Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/227 ze dne 9. ledna 2015 , kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 Text s významem pro EHP
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/227

ze dne 9. ledna 2015,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 99 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 99 odst. 6 čtvrtý pododstavec, čl. 101 odst. 4 třetí pododstavec a čl. 394 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) stanoví požadavky, v souladu s nimiž mají instituce podávat zprávy týkající se jejich souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

(2)

Poskytování jednotných, přesných a porovnatelných informací o rezervách na úvěrové ztráty a opatřeních týkajících se úlevy podle prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 má zásadní význam pro získání komplexního náhledu na rizikový profil institucí a systémové riziko, které představují pro finanční sektor. Za situace nejistoty, pokud jde o kvalitu aktiv v celé Unii, a v zájmu toho, aby Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a příslušné orgány získaly komplexní náhled na rizikový profil činností institucí, jakož i toho, aby Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) mohla vykonávat své úkoly v oblasti makroobezřetnostního dohledu, by měly instituce mít povinnost podávat zprávy o svých opatřeních týkajících se úlevy a o nevýkonných expozicích.

(3)

Na opatření týkající se úlevy a nevýkonné expozice se vztahují stávající účetní požadavky na poskytování informací o expozicích z úvěrů a dluhových cenných papírů a o jejich úvěrové kvalitě na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (3) a směrnice Rady 86/635/EHS (4). Neexistují však komplexní, harmonizované definice konceptů úlevy a nevýkonných expozic, ani konkrétní a podrobné požadavky na podávání zpráv pro účely dohledu.

(4)

Technické normy by proto měly stanovit specifické definice úlevy a nevýkonných expozic a formuláře pro vykazování, které orgánu EBA, příslušným orgánům a ESRB umožní pracovat s koncepty kvality aktiv, které budou harmonizovány v ještě větší míře než v současnosti existující koncepty. Vykazované údaje by díky tomu byly ještě lépe porovnatelné, neboť by se minimalizovaly rozdíly plynoucí z různých konceptů úlevy a rozdílů v provádění definic selhání a znehodnocení v celé Unii. Definice nevýkonné expozice by tak měla fungovat jako harmonizovaný index kvality aktiv a klasifikační nástroj, a neměla by nahrazovat stávající definice selhání a znehodnocení.

(5)

Aby měly instituce a příslušné orgány dostatek času na provedení požadavků tohoto nařízení, pokud jde o opatření týkající se úlevy a nevýkonných expozic, způsobem, jenž vytvoří údaje vysoké kvality, měly by tyto požadavky na podávání zpráv mít odložený termín uplatňování.

(6)

Za účelem zajištění správného uplatňování požadavků stanovených prováděcím nařízením (EU) č. 680/2014 je třeba upřesnit formuláře, pokyny a definice používané pro podávání zpráv institucemi pro účely dohledu. Z důvodů právní jasnosti je proto třeba nahradit některé formuláře příloh I, III a IV a změnit některé pokyny stanovené přílohami II, V, VII a IX. Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil orgán EBA.

(7)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem pro opatření týkající se úlevy a nevýkonné expozice, z nichž toto nařízení zčásti vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5).

(8)

Vzhledem k tomu, že ostatní nezbytné změny prováděcího nařízení (EU) č. 680/2014 nepředstavují podstatné změny, orgán EBA v souladu s čl. 15 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1093/2010 další otevřené veřejné konzultace neuskutečnil, neboť by to podle jeho názoru bylo nepřiměřené ve vztahu k rozsahu a dopadům dotčených návrhů prováděcích technických norem.

(9)

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Aby bylo zajištěno, že instituce předloží údaje pro účely dohledu příslušným orgánům co nejdříve, aby tak tyto orgány získaly komplexní náhled ohledně činnosti institucí, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:

1)

V čl. 5 písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

informace o všech sekuritizačních expozicích podle šablony 14 přílohy I a v souladu s pokyny části II bodu 3.9 přílohy II.

Instituce jsou z povinnosti předložit uvedené informace o sekuritizacích vyňaty, jsou-li součástí skupiny v téže zemi, v níž podléhají požadavkům na kapitál;“.

2)

V článku 18 se doplňuje tento pododstavec:

„Aniž je dotčen článek 2, je první lhůtou pro předkládání údajů v šablonách 18 a 19 v příloze III 31. prosinec 2014. Řádky a sloupce v šablonách 6, 9.1, 20.4, 20.5 a 20.7 v příloze III, týkající se expozic s úlevou a nevýkonných expozic, se vyplní pro datum předložení údajů 31. prosince 2014.“

3)

Přílohy I až V se nahrazují zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

4)

Příloha VII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

5)

Příloha IX se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. ledna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA I

VYKAZOVÁNÍ KAPITÁLU A KAPITÁLOVÝCH POŽADAVKŮ

ŠABLONY COREP

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

Krátký název

 

 

KAPITÁLOVÁ PŘIMĚŘENOST

CA

1

C 01.00

KAPITÁL

CA1

2

C 02.00

KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

CA2

3

C 03.00

KAPITÁLOVÉ POMĚRY

CA3

4

C 04.00

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

CA4

 

 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5

5.1

C 05.01

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

CA5.1

5.2

C 05.02

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU

CA5.2

 

 

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST

GS

6.1

C 06.01

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM

GS Total

6.2

C 06.02

SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH

GS

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO

CR

7

C 07.00

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SA

 

 

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)

CR IRB

8.1

C 08.01

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)

CR IRB 1

8.2

C 08.02

ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (struktura podle ratingového stupně nebo seskupení dlužníka)

