Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2322

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2322 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP)

OJ L 328, 12.12.2015, p. 67–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2322/oj

12.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/67


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2322

ze dne 10. prosince 2015,

kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 474/2006 (2) byl vytvořen seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, uvedený v kapitole II nařízení (ES) č. 2111/2005.

(2)

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 2111/2005 sdělily některé členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura EASA“) Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací uvedeného seznamu. Podstatné informace sdělily rovněž některé třetí země. Na základě těchto informací by měl být seznam Společenství aktualizován.

(3)

Komise informovala všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi o podstatných skutečnostech a úvahách, které budou základem pro rozhodnutí o uložení zákazu provozování letecké dopravy v Unii těmto dopravcům nebo o změně podmínek zákazu provozování letecké dopravy, který byl uložen leteckému dopravci uvedenému na seznamu Společenství.

(4)

Komise poskytla dotčeným leteckým dopravcům možnost nahlédnout do dokumentů poskytnutých členskými státy, předložit písemné připomínky a přednést ústně své stanovisko Komisi a výboru zřízenému nařízením Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) (dále jen „Výbor pro leteckou bezpečnost“).

(5)

Komise předala Výboru pro leteckou bezpečnost aktuální informace o probíhajících společných konzultacích podle nařízení (ES) č. 2111/2005 a (ES) č. 473/2006 (4) s příslušnými orgány a leteckými dopravci z Botswany, Guinejské republiky, Indie, Indonésie, Íránu, Iráku, Kazachstánu, Libanonu, Madagaskaru, Mosambiku, Nepálu, Filipín, Súdánu, Tchaj-wanu, Thajska a Zambie. Komise rovněž poskytla Výboru pro leteckou bezpečnost informace o situaci v oblasti letecké bezpečnosti v Gruzii, Libyi, na Svatém Tomáši a Princově ostrově, v Tádžikistánu a Jemenu a informace o odborných konzultacích s Ruskou federací.

(6)

Agentura EASA předložila Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost výsledky analýzy zpráv o auditech, které provedla Mezinárodní organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“) v rámci svého všeobecného programu pro audit dohledu nad bezpečností provozu (dále jen „program USOAP“). Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby stanovily priority při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali licenci od států, v nichž organizace ICAO zjistila významné bezpečnostní problémy nebo u nichž agentura EASA dospěla k závěru, že jejich systém dohledu nad bezpečností provozu vykazuje závažné nedostatky. Vedle konzultací vedených Komisí podle nařízení (ES) č. 2111/2005 tak díky stanovování priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše bude možné získat další informace o úrovni bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali licenci v těchto státech.

(7)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost rovněž informovala o výsledcích analýzy prohlídek na odbavovací ploše provedených v rámci programu posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (dále jen „program SAFA“) v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (5).

(8)

Agentura EASA Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost dále informovala o projektech technické pomoci prováděných ve státech, jichž se týkají opatření nebo monitorování podle nařízení (ES) č. 2111/2005. Agentura poskytla informace o plánech a žádostech, pokud jde o další technickou pomoc a spolupráci za účelem zlepšení správní a technické způsobilosti úřadů pro civilní letectví s cílem napomoci řešení veškerého nesouladu s platnými mezinárodními normami v oblasti civilního letectví. Členské státy byly v této souvislosti vyzvány, aby se k těmto žádostem vyjádřily na bilaterálním základě v koordinaci s Komisí a agenturou EASA. Komise v této souvislosti zdůraznila, jak je pro zlepšování bezpečnosti letecké dopravy na celém světě užitečné poskytovat – zejména prostřednictvím databáze organizace ICAO „Safety Collaborative Assistance Network“ (SCAN) – mezinárodní letecké komunitě informace o technické pomoci poskytované Unií a jejími členskými státy.

(9)

Organizace Eurocontrol poskytla Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost informace o aktuálním stavu varovné funkce programu SAFA a o aktuálních statistických údajích, pokud jde o výstražné zprávy týkající se leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy.

Letečtí dopravci Unie

(10)

Na základě analýzy provedené agenturou EASA v souvislosti s informacemi, které vyplynuly z prohlídek na odbavovací ploše provedených u letadel leteckých dopravců Unie nebo z normalizačních inspekcí provedených agenturou EASA a specifických inspekcí a auditů provedených vnitrostátními leteckými úřady, přijalo několik členských států určitá donucovací opatření a informovalo o nich Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost. Malta informovala Komisi a Výbor pro leteckou bezpečnost o určitých opatřeních, jež přijala vůči několika maltským leteckým dopravcům, a Estonsko podalo zprávu o situaci ohledně leteckého dopravce AS Avies. Před jednáním Výboru pro leteckou bezpečnost informovalo Řecko o určitých opatřeních, jež přijalo vůči několika řeckým leteckým dopravcům.

(11)

Členské státy znovu zdůraznily, že pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců Unie hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, jsou připraveny náležitě jednat.

Letečtí dopravci z Botswany

(12)

Botswanský úřad pro civilní letectví (dále jen „CAAB“) poskytl dopisem ze dne 27. srpna 2015 informace o pokroku při řešení významných bezpečnostních problémů a jiných zjištění ICAO. CAAB prokázal, že dosáhl dalšího pokroku při provádění mezinárodních bezpečnostních norem. CAAB udržuje kontakt s regionálním úřadem organizace ICAO, který mu poskytuje pomoc při řešení významných bezpečnostních problémů a dalších zjištění. CAAB vyzval organizaci ICAO, aby do konce roku 2015 provedla koordinovanou validační misi, jejímž účelem je ověřit vyřešení významných bezpečnostních problémů.

(13)

Ze zlepšení provádění mezinárodních bezpečnostních norem a dostupných bezpečnostních informací je patrné, že vůči leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Botswaně, není třeba vydat rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy. Komise se však domnívá, že je nutné situaci i nadále pozorně sledovat.

(14)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Botswany na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

Letečtí dopravci z Guinejské republiky

(15)

Jak bylo dohodnuto na odborném jednání s Komisí v Bruselu v lednu 2013, příslušné orgány Guinejské republiky (úřad Direction nationale de l'aviation civile, DNAC) pravidelně poskytovaly Komisi informace o probíhajícím provádění plánu nápravných opatření, který organizace ICAO schválila v prosinci 2012, jakož i o všech činnostech, které s ním souvisí.

(16)

Poslední zpráva o pokroku předložená DNAC, obdržená Komisí dne 10. srpna 2015, uvádí nejnovější činnosti a poslední vývoj týkající se provádění plánu nápravných opatření, které se v současnosti soustřeďují na stav procesu certifikace leteckých dopravců a registrace letadel. Na konci března 2013 byla pozastavena platnost všech předchozích osvědčení leteckého provozovatele (AOC). Byl dokončen úplný (pětistupňový) proces certifikace leteckých dopravců Eagle Air a PROBIZ Guinée podle předpisů ICAO a tito letečtí dopravci získali osvědčení leteckého provozovatele (AOC) dne 10. dubna 2015 (AOC č. 1/DNAC/2015) a 4. srpna 2015 (AOC č. 2/DNAC/2015). Čtyři další letečtí dopravci – Konair, Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines a Ijet Aviation – rovněž zahájili proces certifikace.

(17)

Registrace letadel pokročila a úřad DNAC uvedl, že do rejstříku letadel bylo připsáno pět nových letadel.

(18)

Postupné provádění plánu nápravných opatření v souladu s tím, co organizace ICAO schválila v prosinci 2012, a dostupné bezpečnostní informace v současnosti nedávají důvod k rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Guinejské republice. Situaci je však nutno i nadále pozorně sledovat.

(19)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Guinejské republiky na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(20)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Indie

(21)

Dne 20. října 2015 se konaly odborné konzultace mezi Komisí, agenturou EASA, členskými státy a zástupci indického generálního ředitelství pro civilní letectví (dále jen „indický úřad DGCA“) a leteckým dopravcem Air India. Indický úřad DGCA poskytl podrobnosti ohledně probíhajících opatření v oblasti udržitelnosti, která zavedl ze své funkce orgánu dohledu nad bezpečností provozu. Odborné konzultace byly rovněž využity k tomu, aby se s indickým úřadem DGCA projednalo zapojení indických leteckých dopravců do programu SAFA.

