Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2340

Nařízení Komise (EU) 2015/2340 ze dne 15. prosince 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2340/oj

16.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/14


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2340

ze dne 15. prosince 2015,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot používaných při postupech zadávání veřejných zakázek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (1), a zejména na článek 68 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) uzavřela Rada Dohodu o vládních zakázkách (dále jen „dohoda“) (3). Dohoda by měla se vztahovat na všechny zakázky, jejichž hodnota dosahuje nebo přesahuje částky (dále jen „prahové hodnoty“), které jsou touto dohodou stanoveny a vyjádřeny zvláštními právy čerpání.

(2)

Jedním z cílů směrnic Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES (4) a 2004/18/ES (5) je, aby zadavatelé a veřejní zadavatelé, kteří je používají, mohli zároveň dodržovat závazky vyplývající z dohody. Prahové hodnoty stanovené uvedenými směrnicemi pro veřejné zakázky, na které se vztahuje i dohoda, by proto měly být sjednoceny tak, aby odpovídaly přepočtu hodnot stanovených dohodou na eura se zaokrouhlením na celé tisíce směrem dolů.

(3)

Z důvodu soudržnosti by prahové hodnoty stanovené směrnicí 2009/81/ES měly být sjednoceny s revidovanými prahovými hodnotami stanovenými v článku 16 směrnice 2004/17/ES.

(4)

Směrnice 2009/81/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro veřejné zakázky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 8 směrnice 2009/81/ES se mění takto:

(1)

V písmenu a) se částka „414 000 EUR“ nahrazuje částkou „418 000 EUR“.

(2)

V písmenu b) se částka „5 186 000 EUR“ nahrazuje částkou „5 225 000 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 216, 20.8.2009, s. 76.

(2)  Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Jde o mnohostrannou dohodu v rámci Světové obchodní organizace. Cílem dohody je vzájemné otevření trhů s vládními zakázkami mezi stranami.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114).


Top