EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1555

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555 ze dne 28. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440 (Text s významem pro EHP)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1555/oj

19.9.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 244/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1555

ze dne 28. května 2015,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu ze strany institucí v souladu s článkem 440

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 440 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 130 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (2) jsou členské státy povinny vyžadovat, aby instituce udržovaly proticyklickou kapitálovou rezervu stanovenou konkrétně pro danou instituci.

(2)

S cílem zajistit transparentnost a srovnatelnost mezi institucemi vyžaduje nařízení (EU) č. 575/2013, aby instituce zpřístupňovaly hlavní údaje týkající se výpočtu jejich individuální proticyklické kapitálové rezervy, tedy zeměpisné rozdělení rozhodných úvěrových expozic a výsledný objem individuální proticyklické kapitálové rezervy.

(3)

V souladu s čl. 130 odst. 1 směrnice 2013/36/EU se proticyklická kapitálová rezerva konkrétní instituce vypočítá jako součin jejího celkového objemu rizikové expozice podle čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a její individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy.

(4)

Podle čl. 140 odst. 1 směrnice 2013/36/EU se individuální sazba proticyklické kapitálové rezervy vypočítá jako vážený průměr sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se uplatňují v zemích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce. Rozdělení rozhodných úvěrových expozic podle zemí by mělo být zpřístupňováno ve standardním formátu v souladu s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 (3). Aby byly splněny požadavky čl. 440 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013, které nestanoví minimální sazbu rezervy, měly by být informace o zeměpisném rozdělení rozhodných úvěrových expozic zpřístupněny i tehdy, je-li použitelná sazba proticyklické kapitálové rezervy pro určitou zemi nulová.

(5)

Pro účely výpočtu objemu individuální proticyklické kapitálové rezervy by váhy uplatněné na sazby proticyklické kapitálové rezervy měly být úměrné celkovým kapitálovým požadavkům k úvěrovému riziku souvisejícímu s rozhodnými úvěrovými expozicemi ve všech členských státech a třetích zemích, kde má instituce expozice. Proto by instituce měly zpřístupnit informace o kapitálových požadavcích pro všechny rozhodné úvěrové expozice.

(6)

Jak je stanoveno v článku 433 nařízení (EU) č. 575/2013, instituce zpřístupňují informace týkající se požadavků na proticyklickou rezervu alespoň jednou ročně ve spojení s datem zveřejnění účetní závěrky. Protože pověřené orgány stanovují sazbu proticyklické kapitálové rezervy v souladu s čl. 136 odst. 7 směrnice 2013/36/EU čtvrtletně, měly by se zpřístupněné informace o dodržení požadavku na individuální proticyklickou kapitálovou rezervu vztahovat k informaci o sazbě proticyklické kapitálové rezervy v posledním dostupném čtvrtletí. Zpřístupněné informace o proticyklické kapitálové rezervě by měly být založeny na sazbách proticyklické kapitálové rezervy použitelných v okamžiku výpočtu individuální proticyklické kapitálové rezervy, jíž se zpřístupnění informací týká.

(7)

Podle čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 440 odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by instituce měly zpřístupňovat informace týkající se proticyklické kapitálové rezervy na individuálním základě. Nicméně jak stanoví čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013, od instituce, která je buď mateřským, nebo dceřiným podnikem, ani od instituce, která je zahrnuta do konsolidace podle článku 18 uvedeného nařízení, by se dodržování požadavků na zpřístupňování informací stanovených v části osmé uvedeného nařízení na individuálním základě nemělo vyžadovat. Mateřské instituce v EU a instituce kontrolované mateřskou finanční holdingovou společností v EU nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU by měly dané informace zpřístupňovat na konsolidovaném základě, zatímco významné dceřiné podniky mateřských institucí v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU a dceřiné podniky, které mají pro svůj místní trh podstatný význam, by měly dané informace zpřístupňovat na individuálním nebo subkonsolidovaném základě, jak je stanoveno v článku 13 nařízení (EU) č. 575/2013.

