EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0012

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/12)

OJ L 135, 2.6.2015, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/856/oj

2.6.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 135/29


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/856

ze dne 12. března 2015,

kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/12)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1) (dále jen „nařízení o jednotném mechanismu dohledu“), a zejména na čl. 6 odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská centrální banka (ECB) přikládá prvořadý význam takovému způsobu správy a řízení, který do popředí činnosti jednotného mechanismu dohledu staví odpovědnost, transparentnost a nejvyšší etické standardy. Dodržování těchto zásad je klíčovým prvkem důvěryhodnosti jednotného mechanismu dohledu a zcela zásadní pro zajištění důvěry evropských občanů.

(2)

S ohledem na výše uvedené se považuje za nezbytné zavést pro jednotný mechanismus dohledu etický rámec, který stanoví etické standardy, jejichž dodržování zajistí jeho důvěryhodnost a dobrou pověst, jakož i důvěru veřejnosti v bezúhonnost a nestrannost členů orgánů a zaměstnanců ECB a vnitrostátních příslušných orgánů členských států, které se účastní jednotného mechanismu dohledu (dále jen „etický rámec jednotného mechanismu dohledu“). Etický rámec jednotného mechanismu dohledu by měly tvořit tyto obecné zásady, které stanoví zásady tohoto rámce, soubor osvědčených postupů týkajících se provádění těchto zásad a vnitřní pravidla a postupy, jež přijme ECB a každý vnitrostátní příslušný orgán.

(3)

Minimální standardy týkající se předcházení zneužití vnitřních informací by měly posílit prevenci takového zneužití ze strany členů orgánů ECB či vnitrostátních příslušných orgánů nebo ze strany jejich zaměstnanců a vyloučit možné střety zájmů vyplývající ze soukromých finančních transakcí. Za tímto účelem by měl etický rámec jednotného mechanismu dohledu jasně vymezit hlavní pojmy, jakož i úlohy a povinnosti jednotlivých zúčastněných orgánů. Kromě obecného zákazu zneužití vnitřních informací by měl stanovit další omezení pro osoby, které mají přístup k vnitřním informacím. Etický rámec jednotného mechanismu dohledu by měl dále stanovit požadavky týkající se kontroly dodržování pravidel a oznamování případů jejich nedodržení.

(4)

Etický rámec jednotného mechanismu dohledu by měl rovněž zahrnovat minimální standardy týkající se předcházení střetu zájmů a přijímání darů a projevů pohostinnosti.

(5)

Etický rámec jednotného mechanismu dohledu by se měl uplatňovat při plnění úkolů v oblasti dohledu. Je vhodné, aby ECB a vnitrostátní příslušné orgány uplatňovaly rovnocenné standardy i ve vztahu k zaměstnancům či externím pracovníkům, kteří jsou zapojeni do plnění jiných úkolů.

(6)

Ustanoveními těchto obecných zásad nejsou dotčeny použitelné vnitrostátní právní předpisy. Pokud použitelné vnitrostátní právní předpisy brání vnitrostátnímu příslušnému orgánu v provedení některého z ustanovení těchto obecných zásad, měl by o tom vyrozumět ECB. Dotčený vnitrostátní příslušný orgán by měl navíc zvážit přijetí přiměřených opatření, která má k dispozici, s cílem překonat překážku spočívající ve vnitrostátním právu.

(7)

Ustanoveními těchto obecných zásad není dotčen kodex chování členů Rady guvernérů (2) a kodex chování členů Rady dohledu (3).

(8)

Zatímco etický rámec jednotného mechanismu dohledu se vztahuje jen na plnění úkolů v oblasti dohledu, Rada guvernérů přijala rovnocenný etický rámec ve vztahu k úkolům, které ECB a národní centrální banky plní v rámci Eurosystému (4),

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad:

(1)

„vnitrostátním příslušným orgánem“ se rozumí vnitrostátní příslušný orgán ve smyslu čl. 2 bodu 2 nařízení o jednotném mechanismu dohledu. Touto definicí nejsou dotčena ujednání podle vnitrostátních právních předpisů, která svěřují určité úkoly v oblasti dohledu národní centrální bance, která není určena jako vnitrostátní příslušný orgán. V tomto případě se odkaz na vnitrostátní příslušný orgán v těchto obecných zásadách přiměřeně vztahuje na národní centrální banku, pokud jde o úkoly, které jsou jí svěřeny na základě vnitrostátních právních předpisů;

