EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1298

Nařízení Komise (EU) 2015/1298 ze dne 28. července 2015, kterým se mění přílohy II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/22


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1298

ze dne 28. července 2015,

kterým se mění přílohy II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (1), a zejména na čl. 31 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebitele,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Látka 3-benzylidenkafr je v současnosti povolena k použití v kosmetických přípravcích jako filtr ultrafialového záření v maximální koncentraci 2,0 %. Je uvedena pod referenčním číslem 19 v příloze VI nařízení (ES) č. 1223/2009.

(2)

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (SCCS) (2) došel ve svém stanovisku ze dne 18. června 2013 k závěru, že jelikož je hranice bezpečnosti látky 3-benzylidenkafr nižší než 100, není její použití jako filtru ultrafialového záření v kosmetických přípravcích v maximální koncentraci 2,0 % považováno za bezpečné.

(3)

Mají-li být prostředky na ochranu proti slunečnímu záření pro lidské zdraví bezpečné, je nutné látku 3-benzylidenkafr odstranit ze seznamu filtrů ultrafialového záření povolených v kosmetických přípravcích uvedeného v příloze VI nařízení (ES) č. 1223/2009.

(4)

Vzhledem k tomu, že látka 3-benzylidenkafr není známa jen jako filtr ultrafialového záření, ale též jako absorbent ultrafialového záření, mělo by být její použití v kosmetických přípravcích zakázáno.

(5)

Přílohy II a VI nařízení (ES) č. 1223/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(6)

Použití výše uvedeného omezení by mělo být odloženo, aby výrobní odvětví mohlo provést nezbytné úpravy složení přípravků. Především by měla být podnikům po vstupu tohoto nařízení v platnost udělena šestiměsíční lhůta na to, aby uvedly na trh přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením, a stáhly z trhu přípravky, které v souladu s tímto nařízením nejsou.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a VI nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Ode dne 18. února 2016 musí být na trh Unie uváděny a dodávány pouze takové kosmetické přípravky, které jsou v souladu s tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  Rozhodnutí Komise 2008/721/ES ze dne 5. srpna 2008 o zřízení poradní struktury vědeckých výborů a odborníků v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí a o zrušení rozhodnutí 2004/210/ES (Úř. věst. L 241, 10.9.2008, s. 21).


PŘÍLOHA

Nařízení (ES) č. 1223/2009 se mění takto:

(1)

V příloze II se doplňuje nová položka, která zní:

Referenční číslo

Chemický název/INN

Číslo CAS

Číslo ES

„1379

3-Benzylidenkafr

15087-24-8

239-139-9“

(2)

V příloze VI se zrušuje položka s referenčním číslem 19.


Top