EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0534

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13)

OJ L 86, 31.3.2015, p. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 86/13


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/534

ze dne 17. března 2015

o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na čl. 4 odst. 1, čl. 4 odst. 3, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5 písm. d) a článek 10 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17) (2), a zejména na čl. 21 odst. 1, článek 140 a čl. 141 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na úvěrové instituce se vztahuje řádná zpravodajská povinnost vymezená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (3) (rovněž dále jen „nařízení o kapitálových požadavcích (CRR)“) a v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (4). Vykazované informace ECB shromažďuje na základě rozhodnutí ECB/2014/29 (5). Toto nařízení doplňuje rozhodnutí ECB/2014/29 v tom směru, že dále vymezuje požadavky týkající se vykazování finančních informací v oblasti dohledu.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 stanoví pro všechny instituce, na které se vztahuje nařízení (EU) č. 575/2013, jednotné požadavky týkající se podávání zpráv pro účely dohledu příslušným orgánům v určitých oblastech vymezených v článku 1 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014. Jednou z těchto oblastí jsou finanční informace na konsolidovaném základě. Podle čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 je vykazování finančních informací v oblasti dohledu na konsolidovaném základě povinné pro úvěrové instituce, které připravují své konsolidované účetní závěrky v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými postupem stanoveným v čl. 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (6). Předkládání finančních informací v oblasti dohledu vnitrostátními příslušnými orgány ECB, které je povinné na základě prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a které se týká významných a méně významných dohlížených subjektů, nyní probíhá v souladu s rozhodnutím ECB/2014/29 a mělo by v nezměněné podobě pokračovat, neboť nespadá do předmětu tohoto nařízení.

(3)

Výkon pravomoci vyžadovat, aby úvěrové instituce pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 používaly mezinárodní účetní standardy uplatňované podle nařízení (ES) č. 1606/2002, je mimo předmět tohoto nařízení. S ohledem na článek 150 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) by předchozí rozhodnutí vnitrostátních příslušných orgánů týkající se výkonu či zdržení se výkonu této pravomoci měla zůstat nedotčena.

(4)

V souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 se u úvěrových institucí, které používají mezinárodní účetní standardy na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, pro rozšíření vykazování finančních informací v oblasti dohledu na konsolidovaném základě vyžaduje rozhodnutí příslušného orgánu. ECB by rovněž měla vydat rozhodnutí za účelem rozšíření požadavku předkládat finanční informace v oblasti dohledu na významné dohlížené skupiny, které uplatňují nařízení (ES) č. 1606/2002 pro podávání zpráv v oblasti dohledu podle čl. 24. odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013.

(5)

V souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 se u úvěrových institucí, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice Rady 86/635/EHS (7), pro rozšíření vykazování finančních informací v oblasti dohledu na konsolidovaném základě vyžaduje předchozí rozhodnutí příslušného orgánu. ECB by rovněž měla vydat rozhodnutí za účelem rozšíření požadavku předkládat finanční informace v oblasti dohledu na významné dohlížené skupiny, které uplatňují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS. Evropský orgán pro bankovnictví byl konzultován v souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 vymezuje jednotné požadavky pro podávání zpráv v oblasti dohledu, pokud se týká oblastí v oblasti působnosti uvedeného nařízení. Podle čl. 99 odst. 5 a odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 se prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 zabývá pouze finančními informacemi v oblasti dohledu na konsolidovaném základě. Vykazování finančních informací v oblasti dohledu na individuálním základě je mimo oblast působnosti uvedeného nařízení, příslušné orgány mohou tedy ukládat požadavky týkající se vykazování finančních informací v oblasti dohledu na individuálním základě. S ohledem na to, že je nezbytné, aby finanční informace pro významné a méně významné dohlížené subjekty byly srovnatelné, by toto nařízení mělo vymezit finanční informace v oblasti dohledu, které by významné a méně významné dohlížené subjekty měly na individuálním základě vykazovat vnitrostátním příslušným orgánům. Vnitrostátní příslušné orgány by potom tyto informace měly předkládat ECB v souladu s čl. 140 odst. 3 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(7)

Podle článku 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (8) mohou příslušné orgány hostitelských členských států vyžadovat, aby jim všechny úvěrové instituce, které mají pobočky na jejich území, podávaly pravidelně zprávy o své činnosti na území těchto hostitelských členských států. V souladu s čl. 2 odst. 20 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) jsou pobočky usazené v zúčastněném členském státě a patřící úvěrové instituci, která je usazena v nezúčastněném členském státě, dohlíženými subjekty. S ohledem na potřebu mít k dispozici srovnatelné finanční informace pro významné dohlížené subjekty by toto nařízení mělo vymezit informace, které by pobočky usazené v zúčastněném členském státě a patřící úvěrové instituci, která je usazena v nezúčastněném členském státě, měly vykazovat vnitrostátním příslušným orgánům. Vnitrostátní příslušné orgány by potom tyto informace měly předkládat ECB v souladu s čl. 140 odst. 3 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

(8)

Čl. 6 odst. 4 nařízení (EU) č. 1024/2013 stanoví, že ECB má pravomoci v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi, finančními holdingovými společnostmi nebo smíšenými finančními holdingovými společnostmi nebo pobočkami usazenými v zúčastněných členských státech a patřícími úvěrovým institucím usazeným v nezúčastněných členských státech. Pobočky usazené v zúčastněném členském státě a patřící úvěrové instituci ze třetí země proto nespadají do úkolů ECB, které jí byly svěřeny v oblasti dohledu. Na tyto pobočky by se tedy neměla vztahovat zpravodajská povinnost obsažená v tomto nařízení. Z této zpravodajské povinnosti by dále měly být vyňaty pobočky usazené v zúčastněném členském státě a patřící úvěrové instituci z jiného zúčastněného členského státu, neboť tato povinnost má být uplatňována na úrovni dohlíženého subjektu, který pobočku zřídil.

(9)

Povinnost, která je v tomto nařízení vymezena pro významné a méně významné dohlížené subjekty, včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě a patřících úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, by měla být zaměřena na to, aby tyto dohlížené subjekty vnitrostátním příslušným orgánům vykazovaly společný minimální soubor informací, a nikoli na to, aby ukládala jednotnou zpravodajskou povinnost. Pro vnitrostátní příslušné orgány může být vhodné, aby nezbytné minimální informace shromažďovaly jako součást širšího zpravodajského rámce, který zavedou v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

(10)

Pro plnění úkolů ECB je nezbytné získávat finanční informace od méně významných dohlížených skupin s výjimkou těch, které své konsolidované účetní závěrky připravují v souladu s mezinárodními účetními standardy přijatými v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1606/2002. Toto nařízení by proto mělo vymezit finanční informace v oblasti dohledu, které tyto skupiny mají vykazovat vnitrostátním příslušným orgánům. Měly by být zejména specifikovány formáty, periodicita, referenční data a období pro vykazování údajů a lhůty pro předávání dotčených informací. Tato povinnost by měla být zaměřena na to, aby tyto dohlížené skupiny vnitrostátním příslušným orgánům vykazovaly společný minimální soubor informací, a nikoli na to, aby ukládala jednotnou zpravodajskou povinnost.

(11)

V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 a s článkem 21 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) mají ECB a vnitrostátní příslušné orgány povinnost vyměňovat si informace. Aniž by byla dotčena pravomoc ECB přímo získávat informace vykazované úvěrovými institucemi nebo mít k těmto informacím průběžně přímý přístup, měly by vnitrostátní příslušné orgány ECB poskytovat zejména všechny informace nezbytné pro účely plnění úkolů, které byly ECB svěřeny na základě nařízení (EU) č. 1024/2013.

(12)

V souladu s čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 může být institucím umožněno, aby pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu na konsolidovaném základě použily účetní rok, který se odchyluje od kalendářního roku. Toto nařízení by rovněž mělo umožnit, aby se pro toto vykazování používal účetní rok, který se odchyluje od kalendářního roku.

(13)

ECB uskutečnila veřejné konzultace k tomuto nařízení a provedla analýzu případných nákladů a výhod,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení vymezuje požadavky na vykazování finančních informací v oblasti dohledu, které mají vnitrostátním příslušným orgánům předkládat:

a)

významné dohlížené skupiny, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně všech jejich podskupin;

b)

významné dohlížené skupiny, které nejsou skupinami uvedenými v písm. a) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, včetně všech jejich podskupin;

c)

významné dohlížené subjekty včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě a patřících úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě;

d)

významné dohlížené skupiny, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi;

e)

méně významné dohlížené skupiny, které používají mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně všech jejich podskupin;

f)

méně významné dohlížené skupiny, které nejsou skupinami uvedenými v písm. e) a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, včetně všech jejich podskupin;

g)

méně významné dohlížené subjekty včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě a patřících úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě.

2.   Jako výjimka z článků 7 a 14 nemusí dohlížené subjekty, kterým byla na individuálním základě udělena výjimka z používání obezřetnostních požadavků v souladu s článkem 7 nebo 10 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazovat finanční informace v oblasti dohledu v souladu s tímto nařízením.

3.   Pokud příslušné orgány včetně ECB v souladu s čl. 11 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžadují, aby instituce dodržovaly povinnosti vymezené v části druhé až čtvrté a v části šesté až osmé nařízení (EU) č. 575/2013 a v hlavě VII směrnice 2013/36/EU na subkonsolidovaném základě, plní tyto instituce požadavky vymezené v tomto nařízení na subkonsolidovaném základě.

4.   Vnitrostátní příslušné orgány a/nebo národní centrální banky mohou údaje shromážděné podle tohoto nařízení použít pro jakékoli jiné úkoly.

5.   Tímto nařízením nejsou dotčeny účetní standardy, které dohlížené skupiny a subjekty používají ve svých konsolidovaných účetních závěrkách nebo ročních účetních závěrkách, přičemž toto nařízení ani nemění účetní standardy používané pro vykazování v oblasti dohledu. Vzhledem k tomu, že dohlížené skupiny a subjekty používají rozdílné účetní standardy, měly by být předávány pouze informace týkající se pravidel oceňování včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle příslušných účetních standardů a které odpovídající dohlížená skupina nebo subjekt skutečně uplatňují. Za tímto účelem jsou pro dohlížené skupiny a subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, stanoveny zvláštní vzory pro vykazování. Datové body ve vzorech, které se v případě příslušných dohlížených subjektů neuplatní, se nemusí vykazovat.