(8)

Požadavek udržovat individuální proticyklickou kapitálovou rezervu stanovený v článku 130 směrnice 2013/36/EU se použije ode dne 1. ledna 2016 a bude zaváděn postupně, pokud členské státy nestanoví kratší přechodné období podle čl. 160 odst. 6 uvedené směrnice. Aby instituce měly dostatek času připravit se na zpřístupňování informací, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2016.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předložených Evropské komisi Evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví).

(10)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

V souladu s článkem 440 nařízení (EU) č. 575/2013 toto nařízení upřesňuje požadavky týkající se zpřístupňování informací institucemi o dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu podle hlavy VII kapitoly 4 směrnice 2013/36/EU.

Článek 2

Zpřístupnění informací o zeměpisném rozdělení úvěrových expozic

Zeměpisné rozdělení úvěrových expozic instituce relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy podle čl. 440 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013 je zpřístupňováno ve standardním formátu podle tabulky 1 v příloze I v souladu s pokyny uvedenými v částech I a II přílohy II a s ustanoveními uvedenými v nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Článek 3

Zpřístupnění informací o objemu individuální proticyklické rezervy

Objem proticyklické kapitálové rezervy instituce podle čl. 440 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 je zpřístupňován ve standardním formátu podle tabulky 2 v příloze I v souladu s pokyny uvedenými v částech I a III přílohy II.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. května 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 ze dne 4. června 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro určování zeměpisné oblasti rozhodných úvěrových expozic pro výpočet individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy (Úř. věst. L 309, 30.10.2014, s. 5).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

ŠABLONA PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKU NA PROTICYKLICKOU KAPITÁLOVOU REZERVU ZE STRANY INSTITUCÍ

Tabulka č. 1

Zeměpisné rozdělení úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy

Řádek

 

Obecné úvěrové expozice

Expozice obchodního portfolia

Sekuritizované expozice

Kapitálové požadavky

Váhy kapitálových požadavků

Sazba proticyklické kapitálové rezervy

Hodnota expozice pro standardizovaný přístup

Hodnota expozice pro přístup IRB

Součet dlouhých a krátkých pozic obchodního portfolia

Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely

Hodnota expozice pro standardizovaný přístup

Hodnota expozice pro přístup IRB

Z toho: obecné úvěrové expozice

Z toho: expozice obchodního portfolia

Z toho: sekuritizované expozice

Celkem

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Členění podle zemí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Země 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabulka č. 2

Objem individuální proticyklické kapitálové rezervy

Řádek

 

Sloupec

 

 

010

010

Celkový objem rizikové expozice

 

020

Individuální sazba proticyklické rezervy

 

030

Požadavek individuální proticyklické rezervy

 


PŘÍLOHA II

POKYNY K ŠABLONÁM PRO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ

ČÁST I

OBECNÉ POKYNY

Referenční údaje

1)

V poli „Úroveň“ uvedou instituce úroveň, na níž zpřístupňují informace a z níž vycházejí údaje poskytnuté v tabulkách č. 1 a 2. Při vyplňování tohoto pole instituce zvolí jednu z následujících variant v souladu s články 6 a 13 nařízení (EU) č. 575/2013:

a)

konsolidovaná,

b)

individuální,

c)

subkonsolidovaná.

2)

Pro účely zpřístupnění informací na individuálním základě v souladu s částí první hlavou II nařízení (EU) č. 575/2013 vyplní instituce tabulky č. 1 a 2 v tomto dokumentu na individuálním základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 1 nařízení (EU) č. 575/2013.

3)

Pro účely zpřístupnění informací na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II nařízení (EU) č. 575/2013 vyplní instituce tabulky č. 1 a 2 v tomto dokumentu na konsolidovaném základě v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

ČÁST II

POKYNY K ŠABLONĚ 1

Tabulka č. 1

Zeměpisné rozdělení úvěrových expozic relevantních pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy

Věcná působnost tabulky č. 1 je omezena na úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické kapitálové rezervy v souladu s článkem 140 odst. 4 směrnice 2013/36/EU.

