Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0003

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/3 ze dne 30. září 2014 , kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích Text s významem pro EHP

OJ L 2, 6.1.2015, p. 57–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/3/oj

6.1.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/57


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/3

ze dne 30. září 2014,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009, pokud jde o regulační technické normy pro požadavky na zveřejňování informací o strukturovaných finančních nástrojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách (1), a zejména na čl. 8b odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 8b nařízení (ES) č. 1060/2009 by investoři měli získávat dostatečné informace o kvalitě a výkonnosti svých podkladových aktiv, aby mohli provést informované posouzení bonity strukturovaných finančních nástrojů. Rovněž by se tím snížila závislost investorů na ratinzích a mělo by se usnadnit vydávání nevyžádaných ratingů.

(2)

Toto nařízení by se mělo použít na všechny finanční nástroje či jiná aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému transakcí ve smyslu čl. 4 bodu 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) za podmínky, že emitent, původce nebo sponzor je usazen v Unii a za tímto účelem má v Unii své sídlo. Toto nařízení by se proto mělo vztahovat pouze na finanční nástroje nebo jiná aktiva vyplývající z transakce nebo systému transakcí, jímž je úvěrové riziko související s jednou expozicí či seskupením expozic rozloženo do jednotlivých tranší a který vykazuje znaky uvedené ve zmíněném článku. Proto by v souladu s uvedeným nařízením neměla být expozice, která vytváří přímou platební povinnost v rámci transakce nebo systému transakcí používaných k financování nebo řízení hmotných aktiv, považována za expozici vůči sekuritizaci, a to i když daná transakce nebo daný systém transakcí mají platební povinnosti s různou nadřízeností.

(3)

Oblast působnosti tohoto nařízení by se neměla omezovat na emise strukturovaných finančních nástrojů, které splňují požadavky klasifikace jako zajištění, ale měla by zahrnovat i jiné finanční nástroje a aktiva vyplývající ze sekuritizační transakce nebo systému transakcí, jako jsou nástroje peněžního trhu, včetně programů obchodních cenných papírů zajištěných aktivy. Kromě toho by se toto nařízení mělo použít na strukturované finanční nástroje s ratingy přiřazenými ratingovou agenturou registrovanou v Unii i na strukturované finanční nástroje bez takových ratingů. Do oblasti působnosti tohoto nařízení by měly spadat i soukromé a dvoustranné transakce, jakož i transakce, které nejsou nabízeny veřejnosti nebo nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

(4)

Toto nařízení obsahuje standardizované předlohy pro zveřejňování informací pro řadu kategorií tříd aktiv. Aniž je dotčena oblast působnosti tohoto nařízení a než orgán ESMA vypracuje požadavky na oznamovací povinnosti a než je Komise schválí, měly by se tyto standardizované předlohy pro zveřejňování informací a všechny oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení vztahovat pouze na strukturované finanční nástroje zajištěné podkladovými aktivy, která jsou zařazena na seznam kategorií tříd podkladových aktiv upřesněný v tomto nařízení a která kromě toho nemají soukromou nebo dvoustrannou povahu.

(5)

Při plnění požadavků tohoto nařízení by emitenti, původci a sponzoři měli dodržovat vnitrostátní právní předpisy a právní předpisy Unie upravující ochranu důvěrnosti informačních zdrojů a zpracování osobních údajů s cílem předejít možným porušením těchto právních předpisů.

(6)

Emitent, původce a sponzor mohou určit subjekt odpovědný za oznamování informací na internetovou stránku, kterou zřídí orgán ESMA v souladu s čl. 8b odst. 4 nařízení (ES) č. 1060/2009 (internetová stránka pro strukturované finanční nástroje). Rovněž by mělo být možné zadat zajištění této oznamovací povinnosti jinému externímu subjektu, například obsluhovateli. Takovým postupem by neměla být dotčena odpovědnost emitenta, původce a sponzora podle tohoto nařízení.

(7)

Orgán ESMA by měl na svých internetových stránkách sdělovat řadu technických pokynů k předkládání zpráv, týkajících se mimo jiné přenosu a formátu souborů, které mají předkládat emitenti, původci a sponzoři. Orgán ESMA by měl tyto technické pokyny k předkládání zpráv sdělit včas přede dnem uplatnění oznamovacích povinností stanovených v tomto nařízení s cílem umožnit emitentům, původcům, sponzorům a jiným zúčastněným stranám, aby měli dostatek času na vytvoření odpovídajících systémů a postupů podle technických pokynů poskytnutých orgánem ESMA.

(8)

Informace, které mají být poskytovány podle tohoto nařízení, by měly být sestaveny ve standardním formátu, aby umožňovaly automatické zpracování údajů na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje. Informace by měly být rovněž zveřejňovány ve formátu snadno přístupném pro kteréhokoli uživatele této internetové stránky. Orgán ESMA by měl zajistit, aby odvětvové příslušné orgány měly k této internetové stránce přístup a mohly plnit úkoly, které jsou jim uloženy podle nařízení (ES) č. 1060/2009.

(9)

Toto nařízení se opírá o návrh regulačních technických norem předložených orgánem ESMA Komisi podle článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(10)

Orgán ESMA uskutečnil otevřenou veřejnou konzultaci o návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(11)

Je zapotřebí přiměřená doba na to, aby se emitenti, původci a sponzoři strukturovaného finančního nástroje usazení v Unii mohli přizpůsobit a přijmout nezbytná opatření ke splnění požadavků tohoto nařízení a aby mohl orgán ESMA připravit internetovou stránku pro strukturované finanční nástroje, na níž by mělo probíhat zveřejňování informací požadované tímto nařízením. Toto nařízení by se tudíž mělo použít od 1. ledna 2017. Orgán ESMA by však měl sdělit potřebné technické pokyny k předkládání zpráv včas přede dnem použití tohoto nařízení. Je to nutné k tomu, aby emitenti, původci a sponzoři strukturovaného finančního nástroje usazení v Unii měli dostatek času na vytvoření odpovídajících systémů a postupů podle těchto technických pokynů s cílem zajistit úplné a správné předkládání zpráv a na zohlednění dalšího vývoje na finančních trzích v Unii,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se použije na všechny strukturované finanční nástroje, jejichž emitent, původce nebo sponzor je usazen v Unii a které jsou emitovány po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 2

Vykazující subjekt

1.   Emitent, původce a sponzor strukturovaného finančního nástroje mohou určit jeden nebo více vykazujících subjektů, které zveřejňují informace požadované podle článků 3 a 4 a podle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení na internetové stránce uvedené v čl. 8b odst. 4 nařízení (ES) č. 1060/2009 („internetová stránka pro strukturované finanční nástroje“). Tyto subjekty zveřejňují požadované informace na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje v souladu s články 4 až 7 tohoto nařízení.

2.   Emitent, původce a sponzor strukturovaného finančního nástroje, který určil subjekt nebo subjekty podle odstavce 1, informuje orgán ESMA bez zbytečného prodlení o každém subjektu určeném podle uvedeného odstavce. Tímto určením není dotčena odpovědnost emitenta, původce a sponzora splnit požadavky článku 8b nařízení (ES) č. 1060/2009.

Článek 3

Předkládané informace

Jestliže je strukturovaný finanční nástroj zajištěn kterýmkoli z podkladových aktiv uvedených v článku 4, uvede vykazující subjekt na internetovou stránku pro strukturované finanční nástroje tyto informace:

a)

informace na úrovni úvěrů prostřednictvím standardizovaných předloh pro zveřejňování informací obsažených v přílohách I až VII;

b)

v příslušných případech poskytne u strukturovaného finančního nástroje níže uvedené dokumenty včetně podrobného popisu kaskády plateb u tohoto nástroje:

i)

konečný nabídkový dokument nebo prospekt spolu s doklady o uzavření transakce, včetně veškerých veřejných dokumentů uvedených v prospektu nebo upravujících mechanismus transakce a vyjma právních posudků,

ii)

smlouvu o prodeji aktiv, smlouvu o postoupení, novaci nebo převodu a relevantní prohlášení o svěřenství,

iii)

smlouvy o obsluze, náhradní obsluze, správě a řízení hotovosti,

iv)

svěřeneckou listinu, zajišťovací listinu, dohodu o zastoupení, smlouvu s bankou o vedení účtu, smlouvu o zaručené investici a smlouvu o podmínkách či o rámci hlavního trustu či o použití hlavních definic,

v)

relevantní dohody mezi věřiteli, dokumentaci swapů, smlouvy o podřízených úvěrech, smlouvy o úvěrech pro začínající podniky a dohody o likviditním příslibu,

vi)

podkladovou dokumentaci nezbytnou pro pochopení dané transakce,

c)

jestliže prospekt není vypracován v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES (4), uvede shrnutí transakce nebo přehled hlavních prvků strukturovaného finančního nástroje, a to včetně:

i)

struktury obchodu,

ii)

charakteristiky aktiv, peněžních toků, prvků úvěrového posílení a podpory likvidity,

iii)

hlasovacích práv majitelů dluhopisu, vztahu mezi majiteli dluhopisu a ostatními zajištěnými věřiteli v transakci,

iv)

seznamu všech rozhodných hodnot a událostí uvedených v dokumentech předložených na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje v souladu s písmenem b), které by mohly mít významný dopad na výkonnost strukturovaných finančních nástrojů,

v)

strukturních diagramů obsahujících přehled transakce, peněžních toků a vlastnické struktury,

d)

zprávy pro investory obsahující informace obsažené v příloze VIII.

Článek 4

Podkladová aktiva

Požadavky na informace stanovené v článku 3 se použijí na strukturované finanční nástroje zajištěné těmito podkladovými aktivy:

a)

hypotečními úvěry na obytné nemovitosti: tato třída strukturovaných finančních nástrojů zahrnuje strukturované finanční nástroje zajištěné hypotečními úvěry první a druhé třídy a neúčelovými hypotečními úvěry. U této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze I;

b)

hypotečními úvěry na nebytové nemovitosti: tato třída strukturovaných finančních nástrojů zahrnuje strukturované finanční nástroje zajištěné úvěry na maloobchodní nebo kancelářské prostory, úvěry nemocnicím, úvěry na domy s pečovatelskou službou, skladovací zařízení, hotely, ošetřovatelská zařízení, průmyslové úvěry a úvěry na bytové domy. U této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze II;

c)

úvěry malým a středním podnikům: u této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze III;

d)

úvěry na pořízení auta: u této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze IV;

e)

spotřebitelskými úvěry: u této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze V;

f)

úvěry z kreditních karet: u této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze VI;

g)

leasingem fyzickým osobám nebo podnikatelům: u této třídy strukturovaných finančních nástrojů se na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje uvádějí informace obsažené v předloze v příloze VII.

Článek 5

Četnost předkládání zpráv

1.   Informace uvedené v čl. 3 písm. a) a d) se zpřístupní čtvrtletně, nejpozději jeden měsíc po dni splatnosti úroku z dotyčného strukturovaného finančního nástroje.

2.   Informace uvedené v čl. 3 písm. b) a c) se předkládají neprodleně po emisi strukturovaného finančního nástroje.

3.   Vedle požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 platí následující:

a)

jestliže pro strukturovaný finanční nástroj platí i požadavky stanovené v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (5) o obchodování zasvěcené osoby a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), zveřejní vykazující subjekt veškeré informace zveřejněné podle uvedeného článku následně bez prodlení i na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje;

b)

jestliže se nepoužije ustanovení písmene a), zveřejní vykazující subjekt na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje neprodleně jakoukoli významnou změnu nebo událost ve kterémkoliv z níže uvedených případů:

i)

porušení povinnosti stanovené v dokumentech poskytovaných podle čl. 3 písm. b);

ii)

strukturální rysy, které mohou významně ovlivnit výkonnost strukturovaného finančního nástroje;

iii)

charakteristiky rizika spojeného se strukturovaným finančním nástrojem a podkladovými aktivy.

Článek 6

Postupy předkládání zpráv

1.   Vykazující subjekt předkládá soubory s údaji v souladu se systémem předkládání zpráv na internetové stránce pro strukturované finanční nástroje a s technickými pokyny, které na svých internetových stránkách poskytne orgán ESMA.

2.   Orgán ESMA tyto technické pokyny na svých internetových stránkách zveřejní nejpozději dne 1. července 2016.

3.   Vykazující subjekt uloží soubory zaslané na internetovou stránku pro strukturované finanční nástroje a touto stránkou přijaté v elektronické podobě a uchová je po dobu nejméně pěti let. Vykazující subjekt nebo emitent, původce nebo sponzor tyto soubory na požádání poskytne odvětvovým příslušným orgánům vymezeným v čl. 3 odst. 1 písm. r) nařízení (ES) č. 1060/2009.

4.   Pokud vykazující subjekt nebo emitent, původce nebo sponzor zjistí věcné chyby v údajích, které byly poskytnuty na internetovou stránku pro strukturované finanční nástroje, příslušné údaje bez zbytečného prodlení opraví.

Článek 7

Předkládání zpráv mezi dnem vstupu v platnost a dnem použití

1.   Pokud jde o strukturované finanční nástroje emitované v době od vstupu tohoto nařízení v platnost do dne použití tohoto nařízení, emitent, původce a sponzor splní požadavky na předkládání zpráv stanovené v tomto nařízení jen ve vztahu ke strukturovaným finančním nástrojům, které ke dni použití tohoto nařízení dosud nejsou splaceny.

2.   Ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost do dne jeho použití nejsou emitent, původce a sponzor povinni informace požadované podle tohoto nařízení uchovávat.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Ustanovení čl. 6 odst. 2 se však použije od dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. září 2014.

Za Komisi

předseda

José Manuel BARROSO


(1)  Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).


PŘÍLOHA I

Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných hypotečními úvěry na obytné nemovitosti

AKTIVA:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Datum ukončení seskupení

Dynamické

Datum

Datum ukončení seskupení nebo portfolia. Všechna data se uvádějí ve formátu RRRR-MM-DD.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód seskupení nebo portfolia/název transakce.

Identifikační kód úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód (ID) jednotlivých úvěrů. ID úvěru by se v celém průběhu transakce nemělo měnit.

Původce

Statické

Textový

Věřitel, který poskytl původní úvěr.

Identifikační kód obsluhovatele

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého obsluhovatele uvádějící, který subjekt obsluhuje daný úvěr.

Identifikační kód příjemce úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód (ID) každého příjemce úvěrů (který nezobrazuje skutečné jméno) umožňující identifikovat příjemce, kteří mají v seskupení více úvěrů (například poskytnutí dalších úvěrů/druhé zástavní právo se uvádějí jako samostatné položky). Tento identifikační kód by se neměl v průběhu transakce měnit.

Identifikační kód nemovitosti

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód (ID) každé nemovitosti umožňující identifikovat nemovitosti, s nimiž souvisí více úvěrů v seskupení (například poskytnutí dalších úvěrů/druhé zástavní právo se uvádějí jako samostatné položky).

Informace o příjemci úvěrů

Zaměstnanecký status příjemce úvěru

Statické

Seznam

Zaměstnanecký status hlavního žadatele.

Hlavní příjem

Statické

Numerický

Hrubý roční hlavní příjem příjemce úvěru (bez nájemného), který byl předmětem posouzení.

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu

Statické

Seznam

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu.

Charakteristika úvěru

Datum vzniku úvěru

Statické

Datum/numerický

Den poskytnutí původního úvěru.

Den splatnosti úvěru

Dynamické

Datum/numerický

Den splatnosti úvěru.

Účel

Statické

Seznam

Účel úvěru.

Úvěrové období

Statické

Numerický

Původní smluvní období (počet měsíců).

Denominace měny úvěru

Statické

Seznam

Denominace měny úvěru.

Původní zůstatek

Statické

Numerický

Zůstatek původního úvěru (včetně poplatků).

Stávající zůstatek

Dynamické

Numerický

Výše nesplaceného úvěru k datu ukončení seskupení. Měla by zahrnovat všechny částky, které jsou zajištěny hypotečním úvěrem a budou v transakci klasifikovány jako jistina.

Metoda splácení

Statické

Seznam

Typ splácení jistiny.

Četnost plateb

Statické

Seznam

Četnost splatných plateb, tj. počet měsíců, které uplynou mezi jednotlivými platbami.

Splatná platba

Dynamické

Numerický

Pravidelná splatná smluvní platba (platba splatná v případě, že neplatí žádná jiná platební ujednání).

Typ splácení

Statické

Seznam

Typ splácení jistiny.

Úroková sazba

Druh úrokové sazby

Statické

Seznam

Druh úrokové sazby.

Index současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena hypoteční úroková sazba).

Současná úroková sazba

Dynamické

Numerický

Současná úroková sazba (v %).

Marže současné úrokové sazby

Dynamické

Numerický

Marže současné úrokové sazby (u úvěrů s pevnou sazbou se rovná současné úrokové sazbě, u úvěrů s plovoucí sazbou se jedná o marži nad indexovou sazbou (nebo pod ní, je-li hodnota uvedena jako záporná)).

Interval úpravy úrokové sazby

Dynamické

Numerický

Interval úpravy úrokové sazby v měsících (platí pro úvěry s plovoucí sazbou).

Marže 1. revize

Dynamické

Numerický

Marže (v %) úvěru ke dni první revize.

Den 1. revize úrokové sazby

Dynamické

Datum/numerický

Den příští změny úrokové sazby (např. změna diskontní marže, konec fixního období, nová fixace úvěru atd.; nejedná se o den příští fixace referenční sazby LIBOR).