6.   Pobočky usazené v zúčastněném členském státě, které patří úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, mohou informace, které musí poskytovat podle tohoto nařízení, relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu předkládat prostřednictvím úvěrové instituce, která je zřídila.

Článek 2

Definice

Není-li stanoveno jinak, použijí se pro účely tohoto nařízení definice obsažené v nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) spolu s těmito definicemi:

1.

„IAS“ a „IFRS“ se rozumí „International Accounting Standards“ a „International Financial Reporting Standards“ ve smyslu článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002;

2.

„dceřiným podnikem“ se rozumí dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 16 nařízení (EU) č. 575/2013, který je úvěrovou institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

3.

„podskupinou“ se rozumí skupina, jejíž mateřský podnik sám není dceřiným podnikem jiné instituce, která je povolena v tomtéž zúčastněném členském státě, nebo finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti usazené v tomtéž zúčastněném členském státě;

4.

„konsolidovaným základem“ se rozumí konsolidovaný základ ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 48 nařízení (EU) č. 575/2013;

5.

„subkonsolidovaným základem“ se rozumí subkonsolidovaný základ ve smyslu čl. 4 odst. 1 pododst. 49 nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 3

Změna statusu dohlíženého subjektu nebo dohlížené skupiny

1.   Pro účely tohoto nařízení jsou dohlížený subjekt nebo dohlížená skupina klasifikovány jako významné po dobu 18 měsíců ode dne, kdy jim bylo rozhodnutí podle čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) oznámeno. Jako významný dohlížený subjekt nebo významná dohlížená skupina vykáže informace v souladu s hlavou II tohoto nařízení v první referenční den, který nastane poté, co byly tento subjekt nebo skupina klasifikovány jako významné.

2.   Pro účely tohoto nařízení jsou dohlížený subjekt nebo dohlížená skupina klasifikovány jako méně významné, jakmile jim bylo rozhodnutí podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) oznámeno. Od tohoto okamžiku začne tento subjekt nebo skupina vykazovat informace v souladu s hlavou III tohoto nařízení.

HLAVA II

VÝZNAMNÉ DOHLÍŽENÉ SKUPINY A SUBJEKTY

KAPITOLA I

Významné dohlížené skupiny

Článek 4

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data a dny pro zasílání zpráv pro významné dohlížené skupiny, které používají IFRS pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013

V souladu s čl. 99 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 významné dohlížené skupiny, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazujífinanční informace v oblasti dohledu ve smyslu článků 2, 3 a 10 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 na konsolidovaném základě. Jejich podskupiny, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 k podávání zpráv v oblasti dohledu, rovněž vykazují finanční informace v oblasti dohledu ve smyslu článků 2, 3 a 10 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 na konsolidovaném základě.

Článek 5

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě a referenční data a dny pro zasílání zpráv pro významné dohlížené skupiny, které používají národní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS

V souladu s čl. 99 odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 významné dohlížené skupiny, které nejsou skupinami uvedenými v článku 4 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, včetně všech jejich podskupin vykazují finanční informace v oblasti dohledu ve smyslu článků 2, 3 a 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 na konsolidovaném základě.

KAPITOLA II

Významné dohlížené subjekty

Článek 6

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro subjekty, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny

1.   Významné dohlížené subjekty, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, které používají IFRS podle nařízení (ES) č. 1606/2002 buď proto, že připravují své roční účetní závěrky v souladu s účetními standardy ve smyslu uvedeného nařízení, nebo proto, že je používají pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. To platí i pro pobočky usazené v zúčastněném členském státě a patřící úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě.

2.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 1 zahrnuje informace uvedené v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.

3.   Významné dohlížené subjekty, které nejsou subjekty uvedenými v odstavci 1, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě a patřících úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

4.   Vykazování finančních informací v oblasti dohledu ve smyslu odstavce 3 zahrnuje informace uvedené v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 a uskutečňuje se s periodicitou vymezenou v uvedeném článku.

5.   Informace uvedené v odstavcích 2 a 4 zahrnují pouze informace, které se týkají:

a)

aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výnosu a nákladů, které dohlížený subjekt zachycuje podle použitelných účetních standardů;

b)

podrozvahových expozic a činností, do nichž je dohlížený subjekt zapojen;

c)

transakcí, které nejsou uvedeny v písmenu a) a b) a které provádí dohlížený subjekt;

d)

pravidel oceňování, včetně metod pro odhad ztrát z důvodu úvěrového rizika, které existují podle použitelných účetních standardů a které dohlížený subjekt skutečně uplatňuje.

6.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2 a 4, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 7

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro subjekty, které jsou součástí významné dohlížené skupiny

1.   Významné dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě. Tyto subjekty vykazují finanční informace v oblasti dohledu s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze I.

2.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

3.   Významné dohlížené subjekty, které nejsou subjekty uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

4.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 3 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze I.

5.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

6.   Informace ve smyslu odstavců 1, 2, 4 a 5 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

7.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat údaje, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 1, 2, 4 a 5, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 8

Referenční data a dny pro zasílání zpráv pro významné dohlížené subjekty

1.   Informace o významných dohlížených subjektech uvedené v článcích 6 a 7 se předávají s těmito referenčními daty:

a)

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b)

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c)

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.   Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data.

3.   Pokud bylo významným dohlíženým subjektům umožněno své roční účetní závěrky vypracovávat na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data.

4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace o významných dohlížených subjektech uvedené v článcích 6 a 7 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a)

v případě významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí významné dohlížené skupiny, 40. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují;

b)

v případě významných dohlížených subjektů, které jsou součástí významné dohlížené skupiny, 55. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují.

5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí dohlížené subjekty vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.

KAPITOLA III

Vykazování ze strany významných dohlížených skupin, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

Článek 9

Formát a periodicita vykazování ze strany významných dohlížených skupin, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

1.   Mateřské instituce v zúčastněném členském státě a instituce kontrolované mateřskou finanční holdingovou společností nebo mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v zúčastněném členském státě zajistí, aby finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi, byly relevantním vnitrostátním příslušným orgánům vykazovány na individuálním základě takto:

a)

v případě významných dohlížených skupin, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněného členského státu, finanční vykazování v oblasti dohledu zahrnuje informace uvedené v odstavci 1 přílohy II a dochází k němu s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014;

b)

v případě významných dohlížených skupin, které nejsou skupinami uvedenými výše a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněného členského státu, finanční vykazování v oblasti dohledu zahrnuje informace uvedené v odstavci 2 přílohy II a dochází k němu s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

2.   Odchylně od odstavce 1 mateřské podniky uvedené v tomto odstavci nevykazují finanční informace o dceřiných podnicích, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu ve výši maximálně 3 miliardy EUR. Pro tyto účely se celková hodnota aktiv určí na základě kritérií obsažených v části IV hlavě 3 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

3.   Když se při aktualizaci seznamu dohlížených subjektů v souladu s částí IV hlavou 2 kapitolou 3 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zjistí, že celková hodnota aktiv dceřiného podniku převyšuje 3 miliardy EUR, musí se dceřiný podnik zahrnout do informací vykazovaných v souladu s odstavcem 1 k prvnímu referenčnímu datu, jež nastane 18 měsíců po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů. Pokud se při aktualizaci zjistí, že celková hodnota aktiv dceřiného podniku je nižní než 3 miliardy EUR nebo že se této částce rovná, začne mateřský podnik vykazovat informace podle odstavce 2 k první referenčnímu datu, které nastane po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů.

Článek 10

Referenční data a dny pro zasílání zpráv pro vykazování ze strany významných dohlížených skupin, pokud se týká dceřiných podniků usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi

1.   Informace uvedené v článku 9 jsou shromažďovány ke stejným referenčním datům jako finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají významné dohlížené skupiny. Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku, který se používá pro vykazování finančních informací, do referenčního data.

2.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace o dceřiných podnicích usazených v nezúčastněném členském státě nebo třetí zemi podle článku 9 do konce pracovní doby v 55. pracovní den po referenčním datu, k němuž se vztahují.

3.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí dohlížené subjekty vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tuto lhůtu.

HLAVA III

MÉNĚ VÝZNAMNÉ DOHLÍŽENÉ SKUPINY A SUBJEKTY

KAPITOLA I

Méně významné dohlížené skupiny

Článek 11

Formát a periodicita vykazování na konsolidovaném základě v případě méně významných dohlížených skupin

1.   Méně významné dohlížené skupiny, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, včetně všech jejich podskupin, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na konsolidovaném základě.

2.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 1 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.

3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

4.   Méně významné dohlížené skupiny, které nejsou skupinami uvedenými v odstavci 1 a na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu. Finanční informace v oblasti dohledu se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.

5.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

6.   Odchylně od odstavců 4 a 5 finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných dohlížených skupin, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu ve výši maximálně 3 miliardy EUR, namísto informací uvedených v odstavci 4 tohoto článku zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum. Pro tyto účely je celková hodnota aktiv dohlížených skupin hodnota, která se používá k určení toho, zda je dohlížený subjekt významný či nikoli na základě jeho velikosti, v souladu s hlavou III části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

7.   Když se při aktualizaci seznamu dohlížených subjektů v souladu s kapitolou 3 hlavy II části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zjistí, že celková hodnota aktiv méně významné dohlížené skupiny převyšuje 3 miliardy EUR, musí tato skupina informace podle odstavců 4 a 5 začít vykazovat k prvnímu referenčnímu datu, jež nastane 18 měsíců po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů. Pokud se při aktualizaci zjistí, že celková hodnota aktiv méně významné dohlížené skupiny je nižší než 3 miliardy EUR nebo že se této částce rovná, začne tato skupina vykazovat informace podle odstavce 6 k prvnímu referenčnímu datu, které nastane po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů.

8.   Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 4, 5 a 6 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

9.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 4, 5 a 6, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 12

Referenční data a dny pro zasílání zpráv pro méně významné dohlížené skupiny

1.   Informace o méně významných dohlížených skupinách uvedené v článku 11 se předávají s těmito referenčními daty:

a)

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b)

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c)

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.   Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data.

3.   Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným dohlíženým skupinám umožnily, aby své finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně tak, že pokrývají období od prvního dne účetního roku do referenčního data.

4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají informace uvedené v článku 11 do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a)

v případě méně významných dohlížených skupin včetně podskupin, které vykazují na konsolidovaném základě, 55. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují;

b)

v případě méně významných dohlížených skupin, které vykazují na subkonsolidovaném základě podle čl. 1 odst. 3, 65. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují.