CR IRB 2

 

 

GEOGRAFICKÁ STRUKTURA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabulka 9.1 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice SA)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabulka 9.2 – Geografická struktura expozic podle sídla dlužníka (expozice IRB)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabulka 9.3 – Struktura požadavků na celkový vlastní kapitál na základě úvěrových rizik příslušných úvěrových angažovaností podle jednotlivých zemí

CR GB 3

 

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

ÚVĚROVÉ RIZIKO: VLASTNÍ KAPITÁL – PŘÍSTUPY IRB KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM. STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC V RÁMCI METODY PD/LGD PODLE STUPŇŮ DLUŽNÍKA:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RIZIKO VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

CR SETT

12

C 12.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

CR SEC SA

13

C 13.00

ÚVĚROVÉ RIZIKO: SEKURITIZACE – PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB)

CR SEC IRB

14

C 14.00

PODROBNÉ INFORMACE O SEKURITIZACÍCH

CR SEC Details

 

 

PROVOZNÍ RIZIKO

OPR

16

C 16.00

PROVOZNÍ RIZIKO

OPR

17

C 17.00

PROVOZNÍ RIZIKO: HRUBÉ ZTRÁTY PODLE LINIÍ PODNIKÁNÍ A TYPŮ UDÁLOSTÍ V LOŇSKÉM ROCE

OPR Details

 

 

TRŽNÍ RIZIKO

MKR

18

C 18.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKA U OBCHODOVANÝCH DLUHOVÝCH NÁSTROJŮ

MKR SA TDI

19

C 19.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V SEKURITIZACÍCH

MKR SA SEC

20

C 20.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO SPECIFICKÉ RIZIKO V KORELAČNÍM OBCHODNÍM PORTFOLIU

MKR SA CTP

21

C 21.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP PRO POZIČNÍ RIZIKO V AKCIÍCH

MKR SA EQU

22

C 22.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO MĚNOVÉ RIZIKO

MKR SA FX

23

C 23.00

TRŽNÍ RIZIKO: STANDARDIZOVANÉ PŘÍSTUPY PRO KOMODITY

MKR SA COM

24

C 24.00

INTERNÍ MODELY TRŽNÍHO RIZIKA

MKR IM

25

C 25.00

RIZIKO ÚPRAV ÚVĚROVÉ HODNOTY

CVA


C 01.00 – KAPITÁL (CA1)

Řádky

ID

Položka

Částka

010

1

KAPITÁL

 

015

1.1

KAPITÁL TIER 1

 

020

1.1.1

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

030

1.1.1.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako kapitál CET1

 

040

1.1.1.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

050

1.1.1.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

060

1.1.1.1.3

Emisní ážio

 

070

1.1.1.1.4

(-) Vlastní nástroje CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje CET1

 

130

1.1.1.2

Nerozdělený zisk

 

140

1.1.1.2.1

Nerozdělený zisk z předchozích let

 

150

1.1.1.2.2

Způsobilý zisk nebo ztráta

 

160

1.1.1.2.2.1

Zisk nebo ztráta připadající vlastníkům mateřského podniku

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Část mezitímního zisku nebo zisku ke konci roku, který není způsobilý

 

180

1.1.1.3

Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

 

200

1.1.1.4

Ostatní fondy

 

210

1.1.1.5

Rezervy na obecná bankovní rizika

 

220

1.1.1.6

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů CET1 se zachováním právních účinků

 

230

1.1.1.7

Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1

 

240

1.1.1.8

Přechodné úpravy na základě dalších menšinových podílů

 

250

1.1.1.9

Úpravy kapitálu CET1 na základě obezřetnostních filtrů

 

260

1.1.1.9.1

(-) Zvýšení vlastního kapitálu na základě sekuritizovaných aktiv

 

270

1.1.1.9.2

Fond zajištění peněžních toků

 

280

1.1.1.9.3

Kumulovaná výše zisků a ztrát ze závazků oceněných reálnou hodnotou na základě změn vlastního úvěrového rizika

 

285

1.1.1.9.4

Zisky a ztráty v reálné hodnotě vzniklé na základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými závazky

 

290

1.1.1.9.5

(-) Úpravy hodnoty na základě požadavků obezřetného oceňování

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill účtovaný jako nehmotné aktivum

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill zahrnutý v ocenění významných investic

 

330

1.1.1.10.3

Odložené daňové závazky související s goodwillem

 

340

1.1.1.11

(-) Ostatní nehmotná aktiva

 

350

1.1.1.11.1

(-) Ostatní nehmotná aktiva v hrubé hodnotě

 

360

1.1.1.11.2

Odložené daňové závazky související s nehmotnými aktivy

 

370

1.1.1.12

(-) Odložené daňové pohledávky, které závisejí na budoucím zisku a nevznikají na základě dočasných rozdílů, očištěné od souvisejících daňových závazků

 

380

1.1.1.13

(-) Schodek úprav úvěrového rizika vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)

 

390

1.1.1.14

(-)Aktiva penzijních fondů definovaných požitků

 

400

1.1.1.14.1

(-) Aktiva penzijních fondů definovaných požitků

 

410

1.1.1.14.2

Odložené daňové závazky související s aktivy penzijních fondů definovaných požitků

 

420

1.1.1.14.3

Aktiva penzijních fondů definovaných požitků, která může instituce bez omezení používat

 