Marže 2. revize

Dynamické

Numerický

Marže (v %) úvěru ke dni druhé revize.

Den 2. revize úrokové sazby

Dynamické

Datum/numerický

Den druhé změny úrokové sazby.

Marže 3. revize

Dynamické

Numerický

Marže (v %) úvěru ke dni třetí revize.

Den 3. revize úrokové sazby

Dynamické

Datum/numerický

Den třetí změny úrokové sazby.

Index zrevidované úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Index příští úrokové sazby.

Nemovitost a dodatečný kolaterál

Poštovní směrovací číslo nemovitosti

Statické

Textový/numerický

Musí být zadány minimálně první dva nebo tři znaky.

Druh nemovitosti

Statické

Seznam

Druh nemovitosti.

Původní poměr úvěru k hodnotě

Statické

Numerický

Původní posouzený poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno druhé zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.

Výše ocenění

Statické

Numerický

Hodnota nemovitosti ke dni posledního poskytnutí úvěru před sekuritizací. Výše ocenění by měla být uvedena ve stejné měně jako úvěr.

Původní druh ocenění

Statické

Seznam

Druh ocenění při vzniku úvěru.

Den ocenění

Statické

Datum/numerický

Den posledního ocenění nemovitosti v době posledního poskytnutí úvěru před sekuritizací.

Současný poměr úvěru k hodnotě

Dynamické

Numerický

Současný poměr úvěru k hodnotě (LTV) původce. Je-li k zajištění úvěru zřízeno druhé zástavní právo, měl by být uveden kombinovaný nebo celkový LTV.

Výše současného ocenění

Dynamické

Numerický

Nejnovější výše ocenění (pokud bylo například ke dni převzetí zastaveného majetku provedeno více ocenění, mělo by být uvedeno nejnižší z nich). Výše ocenění by měla být uvedena ve stejné měně jako úvěr.

Druh současného ocenění

Dynamické

Seznam

Druh současného ocenění.

Den současného ocenění

Dynamické

Datum/numerický

Den nejnovějšího ocenění.

Informace o výkonnosti

Stav účtu

Dynamické

Seznam

Aktuální stav účtu.

Zůstatek po splatnosti

Dynamické

Numerický

Aktuální zůstatek částky po splatnosti. Částka po splatnosti je definována jako: celkové platby splatné k aktuálnímu dni MINUS celkové platby obdržené k aktuálnímu dni MINUS veškeré kapitalizované částky. Poplatky stanovené pro daný účet by se sem zahrnovat neměly.

Počet měsíců po splatnosti

Dynamické

Numerický

Počet měsíců, po které je daný úvěr po splatnosti (k datu ukončení seskupení) podle definice emitenta.

Částka po splatnosti před jedním měsícem

Dynamické

Numerický

Zůstatek po splatnosti (definovaný podle položky „Zůstatek po splatnosti“) za předchozí měsíc.

Částka po splatnosti před dvěma měsíci

Dynamické

Numerický

Zůstatek po splatnosti (definovaný podle položky „Zůstatek po splatnosti“) před dvěma měsíci.

Soudní řízení

Dynamické

Y/N

Označte, zda probíhají soudní řízení.

Den splacení

Dynamické

Datum/numerický

Den splacení účtu.

Selhání nebo realizace zástavy

Dynamické

Numerický

Celková částka v selhání před použitím výnosů z prodeje a vymožených prostředků.

Den selhání nebo realizace zástavy

Dynamické

Numerický

Den selhání nebo realizace zástavy.

Dolní limit prodejní ceny

Dynamické

Numerický

Cena dosažená při prodeji nemovitosti v případě realizace zástavy, zaokrouhlená dolů na nejbližších 10 000.

Ztráta z prodeje

Dynamické

Numerický

Celková ztráta bez zahrnutí poplatků, naběhlých úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny).

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

Numerický

Kumulativní vymožené částky – relevantní pouze v případech, kdy došlo ke ztrátám.


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Pole s údaji o cenných papírech nebo dluhopisech

Den hlášení

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu. Všechna data se uvádějí ve formátu RRRR-MM-DD.

Emitent

Statické

Text

Název emitenta, a případně série emise.

Čerpání v rámci likviditního příslibu

Dynamické

Y/N

Potvrďte, zda v období končícím k poslednímu dni splátky úroku došlo k čerpání v rámci likviditního příslibu.

Pole s údaji o kolaterálu

Rozhodná měření/poměry

Dynamické

Y/N

K aktuálnímu dni stanovení zjištěný stav různých měření a poměrů prodlení, rozmělnění, selhání, ztráty a podobných kolaterálových měření a poměrů, které jsou prováděny, resp. zjišťovány v souvislosti s předčasným umořením nebo jinou rozhodnou událostí. Nastala rozhodná událost?

Průměrná konstantní míra předčasného splácení

Dynamické

Numerický

Zpráva musí uvádět průměrnou hodnotu (Avg) konstantní míry předčasného splácení (Constant Pre-payment Rate, CPR) podkladových hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti. V některých jurisdikcích může seskupení hypotečních úvěrů zahrnovat rovněž komerční úvěry. Průměrná rychlost CPR je částka vyjádřená jako anualizované procento jistiny předčasně splacené nad rámec řádných splátek. Průměrná rychlost CPR se vypočte tak, že se současný zůstatek jistiny hypotečního úvěru na obytné nemovitosti (tj. skutečný zůstatek) nejprve vydělí plánovaným zůstatkem jistiny tohoto úvěru za předpokladu, že nebyly uhrazeny žádné předčasné splátky (tj. že byly provedeny pouze řádné splátky). Tento podíl se následně umocní, přičemž mocnitelem je číslo dvanáct vydělené počtem měsíců uplynulých od emise. Průměrná rychlost CPR se pak stanoví tak, že se tento výsledek odečte od čísla jedna a vynásobí se stem (100). Tento výpočet je vyjádřen takto:

Formula

Kontaktní informace pro hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Text

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.

Kontaktní informace

Statické

Text

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Pole na úrovni tranše

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo) přidělené tranši cenných papírů zajištěných hypotečními úvěry na obytné nemovitosti (dále jen „RMBS“) vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, pak jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem. Zadáváte-li více kódů, oddělte je čárkami.

Den splátky úroku

Dynamické

Datum

Periodické datum, na kdy je naplánována splátka úroku majitelům konkrétní tranše strukturovaného finančního nástroje zajištěného hypotečními úvěry na obytné nemovitosti.

Den splátky jistiny

Dynamické

Datum

Periodické datum, na kdy je naplánována splátka jistiny majitelům konkrétní tranše strukturovaného finančního nástroje zajištěného hypotečními úvěry na obytné nemovitosti.

Měna

Statické

Text

Jednotka (jednotky) měny, ve které je vykazován zůstatek (zůstatky) a platby na úrovni cenného papíru.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční úrokový index uvedený v nabídkovém dokumentu (např. tříměsíční sazba EURIBOR), vztahující se na konkrétní tranši strukturovaného finančního nástroje zajištěného hypotečními úvěry na obytné nemovitosti.

Den emise dluhopisu

Statické

Datum

Den emise dluhopisu.


PŘÍLOHA II

Údaje na úrovní úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných hypotečními úvěry na nebytové nemovitosti

ÚVĚR:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Identifikátory úvěru

Identifikační kód seskupení transakcí

Statické

Textový/numerický

Specifický název transakce nebo obchodu.

Datum ukončení seskupení

Dynamické

Datum

Aktuální datum ukončení seskupení nebo portfolia.

Den sekuritizace

Statické

Datum

Den emise obchodu – den první kotace dluhopisu.

Podmínky původního úvěru

Identifikační kód skupiny

Statické

Textový/numerický

Alfanumerický kód přiřazený každé skupině úvěrů v rámci emise.

Identifikační kód obsluhovatele úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační řetězec obsluhovatele úvěru přiřazený danému úvěru.

Identifikační kód nabídkového dokumentu

Statické

Textový/numerický

Specifické číslo nabídkového dokumentu nebo prospektu nebo název úvěrové transakce přidělené danému úvěru v rámci dané transakce nebo seskupení.

Sponzor úvěru

Statické

Textový/numerický

Sponzor úvěru.

Den vzniku úvěru

Statické

Datum

Den poskytnutí původního úvěru.

Měna úvěru

Statické

Seznam

Denominace měny úvěru.

Celkový zůstatek úvěru ke dni vzniku

Statické

Numerický

Celkový zůstatek úvěru v době jeho vzniku, který odpovídá 100 % facility v plném rozsahu, tj. sekuritizovaná i nesekuritizovaná/vlastněná a nevlastněná částka (v měně úvěru).

Původní úvěrové období

Statické

Numerický

Smluvní období (v měsících) ke dni vzniku.

Den začátku umořování

Statické

Datum

Den, kdy započne umořování celého úvěru (může se jednat o den předcházející dni sekuritizace).

Kód indexu úrokové sazby

Statické

Seznam

Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena hypoteční úroková sazba).

Původní úroková sazba úvěru

Statické

Numerický

Celková výsledná úroková sazba úvěru ke dni vzniku úvěru. U více tranší s různými úrokovými sazbami se použije vážený průměr sazeb.

Den splatnosti první splátky úroku

Statické

Datum

Den, kdy se stala splatnou první splátka úroků po dni vzniku úvěru.

Země úvěru

Statické

Seznam

Země úvěru.

Účel úvěru

Statické

Seznam

Účel úvěru.

Zajištění hypotékou

Statické

Y/N

Je úvěr zajištěn hypotékami na nemovitosti?

Úvěrová statistika ke dni sekuritizace

Poměr krytí dluhové služby (celého) úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Poměr krytí dluhové služby (celého) úvěru ke dni sekuritizace.

Poměr úvěru k hodnotě (celého) úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Poměr úvěru k hodnotě (celého) úvěru ke dni sekuritizace.

Ukazatel úrokového krytí ke dni sekuritizace (úvěr A)

Statické

Numerický

Výpočet ukazatele úrokového krytí u úvěru A ke dni sekuritizace na základě nabídkové dokumentace.

Poměr krytí dluhové služby ke dni sekuritizace (úvěr A)

Statické

Numerický

Výpočet poměru krytí dluhové služby u úvěru A ke dni sekuritizace na základě nabídkové dokumentace.

Poměr úvěru k hodnotě ke dni sekuritizace (úvěr A)

Statické

Numerický

Poměr úvěru k hodnotě (LTV) u úvěru A ke dni sekuritizace na základě nabídkové dokumentace.

Přislíbený zůstatek jistiny ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Přislíbený zůstatek celého úvěru ke dni sekuritizace včetně případných nevyčerpaných částek.

Skutečný zůstatek jistiny ke dni sekuritizace (celý úvěr)

Statické

Numerický

Skutečný zůstatek jistiny celého úvěru ke dni sekuritizace, jak je uveden v nabídkovém dokumentu.

Pravidelná splátka jistiny a úroku ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Řádná splátka jistiny a úroku, která je splatná k nejbližšímu dni splátky úvěru, uvedená ve výši ke dni sekuritizace.

Úroková sazba úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Celková úroková sazba (například Libor + marže) používaná pro výpočet splatného úroku z úvěru, uvedená ve výši ke dni sekuritizace.

Pořadí zajištění ke dni sekuritizace

Statické

Seznam

Je zajištění poskytnuté za účelem sekuritizace zajištěním v prvním pořadí?

Zbývající období ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Počet měsíců (bez případné možnosti prodloužení), které ke dni sekuritizace zbývají do dne splatnosti úvěru.

Zbývající umořovací období ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Počet měsíců, které z umořovacího období zbývají do dne splatnosti úvěru. Pokud nebylo umořování ke dni sekuritizace dosud zahájeno, bude tento údaj nižší než údaj v položce „Zbývající období ke dni sekuritizace“.

Den splatnosti úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Datum

Splatnost úvěru, která je uvedena ve smlouvě o úvěru. Nepřihlíží se k prodloužení lhůty splatnosti, které smlouva o úvěru případně umožňuje, ale pouze k původnímu dni splatnosti.

Skutečný zůstatek jistiny ke dni sekuritizace (úvěr A)

Statické

Numerický

Skutečný zůstatek jistiny úvěru A ke dni sekuritizace, jak je uveden v nabídkovém dokumentu.

Možnost prodloužení

Dynamické

Y/N

Uveďte, zda existuje možnost prodloužit úvěrové období a odložit den splatnosti.

Doba trvání nejkratší možnosti prodloužení

Statické

Numerický

V měsících uvedená doba trvání nejkratší možnosti prodloužit úvěr.

Povaha možnosti prodloužení

Statické

Seznam

Druh možnosti prodloužení.

Podrobnosti o kolaterálu

Počet nemovitostí ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění úvěru ke dni sekuritizace.

Počet nemovitostí k datu ukončení seskupení

Dynamické

Numerický

Počet nemovitostí, které slouží jako zajištění úvěru k datu ukončení seskupení.

Nemovitosti sloužící jako zajištění úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Textový/numerický

Zadejte specifické identifikační kódy (PC1) nemovitostí, které sloužily jako zajištění úvěru ke dni sekuritizace.

Nemovitosti sloužící jako zajištění úvěru k datu ukončení seskupení

Dynamické

Textový/numerický

Zadejte specifické identifikační kódy (PC1) nemovitostí, které slouží jako zajištění úvěru k datu ukončení.

Podrobnosti o úvěrových podmínkách daného úvěru

Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí (celý úvěr)

Statické

Seznam

Uveďte, jakým způsobem je na úrovni celého úvěru počítán ukazatel úrokového krytí (ICR), který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu.

Metoda výpočtu poměru krytí dluhové služby (celý úvěr)

Statické

Seznam

Uveďte, jakým způsobem je na úrovni celého úvěru počítán poměr krytí dluhové služby (DSCR), který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu.

Metoda výpočtu poměru úvěru k hodnotě (celý úvěr)

Statické

Seznam

Uveďte, jakým způsobem je na úrovni celého úvěru počítán poměr LTV, který vyžadují finanční podmínky, tj. uveďte odvozenou metodu výpočtu.

Jiný kód finančních podmínek (celý úvěr)

Statické

Seznam

Uvede se, je-li pro ICR nebo DSCR dle finančních podmínek na úrovni celého úvěru vyžadován jiný kód.

Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí (úvěr A)

Statické

Seznam

Uveďte metodu pro výpočet ukazatele úrokového krytí u úvěru A.

Metoda výpočtu poměru krytí dluhové služby (úvěr A)

Statické

Seznam

Uveďte metodu pro výpočet poměru krytí dluhové služby u úvěru A.

Metoda výpočtu poměru úvěru k hodnotě (úvěr A)

Statické

Seznam

Uveďte metodu pro výpočet poměru úvěru k hodnotě u úvěru A.

Statistika podkladových nemovitostí ke dni sekuritizace

Výnosy ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Celkové posouzené výnosy ze všech zdrojů u nemovitosti dle popisu v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, hodnoty za jednotlivé nemovitosti se sčítají.

Provozní náklady ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Celkové posouzené provozní náklady na nemovitost dle popisu v nabídkovém dokumentu. Může se jednat o daně z nemovitosti, pojištění, správu, služby a dodávky energií, údržbu a opravy a přímé náklady pronajímatele na nemovitost; nepatří sem investiční výdaje a provize z pronájmu.

Provozní výsledek ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Výnosy minus provozní náklady ke dni sekuritizace (pole „Výnosy ke dni sekuritizace“ minus „Provozní náklady ke dni sekuritizace“). Pokud je nemovitostí více, hodnoty se sčítají.

Investiční výdaje ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Investiční výdaje ke dni sekuritizace (nikoli opravy a údržba), pokud jsou uvedeny v nabídkovém dokumentu.

Čistý peněžní tok ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Provozní výsledek minus investiční výdaje ke dni sekuritizace (pole „Provozní výsledek ke dni sekuritizace“ minus „Investiční výdaje ke dni sekuritizace“).

Měna použitá ve finančním vykazování ke dni sekuritizace

Statické

Seznam

Měna původních finančních ukazatelů v polích „Výnosy ke dni sekuritizace“ – „Čistý peněžní tok ke dni sekuritizace“.

Ukazatel ICR/DSCR ke dni sekuritizace

Statické

Seznam

Způsob výpočtu/použití DSCR v případě, že k úvěru patří více nemovitostí.

Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Ocenění nemovitostí, jimiž je zajištěn úvěr ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, jejich hodnoty se sečtou.

Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

Statické

Seznam

Měna, v níž je vyjádřeno ocenění u položky „Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace“.

Den ocenění ke dni sekuritizace

Statické

Datum

Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu. Pokud je nemovitostí více, a tedy i více dní ocenění, uveďte nejnovější datum.

Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Procento pronajímatelné plochy, na něž je ke dni sekuritizace podepsána nájemní smlouva, pokud je uveřejněna v nabídkovém dokumentu (nájemci nemusí nemovitost užívat, ale platí nájem). V případě více nemovitostí použijte vážený průměr pomocí výpočtu {aktuálně pronajaté % (nemovitosti) × (obsazenost)} za každou nemovitost.

Částky na vázaném účtu ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Ke dni sekuritizace vykázaný celkový zůstatek rezervních účtů k úvěru, z nichž jsou při splnění zákonných podmínek prováděny platby na vrub.

