Help Print this page 

Document 32015R0760

Title and reference
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Text s významem pro EHP)
  • In force
OJ L 123, 19.5.2015, p. 98–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html GA html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf GA pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/98


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/760

ze dne 29. dubna 2015

o evropských fondech dlouhodobých investic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dlouhodobé financování je klíčovým nástrojem, který umožní nasměrovat evropské hospodářství na cestu k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění v souladu se strategií Evropa 2020, k vysoké zaměstnanosti a konkurenceschopnosti s cílem vybudovat ekonomiku budoucnosti tak, aby byla méně náchylná k systémovým rizikům a byla odolnější. Evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „ELTIF“ nebo „fondy ELTIF“) poskytují dlouhodobé finanční prostředky pro různé infrastrukturní projekty, zavedené nekótované společnosti nebo kótované malé a střední podniky, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž neexistuje snadno identifikovatelný kupec. Poskytováním finančních prostředků pro takové projekty přispívají fondy ELTIF k financování reálné ekonomiky Unie a provádění jejích politik.

(2)

Na straně poptávky mohou fondy ELTIF poskytnout stabilní příjem správcům penzijních fondů, pojišťovnám, nadacím, obcím a dalším subjektům s pravidelnými a opakujícími se závazky a usilujícím o dlouhodobé výnosy v rámci dobře regulovaných struktur. Fondy ELTIF sice poskytují menší likviditu než investice do převoditelných cenných papírů, ale mohou poskytnout stabilní příjem individuálním investorům spoléhajícím se na pravidelný peněžní tok, který může ELTIF zajistit. Fondy ELTIF mohou také nabídnout dobré příležitosti pro zhodnocení kapitálu v čase investorům, kteří nemají stabilní příjem.

(3)

Financování projektů v oblasti dopravní infrastruktury, výroby nebo distribuce udržitelné energie, sociální infrastruktury (bydlení nebo nemocnice), zavádění nových technologií a systémů, které snižují využívání zdrojů a energie, nebo dalšího růstu malých a středních podniků může být omezené. Jak ukázala finanční krize, mohlo by doplnění bankovního financování o širší výběr zdrojů financování, které lépe mobilizují kapitálové trhy, pomoci vyřešit nedostatek finančních prostředků. Fondy ELTIF mohou v tomto ohledu hrát klíčovou úlohu a mohou vést také k získávání kapitálu tím, že přilákají investory ze třetích zemí.

(4)

Toto nařízení se zaměřuje na podporu dlouhodobých evropských investic do reálné ekonomiky. Dlouhodobé investice do projektů, podniků a infrastruktury ve třetích zemích mohou také přivést kapitál do fondů ELTIF, a být proto ku prospěchu evropskému hospodářství. Proto by se těmto investicím nemělo bránit.

(5)

Vzhledem k neexistenci nařízení, které by stanovilo pravidla pro fondy ELTIF, by mohla být na vnitrostátní úrovni přijímána rozdílná opatření, která by mohla narušit hospodářskou soutěž v důsledku odlišných opatření na ochranu investic. Rozdílné vnitrostátní požadavky na složení portfolia, rozložení rizika a způsobilá aktiva,zejména v případě investování do komodit, vytvářejí překážky pro přeshraniční nabízení investičních fondů, které se zaměřují na nekótované společnosti a reálná aktiva, protože investoři nedokážou snadno srovnat různé investiční nabídky, které se jim předkládají. Rozdílné vnitrostátní požadavky rovněž vedou k různé míře ochrany investorů. Rozdílné vnitrostátní požadavky týkající se technik investování, jako jsou povolené výše zápůjček, používání finančních derivátových nástrojů, pravidla vztahující se na prodej na krátko nebo obchody zajišťující financování, rovněž vedou k nesouladu v úrovni ochrany investorů. Navíc rozdílné vnitrostátní požadavky na odkup nebo dobu držení znemožňují přeshraniční prodej fondů investujících do nekótovaných aktiv. Zvyšováním právní nejistoty mohou tyto rozdíly podkopat důvěru investorů při zvažování investic do takových fondů a snížit investorům rozsah efektivního výběru z různých dlouhodobých investičních příležitostí. V důsledku toho je vhodným právním základem tohoto nařízení článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládaný podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie.

(6)

Jednotná pravidla jsou nezbytná pro zajištění uceleného a stabilního produktového profilu fondů ELTIF v celé Unii. Přesněji, aby se zajistilo hladké fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň ochrany investorů, je nezbytné stanovit jednotná pravidla pro provozování fondů ELTIF, zejména s ohledem na složení jejich portfolia a investičních nástrojů, které mohou používat pro investování do dlouhodobých aktiv, například do kapitálových nebo dluhových nástrojů vydávaných kótovanými malými a středními podniky a nekótovanými společnostmi, a do reálných aktiv. Dále jsou nutná jednotná pravidla týkající se portfolia fondů ELTIF, aby se zajistilo, že fondy ELTIF, které usilují o generování pravidelného zisku, mají diverzifikované portfolio investičních aktiv vhodných pro zachování pravidelného peněžního toku. Fondy ELTIF jsou prvním krokem k vytvoření jednotného vnitřního trhu pro získávání kapitálu, který lze použít na dlouhodobé investice do evropského hospodářství. Hladké fungování vnitřního trhu dlouhodobých investic vyžaduje, aby Komise i nadále zkoumala překážky, které mohou bránit přeshraničnímu získávání dlouhodobého kapitálu, včetně překážek, které vznikají na základě daňového zacházení s těmito investicemi.

(7)

Je nutné zajistit, aby pravidla pro provozování fondů ELTIF, zejména pokud jde o složení jejich portfolia a investičních nástrojů, které mohou používat, byla přímo použitelná na správce fondů ELTIF, a proto je třeba tato nová pravidla přijmout ve formě nařízení. To zároveň zamezí existenci odlišných vnitrostátních požadavků, a tím se zajistí jednotné podmínky pro používání označení „ELTIF“. Správci fondů ELTIF by měli dodržovat stejná pravidla v celé Unii, aby se tím posílila důvěra investorů ve fondy ELTIF a zajistila trvalá důvěryhodnost označení „ELTIF“. Zároveň se přijetím jednotných pravidel omezí složitost regulatorních požadavků, které se na fondy ELTIF vztahují. Prostřednictvím jednotných pravidel se rovněž sníží náklady správců na plnění odlišných vnitrostátních pravidel, kterými se fondy investující do kótovaných a nekótovaných společností a srovnatelných kategorií reálných aktiv řídí. To platí zejména pro správce fondů ELTIF, kteří chtějí získávat kapitál na přeshraniční bázi. Přijetí jednotných pravidel zároveň přispívá k odstranění narušení hospodářské soutěže.

(8)

Nová pravidla pro fondy ELTIF úzce souvisejí se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (4), jelikož tato směrnice tvoří právní rámec, kterým se řídí správa a nabízení alternativních investičních fondů v Unii. Fondy ELTIF jsou z povahy věci unijní alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičních fondů, kteří jsou držiteli povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

(9)

Zatímco směrnice 2011/61/EU upravuje také postupné zavádění režimu třetích zemí, kterým se řídí neunijní správci alternativních investičních fondů a neunijní alternativní investiční fondy, mají nová pravidla pro fondy ELTIF omezenější rozsah a zdůrazňují evropský rozměr nového produktu dlouhodobého investování. To znamená, že pouze unijní alternativní investiční fond ve smyslu směrnice 2011/61/EU by měl být způsobilý stát se fondem ELTIF, a to pouze tehdy, pokud jej spravuje unijní správce alternativního investičního fondu, který získal povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

(10)

Nová pravidla vztahující se na fondy ELTIF by měla vycházet ze stávajícího regulatorního rámce stanoveného směrnicí 2011/61/EU a aktů přijatých pro provádění této směrnice. Proto by měla pravidla pro produkty týkající se fondů ELTIF platit společně s pravidly stanovenými ve stávajícím právu Unie. Na fondy ELTIF by se měla vztahovat zejména pravidla pro správu a nabízení stanovená směrnicí 2011/61/EU. Stejně tak by se měla na přeshraniční činnosti fondů ELTIF obdobně vztahovat pravidla poskytování přeshraničních služeb a svobody usazování stanovená směrnicí 2011/61/EU. Tato pravidla by měla být doplněna konkrétními pravidly nabízení vytvořenými pro přeshraniční nabízení fondů ELTIF jak neprofesionálním, tak profesionálním investorům v celé Unii.

(11)

Pro všechny unijní alternativní investiční fondy, které chtějí být nabízeny jako fondy ELTIF, by měla platit jednotná pravidla. Unijní alternativní investiční fondy, které nechtějí být nabízeny jako fondy ELTIF, by se nemusely těmito pravidly řídit, čímž by souhlasily s tím, že nebudou využívat výhod, které z toho plynou. Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a neunijní alternativní investiční fondy by neměly být způsobilé k nabízení jako fondy ELTIF.

(12)

Za účelem zajištění dodržování harmonizovaných pravidel pro činnost fondů ELTIF těmito fondy, je nezbytné vyžadovat, aby činnost fondů ELTIF podléhala povolení udělenému příslušnými orgány. Harmonizované postupy pro udělení povolení správcům alternativních investičních fondů a dohled nad nimi stanovené směrnicí 2011/61/EU by tudíž měly být doplněny o speciální postup udělení povolení fondům ELTIF. Měly by být stanoveny postupy, jejichž pomocí by se zajistilo, že správcem fondu ELTIF může být pouze unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2011/61/EU a který je schopen správu fondů ELTIF vykonávat. Měla by být přijata všechna potřebná opatření pro zajištění toho, že ELTIF bude splňovat harmonizovaná pravidla pro činnost těchto fondů. V případě, že se jedná o samosprávný ELTIF a není jmenován správce nesamosprávného alternativního investičního fondu, měl by se na něj vztahovat zvláštní povolovací postup.