(22)

Z konzultací jasně vyplynulo, že ačkoliv indický úřad DGCA provedl určitá opatření v zájmu udržitelnosti již zavedených zlepšení letecké bezpečnosti, v několika oblastech jsou nutná další opatření. Na druhé straně indický úřad DGCA využívá databázi SAFA ke sledování výsledků indických leteckých dopravců v rámci programu SAFA. Dokazuje to mimo jiné skutečnost, že indický úřad DGCA oznámil, že v červnu 2015 projednal s dopravcem Air India postupy, jež tento dopravce zavedl v souvislosti s řízením svých výsledků v rámci programu SAFA.

(23)

Dopravce Air India předložil přehled svého systému řízení bezpečnosti, shrnutí statistických informací týkajících se plnění programu SAFA v rozčlenění podle typu letadel, příklady komunikační strategie programu řízení bezpečnosti a podrobnosti o postupech souvisejících s programem SAFA, které zavedl za účelem neustálého zlepšování.

(24)

V dopisech ze dne 29. října 2015 Komise v návaznosti na odborné konzultace zopakovala indickému úřadu DGCA řadu zpráv, včetně toho, že výsledky indických leteckých dopravců v rámci programu SAFA by se měly sledovat pečlivěji. Komise dopravce Air India upozornila rovněž na to, že pokrok v řízení programu SAFA musí prokázat svými výsledky v rámci programu SAFA. Indický úřad DGCA i dopravce Air India byli upozorněni na povinnost agentury EASA plynoucí z nařízení Komise (EU) č. 452/2014 (6) (část TCO) provádět posouzení bezpečnosti provozovatelů z třetích zemí a na to, že jedním z hlavních aspektů, jež přitom EASA zohledňuje, jsou výsledky v rámci programu SAFA.

(25)

Komise vzala informace poskytnuté indickým úřadem DGCA a dopravcem Air India na vědomí. Byl učiněn závěr, že tentokrát není nutné uložit zákaz nebo omezení provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Indii, že je však nezbytné vést další odborné konzultace, aby bylo možno průběžně jednat o záležitostech souvisejících s bezpečností.

(26)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Indie na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(27)

Komise hodlá pokračovat v oficiálních konzultacích s indickým úřadem DGCA podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(28)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u indických leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Indonésie

(29)

Pokračují konzultace s příslušným orgánem Indonésie, jímž je indonéské generální ředitelství pro civilní letectví (dále jen „indonéský úřad DGCA“), s cílem sledovat jeho pokrok při zajišťování toho, aby dohled nad bezpečností provozu všech leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Indonésii, splňoval mezinárodní bezpečnostní normy. Po auditu ICAO v květnu 2014 dokončil indonéský úřad DGCA svůj plán nápravných opatření a v současnosti provádí v něm uvedená nápravná opatření. Na žádost indonéského úřadu DGCA se dne 29. října konalo odborné jednání mezi Komisí, agenturou EASA, některými členskými státy, indonéským úřadem DGCA a leteckými dopravci Citilink, Lion Air a Batik Air. Z tohoto jednání vyplynulo, že nezbytná opatření k nápravě zjištění z předchozích auditů se připravují, nachází se však v různých fázích provádění. Hlavním zjištěným nedostatkem je provádění inspekcí u leteckých dopravců a letadel. Sice existují postupy pro jejich provádění, v praxi jsou však ne vždy dodržovány. Počet nedostatků zjištěných při inspekcích zůstává nízký a podávání zpráv o nich kontrolovaným dopravcům neprobíhá vždy podle stanovených postupů. Chybí adekvátní postupy pro řešení zjištěných nedostatků a řešení samotná jsou i nadále nedostatečná a lhůty nejsou dodržovány a někdy ani vymáhány. Indonéský úřad DGCA spravuje přibližně 59 osvědčení leteckého provozovatele a řada těchto leteckých dopravců velmi rychle roste. Indonéský úřad DGCA musí s tímto vývojem udržet krok.

(30)

Letecký dopravce Citilink poskytl přehled o vývoji společnosti a řízení bezpečnosti svého provozu. Dopravce se i nadále rozrůstá (každoročně získá přibližně osm nových letadel) a zdá se, že systémy a postupy se postupně stabilizují. Analýza letových údajů se zlepšila a dopravce si je vědom provozních rizik. Byl zřízen systém řízení bezpečnosti, je však třeba jej dále zlepšit, a to i s ohledem na nízký počet hlášených incidentů a událostí.

(31)

Lion Air a Batik Air předložily informace společně, jelikož oba dopravci jsou členy skupiny Lion Air Group. Růst těchto dvou leteckých dopravců je i nadále značný: v roce 2016 má každý z nich obdržet přibližně 10 nových letadel a podobný počet i v příštích letech. Hlavními úkoly pro tyto letecké dopravce jsou nábor a výcvik dostatečného počtu personálu ve všech oblastech. Oba letečtí dopravci předložili plány pro výcvik letových posádek a nábor a odbornou přípravu ostatních pracovníků. Minimální kvalifikační požadavky na nově přijímané piloty a požadavky na povýšení do hodnosti kapitána u Lion Air jsou vzhledem k provoznímu prostředí, které je často náročné, poměrně nízké. V důsledku této skutečnosti a rovněž svého rychlého růstu zaměstnává Lion Air vysoký počet relativně nezkušených pilotů. To by mohlo souviset s vysokým počtem nestabilizovaných přiblížení a vysokým rizikem incidentů při přistávání (tvrdá dosednutí, výchylky z přistávací dráhy). Jako příklad lze uvést výchylku letadla leteckého dopravce Batik Air z přistávací dráhy dne 6. listopadu 2015. V souvislosti s tímto konkrétním incidentem podnikly indonéský úřad DGCA a letecký dopravce Batik Air okamžité kroky s cílem incident řádně vyšetřit a přijmout zmírňující opatření. Navíc došlo k zlepšení systému sledování letových údajů, což vede ke smysluplným výsledkům a zlepšení bezpečnosti. Systém řízení bezpečnosti se zdá být dobře vypracován a rovněž hlášení incidentů a událostí se v poslední době začalo zlepšovat, ačkoliv vlastní provádění opatření a identifikaci nebezpečí je třeba dále zlepšit. Z jednání vyplynulo, že pro dopravce Lion Air a Batik Air jsou hrozbou rychlý růst a relativní nezkušenost letových posádek.

(32)

Indonéský úřad DGCA byl přizván ke slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost dne 25. listopadu 2015. Indonéský úřad DGCA zopakoval body, které byly předloženy během odborného jednání dne 29. října 2015. K těm patřil program stálého dohledu a systém pro řízení nedostatků. Byly předloženy výsledky dohledu nad čtyřmi indonéskými leteckými dopravci, na něž se v současnosti nevztahuje všeobecný zákaz vydaný indonéským leteckým dopravcům, a také nad třemi leteckými dopravci, kteří se slyšení účastnili. Dále indonéský úřad DGCA informoval o vývoji systému řízení bezpečnostních rizik a vyzval Komisi k návštěvě na místě za účelem ověření. Taková mise bude příležitostí k přezkoumání dosaženého pokroku a stanovení skutečné úrovně provádění mezinárodních bezpečnostních norem ze strany úřadu a leteckých dopravců.

(33)

Dopravci Citilink, Lion Air a Batik Air informovali o svém vývoji a o zavádění řízení bezpečnosti, a to z velké části v souladu s informacemi, které podali na odborném jednání dne 29. října.

(34)

Dopisem ze dne 22. října 2015 informoval indonéský úřad DGCA Komisi o tom, že od poslední aktualizace bylo dvěma novým leteckým dopravcům vydáno osvědčení, konkrétně osvědčení AOC č. 135-054 bylo vydáno dopravci Alda Trans Papua a AOC č. 135-059 bylo vydáno dopravci Weststar Aviation Indonesia. Indonéský úřad DGCA však neprokázal, že dohled nad bezpečností těchto leteckých dopravců je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. V témže dopise indonéský úřad DGCA Komisi informoval o zrušení osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaných leteckým dopravcům Pacific Royale Airways (AOC 121-045), Air Maleo (AOC 121-041, pouze vnitrostátní přeprava nákladu), Manunggal Air Service (AOC 121-020), Nusantara Buana Air (AOC 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC 135-006) a Asconusa Air Transport (AOC 135-022).

