Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2229 ze dne 29. září 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 317/13


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2229

ze dne 29. září 2015,

kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (1), a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 649/2012 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (dále jen „postup PIC“) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, podepsanou dne 11. září 1998 a schválenou jménem Společenství rozhodnutím Rady 2003/106/ES (2).

(2)

Je třeba zohlednit regulační opatření pro určité chemické látky přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (4) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (5).

(3)

Schválení látky fenbutatinoxid bylo odňato v souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009, v důsledku čehož je použití fenbutatinoxidu jako pesticidu zakázáno, a proto by měl být doplněn do seznamů chemických látek v částech 1 a 2 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(4)

Použití látek, jimiž jsou sloučeniny olova, sloučeniny dibutylcínu, sloučeniny dioktylcínu, trichlorobenzen, pentachlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, 1,1,1,2-tetrachlorethan, 1,1,2-trichlorethan a 1,1-dichloroethen, jako průmyslových chemických látek pro použití veřejností je přísně omezeno v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, a měly by proto být zařazeny do části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(5)

Nařízení (ES) č. 850/2004 bylo v roce 2012 pozměněno Komisí za účelem provedení rozhodnutí přijatého podle Stockholmské úmluvy o zařazení endosulfanu do části 1 přílohy A Stockholmské úmluvy doplněním uvedené chemické látky do části A přílohy I nařízení (ES) č. 850/2004. Z tohoto důvodu by uvedená chemická látka měla být doplněna do části I přílohy V nařízení (EU) č. 649/2012 a měla by být odstraněna z části 1 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(6)

Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy se na svém šestém zasedání ve dnech 28. dubna až 10. května 2013 rozhodla zahrnout komerční pentabromdifenylether, včetně tetra- a pentabromdifenyletheru, jakož i komerční oktabromdifenylether, včetně hexa- a heptabromdifenyletheru, do přílohy III úmluvy, v důsledku čehož se na tyto chemické látky nově vztahuje postup PIC podle uvedené úmluvy. Uvedené chemické látky by proto měly být doplněny do seznamu chemických látek obsaženého v části 3 přílohy I nařízení (EU) č. 649/2012.

(7)

Kód kombinované nomenklatury (kód KN) je důležitý pro stanovení kontrolních opatření, jež se vztahují na obchodované zboží. Aby se usnadnila manipulace s kódy KN, jakož i určení správných kontrolních opatření, která platí pro chemické látky uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 649/2012, měla by být u kódů KN, jež se vztahují na více chemických látek než na ty, které jsou uvedeny v příloze I, před kódem KN uvedena předpona „ex“.

(8)

Nařízení (EU) č. 649/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Je vhodné všem zúčastněným stranám poskytnout dostatek času pro přijetí opatření nezbytných k dosažení souladu s tímto nařízením a členským státům pro přijetí opatření nezbytných k provedení tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60.

(2)  Rozhodnutí Rady 2003/106/ES ze dne 19. prosince 2002 o schválení Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 63, 6.3.2003, s. 27).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 7).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 649/2012 se mění takto:

1)

Část 1 se mění takto:

a)

položka týkající se endosulfanu se zrušuje.

b)

doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Podkategorie (*)

Omezení použití (**)

Země, pro které se nepožaduje oznámení

„1,1-dichloroethen

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trichlorethan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tetrachlorethan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tetrachlorethan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Sloučeniny dibutylcínu

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

a další

211-670-0

201-039-8

213-928-8

a další

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Sloučeniny dioktylcínu

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

a další

222-583-2

212-791-1

240-253-6

a další

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Sloučeniny olova

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

a další

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

a další

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentachlorethan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Trichlorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr“

 

c)

Výraz „Kód KN“ v názvu sloupce se nahrazuje výrazem „Kód KN (***)“.

d)

Doplňuje se nová poznámka pod čarou, která zní:

„(***)

Předpona ‚ex‘ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Chemická látka‘.“

2)

Část 2 se mění takto:

a)

doplňuje se nová položka, která zní:

Chemická látka

Č. CAS

Č. Einecs

Kód KN (***)

Kategorie (*)

Omezení použití (**)

„Fenbutatinoxid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b“

b)

Výraz „Kód KN“ v názvu sloupce se nahrazuje výrazem „Kód KN (***)“.

c)

Doplňuje se nová poznámka pod čarou, která zní:

„(***)

Předpona ‚ex‘ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Chemická látka‘.“

3)

Část 3 se mění takto:

a)

Doplňují se nové položky, které znějí:

Chemická látka

Příslušné číslo nebo čísla CAS

Kód HS

Čistá látka (**)

Kód HS

Směsi obsahující látku (**)

Kategorie

„Komerční pentabromdifenylether, včetně

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Průmyslová chemická látka

tetrabromdifenyletheru

40088-47-9

pentabromdifenyletheru

32534-81-9

Komerční oktabromdifenylether, včetně

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Průmyslová chemická látka“

hexabromdifenyletheru

36483-60-0

heptabromdifenyletheru

68928-80-3

b)

Výraz „Kód HS Čistá látka“ v názvu sloupce se nahrazuje výrazem „Kód HS Čistá látka (**)“.

c)

Výraz „Kód HS Směsi obsahující látku“ v názvu sloupce se nahrazuje výrazem „Kód HS Směsi obsahující látku (**)“.

d)

Doplňuje se nová poznámka pod čarou, která zní:

„(**)

Předpona ‚ex‘ před kódem znamená, že do této podpoložky mohou spadat rovněž jiné chemické látky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci ‚Chemická látka‘.“


Top