(13)

Vzhledem k tomu, že unijní alternativní investiční fondy mohou mít různé právní formy, které jim nemusejí nezbytně poskytovat právní subjektivitu, je třeba vykládat ustanovení vyžadující, aby fondy ELTIF přijímaly určitá opatření, v případech, kdy je ELTIF zřízen jako unijní alternativní investiční fond, který nemá možnost jednat za sebe, protože nemá vlastní právní subjektivitu, tak, že se vztahují na správce fondu ELTIF.

(14)

K zajištění toho, že se fondy ELTIF budou zaměřovat na dlouhodobé investice a přispívat k financování udržitelného růstu hospodářství Unie, by pravidla týkající se portfolia fondů ELTIF měla vyžadovat jasné vymezení kategorií aktiv, do nichž smějí fondy ELTIF investovat, a podmínek způsobilosti těchto aktiv. ELTIF by měl investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv. Pro zajištění integrity fondů ELTIF je rovněž žádoucí zakázat fondu ELTIF provádění určitých finančních transakcí, které by mohly ohrozit jeho investiční strategii a cíle vyvoláním rizik, která se liší od rizik, která lze očekávat u fondu zaměřeného na dlouhodobé investice. Pro zajištění jasného zaměření na dlouhodobé investice, což může být užitečné pro neprofesionální investory, kteří nejsou obeznámeni s méně obvyklými investičními strategiemi, by ELTIF neměl mít povoleno investovat do finančních derivátových nástrojů kromě investování do těchto nástrojů pro účely zajištění před riziky vyplývajícími z vlastních investic. Vzhledem k likvidní povaze komodit a finančních derivátových nástrojů, které vůči nim vytvářejí nepřímou expozici, nevyžaduje investování do komodit dlouhodobý závazek investora, a proto by mělo být ze způsobilých investičních aktiv vyloučeno. Toto odůvodnění neplatí pro investice do infrastruktury nebo do společností spojených s komoditami nebo do společností, jejichž výnos nepřímo souvisí s výnosem komodit, jako jsou farmy v případě zemědělských komodit nebo elektrárny v případě energetických komodit.

(15)

Definice dlouhodobé investice je široká. Způsobilá investiční aktiva jsou zpravidla nelikvidní, vyžadují závazky trvající určitou dobu a mají ekonomický profil dlouhodobé povahy. Způsobilá investiční aktiva jsou nepřevoditelné cenné papíry, a proto nemají přístup k likviditě sekundárních trhů. Často vyžadují závazky na dobu určitou, což omezuje jejich obchodovatelnost. Nicméně jelikož se kótované malé a střední podniky mohou potýkat s problémy se zajištěním likvidity a s přístupem na sekundární trh, měly by se rovněž považovat za podniky kvalifikované pro portfolio. Ekonomický cyklus investic vyhledávaných fondy ELTIF je v zásadě dlouhodobé povahy v důsledku vysokých kapitálových závazků a času potřebného pro generování výnosů.

(16)

Fondu ELTIF by mělo být povoleno investovat do jiných než způsobilých investičních aktiv, což může být potřeba pro efektivní řízení peněžního toku fondu, ovšem pouze v rozsahu, který je v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu ELTIF.

(17)

Způsobilá investiční aktiva by měla zahrnovat účasti, jako jsou kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, dluhové nástroje v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a úvěry jim poskytované. Měla by zahrnovat také účasti na jiných fondech, které se zaměřují na taková aktiva, jako jsou investice do nekótovaných společností, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž ne vždy existuje snadno identifikovatelný kupec. Kategorii způsobilých aktiv by měla tvořit rovněž přímá účast na reálných aktivech, pokud nejsou sekuritizovaná, a to za předpokladu, že přinášejí předvídatelné peněžní toky, pravidelné i nepravidelné, neboli že mohou být vytvářeny a hodnoceny na základě metody diskontovaných peněžních toků. Tato aktiva by mohla orientačně zahrnovat sociální infrastrukturu spojenou s předvídatelným výnosem, jako je energetická, dopravní a komunikační infrastruktura či zařízení v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče nebo průmyslu. Aktiva jako uměleckádíla, rukopisy, zásoby vína nebo šperky by naopak způsobilými být neměla, neboť obvykle nejsou spojena s předvídatelnými peněžními toky.

(18)

Způsobilá investiční aktiva by měla zahrnovat reálná aktiva o hodnotě vyšší než 10 000 000 EUR, která vedou ke vzniku hospodářského a sociálního užitku. K těmto aktivům patří infrastruktura, duševní vlastnictví, plavidla, vybavení, strojní zařízení, letadla nebo železniční park a nemovitosti. Investice do obchodních nemovitostí či nemovitostí určených k bydlení by měly být povoleny jen v případě, že slouží jako příspěvek k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění nebo k provádění politiky Unie v energetické oblasti či jejích regionálních politik a politik soudržnosti. Investice do takového nemovitého majetku by měla být jednoznačně podložena, aby byl prokázán dlouhodobý závazek investovat do takovéhoto majetku. Účelem tohoto nařízení není podpora spekulativních investic.

(19)

Rozsáhlost infrastrukturních projektů znamená, že tyto projekty vyžadují velké množství kapitálu, který je třeba investovat na dlouhou dobu. Infrastrukturní projekty zahrnují infrastrukturu veřejných budov, jako jsou školy, nemocnice či věznice, sociální infrastrukturu, jako je sociální bydlení, dopravní infrastrukturu, jako jsou komunikace, systémy hromadné dopravy nebo letiště, energetickou infrastrukturu, jako jsou energetické sítě, projekty pro přizpůsobování se změně klimatu a zmírňování dopadů této změny, elektrárny nebo plynovody, vodohospodářskou infrastrukturu, jako jsou systémy dodávky vody, systémy odpadních vod či zavlažovací systémy, komunikační infrastrukturu, jako jsou sítě, a infrastrukturu odpadového hospodářství, jako jsou recyklační systémy nebo systémy pro sběr odpadů.

(20)

Kvazikapitálové nástroje by měly zahrnovat druh nástroje financování, který je kombinací kapitálového nástroje a dluhového nástroje, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno. Tyto nástroje zahrnují různé nástroje financování, jako jsou podřízené půjčky, účast formou tichého společenství, účastnické půjčky, práva na podíl ze zisku, vyměnitelné dluhopisy a opční dluhopisy.

(21)

S ohledem na stávající obchodní postupy by mělo být fondu ELTIF povoleno kupovat stávající podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio od stávajících společníků tohoto podniku. Dále je pro zajištění co nejširší možnosti získávání financí třeba povolit investice do jiných fondů ELTIF, evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA), jež upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (5), a evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF), jež upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 (6). Z důvodu, aby se předešlo rozmělnění investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio, by mělo fondům ELTIF být povoleno investovat pouze do takových jiných fondů ELTIF, EuVECA a EuSEF, které samy neinvestovaly více než 10 % svého kapitálu do jiných fondů ELTIF.

(22)

Použití finančních podniků může být nezbytné pro spojování a organizování příspěvků od různých investorů, včetně investic veřejného charakteru, do infrastrukturních projektů. Proto je třeba fondům ELTIF povolit investování do způsobilých investičních aktiv prostřednictvím finančních podniků, pokud jsou takové podniky určeny pro financování dlouhodobých projektů a také růstu malých a středních podniků.

(23)

Nekótované společnosti se mohou potýkat s problémy, pokud jde o přístup na kapitálové trhy a financování dalšího růstu a expanze. Typické způsoby získávání finančních prostředků zahrnují soukromé financování prostřednictvím majetkové účasti nebo úvěrů. Vzhledem k tomu, že tyto nástroje jsou ze své podstaty dlouhodobé investice, vyžadují dlouhodobý kapitál, který mohou fondy ELTIF poskytnout. Kótované malé a střední podniky se navíc často potýkají s nemalými překážkami, které jim brání v získání přístupu ke zdrojům dlouhodobého financování, a fondy ELTIF by tak mohly představovat cenné alternativní zdroje financování.

(24)

Kategorie dlouhodobých aktiv ve smyslu tohoto nařízení by proto měly zahrnovat nekótované společnosti, které vydávají kapitálové nebo dluhové nástroje, pro něž by nemusel existovat snadno identifikovatelný kupec, a kótované společnosti s maximální kapitalizací ve výši 500 000 000 EUR.

(25)

Pokud správce fondu ELTIF vlastní podíl v portfoliovém podniku, hrozí riziko, že upřednostňuje své zájmy nad zájmy investorů fondu ELTIF. Aby se takovému střetu zájmů zamezilo a aby byla zajištěna řádná správa a řízení společnosti, měl by fond ELTIF investovat pouze do aktiv, která nemají žádnou spojitost se správcem fondu ELTIF, ledaže by ELTIF investoval do podílových jednotek nebo akcií jiných fondů ELTIF, EuVECA nebo EuSEF, které jsou spravované správcem fondu ELTIF.

(26)

Z důvodu, aby měli správci fondů ELTIF určitou míru flexibility z hlediska investování svých fondů, by mělo být povoleno obchodování s jinými než dlouhodobými investicemi do maximální výše 30 % kapitálu fondu ELTIF.

(27)

Za účelem omezení riskování ze strany fondů ELTIF, je nezbytné snížit riziko selhání protistrany stanovením jasných požadavků na rozložení rizika portfolia fondů ELTIF. Veškeré mimoburzovní (OTC) deriváty by měly podléhat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7).

(28)

K zamezení uplatňování podstatného vlivu investujícího fondu ELTIF na správu jiného fondu ELTIF nebo emitenta, je nezbytné zamezit nadměrné koncentraci stejných investic fondu ELTIF.

(29)

Aby správci fondů ELTIF mohli po celou dobu trvání fondu získávat další kapitál, mělo by jim být povoleny peněžité zápůjčky až do výše 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF. Toto by mělo sloužit jako prostředek pro poskytnutí dalších výnosů investorům. K odstranění rizika nesouladu měn, by si měl ELTIF půjčovat pouze v takové měně, v jaké správce fondu ELTIF očekává získání aktiva. Za účelem řešení problémů souvisejících s činnostmi stínového bankovnictví by peněžité zápůjčky fondu ELTIF neměly být používány k poskytování úvěrů podnikům kvalifikovaným pro portfolio.