5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí dohlížené subjekty vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.

KAPITOLA II

Méně významné dohlížené subjekty

Článek 13

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro méně významné dohlížené subjekty, které nejsou součástí skupiny

1.   Méně významné dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které nejsou součástí dohlížené skupiny, včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě, které patří úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě.

2.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 1 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 1 přílohy I.

3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

4.   Méně významné dohlížené subjekty, které nejsou subjekty uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které nejsou součástí dohlížené skupiny, včetně poboček usazených v zúčastněném členském státě, které patří úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

5.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 4 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v odstavci 2 přílohy I.

6.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

7.   Z ustanovení odstavců 2, 3, 5 a 6 jsou dány tyto výjimky:

a)

finanční vykazování v oblasti dohledu, které se týká méně významných dohlížených úvěrových institucí, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu, která je nižší než 3 miliardy EUR, namísto informací uvedených v odstavci 2, 3, 5 nebo 6 zahrnuje informace uvedené v příloze III jako společné minimum;

b)

pobočka usazená v zúčastněném členském státě, která patří úvěrové instituci usazené v nezúčastněném členském státě, se do vykazování finančních informací v oblasti dohledu nezahrnuje, je-li celková hodnota jejích aktiv nižší než 3 miliardy EUR.

8.   Pro účely odstavce 7 je celková hodnota aktiv dohlíženého subjektu hodnota, která se používá k určení toho, zda je dohlížený subjekt významný či nikoli na základě jeho velikosti, v souladu s hlavou III části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

9.   Když se při aktualizaci seznamu dohlížených subjektů v souladu s kapitolou 3 hlavy II části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zjistí, že celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu převyšuje 3 miliardy EUR, musí tento subjekt informace podle odstavců 2, 3, 5 a 6 začít vykazovat k prvnímu referenčnímu datu, jež nastane 18 měsíců po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů. Pokud se při aktualizaci zjistí, že celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu je nižší než 3 miliardy EUR nebo že se této částce rovná, začne tento subjekt vykazovat informace podle odstavce 7 k prvnímu referenčnímu datu, které nastane po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů.

10.   Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

11.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 14

Formát a periodicita vykazování na individuálním základě pro subjekty, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny

1.   Méně významné dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002 buď z toho důvodu, že své roční účetní závěrky připravují v souladu s účetními standardy uvedenými v citovaném nařízení, nebo pro to, že tyto účetní standardy uplatňují pro vykazování v oblasti dohledu podle čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013, a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu na individuálním základě.

2.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 1 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 9 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze II.

3.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

4.   Méně významné dohlížené subjekty, které nejsou subjekty uvedenými v odstavci 1, na které se vztahují vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS a které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, vykazují finanční informace v oblasti dohledu relevantnímu vnitrostátnímu příslušnému orgánu.

5.   Finanční informace v oblasti dohledu podle odstavce 4 se vykazují s periodicitou uvedenou v článku 11 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, přičemž tyto informace zahrnují společné minimální informace uvedené v příloze II.

6.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají dodatečný vzor podle přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, který vnitrostátní příslušný orgán shromažďuje. Vnitrostátní příslušné orgány ECB předem vyrozumí o jakémkoli takovém dodatečném vzoru, který zamýšlejí ECB předat.

7.   Odchylně od odstavců 2, 3, 5 a 6 vykazování finančních informací v oblasti dohledu, pokud se týká méně významných dohlížených subjektů, jejichž aktiva mají celkovou hodnotu nižší než 3 miliardy EUR, zahrnuje informace uvedené v příloze III. Pro tyto účely je celková hodnota aktiv dohlíženého subjektu hodnota, která se používá k určení toho, zda je dohlížený subjekt významný či nikoli na základě jeho velikosti, v souladu s hlavou III části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

8.   Když se při aktualizaci seznamu dohlížených subjektů v souladu s kapitolou 3 hlavy II části IV nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17) zjistí, že celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu převyšuje 3 miliardy EUR, musí tento subjekt informace podle odstavců 2, 3, 5 a 6 začít vykazovat k prvnímu referenčnímu datu, jež nastane 18 měsíců po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů. Pokud se při aktualizaci zjistí, že celková hodnota aktiv méně významného dohlíženého subjektu je nižší než 3 miliardy EUR nebo že se této částce rovná, začne tento subjekt vykazovat informace podle odstavce 7 k prvnímu referenčnímu datu, které nastane po zveřejnění aktualizovaného seznamu dohlížených subjektů.

9.   Informace ve smyslu odstavců 2, 3, 5, 6 a 7 se vykazují podle čl. 6 odst. 5 tohoto nařízení.

10.   Vnitrostátní příslušné orgány mohou shromažďovat informace, které mají být předány ECB a které jsou vymezeny v odstavcích 2, 3, 5, 6 a 7, jako součást širšího vnitrostátního zpravodajského rámce, který v souladu s příslušnými unijními nebo vnitrostátními právními předpisy obsahuje další finanční informace v oblasti dohledu a který slouží rovněž jiným účelům než účelům dohledu, jimiž jsou například statistické účely.

Článek 15

Referenční data a dny pro zasílání zpráv pro méně významné dohlížené subjekty

1.   Informace o méně významných dohlížených subjektech uvedené v článcích 13 a 14 se předávají s těmito referenčními daty:

a)

pro čtvrtletní vykazování: k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci;

b)

pro pololetní vykazování: k 30. červnu a 31. prosinci;

c)

pro roční vykazování: k 31. prosinci.

2.   Informace týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne kalendářního roku do referenčního data.

3.   Pokud vnitrostátní příslušné orgány méně významným dohlíženým subjektům umožnily, aby své finanční informace v oblasti dohledu vykazovaly na základě účetního roku, který se liší od kalendářního roku, mohou vnitrostátní příslušné orgány odchylně od odstavců 1 a 2 přizpůsobit referenční data konci účetního roku. Přizpůsobená referenční data jsou tři, šest, devět a dvanáct měsíců po počátku účetního roku. Údaje týkající se uvedeného období se vykazují kumulativně od prvního dne účetního roku do referenčního data.

4.   Vnitrostátní příslušné orgány ECB předkládají finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají méně významných dohlížených subjektů uvedených v článcích 13 a 14, do konce pracovní doby v následující dny pro zasílání zpráv:

a)

v případě méně významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny, 55. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují;

b)

v případě méně významných dohlížených subjektů, které jsou součástí méně významné dohlížené skupiny, 65. pracovní den po referenčním datu, ke kterému se údaje vztahují.

5.   Vnitrostátní příslušné orgány rozhodují o tom, kdy musí dohlížené subjekty vykazovat finanční informace v oblasti dohledu, aby dodržely tyto lhůty.

HLAVA IV

KVALITA ÚDAJŮ A JAZYK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Článek 16

Kontroly kvality údajů

Vnitrostátní příslušné orgány sledují a zajišťují kvalitu a spolehlivost informací předkládaných ECB. Pro tyto účely se vnitrostátní příslušné orgány řídí specifikacemi uvedenými v článcích 4 a 5 rozhodnutí ECB/2014/29.

Článek 17

Jazyk informačních technologií pro přenos informací od vnitrostátních příslušných orgánů do ECB

S cílem poskytnout jednotný technický formát pro výměnu údajů podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 předávají vnitrostátní příslušné orgány informace uvedené v tomto nařízení podle taxonomie „eXtensible Business Reporting Language“. Pro tyto účely se vnitrostátní příslušné orgány řídí specifikacemi uvedenými v článku 6 rozhodnutí ECB/2014/29.

HLAVA V

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Referenční data pro první vykazování

1.   31. prosinec 2015 je prvním referenčním datem, kdy se v souladu s tímto nařízením vykazují finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají:

a)

významných dohlížených skupin;

b)

významných dohlížených subjektů, které nejsou součástí dohlížené skupiny.

2.   30. červen 2016 je prvním referenčním datem, kdy se v souladu s tímto nařízením vykazují finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají:

a)

významných dohlížených subjektů, které jsou součástí dohlížené skupiny;

b)

dceřiných podniků významných dohlížených skupin usazených v nezúčastněném členském státě nebo ve třetí zemi.

3.   30. červen 2017 je prvním referenčním datem, kdy se v souladu s tímto nařízením vykazují finanční informace v oblasti dohledu, které se týkají:

a)

méně významných dohlížených skupin;

b)

méně významných dohlížených subjektů.

Článek 19

Přechodná ustanovení

Rozhodnutí vnitrostátních příslušných orgánů týkající se vykazování finančních informací v oblasti dohledu, jež jsou předmětem tohoto nařízení, ze strany významných dohlížených skupin a subjektů, zůstávají nedotčena, pokud se týká všech referenčních dat, jež předcházejí referenčním datům prvního vykazování ve smyslu článku 18.

Článek 20

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. března 2015.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Úř. věst. L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/29 ze dne 2. července 2014 o poskytování údajů z oblasti dohledu, které dohlížené subjekty v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 680/2014 vykazují vnitrostátním příslušným orgánům, Evropské centrální bance (Úř. věst. L 214, 19.7.2014, s. 34).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).


PŘÍLOHA I

Zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1.

Pro dohlížené skupiny a dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 1.

2.

Pro dohlížené skupiny a dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 2.

3.

Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

4.

Vzory 17.1, 17.2 a 17.3 v tabulkách 1 a 2 jsou dány pouze pro dohlížené skupiny, zatímco vzor 40.1 v tabulkách 1 a 2 je dán pro dohlížené skupiny a dohlížené subjekty, které nejsou součástí skupiny.

5.

Pro účely výpočtu prahových hodnot uvedených v části 2 tabulek 1 a 2 v této příloze se uplatňuje čl. 5 písm. a) odst. 4 prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.

