Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1850

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Text s významem pro EHP)

OJ L 271, 16.10.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1850/oj

16.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850

ze dne 13. října 2015,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů (1), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1007/2009 povoluje za určitých podmínek uvádět na trh produkty z tuleňů získávané při tradičních lovech tuleňů pořádaných inuitskými a jinými původními společenstvími. Povoluje rovněž uvádět na trh produkty z tuleňů v případě občasného dovozu produktů z tuleňů sloužících výlučně pro osobní potřebu cestujících a jejich rodin.

(2)

Nařízením Komise (EU) č. 737/2010 (2) byla stanovena podrobná pravidla pro uvádění produktů z tuleňů na trh podle článku 3 nařízení (ES) č. 1007/2009.

(3)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1775 (3) byl pozměněn článek 3 nařízení (ES) č. 1007/2009 a bylo zrušeno nařízení (EU) č. 737/2010 s účinkem ode dne použitelnosti tohoto nařízení. Je proto nezbytné stanovit opatření, jimiž se provádí článek 3 nařízení (ES) č. 1007/2009 ve znění pozdějších předpisů.

(4)

Je vhodné zajistit, aby subjekty, které splňují určité požadavky, byly zařazeny do seznamu uznaných orgánů vydávajících doklady potvrzující splnění podmínek pro uvádění produktů z tuleňů na trh.

(5)

Měly by být vytvořeny vzory potvrzení a jejich kopií, aby se usnadnila správa a ověřování potvrzení.

(6)

Měly by se stanovit postupy pro kontrolu potvrzení. Tyto postupy by měly být co nejjednodušší a nejpraktičtější, aniž by se snížila důvěryhodnost a soudržnost kontrolního systému.

(7)

Mělo by se povolit používání elektronických systémů, aby se usnadnila výměna údajů mezi příslušnými orgány, Komisí a uznanými orgány.

(8)

Zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů obsažených v potvrzeních, by mělo být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(9)

Jelikož toto nařízení stanoví podrobná pravidla k provádění článku 3 nařízení (ES) č. 1007/2009 ve znění nařízení (EU) 2015/1775, které se použije od 18. října 2015, mělo by bezodkladně vstoupit v platnost.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru, který byl zřízen podle čl. 18 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 338/97 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro uvádění produktů z tuleňů na trh a jejich dovoz pro osobní potřebu cestujících nebo jejich rodin podle článku 3 nařízení (ES) č. 1007/2009.

Článek 2

Osobní potřeba cestujících nebo jejich rodin

1.   Produkty z tuleňů pro osobní potřebu cestujících nebo jejich rodin lze dovážet, pouze pokud jsou splněny všechny tyto požadavky:

a)

cestující buď nosí produkty z tuleňů na sobě, nebo je vezou či nesou v osobních zavazadlech;

b)

produkty jsou součástí osobního majetku fyzické osoby, která mění místo svého obvyklého bydliště ze třetí země do Unie;

c)

produkty z tuleňů cestující získali na místě ve třetí zemi a později je dovezli, a to pod podmínkou, že při příjezdu na území Unie tito cestující předloží celním orgánům dotčeného členského státu tyto dokumenty:

i)

písemné oznámení dovozu,

ii)

podpůrný dokument s důkazem, že produkty byly získány v dotčené třetí zemi.

2.   Pro účely odst. 1 písm. c) musí písemné oznámení a podpůrný dokument celní orgány schválit a vrátit cestujícím. Při dovozu musí být oznámení a podpůrný dokument předloženy celním orgánům spolu s celním prohlášením pro příslušný produkt.

Článek 3

Uznané orgány

1.   Subjekt je zařazen do seznamu uznaných orgánů, pokud prokáže, že splňuje tyto požadavky:

a)

má právní subjektivitu;

b)

je schopen ověřit, že požadavky čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1007/2009 jsou splněny;

c)

je způsobilý vydávat a spravovat potvrzení uvedená v čl. 4 odst. 1, jakož i zpracovávat a vést záznamy;

d)

je schopen vykonávat své funkce tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů;

e)

je schopen sledovat dodržování požadavků stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1007/2009;

f)

je způsobilý odejmout potvrzení uvedená v čl. 4 odst. 1 nebo pozastavit jejich platnost v případě, že požadavky tohoto nařízení nejsou plněny, a učinit opatření za účelem informování příslušných orgánů a celních orgánů členských států o této skutečnosti;

g)

podléhá auditům prováděným nezávislou třetí stranou;

h)

působí na celostátní nebo na regionální úrovni.

2.   Aby byl subjekt zařazen do seznamu uvedeného v odstavci 1, musí Komisi předložit žádost a připojit k ní dokumenty, které prokazují, že splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.

3.   Na konci každého ohlašovacího období předloží uznaný orgán Komisi zprávu o auditu, kterou zpracuje nezávislá třetí strana uvedená v odst. 1 písm. g).

Článek 4

Potvrzení

1.   Jsou-li splněny požadavky pro uvedení na trh stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1007/2009, uznaný orgán vydá na základě žádosti potvrzení podle vzoru uvedeného v příloze tohoto nařízení.

2.   Uznaný orgán doručí potvrzení žadateli a jeho kopii uchová po dobu tří let pro účely vedení záznamů.

3.   S výhradou čl. 5 odst. 2 se originál potvrzení doručí s produktem z tuleňů v době jeho uvedení na trh. Žadatel si může ponechat jeho kopii.

4.   Na každé další faktuře se uvede odkaz na číslo potvrzení.

5.   Produkt z tuleňů opatřený potvrzením vydaným podle odstavce 1 se považuje za produkt, který je v souladu s čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1007/2009.