(35)

Ačkoliv od auditu, který organizace ICAO provedla v květnu 2014, a dokonce i od říjnového odborného jednání lze vidět pokrok, pro nabytí nezbytné důvěry, pokud jde o bezpečnost, a následné zvážení dalšího zmírnění zákazu provozování letecké dopravy uvaleného na indonéské letecké dopravce je nezbytné, aby byla zlepšení ověřena. V roce 2016 se proto uskuteční návštěva EU na místě za účelem posouzení situace a získání potřebných informací. V tomto okamžiku však nejsou dostatečné důkazy, které by podpořily rozhodnutí dále zmírnit zákaz provozování letecké dopravy vztahující se na indonéské letecké dopravce včetně Citilink, Lion Air a Batik Air.

(36)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval letecké dopravce Alda Trans Papua a Weststar Aviation. Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai Udara Penas a Asconusa Air Transport by měli být z přílohy A nařízení (ES) č. 474/2006 vyřazeni.

Letečtí dopravci z Íránu

(37)

Letecký dopravce Iran Air, který získal osvědčení od organizace pro civilní letectví Íránské islámské republiky (dále jen „CAOIRI“), byl dne 30. března 2010 zařazen do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006. Po návštěvě na místě, jejímž účelem bylo posouzení situace, byla dne 5. července 2010 provozní omezení týkající se letadlového parku leteckého dopravce Iran Air blíže upřesněna.

(38)

Letecký dopravce Iran Air poskytl Komisi informace o svém stávajícím letadlovém parku, které byly doloženy příslušnou dokumentací. Letecký dopravce Iran Air požádal o vynětí všech letadel typu A320 z provozních omezení, aby mohl k letům v Unii používat i svá novější letadla typu A320. Podle informací poskytnutých dopravcem Iran Air je průměrné stáří jeho letadlového parku A320 nižší než průměrné stáří letadel, která jsou oprávněna provozovat leteckou dopravu v rámci Unie. Dopravce Iran Air také tvrdí, že tato letadla lze provozovat spolehlivě. Jelikož však předložené důkazy nebylo možné ověřit, nelze na základě informací, jež má Komise v současnosti k dispozici, přidat na seznam letadel, jež je Iran Air oprávněn provozovat v rámci Unie, další letadla.

(39)

Podle osvědčení leteckého provozovatele (AOC) Iran Air se počet letadel typů, které jsou povoleny k provozu v letecké dopravě v Unii, snížil. Seznam letadel, na něž se vztahuje výjimka, uvedený v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(40)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby odrážel současný letadlový park dopravce Iran Air.

Letečtí dopravci z Iráku

(41)

Agentura EASA v období od 13. června 2014 do 16. března 2015 celkem čtyřikrát písemně kontaktovala irácký úřad pro civilní letectví (dále jen „ICAA“) kvůli bezpečnostním problémům souvisejícím s výsledky dopravce Iraqi Airways v programu SAFA. Pokud jde o zmíněné problémy, data programu SAFA dokládají, že dopravce Iraqi Airways neprovádí řádnou analýzu kořenových příčin.

(42)

Dopravce Iraqi Airways předložil agentuře EASA dne 20. srpna 2014 žádost o oprávnění provozovatele ze třetí země („TCO“). Agentura EASA posoudila jeho žádost v souladu s příslušnými požadavky uvedenými v části TCO.

(43)

EASA při posuzování bezpečnosti dopravce Iraqi Airways pro potřeby oprávnění TCO poukázala na zásadní problémy týkající se neschopnosti tohoto dopravce reagovat na bezpečnostní problémy, na něž agentura poukázala, a předložit agentuře včas dokumentaci týkající se bezpečnosti. Agentura EASA proto dospěla k závěru, že další posouzení by nevedlo k vydání oprávnění dopravci Iraqi Airways, a že dopravce proto nesplňuje příslušné požadavky nařízení Komise (EU) č. 452/2014. Dne 16. července 2015 proto EASA žádost dopravce Iraqi Airways o oprávnění TCO z jednoznačných bezpečnostních důvodů popsaných výše zamítla.

(44)

Dne 28. září 2015 zaslala Komise dopis iráckému úřadu ICAA. Dopis je podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006 zahájením oficiálních konzultací s orgány, jež vykonávají regulační dohled nad leteckými dopravci, kteří získali osvědčení v Iráku. V tomto dopise Komise uvedla, že tyto oficiální konzultace zahájila na základě výsledků dopravce Iraqi Airways v oblasti bezpečnosti v rámci programu SAFA a na základě záporného rozhodnutí agentury EASA ohledně žádostí Iraqi Airways o oprávnění TCO.

(45)

Dne 27. října 2015 Komise písemně kontaktovala úřad ICAA a dopravce Iraqi Airways a obě strany informovala, že případ Iraqi Airways byl zařazen na program jednání Výboru pro leteckou bezpečnost ve dnech 24. až 26. listopadu 2015 a že úřad ICAA i Iraqi Airways budou mít příležitost přednést Výboru pro leteckou bezpečnost své stanovisko v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

(46)

Dne 3. listopadu 2015 se uskutečnila videokonference mezi Komisí, agenturou EASA, členskými státy, zástupci úřadu ICAA a dopravce Iraqi Airways. Úřad ICAA během videokonference předložil přehled svých funkcí, včetně základních principů výkonu bezpečnostního dohledu. Další informace poskytnuté úřadem ICAA zahrnovaly přehled dohledu, který vykonává nad dopravcem Iraqi Airways, jakož i informace o tom, jaká opatření úřad přijímá v návaznosti na informace týkající se programu SAFA. Dopravce Iraqi Airways během videokonference přednesl mimo jiné jen velmi obecný informační přehled o svém systému řízení bezpečnosti a kvality a o dalších postupech týkajících se bezpečnosti.

(47)

Dne 25. listopadu 2015 proběhlo slyšení úřadu ICAA a dopravce Iraqi Airways na jednání Výboru pro leteckou bezpečnost. Úřad ICAA mimo jiné uvedl, že odpovídá za dohled nad sedmi držiteli osvědčení leteckého provozovatele (AOC) včetně Iraqi Airways. Úřad také předložil souhrn plánovaných opatření na posílení své způsobilosti. Agentura EASA informovala o bezpečnostních problémech, které byly důvodem k jejímu zápornému rozhodnutí o osvědčení TCO.

(48)

Dopravce Iraqi Airways přednesl několik bodů včetně informací týkajících se analýzy SAFA a návazných opatření. Jeho prezentace neobsahovala dostatečné důkazy o detailním fungování jeho systému řízení bezpečnosti a kvality. Informace, které Iraqi Airways předložil, nebyly takové povahy, aby dostačovaly k úplnému řešení bezpečnostních problémů, které byly důvodem k zápornému rozhodnutí agentury EASA o udělení osvědčení TCO dopravci Iraqi Airways.

(49)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 bylo proto rozhodnuto, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval leteckého dopravce Iraqi Airways.

(50)

Jelikož zařazení na uvedený seznam je přímým důsledkem záporného rozhodnutí agentury EASA ohledně osvědčení TCO, hodlá Komise toto zařazení znovu zvážit, jakmile jí agentura EASA oznámí, že byly podle jejího názoru splněny podmínky pro to, aby EASA vydala v souvislosti s Iraqi Airways na základě části TCO kladné rozhodnutí.

Letečtí dopravci z Kazachstánu

(51)

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Kazachstánu, s výjimkou jednoho, podléhají od července 2009 úplnému zákazu provozování letecké dopravy, a to zejména kvůli neschopnosti orgánu odpovědného za dohled nad leteckými dopravci, kteří získali oprávnění v Kazachstánu, tj. Komise pro civilní letectví Kazachstánu (dále jen „CAC“), zavést příslušné mezinárodní bezpečnostní normy a prosazovat jejich dodržování. Částečná výjimka byla udělena dopravci Air Astana. Air Astana byl zařazen na seznam v příloze B nařízení (ES) č. 474/2006 a byl oprávněn provozovat leteckou dopravu v Unii s částí svého letadlového parku a pouze v rámci své stávající úrovně provozu.

(52)

V roce 2014, v návaznosti na lepší záznamy z programu SAFA, bylo dopravci Air Astana povoleno zvýšit úroveň provozu v Unii, avšak pouze s typem letadel, pro něž získal povolení provozovat leteckou dopravu v Unii již v roce 2009.

(53)

V dubnu 2015 získal dopravce Air Astana nové osvědčení komise CAC a v květnu 2015 osvědčení vydané na základě auditu bezpečnosti provozu (IOSA) Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IATA). Letecký dopravce Komisi pravidelně poskytuje aktuální informace o letovém provozu, výcviku a údržbě. Audit dopravce Air Astana, který provedla agentura EASA v říjnu 2015 v rámci části TCO, neodhalil žádné nesplnění mezinárodních norem. Dopravce Air Astana byl shledán personálně náležitě zajištěným a efektivně řízeným kompetentním mezinárodním manažerským týmem s místními zaměstnanci. Organizace vybudovala silnou a důvěryhodnou kulturu bezpečnosti. Tým auditorů EASA proto doporučil Air Astana k udělení osvědčení TCO bez výhrad.

