Zlamovací střelné zbraně (hladký, drážkovaný, kombinovaný vývrt)

Opakovací dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

Poloautomatické dlouhé střelné zbraně (hladký, drážkovaný vývrt)

Automatické střelné zbraně: útočné pušky, samopaly, kulomety

Střelné zbraně nabíjené ústím hlavně

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 a 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (u automatických pistolí)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

5.4

X (polymerový rám)

 

 

 

 

 

X (u automatických pistolí)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 nebo 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (trubicový zásobník)

X (trubicový zásobník)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Hlaveň připevněná k rámu zašroubováním, zalisováním nebo jinak.

(2)  Svařování je výrobní nebo modelovací proces, při němž tavením dochází ke spojení materiálů, obvykle kovů nebo termoplastů.


PŘÍLOHA II

Vzor označení znehodocených zbraní

Image

1)

značka znehodnocení

2)

země znehodnocení – úřední mezinárodní kód

3)

značka subjektu, který osvědčil znehodnocení zbraně

4)

rok znehodnocení

Celé označení se připevní jen na rám střelné zbraně, zatímco značka znehodnocení (1) a země znehodnocení (2) se připevní na všechny ostatní hlavní části.


PŘÍLOHA III

Image


Top