Inkaso částek na vázaném účtu

Statické

Y/N

Uveďte „Y“ (Ano), pokud jsou na rezervních účtech vedeny prostředky na platby, jež mají krýt pouze úhradu nájemného z pozemků, pojištění nebo daně (nikoli údržbu, modernizaci, investiční výdaje atd.), jak je vyžadováno v rámci smlouvy o úvěru; pokud tomu tak není, uveďte „N“ (Ne).

Inkaso jiných rezervních částek

Statické

Y/N

Jsou na rezervních účtech v souladu s podmínkami smlouvy o úvěru vedeny jiné částky než nájemné z pozemků, daně nebo pojištění, například částky pro účely modernizace prováděné nájemcem, provize z pronájmu a obdobné položky, ve vztahu k předmětné nemovitosti nebo za účelem poskytnutí dodatečného kolaterálu takového úvěru?

Částky na vázaném účtu při rozhodné události

Statické

Y/N

Mají být dle smlouvy o úvěru tvořeny rezervy v případě, že nastanou rozhodné události?

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet

Statické

Seznam

Druh rozhodné události.

Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv

Statické

Numerický

Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv.

Podmínky uvolnění vázaného účtu

Statické

Text

Podmínky uvolnění vázaného účtu.

Podmínky čerpání hotovostní rezervy

Statické

Seznam

Kdy je možné použít hotovostní rezervu.

Měna plateb na vázaný účet

Statické

Seznam

Měna vázaných plateb. Pole „Částky na vázaném účtu ke dni sekuritizace“ a „Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv“.

Podrobnosti o sdružování a náhradách úvěrů

Křížově zajištěný úvěr

Statické

Y/N

Uveďte, zda se jedná o křížově zajištěný úvěr (Příklad: úvěry 1 a 44 jsou křížově zajištěny, stejně tak jako úvěry 4 a 47).

Nahrazený úvěr

Dynamické

Y/N

Je tento úvěr náhradou jiného úvěru ke dni, který nastane po dni sekuritizace?

Den nahrazení úvěru

Dynamické

Datum

Pokud došlo k nahrazení úvěru po dni sekuritizace, uveďte den této náhrady.

Počet dnů odkladu splatnosti

Statické

Numerický

Počet dnů po splatnosti platby, kdy věřitel neúčtuje pokutu za prodlení ani nevykáže platbu jako platbu v prodlení.

Ukazatel dodatečného financování

Statické

Seznam

Je celý úvěr předmětem dodatečného/mezaninového financování?

Podrobnosti o úrokové sazbě úvěru (ke dni sekuritizace)

Druh úrokové sazby

Statické

Seznam

Druh úrokové sazby platné pro daný úvěr.

Kód metody pro výpočet akumulace úroku

Statické

Seznam

Konvence počtu dnů použitá pro výpočet úroků.

Úrok splácen zpětně

Statické

Y/N

Je úrok z úvěru splácen na konci období?

Způsob umořování úvěru A (v příslušných případech)

Statické

Seznam

Způsob umořování úvěru A.

Podrobnosti o umořování celého úvěru (ke dni sekuritizace)

Způsob umořování celého úvěru (v příslušných případech)

Statické

Seznam

Způsob umořování celého úvěru.

Povolena akumulace úroku

Statické

Y/N

Umožňuje úvěrová dokumentace akumulaci a kapitalizaci úroku?

Den, po němž lze předčasně splatit úvěr

Statické

Datum

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení úvěru.

Datum konce udržovacího výnosu

Statické

Datum

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení úvěru, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení nebo udržovacího výnosu. Den, po kterém lze úvěr předčasně splatit bez udržovacího výnosu.

Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

Statické

Datum

Den, po němž věřitel umožňuje předčasné splacení úvěru, aniž by požadoval úhradu poplatku za předčasné splacení.

Popis podmínek předčasného splacení

Statické

Textový/numerický

Popis by odrážet informace uvedené v nabídkovém dokumentu. Například pokud je podmínkou předčasného splacení úhrada poplatku ve výši 1 % v prvním roce, 0,5 % ve druhém roce a 0,25 % ve třetím roce úvěrového období, lze tento údaj zapsat v nabídkovém dokumentu ve tvaru: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).

Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání úvěru?

Statické

Y/N

Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání úvěru?

Představuje nesplácení úvěrů stejného pořadí selhání nemovitosti?

Statické

Y/N

Představuje nesplácení úvěrů stejného pořadí selhání nemovitosti?

Podrobnosti o zajištění úvěru (ke dni sekuritizace)

Horní limit sazby po dobu trvání úvěru

Statické

Numerický

Maximální sazba, kterou musí příjemce úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy zaplatit u úvěru s plovoucí sazbou.

Dolní limit sazby po dobu trvání úvěru

Statické

Numerický

Minimální sazba, kterou musí příjemce úvěru v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy zaplatit u úvěru s plovoucí sazbou.

Druh úvěrového swapu

Statické

Seznam

Popište druh swapu na úrovni úvěru, který se použije.

Poskytovatel úvěrového swapu

Dynamické

Text

Název poskytovatele úvěrového swapu.

Druh úrokového swapu na úrovni úvěru

Statické

Seznam

Popište druh úrokového swapu, který se použije u daného úvěru.

Druh měnového swapu na úrovni úvěru

Statické

Seznam

Popište druh měnového swapu.

Směnný kurz úvěrového swapu

Statické

Numerický

Směnný kurz, který byl stanoven pro měnový swap na úrovni úvěru.

Den zahájení úvěrového swapu

Statické

Datum

Den zahájení swapu na úrovni úvěru.

Den ukončení úvěrového swapu

Statické

Datum

Den ukončení swapu na úrovni úvěru.

Povinnost příjemce hradit poplatek za předčasné ukončení úvěrového swapu

Statické

Seznam

Rozsah, ve kterém je příjemce úvěru povinen hradit poskytovateli úvěrového swapu poplatek za jeho předčasné ukončení.

Podrobnosti o úpravě úrokové sazby úvěru (ke dni sekuritizace)

Četnost splátek

Statické

Seznam

Četnost splátek úroku a jistiny úvěru podle původní úvěrové dokumentace.

Četnost úprav úrokové sazby

Statické

Seznam

Četnost úprav úrokové sazby podle původní úvěrové dokumentace.

Četnost úprav splátek

Statické

Seznam

Četnost úprav splátek úroku a jistiny podle původní úvěrové dokumentace.

Období před stanovením indexu

Statické

Numerický

Počet dnů před dnem splátky úroku, kdy je nastavena úroková sazba (například sazba Euribor je nastavena 2 dny před dnem splátky úroku).

Den stanovení indexu

Statické

Datum

Pokud smlouva o úvěru uvádí konkrétní termíny pro nastavení tohoto indexu, zadejte den příštího stanovení indexu.

Podrobnosti o syndikaci úvěru a podílu na úvěru

Struktura úvěru

Statické

Seznam

Pomocí kódu struktury úvěru (Loan Structure Code) popište, která struktura se použije pro tento úvěr, např. celý úvěr, podíly A/B, syndikovaný.

Syndikovaný úvěr

Statické

Y/N

Je úvěr součástí syndikovaného úvěru?

Procento celkové sekuritizované úvěrové facility

Statické

Numerický

Procento celkového sekuritizovaného úvěru ke dni sekuritizace.

Práva ovládající osoby činit zásadní rozhodnutí

Statické

Y/N

Má některý z vlastníků podílu, který není emitentem, právo činit zásadní rozhodnutí?

Korespondentská banka pro účely syndikace

Statické

Text

Korespondentská banka.

Různé podrobnosti o úvěru

Náprava při nedodržení finančních podmínek

Statické

Seznam

Náprava při porušení finančních podmínek.

Původce úvěru

Statické

Text

Název původce/věřitele, který prodal úvěr emitentovi. Název subjektu, který nese konečnou odpovědnost za prohlášení a záruky týkající se úvěru.

Sankce za neposkytnutí finančních informací

Statické

Seznam

Indikátor sankcí za to, že příjemce úvěru nepředloží požadované finanční informace (výkaz zisku a ztráty, harmonogram atd.) podle úvěrové dokumentace.

Možnost postihu

Statické

Y/N

Existuje možnost postihu jiné osoby (např. ručitele) v případě, že příjemce úvěru nesplní povinnost uvedenou ve smlouvě o úvěru?

Kód zaokrouhlování

Statické

Seznam

Metoda zaokrouhlování úrokové sazby.

Dodatečné zaokrouhlení

Statické

Numerický

Dodatečné procento, o které by měla být zaokrouhlena indexová sazba při stanovování úrokové sazby, která je uvedena ve smlouvě o úvěru.

Název speciálního obsluhovatele ke dni sekuritizace

Statické

Text

Název speciálního obsluhovatele ke dni sekuritizace.

Standard obsluhy dluhu

Statické

Seznam

Standard obsluhy dluhu (možnost). Obsluhuje obsluhovatel úvěru celý úvěr (tj. složku A i B), nebo pouze složku A, či složku B?

Podrobnosti o platebních termínech

Den splátky úvěru

Dynamické

Datum

Den, kdy je emitentovi hrazena jistina a úroky; zpravidla se jedná o den splátky úroku z úvěru.

Den uhrazení všech plateb

Dynamické

Datum

Den, k němuž byly uhrazeny všechny platby v plné výši bez nedoplatků. U spláceného úvěru se bude jednat o den splátky úvěru (Den splátky úvěru) bezprostředně předcházející dni zadanému v poli „Den splátky úvěru“.

Den úpravy indexové sazby

Dynamické

Datum

U úvěrů s upravitelnou sazbou se jedná o nejbližší termín, k němuž se má měnit úroková sazba. U úvěrů s pevnou sazbou zadejte následující den splátky úroku.

Následující den úpravy splátek

Dynamické

Datum

U úvěrů s upravitelnou sazbou se jedná o nejbližší den, na kdy je naplánována změna výše řádné splátky jistiny a/nebo úroku. U úvěrů s pevnou sazbou zadejte den následující splátky.

Den splatnosti úvěru

Dynamické

Datum

Aktuální den splatnosti úvěru, jak je definován ve smlouvě o úvěru. Nepřihlíží se ke schválenému prodloužení lhůty splatnosti, které smlouva o úvěru případně umožňuje.

Následující den splátky úvěru

Dynamické

Datum

Den následující splátky úvěru.

Podrobnosti o sazbě

Současná indexová sazba (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Indexová sazba použitá ke stanovení aktuální úrokové sazby celého úvěru. Úroková sazba (před započtením marže) použitá pro výpočet úroků uhrazených ke dni splátky (celého) úvěru v poli „Den splátky úvěru“.

Současná sazba marže (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Marže užitá ke stanovení aktuální úrokové sazby celého úvěru. Marže užitá pro výpočet úroků uhrazených ke dni splátky (celého) úvěru v poli „Den splátky úvěru“.

Současná úroková sazba (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Celková úroková sazba užitá k výpočtu úroku uhrazeného ke dni splátky (celého) úvěru v poli „Den splátky úvěru“ (součet polí „Současná indexová sazba (celý úvěr)“ a „Současná sazba marže (celý úvěr)“ u úvěrů s plovoucí sazbou).

Současná úroková sazba (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Hrubá roční sazba, která se používá k výpočtu plánovaného, za současné období splatného úroku z části A v rámci úvěru.

Následující indexová sazba (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Indexová sazba za následující období užitá ke stanovení aktuální úrokové sazby celého úvěru. Úroková sazba (před započtením marže) užitá pro výpočet uhrazených úroků na základě skutečného konečného zůstatku úvěru (celý úvěr) – položka „Skutečný konečný zůstatek úvěru (celý úvěr)“.

Současná sazba úroků z prodlení (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Celkový úrok, kterého se užívá pro výpočet úroků z prodlení uhrazených ke dni splátky úvěru v poli „Den splátky úvěru“.

Podrobnosti o jistině

Současný počáteční zůstatek (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nesplacený zůstatek na počátku běžného období. Nesplacený zůstatek úvěru na počátku úrokového období použitý pro výpočet úroku splatného ke dni splátky úvěru v poli „Den splátky úvěru“.

Plánovaná výše jistiny (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Řádná splátka jistiny úvěru splatná za běžné období. Splátka jistiny, která má být uhrazena emitentovi ke dni splátky úvěru v poli „Den splátky úvěru“; jedná se např. o umořovací, ale nikoli předčasnou splátku.

Současný konečný plánovaný zůstatek (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nesplacený plánovaný zůstatek jistiny úvěru na konci běžného období, který zbývá po umořovacích splátkách, ale před úhradou předčasné splátky. Zůstatek jistiny úvěru, který by zůstal nesplacen po řádné splátce jistiny, ale před provedením případné předčasné splátky (pole „Současný počáteční zůstatek (celý úvěr)“ minus pole „Plánovaná výše jistiny (celý úvěr)“).

Mimořádné inkaso jistiny (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Mimořádné splátky jistiny přijaté v průběhu běžného období. Ostatní splátky jistiny přijaté v průběhu úrokového období, které budou použity ke splácení úvěru. Může se jednat o výnosy z prodeje, dobrovolné předčasné splátky nebo částky z likvidace.

Jiné úpravy jistiny (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Neplánované úpravy jistiny za úrokové období, které nejsou spojeny s peněžními toky. Další částky, které by způsobovaly snížení nebo zvýšení zůstatku úvěru v běžném období, které nejsou považovány za mimořádné inkaso jistiny a nejsou ani řádnými splátkami jistiny.

Skutečně uhrazená jistina

Dynamické

Numerický

Skutečně uhrazená jistina k poslednímu dni splátky úroku.

Skutečný konečný zůstatek úvěru (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nesplacený skutečný zůstatek jistiny na konci běžného období. Skutečný zůstatek nesplaceného úvěru pro další úrokové období po provedení všech splátek jistiny.

Současný počáteční zůstatek (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Nesplacený zůstatek (úvěr A) na počátku běžného období. Nesplacený zůstatek úvěru A na počátku úrokového období, který se použije pro výpočet úroku splatného ke dni splátky úvěru (pole „Den splátky úvěru“).

Celkové inkaso jistiny (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Všechny splátky jistiny (úvěr A) přijaté v průběhu běžného období. Splátka jistiny úvěru typu A splatná emitentovi ke dni splátky úvěru (v poli „Den splátky úvěru“); jedná se např. o umořovací, ale nikoli předčasné splátky.

Skutečný konečný zůstatek úvěru (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Nesplacený skutečný zůstatek jistiny (úvěr A) na konci běžného období. Zůstatek jistiny úvěru A, který by zůstal nesplacen po řádné splátce jistiny.

Přislíbený nevyčerpaný zůstatek úvěru (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Celková výše zbývající facility celého úvěru (přednostní dluh)/nevyčerpaný zůstatek na konci období. Celková výše zbývající facility celého úvěru (přednostní dluh) na konci dne splátky úroku, kterou příjemce úvěru může i nadále čerpat.

Podrobnosti o úroku

Řádný splatný úrok (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Hrubý úrok za období, kdy se v běžném období nepředpokládá žádná splátka celého úvěru. Celkový úrok splatný ke dni splátky úvěru za předpokladu, že během úrokového období nebyly provedeny žádné předčasné splátky. Úrok by měl být založen na příslušné sazbě podle smlouvy o úvěru.

Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce

Dynamické

Numerický

Nedoplatek nebo přeplatek skutečné splátky úroku oproti řádné splátce úroku za běžné období, který není dán případem selhání. Je výsledkem předčasné splátky přijaté k jinému dni, než je den splatnosti řádné splátky.

Další úpravy úroků

Dynamické

Numerický

Pole související s polem dalších úprav jistiny (pole „Jiné úpravy jistiny (celý úvěr)“, v němž jsou vykazovány mimořádné úpravy úroků za příslušné inkasní období.

Záporné umořování

Dynamické

Numerický

Záporné umořování/odložený úrok/kapitalizovaný úrok bez penalizace.

Skutečný zaplacený úrok (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Skutečné úroky z celého úvěru uhrazené za běžné období. Celková výše úroků uhrazená příjemcem úvěru v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky úvěru.

Skutečný zaplacený úrok (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Celková výše úroků z úvěru A uhrazených v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky úvěru.

Skutečný úrok z prodlení

Dynamické

Numerický

Skutečné úroky z prodlení z celého úvěru uhrazené v běžném období. Celková výše úroků z prodlení uhrazených příjemcem úvěru v průběhu úrokového období nebo ke dni splátky úvěru.

Odložený úrok (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Odložený úrok z celého úvěru. Odložený úrok je částka, o kterou je úrok, který je příjemce povinen z hypotečního úvěru uhradit, nižší než výše akumulovaného úroku z nesplaceného zůstatku jistiny.

Kapitalizovaný úrok (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Kapitalizovaný úrok z celého úvěru. Kapitalizovaný úrok znamená úrok připočtený k zůstatku úvěru na konci úrokového období v souladu se smlouvou o úvěru.

Podrobnosti o jistině a úroku

Celková plánovaná splatná jistina a úrok (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Řádná splátka jistiny a úroku z daného úvěru splatná za emitenta v běžném období (celý úvěr). Celkovou výši plánované jistiny a úroků splatnou ke dni splátky úvěru (součet polí „Plánovaná výše jistiny (celý úvěr)“ a „Řádný splatný úrok (celý úvěr)“) lze použít pro výpočty DSCR.