(54)

Pro účely poskytování aktualizovaných informací o činnostech souvisejících s dohledem nad bezpečností provozu v Kazachstánu byla komise CAC přizvána ke slyšení na jednání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 24. listopadu 2015. Uvedla, že provádí několik opatření s cílem odstranit nedostatky, na něž v roce 2014 v rámci mise ICVM upozornila organizace ICAO, včetně významného bezpečnostního problému v oblasti leteckého provozu. Tato opatření zahrnují zřízení výcvikového programu pro inspektory letecké bezpečnosti a zlepšení postupů týkajících se certifikace leteckých dopravců a vydávání zvláštních povolení. Komise CAC uvedla, že pokud jde o významný bezpečnostní problém, své rozhodnutí vydá nejdříve koncem roku 2015. V listopadu 2015 navíc příslušné orgány Kazachstánu podepsaly memorandum o porozumění s poskytovatelem poradenských služeb s cílem zvýšit úroveň efektivního provádění příslušných bezpečnostních norem v Kazachstánu. Komise CAC také uvedla, že v roce 2015 bylo celkem dvanácti dopravcům, nad nimiž vykonává dohled, vydáno nové osvědčení a pět osvědčení leteckého provozovatele (AOC) bylo zrušeno. Zatímco tento vývoj je pozitivní, pokud jde o dodržování předpisů v případě osvědčení leteckého dopravce a schvalovacích postupů, jakož i o efektivitu regulatorních opatření zavedených v zájmu odstranění významného bezpečnostního problému, přetrvává značná nejistota.

(55)

Dopravce Air Astana byl také pozván na slyšení na jednání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 24. listopadu 2015. Dopravce předložil důkazy o tom, že zavedl stabilní a efektivní proces řízení bezpečnosti, který má pomoci odstranit bezpečnostní rizika, provádět analýzu kořenových příčin a prosazovat bezpečnostní kulturu v rámci organizace. Letecký dopravce prokázal schopnost zvládnout změny v rozsahu a objemu své činnosti bezpečným a efektivním způsobem. Dopravce Air Astana navíc zajistil, že dohled nad jeho letadlovým parkem je prováděn v souladu s příslušnými mezinárodními bezpečnostními normami.

(56)

Letecký dopravce SCAT JSC, který získal osvědčení v Kazachstánu, požádal o slyšení na jednání Výboru pro leteckou bezpečnost dne 24. listopadu 2015. Dopravce prošel úspěšně auditem IOSA. Podle informací poskytnutých SCAT JSC je několik jeho letadel typu Boeing B-737 a B-757 registrováno v Litvě. Komise bere na vědomí pokrok, kterého SCAT JSC dosáhl, konstatuje však, že letecký dopravce nepředložil důkazy o tom, že jeho letový provoz a také zachovávání letové způsobilosti a údržba jeho letadel probíhají v souladu s příslušnými bezpečnostními normami.

(57)

Na základě informací, které má Komise k dispozici, včetně informací poskytnutých během slyšení dne 24. listopadu 2015, byl vyvozen závěr, že projekt regulatorní reformy v Kazachstánu v oblasti civilního letectví pomalu postupuje. Na důkaz hlubšího pokroku by však měl být vyřešen přetrvávající významný bezpečnostní problém v oblasti leteckého provozu. Až poté bude možno zvážit podstatné uvolnění omezení, která v současné době platí pro letecké dopravce, nad nimiž komise CAC vykonává dohled, s výjimkou Air Astana.

(58)

Na základě informací, které má Komise k dispozici, kladného výsledku auditu TCO dopravce Air Astana a vysvětlení, jež podal během slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost, se má za to, že podmínky pro zachování částečného zákazu pro dopravce Air Astana pominuly.

(59)

Případ dopravce SCAT JSC hodlá Komise podrobněji přezkoumat, aby se zajistilo, že případné zmírnění zákazu provozovat leteckou dopravu v budoucnu ve vztahu k SCAT JSC nebude znamenat bezpečnostní riziko pro leteckou dopravu v Unii.

(60)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, by měl být změněn a dopravce Air Astana by měl být z přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006 vyřazen.

(61)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u letadel dopravce Air Astana podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Libanonu

(62)

Pokračují konzultace s příslušným orgánem Libanonu, kterým je libanonský úřad pro civilní letectví (dále jen „libanonský úřad CAA“), jejichž účelem je potvrdit, že Libanon provádí plán nápravných opatření, jenž byl vypracován v reakci na zjištění a významné bezpečnostní problémy na základě validační mise koordinované ICAO v prosinci 2012.

(63)

Dne 4. listopadu 2015 se zástupci libanonského úřadu CAA a letečtí dopravci Middle East Airlines a Wings of Lebanon zúčastnili odborného jednání vedeného s Komisí a agenturou EASA v Bruselu a poskytli aktuální informace o pokroku, jehož libanonský úřad CAA dosáhl, zejména v řešení významných bezpečnostních problémů, zřízení správní rady úřadu pro civilní letectví a oddělení funkce dohledu nad bezpečností provozu od funkcí poskytování služeb, neboť v současnosti obě tyto funkce vykonává libanonský úřad CAA.

(64)

Libanonský úřad CCA poskytl organizaci ICAO další informace týkající se významných bezpečnostních problémů a předložil tyto informace i během odborného jednání. Libanonský úřad CCA nedávno vyzval organizaci ICAO, aby ověřila nápravná opatření, k tomu však zatím nedošlo. Bylo uvedeno, že ředitelství pro bezpečnost letového provozu, což je orgán odpovědný za certifikaci a dohled nad leteckými dopravci, má v rámci libanonského úřadu CCA nezávislejší postavení, ačkoli toto tvrzení nebylo při odborném jednání podloženo jednoznačnými důkazy.

(65)

Letecký dopravce Middle East Airlines předložil údaje o svém provozu a řízení bezpečnosti, z nichž je patrné, že má kontrolu nad svými postupy v bezpečnostně nejdůležitějších oblastech, kterými jsou letový provoz, výcvik posádky, řízení zachování letové způsobilosti a řízení jakosti a bezpečnosti. Agentura EASA informovala o skutečnosti, že nedávné jednání s leteckým dopravcem Middle East Airlines konané v souvislosti s jeho žádostí o oprávnění TCO přineslo pozitivní výsledky. Letecký dopravce pořádá pravidelné audity prováděné třetími stranami, aby zmírnil nedostatečnost bezpečnostního dohledu vykonávaného jeho úřadem a ještě více zlepšil provádění mezinárodních bezpečnostních norem.

(66)

Letecký dopravce Wings of Lebanon předložil informace o provozu svého jediného letadla a o zavedených bezpečnostních postupech. V nedávné době byli vyměněni hlavní vedoucí pracovníci tohoto leteckého dopravce, což vedlo ke zlepšení jeho provozních postupů a bylo dobrým začátkem pro vypracování systému řízení bezpečnosti.

(67)

Postupné zlepšování systému bezpečnostního dohledu spolu se zmírňujícími opatřeními zavedenými Middle East Airlines a dostupnými informacemi o bezpečnosti v tomto okamžiku nedávají důvod k rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Libanonu. V zájmu pozorného sledování situace však budou konzultace s libanonskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(68)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Libanonu na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(69)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci z Madagaskaru

(70)

Komise pokračovala v konzultacích s úřadem pro civilní letectví Madagaskaru (Aviation civile de Madagascar, dále jen „ACM“). Na žádost úřadu ACM se dne 2. října 2015 konalo v Bruselu jednání s Komisí, agenturou EASA a jedním členským státem na jedné straně a úřadem ACM a leteckým dopravcem Air Madagascar na druhé straně.

(71)

Během tohoto jednání úřad ACM a dopravce Air Madagascar poskytli informace o pokroku, jehož dosáhli v souvislosti se svými příslušnými plány nápravných a preventivních opatření, které prováděli s cílem řešit bezpečnostní nedostatky uvedené v 66. až 74. bodu odůvodnění prováděcího nařízení (EU) č. 390/2011. Úřad ACM i dopravce Air Madagascar se domnívají, že tyto bezpečnostní nedostatky byly odpovídajícím způsobem vyřešeny; úřad ACM požádal o přehodnocení provozních omezení uložených dopravci Air Madagascar.