Tabulka 1

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: realizovatelná finanční aktiva

4.4

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: úvěry a pohledávky a finanční investice držené do splatnosti

4.5

Podřízená finanční aktiva

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

6

Struktura úvěrů a jiných pohledávek nefinančním podnikům podle kódů NACE

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.2

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přijaté přísliby

10

Deriváty – obchodování

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle rizika a podle zajištění

12

Pohyby opravných položek na ztráty z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů

Přijaté zajištění a záruky

13.1

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle zajištění a záruk

13.2

Zajištění získané převzetím během období [držené k datu vykazování]

13.3

Zajištění získané převzetím [hmotná aktiva], kumulované

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty

16.1

Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany

16.3

Zisky nebo ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování podle nástroje

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Rozvaha

17.1

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Aktiva

17.2

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a ostatní přísliby

17.3

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Závazky

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice

ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ PERIODICITA NEBO NEVYKAZOVANÉ]

Geografická struktura

20.4

Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany

20.5

Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany

20.6

Geografická struktura závazků podle sídla protistrany

ČÁST 4 [ROČNÍ]

Skupinová struktura

40.1

Skupinová struktura: „subjekty jednotlivě“


Tabulka 2

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: realizovatelná finanční aktiva

4.4

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: úvěry a pohledávky a finanční investice držené do splatnosti

4.5

Podřízená finanční aktiva

4.6

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva

4.7

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.8

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

4.9

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně

4.10

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

6

Struktura úvěrů a jiných pohledávek nefinančním podnikům podle kódů NACE

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.2

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné přijaté přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11.2

Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: struktura podle druhu rizika

12

Pohyby opravných položek na ztráty z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů

Přijaté zajištění a záruky

13.1

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle zajištění a záruk

13.2

Zajištění získané převzetím během období [držené k datu vykazování]

13.3

Zajištění získané převzetím [hmotná aktiva], kumulované

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

Struktura vybraných položek výkazu zisku nebo ztráty

16.1

Úrokové výnosy a náklady podle nástroje a odvětví protistrany

16.4

Zisky a ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování podle rizika

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Rozvaha

17.1

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Aktiva

17.2

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Podrozvahové expozice – úvěrové přísliby, finanční záruky a ostatní přísliby

17.3

Rekonciliace účetní konsolidace a obezřetnostní konsolidace podle CRR: Závazky

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice

ČÁST 2 [ČTVRTLETNÍ S PRAHOVOU HODNOTOU: ČTVRTLETNÍ PERIODICITA NEBO NEVYKAZOVANÉ]

Geografická struktura

20.4

Geografická struktura aktiv podle sídla protistrany

20.5

Geografická struktura podrozvahových expozic podle sídla protistrany

20.6

Geografická struktura závazků podle sídla protistrany

ČÁST 4 [ROČNÍ]

Skupinová struktura

40.1

Skupinová struktura: „subjekty jednotlivě“


PŘÍLOHA II

Maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1.

Pro dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 3.

Tabulka 3

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: realizovatelná finanční aktiva

4.4

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: úvěry a pohledávky a finanční investice držené do splatnosti

4.5

Podřízená finanční aktiva

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11.1

Deriváty – zajišťovací účetnictví: struktura podle rizika a podle zajištění

12

Pohyby opravných položek na ztráty z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů

14

Hierarchie reálné hodnoty: finanční nástroje v reálné hodnotě

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice

2.

Pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „maximálně zjednodušené vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnuje vzory z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 uvedené v tabulce 4.

Tabulka 4

Číslo šablony

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany

4.1

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva k obchodování

4.2

Struktura finančních aktiv podle druhu nástroje a podle odvětví protistrany: finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.3

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: realizovatelná finanční aktiva

4.4

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: úvěry a pohledávky a finanční investice držené do splatnosti

4.5

Podřízená finanční aktiva

4.6

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: obchodovatelná finanční aktiva

4.7

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

4.8

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

4.9

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně

4.10

Struktura finančních aktiv podle nástroje a podle odvětví protistrany: ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

Struktura finančních závazků

8.1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8.2

Podřízené finanční závazky

Úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

9.1

Podrozvahové expozice: úvěrové přísliby, finanční záruky a jiné poskytnuté přísliby

10

Deriváty – obchodovatelné

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11.2

Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: Struktura podle druhu rizika

12

Pohyby opravných položek na ztráty z titulu úvěrového rizika a znehodnocení kapitálových nástrojů

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice

3.

Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.


PŘÍLOHA III

Datové body pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu

1.

Pro dohlížené subjekty, které používají IFRS na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, jakož i pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež jsou slučitelné s IFRS, „datové body pro vykazování finančních informací v oblasti dohledu“ zahrnují datové body z přílohy III prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, které jsou identifikovány v příloze IV.

2.

Pro dohlížené subjekty, které používají vnitrostátní účetní rámce na základě směrnice 86/635/EHS, jež nejsou uvedeny v odstavci 1, „datové body pro vykazování finančních informací“ zahrnují datové body z přílohy IV prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014, které jsou identifikovány v příloze V.

3.

Informace v odstavcích 1 a 2 se vykazují podle pokynů obsažených v příloze V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014.


PŘÍLOHA IV

„Datové body FINREP“ podle IFRS nebo vnitrostátních GAAP, které jsou slučitelné s IFRS

ČÍSLO ŠABLONY

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

Struktura finančních závazků

8,1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8,2

Podřízené finanční závazky

10

Deriváty – obchodovatelné

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11,1

Deriváty – zajišťovací účetnictví: Struktura podle rizika a podle zajištění

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice


BAREVNÝ KÓD ŠABLON:

 

Datový bod, který je třeba předložit

1.   Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1   Aktiva

 

Odkazy

Účetní hodnota

010

010

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

IAS 1 odst. 54 písm. i)

 

020

Pokladní hotovost

Část 2.1 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 (dále jen „příloha V“)

 

030

Hotovost u centrálních bank

Příloha V část druhá odst. 2

 

040

Ostatní vklady na požádání

Příloha V část druhá odst. 3

 

050

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod ii); IAS 39 odst. 9 a odst. 14 pokynů k použití („Application Guidance“ – „AG“)

 

060

Deriváty

IAS 39 odst. 9

 

070

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

 

080

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

090

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

100

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 8 písm. a) bod i); IAS 39 odst. 9

 

110

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

 

120

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

130

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

140

Realizovatelná finanční aktiva

IFRS 7 odst. 8 písm. d); IAS 39 odst. 9

 

150

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

 

160

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

170

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

180

Úvěry a pohledávky

IFRS 7 odst. 8 písm. c); IAS 39 odst. 9 a odst. AG16 a AG26; příloha V část první odst. 16

 

190

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

200

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

210

Investice držené do splatnosti

IFRS 7 odst. 8 písm. b); IAS 39 odst. 9 a odst. AG16 a AG26

 

220

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

230

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

240

Deriváty – zajišťovací účetnictví

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 9

 

250

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

IAS 39 odst. 89A písm. a)

 

260

Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1 odst. 54 písm. e); příloha V část druhá odst. 4

 

270

Hmotná aktiva

 

 

280

Pozemky, budovy a zařízení

IAS 16 odst. 6; IAS 1 odst. 54 písm. a)

 

290

Investice do nemovitostí

IAS 40 odst. 5; IAS 1 odst. 54 písm. b)

 

300

Nehmotná aktiva

IAS 1 odst. 54 písm. c); čl. 4 odst. 1 bod 115 nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „nařízení o kapitálových požadavcích“ nebo „CRR“)

 

310

Goodwill

IFRS 3 odst. B67 písm. d); čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR

 

320

Jiná nehmotná aktiva

IAS 38 odst. 8 a 118

 

330

Daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. n) až o)

 

340

Splatné daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5

 

350

Odložené daňové pohledávky

IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR

 

360

Ostatní aktiva

Příloha V část druhá odst. 5

 

370

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji

IAS 1 odst. 54 písm. j); IFRS 5 odst. 38; příloha V část druhá odst. 6

 

380

CELKOVÁ AKTIVA

IAS 1 odst. 9 písm. a), pokyn IAS k použití („IG“) č. 6

 

1.2   Závazky

 

Odkazy

Účetní hodnota

010

010

Finanční závazky k obchodování

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IAS 39 odst. 9, AG 14-15

 

020

Deriváty

IAS 39 odst. 9, AG 15 písm. a)

 

030

Krátké pozice

IAS 39 AG 15 písm. b)

 

040

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

050

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

060

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

070

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IAS 39 odst. 9

 

080

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

090

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

100

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

110

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 8 písm. f); IAS 39 odst. 47

 

120

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

130

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

140

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

150

Deriváty – zajišťovací účetnictví

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 9; příloha V část první odst. 23

 

160

Změny reálné hodnoty zajišťovaných položek v portfoliu zajišťovacích nástrojů proti úrokovému riziku

IAS 39 odst. 89A písm. b)

 

170

Rezervy

IAS 37 odst. 10; IAS 1 odst. 54 písm. l)

 

180

Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru

IAS 19 odst. 63; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část druhá odst. 7

 

190

Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky

IAS 19 odst. 153; IAS 1 odst. 78 písm. d); příloha V část druhá odst. 8

 

200

Restrukturalizace

IAS 37 odst. 71 a 84 písm. a)

 

210

Neuzavřené právní problémy a daňové spory

IAS 37 dodatek C příklady 6 a 10

 

220

Poskytnuté přísliby a záruky

IAS 37 dodatek C odst. 9

 

230

Další rezervy

 

 

240

Daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. n) až o)

 

250

Splatné daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. n); IAS 12 odst. 5

 

260

Odložené daňové závazky

IAS 1 odst. 54 písm. o); IAS 12 odst. 5; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR

 

270

Základní kapitál splatný na požádání

IAS 32 Ilustrativní příklad (dále jen „IE“) č. 33; výklad č. 2 Výboru pro výklad mezinárodního finančního výkaznictví (dále jen „IFRIC“); příloha V část druhá odst. 9

 

280

Ostatní pasiva

Příloha V část druhá odst. 10

 

290

Pasiva zahrnutá ve vyřazovaných skupinách klasifikovaných jako držené k prodeji

IAS 1 odst. 54 písm. p); IFRS 5 odst. 38; příloha V část druhá odst. 11

 

300

PASIVA CELKEM

IAS 1 odst. 9 písm. b) a odst. IG 6

 

1.3   Akcie a ostatní účasti

 

Odkazy

Účetní hodnota

010

010

Kapitál

IAS 1 odst. 54 písm. r), článek 22 směrnice 86/635/EHS (dále jen „směrnice o účetních závěrkách bank“)

 

020

Splacený kapitál

IAS 1 odst. 78 písm. e)

 

030

Kapitál nesplacený po výzvě

IAS 1 odst. 78 písm. e); příloha V část druhá odst. 14

 

040

Emisní ážio

IAS 1 odst. 78 písm. e); čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR

 

050

Emitované kapitálové nástroje jiné než kapitál

Příloha V část druhá odst. 15-16

 

060

Kapitálová složka složených finančních nástrojů

IAS 32 odst. 28-29; příloha V část druhá odst. 15

 

070

Vlastní emitované kapitálové nástroje

Příloha V část druhá odst. 16

 