Celkové nedoplatky jistiny a úroku (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Kumulativní nesplacené dlužné částky jistiny a úroku z úvěru na konci běžného období. Kumulativní částka případně nesplacené jistiny a úroku ke dni splátky úvěru.

Celkové jiné nesplacené částky

Dynamické

Numerický

Kumulativní nesplacené částky úvěru (například pojistné, nájemné z pozemků, investiční výdaje) na konci běžného období, které vynaložil emitent/obsluhovatel. Kumulativní výše veškerých případných záloh na ochranu nemovitosti nebo jiné částky, které poskytl obsluhovatel nebo emitent a které příjemce úvěru dosud neuhradil.

Kumulativní nesplacená částka

Dynamické

Numerický

Součet polí „Celkové nedoplatky jistiny a úroku (celý úvěr)“ a „Celkové jiné nesplacené částky“.

Bylo dosaženo rozhodné hodnoty umoření

Dynamické

Y/N

Bylo dosaženo rozhodné hodnoty umoření?

Současný způsob umořování

Dynamické

Seznam

Způsob umořování, který se uplatní v případě úvěru A.

Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Řádná splátka jistiny a úroku z úvěru A splatná za emitenta v běžném období.

Nejnovější finanční údaje od začátku roku do současného okamžiku

Příjemce porušil povinnost poskytovat zprávy

Dynamické

Y/N

Porušuje příjemce úvěru svou povinnost poskytovat zprávy obsluhovateli úvěru nebo věřiteli?

Nejnovější výnosy

Dynamické

Numerický

Celkové výnosy za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (tj. od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti.

Nejnovější poměr úvěru k hodnotě (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nejnovější poměr úvěru k hodnotě (LTV) vypočtený za (celý) úvěr na základě úvěrové dokumentace.

Nejnovější poměr krytí dluhové služby (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nejnovější poměr krytí dluhové služby (DSCR) vypočtený za (celý) úvěr na základě úvěrové dokumentace.

Nejnovější ukazatel úrokového krytí (celý úvěr)

Dynamické

Numerický

Nejnovější ukazatel úrokového krytí (ICR) vypočtený za (celý) úvěr na základě úvěrové dokumentace.

Nejnovější ukazatel úrokového krytí (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Nejnovější ukazatel úrokového krytí vypočtený za úvěr A na základě nabídkové dokumentace.

Nejnovější poměr krytí dluhové služby (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Nejnovější poměr krytí dluhové služby vypočtený za úvěr A na základě nabídkové dokumentace.

Nejnovější poměr úvěru k hodnotě (úvěr A)

Dynamické

Numerický

Nejnovější poměr úvěru k hodnotě (LTV) vypočtený za úvěr A na základě nabídkové dokumentace.

Podrobnosti o rezervách a vázaných účtech

Celkový zůstatek rezervy

Dynamické

Numerický

Celkový zůstatek na rezervních účtech na úrovni úvěru ke dni splátky úvěru. Zahrnují se do něj náklady na údržbu, opravy, ochranu životního prostředí atd. (nepatří sem rezervy na daň a pojištění, zato však leasinové provize do rezerv). Nutno vyplnit, pokud je v poli „Inkaso jiných rezervních částek“ v nastavení úvěru uvedena hodnota „Y“ = Ano.

Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet

Dynamické

Y/N

Uveďte „Y“, pokud došlo k události, v jejímž důsledku byly stanoveny rezervní částky. Uveďte „N“, pokud se platby hromadí jako běžná podmínka smlouvy o úvěru.

Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období

Dynamické

Numerický

Částka, která byla v průběhu běžného období uložena na vázané nebo rezervní účty.

Měna zůstatku rezervy

Dynamické

Seznam

Denominace měny rezervního účtu.

Měna vázaného účtu

Statické

Seznam

Denominace měny vázaného účtu.

Podrobnosti o likvidaci a předčasném splácení

Den likvidace/předčasného splacení

Dynamické

Datum

Den přijetí mimořádné splátky jistiny nebo výnosů z likvidace.

Kód likvidace/předčasného splacení

Dynamické

Seznam

Kód přiřazený všem mimořádným splátkám jistiny nebo výnosům z likvidace obdrženým v inkasním období.

Podrobnosti o zajištění na úrovni příjemce úvěru

Název poskytovatele úvěrového swapu (na úrovni příjemce úvěru)

Dynamické

Text

Název poskytovatele swapu k úvěru v případě, že příjemce úvěru má s protistranou swapu přímou smlouvu.

Skutečné ratingy poskytovatele úvěrového swapu (na úrovni příjemce úvěru)

Dynamické

Textový/numerický

Uveďte ratingy protistrany swapu ke dni splátky úvěru.

Úplné nebo částečné ukončení úvěrového swapu v běžném období (na úrovni příjemce úvěru)

Dynamické

Seznam

Pokud byl úvěrový swap ukončen v průběhu běžného období, uveďte důvod.

Čistá pravidelná platba poskytovateli úvěrového swapu (na úrovni příjemce úvěru)

Dynamické

Numerický

Výše platby poskytované příjemcem úvěru protistraně swapu ke dni splátky úvěru, která je stanovena ve smlouvě o swapu.

Čistá pravidelná platba od poskytovatele úvěrového swapu (na úrovni příjemce úvěru)

Dynamické

Numerický

Výše platby poskytované protistranou swapu příjemci úvěru ke dni splátky úvěru, která je stanovena ve smlouvě o swapu.

Poplatek hrazený poskytovateli úvěrového swapu za předčasné ukončení

Dynamické

Numerický

Výše platby, kterou má příjemce úvěru uhradit protistraně swapu za předčasné částečné nebo úplné ukončení swapu.

Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení úvěrového swapu

Dynamické

Numerický

Výše případného nedoplatku na poplatku za předčasné úplné nebo částečné ukončení swapu, který hradí příjemce úvěru.

Poplatek hrazený protistranou úvěrového swapu za předčasné ukončení

Dynamické

Numerický

Výše případných zisků vyplácených protistranou swapu příjemci úvěru při úplném nebo částečném ukončení swapu.

Následující den úpravy úvěrového swapu

Dynamické

Datum

Následující den úpravy úvěrového swapu.

Podrobnosti o swapu

Dynamické

Text

Podrobnosti o swapu.

Podrobnosti o stavu úvěrů v prodlení

Stav nemovitostí

Dynamické

Seznam

Stav nemovitostí.

Stav úvěru

Dynamické

Seznam

Stav úvěru (tj. běžný, nesplácený atd.). Pokud bylo u úvěru aktivováno více kódů stavu, je na obsluhovateli, aby stanovil, který kód uvede.

Den zahájení vymáhání

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo proti příjemci úvěru zahájeno nebo příjemcem úvěru schváleno řízení za účelem realizace zástavy, správní řízení nebo alternativní postup vymáhání.

Strategie řešení

Dynamické

Seznam

Strategie řešení.

Předpokládaný harmonogram vymáhání

Dynamické

Numerický

Předpokládané termíny vymožení prostředků, uvedené v měsících.

V platební neschopnosti

Dynamické

Y/N

Stav úvěru z hlediska platební neschopnosti (pokud je v platební neschopnosti, uvést „Y“, jinak „N“).

Den vyhlášení platební neschopnosti

Dynamické

Datum

Den vyhlášení platební neschopnosti.

Den nabytí titulu k nemovitosti

Dynamické

Datum

Den nabytí titulu (nebo jiné formy faktické kontroly a možnosti disponovat) k nemovitosti sloužící jako kolaterál.

Čistý výnos z likvidace

Dynamické

Numerický

Čistý výnos plynoucí z likvidace, který se použije pro stanovení ztráty emitenta podle transakčních dokumentů. Výše čistého výnosu z prodeje, na jejímž základě se určí, zda v souvislosti s úvěrem vznikla ztráta nebo nedoplatek.

Náklady na likvidaci

Dynamické

Numerický

Náklady na likvidaci, které budou započteny s ostatními aktivy emitenta s cílem stanovit ztrátu podle transakčních dokumentů. Výše nákladů na likvidaci, které budou uhrazeny z čistého výnosu z prodeje s cílem stanovit, zda bude vykázána ztráta.

Realizovaná ztráta ke dni sekuritizace

Dynamické

Numerický

Neuhrazený zůstatek úvěru (plus náklady na likvidaci) minus čistý výnos z likvidace. Výše případné ztráty emitenta po odečtení nákladů na likvidaci od čistého výnosu z prodeje.

Počet měsíců po splatnosti

Dynamické

Numerický

Počet měsíců, po které je daný úvěr ke konci běžného období po splatnosti podle definice emitenta.

Částka v selhání

Dynamické

Numerický

Celková částka v selhání před uplatněním výnosů z prodeje a vymožených částek.

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

Numerický

Celkové vymožené částky včetně všech výnosů z prodeje.

Stav z hlediska zvláštní obsluhy

Dynamické

Y/N

Je úvěr ke dni splátky úvěru v současné době předmětem speciální obsluhy?

Den selhání

Dynamické

Datum

Den, kdy došlo k selhání úvěru.

Měna likvidace

Dynamické

Seznam

Denominace měny likvidace.

Měna ztrát

Dynamické

Seznam

Denominace měny ztrát.

Měna částky v selhání/částky po splatnosti

Dynamické

Seznam

Denominace měny částky v selhání/částky po splatnosti.

Podrobnosti o úpravě úvěru

Souhlas majitele dluhopisu

Dynamické

Y/N

Je při restrukturalizaci nutný souhlas majitele dluhopisu?

Naplánované setkání majitelů dluhopisů

Dynamické

Datum

Na kdy je naplánováno nejbližší setkání majitelů dluhopisů?

Poslední den prodeje úvěru

Dynamické

Datum

Den, kdy byl úvěr prodán emitentovi; pokud byl úvěr součástí původní sekuritizace, uvede se den sekuritizace.

Poslední den sekuritizace nemovitosti

Dynamické

Datum

Den, kdy byla do této sekuritizace zařazena poslední nemovitost nebo nemovitosti. Pokud byly některé nemovitosti nahrazeny, uveďte den poslední náhrady. Pokud byly nemovitosti součástí původní transakce, uvede se den sekuritizace.

Den převzetí

Dynamické

Datum

Den postoupení/novace nebo převzetí práv a povinností ze strany nového příjemce úvěru.

Den snížení ocenění

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo vypočteno a schváleno snížené ocenění (původní nebo aktualizovaný výpočet k aktuálnímu dni).

Den poslední úpravy

Dynamické

Datum

Poslední den, kdy nabyla účinnosti úprava úvěru.

Kód úpravy

Dynamické

Seznam

Druh úpravy.

Upravená sazba splátek

Dynamické

Numerický

V případě, že byl úvěr restrukturalizován (pravděpodobně v průběhu procesu řešení) a došlo ke změně umořovacího plánu, je nutno uvést novou částku vyjádřenou jako procento zůstatku úvěru.

Upravená úroková sazba úvěru

Dynamické

Numerický

V případě, že byl úvěr restrukturalizován (pravděpodobně v průběhu procesu řešení) a došlo ke změně úrokové sazby/marže, je nutno uvést novou sazbu.

Podrobnosti o speciální obsluze

Kontrolní seznam obsluhovatele

Dynamické

Datum

Den rozhodnutí o umístění úvěru na kontrolní seznam. Pokud byl úvěr v předchozím období z kontrolního seznamu vyřazen a nyní je na něj zařazen zpět, použije se nové datum tohoto zařazení.

Poslední den převedení úvěru na speciálního obsluhovatele

Dynamické

Datum

Den, kdy byl úvěr po příslušné rozhodné události převeden na speciálního obsluhovatele. Pozn.: V případě, že u daného úvěru došlo k více převodům, měl by být uveden poslední den převodu na speciální obsluhu.

Poslední den vrácení úvěru primárnímu obsluhovateli

Dynamické

Datum

Den, kdy se úvěr stává „opraveným hypotečním úvěrem“, tj. den, kdy speciální obsluhovatel vrátí úvěr hlavnímu/primárnímu obsluhovateli.

Stanovení nemožnosti vymožení

Dynamické

Y/N

Indikátor (ano/ne) toho, zda podle obsluhovatele/speciálního obsluhovatele nelze poskytnuté části úvěru, nesplacený zůstatek úvěru a další částky dlužné v souvislosti s úvěrem pokrýt z výnosu při prodeji nebo likvidace nemovitosti či úvěru.

Den porušení úvěru

Dynamické

Datum

Den, kdy byly porušeny podmínky úvěru. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy nastal první z těchto případů.

Den nápravy porušení úvěru

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo porušení podmínek úvěru napraveno. V případě opakovaných případů porušení se uvede den, kdy byl napraven poslední z těchto případů.

Kód kritérií kontrolního seznamu

Dynamické

Seznam

Kód kontrolního seznamu obsluhovatele. Pokud lze použít více kritérií, uveďte nejvarovnější kód.

Měna poplatků

Dynamické

Seznam

Denominace měny poplatků.

Podrobnosti o speciálním obsluhovateli

Název speciálního obsluhovatele

Dynamické

Text

Název speciálního obsluhovatele.

Změna speciálního obsluhovatele?

Dynamické

Y/N

Došlo v porovnání s předchozím vykazovaným obdobím ke změně speciálního obsluhovatele?

Účast věřitele v jiném v pořadí na vymáhání

Dynamické

Y/N

Podílí se na vymáhání věřitel v jiném pořadí?

Podrobnosti o stavu úvěrů v selhání

Selhání nebo realizace zástavy

Dynamické

Y/N

Je úvěr v současné době v selhání nebo dochází k realizaci zástavy?

Důvod selhání

Dynamické

 

Důvod selhání.

Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost

Dynamické

Seznam

Druh porušení úvěrových podmínek/rozhodné události.

Informace podle směrnice o kapitálových požadavcích

Upřesněte, zda původce splňuje jednu ze čtyř možností ponechání podílu

Dynamické

Seznam

Druh ponechání podílu.

Podíl, který si ponechá původce

Dynamické

Numerický

Procentně vyjádřený čistý ekonomický podíl, který si původce ponechá v souladu s článkem 405 nařízení (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.


NEMOVITOST:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Podrobnosti o nemovitém kolaterálu

Identifikační kód nemovitosti

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód nemovitosti. Je-li nemovitostí více (například bytový dům), měl by být zadán specifický identifikační kód, který je označuje společně.

Seskupení úvěrů, které jsou křížově zajištěny nemovitostmi

Dynamické

Textový/numerický

Uveďte příslušné identifikační kódy úvěrů z nabídkového dokumentu; pokud je jednou nemovitostí zajištěno více úvěrů v rámci transakce nebo seskupení, uveďte jednotlivé kódy oddělené čárkami.

Název nemovitosti

Statické

Textový/numerický

Název nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru. Je-li nemovitostí více (například bytový dům), měl by být uveden název, který je označuje společně.

Adresa nemovitosti

Statické

Textový/numerický

Adresa nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru.

Název města nebo obce, kde se nemovitost nachází

Statické

Text

Název města nebo obce, kde se nemovitost nachází.

PSČ nemovitosti

Statické

Textový/numerický

PSČ primární nemovitosti. Je nutno zadat minimálně první 2 – 4 znaky.

Země nemovitosti

Statické

Seznam

Země, v níž se nemovitost nachází.

Kód druhu nemovitosti

Statické

Seznam

Druh nebo účel užívání nemovitosti, uvedený ve zprávě o ocenění nebo v nabídkové dokumentaci.

Rok, v němž byla postavena

Statické

Datum

Rok, v němž byla nemovitost postavena, podle zprávy o ocenění nebo nabídkového dokumentu.

Rok poslední rekonstrukce

Dynamické

Datum

Rok, v němž byla na nemovitosti dokončena poslední významná rekonstrukce/nová výstavba, podle zprávy o ocenění nebo nabídkového dokumentu.

Čisté metry čtvereční ke dni sekuritizace

Dynamické

Numerický

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, podle nejnovější zprávy o ocenění. Pokud je nemovitostí více, jejich plocha se sčítá.

Validace čisté vnitřní podlahové plochy

Dynamické

Y/N

Ověřil čistou vnitřní podlahovou plochu nemovitosti znalec?

Počet jednotek/lůžek/pokojů

Statické

Numerický

U nemovitosti typu bytového domu uveďte počet jednotek, u nemovitosti typu ubytovacího zařízení/hotelu/zařízení zdravotní péče se uvádí počet lůžek, u autokempinku jednotky, u ubytování pokoje, u skladových prostor jednotky. V případě více nemovitostí, které jsou všechny stejného druhu, se tyto hodnoty sčítají.

Stav nemovitosti

Dynamické

Seznam

Aktuální stav nemovitosti z hlediska úvěru.

Forma vlastnictví nemovitosti

Statické

Seznam

Relevantní forma vlastnictví nemovitosti. Pouze u pronájmu pozemku, kdy příjemce úvěru obvykle vlastní budovu nebo je povinen stavět v souladu s nájemní smlouvou.

Den, kdy vyprší nárok nájemce

Statické

Datum

Uveďte nejbližší den, kdy vyprší práva nájemce z nájemního vztahu.

Splatné nájemné z pozemků

Dynamické

Numerický

Pokud se jedná o pronajímanou nemovitost, uveďte současné roční nájemné splatné pronajímateli.

Den posledního ocenění

Dynamické

Datum

Den posledního ocenění nemovitosti.

Nejnovější ocenění

Dynamické

Numerický

Nejnovější ocenění nemovitosti.