(30)

Vzhledem k dlouhodobé a nelikvidní povaze investic fondu ELTIF by správce fondu ELTIF měl mít dostatek času na aplikaci investičních limitů. Doba potřebná pro provedení těchto limitů by měla zohledňovat zvláštní povahu těchto investic, ale neměla by překročit pět let ode dne udělení povolení ELTIF nebo polovinu doby trvání fondu ELTIF, podle toho, co nastane dříve.

(31)

Fondy ELTIF jsou vzhledem k profilu svého portfolia a zaměření na kategorie dlouhodobých aktiv určeny k tomu, aby směrovaly soukromé úspory do evropského hospodářství. Fondy ELTIF jsou koncipovány také jako investiční prostředek, jehož prostřednictvím může skupina Evropské investiční banky směrovat prostředky na financování evropské infrastruktury a malých a středních podniků. Na základě tohoto nařízení jsou fondy ELTIF koncipovány jako sdílený investiční prostředek odpovídající poslání skupiny Evropské investiční banky, jímž je přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu dlouhodobých investic v zájmu Unie. Fondy ELTIF mohou vzhledem ke svému zaměření na kategorie dlouhodobých aktiv plnit určenou úlohu jako prioritní nástroj pro realizaci investičního plánu pro Evropu, který byl stanoven ve sdělení Komise ze dne 26. listopadu 2014.

(32)

Komise by se měla přednostně věnovat svým postupům, pokud jde o veškeré žádosti fondů ELTIF o financování Evropskou investiční bankou a tyto postupy zefektivnit. Komise by proto měla zefektivnit vydávání stanovisek či příspěvků týkajících se žádostí ze strany fondů ELTIF o financování Evropskou investiční bankou.

(33)

Navíc mohou mít členské státy společně s regionálními a místními orgány zájem na tom, aby se informace o fondech ELTIF dostaly k potenciálním investorům a veřejnosti.

(34)

Bez ohledu na to, že fondy ELTIF nemusejí nabízet práva na odkup před koncem doby trvání fondu ELTIF, by fondu ELTIF nemělo nic bránit v tom, aby usiloval o přijetí svých podílových jednotek nebo akcií na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, a tak poskytl investorům možnost prodat jejich podílové jednotky nebo akcie před koncem doby trvání fondu ELTIF. Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF by neměly bránit tomu, aby byly podílové jednotky nebo akcie tohoto fondu ELTIF přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, ani by neměly investorům bránit ve volném převodu jejich podílových jednotek nebo akcií třetím stranám, které si tyto podílové jednotky nebo akcie chtějí koupit. Účelem tohoto opatření je podpořit sekundární trhy jakožto významné místo, kde mohou neprofesionální investoři koupit nebo prodat podílové jednotky nebo akcie fondů ELTIF.

(35)

Přestože jednotliví investoři mohou mít zájem investovat do fondu ELTIF, nemůže ELTIF v důsledku nelikvidní povahy většiny svých investic do dlouhodobých projektů nabídnout investorům pravidelné odkupy. Závazek jednotlivého investora k investicím do takových aktiv je ze své podstaty přijímán na celé období investice. Fondy ELTIF by tudíž měly být strukturovány v zásadě tak, aby nenabízely pravidelné odkupy před koncem doby trvání fondu ELTIF.

(36)

Chce-li ELTIF přilákat investory, zejména investory neprofesionální, kteří nemusí být ochotni zavázat svůj kapitál na delší období, měl by mít možnost těmto investorům nabídnout právo na předčasné odkupy při splnění určitých podmínek. Správce fondu ELTIF by tudíž měl mít možnost rozhodnout se, zda zřídí ELTIF s právy na odkup či bez nich podle investiční strategie fondu ELTIF. Pokud je zaveden režim s právy na odkup, měla by být tato práva spolu s jejich hlavními rysy jasně předem definována a zpřístupněna ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF.

(37)

Z důvodu, aby správce po konci doby trvání fondu ELTIF včas odkoupil od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie, měl by začít prodávat portfolio aktiv fondu ELTIF v předstihu, aby se zajistil jejich prodej za odpovídající hodnotu. Při stanovování harmonogramu pro systematické snižování míry investic by měl správce fondu ELTIF vzít v úvahu různé profily splatností investic a dobu nezbytnou pro nalezení kupce aktiv, do nichž ELTIF investoval. Vzhledem k nemožnosti dodržení investičních limitů během doby likvidace by tyto limity měly přestat platit na začátku doby likvidace.

(38)

S cílem rozšířit přístup neprofesionálních investorů k fondům ELTIF může SKIPCP investovat do podílových jednotek nebo akcií vydaných fondem ELTIF, pokud jsou tyto podílové jednotky nebo akcie způsobilé ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (8).

(39)

ELTIF by měl mít možnost snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě, že se zbaví některého ze svých aktiv, zejména v případě investic do infrastruktury.

(40)

Může se stát, že nekótovaná aktiva, do nichž ELTIF investuje, během doby trvání fondu získají kótování na regulovaném trhu. Pokud k tomu dojde, nemohou taková aktiva již splňovat požadavek na nekótovaný charakter stanovený tímto nařízením. K tomu, aby správce fondu ELTIF mohl řádným způsobem prodat aktiva, která by již nebyla způsobilá, by se mohla tato aktiva započítávat do 70 % limitu způsobilých investičních aktiv až po dobu tří let.

(41)

Vzhledem ke specifické povaze fondů ELTIF i cílových neprofesionálních a profesionálních investorů je důležité, aby byly stanoveny řádné požadavky na transparentnost, na základě nichž budou potenciální investoři schopni učinit informované rozhodnutí a budou si plně vědomi všech předpokládaných rizik. Kromě dodržování požadavků na transparentnost stanovených směrnicí 2011/61/EU by fondy ELTIF měly zveřejnit prospekt, jehož obsah by měl povinně zahrnovat veškeré informace, které musejí zpřístupňovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (9) a nařízením Komise (ES) č. 809/2004 (10). Při nabízení fondu ELTIF neprofesionálním investorům by mělo být povinné zveřejnit sdělení klíčových informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (11). Veškeré marketingové dokumenty by navíc měly výslovně upozorňovat na rizikový profil fondu ELTIF.

(42)

Fondy ELTIF mohou být zajímavé také pro investory, jako jsou obce, církve, charitativní organizace a nadace, kteří by měli mít možnost požádat o to, aby se s nimi, pokud splňují podmínky stanovené v oddílu II přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (12), zacházelo stejně jako s profesionálními zákazníky.

(43)

Jelikož jsou fondy ELTIF zacílené nejen na profesionální, ale i na neprofesionální investory v celé Unii, je nezbytné doplnit požadavky na nabízení, které již stanoví směrnice 2011/61/EU, o určité dodatečné požadavky,aby byla zajištěna odpovídající úroveň ochrany neprofesionálních investorů. Mělo by být tudíž vytvořeno zařízení pro upisování podílových jednotek nebo akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, zpětnou koupi či odkupy podílových jednotek nebo akcií a zpřístupňování informací, které musí ELTIF a jeho správce poskytovat. S cílem zajistit, aby neprofesionální investoři nebyli znevýhodňováni oproti profesionálním investorům, by měla být zavedena určitá opatření pro situace, kdy jsou fondy ELTIF nabízené neprofesionálním investorům. V případě, že jsou fondy ELTIF neprofesionálním investorům nabízeny nebo jsou u nich umísťovány prostřednictvím distributora, měl by tento distributor splňovat příslušné požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (13).

(44)

Správce fondu ELTIF nebo distributor by měl dostat veškeré nezbytné informace týkající se znalostí a zkušeností neprofesionálního investora, jeho finanční situace, ochoty podstupovat riziko, investičních cílů a časového horizontu, aby mohl posoudit, zda daný ELTIF je pro nabízení tomuto neprofesionálnímu investorovi vhodný, přičemž je třeba vzít v úvahu mimo jiné dobu trvání a zamýšlenou investiční strategii fondu ELTIF. Jestliže je doba trvání fondu ELTIF, který je nabízen neprofesionálním investorům nebo je u nich umístěn, delší než deset let, správce fondu ELTIF nebo distributor by měl vydat jasné písemné varování, že tento produkt nemusí být vhodný pro ty neprofesionální investory, kteří nemohou zvládnout takový dlouhodobý nelikvidní závazek.

(45)

Je-li ELTIF nabízen neprofesionálním investorům, měl by depozitář fondu ELTIF splňovat požadavky směrnice 2009/65/ES, pokud jde o způsobilé subjekty, které mohou působit jako depozitáři, pravidlo o nezproštění odpovědnosti a znovuužití aktiv.

(46)

Ve snaze posílit ochranu neprofesionálních investorů toto nařízení dále stanoví, že v případě neprofesionálního investora, jehož portfolio, které tvoří peněžité vklady a finanční nástroje s výjimkou finančních nástrojů sloužících jako kolaterál, nepřesahuje hodnotu 500 000 EUR, by správce fondu ELTIF či distributor měl poté, co provede test vhodnosti a poskytne odpovídající investiční poradenství, zajistit, aby daný neprofesionální investor neinvestoval souhrnnou částku přesahující 10 % portfolia investora do fondů ELTIF a aby původní investovaná částka v jednom či více fondech ELTIF nebyla nižší než 10 000 EUR.

(47)

Za výjimečných okolností vymezených ve statutu či zakládacích dokumentech fondu ELTIF by mohla být doba trvání fondu ELTIF za účelem větší flexibility prodloužena či zkrácena, například v situaci, kdy by byl určitý projekt dokončen později, nebo dříve, než se předpokládalo, aby tak byla uvedena do souladu s jeho dlouhodobou investiční strategií.