080

Jiný kapitál

IFRS 2 odst. 10; příloha V odst. část druhá odst. 17

 

090

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

CRR čl. 4 odst. 1 bod 100

 

095

Položky, které nebudou přeřazeny do zisku nebo ztráty

IAS 1 odst. 82A písm. a)

 

100

Hmotná aktiva

IAS 16 odst. 39-41

 

110

Nehmotná aktiva

IAS 38 odst. 85-87

 

120

Aktuární zisky nebo (-) ztráty z penzijních plánů definovaných požitků

IAS 1 odst. 7

 

122

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji

IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12

 

124

Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1 odst. 82 písm. h); IAS 28 odst. 11

 

128

Položky, které mohou být přeřazeny do výkazu zisku a ztráty

IAS 1 odst. 82A písm. a)

 

130

Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek (účinný podíl)

IAS 39 odst. 102 písm. a)

 

140

Převod cizích měn

IAS 21 odst. 52 písm. b); IAS 21 odst. 32 a odst. 38-49

 

150

Zajišťovací deriváty. Zajištění peněžních toků (účinný podíl)

IFRS 7 odst. 23 písm. c); IAS 39 odst. 95-101

 

160

Realizovatelná finanční aktiva

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 39 odst. 55 písm. b)

 

170

Dlouhodobá aktiva a vyřazované skupiny klasifikované jako držené k prodeji

IFRS 5 odst. 38 a odst. IG příklad 12

 

180

Podíl ostatních uznaných výnosů a nákladů investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1 odst. 82 písm. h); IAS 28 odst. 11

 

190

Nerozdělený zisk

CRR čl. 4 odst. 1 bod 123

 

200

Rezervní fondy z přecenění

IFRS 1 odst. 30; dodatky D5-D8; příloha V část druhá odst. 18

 

210

Ostatní rezervní fondy

IAS 1 odst. 54; IAS 1 odst. 78 písm. e)

 

220

Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 28 odst. 11; příloha V část druhá odst. 19

 

230

Jiné

Příloha V část druhá odst. 19

 

240

(-) Vlastní akcie

IAS 1 odst. 79 písm. a) bod vi); IAS 32 odst. 33-34 odst. AG 14 AG 36; Příloha V část druhá odst. 20

 

250

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku

IAS 27 odst. 28; IAS 1 odst. 83 písm. a) bod. ii)

 

260

(-) Mezitímní dividendy

IAS 32 odst. 35

 

270

Menšinové podíly [Nekontrolní podíly]

IAS 27 odst. 4; IAS 1 odst. 54 písm. q); IAS 27 odst. 27

 

280

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

IAS 27 odst. 27-28; čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR

 

290

Ostatní položky

IAS 27 odst. 27-28

 

300

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

IAS 1 odst. 9 písm. c) a odst. IG 6

 

310

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

IAS 1 odst. IG6

 

2.   Výkaz zisku nebo ztráty

 

Odkazy

Běžné období

010

010

Úrokový výnos

IAS 1 odst. 97; IAS 18 odst. 35 písm. b) bod iii); příloha V část druhá odst. 21

 

020

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část druhá odst. 24

 

030

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)

 

040

Realizovatelná finanční aktiva

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IAS 39 odst. 55 písm. b); IAS 39 odst. 9

 

050

Úvěry a pohledávky

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 46 písm. a)

 

060

Investice držené do splatnosti

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 46 písm. b)

 

070

Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko

IAS 39 odst. 9; Příloha V část 2 odst. 23

 

080

Ostatní aktiva

Příloha V část druhá odst. 25

 

090

(Úrokové náklady)

IAS 1 odst. 97; příloha V část druhá odst. 21

 

100

(Finanční závazky k obchodování)

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); příloha V část druhá odst. 24

 

110

(Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty)

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)

 

120

(Finanční pasiva v naběhlé hodnotě)

IFRS 7 odst. 20 písm. b); IAS 39 odst. 47

 

130

(Deriváty – Zajišťovací účetnictví, úrokové riziko)

IAS 39 odst. 9; Příloha V část 2 odst. 23

 

140

(Ostatní pasiva)

Příloha V část druhá odst. 26

 

150

(Náklady na akciový kapitál splatný na požádání)

IFRIC 2 odst. 11

 

160

Výnosy z dividend

IAS 18 odst. 35 písm. b) bod v); příloha V část druhá odst. 28

 

170

Finanční aktiva k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e)

 

180

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i) a odst. B5 písm. e); IAS 39 odst. 9

 

190

Realizovatelná finanční aktiva

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 55 písm. b)

 

200

Výnos z poplatků a provizí

IFRS 7 odst. 20 písm. c)

 

210

(Náklady na poplatky a provize)

IFRS 7 odst. 20 písm. c)

 

220

Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) body ii) až v); příloha V část druhá odst. 97

 

230

Realizovatelná finanční aktiva

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod ii); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 55 písm. b)

 

240

Úvěry a pohledávky

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod iv); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 56

 

250

Investice držené do splatnosti

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod iii); IAS 39 odst. 9; IAS 39 odst. 56

 

260

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod v); IAS 39 odst. 56

 

270

Jiné

 

 

280

Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků k obchodování

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IAS 39 odst. 55 písm. a)

 

290

Čisté zisky nebo (-) ztráty z finančních aktiv a závazků v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

IFRS 7 odst. 20 písm. a) bod i); IAS 39 odst. 55 písm. a)

 

300

Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví

IFRS 7 odst. 24; příloha V část druhá odst. 30

 

310

Kurzové rozdíly [zisk nebo (-) ztráta], čisté

IAS 21 odst. 28 a odst. 52 písm. a)

 

330

Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv

IAS 1 odst. 34

 

340

Ostatní provozní výnosy

Příloha V část druhá odst. 141-143

 

350

(Jiné provozní náklady)

Příloha V část druhá odst. 141-143

 

355

CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY (ČISTÉ)

 

 

360

(Správní náklady)

 

 

370

(Náklady na zaměstnance)

IAS 19 odst. 7; IAS 1 odst. 102; IG 6

 

380

(Jiné správní náklady)

 

 

390

(Odpisy)

IAS 1 odst. 102 a 104

 

400

(Pozemky, budovy a zařízení)

IAS 1 odst. 104; IAS 16 odst. 73 písm. e) bod vii)

 

410

(Investice do nemovitostí)

IAS 1 odst. 104; IAS 40 odst. 79 písm. d ) bod iv)

 

420

(Jiná nehmotná aktiva)

IAS 1 odst. 104; IAS 38 odst. 118 písm. e) bod vi)

 

430

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)

IAS 37 odst. 59; 84; IAS 1 odst. 98 písm. b), f) a g)

 

440

(Poskytnuté přísliby a záruky)

 

 

450

(Další rezervy)

 

 

460

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty)

IFRS 7 odst. 20 písm. e)

 

470

(Finanční aktiva vykazovaná v pořizovací ceně)

IFRS 7 odst. 20 písm. e); IAS 39 odst. 66

 

480

(Realizovatelná finanční aktiva)

IFRS 7 odst. 20 písm. e); IAS 39 odst. 67

 

490

(Úvěry a pohledávky)

IFRS 7 odst. 20 písm. e); IAS 39 odst. 63

 

500

(Investice držené do splatnosti)

IFRS 7 odst. 20 písm. e); IAS 39 odst. 63

 

510

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)

IAS 28 odst. 40-43

 

520

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u nefinančních aktiv)

IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)

 

530

(Pozemky, budovy a zařízení)

IAS 16 odst. 73 písm. e) body v) a vi)

 

540

(Investice do nemovitostí)

IAS 40 odst. 79 písm. d) bod v)

 

550

(Goodwill)

IFRS 3 dodatek B67 písm. d) bod v); IAS 36 odst. 124

 

560

(Jiná nehmotná aktiva)

IAS 38 odst. 118 písm. e) bod iv) a v)

 

570

(Ostatní)

IAS 36 odst. 126 písm. a) a b)

 

580

Záporný goodwill vykazovaný do zisku nebo ztráty

IFRS 3 dodatek B64 písm. n) bod i)

 

590

Podíl zisku nebo (–) ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

IAS 1 odst. 82 písm. c)

 

600

Zisk nebo (-) ztráta z dlouhodobých aktiv a vyřazovaných skupin určených k prodeji, které nesplňují podmínky pro ukončované činnosti

IFRS 5 odst. 37; příloha V část druhá odst. 27

 

610

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

IAS 1 odst. 102 a IG 6; IFRS 5 odst. 33 A

 

620

(Daňové náklady nebo (-) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)

IAS 1 odst. 82 písm. d); IAS 12 odst. 77

 

630

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

IAS 1 odst. IG 6

 

640

Zisk nebo (–) ztráta po zdanění z ukončovaných činností

IAS 1 odst. 82 písm. e); IFRS 5 odst. 33 písm. a); IFRS 5 odst. 33 A

 

650

Zisk nebo (-) ztráta před zdaněním z ukončovaných činností

IFRS 5 odst. 33 písm. b) bod i)

 

660

(Daňové náklady nebo (-) výnosy související s ukončovanými činnostmi)

IFRS 5 odst. 33 písm. b) body ii) a iv)

 

670

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK

IAS 1 odst. 82 písm. f)

 

680

Přiřaditelné menšinovým podílům [nekontrolním podílům]

IAS 1 odst. 83 písm. a) bod i)

 

690

Přiřaditelné vlastníkům mateřského podniku

IAS 1 odst. 83 písm. a) bod ii)

 

5.   Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

 

 

Odkazy

Centrální banky

Vládní instituce

Úvěrové instituce

Jiné finanční podniky

Nefinanční podniky

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

010

020

030

040

050

060

Podle produktu

010

Na požádání [call] a s krátkou výpovědní lhůtou [běžný účet]

Příloha V část druhá odst. 41 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Pohledávky z kreditních karet

Příloha V část druhá odst. 41 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Obchodní pohledávky

Příloha V část druhá odst. 41 písm. c)

 

 

 

 

 

 

040

Finanční leasing

Příloha V část druhá odst. 41 písm. d)

 

 

 

 

 

 

050

Reverzní repo operace

Příloha V část druhá odst. 41 písm. e)

 

 

 

 

 

 

060

Jiné termínované úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. f)

 

 

 

 

 

 

070

Pohledávky jiné než úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. g)

 

 

 

 

 

 

080

ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

Podle zajištění

090

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovitostmi]

Příloha V část druhá odst. 41 písm. h)

 

 

 

 

 

 