(72)

Komise vzala na vědomí pokrok v nápravě nedostatků zjištěných organizací ICAO, o němž informoval úřad ACM, jakož i informace předložené tímto úřadem a dopravcem Air Madagascar týkající se jejich příslušných plánů nápravných a preventivních opatření. Ačkoliv Komise pokrok, kterého úřad ACM a dopravce Air Madagascar již dosáhly, uznává, a bere v úvahu i očekávaný další pokrok, podmínky pro uvolnění stávajícího částečného zákazu provozování letecké dopravy uloženého dopravci Air Madagascar nebyly splněny. Stále je nutné ověřit skutečné provádění mezinárodních bezpečnostních norem. Úřad ACM musí konsolidovat svou praxi, pokud jde o nové postupy, které zavedl. S ohledem na tyto skutečnosti lze tedy uvažovat o návštěvě Unie na místě za účelem posouzení situace na Madagaskaru v prvním čtvrtletí roku 2016. V současné době navíc neexistuje dostatek podpůrných důkazů, které by odůvodňovaly jakékoli zmírnění provozních omezení uložených leteckým dopravcům z Madagaskaru.

(73)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Madagaskaru.

Letečtí dopravci z Mosambiku

(74)

Mise Unie za účelem posouzení bezpečnosti, která se konala v dubnu 2015, umožnila Komisi dospět k závěru, že ačkoli příslušný orgán pro civilní letectví v Mosambiku, kterým je Instituto de Aviação Civil de Moçambique (dále jen „IACM“), dosáhl značného pokroku při provádění mezinárodních bezpečnostních norem, vykazuje mosambický systém dohledu nad bezpečností provozu závažné nedostatky. Bylo proto rozhodnuto, že Komise spolu s agenturou EASA poskytne úřadu IACM technickou pomoc k odstranění zbývajících nedostatků a dokončení procesu budování vnitřních kapacit, které jsou nezbytné k dosažení potřebné udržitelnosti.

(75)

Dne 12. října 2015 byl zahájen dlouhodobý projekt technické pomoci, který potrvá až do začátku června 2016. Počáteční fáze projektu přinesla první výsledky. Na základě důkladného přezkumu právního rámce a příslušných předpisů v oblasti letecké dopravy byly stanoveny opravy a zlepšení k pozdějšímu schválení. Zvažuje se přizpůsobení zásad a struktury řady aktů unijního práva upravujících civilní letectví zvláštnostem leteckého systému Mosambiku. Důraz se klade na systematické řešení všech nevyřešených zjištění protokolu, k nimž v rámci programu USOAP dospěla organizace ICAO, s cílem výrazně zlepšit míru účinného provedení. Byla uspořádána setkání se všemi stávajícími leteckými dopravci a byl přezkoumán status jejich certifikace. Zvažuje se řada protokolů spolupráce za účelem posílení některých z nejcitlivějších oblastí činnosti úřadu IACM. Byla zahájena identifikace všech vnitřních postupů a procesů úřadu IACM, které je třeba významně přepracovat.

(76)

Dne 14. září 2015 byl zahájen krátkodobý projekt technické pomoci, který skončil dne 13. listopadu 2015. Náplní projektu byl profesní výcvik přímo na pracovišti a školení ohledně certifikace letišť a dohledu se zvláštním zaměřením na nové mezinárodní letiště Nacala a stávající mezinárodní letiště Beira.

(77)

Schopnost úřadu IACM dohlížet na civilní letectví v Mosambiku nicméně není v současné době podle mezinárodních bezpečnostních norem na přiměřené úrovni. Důkazy, které by odůvodňovaly rozhodnutí o zmírnění zákazu provozování letecké dopravy uloženého všem leteckým dopravcům, kteří získali osvědčení v Mosambiku, tedy nejsou dostatečné.

(78)

Podle seznamu poskytnutého úřadem IACM dne 5. listopadu 2015 bylo v Mosambiku vydáno osvědčení třem novým leteckým dopravcům, a sice dopravcům Ambassador Lda (AOC MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC MOZ-18) a Inaer Aviation Mozambique Lda (AOC MOZ-19). Úřad IACM však nebyl schopen prokázat, že dohled nad bezpečností provozu těchto leteckých dopravců je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Prostřednictvím téhož seznamu úřad IACM Komisi oznámil, že byla zrušena osvědčení AOC leteckých dopravců Aero-Serviços Sarl (AOC MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC MOZ-05) a Unique Air Charter Lda (AOC MOZ-13), jejichž platnost byla předtím na dobu procesu obnovení osvědčení pozastavena, a sice proto, že tito dopravci tento proces nedokončili.

(79)

V souladu se společnými kritérii stanovenými v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval letecké dopravce Ambassador Lda, Everett Aviation Lda a Inaer Aviation Mozambique Lda a zároveň z něj byli vyřazeni letečtí dopravci Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda a Unique Air Charter Lda.

Letečtí dopravci z Nepálu

(80)

Komise pokračovala v konzultacích s úřadem pro civilní letectví Nepálu (dále jen „CAAN“), aby zjistila, zda je schopen v dostatečné míře provést příslušné mezinárodní bezpečnostní normy a prosazovat jejich dodržování.

(81)

Komise a agentura EASA navštívily úřad CAAN ve dnech 5. až 9. října 2015. Účelem návštěvy na místě bylo poskytnutí technické pomoci – ze strany agentury EASA – ve formě posouzení pokroku, jehož úřad CAAN dosáhl v souvislosti se zjištěními, jež při auditu učinila organizace ICAO, a revize plánu tak, aby zahrnoval a poskytoval doporučení k uzavření nedořešených otázek. Komise se návštěvy na místě účastnila proto, aby mohla přezkoumat pokrok, kterého úřad CAAN dosáhl při nápravě nedostatků, jež vedly k zákazu provozování letecké dopravy, jež byl nepálským leteckým dopravcům uložen v prosinci 2013.

(82)

Při návštěvě na místě bylo potvrzeno, že úřad CAAN dosáhl v provádění mezinárodních bezpečnostních norem pokroku. Plán nápravných opatření vypracovaný úřadem CAAN dle organizace ICAO plně řeší učiněná zjištění, včetně těch, které vedly organizaci ICAO ke konstatování významného bezpečnostního problému. Realizace opatření však během návštěvy na místě nemohla být ověřena. Významný bezpečnostní problém týkající se leteckého provozu stále trvá. Úřad CAAN plánuje na prosinec 2015 misi bezpečnostních pracovníků regionální kanceláře ICAO, jejímž účelem je úvodní posouzení provádění nápravných opatření s cílem naplánovat na první čtvrtletí roku 2016 případnou validační misi koordinovanou ICAO. Během této validační mise ICAO ověří účinné provádění nápravných opatření. Úřad CAAN u všech leteckých dopravců a jiných poskytovatelů služeb, nad nimiž vykonává dohled, pravidelně provádí program auditu. Oproti tomu program inspekcí je třeba dále rozpracovat.

(83)

Během setkání s nepálským ministrem cestovního ruchu, kultury a civilního letectví bylo zdůrazněno, že nezbytným předpokladem ke zlepšení systému dohledu nad bezpečností letectví v Nepálu je, aby měl úřad CAAN takové pravomoci, aby mohl své funkce související s bezpečností letového provozu vykonávat zcela nezávisle na politických kruzích, a aby byl dostatečně obsazen kvalifikovaným personálem. Ministr uvedl, že se připravují další změny nepálského zákona o civilním letectví, jejichž cílem je řešit institucionální otázky a nezávislost funkce dohledu nad bezpečností provozu na poskytovatelích služeb, a že úřad CAAN má plnou podporu při řešení veškerých zjištění.

(84)

Ve dnech 7. a 8. října 2015 navštívila Komise a agentura EASA letecké dopravce Buddha Air, Yeti Airlines, Tara Air a Nepal Airlines Corporation registrované v Nepálu; cílem návštěvy bylo přezkoumat vývoj situace od předchozí návštěvy v únoru 2014. Všem čtyřem leteckým dopravcům bylo vydáno nové osvědčení v souladu s pětistupňovým procesem certifikace a úřad CAAN nad nimi vykonává pravidelný dohled. Vývoj systémů řízení bezpečnosti a kultury bezpečnosti u těchto leteckých dopravců se nachází v různých fázích. Někteří z dopravců pokročili více, jiní méně, žádný z nich však v současnosti neplní příslušné mezinárodní bezpečnostní normy.