(48)

Příslušný orgán fondu ELTIF by měl pravidelně prověřovat, zda je ELTIF v souladu s tímto nařízením. Jelikož příslušné orgány již mají rozsáhlé pravomoci podle směrnice 2011/61/EU, je nezbytné, aby tyto pravomoci byly s ohledem na toto nařízení rozšířeny.

(49)

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „ESMA“ nebo „orgán ESMA“) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (14) by měl být oprávněn vykonávat ve vztahu k tomuto nařízení veškeré pravomoci, které mu byly svěřeny podle směrnice 2011/61/EU a měl by mít za tímto účelem k dispozici veškeré potřebné zdroje, zejména lidské zdroje.

(50)

ESMA by měl hrát klíčovou roli při uplatňování předpisů týkajících se fondů ELTIF tím, že bude zajišťovat jednotné uplatňování předpisů Unie příslušnými vnitrostátními orgány. Vzhledem k vysoce specializovaným odborným znalostem v oblasti cenných papírů a trhů s cennými papíry, jimiž ESMA disponuje, by bylo efektivní a vhodné pověřit ho vypracováním návrhů regulačních technických norem, které se netýkají strategických rozhodnutí, a jejich předložením Komisi. Tyto regulační technické normy by měly vymezovat okolnosti, za jakých slouží použití finančních derivátových nástrojů výhradně účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic, okolnosti, za nichž doba trvání fondu ELTIF bude dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, prvky harmonogramů pro řádný prodej aktiv fondu ELTIF, definice a metodiku výpočtu nákladů, které ponesou investoři, prezentaci zveřejnění nákladů a náležitosti zařízení, které musejí fondy ELTIF zajistit v každém členském státě, v němž hodlají podílové jednotky nebo akcie nabízet.

(51)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (15) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (16) by měly být v plném rozsahu použitelné na výměnu, předávání a zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení.

(52)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajistit jednotné požadavky na investice a podmínky provozování činnosti fondů ELTIF v celé Unii, při plném zohlednění potřeby vyvážit bezpečnost a důvěryhodnost fondů ELTIF s efektivním fungováním trhu dlouhodobého financování a náklady pro jednotlivé zúčastněné subjekty, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jich může být z důvodu jejich rozsahu a účinků lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(53)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, a zejména ochranu spotřebitele, svobodu podnikání, právo na právní ochranu a spravedlivý proces a ochranu osobních údajů, ale také přístup ke službám obecného hospodářského zájmu. Toto nařízení musí být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a cíle

1.   Toto nařízení stanoví jednotná pravidla pro udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti unijních alternativních investičních fondů nebo jejich podfondů, které jsou nabízené v Unii jako evropské fondy dlouhodobých investic (dále jen „ELTIF“ nebo „fondy ELTIF“).

2.   Cílem tohoto nařízení je zvýšit v souladu s unijním cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění objem kapitálu a nasměrovat jeho tok do evropských dlouhodobých investic reálné ekonomiky.

3.   Členské státy nesmí v oblasti, na niž se vztahuje toto nařízení, stanovit žádné další požadavky.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„kapitálem“ souhrn vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu, počítáno na základě částky, kterou lze investovat, po odečtení všech příslušných poplatků, srážek a výdajů, které přímo či nepřímo hradí investoři;

2)

„profesionálním investorem“ investor, který je považován za profesionálního zákazníka, nebo investor, se kterým může být na požádání zacházeno jako s profesionálním zákazníkem v souladu s přílohou II směrnice 2014/65/EU;

3)

„neprofesionálním investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

4)

„kapitálovým nástrojem“ vlastnický podíl v podniku kvalifikovaném pro portfolio, který má podobu akcií nebo jiných forem účasti na kapitálu podniku kvalifikovaného pro portfolio a který byl vydán jeho investorům;

5)

„kvazikapitálovým nástrojem“ jakýkoli druh nástroje financování, jehož výnos je spojen se ziskem nebo ztrátou podniku kvalifikovaného pro portfolio a jehož splacení není v případě selhání zcela zajištěno;

6)

„reálným aktivem“ aktivum, které má díky své podstatě a vlastnostem hodnotu a může poskytovat výnosy, včetně infrastruktury a dalších aktiv poskytujících hospodářský nebo sociální užitek, jako je vzdělávání, poradenství, výzkum a vývoj, a včetně obchodních nemovitostí či nemovitostí určených k bydlení se, pokud jsou tyto nemovitosti nedílnou nebo doplňkovou součástí dlouhodobého investičního projektu, který přispívá k unijnímu cíli inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění;

7)

„finančním podnikem“:

a)

úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (17);

b)

investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

c)

pojišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (18);

d)

finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

e)

holdingová společnost se smíšenou činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 nařízení (EU) č. 575/2013;

f)

správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES;

g)

správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

8)

„unijním alternativním investičním fondem“ unijní alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. k) směrnice 2011/61/EU;

9)

„unijním správcem alternativního investičního fondu“ unijní správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. l) směrnice 2011/61/EU;

10)

„příslušným orgánem fondu ELTIF“ příslušný orgán unijního alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. h) směrnice 2011/61/EU;

11)

„domovským členským státem fondu ELTIF“ členský stát, v němž ELTIF získal povolení;

12)

„správcem fondu ELTIF“ povolený unijní správce alternativního investičního fondu, který byl schválen pro správu fondu ELTIF, nebo samosprávný ELTIF, umožňuje-li právní forma fondu ELTIF, aby se spravoval sám, a nebyl-li jmenován správce nesamosprávného alternativního investičního fondu;

13)

„příslušným orgánem správce fondu ELTIF“ příslušný orgán domovského členského státu správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. q) směrnice 2011/61/EU;

14)

„zapůjčením cenných papírů“ a „zapůjčením si cenných papírů“ obchod, jímž protistrana převádí cenné papíry a tento převod je spojen se závazkem vypůjčitele vrátit k určitému budoucímu datu nebo na požádání převodce obdobné cenné papíry, přičemž u protistrany převádějící cenné papíry jde o zapůjčení cenných papírů a u protistrany, na kterou jsou cenné papíry převedeny, jde o zapůjčení si cenných papírů;

15)

„repo obchodem“ repo obchod ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 83 nařízení (EU) č. 575/2013;

16)

„finančním nástrojem“ finanční nástroj ve smyslu přílohy I oddílu C směrnice 2014/65/EU;

17)

„prodejem na krátko“ činnost vymezená v čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 (19);

18)

„regulovaným trhem“ regulovaný trh ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU;

19)

„mnohostranným obchodním systémem“ mnohostranný obchodní systém ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 22 směrnice 2014/65/EU.

Článek 3

Udělování povolení a centrální veřejný rejstřík

1.   ELTIF může být v Unii nabízen, pouze pokud mu bylo uděleno povolení v souladu s tímto nařízením. Povolení fondu ELTIF je platné ve všech členských státech.

2.   K podání žádosti o udělení povolení ELTIF a k získání tohoto povolení jsou způsobilé pouze unijní alternativní investiční fondy.

3.   O povoleních vydaných či odňatých podle tohoto nařízení informují příslušné orgány fondu ELTIF čtvrtletně orgán ESMA.

ESMA vede centrální veřejný rejstřík všech fondů ELTIF, jimž bylo uděleno povolení podle tohoto nařízení, s uvedením správce fondu ELTIF a příslušného orgánu fondu ELTIF. Tento rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.

Článek 4

Označení a zákaz přeměny

1.   Označení „ELTIF“ nebo „evropský fond dlouhodobých investic“ smí být použito v souvislosti se subjektem kolektivního investování nebo podílovými jednotkami nebo akciemi jím vydanými, pouze pokud bylo uvedenému subjektu kolektivního investování uděleno povolení podle tohoto nařízení.

2.   Fondy ELTIF nesmí být přeměněny na subjekty kolektivního investování, na něž se toto nařízení nevztahuje.

Článek 5

Žádost o udělení povolení ELTIF

1.   Žádost o udělení povolení ELTIF se podává příslušnému orgánu fondu ELTIF.

Žádost o udělení povolení ELTIF musí obsahovat:

a)

statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)

údaje o totožnosti navrhovaného správce fondu ELTIF a o jeho současných a předchozích zkušenostech se správou fondů a jeho minulosti;

c)

údaje o totožnosti depozitáře;

d)

popis informací, které mají být poskytnuty investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných neprofesionálními investory.

Příslušný orgán fondu ELTIF může požadovat vysvětlení a informace ohledně dokumentace a údajů, které byly poskytnuty podle druhého pododstavce.

2.   Žádost o schválení správy fondu ELTIF, pro nějž se požaduje povolení v souladu s odstavcem 1, smí u příslušného orgánu fondu ELTIF podat pouze unijní správce alternativního investičního fondu, jemuž bylo uděleno povolení podle směrnice 2011/61/EU. Je-li příslušný orgán fondu ELTIF tentýž jako příslušný orgán unijního správce alternativního investičního fondu, musí tato žádost o schválení odkazovat na dokumenty předložené za účelem povolení podle směrnice 2011/61/EU.

Žádost o schválení správy fondu ELTIF musí obsahovat:

a)

písemnou dohodu s depozitářem;

b)

informace o pověření, pokud jde o správu portfolia, řízení rizik a administrativní úkony v souvislosti s fondy ELTIF;

c)

informace o investičních strategiích, rizikovém profilu a dalších charakteristikách alternativních investičních fondů, které je unijní správce alternativního investičního fondu oprávněn spravovat.

Příslušný orgán fondu ELTIF může požádat příslušný orgán unijního správce alternativního investičního fondu o vysvětlení a informace ohledně dokumentace uvedené v druhém pododstavci nebo o ověření, zda fondy ELTIF spadají do rozsahu povolení unijního správce alternativního investičního fondu spravovat alternativní investiční fondy. Příslušný orgán unijního správce alternativního investičního fondu je povinen odpovědět do 10 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti předložené příslušným orgánem fondu ELTIF.

3.   Žadatelé musí být informováni do dvou měsíců ode dne podání úplné žádosti o tom, zda bylo povolení ELTIF, včetně schválení správy fondu ELTIF unijním správcem alternativního investičního fondu, uděleno.