100

z toho: jiné zajištěné úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. i)

 

 

 

 

 

 

Podle účelu

110

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. j)

 

 

 

 

 

 

120

z toho: úvěry na bydlení

Příloha V část druhá odst. 41 písm. k)

 

 

 

 

 

 

Podle podřízenosti

130

z toho: úvěry na projektové financování

Příloha V část druhá odst. 41 písm. l)

 

 

 

 

 

 

8.   Struktura finančních závazků

8.1   Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany

 

Odkazy

Účetní hodnota

Výše kumulativní změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika

Částka, kterou je ze smlouvy nutno zaplatit při splatnosti

K obchodování

Vykázáno v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

Naběhlá hodnota

Zajišťovací účetnictví

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod ii); IAS 39 odst. 9 a odst. AG 14-15

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IAS 39 odst. 9

IFRS 7 odst. 8 písm. f); IAS 39 odst. 47

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 9

IFRS 7 odst. 10 písm. a); čl. 30 písm. b) a čl. 424 odst. 1 písm. d) bod i) CRR

IFRS 7 odst. 10 písm. b)

010

020

030

037

040

050

010

Deriváty

IAS 39 odst. 9, AG 15 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Krátké pozice

IAS 39 odst. AG 15 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Kapitálové nástroje

IAS 32 odst. 11

 

 

 

 

 

 

040

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

 

 

 

 

 

050

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

 

 

 

 

 

060

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

070

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Vklady s výpovědní lhůtou

Příloha II část 2 odst. 9.3 nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

100

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

120

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Vklady s výpovědní lhůtou

Část 2.9 odst. 3 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

150

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

170

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Vklady s výpovědní lhůtou

Část 2.9 odst. 3 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

200

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

220

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Vklady s výpovědní lhůtou

Část 2.9 odst. 3 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

250

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

270

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Vklady s výpovědní lhůtou

Část 2.9 odst. 3 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

300

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

320

Běžné účty/jednodenní vklady

Část 2.9 odst. 1 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatností

Část 2.9 odst. 2 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Vklady s výpovědní lhůtou

Část 2.9 odst. 3 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; Příloha V část 2 odst. 51

 

 

 

 

 

 

350

Dohody o zpětném odkupu

Část 2.9 odst. 4 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst.31; příloha V část druhá odst.52

 

 

 

 

 

 

370

Depozitní certifikáty

Příloha V část druhá odst.52 písm. a)

 

 

 

 

 

 

380

Cenné papíry zajištěné aktivy

CRR čl. 4 odst. 1 bod 61

 

 

 

 

 

 

390

Kryté dluhopisy

CRR čl. 129 odst. 1

 

 

 

 

 

 

400

Hybridní kontrakty

IAS 39 odst. 10-11 a odst. AG27 a AG29; IFRIC 9; příloha V část druhá odst. 52 písm. d)

 

 

 

 

 

 

410

Jiné emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část druhá odst. 52 písm. e)

 

 

 

 

 

 

420

Konvertibilní složené finanční nástroje

IAS 32 odst. AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilní

 

 

 

 

 

 

 

440

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

 

 

 

 

 

450

FINANČNÍ ZÁVAZKY

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Podřízené finanční závazky

 

Účetní hodnota

 

Odkazy

Vykázáno v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

Naběhlá hodnota

IFRS 7 odst. 8 písm. e) bod i); IAS 39 odst. 9

IFRS 7 odst. 8 písm. f); IAS 39 odst. 47

010

020

010

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

 

020

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

 

030

PODŘÍZENÉ FINANČNÍ ZÁVAZKY

Příloha V část druhá odst.53-54

 

 

10.   Deriváty – obchodovatelné

Podle typu rizika/ podle produktu nebo podle typu trhu

ČÍSLO ŠABLONY

Účetní hodnota

Pomyslná hodnota

Odkazy

Finanční aktiva k obchodování

Finanční závazky k obchodování

K obchodování celkem

z toho: prodáno

Příloha V část druhá odst. 69

Příloha V část druhá odst. 69

Příloha V část druhá odst. 70-71

Příloha V část druhá odst. 72

010

020

030

040

010

Úrokové sazby

Příloha V část druhá odst. 67 písm. a)

 

 

 

 

020

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

030

OTC opce

 

 

 

 

 

040

OTC ostatní

 

 

 

 

 

050

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

060

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

070

Akcie a ostatní účasti

Příloha V část druhá odst. 67 písm. b)

 

 

 

 

080

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

090

OTC opce

 

 

 

 

 

100

OTC ostatní

 

 

 

 

 

110

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

120

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

130

Cizí měny a zlato

Příloha V část druhá odst. 67 písm. c)

 

 

 

 

140

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

150

OTC opce

 

 

 

 

 

160

OTC ostatní

 

 

 

 

 

170

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

180

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

190

Úvěr

Příloha V část druhá odst. 67 písm. d)

 

 

 

 

200

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

210

Swap úvěrového selhání

 

 

 

 

 

220

Opce úvěrového rozpětí

 

 

 

 

 

230

Swap veškerých výnosů

 

 

 

 

 

240

Ostatní

 

 

 

 

 

250

Komodity

Příloha V část druhá odst. 67 písm. e)

 

 

 

 

260

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

270

Ostatní

Příloha V část druhá odst. 67 písm. f)

 

 

 

 

280

z toho: ekonomické zajištění

Příloha V část druhá odst. 74

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

IAS 39 odst. 9

 

 

 

 

300

z toho: OTC – úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c), část druhá odst. 75 písm. a)

 

 

 

 

310

z toho: OTC – ostatní finanční instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. d), část druhá odst. 75 písm. b)

 

 

 

 

320

z toho: OTC – zbytek

Příloha V část druhá odst. 75 písm. c)

 

 

 

 

11.   Deriváty – zajišťovací účetnictví

11.1   Deriváty – zajišťovací účetnictví Struktura podle rizika a podle zajištění

Podle produktu nebo typu trhu

Odkazy

Účetní hodnota

Pomyslná hodnota

Aktiva

Pasiva

Zajištění celkem

z toho: prodáno

Příloha V část druhá odst. 69

Příloha V část druhá odst. 69

Příloha V část druhá odst. 70, 71

Příloha V část druhá odst. 72

010

020

030

040

010

Úrokové sazby

Příloha V část druhá odst. 67 písm. a)

 

 

 

 

020

OTC opce

 

 

 

 

 

030

OTC ostatní

 

 

 

 

 

040

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

050

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

060

Akcie a ostatní účasti

Příloha V část druhá odst. 67 písm. b)

 

 

 

 

070

OTC opce

 

 

 

 

 

080

OTC ostatní

 

 

 

 

 

090

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

100

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

110

Cizí měny a zlato

Příloha V část druhá odst. 67 písm. c)

 

 

 

 

120

OTC opce

 

 

 

 

 

130

OTC ostatní

 

 

 

 

 

140

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

150

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

160

Úvěr

Příloha V část druhá odst. 67 písm. d)

 

 

 

 

170

Swap úvěrového selhání

 

 

 

 

 

180

Opce úvěrového rozpětí

 

 

 

 

 

190

Swap veškerých výnosů

 

 

 

 

 

200

Ostatní

 

 

 

 

 

210

Komodity

Příloha V část druhá odst. 67 písm. e)

 

 

 

 

220

Ostatní

Příloha V část druhá odst. 67 písm. f)

 

 

 

 

230

ZAJIŠTĚNÍ REÁLNÉ HODNOTY

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 86 písm. a)

 

 

 

 

240

Úrokové sazby

Příloha V část druhá odst. 67 písm. a)

 

 

 

 

250

OTC opce

 

 

 

 

 

260

OTC ostatní

 

 

 

 

 

270

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

280

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

290

Akcie a ostatní účasti

Příloha V část druhá odst. 67 písm. b)

 

 

 

 

300

OTC opce

 

 

 

 

 

310

OTC ostatní

 

 

 

 

 

320

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

330

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

340

Cizí měny a zlato

Příloha V část druhá odst. 67 písm. c)

 

 

 

 

350

OTC opce

 

 

 

 

 

360

OTC ostatní

 

 

 

 

 

370

Opce na organizovaném trhu

 

 

 

 

 

380

Organizovaný trh ostatní

 

 

 

 

 

390

Úvěr

Příloha V část druhá odst. 67 písm. d)

 

 

 

 

400

Swap úvěrového selhání

 

 

 

 

 

410

Opce úvěrového rozpětí

 

 

 

 

 

420

Swap veškerých výnosů

 

 

 

 

 

430

Ostatní

 

 

 

 

 

440

Komodity

Příloha V část druhá odst. 67 písm. e)

 

 

 

 

450

Ostatní

Příloha V část druhá odst. 67 písm. f)

 

 

 

 

460

ZAJIŠTĚNÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 86 písm. b)

 

 

 

 

470

ZAJIŠTĚNÍ ČISTÝCH INVESTIC DO ZAHRANIČNÍ JEDNOTKY

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 86 písm. c)

 

 

 

 

480

ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO ROZIKA REÁLNÉ HODNOTY PORTFOLIA

IAS 39 odst. 89A a odst. IE 1-31

 

 

 

 

490

ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO RIZIKA PENĚŽNÍCH TOKŮ PORTFOLIA

IAS 39 odst. IG a odst. F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVÁTY – ZAJIŠŤOVACÍ ÚČETNICTVÍ

IFRS 7 odst. 22 písm. b); IAS 39 odst. 9

 

 

 

 

510

z toho: OTC – úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c), část druhá odst. 75 písm. a)

 

 

 

 

520

z toho: OTC – ostatní finanční instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. d), část druhá odst. 75 písm. b)

 

 

 

 

530

z toho: OTC – zbytek

Příloha V část druhá odst. 75 písm. c)

 

 

 

 

18.   Informace o plněných a neplněných expozicích

 

Odkazy

Hrubá účetní hodnota

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezervy

Přijaté zajištění a přijaté finanční záruky

 

Plněné

Neplněné

 

Plněné expozice

Neplněné expozice

 

Nejsou po splatnosti nebo jsou po splatnosti <= 30 dnů

Po splatnosti > 30 dnů <= 60 dnů

Po splatnosti > 60 dnů <= 90 dnů

 

Které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po splatnosti < = 90 dnů

Po splatnosti > 90 dnů <= 180 dnů

Po splatnosti > 180 dnů <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok

Z toho: v selhání

Z toho: se znehodnocením

 

Které nebudou pravděpodobně splaceny a které nejsou po splatnosti nebo jsou po splatnosti < = 90 dnů