(85)

Úřad CAAN rovněž poskytl informace o tom, že bylo vydáno osvědčení dvěma novým leteckým dopravcům. Dne 13. listopadu 2014 bylo vydáno osvědčení leteckého provozovatele AOC pod číslem 083/2014 dopravci Saurya Airlines a dne 9. března 2015 osvědčení leteckého provozovatele AOC pod číslem 084/2015 dopravci Himalaya Airlines. Úřad CAAN však nebyl schopen prokázat, že dohled nad bezpečností provozu těchto leteckých dopravců je zajištěn v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami.

(86)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, v příloze A nařízení (ES) č. 474/2006 by měl být změněn tak, aby zahrnoval letecké dopravce Saurya Airlines a Himalaya Airlines.

Letečtí dopravci z Filipín

(87)

Komise, agentura EASA a členské státy pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Filipínách a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, mimo jiné stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u filipínských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(88)

Před jednáním Výboru pro leteckou bezpečnost úřad pro civilní letectví Filipín (dále jen „CAAP“) poskytl Komisi některé technické informace týkající se jeho dohledu nad bezpečností provozu leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Filipínách. Z poskytnutých informací je patrné, že na Filipínách existuje 38 aktivních držitelů osvědčení leteckého provozovatele. Vedení úřadu CAAP, které až doposud přispívalo k pozitivním zlepšením civilního letectví na Filipínách, funguje i nadále a je odhodláno provádět svůj program průběžného zlepšování. Kromě toho z informací poskytnutých úřadem CAAP a z analýzy dostupných informací o nehodách a incidentech nevyplývá, že by ve vztahu k filipínským leteckým dopravcům panovaly znepokojující tendence.

(89)

Dopravci Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation a Cebu Pacific Air podstoupili v nedávné době prohlídky na odbavovací ploše v rámci programu SAFA. Ze zpráv je patrné, že v oblasti prohlídek na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA nedochází k nepříznivému vývoji.

(90)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Filipín na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(91)

Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Filipín stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Ruské federace

(92)

Komise, agentura EASA a členské státy nadále pozorně sledovaly úroveň bezpečnosti leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Ruské federaci a kteří provozují leteckou dopravu v Unii, mimo jiné stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u některých ruských leteckých dopravců podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(93)

Komise se společně s agenturou EASA a členským státem sešla dne 23. října 2015 se zástupci ruské federální agentury pro leteckou dopravu (dále jen „FATA“). Účelem tohoto jednání bylo přezkoumat úroveň bezpečnosti ruských leteckých dopravců na základě zpráv o prohlídkách na odbavovací ploše provedených v rámci programu SAFA v období od 20. září 2014 do 19. října 2015 a určit případy, jimž je třeba věnovat zvláštní pozornost.

(94)

Během jednání Komise upozornila, že v případě některých dopravců, u nichž byly při prohlídkách SAFA zjištěny dva nebo více nedostatků, chybí řádná analýza kořenových příčin. Agentura FATA uvedla, že nedostatky zjištěné při prohlídkách SAFA jsou pravidelně analyzovány a účinnost nápravných opatření dopravců průběžně sledována. Agentura FATA se zavázala přijmout opatření v návaznosti na případy nedodržení předpisů, které dosud nebyly náležitě vyřešeny, a poskytnout Komisi aktuální informace o jejich stavu. Kromě toho agentura FATA poskytla aktuální informace o nejnovějších případech pozastavení a zrušení osvědčení leteckých dopravců (AOC), kteří podléhají jeho dohledu.

(95)

Na základě dostupných informací byl učiněn závěr, že není nutné, aby se ruské letecké úřady nebo letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Ruské federaci, dostavili na zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost. Bylo však dohodnuto, že pravidelné odborné schůzky týkající se bezpečnosti se mezi Komisí a ruskými orgány budou konat i nadále, a to nejméně jednou před každým jednáním Výboru pro leteckou bezpečnost.

(96)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro zařazení leteckých dopravců z Ruské federace na seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii.

(97)

Členské státy budou i nadále ověřovat účinné dodržování mezinárodních bezpečnostních norem ze strany leteckých dopravců z Ruské federace stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(98)

Pokud by prohlídky poukázaly na bezprostřední bezpečnostní riziko v důsledku nedodržení příslušných bezpečnostních norem, může být Komise nucena přijmout vůči leteckým dopravcům z Ruské federace opatření podle nařízení (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci ze Súdánu

(99)

Súdánský úřad pro civilní letectví (dále jen „SCAA“) udržoval pravidelné kontakty s Komisí, zejména pokud jde o posouzení leteckých dopravců registrovaných v Súdánu. Ve vztahu k řadě leteckých dopravců se zlepšily činnosti v oblasti dohledu prováděné úřadem SCAA. Ačkoli úřad SCAA potvrdil, že je připraven přijmout v říjnu 2015 návštěvu na místě za účelem posouzení situace, požádal následně o odložení návštěvy na rok 2016, aby on i letečtí dopravci měli více času k provedení mezinárodních bezpečnostních norem.

(100)

Je třeba provést misi Unie za účelem posouzení bezpečnosti, při níž se ověří, zda úřad SCAA a letečtí dopravci, kteří získali osvědčení v Súdánu, mezinárodní bezpečnostní normy splňují.

(101)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce ze Súdánu.

Letečtí dopravci z Tchaj-wanu

(102)

S ohledem na dvě smrtelné nehody leteckého dopravce TransAsia Airways (dále jen „TNA“), k nimž došlo za posledních 18 měsíců, zahájila Komise formální konzultace s tchajwanským úřadem pro civilní letectví (dále jen „CAA“) podle ustanovení čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 473/2006. Úřad CAA a letecký dopravce TNA byli v této souvislosti pozváni na odborné jednání konané v Bruselu dne 19. října 2015 za účasti Komise a agentury EASA s cílem projednat systém dohledu nad bezpečností zavedený úřadem CAA, jakož i úroveň bezpečnosti dopravce TNA.

(103)

Na tomto jednání úřad CAA oznámil, že jeho systém dohledu nad bezpečností vychází ze standardů a doporučených postupů ICAO, a s odkazem na osm kritických prvků ICAO vysvětlil, jakým způsobem plní své povinnosti v oblasti dohledu nad bezpečností provozu. Úřad CAA podrobněji vysvětlil opatření přijatá po incidentech a nehodách leteckého dopravce TNA v posledních dvou letech. V souladu s tchajwanskými předpisy úřad CAA rovněž zmrazil úroveň leteckého provozu leteckého dopravce TNA na dobu jednoho roku od data druhé nehody. Úřad CAA zdůraznil své odhodlání provést přílohu 19 Úmluvy ICAO a oznámil, že u všech leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Tchaj-wanu, do konce roku 2017 posoudí systém řízení bezpečnosti.

(104)

Během téhož jednání dopravce TNA Komisi oznámil, že po smrtelných nehodách v letech 2014 a 2015 vypracoval a provedl akční plán na posílení bezpečnosti letového provozu, který zahrnuje tyto oblasti: zlepšení podnikové kultury, organizační strukturu, provádění systému řízení bezpečnosti, odbornou přípravu a hodnocení. Uvedl, že v průběhu roku 2015 byly provedeny významné změny v organizaci leteckého dopravce včetně přijetí nových zaměstnanců na pozice vrcholného vedení, zřízení oddělení pro zajištění kvality, zřízení výboru pro bezpečnost letového provozu, jehož úkolem je tvorba a propagace politiky v oblasti bezpečnosti provozu, a obnova letadlového parku tak, aby průměrné stáří letadel v roce 2016 bylo 4 roky. Byly také podniknuty konkrétní kroky s cílem zlepšit výcvik letových posádek. Vedle činností v oblasti dohledu nad bezpečností provozu, prováděných úřadem CAA, proběhly v roce 2015 návštěvy za účelem posouzení situace, které vykonaly společnost ATR a subjekt Flight Safety Foundation za pomoci společností Airbus a Bureau Veritas. Obě návštěvy na místě vedly k řadě doporučení, na jejichž základě letecký dopravce TNA následně vypracoval plán nápravných opatření.

(105)

Na konci jednání úřad CAA znovu zopakoval, že všechny aspekty odvětví letectví na Tchaj-wanu jsou v souladu s mezinárodními normami stanovenými organizací ICAO, a zavázal se, že i nadále bude pozorně sledovat úroveň bezpečnosti leteckého dopravce TNA a provádění plánů nápravných a preventivních opatření.