4.   Veškeré následné změny dokumentace uvedené v odstavci 1 a 2 musejí být neprodleně oznámeny příslušnému orgánu fondu ELTIF.

5.   Odchylně od odstavců 1 a 2 musí unijní alternativní investiční fond, jehož právní forma umožňuje, aby se spravoval sám, a jehož řídící orgán se rozhodne nejmenovat správce nesamosprávného alternativního investičního fondu, požádat o udělení povolení ELTIF podle tohoto nařízení a současně o povolení být správcem alternativního investičního fondu podle směrnice 2011/61/EU.

Aniž je dotčen článek 7 směrnice 2011/61/EU, musí žádost o povolení samosprávného fondu ELTIF obsahovat:

a)

statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)

popis informací, které mají být poskytnuty investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných neprofesionálními investory.

Odchylně od odstavce 3 musí být samosprávný unijní alternativní investiční fond informován do tří měsíců ode dne podání úplné žádosti o tom, zda mu bylo povolení ELTIF uděleno.

Článek 6

Podmínky pro udělení povolení ELTIF

1.   Unijnímu alternativnímu investičnímu fondu, který žádá o udělení povolení ELTIF, se toto povolení udělí, pouze pokud příslušný orgán:

a)

shledá, že tento unijní alternativní investiční fond splňuje všechny požadavky tohoto nařízení;

b)

schválil žádost unijního správce alternativního investičního fondu povoleného v souladu se směrnicí 2011/61/EU o správu fondu ELTIF, statut fondu nebo zakládací dokumenty a volbu depozitáře.

2.   Pokud unijní alternativní investiční fond žádá o povolení podle čl. 5 odst. 5 tohoto nařízení, příslušný orgán udělí tomuto unijnímu alternativnímu investičnímu fondu povolení pouze tehdy, přesvědčí-li se o tom, že tento unijní alternativní investiční fond splňuje všechny požadavky tohoto nařízení a směrnice 2011/61/EU, pokud jde o povolení stát se unijním správcem alternativního investičního fondu.

3.   Příslušný orgán fondu ELTIF může žádost unijního správce alternativního investičního fondu o správu fondu ELTIF zamítnout, pouze pokud unijní správce alternativního investičního fondu:

a)

není v souladu s tímto nařízením;

b)

není v souladu se směrnicí 2011/61/EU;

c)

nemá povolení příslušného orgánu spravovat alternativní investiční fondy, které sledují obdobné investiční strategie jako strategie, na něž se vztahuje toto nařízení;

d)

nepředložil dokumentaci uvedenou v čl. 5 odst. 2 nebo jakékoli vysvětlení či informace požadované podle čl. 5 odst. 2.

Před zamítnutím žádosti příslušný orgán fondu ELTIF konzultuje příslušný orgán unijního správce alternativního investičního fondu..

4.   Příslušný orgán fondu ELTIF unijnímu alternativnímu investičnímu fondu, který podal žádost o povolení, povolení ELTIF neudělí, brání-li tomuto fondu právní předpisy v nabízení podílových jednotek nebo akcií v jeho domovském členském státě.

5.   Příslušný orgán fondu ELTIF sdělí unijnímu alternativnímu investičnímu fondu, proč byla jeho žádost o udělení povolení ELTIF zamítnuta.

6.   Žádost, která byla zamítnuta podle této kapitoly, nemůže být podána znovu u příslušných orgánů jiných členských států.

7.   Podmínkou udělení povolení ELTIF nesmí být, aby fond ELTIF spravoval unijní správce alternativního investičního fondu povolený v domovském členském státě fondu ELTIF nebo aby unijní správce alternativního investičního fondu vykonával v domovském členském státě fondu ELTIF jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřil.

Článek 7

Použitelná pravidla a odpovědnost

1.   ELTIF musí stále splňovat požadavky stanovené tímto nařízením.

2.   ELTIF a správce fondu ELTIF musí stále splňovat požadavky stanovené směrnicí 2011/61/EU.

3.   Za zajištění souladu s tímto nařízením odpovídá správce fondu ELTIF, který je podle směrnice 2011/61/EU odpovědný rovněž za jakékoli porušení tohoto nařízení. Správce fondu ELTIF odpovídá také za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržování tohoto nařízení.

KAPITOLA II

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH POLITIK FONDŮ ELTIF

ODDÍL 1

Obecná pravidla a způsobilá aktiva

Článek 8

Podfondy

Pokud ELTIF zahrnuje více než jeden podfond, každý podfond se pro účely této kapitoly považuje za samostatný ELTIF.

Článek 9

Způsobilé investice

1.   ELTIF smí v souladu s cíli uvedenými v čl. 1 odst. 2 investovat pouze do těchto kategorií aktiv a pouze za podmínek stanovených v tomto nařízení:

a)

způsobilá investiční aktiva;

b)

aktiva uvedená v čl. 50 odst. 1 směrnice 2009/65/ES.

2.   ELTIF nesmí provádět žádné z těchto činností:

a)

prodej aktiv na krátko;

b)

získání přímé či nepřímé expozice vůči komoditám, mimo jiné prostřednictvím finančních derivátových nástrojů, certifikátů, které je zastupují, indexů, které jsou na nich založeny, či jakéhokoli jiného prostředku nebo nástroje, který by vedl k takovéto expozici;

c)

uzavírání smluv o zapůjčení cenných papírů nebo o zapůjčení si cenných papírů, uzavírání repo obchodů či jiných smluv, jež mají obdobný hospodářský účinek a představují podobná rizika, pokud je jimi dotčeno více než 10 % aktiv fondů ELTIF;

d)

používání finančních derivátových nástrojů kromě případů, kdy použití takových nástrojů slouží pouze k zajištění proti rizikům vyplývajícím z dalších investic fondu ELTIF.

3.   Za účelem jednotného uplatňování tohoto článku vypracuje ESMA, poté co uspořádá veřejnou konzultaci, návrhy regulačních technických norem, jimiž upřesní kritéria pro určení okolností, za jakých slouží použití finančních derivátových nástrojů výhradně účelu zajištění proti rizikům vyplývajícím z investic uvedených v odst. 2 písm. d).

ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 10

Způsobilá investiční aktiva

Do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) může ELTIF investovat, pouze pokud spadají do jedné z těchto kategorií:

a)

kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které byly:

i)

vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio a získány fondem ELTIF přímo od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh,

ii)

vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový či kvazikapitálový nástroj dříve získaný fondem ELTIF přímo od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh,

iii)

vydány podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou společností, výměnou za kapitálový či kvazikapitálový nástroj, který ELTIF získal v souladu s body i) nebo ii) od podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

b)

dluhové nástroje vydané podnikem kvalifikovaným pro portfolio;

c)

úvěry, které ELTIF poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio se splatností, jež není delší než doba trvání fondu ELTIF;

d)

podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných fondů ELTIF, EuVECA a EuSEF za předpokladu, že uvedené fondy do fondů ELTIF samy neinvestovaly více než 10 % svého kapitálu;

e)

přímá účast nebo nepřímá účast skrze podniky kvalifikované pro portfolio na jednotlivých reálných aktivech s hodnotou nejméně 10 000 000 EUR nebo ekvivalentu v měně, v níž výdaje vznikly, v okamžiku jejich vzniku.

Článek 11

Podnik kvalifikovaný pro portfolio

1.   Podnik kvalifikovaný pro portfolio podle článku 10 je portfoliový podnik, který není subjektem kolektivního investování a který splňuje následující požadavky:

a)

není finančním podnikem;

b)

je podnikem, který:

i)

nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo

ii)

byl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému a zároveň jeho tržní kapitalizace nepřesahuje 500 000 000 EUR;

c)

je usazen v členském státě nebo v třetí zemi za předpokladu, že tato třetí země:

i)

není uvedena na seznamu Finančního akčního výboru jako vysoce riziková nebo nespolupracující jurisdikce,

ii)

podepsala s domovským členským státem správce fondu ELTIF a s každým dalším členským státem, v němž mají být podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nabízeny, dohodu s cílem zajistit, aby třetí země zcela splňovala zásady stanovené v článku 26 vzorové úmluvy OECD o daních z příjmu a majetku, a zajišťuje účinnou výměnu informací v oblasti daní včetně mnohostranných daňových dohod.

2.   Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku může být podnik kvalifikovaný pro portfolio finančním podnikem, který financuje výhradně podniky kvalifikované pro portfolio uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebo reálná aktiva uvedená v čl. 10 písm. e).

Článek 12

Střet zájmů

ELTIF nesmí investovat do způsobilých investičních aktiv, v nichž má správce fondu ELTIF přímý, nebo nepřímý podíl nebo takový podíl získá, s výjimkou držení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuSEF nebo EuVECA, které spravuje.

ODDÍL 2

Ustanovení o investičních politikách

Článek 13

Složení portfolia a rozložení rizika

1.   ELTIF musí investovat minimálně 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv.

2.   ELTIF nesmí investovat více než:

a)

10 % svého kapitálu do nástrojů vydaných jedním podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo úvěrů poskytnutých tomuto podniku;

b)

10 % svého kapitálu přímo či nepřímo do jediného reálného aktiva;

c)

10 % svého kapitálu do podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA nebo EuSEF;

d)

5 % svého kapitálu do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. b), pokud tato aktiva byla vydána jedním subjektem.

3.   Souhrnná hodnota podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuVECA a EuSEF v portfoliu fondu ELTIF nesmí překročit 20 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

4.   Souhrnné rizikové expozice vůči protistraně fondu ELTIF v důsledku obchodů s mimoburzovními (OTC) deriváty, repo obchodů nebo reverzních repo obchodů nesmí překročit 5 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

5.   Odchylně od odst. 2 písm. a) a b) může ELTIF zvýšit 10 % limit uvedený ve zmíněných písmenech na 20 % za předpokladu, že souhrnná hodnota aktiv držených fondem ELTIF v podnicích kvalifikovaných pro portfolio a v jednotlivých reálných aktivech, do nichž investuje více než 10 % svého kapitálu, nepřekročí 40 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

6.   Odchylně od odst. 2 písm. d) může ELTIF zvýšit 5 % limit na 25 % v případě dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí se sídlem v členském státě, která na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Výnosy z emise těchto dluhopisů musí být zejména investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.

