EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Směrnice Komise (EU) 2015/1127 ze dne 10. července 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Text s významem pro EHP)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 184/13


SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1127

ze dne 10. července 2015,

kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (1), a zejména na čl. 38 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze II směrnice 2008/98/ES je uveden nevyčerpávající seznam způsobů využití.

(2)

Způsob využití R 1 uvedený v příloze II směrnice 2008/98/ES se vztahuje na odpady použité jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Zahrnuje spalovny, které zpracovávají pevný komunální odpad, pouze pokud jejich energetická účinnost splňuje prahovou hodnotu stanovenou za použití vzorce energetické účinnosti (vzorec R 1) podle přílohy II směrnice 2008/98/ES.

(3)

Z odborných poznatků vyplývá, že místní klimatické podmínky v Unii ovlivňují množství energie, které může být technicky využito nebo vyrobeno v podobě elektrické energie, topné energie, chlazení nebo páry spalovnami, jež zpracovávají pevný komunální odpad.

(4)

Ze zprávy Společného výzkumného střediska Evropské komise vyplývá, že pro dosažení rovných podmínek v rámci Unie je vhodné poskytnout spalovnám postiženým dopady místních klimatických podmínek náhradu prostřednictvím klimatického korekčního faktoru (climate correction factor – CCF) použitelného pro vzorec R 1. Tento faktor by měl být založen na referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadů.

(5)

Při použití CCF by některé spalovny odpadu splňovaly prahovou hodnotu vzorce R 1, a automaticky by se tak staly zařízeními na energetické využití odpadu. Bez ohledu na tuto skutečnost by používání tohoto korekčního faktoru mělo pro spalovny nadále fungovat jako motivace, aby dosahovaly vysoké účinnosti výroby energie z odpadu v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a cíli stanovenými směrnicí 2008/98/ES.

(6)

CCF použitelný pro vzorec R 1 by měl vycházet z klimatických podmínek v lokalitě spalovny.

(7)

Směrnice 2008/98/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 39 směrnice 2008/98/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2008/98/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. července 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. července 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.


PŘÍLOHA

V příloze II směrnice 2008/98/ES se doplňuje tento text v poznámce pod čarou (*):

„Hodnota vzorce energetické účinnosti se vynásobí klimatickým korekčním faktorem (CCF) takto:

1.

CCF pro zařízení v provozu povolená v souladu s použitelnými právními předpisy Unie před 1. zářím 2015.

CCF = 1, pokud HDD > = 3 350

CCF = 1,25, pokud HDD < = 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, pokud 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF pro zařízení povolená po 31. srpnu 2015 a pro zařízení uvedená v bodě 1 po 31. prosinci 2029:

CCF = 1, pokud HDD > = 3 350

CCF = 1,12, pokud HDD < = 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD 1,335, pokud 2 150 < HDD < 3 350

(Výsledná hodnota CCF se zaokrouhlí na tři desetinná místa).

Hodnota HDD (heating degree days – topná sezóna) by měla být chápána jako průměr ročních hodnot HDD dané lokality spalovny, vypočtená za období 20 po sobě následujících let před rokem, za který se CCF vypočítává. Pro výpočet hodnoty HDD se použije tato metodika stanovená Eurostatem: HDD = (18 °C – Tm) × d, pokud je hodnota Tm rovna 15 °C nebo nižší (topná prahová hodnota), a HDD = 0, pokud je hodnota Tm vyšší než 15 °C; v tomto případě Tm odpovídá průměrné (Tmin + Tmax/2) venkovní teplotě po dobu d dní. Výpočty se provádějí denně (d = 1) a sčítají se pro celý rok.“


Top