430

1.1.1.15

(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Kvalifikované účasti mimo finanční sektor, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Sekuritizované pozice, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Volné dodávky, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pozice v koši, pro něž instituce nemůže stanovit rizikovou váhu v rámci přístupu IRB a na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Akciové expozice v rámci přístupu interních modelů, na které se může případně vztahovat riziková váha 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

490

1.1.1.23

(-) Odčitatelné odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

500

1.1.1.24

(-) Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

510

1.1.1.25

(-) Částka převyšující práh 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Ostatní přechodné úpravy kapitálu CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Další odpočty kapitálu CET1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

529

1.1.1.28

Součásti a odpočty kapitálu CET1 - ostatní

 

530

1.1.2

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

540

1.1.2.1

Kapitálové nástroje způsobilé jako AT1

 

550

1.1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje

 

560

1.1.2.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje

 

570

1.1.2.1.3

Emisní ážio

 

580

1.1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje AT1

 

660

1.1.2.2

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů AT1 se zachováním právních účinků

 

670

1.1.2.3

Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu AT1

 

680

1.1.2.4

Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Vztah vzájemné účasti v kapitálu AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

710

1.1.2.7

(-) Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

720

1.1.2.8

(-) Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2

 

730

1.1.2.9

Ostatní přechodné úpravy kapitálu AT1

 

740

1.1.2.10

Přebytek odpočtu z položek AT1 vůči kapitálu AT1 (odečteno v CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Další odpočty kapitálu AT1 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

748

1.1.2.12

Prvky kapitálu AT1 nebo odpočty - ostatní

 

750

1.2

KAPITÁL TIER 2

 

760

1.2.1

Kapitálové nástroje a podřízené úvěry způsobilé jako kapitál T2

 

770

1.2.1.1

Splacené kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

780

1.2.1.2*

Doplňková položka: nezpůsobilé kapitálové nástroje a podřízené úvěry

 

790

1.2.1.3

Emisní ážio

 

800

1.2.1.4

(-) Vlastní nástroje T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Přímé kapitálové investice do nástrojů T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetické kapitálové investice do nástrojů T2

 

842

1.2.1.5

(-) Skutečné nebo podmíněné závazky odkoupit vlastní nástroje T2

 

880

1.2.2

Přechodné úpravy na základě kapitálových nástrojů T2 se zachováním právních účinků a podřízených úvěrů

 

890

1.2.3

Nástroje emitované dceřinými podniky, jež jsou uznány v kapitálu T2

 

900

1.2.4

Přechodné úpravy na základě dodatečného uznání nástrojů emitovaných dceřinými podniky v kapitálu T2

 

910

1.2.5

Přebytek rezerv vůči očekávaným ztrátám podle přístupu IRB

 

920

1.2.6

Obecné úpravy úvěrového rizika SA

 

930

1.2.7

(-) Vzájemné účasti v kapitálu T2

 

940

1.2.8

(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

950

1.2.9

(-) Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

960

1.2.10

Ostatní přechodné úpravy kapitálu T2

 

970

1.2.11

Přebytek odpočtu z položek T2 vůči kapitálu T2 (odečteno v AT1)

 

974

1.2.12

(-) Další odpočty z kapitálu T2 na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 

978

1.2.13

Prvky kapitálu T2 nebo odpočty - ostatní

 


C 02.00 – KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY (CA2)

Řádky

Položka

Označení

Částka

010

1

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

020

1*

Z toho: investiční podniky podle čl. 95 odst. 2 a článku 98 nařízení o kapitálových požadavcích

 

030

1**

z toho: investiční podniky podle čl. 96 odst. 2 a článku 97 nařízení o kapitálových požadavcích

 

040

1.1

OBJEMY RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PRO ÚVĚROVÉ RIZIKO, RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ROZŘEDĚNÍ A VOLNÉ DODÁVKY

 

050

1.1.1

Standardizovaný přístup (SA)

 

060

1.1.1.1

Kategorie expozic podle SA vyjma sekuritizovaných pozic

 

070

1.1.1.1.01

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

080

1.1.1.1.02

Regionální vlády nebo místní orgány

 

090

1.1.1.1.03

Subjekty veřejného sektoru

 

100

1.1.1.1.04

Mezinárodní rozvojové banky

 

110

1.1.1.1.05

Mezinárodní organizace

 

120

1.1.1.1.06

Instituce

 

130

1.1.1.1.07

Podniky

 

140

1.1.1.1.08

Retail

 

150

1.1.1.1.09

Zajištěné hypotékou na nemovitosti

 

160

1.1.1.1.10

Expozice v selhání

 

170

1.1.1.1.11

Položky související se zvláště vysokým rizikem

 

180

1.1.1.1.12

Kryté dluhopisy

 

190

1.1.1.1.13

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

200

1.1.1.1.14

Subjekty kolektivního investování (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Vlastní kapitál

 

211

1.1.1.1.16

Ostatní položky

 

220

1.1.1.2

Sekuritizované pozice podle SA

 

230

1.1.1.2*

z toho: resekuritizace

 

240

1.1.2

Přístup založený na interním ratingu (IRB)

 

250

1.1.2.1

Přístupy založené na interním ratingu, pokud se nepoužívají vlastní odhady LGD ani konverzní faktory

 

260

1.1.2.1.01

Ústřední vlády a centrální banky

 

270

1.1.2.1.02

Instituce

 

280

1.1.2.1.03

Podniky – malé a střední podniky

 

290

1.1.2.1.04

Podniky – specializované úvěrování

 

300

1.1.2.1.05

Podniky - ostatní

 

310

1.1.2.2

Přístupy IRB, pokud se používají vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory

 

320

1.1.2.2.01

Ústřední vlády a centrální banky

 

330

1.1.2.2.02

Instituce

 

340

1.1.2.2.03

Podniky – malé a střední podniky

 

350

1.1.2.2.04

Podniky – specializované úvěrování

 

360

1.1.2.2.05

Podniky - ostatní

 

370

1.1.2.2.06

Retail – malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

380

1.1.2.2.07

Retail – jiné než malé a střední podniky se zajištěním nemovitostmi

 

390

1.1.2.2.08

Retail – kvalifikované revolvingové expozice

 

400

1.1.2.2.09

Retail – ostatní malé a střední podniky

 

410

1.1.2.2.10

Retail – ostatní jiné než malé a střední podniky

 

420

1.1.2.3

Vlastní kapitál podle IRB

 

430

1.1.2.4

Sekuritizované pozice podle IRB

 

440

1.1.2.4*

Z toho: resekuritizace

 

450

1.1.2.5

Ostatní aktiva nemající povahu úvěrového závazku

 

460

1.1.3

Objem rizikové expozice pro příspěvky do fondu pro riziko selhání ústřední protistrany

 

490

1.2

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VYPOŘÁDÁNÍ/DODÁNÍ

 

500

1.2.1

Vypořádací riziko/riziko dodání v investičním portfoliu

 

510

1.2.2

Vypořádací riziko/riziko dodání v obchodním portfoliu

 

520

1.3

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

 

530

1.1.3

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle standardizovaných přístupů (SA)

 

540

1.3.1.1

Obchodované dluhové nástroje (TDI)

 

550

1.3.1.2

Vlastní kapitál

 

560

1.3.1.3

Měna

 

570

1.3.1.4

Komodity

 

580

1.3.2

Objem rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko podle interních modelů (IM)

 

590

1.4

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO OPERAČNÍ RIZIKO (OpR)

 

600

1.4.1

OpR podle přístupu základního ukazatele (BIA)

 

610

1.4.2

OpR podle standardizovaných přístupů (STA) / alternativních standardizovaných přístupů (ASA)

 

620

1.4.3

OpR podle přístupů pokročilého měření (AMA)

 

630

1.5

OBJEM DALŠÍ RIZIKOVÉ EXPOZICE NA ZÁKLADĚ FIXNÍCH REŽIJNÍCH NÁKLADŮ

 

640

1.6

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE PRO ÚVĚROVOU ÚPRAVU V OCENĚNÍ

 

650

1.6.1

Pokročilá metoda

 

660

1.6.2

Standardizovaná metoda

 

670

1.6.3

Na základě OEM

 

680

1.7

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE TÝKAJÍCÍ SE VÝZNAMNÝCH EXPOZIC V OBCHODNÍM PORTFOLIU

 

690

1.8

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC

 

710

1.8.2

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 458

 

720

1.8.2*

Z toho: požadavky pro velké expozice

 

730

1.8.2**

Z toho: v důsledku upravených rizikových vah pro ošetření bublin v odvětví obytných a obchodních nemovitostí

 

740

1.8.2***

Z toho: v důsledku expozic uvnitř finančního sektoru

 

750

1.8.3

Z toho: dodatečné přísnější obezřetnostní požadavky podle článku 459

 

760

1.8.4

Z toho: Objem dodatečné rizikové expozice na základě článku 3 nařízení o kapitálových požadavcích

 


C 03.00 – KAPITÁLOVÉ POMĚRY A ÚROVNĚ KAPITÁLU (CA3)

Řádky

ID

Položka

Částka

010

1

Poměr kapitálu CET1

 

020

2

Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu CET1

 

030

3

Poměr kapitálu T1

 

040

4

Přebytek(+)/schodek(-) kapitálu T1

 

050

5

Celkový kapitálový poměr

 

060

6

Přebytek(+)/schodek(-) celkového kapitálu

 

Doplňkové položky: kapitálové poměry na základě úprav podle pilíře II

070

7

Poměr kmenového kapitálu tier 1 včetně úprav podle pilíře II

 

080

8

Cílový poměr kmenového kapitálu tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II

 

090

9

Kapitálový poměr tier 1 včetně úprav podle pilíře II

 

100

10

Cílový kapitálový poměr tier 1 v důsledku úprav podle pilíře II

 

110

11

Celkový kapitálový poměr včetně úprav podle pilíře II

 

120

12

Cílový celkový kapitálový poměr v důsledku úprav podle pilíře II

 


C 04.00 – DOPLŇKOVÉ POLOŽKY (CA4)

Řádek

ID

Položka

Sloupec

Odložené daňové pohledávky a závazky

010

010

1

Odložené daňové pohledávky celkem

 

020

1.1

Odložené daňové pohledávky, které nejsou závislé na budoucím zisku

 

030

1.2

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

040

1.3

Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku a vyplývající z přechodných rozdílů

 

050

2

Odložené daňové závazky celkem

 

060

2.1

Odložené daňové závazky, které nejsou odčitatelné od odložených daňových pohledávek závisejících na budoucím zisku

 

070

2.2

Odložené daňové závazky, které jsou odčitatelné od odložených daňových pohledávek závisejících na budoucím zisku

 

080

2.2.1

Odečitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které závisejí na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

090

2.2.2

Odečitatelné odložené daňové závazky související s odloženými daňovými pohledávkami, které závisejí na budoucím zisku a vyplývají z dočasných rozdílů

 