(2)

„vnitřní informací“ se rozumí jakákoli tržně citlivá informace týkající se plnění úkolů svěřených ECB v oblasti dohledu, která nebyla zveřejněna nebo není veřejnosti dostupná;

(3)

„tržně citlivou informací“ se rozumí informace přesné povahy, jejíž zveřejnění by pravděpodobně mělo značný vliv na ceny aktiv nebo ceny na finančních trzích;

(4)

„zasvěcenou osobou“ se rozumí člen orgánu nebo zaměstnanec, jenž má jiný než jednorázový přístup k vnitřním informacím;

(5)

„zaměstnancem“ se rozumí osoba, které je v pracovním poměru s ECB nebo vnitrostátním příslušným orgánem, s výjimkou osob, které jsou pověřeny výlučně úkoly, jež nesouvisejí s plněním úkolů v oblasti dohledu podle nařízení o jednotném mechanismu dohledu;

(6)

„členem orgánu“ se rozumí členové rozhodovacích a jiných vnitřních orgánů ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů, kteří nejsou zaměstnanci;

(7)

„finanční instituce“ má stejný význam jako v odstavci 2.55 kapitoly 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 (5);

(8)

„střetem zájmů“ se rozumí situace, kdy člen orgánu nebo zaměstnanec mají osobní zájem, který může ovlivnit nebo se zdá, že by mohl ovlivnit nestranné a objektivní plnění jejich povinností;

(9)

„osobním zájmem“ se rozumí výhoda či potenciální výhoda – finanční či nefinanční povahy – pro členy orgánů nebo zaměstnance, jejich rodinné příslušníky a další příbuzné nebo pro jejich přátele a blízké známé;

(10)

„výhodou“ se rozumí dar, projev pohostinnosti nebo jiná výhoda finanční či nefinanční povahy, jež objektivně zlepšují finanční, právní nebo osobní situaci obdarovaného a na něž obdarovaný nemá právní nárok.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Tyto obecné zásady se vztahují na ECB a vnitrostátní příslušné orgány při plnění úkolů svěřených ECB v oblasti dohledu. Vnitřní pravidla, která ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou za účelem provedení ustanovení těchto obecných zásad, se vztahují na členy jejich orgánů a jejich zaměstnance.

2.   V rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy, usilují ECB a vnitrostátní příslušné orgány o rozšíření povinností vymezených při provedení těchto obecných zásad na osoby, které jsou zapojeny do plnění úkolů v oblasti dohledu a které nejsou zaměstnanci.

3.   Ustanoveními těchto obecných zásad není dotčena možnost ECB nebo vnitrostátních příslušných orgánů uplatňovat ve vztahu k členům jejich orgánů a zaměstnancům přísnější etická pravidla.

Článek 3

Úlohy a povinnosti

1.   Rada guvernérů v těchto obecných zásadách vymezuje zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu a s ohledem na odpovědnost za utváření podnikové a etické kultury na úrovni jednotného mechanismu dohledu stanoví osvědčené postupy k jejich provedení.

2.   Výbor pro audit, Výbor interních auditorů a Výbor pro organizační rozvoj se v souladu se svým příslušným mandátem podílejí na uplatňování a sledování dodržování etického rámce jednotného mechanismu dohledu.

3.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány podrobně vymezí úlohy a povinnosti orgánů, útvarů a zaměstnanců zapojených do provádění, uplatňování a sledování dodržování etického rámce jednotného mechanismu dohledu na místní úrovni.

Článek 4

Komunikace a zvyšování povědomí

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány formulují svá vnitřní pravidla, kterými provádějí tyto obecné zásady, jasným a transparentním způsobem, oznámí je členům svých orgánů a svým zaměstnancům a zajistí, aby byla snadno dostupná.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou vhodná opatření ke zvýšení povědomí členů svých orgánů a svých zaměstnanců tak, aby pochopili své povinnosti vyplývající z etického rámce jednotného mechanismu dohledu.

Článek 5

Sledování dodržování pravidel

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány sledují dodržování pravidel, kterými se provádějí tyto obecné zásady. Sledování podle potřeby zahrnuje provádění pravidelných kontrol a/nebo kontrol ad hoc. ECB a vnitrostátní příslušné orgány zavedou přiměřené postupy s cílem neprodleně reagovat v případech nedodržení pravidel a tyto případy řešit.