Po splatnosti > 90 dnů <= 180 dnů

Po splatnosti > 180 dnů <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok

Zajištění přijaté v případě neplněných expozic

Finanční záruky přijaté v případě neplněných expozic

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Příloha V část 2 45, 109, 145-162

Příloha V část 2 145-162

Příloha V část 2 158

Příloha V část 2 158

Příloha V část 2 158

Příloha V část 2 145-162

Příloha V část 2 159

Příloha V část 2 159

Příloha V část 2 159

Příloha V část 2 159

CRR článek 178; příloha V část druhá odt. 61

IAS 39. 58-70

Příloha V část 2 46

Příloha V část 2 161

Příloha V část 2 161

Příloha V část 2 159,161

Příloha V část 2 159,161

Příloha V část 2 159,161

Příloha V část 2 159,161

Příloha V část 2 162

Příloha V část 2 162

010

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

z toho: Malé a střední podniky

čl. 1 2 písm. a) doporučení Komise 2003/361/ES (dále jen „SME“)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

z toho: Komerční nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

z toho: hypoteční úvěry na bydlení;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

z toho: Úvěry na spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLUHOVÉ NÁSTROJE V NABĚHLÉ HODNOTĚ

Příloha V část 1 13 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DLUHOVÉ NÁSTROJE V REÁLNÉ HODNOTĚ jiné než k obchodování (HFT)

Příloha V část I odst. 13 písm. b) a c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLUHOVÝ NÁSTROJ jiný než HFT

Příloha V část I odst. 13 písm. b), c), d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Úvěrové přísliby poskytnuté

IAS 39 odst. 2 písm. h), odst. 4 písm. a) a c), odst. BC 15; příloha I CRR; příloha V část druhá odst. 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Poskytnuté finanční záruky

IAS 39 odst. 9, AG 4 a BC 21; IFRS 4 A; CRR příloha I; příloha V část druhá odst. 56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Ostatní poskytnuté přísliby

Příloha I CRR; příloha V část druhá odst. 56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

PODROZVAHOVÉ EXPOZICE

Příloha V část 2 odst. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informace o nevymáhaných expozicích

 

Odkazy

Hrubá účetní hodnota expozic s opatřeními shovívavosti

Kumulované ztráty ze znehodnocení, kumulované změny reálné hodnoty z titulu úvěrového rizika a rezervy

Přijaté zajištění a přijaté finanční záruky

 

Plněné expozice s opatřeními shovívavosti

Neplněné expozice s opatřeními shovívavosti

 

Plněné expozice s opatřeními shovívavosti

Neplněné expozice s opatřeními shovívavosti

 

Nástroje s pozměněnými podmínkami

Refinancování

z toho: Plněné nevymáhané expozice s podmínkou

 

Nástroje s pozměněnými podmínkami

Refinancování

z toho: V selhání

z toho: Se znehodnocením

z toho: Nevymáhání neplněných expozic

 

Nástroje s pozměněnými podmínkami

Refinancování

Přijaté zajištění v případě expozic s opatřeními shovívavosti

Přijaté finanční záruky v případě expozic s opatřeními shovívavosti

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Příloha V část 2 45, 109, 163-182

Příloha V část 2 145-162

Příloha V část 2 164 písm. a), 177, 178, 182

Příloha V část 2 164 písm. b), 177, 178, 181, 182

Příloha V část 2 176 písm. b),177, 180

Příloha V část 2 145-162

Příloha V část 2 164 písm. a), 179-180,182

Příloha V část 2 164 písm. b), 179-182

CRR článek 178; příloha V část druhá odst. 61

IAS 39. 58-70

Příloha V část 2 172 písm. a), 157

Příloha V část 2 46, 183

Příloha V část 2 145-183

Příloha V část 2 145-183

Příloha V část 2 164 písm. a), 179-180, 182, 183

Příloha V část 2 164 písm. b), 179-183

Příloha V část 2 162

Příloha V část 2 162

010

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

z toho: Malé a střední podniky

Čl. 1 2 odst. a) doporučení Komise 2003/361/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

z toho: Komerční nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

z toho: hypoteční úvěry na bydlení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

z toho: Úvěry na spotřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLUHOVÉ NÁSTROJE V NABĚHLÉ HODNOTĚ

Příloha V část první odst. 13 písm. d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Centrální banky

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Vládní instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Úvěrové instituce

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Jiné finanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Nefinanční podniky

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

DLUHOVÉ NÁSTROJE V REÁLNÉ HODNOTĚ jiné než HFT

Příloha V část I odst. 13 písm. b) a c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

DLUHOVÉ NÁSTROJE jiné než HFT

Příloha V část I odst. 13 písm. b), c), d) a e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Úvěrové přísliby poskytnuté

IAS 39 odst. 2 písm. h), odst. 4 písm. a) a c), odst. BC 15; příloha I CRR; příloha V část druhá odst. 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA V

VYKAZOVÁNÍ FINANČNÍCH INFORMACÍ PODLE VNITROSTÁTNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ŠABLONY FINREP PRO GAAP

ČÍSLO ŠABLONY

Název šablony nebo skupiny šablon

ČÁST 1 [ČTVRTLETNÍ PERIODICITA]

Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1

Rozvaha: aktiva

1.2

Rozvaha: závazky

1.3

Rozvaha: vlastní kapitál

2

Výkaz zisku nebo ztráty

5

Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

Struktura finančních závazků

8,1

Struktura finančních závazků podle produktu a odvětví protistrany

8,2

Podřízené finanční závazky

10

Deriváty – obchodovatelné

Deriváty – zajišťovací účetnictví

11,2

Deriváty – zajišťovací účetnictví podle vnitrostátních GAAP: Struktura podle typu rizika

18

Plněné a neplněné expozice

19

Nevymáhané expozice


BAREVNÝ KÓD ŠABLON:

 

Datový bod, který je třeba předložit

1.   Rozvaha [Výkaz finanční pozice]

1.1   Aktiva

 

Odkazy na vnitrostátní GAAP vycházejí ze směrnice 86/635/EHS (dále jen „směrnice o účetních závěrkách bank“ nebo „BAD“)

Účetní hodnota

010

010

Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady na požádání

Článek směrnice o účetních závěrkách bank. Aktiva (1)

 

020

Pokladní hotovost

Část 2.1 přílohy V prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 (dále jen „příloha V“)

 

030

Hotovost u centrálních bank

Čl. 13 odst. 2 BAD; Příloha V část 2 odst. 2

 

091

Obchodovatelná finanční aktiva

Příloha V část 1 odst. 15

 

092

Deriváty

Příloha II nařízení (EU) č. 575/2013 (dále jen „směrnice o kapitálových požadavcích“ nebo „CRR“); příloha V část první odst. 15

 

093

Kapitálové nástroje

Část druhá odst. 4-5 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

094

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

095

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

171

Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

Čl. 42a odst. 1 a 4 směrnice 78/660/EHS (dále jen „čtvrtá směrnice“)

 

172

Kapitálové nástroje

Část druhá odst. 4-5 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

173

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

174

Úvěry a jiné pohledávky

čl. 42a odst. 1 a odst. 4 písm. b) čtvrté směrnice; Příloha V část první odst. 24 a 27

 

175

Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

čl. 42a odst.1 čtvrté směrnice; čl. 42c odst. 2

 

176

Kapitálové nástroje

Část druhá odst. 4-5 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

177

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

178

Úvěry a jiné pohledávky

čl. 42a odst. 1 a odst. 4 písm. b) čtvrté směrnice; Příloha V část první odst. 24 a 27

 

231

Neobchodovatelné dluhové nástroje v pořizovací ceně

čl. 37 odst. 1 a čl. 42a odst. 4 písm. b) BAD; Příloha V část první odst. 16

 

232

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

233

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

234

Ostatní neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva

čl. 35–37 BAD; Příloha V část první odst.17

 

235

Kapitálové nástroje

Část druhá odst. 4-5 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009

 

236

Dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 24 a 26

 

237

Úvěry a zálohy

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

240

Deriváty – zajišťovací účetnictví

čl. 42a odst. 1 a 5a a čl. 42c odst. 1 písm. a) čtvrté směrnice; IAS 39 odst. 9; Příloha V část první odst. 19

 

260

Investice do dceřiných, společných a přidružených podniků

čl. 4 Aktiva odst. 7-8 BAD; čl. 17 čtvrté směrnice; Příloha V část druhá odst. 4

 

270

Hmotná aktiva

čl. 4 Aktiva odst. 10 BAD

 

280

Pozemky, budovy a zařízení

 

 

290

Investice do nemovitostí

 

 

300

Nehmotná aktiva

čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 115 CRR

 

310

Goodwill

čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 113 CRR

 

320

Jiná nehmotná aktiva

čl. 4 Aktiva odst. 9 BAD

 

330

Daňové pohledávky

 

 

340

Splatné daňové pohledávky

 

 

350

Odložené daňové pohledávky

čl. 43 odst. 1 a 11 čtvrté směrnice; čl. 4 odst. 1 bod 106 CRR

 

360

Ostatní aktiva

Příloha V část druhá odst. 5

 

380

CELKOVÁ AKTIVA

čl. 4 Aktiva BAD

 

1.2   Závazky

 

Odkaz na vnitrostátní GAAP založené na BAD

Účetní hodnota

010

061

Obchodovatelné finanční závazky

čl. 42a odst. 3 čtvrté směrnice

 

062

Deriváty

Příloha II CRR; Příloha V část první odst. 15

 

063

Krátké pozice

 

 

064

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

065

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

066

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

141

Neobchodovatelné nederivátové finanční závazky v pořizovací ceně

čl. 42a odst. 3 čtvrté směrnice

 

142

Vklady

Část 2.9 přílohy II nařízení (ES) č. 25/2009; příloha V část první odst. 30

 

143

Emitované dluhové cenné papíry

Příloha V část první odst. 31

 

144

Ostatní finanční závazky

Příloha V část první odst. 32-34

 

150

Deriváty – zajišťovací účetnictví

čl. 42a odst. 1 a 5a a čl. 42c odst. 1 písm. a) čtvrté směrnice; Příloha V část první odst. 23

 

170

Rezervy

čl. 4 Závazky odst. 6 BAD

 

171

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (je-li vykazován v rámci závazků)

čl. 38 odst. 1 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 112 CRR; Příloha V část druhá odst. 12

 

180

Závazky z penzijních a jiných definovaných požitků po skončení pracovního poměru

Příloha V část 2 odst. 7

 

