Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2315 ze dne 8. prosince 2015 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/50


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2315

ze dne 8. prosince 2015

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2015.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestává z plastového pouzdra obsahujícího čtyři kovové svorky, diody a kabely s konektory (tzv. fotovoltaická spojovací skříňka).

Fotovoltaická spojovací skříňka je zařízení, které pomocí kabelu přivádí elektřinu o napětí nepřesahujícím 1 000 V vyrobenou solárním panelem do jiného fotovoltaického modulu nebo fotovoltaického měniče. Funkce diod spočívá pouze v ochraně výrobku proti přepětí (tzv. hot spots).

Viz obrázek (1).

8544 42 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 3 ke třídě XVI a na znění kódů KN 8544, 8544 42 a 8544 42 90.

Zařazení do čísla 8541 je vyloučeno, neboť diody významně nemění charakteristiky a vlastnosti výrobku jakožto fotovoltaické spojovací skříňky. Za hlavní funkci výrobku se považuje zapojování, spojování a připojování elektrických obvodů.

Vzhledem k tomu, že je výrobek vybaven kabely, je zařazení do čísla 8536 jako zařízení pro zapojování, spojování a připojování elektrických obvodů rovněž vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8536 skupina (III) (A)).

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8544 42 90 jako ostatní elektrické vodiče vybavené přípojkami.

Image

(1)  Obrázek slouží pouze pro informaci.


Top