Nejnovější základ ocenění

Dynamické

Seznam

Nejnovější základ ocenění.

Měna nájemného z pozemků

Dynamické

Seznam

Měna nájemného z pozemků („Splatné nájemné z pozemků“).

Měna nejnovějšího ocenění

Dynamické

Seznam

Měna nejnovějšího ocenění („Nejnovější ocenění“).

Podrobnosti ke dni sekuritizace

Den sekuritizace nemovitosti

Statické

Datum

Den, kdy byla nemovitost zařazena do této sekuritizace. Pokud byla tato nemovitost nahrazena, uveďte den náhrady. Pokud byla tato nemovitost součástí původní transakce, uvede se den sekuritizace.

Přidělený procentní podíl úvěru ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Přidělený procentní podíl úvěru, který připadá na nemovitost ke dni sekuritizace v případě, že je úvěr zajištěn více nemovitostmi.

Den finančních údajů ke dni sekuritizace

Statické

Datum

Konečný den finančních údajů pro účely informací použitých v nabídkovém dokumentu (například období od začátku roku do současného okamžiku, rok, čtvrt roku nebo posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

Provozní výsledek ke dni sekuritizace

Dynamické

Numerický

Výnosy po odečtení provozních nákladů ke dni sekuritizace.

Ocenění ke dni sekuritizace

Statické

Numerický

Ocenění nemovitostí, jimiž je zajištěn úvěr ke dni sekuritizace, dle údajů v nabídkovém dokumentu.

Název znalecké společnosti při sekuritizaci

Statické

Text

Název znalecké společnosti, která provedla ocenění nemovitosti při sekuritizaci.

Den ocenění ke dni sekuritizace

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo vypracováno ocenění hodnot uveřejněných v nabídkovém dokumentu.

Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace

Dynamické

Numerický

Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace.

Nebytová plocha

Dynamické

Numerický

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná nebytová plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, dle údajů v nejnovější zprávě o ocenění.

Obytná plocha

Dynamické

Numerický

V metrech čtverečních uvedená celková čistá pronajímatelná obytná plocha nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, dle údajů v nejnovější zprávě o ocenění.

Měna finančních údajů

Dynamické

Seznam

Denominace měny úvěru.

Nejnovější finanční údaje o nemovitostech od začátku roku do současného okamžiku

Současný přidělený procentní podíl úvěru

Dynamické

Numerický

Přidělený procentní podíl úvěru, který připadá na nemovitost ke dni splátky úvěru v případě, že je úvěr zajištěn více nemovitostmi; součet všech procentních podílů by se měl rovnat 100 %. Lze je stanovit ve smlouvě o úvěru.

Současná přidělená konečná výše úvěru

Dynamické

Numerický

Současné přidělené % použijte na skutečný nesplacený zůstatek úvěru.

Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení

Dynamické

Datum

První den, k němuž se vztahují finanční údaje použité pro nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení

Dynamické

Datum

Poslední den, k němuž se vztahují finanční údaje použité pro nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

Poslední měsíc roku použitý pro finanční vykazování

Dynamické

Textový/numerický

Zadejte poslední měsíc, k němuž se vztahují vykazované finanční údaje za jednotlivé roky (poslední a dvě těsně předcházející).

Nejnovější finanční ukazatel

Dynamické

Seznam

Toto pole se používá pro popis období, za které jsou zohledněny nejnovější finanční údaje.

Nejnovější výnosy

Dynamické

Numerický

Celkové výnosy za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti. Pokud je nemovitostí více, výnosy se sčítají.

Nejnovější provozní náklady

Dynamické

Numerický

Celkové provozní náklady za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti.

Nejnovější provozní výsledek

Dynamické

Numerický

Celkové výnosy minus celkové provozní náklady za období podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.

Nejnovější investiční výdaje

Dynamické

Numerický

Celkové investiční výdaje (nikoli opravy a údržba) za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců), za všechny nemovitosti.

Nejnovější čistý peněžní tok

Dynamické

Numerický

Celkové čisté provozní výnosy minus investiční výdaje za období podle nejnovějšího výkazu zisku a ztráty.

Nejnovější částka dluhové služby

Dynamické

Numerický

Celkové řádné splátky jistiny a úroku splatné v období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku do současného okamžiku nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsících).

Nejnovější DSCR (provozní výsledek)

Dynamické

Numerický

Výpočet poměru krytí dluhové služby (DSCR) na základě provozního výsledku za období, na které se vztahuje nejnovější výkaz zisku a ztráty (např. měsíční, čtvrtletní, za období od začátku roku k aktuálnímu dni nebo za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců).

Roční smluvní výnos z pronájmu

Dynamické

Numerický

Roční smluvní výnos z pronájmu odvozený od nejnovějšího rozpisu nájmů příjemce úvěru.

Podrobnosti o obsazenosti nemovitosti

Obsazenost ke dni

Dynamické

Datum

Den přijetí nejnovějšího seznamu nájemců/nájemního plánu. U ubytovacích služeb (hotely) a zařízení zdravotní péče se použije průměrná obsazenost za období, kterého se týkají finanční výkazy.

Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace

Dynamické

Numerický

Dostupné procento pronajímatelné plochy, která je při sekuritizaci skutečně obsazena (tj. kdy jsou nájemci skutečně v nájmu a nejsou vystěhováni). Mělo by vycházet buď ze seznamu nájemců, nebo z jiného dokumentu, který uvádí obsazenost v souladu s informacemi za poslední účetní období.

Nejnovější fyzická obsazenost

Dynamické

Numerický

Nejnovější dostupné procento pronajímatelné plochy, která je skutečně obsazena (tj. kdy jsou nájemci skutečně v nájmu a nejsou vystěhováni). Mělo by vycházet buď ze seznamu nájemců, nebo z jiného dokumentu, který uvádí obsazenost v souladu s informacemi za poslední účetní období.

Dostupnost údajů o jednotlivých nájemcích

Dynamické

Y/N

Jsou k dispozici informace o jednotlivých nájemcích?

Vážený průměr trvání nájmu

Dynamické

Numerický

Vážený průměr trvání nájmu v letech.

Vážený průměr trvání nájmu (první možnost výpovědi)

Dynamické

Numerický

Vážený průměr trvání nájmu (v letech) po uplynutí všech termínů pro první možnost výpovědi smlouvy.

Podrobnosti o třech nejvýznamnějších nájemcích

% příjmů, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců

Dynamické

Numerický

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců.

% příjmů, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců

Dynamické

Numerický

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců.

% příjmů, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců

Dynamické

Numerický

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců.

% příjmů, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců

Dynamické

Numerický

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců.

% příjmů, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců

Dynamické

Numerický

Procento příjmů, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců.

Největší nájemce podle (čistého) příjmu

Dynamické

Textový/numerický

Název stávajícího největšího nájemce (podle čisté výše nájemného).

Den uplynutí nájemního vztahu s největším nájemcem

Dynamické

Datum

Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím největším nájemcem (podle čisté výše nájemného).

Splatné nájemné od největšího nájemce

Dynamické

Numerický

Roční nájemné splatné od stávajícího největšího nájemce.

Druhý největší nájemce podle (čistého) příjmu

Dynamické

Textový/numerický

Název stávajícího druhého největšího nájemce (podle čisté výše nájemného).

Den uplynutí nájemního vztahu s druhým největším nájemcem

Dynamické

Datum

Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím druhým největším nájemcem (podle čisté roční výše nájemného).

Splatné nájemné od druhého největšího nájemce

Dynamické

Numerický

Nájemné splatné od stávajícího druhého největšího nájemce.

Třetí největší nájemce podle (čistého) příjmu

Dynamické

Textový/numerický

Název stávajícího třetího největšího nájemce (podle čisté výše nájemného).

Den uplynutí nájemního vztahu s třetím největším nájemcem

Dynamické

Datum

Den uplynutí nájemního vztahu se stávajícím třetím největším nájemcem (podle čisté roční výše nájemného).

Splatné nájemné od třetího největšího nájemce

Dynamické

Numerický

Nájemné splatné od stávajícího třetího největšího nájemce.

Měna nájemného

Dynamické

Seznam

Denominace měny nájemného.

Podrobnosti o realizaci zástavy

Den, kdy se očekává řešení nebo realizace zástavy u aktiv

Dynamické

Datum

Předpokládaný den, kdy speciální obsluhovatel očekává řešení. Je-li nemovitostí více, zadejte za tyto spojené nemovitosti poslední den. Pokud má dojít k realizaci zástavy, použije se předpokládaný den realizace zástavy (Předpokládaný den realizace zástav), pokud se jedná o nabytí vlastnictví, použije se předpokládaný den prodeje (Předpokládaný den prodeje).

Den zahájení řízení o vlastnictví

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo proti příjemci úvěru zahájeno nebo příjemcem úvěru odsouhlaseno řízení za účelem realizace zástavy nebo alternativní postup vymáhání.

Den nucené správy

Dynamické

Datum

Den nabytí titulu k nemovitosti sloužící jako kolaterál (nebo jiné formy faktické kontroly a schopnosti nemovitostí disponovat).


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Obecné podrobnosti o dluhopisech

Identifikační kód seskupení transakcí

Statické

Textový/numerický

Specifický řetězec identifikující transakci nebo seskupení.

Den výplaty

Statické

Datum

Den splátky jistiny a úroku dluhopisové tranše.

Rozhodný den

Statické

Datum

Den, k němuž musí být třída dluhopisu vlastněna, aby mohl být majitel považován za registrovaného majitele.

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši strukturovaného finančního nástroje zajištěného hypotečními úvěry na nebytové nemovitosti vykazující stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.

CUSIP (pravidlo 144 A)

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě nebo tranši dluhopisů v souladu s normami, které stanovil Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů (Committee on Uniform Security Identification Procedures) podle požadavků pravidla 144 A, nebo jiný kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě nebo tranši dluhopisů v souladu s normami, které stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci (číslo ISIN), nebo jiný kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.

Společný kód (pravidlo 144 A)

Statické

Textový/numerický

Devítimístný identifikační kód vydaný pro každou třídu nebo tranši dluhopisů společně v rámci systémů CEDEL a Euroclear.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (tzv. Reg S)

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě nebo tranši dluhopisů v souladu s normami, které stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISIN) v souladu s požadavky tzv. Regulation S, nebo jiný kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.

Společný kód (tzv. Reg. S)

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě nebo tranši dluhopisů v souladu s normami, které stanovil Výbor pro jednotné postupy identifikace cenných papírů (Committee on Uniform Security Identification Procedures) v souladu s požadavky tzv. Regulation S, nebo jiný kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.

Den emise dluhopisu

Statické

Datum

Den emise dluhopisu.

Den závazné splatnosti

Statické

Datum

Den, k němuž je nutno splatit danou konkrétní třídu nebo tranši dluhopisu, aby nebyla v selhání.

Měna

Statické

Seznam

Druh měny, ve které je vyjádřena peněžní hodnota dané třídy nebo tranše dluhopisu.

Původní zůstatek jistiny

Statické

Numerický

Původní zůstatek jistiny konkrétní třídy nebo tranše dluhopisu ke dni emise.

Podrobnosti o jistině dluhopisu

Pomyslné označení

Statické

Y/N

Uveďte „Y“ v případě pomyslné hodnoty a „N“ v případě, že daná třída nebo tranše dluhopisu nese pouze úroky („úrokový strip“).

Počáteční zůstatek jistiny

Statické

Numerický

Nesplacený zůstatek jistiny třídy nebo tranše dluhopisu na počátku běžného období.

Plánovaná jistina

Statické

Numerický

Řádná splátka jistiny hrazená pro danou třídu nebo tranši dluhopisu v daném období.

Neplánovaná jistina

Dynamické

Numerický

Mimořádná splátka jistiny hrazená pro danou třídu nebo tranši dluhopisu v daném období.

Výplata celkové jistiny

Dynamické

Numerický

Celkové (řádné i mimořádné) splátky jistiny hrazené pro danou třídu nebo tranši dluhopisu v daném období.

Způsob umořování

Statické

Seznam

Metoda umořování, při níž je pravidelně splácena třída nebo tranše dluhopisu.

Délka období, kdy je splácen pouze úrok

Statické

Numerický

V měsících uvedená délka období, kdy je splácen pouze úrok.

Kapitalizovaný úrok

Dynamické

Numerický

Případné úroky připočtené k zůstatku dané třídy včetně záporného umořování.

Ztráta na jistině

Dynamické

Numerický

Celková ztráta na jistině za vykazované období.

Kumulativní ztráty na jistině

Dynamické

Numerický

Ztráty, jež jsou k aktuálnímu dni kumulativně alokovány jistině.

Konečný zůstatek jistiny

Dynamické

Numerický

Nesplacený zůstatek jistiny třídy nebo tranše dluhopisu na konci běžného období.

Faktor úhrady dluhopisu

Dynamické

Numerický

Jistina uhrazená u třídy nebo tranše dluhopisu ve vykazovaném období, vyjádřená zlomkem původního (počátečního) zůstatku dluhopisu nebo tranše (0<x< 1), a to až na 12 desetinných míst.

Konečný faktor dluhopisu

Dynamické

Numerický

Konečná výše jistiny třídy nebo tranše dluhopisu po provedení splátek ve stávajícím vykazovaném období, vyjádřená zlomkem původního (počátečního) zůstatku dluhopisu nebo tranše (0<x< 1), a to až na 12 desetinných míst.

Příští den úhrady dluhopisu

Dynamické

Datum

Příští den úhrady/výplaty u třídy nebo tranše dluhopisu za další období.

Podrobnosti o úrocích z dluhopisu

Druh indexové sazby

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu, vztahující se na konkrétní třídu nebo tranši konkrétního dluhopisu. Index současné úrokové sazby.

Současná indexová sazba

Dynamické

Numerický

Aktuální hodnota indexové sazby uplatněné na konkrétní třídu nebo tranši dluhopisu v průběhu běžného akruálního období, uvedená alespoň na 5 desetinných míst.

Akruální metoda

Statické

Seznam

Akruální metoda, podle níž se provádí pravidelný výpočet třídy nebo tranše dluhopisu.

Současný počet akruálních dní

Dynamické

Numerický

Počet akruálních dní, který se použije při výpočtu úroku převáděného za běžné období.

Akumulovaný úrok

Dynamické

Numerický

Výše akumulovaného úroku.

Použitelné maximum dostupných prostředků

Statické

Y/N

Využívá tato třída dluhopisu mechanismu maxima dostupných prostředků (Available Funds Cap, AFC)?

Snížení ocenění

Dynamické

Numerický

Aktuální snížení v ocenění této třídy.

Kumulativní snížení ocenění

Dynamické

Numerický

Celkové kumulativní snížení v ocenění.

Jiná výplata úroku

Dynamické

Numerický

Jiné konkrétní zvýšení úroku.

Současný nedoplatek na úroku

Dynamické

Numerický

Výše nedoplatku na úroku z dané třídy za toto vykazované období.

Kumulativní nedoplatek úroků

Dynamické

Numerický

Kumulativní nedoplatek na úroku k aktuálnímu dni.

Celková výplata úroku

Dynamické

Numerický

Celková provedená platba úroku.

Počáteční zůstatek nesplaceného úroku

Dynamické

Numerický

Nedoplatek úroku na počátku běžného období.

Krátkodobě nesplacený úrok

Dynamické

Numerický

Případný úrok odložený v běžném období a splatný k nejbližšímu dni splátky.

Dlouhodobě nesplacený úrok

Dynamické

Numerický

Případný úrok odložený v běžném období a splatný ke dni splatnosti.

Rozhodná událost pro uplatnění mechanismu maxima dostupných prostředků (AFC)

Dynamické

Y/N

Došlo k události, která je rozhodná pro uplatnění mechanismu maxima dostupných prostředků (AFC)?

Indexová sazba na příští období

Dynamické

Numerický

Hodnota indexové sazby na příští období.

Den úpravy indexové sazby na příští období

Dynamické

Datum

Den úpravy indexové sazby na příští období.

Podrobnosti o likviditním příslibu

Počáteční zůstatek likviditního příslibu

Dynamické

Numerický

Počáteční zůstatek likviditního příslibu.

Úpravy likviditního příslibu

Dynamické

Numerický

Případné úpravy likviditního příslibu.

Čerpání likviditního příslibu

Dynamické

Numerický

Objem čerpání likviditního příslibu.

Splátky ve prospěch likviditního příslibu

Dynamické

Numerický

Výše splátek ve prospěch likviditního příslibu.

Konečný zůstatek likviditního příslibu

Dynamické

Numerický

Konečný zůstatek.

Měna likviditního příslibu

Dynamické

Seznam

Měna likviditního příslibu.


PŘÍLOHA III

Údaje na úrovní úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěry malým a středním podnikům

AKTIVA:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Datum ukončení seskupení

Dynamické

Datum

Aktuální datum ukončení seskupení nebo portfolia.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Specifický řetězec identifikující transakci nebo seskupení/název transakce.

Identifikační kód úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého úvěru.

Původce

Statické

Text

Věřitel, který poskytl původní úvěr.

Identifikační kód obsluhovatele

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého obsluhovatele uvádějící, který subjekt obsluhuje daný úvěr.

Název obsluhovatele

Dynamické

Text

Název obsluhovatele.