190

Jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky

Příloha V část 2 odst. 8

 

200

Restrukturalizace

 

 

210

Neuzavřené právní problémy a daňové spory

 

 

220

Poskytnuté přísliby a záruky

Čl. 24-25 a 33 odst. 1 BAD

 

230

Další rezervy

 

 

240

Daňové závazky

 

 

250

Splatné daňové závazky

 

 

260

Odložené daňové závazky

čl. 43 odst. 1 a 11 čtvrté směrnice; čl. 4 odst. 1 bod 108 CRR

 

280

Ostatní závazky

Příloha V část druhá odst. 10

 

300

CELKOVÁ PASIVA

 

 

1.3   Akcie a ostatní účasti

 

Odkaz na vnitrostátní GAAP založené na BAD

Účetní hodnota

010

010

Kapitál

čl. 4 Závazky odst. 9 BAD, článek 22 BAD

 

020

Splacený kapitál

čl. 4 Závazky odst. 9 BAD

 

030

Kapitál nesplacený po výzvě

čl. 4 Závazky odst. 9 BAD

 

040

Emisní ážio

čl. 4 Závazky odst. 10 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 124 CRR

 

050

Emitované kapitálové nástroje jiné než kapitál

Příloha V část druhá odst. 15-16

 

060

Kapitálová složka složených finančních nástrojů

čl. 42a odst. 5a čtvrté směrnice; Příloha V část druhá odst. 15

 

070

Ostatní emitované kapitálové nástroje

Příloha V část druhá odst. 16

 

080

Jiný kapitál

Příloha V část druhá odst.17

 

190

Nerozdělený zisk

čl. 4 Závazky odst. 13 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 123 CRR

 

200

Rezervní fondy z přecenění

čl. 4 Závazky odst. 12 BAD

 

201

Hmotná aktiva

čl. 33 odst. 1 písm. c) čtvrté směrnice

 

202

Kapitálové nástroje

čl. 33 odst. 1 písm. c) čtvrté směrnice

 

203

Dluhové cenné papíry

čl. 33 odst. 1 písm. c) čtvrté směrnice

 

204

Jiné

čl. 33 odst. 1 písm. c) čtvrté směrnice

 

205

Rezervní fondy z reálné hodnoty

čl. 42a odst. 1 čtvrté směrnice

 

206

Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek

čl. 42a odst.1 a čl. 42c odst. 1 písm. b) čtvrté směrnice

 

207

Zajišťovací deriváty – zajištění peněžních toků

čl. 42a odst.1 a čl. 42c odst. 1 písm. a) čtvrté směrnice; čl. 30 písm. a) CRR

 

208

Zajišťovací deriváty – ostatní zajištění

čl. 42a odst.1 a čl. 42c odst. 1 písm. a) čtvrté směrnice

 

209

Neobchodovatelná nederivátová finanční aktiva v reálné hodnotě zaúčtované do vlastního kapitálu

čl. 42a odst.1 a čl. 42c odst. 2 čtvrté směrnice

 

210

Ostatní rezervní fondy

BAD čl. 4 Závazky odst. 11-13

 

215

Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (je-li vykazován v rámci vlastního kapitálu)

čl. 38 odst. 1 BAD; čl. 4 odst. 1 bod 112 CRR; Příloha V část 1 odst. 38

 

220

Rezervní fondy nebo kumulované ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

čl. 59 odst. 4 čtvrté směrnice; Příloha V část druhá odst. 19

 

230

Jiné

Příloha V část druhá odst. 19

 

235

První konsolidační rozdíly

Čl. 19 odst. 1 písm. c) směrnice 83/349/EHS (dále jen „sedmá směrnice“)

 

240

(-) Vlastní akcie

Čl. 9 oddíl C část III odst. 7, oddíl D část III odst. 2 čtvrté směrnice; Příloha V část druhá odst. 20

 

250

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku

čl. 4 Závazky odst. 14 BAD

 

260

(-) Mezitímní dividendy

čl. 26 odst. 2b CRR

 

270

Menšinové podíly [Nekontrolní podíly]

článek 21 sedmé směrnice

 

280

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

čl. 4 odst. 1 bod 100 CRR

 

290

Ostatní položky

 

 

300

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM

 

 

310

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

BAD článek 4 Závazky

 

2.   Výkaz zisku nebo ztráty

 

Odkaz na vnitrostátní GAAP založené na BAD

Běžné období

010

010

Úrokový výnos

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 1 BAD; Příloha V část 2 odst. 21

 

090

(Úrokové náklady)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 2 BAD; Příloha V část 2 odst. 21

 

160

Výnosy z dividend

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 3 BAD; Příloha V část 2 odst. 28

 

200

Výnos z poplatků a provizí

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 4 BAD

 

210

(Náklady na poplatky a provize)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 5 BAD

 

220

Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování finančních aktiv a závazků neoceňovaných v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD

 

285

Čisté zisky nebo (–) ztráty z obchodních finančních aktiv a závazků

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD

 

295

Čisté zisky nebo (–) ztráty z neobchodovatelných finančních aktiv a závazků

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 6 BAD

 

300

Čisté zisky nebo (-) ztráty ze zajišťovacího účetnictví

čl. 42a odst. 1 a 5a čtvrté směrnice, čl. 42c odst. 1 písm. a) čtvrté směrnice

 

310

Kurzové rozdíly [zisk nebo (-) ztráta], čisté

Článek 39 BAD

 

320

Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 13-14 BAD

 

330

Čisté zisky nebo (-) ztráty z odúčtování nefinančních aktiv

 

 

340

Ostatní provozní výnosy

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 7 BAD; Příloha V část druhá odst. 141-143

 

350

(Jiné provozní náklady)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 10 BAD; Příloha V část druhá odst. 141-143

 

355

CELKOVÉ PROVOZNÍ VÝNOSY, ČISTÉ

 

 

360

(Správní náklady)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 8 BAD

 

370

(Náklady na zaměstnance)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 8 písm. a) BAD

 

380

(Jiné správní náklady)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 8 písm. b) BAD

 

390

(Odpisy)

 

 

400

(Pozemky, budovy a zařízení)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

410

(Investice do nemovitostí)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

415

(Goodwill)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

420

Jiná nehmotná aktiva

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

430

(Rezervy nebo (-) zrušení rezerv)

 

 

440

(Poskytnuté přísliby a záruky)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 11-12 BAD

 

450

(Další rezervy)

 

 

455

(Čisté zvýšení nebo (–) snížení rezervního fondu na všeobecná bankovní rizika)

Článek 38.2 BAD

 

460

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u finančních aktiv neoceňovaných reálnou hodnotou vykázanou do zisku nebo ztráty)

Článek 35-37 BAD

 

510

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u investic do dceřiných, společných a přidružených podniků)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 13-14 BAD

 

520

(Ztráty ze znehodnocení nebo (-) jejich reverzování u nefinančních aktiv)

 

 

530

(Pozemky, budovy a zařízení)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

540

(Investice do nemovitostí)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

550

(Goodwill)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

560

(Jiná nehmotná aktiva)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 9 BAD

 

570

(Ostatní)

 

 

580

Záporný goodwill vykazovaný do zisku nebo ztráty

článek 31 sedmé směrnice

 

590

Podíl zisku nebo (–) ztráty z investic do dceřiných, společných a přidružených podniků

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 13-14 BAD

 

610

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA PŘED ZDANĚNÍM Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

 

 

620

(Daňové náklady nebo (-) výnosy související se ziskem nebo ztrátou z pokračujících činností)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 15 BAD

 

630

ZISK NEBO (–) ZTRÁTA PO ZDANĚNÍ Z POKRAČUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 16 BAD

 

632

Mimořádný zisk nebo (–) mimořádná ztráta po zdanění

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 21 BAD

 

633

Mimořádný zisk nebo mimořádná ztráta před zdaněním

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 19 BAD

 

634

(Daňový náklad nebo (–) výnos v souvislosti s mimořádným ziskem nebo mimořádnou ztrátou)

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 20 BAD

 

670

ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ROK

čl. 27 Vertikální uspořádání odst. 23 BAD

 

680

Přiřaditelné menšinovým podílům [nekontrolním podílům]

 

 

690

Přiřaditelné vlastníkům mateřského podniku

 

 

5.   Struktura úvěrů a jiných pohledávek podle produktu

 

 

Odkaz na vnitrostátní GAAP založené na BAD

Centrální banky

Vládní instituce

Úvěrové instituce

Jiné finanční podniky

Nefinanční podniky

Domácnosti

Příloha V část první odst. 35 písm. a)

Příloha V část první odst. 35 písm. b)

Příloha V část první odst. 35 písm. c)

Příloha V část první odst. 35 písm. d)

Příloha V část první odst. 35 písm. e)

Příloha V část první odst. 35 písm. f)

010

020

030

040

050

060

Podle produktu

010

Na požádání [call] a s krátkou výpovědní lhůtou [běžný účet]

Příloha V část druhá odst. 41 písm. a)

 

 

 

 

 

 

020

Pohledávky z kreditních karet

Příloha V část druhá odst. 41 písm. b)

 

 

 

 

 

 

030

Obchodní pohledávky

Příloha V část druhá odst. 41 písm. c)

 

 

 

 

 

 

040

Finanční leasing

Příloha V část druhá odst. 41 písm. d)

 

 

 

 

 

 

050

Reverzní repo operace

Příloha V část druhá odst. 41 písm. e)

 

 

 

 

 

 

060

Jiné termínované úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. f)

 

 

 

 

 

 

070

Pohledávky jiné než úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. g)

 

 

 

 

 

 

080

ÚVĚRY A JINÉ POHLEDÁVKY

Příloha V část první odst. 24 a 27

 

 

 

 

 

 

Podle zajištění

090

z toho: hypoteční úvěry [úvěry zajištěné nemovitostmi]

Příloha V část druhá odst. 41 písm. h)

 

 

 

 

 

 

100

z toho: jiné zajištěné úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. i)

 

 

 

 

 

 

Podle účelu

110

z toho: spotřebitelské úvěry

Příloha V část druhá odst. 41 písm. j)

 

 

 

 

 

 

120

z toho: úvěry na bydlení

Příloha V část druhá odst. 41 písm. k)

 

 

 

 

 

 

Podle podřízenosti

130

z toho: úvěry na projektové financování

Příloha V část druhá odst. 41 písm. l)

 

 

 

 

 

 

8.   Struktura finančních závazků

8.1   Struktura finančních závazků podle produktu a podle odvětví protistrany