7.   Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (20) nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly, náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v odstavcích 1 až 6 považují za jeden podnik kvalifikovaný pro portfolio nebo jeden subjekt.

Článek 14

Náprava investičních pozic

Jestliže ELTIF poruší požadavky na rozložení rizika stanovené v čl. 13 odst. 2 až 6 a toto porušení je nezávislé na vůli správce fondu ELTIF, přijme správce fondu ELTIF v přiměřené lhůtě taková opatření, která jsou zapotřebí k nápravě pozice, s přihlédnutím k zájmům investorů fondu ELTIF.

Článek 15

Koncentrace

1.   ELTIF může získat maximálně 25 % podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA nebo EuSEF.

2.   Na investice do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se vztahují limity koncentrace stanovené v čl. 56 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.

Článek 16

Peněžité zápůjčky

1.   ELTIF si může zapůjčit peněžní prostředky za předpokladu, že taková zápůjčka splňuje všechny tyto podmínky:

a)

nepředstavuje více než 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF;

b)

slouží k investování do způsobilých investičních aktiv, kromě úvěrů uvedených v čl. 10 písm. c), za předpokladu, že držené peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty fondu ELTIF nejsou dostatečné k provedení dané investice;

c)

je smluvně dohodnuta ve stejné měně jako aktiva, která mají být za zapůjčené peněžní prostředky pořízena;

d)

její doba splatnosti není delší než doba trvání fondu ELTIF;

e)

zatěžuje aktiva, která nepředstavují více než 30 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

2.   Správce fondu ELTIF v prospektu fondu ELTIF upřesní, zda má v rámci své investiční strategie v úmyslu si zapůjčit peněžní prostředky či nikoli.

Článek 17

Uplatňování pravidel pro složení portfolia a rozložení rizika

1.   Investiční limity stanovené v čl. 13 odst. 1:

a)

platí k datu stanovenému ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF;

b)

přestávají platit, jakmile fond ELTIF zahájí prodej aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby trvání fondu ELTIF;

c)

mohou být dočasně pozastaveny, pokud fond ELTIF získá další kapitál nebo sníží svůj stávající kapitál, za předpokladu, že takové pozastavení netrvá déle než 12 měsíců.

Datum uvedené v prvním pododstavci písm. a) zohlední zvláštnosti a vlastnosti aktiv, do nichž bude fond ELTIF investovat, ale nemělo by překročit pět let ode dne udělení povolení ELTIF nebo polovinu doby trvání fondu ELTIF, jež je stanovena v souladu s čl. 18 odst. 3, podle toho, co nastane dříve. Za výjimečných okolností může příslušný orgán fondu ELTIF po předložení řádně odůvodněného investičního plánu schválit prodloužení této lhůty nejvýše o jeden další rok.

2.   Pokud dlouhodobá aktiva, do nichž fond ELTIF investoval, vydal podnik kvalifikovaný pro portfolio, který již nesplňuje ustanovení čl. 11 odst. 1 písm. b), mohou být tato dlouhodobá aktiva nadále započítána pro účely výpočtu investičního limitu uvedeného v čl. 13 odst. 1 nejvýše po dobu tří let ode dne, kdy podnik kvalifikovaný pro portfolio přestal požadavky stanovené v čl. 11 odst. 1 písm. b) splňovat.

KAPITOLA III

ODKUP PODÍLOVÝCH JEDNOTEK NEBO AKCIÍ FONDU ELTIF, OBCHODOVÁNÍ S NIMI, JEJICH VYDÁVÁNÍ A ROZDĚLOVÁNÍ VÝNOSŮ A KAPITÁLU

Článek 18

Pravidla pro odkup a doba trvání fondu ELTIF

1.   Investoři fondu ELTIF nemohou žádat o odkup svých podílových jednotek nebo akcií před koncem doby trvání fondu ELTIF. Odkupy od investorů jsou možné ode dne následujícího po dni, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF.

Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF musí být stanoven konkrétní den, kterým končí doba trvání fondu; může v nich být také upraveno právo na dočasné prodloužení doby trvání fondu ELTIF a podmínky pro výkon tohoto práva.

Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF a ve sdělení investorům musí být stanoveny postupy pro odkup podílových jednotek nebo akcií a pro prodej aktiv a jasně uvedeno, že odkupy od investorů budou zahájeny prvním dnem po dni, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF upravena možnost odkupů před koncem doby trvání fondu ELTIF, pokud budou splněny všechny tyto podmínky:

a)

odkupy nejsou schváleny přede dnem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. a);

b)

v okamžiku udělení povolení ELTIF a po celou dobu trvání fondu ELTIF je jeho správce s to prokázat příslušným orgánům, že jsou zavedeny řádný systém řízení likvidity a účinné postupy pro sledování rizik likvidity fondu ELTIF, které jsou v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu ELTIF a navrhovanými pravidly pro odkup;

c)

správce fondu ELTIF přijme pravidla pro odkup, v nichž budou jasně uvedeny lhůty, v nichž mohou investoři žádat o odkup;

d)

pravidla pro odkup fondu ELTIF zajišťují, že celková částka odkupu v rámci daného časového období nebude vyšší, než je procentuální podíl na aktivech fondu ELTIF podle čl. 9 odst. 1 písm. b). Tento procentuální podíl je v souladu s řízením likvidity a investiční strategií zpřístupněnými správcem fondu ELTIF;

e)

pravidla pro odkup fondu ELTIF zajišťují, že s investory bude zacházeno spravedlivě a odkupy se schválí na poměrném základě (pro rata), jestliže celková částka podle žádostí o odkupy v rámci daného časového období překračuje procentní podíl podle písmene d) tohoto odstavce.

3.   Doba trvání fondu ELTIF musí být v souladu s dlouhodobou povahou fondu a dostatečně dlouhá, aby pokryla životní cyklus každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, měřeného podle nelikvidního profilu a ekonomického životního cyklu aktiva, a stanovený investiční cíl fondu.

4.   Investoři mohou požadovat likvidaci fondu ELTIF, pokud nebudou jejich žádosti podané v souladu s pravidly pro odkup fondu ELTIF uspokojeny do jednoho roku ode dne, kdy byly předloženy.

5.   Vždy musí existovat možnost výplaty investorů v hotovosti.

6.   Vyplacení v naturáliích z aktiv fondu ELTIF je možné, pouze jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF je tato možnost upravena a všem investorům se dostane spravedlivého zacházení;

b)

investor písemně požádá o vypořádání ve formě podílu na aktivech fondu ELTIF;

c)

převádění těchto aktiv není omezeno žádnými zvláštními pravidly.

7.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví podmínky, za nichž je doba trvání fondu ELTIF považována za dostatečně dlouhou, aby pokrývala životní cyklus každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, jak je stanoveno v odstavci 3.

ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 19

Sekundární trh

1.   Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nesmí bránit tomu, aby byly podílové jednotky nebo akcie fondu přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému.

2.   Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nesmějí investorům znemožňovat volné převádění jejich podílových jednotek nebo akcií na třetí strany jiné než správce fondu ELTIF.

3.   ELTIF ve svých pravidelných zprávách zveřejňuje tržní hodnotu svých kótovaných podílových jednotek nebo akcií spolu s čistou hodnotou aktiv na podílovou jednotku nebo akcii.

4.   Pokud dojde k podstatné změně hodnoty aktiva, správce fondu ELTIF tuto informaci zpřístupní investorům ve svých pravidelných zprávách.

Článek 20

Emise nových podílových jednotek nebo akcií

1.   ELTIF může nabízet nové emise podílových jednotek nebo akcií v souladu se svým statutem nebo zakládacími dokumenty.

2.   ELTIF nesmí emitovat nové podílové jednotky nebo akcie za cenu nižší, než je příslušná čistá hodnota aktiv, aniž by tyto podílové jednotky nebo akcie nabídl za tuto cenu nejprve stávajícím investorům fondu ELTIF.

Článek 21

Prodej aktiv fondu ELTIF

1.   Každý ELTIF přijme podrobný harmonogram pro řádný prodej svých aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby jeho trvání a zpřístupní jej příslušnému orgánu fondu ELTIF nejpozději ve lhůtě jednoho roku před dnem, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF.

2.   Harmonogram uvedený v odstavci 1 musí zahrnovat:

a)

hodnocení trhu potenciálních kupců;

b)

hodnocení a srovnání potenciálních prodejních cen;

c)

ocenění aktiv určených k prodeji;

d)

časový rámec pro plán prodeje.

3.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění kritérií, která mají být použita k hodnocení podle odst. 2 písm. a) a ocenění podle odst. 2 písm. c).

ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 22

Rozdělení výnosů a kapitálu

1.   ELTIF může investorům pravidelně rozdělovat výnosy, které plynou z aktiv obsažených v jeho portfoliu. Tyto výnosy tvoří:

a)

výnosy, které aktiva pravidelně generují;

b)

zhodnocení kapitálu realizované po prodeji aktiv.

2.   Výnosy potřebné pro budoucí závazky fondu ELTIF se nerozdělují.

3.   ELTIF může snížit svůj kapitál na poměrném základě (pro rata) v případě prodeje aktiva před koncem doby trvání fondu ELTIF, pokud správce fondu ELTIF takový prodej řádně posoudí jako operaci, jež je v zájmu investorů.

4.   Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF musí být stanovena pravidla pro rozdělování zisku, která se budou uplatňovat po dobu trvání fondu ELTIF.

KAPITOLA IV

POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST

Článek 23

Transparentnost

1.   Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nesmějí být v Unii nabízeny bez předchozího zveřejnění prospektu.

Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF nesmějí být v Unii neprofesionálním investorům nabízeny bez předchozího zveřejnění sdělení klíčových informací v souladu s nařízením (EU) č. 1286/2014.

