Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1748 ze dne 30. září 2015, kterým se pro rok podání žádosti 2015 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1748

ze dne 30. září 2015,

kterým se pro rok podání žádosti 2015 stanoví odchylka od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o výši záloh u přímých plateb a opatření pro rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, a od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce uvedeného nařízení, pokud jde o přímé platby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 75 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy od 16. října do 30. listopadu vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2), a až do výše 75 % na opatření podpory týkající se plochy a zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (3).

(2)

V čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013 se stanoví, že platby podle odstavce 1 uvedeného článku, a to včetně záloh na přímé platby, se neprovedou, dokud nebudou dokončeny správní kontroly a kontroly na místě podle článku 74 uvedeného nařízení. Pokud však jde o opatření podpory na rozvoj venkova týkající se plochy a zvířat, umožňuje čl. 75 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013, aby byly zálohy vyplaceny po dokončení správních kontrol podle čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení.

(3)

Obtížná hospodářské situace v některých zemědělských odvětvích, a zejména na trhu s mlékem a mléčnými výrobky, způsobila příjemcům podpory vážné finanční obtíže a problémy s peněžními toky. Tato situace nastala v roce, který je současně i prvním rokem provádění nových režimů přímých plateb. Vzhledem k obtížím, s nimiž se členské státy setkaly při praktickém provádění uvedených režimů, se zpozdilo vyřizování jednotné žádosti, žádostí o podporu a žádostí o platbu i žádostí o přiznání platebních nároků či zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby. V důsledku toho budou nezbytné kontroly pravděpodobně dokončeny později než obvykle a platby příjemcům budou pravděpodobně odloženy.

(4)

Vzhledem k tomu, že tato shoda okolností a z ní vyplývající finanční obtíže příjemců jsou výjimečné, je třeba příjemcům pomoci vypořádat se se ztrátami do doby, než dojde ke stabilizaci trhů.

(5)

Je proto odůvodněné odchýlit se od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 a umožnit členským státům vyplacení vyšších záloh příjemcům na rok podání žádosti 2015.

(6)

Zásada vyplácet přímé platby až po dokončení všech správních kontrol a kontrol na místě je základem záruky, kterou skýtá integrovaný administrativní a kontrolní systém. Vzhledem k závažným obtížím, s nimiž se příjemci setkávají, je však nezbytné se formou výjimečného opatření pro rok podání žádosti 2015 odchýlit od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 a umožnit vyplacení záloh na přímé platby po dokončení správních kontrol podle článků 28 a 29 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (4). Je však nezbytné, aby tato výjimka nenarušila řádné finanční řízení a požadavek na dostatečnou míru záruky. Členské státy, které využijí této odchylky, jsou proto odpovědné za přijetí veškerých opatření nezbytných k zajištění toho, aby se zabránilo nadměrným platbám a aby případné neoprávněně vyplacené částky byly rychle a skutečně vráceny. Na použití této odchylky by se navíc mělo pro rozpočtový rok 2016 vztahovat prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013.

(7)

Vzhledem k závažnosti finančních potíží, s nimiž se příjemci v současné době střetávají, by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru zemědělských fondů, Výboru pro přímé platby a Výboru pro rozvoj venkova,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylně od čl. 75 odst. 1 třetího pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2015 vyplatit zálohy až do výše 70 % u přímých plateb uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 a až do výše 85 % u podpory poskytnuté v rámci rozvoje venkova podle čl. 67 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 2

Odchylně od čl. 75 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1306/2013 mohou členské státy pro rok podání žádosti 2015 vyplatit zálohy na přímé platby uvedené v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 po dokončení správních kontrol podle článku 74 nařízení (EU) č. 1306/2013.

Článek 3

Pokud členské státy uplatňují článek 2 tohoto nařízení, obsahuje prohlášení řídícího subjektu podle čl. 7 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1306/2013 pro rozpočtový rok 2016 potvrzení, že bylo zabráněno nadměrným platbám a že neoprávněně vyplacené částky budou po ověření všech potřebných údajů rychle a skutečně navráceny.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top