Úpravy o úvěrové riziko a očekávané ztráty

100

3

Přebytek (+) nebo schodek (-) podle IRB plynoucí z úprav o úvěrové riziko, dodatečných úprav ocenění a dalšího snížení kapitálu o očekávané ztráty z expozic, které nejsou v selhání

 

110

3.1

Celkové úpravy o úvěrové riziko, dodatečné úpravy ocenění a další snížení kapitálu způsobilé k zahrnutí do výpočtu výše očekávaných ztrát

 

120

3.1.1

Obecné úpravy o úvěrové riziko

 

130

3.1.2

Specifické úpravy o úvěrové riziko

 

131

3.1.3

Další úpravy ocenění a další snížení kapitálu

 

140

3.2

Způsobilé očekávané ztráty celkem

 

145

4

Přebytek (+) nebo schodek (-) podle IRB plynoucí ze specifických úprav o úvěrové riziko v rámci očekávaných ztrát z expozic, které jsou v selhání

 

150

4.1

Specifické úpravy o úvěrové riziko a pozice, s nimiž se nakládá obdobným způsobem

 

155

4.2

Způsobilé očekávané ztráty celkem

 

160

5

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet horního limitu přebytku rezervy způsobilé jako T2

 

170

6

Celkové hrubé rezervy způsobilé k zařazení do kapitálu T2

 

180

7

Objemy rizikově vážených expozic pro výpočet horního limitu rezervy způsobilé jako T2

 

Prahové hodnoty pro odpočty od kmenového kapitálu Tier 1

190

8

Prahová hodnota pro neodčitatelnost investic v subjektech finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

200

9

Prahová hodnota CET1 ve výši 10 %

 

210

10

Prahová hodnota CET1 ve výši 17,65 %

 

220

11

Způsobilý kapitál pro účely kvalifikovaných investic mimo finanční sektor a velké expozice

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

230

12

Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

240

12.1

Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

250

12.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

260

12.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

270

12.2

Nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

280

12.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

290

12.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

291

12.3

Syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

292

12.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

293

12.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

300

13

Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

310

13.1

Přímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

320

13.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

330

13.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

340

13.2

Nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

350

13.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

360

13.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

361

13.3

Syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

362

13.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

363

13.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

370

14

Investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

380

14.1

Přímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investice

 

390

14.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

400

14.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

410

14.2

Nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

420

14.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

430

14.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

431

14.3

Syntetické investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

432

14.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

433

14.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

Investice do kapitálu subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

440

15

Investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

450

15.1

Přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

460

15.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

470

15.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

480

15.2

Nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

490

15.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

500

15.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

501

15.3

Syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

502

15.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

503

15.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

510

16

Investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

520

16.1

Přímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

530

16.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

540

16.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

550

16.2

Nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

560

16.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

570

16.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

571

16.3

Syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

572

16.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

573

16.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

580

17

Investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici, očištěné o krátké pozice

 

590

17.1

Přímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

600

17.1.1

Hrubé přímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

610

17.1.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči přímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

620

17.2

Nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

630

17.2.1

Hrubé nepřímé investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

640

17.2.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči nepřímým hrubým investicím zahrnutým výše

 

641

17.3

Syntetické investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

642

17.3.1

Hrubé syntetické investice do kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

643

17.3.2

(-) Povolené započtení krátkých pozic vůči syntetickým hrubým investicím zahrnutým výše

 

Celkový objem rizikové expozice investic – neodečtené od příslušné kategorie kapitálu:

650

18

Rizikově vážené expozice investic do CET1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu CET1 instituce

 

660

19

Rizikově vážené expozice investic do AT1 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu AT1 instituce

 

670

20

Rizikově vážené expozice investic do T2 v subjektech finančního sektoru, které nejsou odečteny od kapitálu T2 instituce

 

Dočasná výjimka z odpočtů od kapitálu

680

21

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

690

22

Investice do kapitálových nástrojů CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

700

23

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

710

24

Investice do kapitálových nástrojů AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

720

25

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

730

26

Investice do kapitálových nástrojů T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce má významnou investici, s dočasnou výjimkou

 

Kapitálové rezervy

740

27

Požadavek kombinované kapitálové rezervy

 

750

 

Bezpečnostní kapitálová rezerva

 

760

 

Bezpečnostní rezerva z důvodu makroobezřetnostních nebo systémových rizik zjištěných na úrovni členského státu

 

770

 

Proticyklická kapitálová rezerva specifická pro danou instituci

 

780

 

Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika

 

790

 

Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce

 

800

 

Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce

 

810

 

Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce

 

Požadavky podle pilíře II

820

28

Kapitálové požadavky související s úpravami podle pilíře II

 

Další informace pro investiční podniky

830

29

Počáteční kapitál

 

840

30

Kapitál určený na základě fixních režijních nákladů

 

Další informace pro výpočet prahových hodnot vykazování

850

31

Zahraniční původní expozice

 

860

32

Původní expozice celkem

 

Dolní limit Basel I

870

 

Úpravy celkového kapitálu

 

880

 

Kapitál plně upravený pro dolní limit Basel I

 

890

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I

 

900

 

Kapitálové požadavky pro dolní limit Basel I – alternativa SA

 


C 05.01 - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ (CA5.1)

 

Úpravy CET1

Úpravy AT1

Úpravy T2

Úpravy obsažené v RWA

Doplňkové položky

Použitelný procentní podíl

Způsobilá částka bez přechodných ustanovení

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1

ÚPRAVY CELKEM

 

 

 

 

 

 

020

1.1

NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ

Propojené s {CA1;r220}

Propojené s {CA1;r660}

Propojené s {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje představující státní podporu