6.   Přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění produktu z tuleňů do volného oběhu podle článku 79 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (7) podléhá předložení potvrzení vydaného v souladu s odstavcem 1 tohoto článku. Aniž je dotčen čl. 77 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2913/92, celní orgány si ponechají kopii potvrzení ve svých záznamech.

7.   V případě pochybností o věrohodnosti nebo správnosti potvrzení vydaného v souladu s odstavcem 1, a rovněž je-li potřeba další konzultace, se celní orgány a další úředníci vymáhajících orgánů spojí s příslušnými orgány, které určí dotčený členský stát v souladu s článkem 6. Příslušný oslovený orgán rozhodne o tom, jaká opatření je třeba přijmout.

Článek 5

Formát potvrzení

1.   Potvrzení uvedené v čl. 4 odst. 1 se vyhotovuje v papírové nebo elektronické podobě.

2.   V případě elektronického potvrzení musí být k produktu z tuleňů v době jeho uvádění na trh připojena tištěná kopie potvrzení.

3.   Používáním potvrzení nejsou dotčeny žádné další formality týkající se uvádění na trh.

4.   Příslušný orgán určený podle článku 6 může požádat, aby potvrzení bylo přeloženo do úředního jazyka členského státu, v němž má být produkt uveden na trh.

Článek 6

Příslušné orgány

1.   Každý členský stát určí jeden nebo několik příslušných orgánů odpovědných za tyto úkoly:

a)

ověřování potvrzení pro dovezené produkty z tuleňů prováděné na žádost celních orgánů podle čl. 4 odst. 7;

b)

kontrolu vydávání potvrzení uznaným orgánem zřízeným a činným v tomto členském státě;

c)

uchovávání kopie potvrzení vydaného pro produkty z tuleňů získané lovem tuleňů v tomto členském státě.

2.   Členský stát oznámí příslušné orgány určené podle odstavce 1 Komisi.

3.   Komise zpřístupní seznam příslušných orgánů určených podle odstavce 1 na své internetové stránce. Seznam je pravidelně aktualizován.

Článek 7

Elektronické systémy pro výměnu a záznam údajů

1.   Příslušné orgány mohou pro výměnu a záznam údajů obsažených v potvrzeních používat elektronické systémy.

2.   Členské státy vezmou v úvahu komplementaritu, kompatibilitu a interoperabilitu elektronických systémů uvedených v odstavci 1.

Článek 8

Ochrana v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Tímto nařízením není dotčena úroveň ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle právních předpisů Unie a jednotlivých členských států, a zejména se jím nemění povinnosti a práva stanovená ve směrnici 95/46/ES a v nařízení (ES) č. 45/2001. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je zajištěna, zejména pokud jde o jakékoli zveřejnění nebo sdělení osobních údajů obsažených v potvrzení.

Článek 9

Přechodné ustanovení

Potvrzení vydaná uznaným orgánem v souladu s nařízením (EU) č. 737/2010 přede dnem 18. října 2015 zůstávají v platnosti i po tomto datu.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 18. října 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 36.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 216, 17.8.2010, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1775 ze dne 6. října 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 737/2010 (Úř. věst. L 262, 7.10.2015, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Poznámky k pokynům

Obecné poznámky:

Vyplňte hůlkovým písmem

Kolonka 1

Vydávající orgán

Uveďte název a adresu uznaného orgánu, který vydává potvrzení.

Kolonka 2

Pro účely vydávající země

Kolonka pro účely vydávající země.

Kolonka 3

Číslo potvrzení

Uveďte číslo vydání.

Kolonka 4

Země, kde se produkt uvádí na trh

Uveďte zemi, v níž se předpokládá první uvedení produktu z tuleňů na trh Evropské unie.

Kolonka 5

Kód ISO

Zadejte kód země uvedené v kolonce 4 skládající se ze dvou písmen.

Kolonka 6

Obchodní název

Uveďte obchodní název produktu(ů) z tuleňů. Název musí být v souladu se zápisem v kolonce 7.

Kolonka 7

Vědecký název

Uveďte vědecký název druhu tuleně použitého v produktu. Pokud směsný výrobek obsahuje více než jeden druh, uveďte každý druh na zvláštním řádku.

Kolonka 8

Číslo HS

Uveďte čtyřmístný nebo šestimístný kód zboží stanovený podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží.

Kolonka 9

Země lovu

Uveďte zemi, kde byli tuleni použití v produktu uloveni ve volné přírodě.

Kolonka 10

Kód ISO

Zadejte kód země uvedené v kolonce 9 skládající se ze dvou písmen.

Kolonka 11

Čistá hmotnost

Uveďte celkovou hmotnost v kg. Je definována jako čistá hmotnost produktů z tuleňů bez spotřebitelského obalu nebo jakéhokoli balení s výjimkou podpěr, rozpěrek, nálepek apod.

Kolonka 12

Počet jednotek

Případně uveďte počet jednotek.

Kolonka 13

Rozlišovací znaky

Uveďte jakékoli případné rozlišovací znaky, jako například číslo šarže nebo číslo nákladního listu.

Kolonka 14

Jedinečný identifikátor

Uveďte všechny identifikátory sledovatelnosti přítomné na produktu.

Kolonka 15

Podpis a razítko vydávajícího orgánu

Tuto kolonku podepíše oprávněný úředník, uvede místo a datum a opatří ji úředním razítkem vydávajícího uznaného orgánu.

Kolonka 16

Schválení celním orgánem

Celní orgány uvedou číslo celního prohlášení a připojí podpis a razítko.


Top