(106)

Na základě informací, které má Komise k dispozici, byl přijat závěr, že není nutné, aby se úřad CAA a letecký dopravce TNA dostavili na jednání Výboru pro leteckou bezpečnost a že vůči leteckým dopravcům z Tchaj-wanu není nutné uplatnit zákaz provozování letecké dopravy v Unii. Úřad CAA a letecký dopravce TNA nicméně souhlasili s dalšími odbornými konzultacemi, aby Komise mohla provádění příslušných plánů nápravných a preventivních opatření sledovat a otázky související s bezpečností mohly být průběžně projednávány.

(107)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Tchaj-wanu.

(108)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení na Tchaj-wanu, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

Letečtí dopravci z Thajska

(109)

Thajský úřad pro civilní letectví (dále jen „thajský úřad CAA“) poskytl Komisi dopisem ze dne 14. října 2015 informace o pokroku v provádění nápravných opatření k řešení významného bezpečnostního problému zjištěného organizací ICAO a dalších zjištění učiněných touto organizací a Federálním leteckým úřadem. Je třeba poznamenat, že thajská vláda provedla během několika měsíců reorganizaci bývalého ředitelství civilního letectví na samostatný úřad pro civilní letectví Thajska. Thajský úřad CAA přijal nové technické odborníky a další inspekční personál a své pracovní síly dále posiluje.

(110)

Od 9. do 12. listopadu 2015 provedla agentura EASA návštěvu Thajska, včetně thajského úřadu CAA, s cílem prověřit v rámci žádostí dvou thajských leteckých dopravců o osvědčení TCO případy nedodržení předpisů zjištěné organizací ICAO. Zjištění agentury EASA se shodují se zjištěními, jež učinila organizace ICAO. Agentura EASA zjistila, že thajský úřad CAA je relativně slabý a přetížený, zaznamenala však i povzbudivé změny. Další pozitivní změny potřebují politickou podporu a dostatečný a realistický časový rámec, aby mohla být nápravná opatření provedena udržitelným způsobem.

(111)

Na žádost thajské vlády se dne 23. listopadu 2015 konalo odborné jednání, jehož se zúčastnila Komise, agentura EASA, vysocí thajští vládní představitelé, zástupci thajského úřadu CAA a zástupci leteckého dopravce Thai Airways International. Informace poskytnuté během tohoto jednání a týkající se zlepšení thajského systému civilního letectví byly shledány za důležité rovněž pro Výbor pro leteckou bezpečnost.

(112)

Thajská delegace proto byla přizvána ke slyšení před Výborem pro leteckou bezpečnost dne 25. listopadu. Thajský úřad CAA představil organizační změny i plány krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, jež by měla odstranit nedostatky zjištěné organizací ICAO a zjištěný významný bezpečnostní problém. Pokud jde o časové termíny, thajský úřad CAA považuje za důležitější zřídit vysoce kvalitní systém bezpečnosti civilního letectví než stanovit termíny, jejichž dodržení by bylo nereálné. Thajský úřad CAA má v úmyslu provést evropské právní předpisy upravující bezpečnost letectví a za tímto účelem uzavírá smlouvy s agenturou EASA a dalšími evropskými partnery. Dopravce Thai Airways představil svůj vývoj a provádění mezinárodních bezpečnostních norem a řízení bezpečnosti v rámci jeho provozu.

(113)

Ačkoliv efektivita provádění mezinárodních bezpečnostních norem je nízká, jak ukazují výsledky auditu, který provedla organizace ICAO v únoru 2015, thajská vláda a thajský úřad CAA daly najevo jasný závazek zlepšit thajský systém dohledu nad bezpečností provozu a předložily důkazy, že již během krátké doby bylo dosaženo značného pokroku. Dostupné informace ohledně bezpečnosti leteckých dopravců z Thajska navíc nepodporují rozhodnutí o uložení zákazu nebo omezení provozování letecké dopravy. V zájmu pozorného sledování situace budou konzultace s thajskými orgány nadále pokračovat v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 473/2006.

(114)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce z Thajska.

(115)

Členské státy budou nadále ověřovat účinné dodržování příslušných bezpečnostních norem stanovováním priorit při provádění prohlídek na odbavovací ploše u leteckých dopravců, kteří získali osvědčení v Thajsku, podle nařízení (EU) č. 965/2012.

(116)

Pokud by z jakýchkoli relevantních bezpečnostních informací vyplývalo, že v důsledku nedodržení mezinárodních bezpečnostních norem hrozí bezprostřední bezpečnostní rizika, může být Komise nucena přijmout další opatření v souladu s nařízením (ES) č. 2111/2005.

Letečtí dopravci ze Zambie

(117)

Dne 4. září 2015 poskytl zambijský úřad pro civilní letectví (dále jen „ZCAA“) Komisi aktuální informace o činnostech týkajících se zambijského akčního plánu pro bezpečnost, z nichž vyplývá, že bylo dosaženo značného pokroku. Některé činnosti se však stále nachází v závěrečné fázi a nebyly zcela dokončeny. Po vzájemné dohodě mezi Komisí a úřadem ZCAA bylo rozhodnuto odložit návštěvu EU, jejímž účelem je posouzení situace, na počátek roku 2016.

(118)

Očekává se, že úřad ZCAA bude nadále pracovat na provádění mezinárodních bezpečnostních norem. Komise hodlá provést další přípravy pro návštěvu na místě za účelem posouzení situace počátkem roku 2016, jejímž účelem je ověřit plnění těchto norem v Zambii.

(119)

Na základě společných kritérií stanovených v příloze nařízení (ES) č. 2111/2005 byl proto učiněn závěr, že v současné době neexistují žádné důvody pro změnu seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii, pokud jde o letecké dopravce ze Zambie.

(120)

Nařízení (ES) č. 474/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

(121)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:

(1)

Příloha A se nahrazuje zněním uvedeným v příloze A tohoto nařízení.

(2)

Příloha B se nahrazuje zněním uvedeným v příloze B tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Violeta BULC

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/1991 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 452/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu provozovatelů ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 133, 6.5.2014, s. 12).


PŘÍLOHA A

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ AŽ NA VÝJIMKY PODLÉHAJÍ ZÁKAZU PROVOZOVAT LETECKOU DOPRAVU V UNII  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) nebo číslo provozní licence

Označení ICAO

Stát provozovatele

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irák

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Afghánistánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Islámská republika Afghánistán

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islámská republika Afghánistán

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islámská republika Afghánistán

PAMIR AIRLINES

není známo

PIR

Islámská republika Afghánistán

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islámská republika Afghánistán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Angoly odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravce TAAG Angola Airlines uvedeného v příloze B, včetně

 

 

Angolská republika

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Angolská republika

AIR GICANGO

009

není známo

Angolská republika

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Angolská republika

AIR NAVE

017

není známo

Angolská republika

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

není známo

Angolská republika

DIEXIM

007

není známo

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

není známo

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolská republika

HELIANG

010

není známo

Angolská republika

HELIMALONGO

AO 005-01/11

není známo

Angolská republika

MAVEWA

016

není známo

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Beninu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Beninská republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

AFRICA AIRWAYS

není známo

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

není známo

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninská republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Konžské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

není známo

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

není známo

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

není známo

Konžská republika

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

není známo

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Demokratické republiky Kongo odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Demokratická republika Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratická republika Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

není známo

Demokratická republika Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratická republika Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

není známo

Demokratická republika Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

není známo

Demokratická republika Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

není známo

Demokratická republika Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

není známo

Demokratická republika Kongo

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Džibutska odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Džibutsko

DAALLO AIRLINES

není známo

DAO

Džibutsko

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Rovníkové Guineje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

není známo

Rovníková Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

není známo

Rovníková Guinea

TANGO AIRWAYS

není známo

není známo

Rovníková Guinea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění od orgánů Eritreje odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Gabonské republiky odpovědných za regulační dohled, s výjimkou dopravců Afrijet a SN2AG uvedených v příloze B, včetně

 

 

Gabonská republika

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Gabonská republika

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

není známo

Gabonská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Indonésie odpovědných za regulační dohled, s výjimkou leteckých dopravců Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua a Indonesia Air Asia, včetně

 

 