2.   Sledováním dodržování pravidel nejsou dotčena vnitřní pravidla umožňující provádět vnitřní vyšetřování v případech, kdy existuje podezření, že člen orgánu nebo zaměstnanec porušil pravidla, kterými se provádějí tyto obecné zásady.

Článek 6

Oznamování případů nedodržení pravidel a následný postup

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou vnitřní postupy pro oznamování případů nedodržení pravidel, kterými se provádějí tyto obecné zásady, včetně pravidel týkajících se oznamování nekalých praktik na pracovišti (whistleblowing) v souladu s platnými právními a správními předpisy.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou opatření, která zajistí přiměřenou ochranu osob, jež oznamují případy nedodržení pravidel.

3.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby případy nedodržení pravidel byly řešeny, včetně případného přijetí přiměřených disciplinárních opatření v souladu s platnými disciplinárními pravidly a postupy.

4.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány oznamují všechny závažné případy týkající se nedodržení pravidel, kterými se provádějí tyto obecné zásady, bez zbytečného odkladu Radě guvernérů, a to prostřednictvím Výboru pro organizační rozvoj a Rady dohledu v souladu s příslušnými vnitřními postupy. V naléhavých případech může ECB nebo vnitrostátní příslušný orgán oznámit závažný případ týkající se nedodržení pravidel Radě guvernérů přímo. V každém případě jsou ECB a vnitrostátní příslušné orgány povinny současně informovat Výbor pro audit.

KAPITOLA II

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDCHÁZENÍ ZNEUžITÍ VNITŘNÍCH INFORMACÍ

Článek 7

Obecný zákaz zneužívání vnitřních informací

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby členům jejich orgánů a jejich zaměstnancům bylo zakázáno zneužívat vnitřní informace.

2.   Zákaz zneužívání vnitřních informací zahrnuje alespoň: a) využívání vnitřních informací pro účely soukromých transakcí na vlastní účet nebo na účet třetích osob; b) zpřístupnění vnitřních informací jiným osobám, ledaže k takovému zpřístupnění dochází při výkonu pracovních povinností na základě potřeby přístupu k informacím (need-to-know), a c) využívání vnitřních informací s cílem doporučit jiným osobám, aby uskutečnily soukromé finanční transakce, nebo je k tomu navádět.

Článek 8

Zvláštní omezení pro zasvěcené osoby

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby přístup k vnitřním informacím měli pouze ti členové orgánů a zaměstnanci, kteří přístup k těmto informacím potřebují k plnění svých povinností.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby všechny zasvěcené osoby podléhaly zvláštním omezením týkajícím se kritických soukromých finančních transakcí. Soukromá finanční transakce se považuje za kritickou, jestliže úzce souvisí s plněním úkolů v oblasti dohledu nebo tak může být vnímána. ECB a vnitrostátní příslušné orgány ve svých vnitřních pravidlech stanoví seznam kritických transakcí, které zahrnují zejména:

a)

transakce s akciemi a dluhopisy vydanými finančními institucemi usazenými v Unii;

b)

krátkodobé obchodování, tj. nákup a následný prodej nebo prodej a následný nákup téhož finančního nástroje v určitém referenčním období;

c)

transakce s deriváty, které souvisejí s finančními nástroji uvedenými v písmenu a), a programy kolektivního investování, jejichž hlavním účelem je investovat do těchto finančních nástrojů.

3.   S přihlédnutím ke kritériím účinnosti, efektivity a proporcionality přijmou ECB a vnitrostátní příslušné orgány vnitřní pravidla, která stanoví zvláštní omezení pro zasvěcené osoby. Tato zvláštní omezení mohou zahrnovat kterékoli z následujících omezení nebo jejich kombinaci:

a)

zákaz určitých finančních transakcí;

b)

požadavek předchozího povolení pro určité finanční transakce;

c)

požadavek na předběžné nebo následné oznámení určitých finančních transakcí, a/nebo;

d)

období embarga pro určité finanční transakce.

4.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány mohou rozhodnout, že tato zvláštní omezení uplatní i vůči zaměstnancům, kteří nejsou zasvěcenými osobami.

5.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, že jejich seznamy kritických soukromých finančních transakcí lze v krátké době upravit tak, aby zohlednily rozhodnutí Rady guvernérů.