Odkazy na právní předpisy a pokyny

Číslo řádku

Vysvětlivky

010-01X

Členění rozhodných úvěrových expozic podle zemí

Seznam zemí, ve kterých má instituce úvěrové expozice relevantní pro výpočet individuální proticyklické kapitálové rezervy v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Počet řádků se může lišit v závislosti na počtu zemí, v nichž má instituce své úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické rezervy.

V souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014 platí, že pokud expozice obchodního portfolia nebo zahraniční úvěrové expozice instituce představují méně než 2 % souhrnu rizikově vážených expozic, může se instituce rozhodnout, že tyto expozice přidělí místu instituce. Pokud expozice uvedené u místa instituce zahrnují expozice z jiných zemí, měly by být expozice z jiných zemí jasně označeny v poznámce k dané tabulce či v poznámce pod čarou.

020

Celkem

Hodnota podle vysvětlivek pro sloupce 010 až 120 této tabulky.


Odkazy na právní předpisy a pokyny

Číslo sloupce

Vysvětlivky

010

Hodnota expozice obecných úvěrových expozic pro standardizovaný přístup

Hodnota expozice rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU stanovená v souladu s článkem 111 nařízení (EU) č. 575/2013.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet hodnoty všech rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU stanovené v souladu s článkem 111 nařízení (EU) č. 575/2013.

020

Hodnota expozice obecných úvěrových expozic pro přístup IRB

Hodnota expozice rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU stanovená v souladu s článkem 166 nařízení (EU) č. 575/2013.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s regulační technickou normou orgánu EBA 2013/15.

Řádek 020 (Celkem): Součet hodnoty všech rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU stanovené v souladu s článkem 166 nařízení (EU) č. 575/2013.

030

Součet dlouhých a krátkých pozic expozic obchodního portfolia

Součet dlouhých a krátkých pozic rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU vypočtený jako součet dlouhých a krátkých pozic stanovených v souladu s článkem 327 nařízení (EU) č. 575/2013.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Celkový součet všech dlouhých a krátkých pozic rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU vypočtený jako součet dlouhých a krátkých pozic stanovených v souladu s článkem 327 nařízení (EU) č. 575/2013.

040

Hodnota expozic obchodního portfolia pro interní modely

Součet těchto hodnot:

reálné hodnoty hotovostních pozic představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU, která je stanovena v souladu s článkem 104 nařízení (EU) č. 575/2013,

pomyslné hodnoty derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet reálné hodnoty všech hotovostních pozic představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU, která je stanovena v souladu s článkem 104 nařízení (EU) č. 575/2013, a pomyslné hodnoty všech derivátů představujících rozhodné úvěrové expozice, jak jsou definovány v čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU.

050

Hodnota expozice sekuritizovaných expozic pro standardizovaný přístup

Hodnota expozice rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU stanovená v souladu s čl. 246 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 575/2013.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet hodnoty všech rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU stanovené v souladu s čl. 246 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 575/2013.

060

Hodnota expozice sekuritizovaných expozic pro přístup IRB

Hodnota expozice rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU stanovená v souladu s čl. 246 odst. 1 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 575/2013.

Zeměpisné rozdělení se provádí v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2014.

Řádek 020 (Celkem): Součet hodnoty všech rozhodných úvěrových expozic podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU stanovené v souladu s čl. 246 odst. 1 písm. b) a d) nařízení (EU) č. 575/2013.

070

Kapitálové požadavky: obecné úvěrové expozice

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice v dané zemi podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou II nařízení (EU) č. 575/2013.

Řádek 020 (Celkem): Součet veškerých kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice podle čl. 140 odst. 4 písm. a) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou II nařízení (EU) č. 575/2013.