Identifikační kód příjemce úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého příjemce úvěru umožňující identifikovat příjemce úvěru, kteří mají v seskupení více úvěrů (například poskytnutí dalšího úvěru/jiné úvěry se uvádějí jako samostatné položky).

Informace o dlužnících

Země

Statické

Seznam

Země sídla/usazení.

Poštovní směrovací číslo

Statické

Text

Je nutno zadat minimálně první dva nebo tři znaky. Neuvádějte celé poštovní směrovací číslo.

Právní forma/typ podniku dlužníka

Statické

Seznam

 

Segment příjemce úvěru – Basel III

Statické

Seznam

 

Je příjemce úvěru přidruženým podnikem?

Statické

Y/N

Je příjemce úvěru přidruženým podnikem původce?

Druh aktiva

Statické

Seznam

 

Seniorita

Dynamické

Seznam

 

Interní odhad banky, pokud jde o ztrátovost ze selhání (LGD)

Dynamické

Numerický

Ztrátovost ze selhání v běžných ekonomických podmínkách.

Kód odvětví NACE

Statické

Textový/numerický

Kód NACE označující odvětví, v němž působí příjemce úvěru.

Charakteristika pronájmu

Den vzniku úvěru

Statické

Datum

Den poskytnutí původního úvěru.

Konečný den splatnosti

Statické

Datum

Konečný den splatnosti úvěru.

Denominace měny úvěru

Statické

Seznam

Denominace úvěru.

Úvěr je zajištěn

Dynamické

Y/N

Je tento konkrétní úvěr zajištěn proti měnovému riziku?

Původní zůstatek úvěru

Statické

Numerický

Původní celkový zůstatek úvěru.

Stávající zůstatek

Dynamické

Numerický

Výše nesplaceného úvěru k datu ukončení seskupení. Měla by zahrnovat všechny částky, které jsou v transakci klasifikovány jako jistina. Je nutno zahrnout například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku úvěru a tvoří součást jistiny v dané transakci. Nezahrnují se úroky po splatnosti ani pokuty.

Výše sekuritizovaného úvěru

Statické

Numerický

Zůstatek sekuritizovaného úvěru k datu ukončení.

Četnost splátek jistiny

Statické

Seznam

Četnost splatných splátek jistiny, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatných splátek úroku, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.

Způsob umořování

Dynamické

Seznam

Způsob umořování.

Druh úvěru

Statické

Seznam

 

Výše balonové splátky

Dynamické

Numerický

Výše balonové splátky.

Typ splátek

Dynamické

Seznam

 

Úroková sazba

Současná úroková sazba

Dynamické

Numerický

Současná úroková sazba (v %).

Maximální úroková sazba

Dynamické

Numerický

Maximální úroková sazba (v %).

Minimální úroková sazba

Statické

Numerický

Minimální úroková sazba (v %).

Druh úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Druh úrokové sazby.

Index současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Index současné úrokové sazby (referenční úroková sazba, podle níž je nastavena hypoteční úroková sazba).

Marže současné úrokové sazby

Dynamické

Numerický

Marže současné úrokové sazby (u úvěrů s pevnou sazbou se rovná současné úrokové sazbě, u úvěrů s plovoucí sazbou se jedná o marži nad indexovou sazbou (nebo pod ní, je-li hodnota uvedena jako záporná)).

Období úpravy úroku

Statické

Seznam

 

Informace o výkonnosti

Úrok po splatnosti

Dynamické

Numerický

Aktuální zůstatek úroku po splatnosti.

Počet dnů, po které je úrok po splatnosti

Dynamické

Numerický

Počet dnů, po které je daný úvěr po splatnosti (k datu ukončení seskupení) podle definice emitenta.

Jistina po splatnosti

Dynamické

Numerický

Aktuální zůstatek jistiny po splatnosti. Částky po splatnosti jsou definovány jako: celkové splátky jistiny splatné k aktuálnímu dni MINUS celkové splátky jistiny obdržené k aktuálnímu dni MINUS veškeré kapitalizované částky.

Počet dnů, po které je jistina po splatnosti

Dynamické

Numerický

Počet dnů, po které je daný úvěr po splatnosti (k datu ukončení seskupení) podle definice emitenta.

Selhání nebo realizace zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí transakce

Dynamické

Y/N

Došlo k selhání nebo k realizaci zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí transakce?

Selhání nebo realizace zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí podle rámce Basel III

Dynamické

Y/N

Došlo k selhání nebo k realizaci zástavy pro nesplácení úvěru v souladu s definicí podle rámce Basel III?

Důvod selhání (definice podle rámce Basel II)

Dynamické

Seznam

Použití definice důvodu selhání podle rámce Basel II.

Den selhání

Dynamické

Datum

Den, kdy došlo k selhání úvěru v souladu s definicí selhání transakce.

Částka v selhání

Dynamické

Numerický

Celková částka v selhání (v souladu s definicí selhání transakce) před použitím výnosů z prodeje a vymožených částek.

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

Numerický

Celkové vymožené částky včetně výnosů z prodeje. Uvádí se pouze u úvěrů, kde došlo k selhání/realizaci zástavy.

Alokované ztráty

Dynamické

Numerický

Ztráty alokované k aktuálnímu dni.

Den, kdy došlo k alokaci ztráty

Dynamické

Datum

Den, kdy došlo k alokaci ztráty.


PROFIL UMOŘOVÁNÍ:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Nesplacený zůstatek za 1. období

Dynamické

Numerický

Profil umořování s 0 % předčasným splácením.

Den nesplaceného zůstatku za 1. období

Dynamické

Datum

Den zůstatku za 1. období.

Nesplacený zůstatek za [2.–120.] období

Dynamické

Numerický

Profil umořování s 0 % předčasným splácením.

Den nesplaceného zůstatku za [2.–120.] období

Dynamické

Datum

Den zůstatku za [2.–120.] období.


KOLATERÁL:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Kolaterál

Identifikační kód kolaterálu

Statické

Text

Specifický kód kolaterálu subjektu původce.

Identifikační kód úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód úvěru souvisejícího s kolaterálem. Tyto kódy by měly odpovídat identifikačním kódům v poli „Identifikační kód úvěru“.

Druh cenného papíru

Statické

Seznam

Existuje pevné, nebo proměnné navýšení nad aktivy?

Druh kolaterálu

Statické

Seznam

Druh kolaterálu.

Výše původního ocenění

Statické

Numerický

Hodnota, jakou měla nemovitost ke dni poskytnutí posledního úvěru před sekuritizací.

Den původního ocenění

Statické

Datum

Den posledního ocenění nemovitosti, jež bylo provedeno v době poskytnutí posledního úvěru před sekuritizací.

Den současného ocenění

Dynamické

Datum

Měl by být uveden den posledního ocenění.

Původní druh ocenění

Statické

Seznam

Druh ocenění při vzniku.

Pořadí

Dynamické

Text

 

Poštovní směrovací číslo nemovitosti

Statické

Text

Musí být zadány alespoň první dva nebo tři znaky.

Poskytovatel/zprostředkující banka či oddělení

Statické

Seznam

 

Měna kolaterálu

Statické

Seznam

Mělo by se jednat o měnu, která se vztahuje k výši ocenění v položce „Hodnota kolaterálu“.

Počet položek kolaterálu zajišťujících daný úvěr

Dynamické

Numerický

Celkový počet částí kolaterálu zajišťujících daný úvěr. Toto číslo by mělo odpovídat počtu zpráv o kolaterálu předložených k danému úvěru v aktuální složce.


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Pole s údaji o cenných papírech nebo dluhopisech

Den hlášení

Dynamické

Datum

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu.

Emitent

Statické

Text

Název emitenta, a případně série emise.

Čerpání v rámci likviditního příslibu

Dynamické

Y/N

Je-li součástí transakce likviditní příslib, potvrďte, zda v období, které končí ke dni poslední splátky úroku, došlo v rámci tohoto likviditního příslibu k čerpání.

Pole s údaji o kolaterálu

Rozhodná měření/poměry

Dynamické

Y/N

Nastala rozhodná událost? K aktuálnímu dni stanovení zjištěný stav různých měření a poměrů prodlení, rozmělnění, selhání, ztráty a podobných kolaterálových měření a poměrů, které jsou prováděny, resp. zjišťovány v souvislosti s předčasným umořením nebo jinou rozhodnou událostí.

Průměrná konstantní míra předčasného splácení

Dynamické

Numerický

Zpráva musí uvádět průměrnou hodnotu (Avg) konstantní míry předčasného splácení (Constant Pre-payment Rate, CPR) podkladových úvěrů. Průměrná rychlost CPR je částka vyjádřená jako anualizované procento jistiny předčasně splacené nad rámec řádných splátek. Průměrná rychlost CPR se vypočte tak, že se současný zůstatek jistiny úvěru (tj. skutečný zůstatek) nejprve vydělí plánovaným zůstatkem jistiny tohoto úvěru za předpokladu, že nedošlo k žádnému předčasnému splacení (tj. byly provedeny pouze řádné splátky). Tento podíl se následně umocní, přičemž mocnitelem je číslo dvanáct vydělené počtem měsíců uplynulých od emise. Průměrná rychlost CPR se pak stanoví tak, že se tento výsledek odečte od čísla jedna a vynásobí se stem (100).

Pole s kontaktními informacemi hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Text

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.

Kontaktní informace

Statické

Text

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Pole na úrovni tranše

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód cenného papíru přiřazený každé třídě malých nebo středních podniků v souladu s normami, které stanovila Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISIN), nebo jiný specifický kód cenných papírů stanovený burzou nebo jiným subjektem.

Den splátky úroku

Dynamické

Datum

Periodické datum, na kdy je naplánována poslední splátka úroků majitelům konkrétní tranše dluhopisů.

Den splátky jistiny

Dynamické

Datum

Poslední periodické datum, na kdy je naplánována splátka jistiny majitelům konkrétní tranše dluhopisů.

Měna dluhopisu

Statické

Text

Denominace dluhopisu.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu (např. tříměsíční EURIBOR), vztahující se na konkrétní tranši dluhopisů.

Závazná splatnost

Statické

Datum

Den, k němuž je nutno splatit danou konkrétní tranši dluhopisu, aby nebyla v selhání.

Den emise dluhopisu

Statické

Datum

Den emise dluhopisu.


PŘÍLOHA IV

Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěrem na pořízení auta

AKTIVA:

Název pole

Statické/dynamické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace specifické pro danou transakci

Datum ukončení seskupení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Datum ukončení seskupení nebo portfolia. Den, k němuž se vztahují údaje o podkladovém aktivu v rámci této zprávy.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód seskupení nebo portfolia/název transakce.

Název obsluhovatele

Dynamické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého obsluhovatele uvádějící, který subjekt obsluhuje daný úvěr nebo leasing.

Název náhradního obsluhovatele

Dynamické

Text

Název náhradního obsluhovatele.

Informace na úrovni úvěru nebo leasingu

Identifikační kód úvěru nebo leasingu

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód úvěru nebo leasingu. Tento ID kód by se v průběhu celé transakce neměl měnit.

Původce

Statické

Text

Věřitel, který poskytl původní úvěr nebo leasing.

Identifikační kód příjemce úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód příjemce úvěru nebo nájemce.

Identifikační kód společnosti ve skupině

Dynamické

Text

Specifický identifikační kód společnosti ve skupině, který u příjemce úvěru identifikuje mateřskou společnost nejvyšší úrovně.

Denominace měny úvěru nebo leasingu

Statické

Seznam

Denominace měny úvěru nebo leasingu.

Zaměstnanecký status příjemce úvěru

Statické

Seznam

Zaměstnanecký status hlavního žadatele.

Hlavní příjem

Statické

9(11).99

Hrubý roční hlavní příjem příjemce úvěru, který byl předmětem posouzení.

Měna hlavního příjmu

Statické

Seznam

Denominace měny příjmu.

Způsob umořování

Dynamické

Seznam

Způsob umořování.

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu

Statické

Seznam

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu.

Zeměpisný region

Statické

Seznam

Region, kde se nachází příjemce úvěru v době upsání.

Den vzniku

Statické

RRRR-MM

Den poskytnutí původního úvěru nebo počátku leasingu.

Předpokládaný den splatnosti úvěru nebo ukončení leasingu

Dynamické

RRRR-MM

Předpokládaný den splatnosti úvěru nebo ukončení leasingu.

Původní smluvní období úvěru nebo leasingu

Statické

Numerický

Původní smluvní období (počet měsíců).

Den zařazení do seskupení

Statické

RRRR-MM

Den, kdy byl úvěr nebo leasing převeden na společnost zvláštního určení (special purpose vehicle).

Původní zůstatek jistiny

Statické

9(11).99

Zůstatek jistiny úvěru příjemce úvěru nebo diskontovaný zůstatek leasingu nájemce (včetně kapitalizovaných poplatků) ke dni vzniku.

Současný nesplacený zůstatek jistiny

Dynamické

9(11).99

Zůstatek úvěru příjemce úvěru nebo diskontovaný zůstatek leasingu nájemce nesplacený k datu ukončení seskupení. Měl by zahrnovat veškeré částky, které jsou zajištěny daným vozidlem. Je sem nutno zahrnout například případné poplatky, které byly připočteny k zůstatku a tvoří součást jistiny v dané transakci.

Řádná splátka

Dynamické

9(11).99

Příští řádná splátka dle smlouvy (platba splatná v případě, že neplatí žádná jiná platební ujednání).

Plánovaná četnost splátek

Dynamické

Seznam

Plánovaná četnost splátek.

Výše zálohy

Statické

9(11).99

Výše vkladu/zálohy při vzniku úvěru nebo leasingu (měla by zahrnovat hodnotu vozidel poskytnutých jako protihodnota atd.).

Původní poměr úvěru k hodnotě

Statické

9(3).99

Poměr úvěru k hodnotě vozidla ke dni vzniku, který lze zaokrouhlit na nejbližších pět procent.

Druh produktu

Statické

Seznam

Druh produktu.

Cena opce na koupi

Statické

9(11).99

Částka, kterou musí příjemce úvěru uhradit na konci leasingu nebo úvěru, aby se stal vlastníkem vozidla.

Interval úpravy úrokové sazby

Statické

9(2).99

Počet měsíců mezi jednotlivými dny, k nimž je upravována úroková sazba úvěru nebo leasingu.

Současná úroková nebo diskontní sazba

Dynamické

9(4).9(5)

Celková současná úroková nebo diskontní sazba (v %), která se použije pro úvěr nebo leasing (může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta).

Základ současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Základ současné úrokové sazby.

Marže současné úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(5)

Marže současné úrokové sazby (v %) vztahující se k úvěru nebo leasingu (může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta). U úvěrů s pevnou sazbou se rovná současné úrokové nebo diskontní sazbě. U úvěrů s plovoucí sazbou se jedná o marži nad indexovou sazbou (nebo pod ní, a pak je hodnota uvedena jako záporná).

Diskontní sazba

Statické

9(4).9(5)

Diskontní sazba uplatněná na pohledávku, která byla prodána společnosti zvláštního určení (sazba může být zaokrouhlena na nejbližšího půl procenta).

Výrobce vozidla

Statické

Text

Značka výrobce vozidla.

Model vozidla

Statické

Textový/numerický

Název modelu vozidla.

Nové, nebo ojeté vozidlo

Statické

Seznam

Stav vozidla v okamžiku vzniku úvěru nebo leasingu.

Počáteční zůstatková hodnota vozidla

Statické

9(11).99

Odhad zůstatkové hodnoty vozidla ke dni vzniku úvěru nebo leasingu. Údaj může být zaokrouhlen.

Sekuritizovaná zůstatková hodnota

Statické

9(11).99

Výše pouze té zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována. Údaj může být zaokrouhlen.

Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla

Dynamické

9(11).99

Nejnovější odhad zůstatkové hodnoty vozidla v okamžiku ukončení smlouvy. Údaj může být zaokrouhlen.

Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl proveden nejnovější aktualizovaný odhad zůstatkové hodnoty vozidla. Pokud aktualizace nebyla provedena, zadá se den původního ocenění.

Druh zákazníka

Statické

Seznam

Právní forma zákazníka.

Způsob platby

Dynamické

Seznam

Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby).

Den, kdy byl úvěr vyřazen ze seskupení

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl úvěr nebo leasing vyřazen ze seskupení, např. při zpětném odkupu, splacení, předčasném splacení nebo při ukončení vymáhání.

Horní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený horní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít; neuvádějte symbol “%“.

Dolní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený dolní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít; neuvádějte symbol “%“.

Zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Aktuální zůstatek částek po splatnosti.

Počet měsíců po splatnosti

Dynamické

9(5).99

Počet měsíců, po které je úvěr nebo leasing k datu ukončení seskupení po splatnosti.

Den selhání

Dynamické

RRRR-MM

Den selhání.

Hrubá hodnota selhání

Dynamické

9(11).99

Hrubá hodnota selhání na tomto účtu.

Prodejní cena

Dynamické

9(11).99

 

Ztráta z prodeje

Dynamické

9(11).99

Hrubá hodnota selhání minus výnos z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny).

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

9(11).99

Kumulativní vymožené částky na tomto účtu, bez zahrnutí nákladů.

Den splacení účtu

Dynamické

RRRR-MM

Den splacení účtu nebo den, kdy bylo dokončeno vymáhání úvěrů v selhání.

Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou

Dynamické

9(11).99

Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou při vrácení vozidla.

Stav účtu

Dynamické

Seznam

Aktuální stav účtu.