2.   Prospekt musí obsahovat veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory, aby mohli informovaně posoudit investici, která je jim nabízena, a zejména rizika s ní spojená.

3.   Prospekt musí obsahovat alespoň:

a)

sdělení popisující, jak investiční cíle fondu ELTIF a strategie pro dosažení těchto cílů určují dlouhodobou povahu fondu;

b)

informace, které mají zpřístupňovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu se směrnicí 2003/71/ES a nařízením (ES) č. 809/2004;

c)

informace, které mají být zpřístupněny investorům v souladu s článkem 23 směrnice 2011/61/EU, pokud již nejsou zahrnuty podle písmene b) tohoto odstavce;

d)

zřetelně uvedené kategorie aktiv, do nichž má ELTIF povolení investovat;

e)

zřetelně uvedené jurisdikce, v nichž má ELTIF povolení investovat;

f)

veškeré další informace, které příslušné orgány považují za důležité pro účely odstavce 2.

4.   Prospekt a veškeré další marketingové dokumenty musejí investory zřetelně informovat o nelikvidním charakteru fondu ELTIF.

Prospekt a veškeré další marketingové dokumenty zejména jasně:

a)

informují investory o dlouhodobém charakteru investic fondu ELTIF;

b)

informují investory o konci doby trvání fondu ELTIF a možnosti tuto dobu prodloužit, pokud je tato možnost stanovena, a o podmínkách tohoto prodloužení;

c)

uvádějí, zda má být ELTIF nabízen neprofesionálním investorům;

d)

vysvětlují práva investorů na odkup jejich investice podle článku 18 a podle statutu nebo zakládacích dokumentů fondu ELTIF;

e)

uvádějí četnost a harmonogram případného rozdělování výnosů investorům během doby trvání fondu ELTIF;

f)

radí investorům, že do fondu ELTIF by měli investovat pouze malou část svého celkového investičního portfolia;

g)

popisují politiku zajištění fondu ELTIF, včetně zřetelného uvedení, že finanční derivátové nástroje mohou být použity pouze za účelem zajištění proti rizikům vyplývajícím z dalších investic fondu, a uvedení možného dopadu použití finančních derivátových nástrojů na rizikový profil fondu ELTIF;

h)

informují investory o rizicích spojených s investováním do reálných aktiv, včetně infrastruktury;

i)

informují investory pravidelně, nejméně jednou ročně, o jurisdikcích, ve kterých ELTIF investoval.

5.   Kromě informací požadovaných podle článku 22 směrnice 2011/61/EU obsahuje výroční zpráva fondu ELTIF následující informace:

a)

výkaz peněžních toků;

b)

informace o jakékoli účasti na nástrojích využívajících rozpočtové prostředky Unie;

c)

informace o hodnotě jednotlivých podniků kvalifikovaných pro portfolio a hodnotě jiných aktiv, do kterých ELTIF investoval, včetně hodnoty použitých finančních derivátových nástrojů;

d)

informace o jurisdikcích, v nichž se nacházejí aktiva fondu ELTIF.

6.   Na žádost neprofesionálního investora správce fondu ELTIF rovněž poskytne dodatečné informace týkající se kvantitativních omezení, která se uplatňují při řízení rizik fondu ELTIF, metod zvolených za tímto účelem a posledního vývoje rizik a výnosů hlavních kategorií aktiv.

Článek 24

Dodatečné požadavky na prospekt

1.   ELTIF zašle svůj prospekt, jakékoli jeho změny a svou výroční zprávu příslušným orgánům fondu ELTIF. Na vyžádání poskytne ELTIF tyto dokumenty příslušným orgánům správce fondu ELTIF. ELTIF poskytne tyto dokumenty ve lhůtě stanovené těmito příslušnými orgány.

2.   Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF tvoří nedílnou součást prospektu a jsou k němu připojeny.

Dokumenty uvedené v prvním pododstavci však nemusí být připojeny k prospektu, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky nebo akcie nabízeny, nahlédnout.

3.   V prospektu musí být uvedeno, jakým způsobem bude výroční zpráva dána k dispozici investorům. Stanoví se v něm, že na vyžádání se neprofesionálním investorům bezplatně poskytne papírová kopie výroční zprávy.

4.   Prospekt a poslední zveřejněná výroční zpráva jsou na vyžádání bezplatně poskytnuty investorům.

Prospekt může být poskytnut na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se neprofesionálním investorům bezplatně poskytne papírová kopie.

5.   Podstatné náležitosti prospektu musí být průběžně aktualizovány.

Článek 25

Zveřejnění nákladů

1.   Prospekt musí investory zřetelně informovat o výši různých nákladů, které investor přímo či nepřímo nese. Jednotlivé náklady musejí být rozděleny do těchto kategorií:

a)

náklady na zřízení fondu ELTIF;

b)

náklady související s nákupem aktiv;

c)

poplatky za správu a výkonnost;

d)

distribuční náklady;

e)

další náklady, včetně administrativních a regulačních nákladů a nákladů na depozitáře, úschovu, profesionální služby a audit.

2.   V prospektu se zpřístupní celkový poměr nákladů ke kapitálu fondu ELTIF.

3.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví společné definice, metodiky výpočtu a formáty prezentace nákladů uvedených v odstavci 1 a celkového poměru uvedeného v odstavci 2.

Při vypracovávání návrhů regulačních technických norem ESMA zohlední regulační technické normy uvedené v čl. 8 odst. 5 písm. a) a c) nařízení (EU) č. 1286/2014.

ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

KAPITOLA V

NABÍZENÍ PODÍLOVÝCH JEDNOTEK NEBO AKCIÍ FONDŮ ELTIF

Článek 26

Zařízení pro investory

1.   Správce fondu ELTIF, jehož podílové jednotky nebo akcie mají být nabízeny neprofesionálním investorům, musí v každém členském státě, v němž hodlá takové podílové jednotky nebo akcie nabízet, zajistit zařízení pro upisování podílových jednotek nebo akcií, provádění plateb podílníkům nebo akcionářům, zpětnou koupi či odkupy podílových jednotek nebo akcií a zpřístupňování informací, které musí ELTIF a správce fondu ELTIF poskytovat.

2.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví typy a náležitosti zařízení uvedeného v odstavci 1, jeho technickou infrastrukturu a náplň jeho úkolů vůči neprofesionálním investorům.

ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do 9. září 2015.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 27

Postup interního hodnocení pro fondy ELTIF nabízené neprofesionálním investorům

1.   Správce fondu ELTIF, jehož podílové jednotky nebo akcie mají být nabízeny neprofesionálním investorům, musí stanovit a uplatňovat postup interního hodnocení tohoto fondu ještě před tím, než je nabízen a distribuován mezi neprofesionální investory.

2.   V rámci postupu interního hodnocení uvedeného v odstavci 1 posoudí správce fondu ELTIF, zda je ELTIF vhodný pro nabízení neprofesionálním investorům a zohlední přitom alespoň:

a)

dobu trvání fondu ELTIF a dále

b)

zamýšlenou investiční strategii fondu.

3.   Správce fondu ELTIF dá všem distributorům k dispozici veškeré příslušné informace o fondu ELTIF, jenž je nabízen neprofesionálním investorům, včetně všech informací o době jeho trvání a investiční strategii, a informace o postupu interního hodnocení a jurisdikcích, ve kterých smí ELTIF investovat.

Článek 28

Zvláštní požadavky v oblasti distribuce fondů ELTIF neprofesionálním investorům

1.   V případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny neprofesionálnímu investorovi nebo jsou u něj umisťovány, správce fondu ELTIF musí obdržet nezbytné informace:

a)

o znalostech a zkušenostech daného neprofesionálního investora, pokud jde o investiční oblast relevantní pro ELTIF;

b)

o finanční situaci neprofesionálního investora, včetně schopnosti uvedeného investora nést ztráty;

c)

o investičních cílech neprofesionálního investora, včetně časového horizontu uvedeného investora.

Na základě informací obdržených podle prvního pododstavce správce fondu ELTIF fond ELTIF doporučí pouze tehdy, bude-li pro daného neprofesionálního investora vhodný.

2.   Jestliže je doba trvání fondu ELTIF, který je nabízen neprofesionálním investorům nebo je u nich umisťován, delší než 10 let, správce fondu ELTIF nebo distributor vydají jasné písemné varování, že produkt ELTIF nemusí být vhodný pro ty neprofesionální investory, kteří nejsou schopni zvládnout takový dlouhodobý a nelikvidní závazek.

Článek 29

Zvláštní ustanovení týkající se depozitáře fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům

1.   Odchylně od čl. 21 odst. 3 směrnice 2011/61/EU je depozitářem fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům subjekt typu uvedeného v čl. 23 odst. 2 směrnice 2009/65/ES.

2.   Odchylně od čl. 21 odst. 13 druhého pododstavce a čl. 21 odst. 14 směrnice 2011/61/EU depozitář fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům se nemůže zprostit odpovědnosti v případě ztráty finančních nástrojů, které má v úschově třetí osoba.

3.   Odpovědnost depozitáře podle čl. 21 odst. 12 směrnice 2011/61/EU nesmí být v případě nabízení fondu ELTIF neprofesionálním investorům vyloučena ani omezena dohodou.

4.   Jakákoli dohoda, která je v rozporu s odstavcem 3, je neplatná.

5.   Aktiva, která má depozitář fondu ELTIF v úschově, nesmějí být tímto depozitářem ani žádnou třetí osobou, která byla úschovou pověřena, znovuužívána na jejich vlastní účet. Znovuužitím se rozumí jakýkoli obchod s aktivy, jež jsou v úschově, mimo jiné včetně převodu, zastavení, prodeje a zapůjčení.

Aktiva, která má depozitář fondu ELTIF v úschově, mohou být znovuužita pouze za předpokladu, že:

a)

je jejich znovuužití provedeno na účet fondu ELTIF;

b)

depozitář plní pokyny správce fondu ELTIF jménem fondu ELTIF;

c)

se znovuužití uskutečňuje ve prospěch fondu ELTIF a v zájmu podílníků nebo akcionářů a

d)

je obchod kryt vysoce kvalitním a likvidním kolaterálem, který ELTIF obdržel na základě ujednání o převodu vlastnického práva.

