EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2011 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 295/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2011

ze dne 11. listopadu 2015,

kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 109a odst. 2 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznamy regionálních vlád a místních orgánů, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě v souladu se směrnicí 2009/138/ES, jsou důležité pro účely výpočtu modulu tržního rizika a modulu rizika selhání protistrany standardního vzorce pro solventnostní kapitálový požadavek.

(2)

Regionální vlády a místní orgány uvedené v těchto seznamech by měly být v příslušných případech zařazeny do kategorií podle druhu při současném zohlednění podmínek stanovených v článku 85 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

(3)

Orgány dohledu poskytly příslušné informace o specifických možnostech získávání příjmů a stávajících institucionálních ujednáních podle vnitrostátního práva ve vztahu k regionálním vládám a místním orgánům v jejich pravomoci a o tom, do jaké míry uvedené vlády a orgány splňují požadavky stanovené v čl. 109a odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

(5)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam regionálních vlád a místních orgánů

Tyto regionální vlády a místní orgány se považují za subjekty, u kterých se s expozicemi zachází jako s expozicemi vůči centrální vládě, do jejíž pravomoci tato regionální a místní správa spadá, podle čl. 109a odst. 2 písm. a) směrnice 2009/138/ES:

1)

v Rakousku: „Land“ a „Gemeinde“;

2)

v Belgii: „communauté“/„gemeenschap“, „région“/„gewest“, „province“/„provincie“, „commune“/„gemeente“;

3)

v Dánsku: „region“ a „kommune“;

4)

ve Finsku: „kaupunki“/„stad“, „kunta“/„kommun“, „Ahvenanmaan maakunta“/„Landskapet Åland“;

5)

ve Francii: „région“, „département“ a „commune“;

6)

v Německu: „Land“, „Gemeindeverband“ a „Gemeinde“;

7)

v Lichtenštejnsku: „Gemeinde“;

8)

v Litvě: „savivaldybė“;

9)

v Lucembursku: „commune“;

10)

v Nizozemsku: „provincie“, „waterschap“ a „gemeente“;

11)

v Polsku: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ a „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

v Portugalsku: „Região Autónoma dos Açores“ a „Região Autónoma da Madeira“;

13)

ve Španělsku: „comunidad autónoma“ a „corporación local“;

14)

ve Švédsku: „region“, „landsting“ a „kommun“;

15)

ve Spojeném království: Skotský parlament, Velšské národní shromáždění a shromáždění Severního Irska.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


Top