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni dluhopisů

Den hlášení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu, tj. den, kdy byla vyplněná předloha pro předkládání zpráv s údaji na úrovni úvěrů předána do datového archivu.

Emitent

Statické

Text

Název emitenta, a případně série emise.

Jsou všechny rezervní účty na cílovém zůstatku?

Dynamické

Y/N

Jsou všechny rezervní účty (finanční, společná, kompenzační rezerva atd.) na požadované úrovni?

Čerpání v rámci likviditního příslibu

Dynamické

Y/N

Je v období končícím k poslednímu dni splátky úroku využíván za účelem pokrytí nedoplatků likviditní příslib?

Rozhodná měření/poměry

Dynamické

Y/N

Nastala rozhodná událost?

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení

Dynamické

9(3).99

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových pohledávek založená na poslední periodické CPR. Periodická CPR se vypočte jako podíl celkových mimořádných splátek jistiny přijatých v posledním období a zůstatku jistiny na počátku období.

Celkové pohledávky prodané společnosti zvláštního určení

Dynamické

9(11).99

Součet jistin pohledávek, jež byly k aktuálnímu dni prodány společnosti zvláštního určení (tj. při uzávěrce a během případného období pro doplnění seskupení).

Kumulativní hrubá hodnota částek v selhání – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet všech hrubých hodnot částek v selhání naběhlých od uzávěrky, uvedený v dané měně.

Kumulativní hodnota vymožených částek – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet všech částek vymožených od uzávěrky, uvedený v dané měně a bez zahrnutí nákladů.

Konečné datum revolvingového období

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy se předpokládá konec revolvingového období, nebo den, kdy toto období skutečně skončilo.

Kontaktní informace pro hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Textový/numerický

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.

Kontaktní informace

Statické

Textový/numerický

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni tranší

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/Numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené této tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1 atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/Numerický

Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem. Zadáváte-li více kódů, oddělte je čárkami.

Den splátky úroku

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.

Den splátky jistiny

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.

Měna dluhopisu

Statické

Seznam

Denominace této tranše.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu (např. tříměsíční EURIBOR), vztahující se na tuto konkrétní tranši.

Závazná splatnost

Statické

RRRR-MM-DD

Den, k němuž je nutno splatit danou konkrétní tranši dluhopisu, aby nebyla v selhání.

Den emise dluhopisu

Statické

RRRR-MM-DD

Den emise dluhopisu.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatnosti úroků z této tranše.


PŘÍLOHA V

Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných spotřebitelským úvěrem

AKTIVA:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace specifické pro danou transakci

Datum ukončení seskupení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Datum ukončení seskupení nebo portfolia. Den, k němuž se vztahují údaje o podkladovém aktivu v rámci této zprávy.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód seskupení nebo portfolia/název transakce.

Název obsluhovatele

Dynamické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód každého obsluhovatele uvádějící, který subjekt obsluhuje daný úvěr.

Název náhradního obsluhovatele

Dynamické

Text

Název náhradního obsluhovatele.

Informace na úrovni úvěrů

Identifikační kód úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód konkrétního úvěru v seskupení.

Původce

Statické

Text

Věřitel, který poskytl původní úvěr.

Identifikační kód příjemce úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód příjemce úvěru. Musí být zašifrován (tj. nesmí být uvedeno skutečné identifikační číslo) s cílem zajistit anonymitu příjemce úvěru.

Denominace měny úvěru

Statické

Seznam

Denominace měny úvěru.

Celkový úvěrový limit

Dynamické

9(11).99

U úvěrů s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte maximální výši potenciálně nesplaceného úvěru.

Konečné datum revolvingové období – úvěr

Dynamické

RRRR-MM

U úvěrů s flexibilními podmínkami opětovného čerpání/revolvingu uveďte den předpokládaného ukončení platnosti flexibilních podmínek, tj. den, kdy skončí revolvingové období.

Zaměstnanecký status příjemce úvěru

Statické

Seznam

Zaměstnanecký status hlavního žadatele.

Hlavní příjem

Statické

9(11).99

Hrubý roční hlavní příjem příjemce úvěru (bez nájemného), který byl předmětem posouzení. Údaj by měl být zaokrouhlen na tisíce.

Měna hlavního příjmu

Statické

Seznam

Denominace měny příjmu.

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu

Statické

Seznam

Ověření příjmu pro účely stanovení hlavního příjmu.

Zeměpisný region

Statické

Seznam

Region, kde se nachází příjemce úvěru.

Den vzniku

Statické

RRRR-MM

Den poskytnutí původního úvěru.

Předpokládaná splatnost úvěru

Dynamické

RRRR-MM

Předpokládaný den splatnosti úvěru.

Původní úvěrové období

Statické

Numerický

Původní smluvní období (počet měsíců).

Den zařazení do seskupení

Statické

RRRR-MM

Den, kdy byl úvěr převeden na společnost zvláštního určení.

Původní zůstatek jistiny

Statické

9(11).99

Původní zůstatek jistiny úvěru (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku úvěru.

Současný nesplacený zůstatek jistiny

Dynamické

9(11).99

Zůstatek jistiny úvěru nesplacený k datu ukončení seskupení. Nezahrnuje úroky po splatnosti ani pokuty.

Řádná splátka

Dynamické

9(11).99

Příští řádná splátka dle smlouvy (platba splatná v případě, že neplatí žádná jiná platební ujednání).

Plánovaná četnost splátek

Dynamické

Seznam

Četnost splátek.

Metoda splácení

Dynamické

Seznam

Typ splácení jistiny.

Interval úpravy úrokové sazby

Statické

9(2).99

Počet měsíců mezi jednotlivými dny úpravy úrokové sazby.

Současná úroková sazba

Dynamické

9(4).9(8)

Celková současná úroková sazba (v %), která na pro úvěr použije. Neuvádějte symbol “%“.

Základ současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Základ současné úrokové sazby.

Marže současné úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(5)

Marže současné úrokové sazby (v %) vztahující se k úvěru. U úvěrů s pevnou úrokovou sazbou se rovná současné úrokové sazbě.

Počet příjemců úvěru

Dynamické

Numerický

Počet příjemců daného úvěru.

Povolený procentní podíl předčasných splátek

Dynamické

9(3).99

Maximální procentní podíl nesplaceného zůstatku, který je každoročně povoleno splatit předčasně bez penalizace. Neuvádějte symbol “%“.

Poplatky za předčasné splátky

Dynamické

9(3).99

Procentní podíl neuhrazeného zůstatku, který je splatný jako poplatek, pokud je překročen limit předčasných splátek. Neuvádějte symbol “%“.

Druh zákazníka

Statické

Seznam

Druh zákazníka při vzniku úvěru.

Způsob platby

Dynamické

Seznam

Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby).

Den, kdy byl úvěr vyřazen ze seskupení

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl úvěr vyřazen ze seskupení, např. při zpětném odkupu, splacení, předčasném splacení nebo při ukončení procesu vymáhání.

Zaměstnanec

Statické

Y/N

Je příjemce úvěru zaměstnancem původce?

Horní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený horní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.

Dolní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený dolní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.

Informace o výkonnosti

Zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Aktuální zůstatek částek po splatnosti definovaný jako součet minimálních smluvních plateb, které jsou splatné, ale nebyly příjemcem úvěru uhrazeny.

Počet měsíců po splatnosti

Dynamické

9(5).99

Počet měsíců, po které je úvěr po splatnosti k datu ukončení seskupení.

Den selhání

Dynamické

RRRR-MM

Den selhání.

Hrubá hodnota selhání

Dynamické

9(11).99

Hrubá hodnota selhání na tomto účtu.

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

9(11).99

Kumulativní vymožené částky na tomto účtu, bez zahrnutí nákladů.

Den splacení účtu

Dynamické

RRRR-MM

Den splacení účtu nebo den, kdy bylo dokončeno vymáhání úvěrů v selhání.

Stav účtu

Dynamické

Seznam

Aktuální stav účtu.

Kapitalizovaný zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Součet částek po splatnosti kapitalizovaných k aktuálnímu dni.

Den poslední kapitalizace částky po splatnosti

Dynamické

RRRR-MM

Poslední den, k němuž byly kapitalizovány částky po splatnosti na tomto účtu.


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni cenných papírů nebo dluhopisů

Den hlášení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu, tj. den, kdy byla vyplněná předloha pro předkládání zpráv s údaji na úrovni úvěrů předána do datového archivu.

Emitent

Statické

Text

Název emitenta, a případně série emise.

Jsou všechny rezervní účty na cílovém zůstatku?

Dynamické

Y/N

Jsou všechny rezervní účty (finanční, společná, kompenzační rezerva atd.) na požadované úrovni?

Čerpání v rámci likviditního příslibu

Dynamické

Y/N

Je v období končícím k poslednímu dni splatnosti úroku využíván za účelem pokrytí nedoplatků likviditní příslib?

Rozhodná měření/poměry

Dynamické

Y/N

Nastala rozhodná událost?

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení

Dynamické

9(3).99

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových pohledávek založená na poslední periodické CPR. Periodická CPR se vypočte jako podíl celkových mimořádných splátek jistiny přijatých v posledním období a zůstatku jistiny na počátku období. Výsledek je následně anualizován takto:

 

1-((1-periodická CPR)^počet období za rok)

 

Neuvádějte symbol “%“.

Celkové pohledávky prodané společnosti zvláštního určení

Dynamické

9(11).99

Součet jistin pohledávek, jež byly k aktuálnímu dni prodány společnosti zvláštního určení (tj. při uzávěrce a během případného období pro doplnění seskupení).

Kumulativní hrubá hodnota částek v selhání – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet hrubé hodnoty částek v selhání naběhlých od uzávěrky, uvedený v dané měně.

Kumulativní hodnota vymožených částek – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet všech částek v seskupení vymožených od uzávěrky, uvedený v dané měně a bez nákladů.

Konečné datum revolvingového období

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy se předpokládá konec revolvingového období, nebo den, kdy toto období skutečně skončilo.

Kontaktní informace hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Textový/numerický

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (kontaktních osob) u informačního zdroje.

Kontaktní informace

Statické

Textový/numerický

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni tranše

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené dané tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1a atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, pak jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem. Zadáváte-li více kódů, oddělte je čárkami.

Den splátky úroku

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.

Den splátky jistiny

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.

Měna dluhopisu

Statické

Seznam

Denominace této tranše.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v prospektu, vztahující se na tuto konkrétní tranši.

Závazná splatnost

Statické

RRRR-MM-DD

Den, k němuž je nutno danou tranši splatit v plném rozsahu, aby nebyla v selhání.

Den emise dluhopisu

Statické

RRRR-MM-DD

Den emise dluhopisu.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatnosti úroků z této tranše.


PŘÍLOHA VI

Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných úvěry z kreditních karet

AKTIVA:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace specifické pro danou transakci

Datum ukončení seskupení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Datum ukončení seskupení nebo portfolia. Jedná se o den, k němuž se vztahují údaje o podkladovém aktivu v rámci této zprávy.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód seskupení nebo portfolia, například „Master Issuer plc“, nebo „SPV 2012-1 plc“.

Název obsluhovatele

Statické

Textový/numerický

Název subjektu, který obsluhuje účet.

Název náhradního obsluhovatele

Dynamické

Textový/numerický

Název náhradního obsluhovatele.

Prodejce

Statické

Textový/numerický

Název prodejce.

Druh transakce

Statické

Seznam

Samostatná, Hlavní trust – kapitalistický, Hlavní trust – socialistický, nebo Jiná.

Informace na úrovni úvěrů

Identifikační kód účtu

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód konkrétního účtu v seskupení. Musí být zašifrován s cílem zajistit ochranu údajů.

Původce

Statické

Textový/numerický

Věřitel, který založil účet. Pokud není znám, zadejte prodejce.

Identifikační kód příjemce úvěru

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód konkrétního příjemce úvěru; musí být zašifrován s cílem zajistit ochranu údajů. Může být stejný jako identifikační kód účtu.

Denominace měny pohledávky

Statické

Seznam

Měna, ve které je pohledávka denominována.

Den zařazení do seskupení

Statické

RRRR-MM

Den, kdy byl účet zařazen do seskupení.

Zaměstnanecký status příjemce úvěru

Statické

Seznam

Zaměstnanecký status hlavního žadatele.

Měna hlavního příjmu

Statické

Seznam

Denominace měny hlavního příjmu.

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu

Statické

Seznam

Ověření příjmu pro účely hlavního příjmu.

Zeměpisný region

Dynamické

Seznam

Region, v němž se nachází příjemce úvěru.

Zaměstnanec

Statické

Y/N

Je příjemce úvěru zaměstnancem původce nebo prodávajícího?

Den otevření účtu

Statické

RRRR-MM

Den otevření účtu.

Celkový současný zůstatek

Dynamické

9(11).99

Jaká je celková současná částka, kterou příjemce úvěru dluží (včetně všech poplatků a úroků) na daném účtu?

Celkový úvěrový limit

Dynamické

9(11).99

Jaký je úvěrový limit příjemce úvěru u tohoto účtu?

Plánovaná četnost splátek

Dynamické

Seznam

Jaká je minimální četnost, se kterou je příjemce úvěru povinen provádět platby v případě, že má nesplacený zůstatek?

Příští minimální smluvní platba

Dynamické

9(11).99

Další minimální řádná splátka příjemce úvěru.

Současný smíšený výnos

Dynamické

9(3).99

Celkový vážený průměr výnosu včetně všech poplatků vztahujících se k poslednímu dni fakturace (jedná se tedy o fakturovanou částku, nikoli o výnos v hotovosti) (v %).

Základ současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Základ současné úrokové sazby.

Stav účtu

Dynamické

Seznam

Aktuální stav účtu.

Zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Aktuální zůstatek částek po splatnosti, definovaný jako součet minimálních smluvních plateb, které jsou splatné, ale nebyly příjemcem úvěru uhrazeny.

Kapitalizovaný zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Součet částek po splatnosti kapitalizovaných k aktuálnímu dni.

Den poslední kapitalizace částek po splatnosti

Dynamické

RRRR-MM

Poslední den kapitalizace částek po splatnosti na této kartě.

Počet dnů po splatnosti

Dynamické

Numerický

Počet dnů, po které je daný účet k datu ukončení seskupení po splatnosti.

Způsob platby

Dynamické

Seznam

Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby).

Den odepsání

Dynamické

RRRR-MM

Den selhání.

Původní výše odpisu

Dynamické

9(11).99

Celkový zůstatek na účtu ke dni, kdy byla částka odepsána z účtu.

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

9(11).99

Kumulativní vymožené částky – tento údaj je relevantní pouze u účtů, u nichž byl proveden odpis. U účtů, u nichž odpis proveden nebyl, zadejte 0.


INFORMACE O SESKUPENÍ A DLUHOPISECH:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Údaje na úrovni kolaterálu (vyplňují se za všechny struktury)

Hrubé odpisy za období

Dynamické

9(11).99

Jmenovitá hodnota hrubých odpisů jistiny (tj. před započtením vymožených částek) za období. Odpis se provede v souladu s definicí transakce, případně s obvyklou praxí věřitele.

Vymožené částky za období

Dynamické

9(11).99

Hrubá výše vymožených částek přijatých během daného období.

Částky v prodlení 30–59 dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Částky v prodlení 60–89 dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Částky v prodlení 90–119 dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Částky v prodlení 120–149 dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Částky v prodlení 150–179 dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Částky v prodlení 180 a více dnů v %

Dynamické

9(3).99

Na základě celkového stavu pohledávek, nikoli počtu účtů (v %).

Rozmělnění

Dynamické

9(11).99

Celkové snížení pohledávek z jistiny v daném období, tj. včetně podvodně zaúčtovaných pohledávek.

Inkaso považované v období za příjem

Dynamické

9(11).99

Inkaso, které je v daném období považováno za příjem.

Inkaso považované v období za jistinu

Dynamické

9(11).99

Inkaso, které je v daném období považováno za jistinu.

Výskyt rozhodné události

Dynamické

Y/N

Došlo k rozhodné události, která dosud trvá? Jedná se např. o vyplacení, rozhodnou událost vázanou na rating původce, na stav nebo hodnotu částek v prodlení, výnos, rozmělnění, selhání atd.

Velikost společnosti zvláštního určení – hodnota

Dynamické

9(11).99

Jmenovitá hodnota všech pohledávek (jistiny i poplatků), k nimž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.

Velikost společnosti zvláštního určení – počet účtů

Dynamické

9(11).99

Počet účtů, k nimž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.

Velikost společnosti zvláštního určení – hodnota – pouze jistina

Dynamické

9(11).99

Jmenovitá hodnota všech pohledávek (pouze z jistiny), z nichž má trust nebo společnost zvláštního určení k datu ukončení podíl na prospěchu.

Zůstatek dluhopisu

Dynamické

9(11).99

Jmenovitá hodnota všech dluhopisů zajištěných aktivy, které jsou zajištěny pohledávkami v trustu nebo společnosti zvláštního určení.

Účast převodce v %

Dynamické

9(3).99

Skutečná účast převodce v trustu vyjádřená jako procentní podíl.

Nadměrné rozpětí

Dynamické

9(11).99

Částka zbývající po odečtení úroku z dluhopisu a doplnění případného rezervního účtu.

Den hlášení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu.

 

Název série

Statické

Textový/numerický

Název série, pokud je součástí hlavního trustu.