Tržní hodnota kolaterálu uvedeného v druhém pododstavci v písm. d) musí být v každém okamžiku přinejmenším rovna tržní hodnotě znovuužitých aktiv zvýšené o přirážku.

Článek 30

Další požadavky pro nabízení fondu ELTIF neprofesionálním investorům

1.   Podílové jednotky nebo akcie daného fondu ELTIF mohou být neprofesionálním investorům nabízeny za předpokladu, že správce fondu ELTIF nebo jeho distributor poskytne neprofesionálním investorům odpovídající investiční poradenství.

2.   Správce fondu ELTIF může neprofesionálním investorům přímo nabízet nebo u nich umisťovat podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF pouze za předpokladu, že má povolení poskytovat služby uvedené v čl. 6 odst. 4 písm. a) a písm. b) bodu i) směrnice 2011/61/EU a poté, co provede test vhodnosti uvedený v čl. 28 odst. 1 tohoto nařízení;

3.   V případě, že portfolio finančních nástrojů neprofesionálního investora nepřesahuje 500 000 EUR, správce fondu ELTIF nebo jakýkoli jeho distributor po provedení testu vhodnosti uvedeného v čl. 28 odst. 1 a poskytnutí odpovídajícího investičního poradenství zajistí, na základě informací poskytnutých potenciálním neprofesionálním investorem, aby tento potenciální neprofesionální investor neinvestoval do fondu ELTIF celkem více než 10 % svého portfolia finančních nástrojů a aby původní minimální částka investovaná do jednoho nebo více fondů ELTIF činila 10 000 EUR.

Potenciální neprofesionální investor je odpovědný za to, že správci fondu ELTIF nebo distributorovi poskytne přesné informace o svém portfoliu finančních nástrojů a svých investicích do fondů ELTIF uvedených v prvním pododstavci.

Pro účely tohoto odstavce se rozumí, že pojem portfolio finančních nástrojů zahrnuje i peněžité vklady a finanční nástroje, ale nikoli finanční nástroje poskytnuté jako kolaterál.

4.   Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům se stanoví, že všem investorům je zajištěno rovné zacházení a žádným individuálním investorům ani skupinám investorů se nedostává preferenčního zacházení ani zvláštních ekonomických výhod.

5.   Právní forma fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům nesmí vést k další odpovědnosti neprofesionálních investorů nebo vyžadovat dodatečné závazky jménem takového investora nad rámec původního kapitálového závazku.

6.   Neprofesionální investoři musí mít možnost během období upisování a alespoň po dobu dvou týdnů ode dne upsání podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF toto upsání bez sankce zrušit a získat peníze zpět.

7.   Správce fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům stanoví vhodné postupy a opatření pro řešení stížností neprofesionálních investorů, které neprofesionálním investorům umožní podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu.

Článek 31

Nabízení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF

1.   Správce fondu ELTIF může podílové jednotky nebo akcie daného fondu ELTIF nabízet profesionálním a neprofesionálním investorům ve svém domovském členském státě po předložení oznámení v souladu s článkem 31 směrnice 2011/61/EU.

2.   Správce fondu ELTIF může podílové jednotky nebo akcie daného fondu ELTIF nabízet profesionálním a neprofesionálním investorům v jiných členských státech, než je domovský členský stát správce fondu ELTIF, po předložení oznámení v souladu s článkem 32 směrnice 2011/61/EU.

3.   Správce fondu ELTIF oznámí příslušným orgánům v souvislosti s každým fondem ELTIF, který spravuje, zda jej hodlá nabízet neprofesionálním investorům či nikoli.

4.   Kromě dokumentů a informací, které jsou vyžadovány podle článků 31 a 32 směrnice 2011/61/EU, předloží správce fondu ELTIF příslušným orgánům tyto dokumenty a informace:

a)

prospekt fondu ELTIF;

b)

sdělení klíčových informací fondu ELTIF, pokud je ELTIF nabízen neprofesionálním investorům, a

c)

informace o zařízení podle článku 26.

5.   Působnost a pravomoci příslušných orgánů v souladu s články 31 a 32 směrnice 2011/61/EU je třeba chápat tak, že se vztahují také na nabízení fondů ELTIF neprofesionálním investorům a zahrnují další požadavky stanovené v tomto nařízení.

6.   Kromě pravomocí, které má příslušný orgán domovského členského státu správce fondu ELTIF podle čl. 31 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2011/61/EU, zakáže tento příslušný orgán rovněž nabízení fondu ELTIF, pokud správce fondu ELTIF nedodržuje nebo nebude dodržovat toto nařízení.

7.   Kromě pravomocí, které má příslušný orgán domovského členského státu správce fondu ELTIF podle čl. 32 odst. 3 prvního pododstavce směrnice 2011/61/EU, odmítne tento příslušný orgán rovněž předat oznámení se všemi nezbytnými dokumenty příslušným orgánům členského státu, v němž má být ELTIF nabízen, pokud správce fondu ELTIF nedodržuje toto nařízení.

KAPITOLA VI

DOHLED

Článek 32

Dohled příslušných orgánů

1.   Příslušné orgány průběžně vykonávají dohled nad dodržováním tohoto nařízení.

2.   Příslušný orgán fondu ELTIF odpovídá za dohled nad dodržováním pravidel stanovených v kapitole II, III a IV.

3.   Příslušný orgán fondu ELTIF odpovídá za dohled nad dodržováním povinností stanovených ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF a povinností stanovených v prospektu, přičemž uvedené povinnosti musejí být v souladu s tímto nařízením.

4.   Příslušný orgán správce fondu ELTIF odpovídá za dohled nad přiměřeností organizačních opatření správce fondu ELTIF, aby byl správce fondu ELTIF schopen plnit povinnosti a dodržovat pravidla, která se týkají zřízení a fungování všech fondů ELTIF, které spravuje.

Příslušný orgán správce fondu ELTIF odpovídá za dohled nad tím, že správce fondu ELTIF dodržuje toto nařízení.

5.   Příslušné orgány sledují subjekty kolektivního investování zřízené nebo nabízené na jejich územích s cílem ověřit, zda nepoužívají označení „ELTIF“ nebo nevyvolávají dojem, že se jedná o ELTIF, aniž by k tomu měly povolení a dodržovaly toto nařízení.

Článek 33

Pravomoci příslušných orgánů

1.   Příslušné orgány musí mít veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.   Pravomoci svěřené příslušným orgánům v souladu se směrnicí 2011/61/EU, včetně těch, jež souvisí se sankcemi, jsou vykonávány také ve vztahu k tomuto nařízení.

3.   Příslušný orgán fondu ELTIF zakáže užívání označení „ELTIF“ nebo „evropský fond dlouhodobých investic“, pokud správce fondu ELTIF přestane jednat v souladu s tímto nařízením.

Článek 34

Pravomoci a působnost orgánu ESMA

1.   ESMA má pravomoci nezbytné k plnění úkolů, které mu jsou svěřeny tímto nařízením.

2.   Pravomoci orgánu ESMA podle směrnice 2011/61/EU jsou vykonávány také ve vztahu k tomuto nařízení a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

3.   Pro účely nařízení (EU) č. 1095/2010 je toto nařízení považováno za další právně závazný akt Unie, který svěřuje orgánu ESMA úkoly podle čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 35

Spolupráce mezi příslušnými orgány

1.   Je-li příslušný orgán fondu ELTIF odlišný od příslušného orgánu správce fondu ELTIF, jsou tyto orgány povinny vzájemně spolupracovat a vyměňovat si informace za účelem plnění povinností podle tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány vzájemně spolupracují v souladu se směrnicí 2011/61/EU.

3.   Příslušné orgány a ESMA v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 vzájemně spolupracují za účelem plnění příslušných povinností podle tohoto nařízení.

4.   Příslušné orgány a ESMA si v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010 vyměňují veškeré informace a dokumentaci potřebné k plnění svých úkolů podle tohoto nařízení, zejména k rozpoznání porušení tohoto nařízení a jejich nápravě.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zpracovávání žádostí Komisí

Komise se bude přednostně věnovat svým postupům pro všechny žádosti fondů ELTIF o financování Evropskou investiční bankou a tyto postupy zefektivní. Komise zefektivní vydávání stanovisek či příspěvků týkajících se veškerých žádostí fondů ELTIF o financování Evropskou investiční bankou.

Článek 37

Přezkum

1.   Komise zahájí přezkum uplatňování tohoto nařízení nejpozději 9. června 2019. Přezkum se zaměří zejména na:

a)

dopady článku 18;

b)

to, jaký má uplatňování minimálního limitu 70 % způsobilých investičních aktiv, který je stanoven v čl. 13 odst. 1, dopad na rozložení rizika aktiv;

c)

rozsah, v jakém jsou fondy ELTIF v Unii nabízeny, mimo jiné na to, zda by správci alternativních investičních fondů, na něž se vztahuje čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU, měli zájem fondy ELTIF nabízet;

d)

rozsah, v jakém by měl být seznam způsobilých aktiv a investic aktualizován, jakož i pravidla rozložení rizika, složení portfolia a omezení týkající se peněžité zápůjčky.

2.   Na základě přezkumu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a po konzultaci s orgánem ESMA Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí příspěvek tohoto nařízení a fondů ELTIF k dokončení unie kapitálových trhů a dosažení cílů stanovených v čl. 1 odst. 2. Tato zpráva je v případě potřeby doplněna o legislativní návrh.

Článek 38

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 9. prosince 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 71.

(2)  Úř. věst. C 126, 26.4.2014, s. 8.

(3)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 10. března 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. dubna 2015.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).

(10)  Nařízení Komise (ES) č. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech, úpravu prospektů, uvádění údajů ve formě odkazu, zveřejňování prospektů a šíření inzerátů, (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 1).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).

(20)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).


Top