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Nástroje zařazené do kapitálu na základě směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Nástroje emitované institucemi se sídlem v členském státě, který je zařazen do ekonomického ozdravného programu

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Nástroje nepředstavující státní podporu

Propojené s {CA5.2;r010;c060}

Propojené s {CA5.2;r020;c060}

Propojené s {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

MENŠINOVÉ PODÍLY A EKVIVALENTY

Propojené s {CA1;r240}

Propojené s {CA1;r680}

Propojené s {CA1;r900}

 

 

 

080

1.1.2

Kapitálové nástroje a položky, které nelze považovat za menšinové podíly

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Přechodné uznání menšinových podílů v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu Tier 1 v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Přechodné uznání kvalifikovaného vedlejšího kapitálu Tier 2 v konsolidovaném kapitálu

 

 

 

 

 

 

100

1.3

OSTATNÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY

Propojené s {CA1;r520}

Propojené s {CA1;r730}

Propojené s {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Nerealizované zisky a ztráty

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Nerealizované zisky

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Nerealizované ztráty

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Nerealizované zisky z expozic vůči ústředním vládám zařazených do kategorie „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Nerealizované ztráty z expozic vůči ústředním vládám zařazených v kategorii „Realizovatelné“ podle standardu IAS39 potvrzeného EU

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Zisky a ztráty v reálné hodnotě vzniklé na základě vlastního úvěrového rizika instituce souvisejícího s derivátovými závazky

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Odpočty

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Ztráty za běžný finanční rok

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Nehmotná aktiva

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z přechodných rozdílů

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Schodek rezerv vůči očekávaným ztrátám založený na interním ratingu (IRB)

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

z toho: zavedení změn standardu IAS 19 - kladná položka

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

z toho: zavedení změn standardu IAS 19 - záporná položka

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Vlastní nástroje

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Vlastní nástroje CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

z toho: přímé investice

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

z toho: nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Vlastní nástroje AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

z toho: přímé investice

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

z toho: nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Vlastní nástroje T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

z toho: přímé investice

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

z toho: nepřímé investice

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Vzájemné účasti

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Vzájemné účasti v kapitálu CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Vzájemné účasti v kapitálu CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Vzájemné účasti v kapitálu AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Vzájemné účasti v kapitálu AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Vzájemné účasti v kapitálu T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Vzájemné účasti v kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Vzájemné účasti v kapitálu T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá významnou investici

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Odložené daňové pohledávky, které závisejí na budoucím zisku a vyplývají z přechodných rozdílů a nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Kapitálové nástroje subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Nástroje CET1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Nástroje AT1 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Nástroje T2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce významnou investici

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Výjimky z odpočtů u kapitálových investic v pojišťovnách od položek CET1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Další filtry a odpočty

 

 

 

 

 

 


C 05.02 – NÁSTROJE SE ZACHOVÁNÍM PRÁVNÍCH ÚČINKŮ: NÁSTROJE NEPŘEDSTAVUJÍCÍ STÁTNÍ PODPORU (CA5.2)

CA 5.2 – Nástroje se zachováním právních účinků: nástroje nepředstavující státní podporu

Výše nástrojů plus související emisní ážio

Základ pro výpočet limitu

Použitelný procentní podíl

Limit

(–) Částka, která překračuje limity pro zachování právních účinků

Celková zachovaná částka

Kód

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

010

1.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. a) směrnice 2006/48/ES

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Nástroje, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. ca) a čl. 154 odst. 8 a 9 směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení v článku 489

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Celková výše nástrojů bez kupní opce nebo pobídky ke splacení

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Nástroje se zachováním právních účinků s kupní opcí nebo pobídkou ke splacení

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Nástroje s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 49 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Přebytek u limitu nástrojů CET1 se zachováním právních účinků

 

 

 

 

 

 

090

3

Položky, jež vyhovují ustanovením čl. 57 písm. e), f), g) nebo h) směrnice 2006/48/ES, s výhradou omezení uvedených v článku 490

 

 

 

 

 

link to {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Položky bez pobídky ke splacení celkem

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Položky se zachováním právních účinků s pobídkou ke splacení

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které splňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Položky s kupní opcí uplatnitelnou po datu vykázání, které nesplňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Položky s kupní opcí uplatnitelnou do 20. července 2011 včetně, které nesplňují podmínky uvedené v článku 63 nařízení o kapitálových požadavcích po datu skutečné splatnosti

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Přebytek u limitu nástrojů AT1 se zachováním právních účinků

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH – CELKEM (GS TOTAL)

 

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNUTÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

PROVOZNÍ RIZIKO

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – SKUPINOVÁ SOLVENTNOST: INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH PODNICÍCH (GS)

SUBJEKTY, KTERÉ JSOU ZAHRNUTY DO KONSOLIDACE

INFORMACE O SUBJEKTECH PODLÉHAJÍCÍCH KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU SUBJEKTŮ K SOLVENTNOSTI SKUPINY

KAPITÁLOVÉ REZERVY

NÁZEV

KÓD

Kód LEI

INSTITUCE NEBO EKVIVALENT (ANO / NE)

ROZSAH ÚDAJŮ: SAMOSTATNĚ PLNĚ KONSOLIDOVANÉ (SF) NEBO SAMOSTATNĚ ČÁSTEČNĚ KONSOLIDOVÁNÉ (SP)

KÓD ZEMĚ

PODÍL ÚČASTI (%)

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KAPITÁL

 