Indonéská republika

AIR BORN INDONESIA

135-055

není známo

Indonéská republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

není známo

Indonéská republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

není známo

Indonéská republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

není známo

Indonéská republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonéská republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

není známo

Indonéská republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonéská republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonéská republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonéská republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

není známo

Indonéská republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonéská republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonéská republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonéská republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonéská republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

není známo

Indonéská republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

není známo

Indonéská republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

není známo

Indonéská republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

není známo

Indonéská republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonéská republika

HEAVY LIFT

135-042

není známo

Indonéská republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

není známo

Indonéská republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonéská republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

není známo

Indonéská republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonéská republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonéská republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonéská republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonéská republika

KOMALA INDONESIA

135-051

není známo

Indonéská republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonéská republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonéská republika

MARTABUANA ABADION

135-049

není známo

Indonéská republika

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

není známo

Indonéská republika

MIMIKA AIR

135-007

není známo

Indonéská republika

MY INDO AIRLINES

121-042

není známo

Indonéská republika

NAM AIR

121-058

není známo

Indonéská republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

není známo

Indonéská republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonéská republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

není známo

Indonéská republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonéská republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

není známo

Indonéská republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

není známo

Indonéská republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonéská republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

není známo

Indonéská republika

SMAC

135-015

SMC

Indonéská republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonéská republika

SURYA AIR

135-046

není známo

Indonéská republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonéská republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonéská republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonéská republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonéská republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonéská republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonéská republika

UNINDO

135-040

není známo

Indonéská republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

není známo

Indonéská republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonéská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kazachstánu odpovědných za regulační dohled s výjimkou dopravce Air Astana, včetně

 

 

Republika Kazachstán

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Republika Kazachstán

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Republika Kazachstán

AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Republika Kazachstán

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Republika Kazachstán

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Republika Kazachstán

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Republika Kazachstán

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Republika Kazachstán

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Republika Kazachstán

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Republika Kazachstán

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Republika Kazachstán

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Republika Kazachstán

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Republika Kazachstán

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Republika Kazachstán

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Republika Kazachstán

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Republika Kazachstán

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Republika Kazachstán

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Republika Kazachstán

SCAT

KZ-01/004

VSV

Republika Kazachstán

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Republika Kazachstán

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Kyrgyzské republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Kyrgyzská republika

AIR BISHKEK (dříve EASTOK AVIA)

15

EAA

Kyrgyzská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kyrgyzská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kyrgyzská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kyrgyzská republika

HELI SKY

47

HAC

Kyrgyzská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kyrgyzská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kyrgyzská republika

S GROUP INTERNATIONAL

(dříve S GROUP AVIATION)

45

IND

Kyrgyzská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kyrgyzská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kyrgyzská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kyrgyzská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kyrgyzská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kyrgyzská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libérie odpovědných za regulační dohled

 

 

Libérie

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Libye odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Libye

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libye

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libye

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libye

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libye

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libye

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libye

PETRO AIR

025/08

PEO

Libye

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Mosambické republiky odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Mosambická republika

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

není známo

Mosambická republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

není známo

Mosambická republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

není známo

Mosambická republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

není známo

Mosambická republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

není známo

Mosambická republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

není známo

Mosambická republika

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

není známo

Mosambická republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

není známo

Mosambická republika

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

není známo

Mosambická republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mosambická republika

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mosambická republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

není známo

Mosambická republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mosambická republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

není známo

Mosambická republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

není známo

Mosambická republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

není známo

Mosambická republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-16

TTA

Mosambická republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Nepálu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Nepálská republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

není známo

Nepálská republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

není známo

Nepálská republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálská republika

FISHTAIL AIR

017/2001

není známo

Nepálská republika

GOMA AIR

064/2010

není známo

Nepálská republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

není známo

Nepálská republika

MAKALU AIR

057A/2009

není známo

Nepálská republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

není známo

Nepálská republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

není známo

Nepálská republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

není známo

Nepálská republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálská republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

není známo

Nepálská republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálská republika

SIMRIK AIR

034/2000

není známo

Nepálská republika

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálská republika

SITA AIR

033/2000

není známo

Nepálská republika

TARA AIR

053/2009

není známo

Nepálská republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Svatý Tomáš a Princův ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svatý Tomáš a Princův ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svatý Tomáš a Princův ostrov

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

NENÍ ZNÁMO

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NENÍ ZNÁMO

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

NENÍ ZNÁMO

není známo

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NENÍ ZNÁMO

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NENÍ ZNÁMO

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NENÍ ZNÁMO

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

NENÍ ZNÁMO

není známo

Sierra Leone

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Súdánu odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Súdánská republika

ALFA AIRLINES

54

AAJ

Súdánská republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Súdánská republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Súdánská republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Súdánská republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Súdánská republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Súdánská republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Súdánská republika

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Súdánská republika

GREEN FLAG AVIATION

17

není známo

Súdánská republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Súdánská republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Súdánská republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Súdánská republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Súdánská republika

MID AIRLINES

25

NYL

Súdánská republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Súdánská republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Súdánská republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Súdánská republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Súdánská republika

Všichni letečtí dopravci, kteří získali osvědčení od orgánů Zambie odpovědných za regulační dohled, včetně

 

 

Zambie

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambie


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze A by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.


PŘÍLOHA B

SEZNAM LETECKÝCH DOPRAVCŮ, KTEŘÍ PODLÉHAJÍ PROVOZNÍM OMEZENÍM V EU  (1)

Jméno právnické osoby leteckého dopravce, jak je uvedeno na jeho osvědčení leteckého provozovatele (AOC) (a jeho obchodní jméno, pokud je odlišné)

Číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC)

Označení ICAO

Stát provozovatele

Typ letadla podléhající omezení

Poznávací značka/značky a případně výrobní číslo/čísla letadla podléhajícího omezení

Stát zápisu letadla do rejstříku

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolská republika

Celý letadlový park s výjimkou 6 letadel typu Boeing B777 a 4 letadel typu Boeing B737-700.

Celý letadlový park s výjimkou D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TEI, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ.

Angolská republika

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komory

Celý letadlový park s výjimkou LET 410 UVP.

Celý letadlový park s výjimkou D6-CAM (851336).

Komory

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou 2 letadel typu Falcon 50 a 2 letadel typu Falcon 900.

Celý letadlový park s výjimkou TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonská republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonská republika

Celý letadlový park s výjimkou 1 letadla typu Challenger CL-601 a 1 letadla typu HS-125-800.

Celý letadlový park s výjimkou TR-AAG a ZS-AFG.

Gabonská republika, Jihoafrická republika

IRAN AIR  (3)

FS100

IRA

Íránská islámská republika

Celý letadlový park s výjimkou

10 letadel typu Airbus A300 a 2 letadel typu Airbus A310.

Celý letadlový park s výjimkou

 

EP-IBA,

 

EP-IBB,

 

EP-IBC,

 

EP-IBD,

 

EP-IBG,

 

EP-IBI,

 

EP-IBJ,

 

EP-IBS,

 

EP-ICE,

 

EP-ICF,

 

EP-IBK,

 

EP-IBL.

Íránská islámská republika

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korejská lidově demokratická republika

Celý letadlový park s výjimkou 2 letadel typu TU-204.

Celý letadlový park s výjimkou P-632 a P-633.

Korejská lidově demokratická republika

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagaskar

Celý letadlový park s výjimkou letadel typu Boeing B737, letadel typu ATR 72/42 a 3 letadel typu DHC 6-300.

Celý letadlový park s výjimkou letadel v rámci letadlového parku Boeing B737, jak je uvedeno v AOC, letadel v rámci letadlového parku ATR 72/42, jak je uvedeno v AOC, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF.

Madagaskarská republika


(1)  Leteckým dopravcům uvedeným v příloze B by mohlo být dovoleno uplatňovat práva provozování dopravy tím, že použijí letadlo pronajaté s posádkou od leteckého dopravce, na kterého se nevztahuje zákaz provozování letecké dopravy, za předpokladu, že jsou dodrženy příslušné bezpečnostní normy.

(2)  Dopravce Afrijet má povoleno používat ke své současné úrovni provozu v Unii pouze konkrétní uvedená letadla.

(3)  Dopravce Iran Air má povoleno používat k letům do Unie pouze konkrétní letadla za podmínek stanovených v 69. bodě odůvodnění nařízení (EU) č. 590/2010, Úř. věst. L 170, 6.7.2010, s. 15.


Top