Účast investora na této sérii na konci období v %

Dynamické

9(3).9(5)

Účast investora na této sérii v hlavním trustu vyjádřená jako procentní podíl.

Výnosy přiřazené této sérii

Dynamické

9(11).99

Výše výnosů přiřazená trustem této sérii.

Nadměrné rozpětí

Dynamické

9(11).99

Částka zbývající poté, co jsou částky inkasované za období v plné výši použity k pokrytí závazků emitenta v souladu s příjmovou kaskádou v transakční dokumentaci.

Kontaktní informace pro hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Textový/numerický

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.

Kontaktní informace

Statické

Textový/numerický

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni tranše (pouze pro tuto sérii)

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů, které vykazují stejná práva, priority a vlastnosti, jež jsou uvedeny v prospektu, např. 2012 třída A1a atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, pak jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem. Zadáváte-li více kódů, oddělte je čárkami.

Den splátky úroku

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátku úroku.

Den splátky jistiny

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátku jistiny.

Měna dluhopisu

Statické

Seznam

Denominace této tranše.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v prospektu nebo konečných podmínkách, jež platí pro tuto konkrétní tranši.

Závazná splatnost

Statické

RRRR-MM-DD

Den, k němuž je nutno splatit danou tranši v plném rozsahu, aby nebyla v selhání.

Den emise dluhopisu

Statické

RRRR-MM-DD

Den, kdy byl tento dluhopis emitován.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatnosti úroků z této konkrétní tranše.

Název série

Statické

Textový/numerický

Název série, pokud je součástí hlavního trustu. Pokud je samostatná, použije se identifikační kód seskupení („Identifikační kód seskupení“).


PŘÍLOHA VII

Údaje na úrovni úvěrů – Předloha pro předkládání zpráv o strukturovaných finančních nástrojích zajištěných leasingem fyzickým osobám nebo podnikatelům

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace specifické pro danou transakci

Datum ukončení seskupení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Datum ukončení seskupení nebo portfolia. Den, k němuž se vztahují údaje o podkladovém aktivu v rámci této zprávy.

Identifikační kód seskupení

Statické

Textový/numerický

Identifikační kód seskupení nebo portfolia/název transakce.

Název obsluhovatele

Dynamické

Textový/numerický

Název obsluhovatele.

Název náhradního obsluhovatele

Dynamické

Text

Název náhradního obsluhovatele.

Informace na úrovni leasingu

Identifikační kód leasingu

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód (ID) každého leasingu, který by měl být zašifrován s cílem zajistit anonymitu. ID leasingu by se v průběhu celé transakce nemělo měnit.

Původce

Statické

Text

Věřitel, který poskytl původní leasing. Není-li znám původní původce, například v případě fúzí, uvede se název prodejce.

Identifikační kód nájemce

Statické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód (ID) každého nájemce umožňující identifikovat nájemce, kteří mají v seskupení více leasingů. Identifikační kód by měl být zašifrován (nezobrazovat skutečné jméno) s cílem zajistit anonymitu.

Identifikační kód společnosti ve skupině

Dynamické

Textový/numerický

Specifický identifikační kód společnosti ve skupině.

Denominace měny leasingu

Statické

Seznam

Denominace měny leasingu.

Země

Statické

Seznam

Země sídla/usazení/trvalého pobytu nájemce.

Zeměpisný region

Statické

Seznam

Region, v němž se nachází dlužník v době posouzení.

Právní forma/typ podniku nájemce

Statické

Seznam

Právní forma nájemce.

Segment příjemce úvěru – Basel III

Statické

Seznam

Podnik (1).

Je příjemce úvěru přidruženým podnikem?

Statické

Y/N

Je příjemce úvěru přidruženým podnikem původce?

Syndikován?

Statické

Y/N

Je leasing syndikován?

Interní rating banky

Dynamické

99(3).99

Bankou interně stanovená pravděpodobnost selhání ve výhledu 1 roku.

Poslední interní revize ratingu dlužníka

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy proběhla poslední interní revize ratingu dlužníka uvedeného v položce „Interní rating banky“.

Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání (LGD)

Dynamické

9(3).99

Ztrátovost ze selhání v běžných ekonomických podmínkách. Neuvádějte symbol “%“.

Kód odvětví NACE

Statické

Textový/numerický

Kód NACE označující odvětví, v němž působí příjemce úvěru.

Dotován

Dynamické

Y/N

Je leasing dotován (podle Vašeho nejlepšího vědomí)?

Den, kdy byl leasing vyřazen ze seskupení

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl leasing vyřazen ze seskupení, např. při zpětném odkupu, uplynutí doby leasingu, předčasném splacení nebo při ukončení procesu vymáhání.

Charakteristika leasingu

Den vzniku leasingu

Statické

RRRR-MM

Den vzniku leasingu.

Den splatnosti leasingu

Dynamické

RRRR-MM

Předpokládaný den uplynutí splatnosti leasingu.

Den zařazení do seskupení

Statické

RRRR-MM

Den, kdy byl leasing převeden na společnost zvláštního určení. Uvede se za všechny leasingy v seskupení k datu ukončení seskupení.

Doba trvání leasingu

Statické

99(4).99

Původní smluvní období (počet měsíců).

Původní zůstatek jistiny

Statické

9(11).99

Původní (nebo diskontovaný) zůstatek jistiny leasingu (včetně kapitalizovaných poplatků) při vzniku.

Současný nesplacený zůstatek jistiny

Dynamické

9(11).99

Nesplacený (nebo diskontovaný) zůstatek jistiny leasingu, který je k datu ukončení seskupení nesplacen. Zahrnou se do něj veškeré částky, které byly k zůstatku leasingu připočteny a tvoří součást jistiny v dané transakci.

Sekuritizovaná zůstatková hodnota

Statické

9(11).99

Výše zůstatkové hodnoty, která byla sekuritizována.

Metoda splácení

Statické

Seznam

Druh splácení jistiny.

Četnost splátek jistiny

Statické

Seznam

Četnost splatných splátek jistiny, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatných splátek úroku, tj. počet měsíců mezi jednotlivými platbami.

Splátka

Dynamické

9(11).99

Příští pravidelná splátka dle smlouvy (platba splatná v případě, že neplatí jiná platební ujednání).

Cena opce na koupi

Statické

9(11).99

Částka, kterou je nájemce povinen uhradit na konci leasingu, aby se mohl stát vlastníkem daného aktiva; nejedná se o platbu uvedenou v poli „Sekuritizovaná zůstatková hodnota“.

Výše zálohy

Statické

9(11).99

Výše vkladu/zálohy při vzniku leasingu (měla by zahrnovat hodnotu zařízení poskytnutého jako protihodnota atd.).

Způsob umořování

Dynamické

Seznam

Způsob umořování.

Způsob platby

Dynamické

Seznam

Obvyklý způsob platby (může vycházet z poslední přijaté platby).

Druh produktu

Statické

Seznam

Klasifikace leasingu podle definic pronajímatele.

Aktualizovaná zůstatková hodnota aktiva

Dynamické

9(11).99

Nejnovější předpokládaná zůstatková hodnota aktiva ke dni uplynutí období leasingu. Údaj může být zaokrouhlen.

Den aktualizace zůstatkové hodnoty aktiva

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl vypočten nejnovější aktualizovaný odhad zůstatkové hodnoty daného aktiva.

Úroková sazba

Interval úpravy úrokové sazby

Statické

9(2).99

Počet měsíců mezi jednotlivými dny, kdy je upravována úroková sazba.

Současná úroková nebo diskontní sazba

Dynamické

9(4).9(5)

Celková současná úroková nebo diskontní sazba (v %), která se na leasing použije.

Základ současné úrokové sazby

Dynamické

Seznam

Základ současné úrokové sazby.

Marže současné úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(5)

Marže současné úrokové sazby (v %) leasingu.

Diskontní sazba

Statické

9(4).9(5)

Diskontní sazba uplatněná na pohledávku, která byla prodána společnosti zvláštního určení.

Horní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený horní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.

Dolní limit úrokové sazby

Dynamické

9(4).9(8)

Uveďte případně stanovený dolní limit úrokové sazby, který lze u daného účtu použít.

Informace o výkonnosti

Zůstatek po splatnosti

Dynamické

9(11).99

Aktuální zůstatek částky po splatnosti. Částky po splatnosti jsou definovány jako celkové platby splatné k aktuálnímu dni MINUS celkové platby obdržené k aktuálnímu dni MINUS veškeré kapitalizované částky. Poplatky uplatněné vůči danému účtu se sem nezahrnují.

Počet měsíců po splatnosti

Dynamické

9(5).99

Počet měsíců, po které je daný leasing (k datu ukončení seskupení) po splatnosti podle definice emitenta.

Selhání leasingu nebo realizace zástavy

Dynamické

Y/N

Uveďte, zda u leasingu došlo k selhání nebo k realizaci zástavy v souladu s definicí transakce, nebo případně podle obvyklé definice pronajímatele.

Selhání nebo realizace zástavy u leasingu v souladu s definicí podle rámce Basel III

Dynamické

Y/N

Uveďte, zda u leasingu došlo k selhání nebo k realizaci zástavy v souladu s definicí podle rámce Basel III.

Důvod selhání (definice podle rámce Basel III)

Dynamické

Seznam

Důvod selhání za použití definice podle rámce Basel III.

Den selhání

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy došlo k selhání leasingu v souladu s definicí selhání transakce, případně podle obvyklé definice pronajímatele.

Částka v selhání

Dynamické

9(11).99

Celková částka v selhání (v souladu s definicí selhání transakce, případně podle obvyklé definice pronajímatele) před použitím výnosů z prodeje a vymožených prostředků.

Kumulativní vymožené částky

Dynamické

9(11).99

Kumulativní vymožené částky na tomto účtu, bez zahrnutí nákladů.

Alokované ztráty

Dynamické

9(11).99

Ztráty alokované k aktuálnímu dni.

Den splacení účtu

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy byl účet splacen nebo kdy bylo dokončeno vymáhání částek v selhání v rámci leasingu.

Den alokace ztráty

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy došlo k alokaci ztráty.

Stav účtu

Dynamické

Seznam

Aktuální stav účtu.

Částka po splatnosti před jedním měsícem

Dynamické

9(11).99

Zůstatek částky po splatnosti (definovaný podle položky „Zůstatek po splatnosti“) za předchozí měsíc.

Částka po splatnosti před dvěma měsíci

Dynamické

9(11).99

Zůstatek částky po splatnosti (definovaný podle položky „Zůstatek po splatnosti“) před dvěma měsíci.

Soudní řízení

Dynamické

Y/N

Označení probíhajících soudních řízení (pokud byly prostředky na účtu úspěšně vymoženy a již není aktivně vedeno soudní řízení, měl by být údaj změněn na „N“).

Prodejní cena

Dynamické

9(11).99

Cena dosažená při prodeji aktiva v případě realizace zástavy, uvedená v téže denominaci měny jako leasing.

Ztráta z prodeje

Dynamické

9(11).99

Celková ztráta bez zahrnutí poplatků, akumulovaných úroků atd. po uplatnění výnosů z prodeje (bez poplatku za předčasné splacení, pokud je podřízen vymoženým částem jistiny).

Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou

Dynamické

9(11).99

Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou při vrácení aktiva.

Kolaterál

Země aktiva

Statické

Seznam

Země, v níž se aktivum nachází.

Výrobce aktiva

Statické

Text

Název výrobce.

Název/model aktiva

Statické

Text

Název aktiva/model.

Nové, nebo použité aktivum

Statické

Seznam

Stav aktiva v okamžiku vzniku leasingu.

Původní zůstatková hodnota aktiva

Statické

9(11).99

Odhad zůstatkové hodnoty aktiva ke dni vzniku leasingu.

Druh aktiva

Statické

Seznam

Druh aktiva.

Výše původního ocenění

Statické

9(11).99

Ocenění aktiva při vzniku leasingu.

Původní druh ocenění

Statické

Seznam

Druh ocenění při vzniku leasingu.

Den původního ocenění

Statické

RRRR-MM

Den ocenění aktiva při vzniku leasingu.

Výše aktualizovaného ocenění

Dynamické

9(11).99

Ocenění aktiva dle posledního stavu.

Druh aktualizovaného ocenění

Dynamické

Seznam

Druh ocenění k nejnovějšímu dni ocenění.

Den aktualizovaného ocenění

Dynamické

RRRR-MM

Den posledního ocenění aktiva. Pokud od vzniku leasingu nedošlo k přecenění, uveďte den původního ocenění.


INFORMACE O DLUHOPISECH:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni údajů o cenných papírech nebo dluhopisech

Den hlášení

Dynamické

RRRR-MM-DD

Den, kdy bylo vydáno hlášení obchodu, tj. den, kdy byla vyplněná předloha pro předkládání zpráv s údaji na úrovni úvěrů předána do datového archivu.

Emitent

Statické

Text

Název emitenta, a případně série emise.

Jsou všechny rezervní účty na cílovém zůstatku?

Dynamické

Y/N

Jsou všechny rezervní účty (finanční, společná, kompenzační rezerva atd.) na požadované úrovni?

Čerpání v rámci likviditního příslibu

Dynamické

Y/N

Je v období končícím k poslednímu dni splátky úroku využíván za účelem pokrytí nedoplatků likviditní příslib?

Rozhodná měření/poměry

Dynamické

Y/N

Nastala rozhodná událost?

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení

Dynamické

9(3).99

Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení (CPR) podkladových pohledávek založená na posledním periodickém CPR. Periodické CPR se vypočte jako podíl celkových mimořádných splátek jistiny přijatých v posledním období a zůstatku jistiny na počátku období.

Celkové pohledávky prodané společnosti zvláštního určení

Dynamické

9(11).99

Součet jistin pohledávek, jež byly k aktuálnímu dni prodány společnosti zvláštního určení (tj. při uzávěrce a během případného období pro doplnění seskupení).

Kumulativní hrubá hodnota částek v selhání – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet hrubých hodnot všech částek v selhání naběhlých od uzávěrky, uvedený v dané měně.

Kumulativní hodnota vymožených částek – seskupení

Dynamické

9(11).99

Součet všech částek vymožených od uzávěrky, uvedený v dané měně.

Konečné datum revolvingového období

Dynamické

RRRR-MM

Den, kdy se předpokládá konec revolvingového období, nebo den, kdy toto období skutečně skončilo.

Kontaktní informace v hlášení obchodů

Kontakt

Statické

Textový/numerický

Název oddělení nebo jméno kontaktní osoby (osob) u informačního zdroje.

Kontaktní údaje

Statické

Textový/numerický

Telefonní číslo a e-mailová adresa.


INFORMACE O DLUHOPISECH PODLE TRANŠÍ:

Název pole

Dynamické/Statické

Druh údaje

Definice pole a kritéria

Informace na úrovni tranší

Název třídy dluhopisu

Statické

Textový/numerický

Označení (obvykle písmeno a/nebo číslo), přidělené tranši dluhopisů vykazujících stejná práva, priority a vlastnosti, které jsou uvedeny v prospektu, tj. série 1, třída A1a atd.

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

Statické

Textový/numerický

Mezinárodní identifikační kód nebo kódy cenného papíru, nebo, není-li ISIN přidělen, pak jiný specifický kód cenných papírů, jako je například CUSIP, který byl této tranši přiřazen burzou nebo jiným subjektem.

Den splátky úroku

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky úroku.

Den splátky jistiny

Dynamické

RRRR-MM-DD

První den po dni, kdy bylo nahlášeno datum ukončení seskupení, na který je naplánováno vyplatit majitelům dluhopisů této tranše splátky jistiny.

Měna dluhopisu

Statické

Seznam

Denominace této tranše.

Referenční sazba

Statické

Seznam

Základní referenční index úroku uvedený v nabídkovém dokumentu, vztahující se na tuto konkrétní tranši dluhopisu.

Závazná splatnost

Statické

RRRR-MM-DD

Den, k němuž je nutno danou konkrétní tranši dluhopisu splatit, aby nebyla v selhání.

Den emise dluhopisu

Statické

RRRR-MM-DD

Den emise dluhopisu.

Četnost splátek úroku

Statické

Seznam

Četnost splatnosti úroků z této tranše.


PŘÍLOHA VIII

Zprávy investorům

Zprávy investorům musí obsahovat následující informace:

a)

výkonnost aktiv;

b)

podrobná alokace peněžních toků;

c)

seznam všech rozhodných událostí transakce a jejich stav;

d)

seznam všech protistran, které se účastní transakce, jejich úloha a jejich rating;

e)

podrobnosti o hotovosti vložené do transakce původcem/sponzorem nebo o jiné podpoře poskytnuté v rámci dané transakce, včetně případného čerpání v rámci likviditní nebo úvěrové podpory či podpory poskytované třetí stranou a včetně využívání této podpory;

f)

částky připsané ve prospěch zaručeného investičního kontraktu a jiných bankovních účtů;

g)

podrobnosti o případných swapech (například sazby, platby a pomyslné hodnoty) a dalších mechanismech zajištění dané transakce, včetně poskytnutí souvisejícího kolaterálu;

h)

definice klíčových pojmů (jako například prodlení, selhání a předčasné splácení);

i)

LEI, ISIN a další kódy emitenta a strukturovaného finančního nástroje, které identifikují cenný papír nebo subjekt;

j)

kontaktní údaje subjektu, který zprávu investorům vypracovává.


Top