CELKOVÝ OBJEM RIZIKOVÉ EXPOZICE

 

KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL ZAHRNUTÝ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU

 

KONSOLIDOVANÝ KAPITÁL

 

POŽADAVKY KOMBINOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH REZERV

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

PROVOZNÍ RIZIKO

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC

 

KAPITÁL TIER 1 CELKEM

 

KAPITÁL TIER 2

 

ÚVĚROVÉ RIZIKO; ÚVĚROVÉ RIZIKO PROTISTRANY; RIZIKO ROZŘEDĚNÍ, VOLNÝCH DODÁVEK A VYPOŘÁDACÍ RIZIKO/RIZIKO DODÁNÍ

POZIČNÍ, MĚNOVÉ A KOMODITNÍ RIZIKO

PROVOZNÍ RIZIKO

OBJEMY OSTATNÍCH RIZIKOVÝCH EXPOZIC

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 1

 

KVALIFIKOVANÉ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KAPITÁLU TIER 2

DOPLŇKOVÁ POLOŽKA: GOODWILL (–) / (+) NEGATIVNÍ GOODWILL

Z TOHO: KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: PŘÍSPĚVKY KE KONSOLIDOVANÉMU VÝSLEDKU

Z TOHO: (–) GOODWILL/(+) NEGATIVNÍ GOODWILL

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA

PROTICYKLICKÁ KAPITÁLOVÁ REZERVA SPECIFICKÁ PRO INSTITUCI

BEZPEČNOSTNÍ KAPITÁLOVÁ REZERVA, JE-LI NA ÚROVNI ČLENSKÉHO STÁTU ZJIŠTĚNO MAKROOBEZŘETNOSTNÍ NEBO SYSTÉMOVÉ RIZIKO

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO KRYTÍ SYSTÉMOVÉHO RIZIKA

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO GLOBÁLNÍ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

KAPITÁLOVÁ REZERVA PRO JINÉ SYSTÉMOVĚ VÝZNAMNÉ INSTITUCE

 

KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1

 

VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

 

MENŠINOVÉ PODÍLY ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1

KVALIFIKOVANÉ NÁSTROJE TIER 1 ZAHRNUTÉ DO KONSOLIDOVANÉHO VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 1

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE KAPITÁLU TIER 1, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK A EMISNÍ ÁŽIO

Z TOHO: MENŠINOVÉ PODÍLY

SOUVISEJÍCÍ KAPITÁLOVÉ NÁSTROJE, SOUVISEJÍCÍ NEROZDĚLENÝ ZISK, EMISNÍ ÁŽIO A OSTATNÍ FONDY

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1

Z TOHO: KVALIFIKOVANÝ KAPITÁL TIER 2

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: STANDARDIZOVANÝ PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM (CR SA)

Třída expozice podle SA

 

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

(-) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY SOUVISEJÍCÍ S PŮVODNÍ EXPOZICÍ

EXPOZICE BEZ ÚPRAV OCENĚNÍ A REZERV

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

ČISTÁ EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA S DOPADEM NA HODNOTU EXPOZICE: MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA KOMPLEXNÍ METODA FINANČNÍHO KOLATERÁLU

PLNĚ UPRAVENÁ HODNOTA EXPOZICE (E*)

STRUKTURA PLNĚ UPRAVENÉ HODNOTY EXPOZICE PODROZVAHOVÝCH POLOŽEK PODLE KONVERZNÍCH FAKTORŮ

HODNOTA EXPOZICE

 

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

 

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA: UPRAVENÉ HODNOTY (Ga)

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

KOEFICIENT VOLATILITY PRO DANOU EXPOZICI

(-) FINANČNÍ KOLATERÁL: UPRAVENÁ HODNOTA (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM VYPRACOVANÝM URČENOU EXTERNÍ RATINGOVOU AGENTUROU

Z TOHO: S ÚVĚROVÝM HODNOCENÍM POCHÁZEJÍCÍM OD CENTRÁLNÍ VLÁDY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) FINANČNÍ KOLATERÁL: JEDNODUCHÁ METODA

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

(–) CELKOVÝ ODTOK

PŘÍTOKY CELKEM (+)

 

Z TOHO: KOEFICIENT VOLATILITY NEBO SPLATNOSTI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

020

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

z toho: MSP, na něž se použije koeficient podpory malých a středních podniků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

z toho: expozice zajištěné nemovitostmi – obytné nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

z toho: expozice v rámci trvalého částečného použití standardizovaného přístupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

z toho: expozice v rámci standardizovaného přístupu, v jejichž případě orgán dohledu poskytl předchozí svolení s postupným zaváděním přístupu IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

070

Rozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Podrozvahové expozice podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Transakce s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

z toho: s centrálním clearingem prostřednictvím kvalifikované ústřední protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE RIZIKOVÝCH VAH:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ostatní rizikové váhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY

290

Expozice zajištěné obchodními nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expozice v selhání s rizikovou váhou ve výši 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expozice zajištěné obytnými nemovitostmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expozice v selhání s rizikovou váhou ve výši 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB) (CR IRB 1)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

 

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) CELKOVÝ ODTOK

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSTATNÍ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

JINÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

CELKOVÉ EXPOZICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buňka propojená s CA

 

 

 

 

 

STRUKTURA CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE DRUHŮ EXPOZIC:

020

Rozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Podrozvahové položky podléhající úvěrovému riziku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice/transakce podléhající úvěrovému riziku protistrany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Transakce s financováním cenných papírů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Transakce s deriváty a s delší dobou vypořádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Z křížového započtení na základě smlouvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOZICE ZAŘAZENÉ DO STUPŇŮ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKŮ: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPECIALIZOVANÁ KRITÉRIA ROZDĚLENÍ PŮJČEK DO PÁSEM: CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA PODLE RIZIKOVÝCH VAH CELKOVÝCH EXPOZIC PODLE SPECIALIZOVANÝCH KRITÉRIÍ ROZDĚLENÍ PŮJČEK DO PÁSEM:

090

RIZIKOVÁ VÁHA: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Z toho: v kategorii 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

ALTERNATIVNÍ ZPRACOVÁNÍ: ZAJIŠTĚNO NEMOVITOSTÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOZICE Z VOLNÝCH DODÁVEK PŘI APLIKACI RIZIKOVÝCH VAH PODLE ALTERNATIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ NEBO 100 % A JINÉ EXPOZICE PODLÉHAJÍCÍ RIZIKOVÉMU VÁŽENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RIZIKO ROZŘEDĚNÍ: NAKOUPENÉ POHLEDÁVKY CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – ÚVĚROVÁ RIZIKA A ÚVĚROVÁ RIZIKA PROTISTRANY A VOLNÉ DODÁVKY: PŘÍSTUP KE KAPITÁLOVÝM POŽADAVKŮM ZALOŽENÝ NA INTERNÍM RATINGU (IRB), STRUKTURA PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (CR IRB 2)

Třída expozice podle IRB:

Vlastní odhady LGD a/nebo konverzní faktory:

RATINGOVÝ STUPEŇ DLUŽNÍKA (IDENTIFIKÁTOR ŘÁDKU)

INTERNÍ RATINGOVÝ SYSTÉM

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA SE SUBSTITUČNÍMI VLIVY NA EXPOZICI

EXPOZICE PO ZOHLEDNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH VLIVŮ SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

 

HODNOTA EXPOZICE

 

TECHNIKY SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA ZOHLEDŇOVANÉ V ODHADECH LGD S VÝJIMKOU PŘÍSTUPU DVOJÍHO SELHÁNÍ

PODLÉHAJÍCÍ DVOJÍMU ZPPRACOVÁNÍ SELHÁNÍ

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%) PRO VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ SPLATNOST (POČET DNŮ)

RIZIKOVĚ VÁŽENÝ OBJEM EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

RIZIKOVĚ VÁŽENÁ ČÁSTKA EXPOZICE PO VYNÁSOBENÍ PODPŮRNÝM KOEFICIENTEM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

DOPLŇKOVÉ POLOŽKY:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

(–) JINÉ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

SUBSTITUCE EXPOZICE V DŮSLEDKU SNIŽOVÁNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA:

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

(–) ÚPRAVY OCENĚNÍ A REZERVY

POČET DLUŽNÍKŮ

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

(–) ZÁRUKY

(–) ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

(–) CELKOVÝ ODTOK

PŘÍTOKY CELKEM (+)

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: PODROZVAHOVÉ POLOŽKY

Z TOHO: VZNIKAJÍCÍ Z ÚVĚROVÉHO RIZIKA PROTISTRANY

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

ZÁRUKY

ÚVĚROVÉ DERIVÁTY

POUŽÍVAJÍ SE VLASTNÍ ODHADY LGD:

OSTATNÍ MAJETKOVÉ ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA

ZPŮSOBILÝ FINANČNÍ KOLATERÁL

JINÝ ZPŮSOBILÝ KOLATERÁL

 

Z TOHO: VELKÉ SUBJEKTY FINANČNÍHO SEKTORU A NEREGULOVANÉ FINANČNÍ SUBJEKTY

NEMOVITOSTI

JINÝ FYZICKÝ KOLATERÁL

POHLEDÁVKY

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE SA (CR GB 1)

Stát:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Expozice v selhání

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Z toho: odpisy

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Ústřední vlády nebo centrální banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Regionální vlády nebo místní orgány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Subjekty veřejného sektoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Mezinárodní rozvojové banky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Mezinárodní organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instituce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Retail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Zajištěné hypotékou na nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

z toho: malé a střední podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expozice v selhání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Položky související se zvláště vysokým rizikem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pohledávky vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Subjekty kolektivního investování (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Kapitálové expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Jiné expozice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 – GEOGRAFICKÁ STRUKTURA EXPOZIC PODLE SÍDLA DLUŽNÍKA: EXPOZICE IRB (CR GB 2)

Stát:

 

PŮVODNÍ EXPOZICE PŘED VYNÁSOBENÍM KONVERZNÍMI FAKTORY

Z toho: v selhání

Nová selhání zjištěná pro dané období

Obecné úpravy o úvěrové riziko

Specifické úpravy o úvěrové riziko

Z toho: odpisy

Úpravy o úvěrové riziko/odpisy u nově zjištěných selhání

PD PŘIŘAZENÁ PODLE RATINGOVÉHO STUPNĚ NEBO SESKUPENÍ DLUŽNÍKA (%)

EXPOZICÍ VÁŽENÁ PRŮMĚRNÁ HODNOTA LGD (%)

Z toho: v selhání

HODNOTA EXPOZICE

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PŘED UPLATNĚNÍM PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

Z toho: v selhání

OBJEM RIZIKOVĚ VÁŽENÝCH EXPOZIC PO UPLATNĚNÍ PODPŮRNÉHO KOEFICIENTU PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VÝŠE OČEKÁVANÝCH ZTRÁT

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Ústřední vlády nebo centrální banky