080

Kapitálové požadavky: expozice obchodního portfolia

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice v dané zemi podle čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 ke specifickému riziku nebo v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 nařízení (EU) č. 575/2013 k dodatečnému riziku selhání a migrace.

Řádek 020 (Celkem): Součet veškerých kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice podle čl. 140 odst. 4 písm. b) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 2 nařízení (EU) č. 575/2013 ke specifickému riziku nebo v souladu s částí třetí hlavou IV kapitolou 5 nařízení (EU) č. 575/2013 k dodatečnému riziku selhání a migrace.

090

Kapitálové požadavky: sekuritizované expozice

Kapitálové požadavky pro rozhodné úvěrové expozice v dané zemi podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

Řádek 020 (Celkem): Součet veškerých kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice podle čl. 140 odst. 4 písm. c) směrnice 2013/36/EU, které jsou stanoveny v souladu s částí třetí hlavou II kapitolou 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

100

Kapitálové požadavky – celkem

Součet sloupců 070, 080 a 090.

Řádek 020 (Celkem): Součet veškerých kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice podle čl. 140 odst. 4 směrnice 2013/36/EU.

110

Váhy kapitálových požadavků

Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi vypočítaná jako podíl celkových kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice v dané zemi (řádek 01X, sloupec 100) na celkových kapitálových požadavcích pro všechny úvěrové expozice relevantní pro výpočet proticyklické rezervy podle čl. 140 odst. 4 směrnice 2013/36/EU (řádek 020, sloupec 100).

Tato hodnota se uvádí v absolutní hodnotě s přesností na 2 desetinná místa.

120

Sazba proticyklické kapitálové rezervy

Sazba proticyklické kapitálové rezervy použitelná v dané zemi a stanovená v souladu s články 136, 137, 138 a 139 směrnice 2013/36/EU. Tento sloupec nezahrnuje sazby proticyklické kapitálové rezervy, které byly stanoveny, ale v době výpočtu individuální proticyklické kapitálové rezervy, jíž se zveřejnění informací týká, zatím nejsou použitelné.

Tato hodnota se uvádí jako procento se stejným počtem desetinných míst, jaký stanoví články 136, 137, 138 a 139 směrnice 2013/36/EU.

ČÁST III

POKYNY K ŠABLONĚ 2

Tabulka č. 2

Objem individuální proticyklické kapitálové rezervy

Pokyny uvedenými v této části se instituce řídí při vyplňování tabulky č. 2 Objem individuální proticyklické kapitálové rezervy.

Odkazy na právní předpisy a pokyny

Číslo řádku

Vysvětlivky

010

Celkový objem rizikové expozice

Celkový objem rizikové expozice vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

020

Individuální sazba proticyklické kapitálové rezervy

Individuální sazba proticyklické kapitálové rezervy stanovená v souladu s čl. 140 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

Individuální sazba proticyklické kapitálové rezervy odpovídá váženému průměru sazeb proticyklické kapitálové rezervy, které se použijí v zemích, kde se nacházejí rozhodné úvěrové expozice dané instituce, které jsou uvedeny v řádcích 010 až 01X sloupce 120 tabulky č. 1.

Váha uplatněná na sazbu proticyklické rezervy v každé zemi je podílem kapitálových požadavků pro rozhodné úvěrové expozice v této zemi na celkových kapitálových požadavcích a je uvedena v tabulce č. 1 ve sloupci 110.

Tato hodnota se uvádí jako procento s přesností na 2 desetinná místa.

030

Požadavek individuální proticyklické kapitálové rezervy

Požadavek individuální proticyklické kapitálové rezervy vypočítaný pomocí individuální sazby proticyklické kapitálové rezervy uvedené v řádku 020 této tabulky, která se uplatní na celkový objem rizikové expozice uvedený v řádku 010 této tabulky.


Odkazy na právní předpisy a pokyny

Číslo sloupce

Vysvětlivky

010

Hodnota podle vysvětlivek pro řádky 010 až 030 této tabulky.


Top