6.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány stanoví ve svých vnitřních pravidlech podmínky a záruky, za nichž se zvláštní omezení vymezená v tomto článku nevztahují na členy orgánů a zaměstnance, kteří svěří správu svých soukromých finančních transakcí nezávislé třetí osobě na základě písemné smlouvy o správě aktiv.

KAPITOLA III

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PŘEDCHÁZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Článek 9

Střet zájmů

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zavedou mechanismy, které zabrání situaci, kdy je v případě potenciálního zaměstnance dán střet zájmů vyplývající z předchozí profesní činnosti nebo osobních vztahů.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou vnitřní pravidla, která požadují, aby se členové jejich orgánů a jejich zaměstnanci během svého zaměstnání vyhnuli jakékoli situaci, která by mohla vést ke střetu zájmů, a aby tyto situace oznámili. ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby v případě oznámení střetu zájmů byla k dispozici přiměřená opatření k zamezení takového střetu, včetně zproštění povinností v dané záležitosti.

3.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány zavedou mechanismy za účelem posouzení a předcházení možných střetů zájmů vyplývajících z profesní činnosti, kterou členové jejich orgánů a jejich vedoucí zaměstnanci, kteří přímo podléhají výkonné úrovni řízení, vykonávají po skončení pracovního poměru.

4.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány případně zavedou mechanismy za účelem posouzení a předcházení možných střetů zájmů vyplývajících z profesní činnosti, kterou jejich zaměstnanci vykonávají během neplaceného volna.

KAPITOLA IV

PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PŘIJÍMÁNÍ DARŮ A PROJEVŮ POHOSTINNOSTI

Článek 10

Zákaz přijímání výhod

1.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou vnitřní pravidla, která členům jejich orgánů a jejich zaměstnancům zakazují vyžadovat, dostávat nebo přijímat příslib týkající se přijetí jakékoli výhody v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných osob, která jakkoli souvisí s výkonem jejich služebních povinností.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány mohou ve svých vnitřních pravidlech stanovit výjimky ze zákazu uvedeného v odstavci 1, pokud jde o výhody nabízené centrálními bankami, orgány, institucemi nebo jinými subjekty Unie, mezinárodními organizacemi a vládními subjekty nebo pokud jde o výhody obvyklé či zanedbatelné hodnoty nabízené soukromým sektorem, za předpokladu, že výhody poskytované soukromým sektorem nejsou časté a nepocházejí od téhož zdroje. ECB a vnitrostátní příslušné orgány zajistí, aby tyto výjimky neovlivnily nezávislost a nestrannost členů jejich orgánů a jejich zaměstnanců nebo aby takto nemohly být vnímány.

3.   Odchylně od odstavce 2 nelze stanovit výjimky, pokud jde o výhody, které úvěrové instituce nabízejí ECB nebo zaměstnancům vnitrostátních příslušných orgánů během kontrol na místě nebo při provádění auditu, s výjimkou projevů pohostinnosti zanedbatelné hodnoty nabízených v průběhu jednání souvisejícího s pracovní činností.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Nabytí účinku a provádění

1.   Tyto obecné zásady nabývají účinku dnem oznámení vnitrostátním příslušným orgánům.

2.   ECB a vnitrostátní příslušné orgány přijmou opatření nezbytná k provedení těchto obecných zásad a dosažení souladu s nimi a použijí je ode dne 18. března 2016. Vnitrostátní příslušné orgány uvědomí ECB o jakýchkoli překážkách provedení těchto obecných zásad a nejpozději do 18. ledna 2016 informují ECB o textech a prostředcích, které se týkají těchto opatření.

Článek 12

Podávání zpráv a přezkum

1.   Vnitrostátní příslušné orgány podávají ECB jednou ročně zprávu o provádění těchto obecných zásad.

2.   Rada guvernérů přezkoumá tyto obecné zásady nejméně jednou za tři roky.

Článek 13

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny ECB a vnitrostátním příslušným orgánům.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. března 2015.

Za Radu guvernérů ECB

prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Kodex chování členů Rady guvernérů Evropské centrální banky (Úř. věst. C 123, 24.5.2002, s. 9).

(3)  Kodex chování členů Rady dohledu Evropské centrální banky (Úř. věst. C 93, 20.3.2015, s. 2).

(4)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2015/11) (viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, s. 1).


Top